3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty"

Transkript

1 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky, CP), při čemž jedna forma přechází v jinou (za peníze suroviny, ty ve výrobky pohledávky peníze). Čím rychleji se obrací, tím větší přinese zisk ten se zjišťuje pomocí ukazatelů aktivity. Optimalizace zásob je velice důležitá, je potřeba mít takovou výši zásob (OA), která mi zajišťuje běžný chod podniku s minimálními náklady - Měření obratovosti oběžného majetku rychlost obratu (obratovost, aktivita podniku) = jednotlivé položky OA (mat., pohl., ) / tržby - Oběžný majetek slouží k úhradě dluhů (závazků) podniku, pokud podnik nemá čím zaplatit, musí sáhnout i na stálá aktiva - OM vypovídá o platební schopnosti firmy likvidita likvidnost schopnost majetku přeměny na peníze 3. Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 1 -

2 Koloběh Oběžného majetku - peníze uložené do zásob je třeba co nejrychleji zpracovat, přeměnit v hotové výrobky a prodat - platí zásada, že peníze na začátku koloběhu by měli být menší než na konci koloběhu - rozdílem je zisk firmy (ztráta) 1.) Zásobování - za peněžní prostředky je nakoupen materiál, který se umístí do skladu 2.) Výroba - zhotovení výrobku určených k prodeji, za použití cizích/vlastních služeb. Při výrobě vznikají náklady 3.) Prodej - jde o prodej výrobků zákazníkovi, kdy se dosahuje tržeb v účetní jednotce, tak vznikají výnosy za získané peněžní prostředky se nakupuje materiál Zásoby Jsou hospodářské prostředky, které se v účetní jednotce jednorázově spotřebovávají (materiál) - jsou vázány ve výrobě (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby) - vznikají při výrobě ( výrobky, popř. zboží) - jsou nakupovány za účelem dalšího prodeje ( zboží) - drobný HIM a drobný NIM v ceně a nižší, o kterém úč. jednotka rozhodla, že bude patřit do zásob Materiál: a) suroviny = hmoty, které při výrobě přecházejí zcela (částečně) do výrobku a tvoří jeho podstatu b) pomocný materiál = přechází přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (lak na lakování výrobku) c) provozovací látky = hmoty potřebné pro chod (provoz) organizace (paliva, pohonné hmoty, čisticí prostředky) d) náhradní díly = předměty určené k uvedení majetku do původního stavu e) obaly = slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží apod. 3. Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 2 -

3 Zásoby vlastní výroby: a) nedokončená výroba = výrobky v takovém stupni rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné (rozešité kalhoty) b) polotovary vlastní výroby = rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené a daly by se případně i prodat (deska dřeva) c) hotové výrobky = dokončené produkty vlastní výroby určené k prodeji d) zvířata Zboží: = vše co je nakoupeno ( už hotové ) za účelem dalšího prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly předány do vlastních prodejen. Oceňování zásob při pořízení 1. Pořizovací cenou se oceňují nakoupené zásoby od dodavatelů. PC = cena, za kterou jsou zásoby pořízeny + náklady související s pořízením (přepravné, montáž, instalace, provize) 2. Vlastními náklady se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností. VN = přímé náklady na výrobu + případně část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě. Částka se určuje podle skutečné výše nákladů nebo podle operativních (plánových ) kalkulací. 3. Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby pořízené bezúplatně (dary, vklady), nalezené (přebytky) apod. RPC = cena stanovená odborných odhadem, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy se o nich účtuje Oceňování zásob při výdeji do spotřeby 3. Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 3 -

4 1. cenou zjištěnou váženým aritmetických průměrem z pořizovacích cen (nebo vlastních nákladů): a) klouzavý (proměnlivý) průměr = počítá se po každém nákupu zboží b) periodický vážený průměr = počítá se k určitému datu, minimálně 1x měsíčně hodnota počátečních zásob + hodnota dodávek za období (pořizovacích cen) průměrná cena zásob = množství počátečních zásob + dodané množství za období 2. metodou FIFO (first in, first out = první do skladu, první ze skladu), kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob, tj. výdeje ze skladu se oceňují cenami od nejstarší dodávky k nejnovější. 3. metodou LIFO (last in, first out = poslední do skladu, první ze skladu) není platnými účetními předpisy povolena. Účtování o zásobách Používají se syntetické účty: 111-Pořízení materiálu 131-Pořízení zboží jsou to kalkulační účty sloužící ke zjištění pořizovací ceny materiálu či zboží při způsobu A. Při uzavírání účetních knih nevykazují zůstatek 112-Materiál na skladě 132-Zboží na skladě a v prodejnách Při způsobu A se zde účtuje nakoupený materiál (nebo zboží) převzatý na sklad v pořizovacích cenách a jeho výdej do spotřeby. Při způsobu B se zde účtuje pouze při uzavírání úč. knih. 119-Materiál na cestě 139-Zboží na cestě Na těchto účtech se na konci roku vyúčtovávají faktury za dodávky materiálu (zboží), které úč. jednotka ještě nepřevzala. 121-Nedokončená výroba 122-Polotovary vlastní výroby 123-Výrobky 3. Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 4 -

5 124-Zvířata Při účtování způsobem A se zde zachycuje stav a pohyb (přírůstky a úbytky) uvedených druhů zásob ve vlastních nákladech. (Při B pouze při uzavírání úč. knih.) Účetní jednotky se mohou rozhodnout, zda budou účtovat podle způsobu A nebo B. Rozdíl mezi způsobem A a B spočívá v tom, že u způsobu B se nakoupené zásoby účtují v průběhu roku na vrub (MD) příslušných nákladových účtů (tj. účtují se přímo do spotřeby). Na účtech zásob na skladě se účtuje na základě inventarizace při uzavírání účetních knih. Účtování zásob způsobem A 1. V průběhu roku se účtují pořizovací ceny nakupovaných zásob na : MD účtu 111 Pořízení materiálu MD účtu 131 Pořízení zboží se souvztažným zápisem na : D účtu 321 Dodavatelé (při nákupu na fakturu) D účtu 211 Pokladna (při nákupu v hotovosti) 2. Pořízení materiálu vlastní činností (ve vlastní režii): MD účtu Pořízení materiálu se souvztažným zápisem: D účtu Aktivace materiálu a zboží 3. Převzetí materiálu nebo zboží na sklad se účtuje: MD účtu 112 Materiál na skladě nebo MD účtu 132 Zboží na skladě se souvztažným zápisem na: D účtu 111 Pořízení materiálu nebo D účtu 131 Pořízení zboží 4. Úbytky (spotřeba) materiálu ze skladu: MD účtu Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na: D účtu Materiál na skladě 5. Prodej materiálu: MD účtu Prodaný materiál 3. Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 5 -

6 Prodej zboží: D účtu Materiál na skladě MD účtu Prodané zboží D účtu Zboží na skladě Účetní případy 1. Přijatá faktura za materiál od dodavatele MD / D Přijatá faktura za náklady související s pořízením MD 111 / D Převzetí materiálu na sklad příjemka MD 112 / D Výdej materiálu do spotřeby - výdejka MD 501 / D Prodej materiálu MD 542 / D Úhrada dodavatelských faktur - z účtu MD 321 / D v hotovosti MD 321 / D Účtování zásob vlastní výroby V průběhu roku se přírůstky zásob vlastní výroby ( v ocenění vlastními náklady) účtují na stranu : MD účtů 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Zvířata se souvztažným zápisem na stranu : D účtů 611 Změna stavu nedokončené výroby 612 Změna stavu polotovarů 613 Změna stavu výrobků 614 Změna stavu zvířat Při vyskladnění ( úbytku ) těchto zásob účtuje účetní jednotka na stanu MD účtů 611, 612, 613, 614 a na stranu D účtů 121, 122, 123, Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 6 -

7 Účtová tř. 2 Finanční účty Obsahuje rozvahové účty aktivní i pasivní pro sledování: - hotovosti účetní jednotky ( peníze, šeky ) a cenin - vkladových účtů - krátkodobých bankovních úvěrů - jiných krátkodobých finančních výpomocí (od jiných osob než peněžních ústavů) - krátkodobého finančního majetku ( je vysoce likvidní, bezprostředně obchodovatelný a předpokládaná doba držby či smluvená splatnost je do 1 roku ) (Pozn.: Účty pro dlouhodobý finanční majetek jsou zahrnuty v účtové třídě 0 v účtové skupině 06. Účty pro dlouhodobé bankovní úvěry jsou obsaženy v účtových skupinách 46 a 47. ) Oceňování finančního majetku a závazků 1. Peněžní prostředky a ceniny - v nominální hodnotě 2. Cenné papíry - v ceně pořízení 3. Závazky - v nominální hodnotě Účtování na finančních účtech 211 Pokladna Na základě pokladních dokladů se účtuje o stavu a pohybu peněz v hotovosti, příp. šeků přijatých místo peněz. 261 Peníze na cestě Slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a výpisů z účtů při převodech peněz mezi pokladnou a běžným účtem. Používá se i při převodech mezi bankovními účty. V jednoduchém účetnictví jsou obdobou účtu 261 průběžné položky v peněžním deníku. Účetní případy 1. Výběr peněz z běžného účtu do pokladny : a) příjmový pokladní doklad MD 211 / D 261 b) výpis z účtu MD 261 / D Převod hotovosti na běžný účet: a) výdajový pokladní doklad MD 261 / D b) výpis z účtu MD 221 / D Nákup materiálu za hotové MD 111 / D Úhrada faktury v hotovosti od odběratele MD 211 / D Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 7 -

8 213 - Ceniny Patří sem : poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní a ostatní platební karty. Účtuje se zde jejich stav a pohyb. Analytickou evidenci je třeba vést podle jednotlivých druhů. Nákup cenin ( přírůstek ) se účtuje na MD 213, spotřeba cenin (úbytek) na straně D 213 se souvztažným zápisem na příslušném nákladovém účtu. Účetní případy 1. Nákup poštovních známek za hotové výdajový pokladní doklad MD 213 / D Nákup poštovních známek na fakturu MD 213 / D Spotřeba poštovních známek MD 518 / D Bankovní účty Na základě bankovních výpisů se zde účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků v bance jde o běžný účet, vkladový účet a devizový účet. Přírůstky peněz se zachycují na straně MD 221 se souvztažným zápisem na straně D - účtů různých pohledávek ( např. 311 Odběratelé ) Úbytky peněz se zachycují na straně D 221 Se souvztažným zápisem na straně MD účty závazků, např. 321 Dodavatelé, účty nákladů, např. 562 Úroky apod. 231 Krátkodobé bankovní úvěry Úvěr představuje pro podnik cizí zdroj financování, závazek vůči bance. Na účtech skupiny 23 Běžné bankovní úvěry se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu 1 roku. (Dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti delší než 1 rok se účtují na účtu 461 Bankovní úvěry.) Poskytnutí krátkod. úvěru bankou se zachytí na straně MD 221 (pokud banka poukáže peníze na běžný účet) nebo MD 321 (pokud banka zaplatí za firmu dodavatelské faktury) se souvztažným zápisem na straně D 231 Splácení úvěru se zachycuje na straně MD 231 D 221 Úroky placené za poskytnutí úvěru MD Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 8 -

9 D Účtová třída 1 Zásoby a 2 Finanční účty - 9 -

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Účetnictví pro podnikatele přednášky

Účetnictví pro podnikatele přednášky Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 valder@pef.czu.cz Účetnictví pro podnikatele - Valder - 2004 Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele www.nur.cz www.kacr.cz www.mfcr.cz

Více