16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4"

Transkript

1 VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha hodina ROZVAHA Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců: Sl. 1 BRUTTO aktiva se uvádějí v plné hodnotě (tj. nesnížené o oprávky a opravné položky). Sl. 2 KOREKCE obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek, uvádí se se znaménkem mínus. Sl. 3: NETTO částky v něm uvedené představují rozdíl mezi sloupcem 1 a 2 (vyjadřuje skutečnou hodnotu majetku). Sl. 4: obsahuje hodnoty z rozvahy z předchozího účetního období v netto výši Základní struktura PASIV v rozvaze Zdroje krytí majetku (vlastní, cizí) vykazuje v rozvaze pouze ve dvou sloupcích (nepřipadají v úvahu korekce o oprávky a opravné položky). Sl. 5: stav pasiv za běžné období Sl. 6: stav pasiv za minulé období VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Poskytuje informace o: nákladech, výnosech, hospodářském výsledku. Úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku. Ve výkaze se náklady a výnosy prolínají (na rozdíl od rozvahy aktiva a pasiva jsou oddělena) z důvodu zjištění hospodářského výsledku v předepsaném členění. Označení: Výnosy římskou číslicí, Náklady velkým písmenem latinské abecedy. Podrobnější členění (ve výkaze v plném rozsahu) arabskými číslicemi. Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit: Provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření za běžnou činnost součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmu za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou i případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti 1

2 Výsledek hospodaření za účetní období součet HV za běžnou a mimořádnou činnost (vyjadřuje tzv. disponibilní zisk čistý) Uspořádání položek nákladů a výnosů v rámci provozního výsledku umožňuje vykázat tyto ukazatele: Obchodní marže = tržby za prodané zboží náklady vynaložené na prodané zboží Výkony = tržby za prodej výrobků a služeb +/- změnu stavu vnitropodnikových zásob (61)+ aktivace (62) Výkonová spotřeba = spotřeba materiálu a energie + služby Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony výkonová spotřeba Příloha k účetní závěrce - (údaje pro vnější uživatele): povinný obsah dán MF, formální stránka není předepsaná + podnik může doplnit o další údaje. Formou tabulek + popisný způsob. Plná nebo zkrácená podoba. 4 části: - obecné údaje - údaje o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování - doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát - přehled o peněžních tocích PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASCH FLOW) - stav PP na začátku sledovaného období - tvorba PP podle jednotlivých činností - užití PP podle jednotlivých činností - stavu PP na konci uvažovaného období - celkové peněžní toky sledovaného období Vychází se z HV před zdaněním, který je upravován o příslušné položky (nepřímá metoda). Přehled upravuje náklady na peněžní výdaje, výnosy na příjmy PP. 2

3 CHARAKTERISTIKA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ učebnice III. kapitola hodina = sleduje hospodaření uvnitř podniku podle jednotlivých vnitropodnikových útvarů a v jejich rámci podle jednotlivých výkonů. Slouží podnikovému managementu pro správné řízení podniku na základě údajů se analyzují výsledky. Skládá se: - Rozpočetnictví - Kalkulace - Vnitropodnikového účetnictví Účelem: 1. poskytnou údaje pro finanční účetnictví např. údaje pro ocenění zásob a výkonů vytvořených vlastní činností; 2. poskytnou informace o nákladech, výnosech a HV vnitropodnikových útvarů (středisek); 3. poskytnou údaje o výši nákladů vynaložených na jednotlivé výkony (výrobky); 4. zajistit co nejúčinnější kontrolu vzniku nákladů (průběžnou i následnou). Sledované období: měsíc, čtvrtletí SHRNUTÍ: poskytnout řídícím pracovníkům přehled o hospodářské činnosti, o nákladech a výnosech, a to jak z hlediska výkonů, tak i jednotlivých vnitropodnikových útvarů a umožnit tak racionální vnitropodnikové řízení. 3

4 HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA učebnice III. kapitola hodina Relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který sleduje své náklady, výnosy a zjišťuje výsledek hospodaření. Náklady hospodářských středisek lze rozdělit na: a) prvotní náklady převzaté z finančního účetnictví; b) druhotné náklady vznikající ze styku s ostatními středisky. Výnosy hospodářského střediska lze stejně jako náklady členit na prvotní (zejm. tržby) a druhotné (vznikají na základě dodávek ostatním střediskům oceňují se vnitropodnikovými cenami). Střediska se mohou vytvářet ve všech oblastech podnikových činností např. v oblasti materiálového hospodářství, výrobní, obchodní, správní atd. Zásady při tvorbě hospodářských středisek: jediný odpovědný pracovník; přesné měření vstupů a výstupů; určení vnitropodnikových cen za výkony poskytované jiným střediskům. 4

5 ROZPOČTY HOSPODÁŘSKÝCH STŘEDISEK učebnice III. kapitola hodina = se sestavují pro posouzení hospodaření jednotlivých vnitropodnikových útvarů. V rozpočtu se stanoví předpokládané náklady a ocení se hoho výkony. Vychází se z plánovaných odbytových úkolů podniku rozepsaných na jednotlivá HS. Náklady se musí rozlišovat na: 1) přímé (tzv. jednicové) dají se přímo stanovit na jednotku výkonu 2) nepřímé (tzv. režijní) jde o společné náklady, které slouží k zajištění a doplnění výrobního procesu Rozpočtování přímých nákladů vycházíme z: z technickohospodářských norem stanovení norem je v pravomoci účetní jednotky; z plánovaného objemu výroby. Rozpočtování nepřímých (režijních) nákladů - rozpočtování složitější U nákladů, které závisí na délce období, je výpočet relativně bez komplikací např. o odpisy dlouhodobého majetku, nájemné, mzdy THP atd. Ostatní náklady se rozpočtují například podle rozboru časových řad daného nákladového druhu za předcházející období (musí se přihlédnout ke změnám v objemu plánovaných výkonů, ke změnám v cenách atd.). Při rozpočtování je potřeba vycházet také z toho, že některé náklady jsou pevné (fixní) a některé proměnlivé (variabilní). Úloha 2.1 Rozpočtování výnosů bude mít dva podklady: - plánovaný objem výroby; - vnitropodnikové ceny jednotlivých výkonů (výrobků), které se stanoví na úrovni vlastních nákladů. 5

6 KALKULACE Učebnice III kapitola hodina Kalkulace předběžné stanovení nebo následné zjištění VN a ostatních složek ceny na jednotku výkonů, tj. na kalkulační jednici (= výkon vymezený kvalitativně i kvantitativně, např. množství, časem, jiným způsobem). Předmětem kalkulace: 1. výkony vytvářené vlastní činností odbytové n. vnitropodnikové výkony 2. výkony nakupované Druhy kalkulací: 1. podle doby, kdy se kalkulace sestavují: a) předběžná (předpokládané plánované náklady na kalkulační jednici, vycházejí z THN přímých N + z rozpočtů RN) b) výsledná (po provedení výkonu, zjišťují náklady na kalkulační jednici. Vycházejí z údajů vnitropodnikového účetnictví.) 2. podle druhu použitých podkladů: a) operativní (vychází z operativních norem, podkladem pro stanovení vnitropodnikových cen vlastních výkonů) b) plánované (vycházejí z plánových norem platné pro 1 rok. Používají se při plánování nákladů podniku. Vyjadřují současné podmínky výroby + plánované technicko-organizační změny. Informují o VN.) c) propočtové (méně přesné sestavují se podle kalkulací porovnatelných výrobků nebo na základě odhadu. Používají se u výrobků kusové výroby když nejsou THN) Členění nákladů v kalkulaci: 1. přímé (jednicové) na kalkulační jednici se vyčíslují přímo a přesně (PMA, PMZ, OPM) 2. nepřímé (režijní) pomocí jiných veličin, např. pomocí rozvrhové základny: společné náklady (spotřeba režijního materiálu, energie, náklady na opravy a udržování, odpisy, cestovné, režijní mzdy) Kalkulační vzorec: přímý materiál přímé mzdy ostatní přímé náklady výrobní režie Vlastní náklady výroby správní režie Vlastní náklady výkonu odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu zisk Prodejní cena Kalkulační metody způsoby, kterými se stanoví náklady na kalkulační jednici závisí: a) na povaze výkonů (zda jde o výkony stejnorodé n. různorodé) b) na povaze nákladů (zda jde o náklady přímé n. nepřímé) stanovení přímých nákladů na kalkulační jednici: podle THN + spotřeby času výrobních dělníků stanovení nepřímých nákladů na kalkulační jednici pomocí rozvrhové základny TECHNIKY a) kalkulace dělením: omezené používá se pouze při stejnorodé výrobě. 2 modifikace: prostým dělením základna plánovaný objem výkonů: předmětem výroby jeden výrobek (příklad 1) dělením pomocí poměrových čísel výroba několika druhů stejnorodých výrobků (výrobky se shodnou strukturou nákladů, lišících se od sebe např. pouze velikostí nebo hmotností). Čísla vyjadřují poměr mezi náklady na jednotlivé druhy výrobků. (příklad 2) b) kalkulace přirážková: v podnicích s více nákladově různorodých výrobků podíl RN na KJ se vypočte pomocí rozvrhové základny v: 6

7 peněžním vyjádření přímé mzdy, přímý materiál, celkové přímé náklady: počítáme režijní přirážku v % z této základny (rozpočtová režie : rozvrhová základna x 100) naturální podobě strojové hodiny, normohodiny práce výrobních dělníků (rozpočtová režie : rozvrhová základna) Výkaz provedených výkonů: = ke zjištění částky provedených výkonů (provedené výkony = dokončené výkony ± ZS NV) Výsledná kalkulace: zjišťují skutečné náklady vynaložené na KJ sestavují se na dokončené a odvedené výkony podklady dává vnitropodnikové účetnictví použití: k následné kontrole nákladů, k zjištění skutečné rentability jednotlivých výkonů, podklad pro stanovení prodejních cen výkonů Příklad 1) Na květen plánuje podnik výrobu jediného výrobku v objemu ks. Podle THN činí přímý materiál Kč 450,- a přímé mzdy Kč 280,- na 1 ks. Rozpočtovaná výrobní režie je Kč ,-, rozpočtovaná správní režie Kč Úkol: Sestavte předběžnou kalkulaci výrobku na úrovni vlastních nákladů výkonů. Příklad 2): Podnik plánuje na druhé čtvrtletí výrobku tří druhů stejnorodých výrobků. Technologie výroby je všech tří výrobků stejná, odlišují se pouze velikostí Výrobek Velikost Plánovaný objem výroby A 1,2 m ks B 2,0 m ks C 2,5 m ks Rozpočtovaná výrobní režie na všechny tři druhy výrobků je Kč ,-. Základní byl zvolen výrobek B. Úkol: Rozdělte náklady na jednotlivé výrobky. 7

8 VNITROPODNIKOVÁ CENA Učebnice III. kapitola hodina úloha 2.2 úloha 2.3 Vnitropodniková cena Předběžné kalkulace mají význam ve vnitropodnikovém řízení. Stanovuje se na základě předběžné kalkulace a může mít různý obsah bude zahrnovat: pouze přímé náklady; vlastní náklady výroby (tj. přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režii); vlastní náklady výkonu (vlastní náklady výroby + správní režii). 8

9 ORGANIZACE VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ Učebnice III. kapitola hodina Hlavní úkoly poskytovat údaje finančního účetnictví o ZS zásob vlastní výroby, o aktivaci, pro ocenění výkonů vytvořených vlastní činnosti. 2. evidovat náklady a výnosy podle HS, podle položek kalkulačního vzorce, u přímých nákladů podle jednotlivých výkonů (pro výslednou kalkulaci) zajistit účinnou kontrolu nákladů poskytnout podklady pro potřeby vnitropodnikového řízení Organizace vnitropodnikového účetnictví v pravomoci účetní jednotky na začátku účetního období musí stanovit pravidla. účetní období: měsíc (při účtování odpisů, při časovém rozlišení) organizace: a) formou AE k finančnímu účetnictví se současným doplněním účtového rozvrhu + 599, 699 (pro vnitropodnikové převody mezi HS). FÚ a VÚ vedeny v jediném účetním okruhu (tř. 8 a 9 se nepoužívají). SÚ se dělí v AE podle HS, podle položek kalkulačního vzorce a u přímých nákladů podle jednotlivých výkonů. b) v samostatném účetním okruhu při použití účtů volných účtových tříd 8 a 9. Účetní jednotka si sama určuje náplň tříd. Vedeno ve dvou okruzích. c) kombinace Vnitropodnikové účetnictví vedené formou AE k syntetickým účtům finančního účetnictví Účtování prvotních nákladů a výnosů Prvotní náklady a výnosy vznikají ve vztahu podniku k jeho okolí ve FÚ ve VÚ: k SÚ v tř. 5 a 6 se zřizují AÚ podle HS (501 1, 501 2) Účtování druhotných nákladů a výnosů (převody) ve FÚ: 599/699 ve VÚ: tř. 5 6 podle HS. HV jednotlivých HS rozdíl skutečných N a V (+ vnitropodnikové převody ve VC) Vnitropodnikové účetnictví vedené v samostatném účetním okruhu Charakteristika okruhy fungují relativně samostatně existují vazby (spojovací účty) a) centralizovaná forma úloha 2.5 b) decentralizovaná forma každé HS má samostatné účetnictví tvoří uzavřený okruh PÚ účetní případy přebírané z FÚ se evidují pomocí spojovacích účtů (zřizují se v každém HS) výkony předávané mezi HS se evidují pomocí účtu Převody střediskové 9

10 účetnictví všech HS soustředěno do jednoho místa tvoří jeden uzavřený okruh PÚ účetní případy přebírané z FÚ se evidují pomocí spojovacích účtů, kt. jsou společné všem HS výkony předávané mezi středisky se evidují přímo mezi účty středisek bez použití účtu Převody střediskové Úloha 2.6 Účtování ve výrobním středisku Účtování nákladů je obdobné jako v jiných HS účtují se náklady prvotní a druhotné. Úloha 2.7 Úloha

11 23. hodina VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ VEDENÉ V SAMOSTATNÉM ÚČETNÍM OKRUHU učebnice III. kapitola 2.8 Používají velké výrobní podniky (s velkým počtem HS). Evidence představuje dva oddělené okruhy účtování Finanční účetnictví spojovací účty (min. k zásobám, k nákladům a výnosům Vnitropodnikové účetnictví Náklady a výnosy HS Prvotní výnosy: tržby převzaté z finančního účetnictví Druhotné výnosy: vznikají z dodávek střediskových výkonů Úloha 2.9 Účtování ve výrobním středisku Účtuje se: - o nákladech střediska Hlavní výroba a - o výnosech tohoto střediska Úloha 2.10 Úloha 2.11 Úloha 2.12 Účtování v odbytovém středisku Úloha 2.13 Úloha

12 SESTAVENÍ JEDNODUCHÉHO ROZPOČTU 24. hodina 12

13 VÝZNAM FINANČNÍ ANALÝZY Učebnice III - kapitola hodina Základní analýza situace podniku A = P 100 = 100 A = ZJ + D + Z 100 = Podílové ukazatele: míra zadluženosti podíl vlastního jmění v celkovém majetku rentabilita aktiv rentabilita vlastního jmění rentabilita cizího zdrojů D : A ZJ : A Z : A Z : ZJ Z : D 30 : 100 x 100 = 30 % podnik má z celkového majetku 100 ve svém vlastnictví 70 a jen 30 dluží věřitelům zadlužen je ze 30% 60 : 100 x 100 = 60 % dobrá 10 : 100 x 100 = 10 % dobrá, tj. průměrná rentabilita 10 : 60 x 100 = 16,7 % velmi dobrá, nadprůměrná 10 : 30 x 100 = 33,3 % velmi vysoká - k vytvoření Z 10 bylo třeba málo cizích prostředků Finanční analýza = rozbor údajů z výkazů rozbor dosažených výsledků hospodaření a zhodnocení finanční situace podniku vč. návrhů na opatření. Ukazatelé: absolutní stav k určitému okamžiku (rozvaha), objem za určité období (výkaz Z/Z) rozdílové srovnání v čase (± zásob, pohledávek atd.) poměrové podíl dvou absolutních údajů Kroky finanční analýzy 1. výpočet 2. hodnocení 3. návrhy na opatření (podklady pro finanční řízení, plánování atd.) Využití vedení podniku, peněžním ústavům, státu a jeho institucím, obchodním partnerům, zaměstnancům, akcionářům. 13

14 POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY Učebnice III - kapitola hodina ROZBOR ROZVAHY = zjistit celkovou finanční situaci podniku (platební schopnost, hospodárnost, fin. stabilitu). Údaje: ukazatele: likvidity, zadluženosti a finanční stability Ukazatelé likvidity měří schopnost podniku vyrovnat své finanční závazky (bývá zaměřena na solventnost). Likvidita 1.stupně okamžitá (0,9 1,0 = na 90 hal. závazků připadá Kč 1,- PP) PP : krát. závazky Likvidita 2.stupně pohotová (1,0 1,5) (krátkodobé pohledávky + PP) : krátkodobé závazky (nedobytné pohledávky musíme odečíst). Nevýhoda: neberou v úvahu konkrétní dobu splatnosti. Využívány zejm. krátkodobými věřiteli. Likvidita 3. stupně běžná Oběžná aktiva : krátkodobé závazky Kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je citlivý na strukturu zásob. Ukazatel zadluženosti v jakém rozsahu používá podnik při svém financování cizí zdroje: D : A Význam pro dlouhodobé věřitele (banky): 0,3 0,6 (čím vyšší hodnota, tím je vyšší zadluženost) Ukazatel finanční stability doplňkový ukazatel zadluženosti. Součet obou ukazatelů se rovná 1. Udává, do jaké míry je majetek kryt vlastními zdroji: vlastní zdroje : A Význam pro akcionáře musí se najít optimální poměr. ROZBOR VÝKAZŮ ZISKU A ZTRÁT = zjistit rentabilitu (efektivnost hospodaření) Ukazatel nákladovosti tržeb kolik haléřů nákladů vynaložil podnik na 1 Kč tržeb ( co nejnižší hodnotu) celkové náklady : tržby. Ukazatel výnosnosti doplňkový ukazatel k ukazateli nákladovosti tržeb: kolik haléřů zisku připadá na 1 Kč tržeb (co nejvyšší hodnotu) čistý zisk : tržby. Ukazatele rentability patří k nejdůležitějším charakteristikám úspěšnosti podnikání = cílem podnikání je dosažení rentability vloženého kapitálu. Poměřuje zisk dosažený podnikáním k různým základnám. Např. rentabilita tržeb charakteristika úspěšnosti prodeje. MEZIVÝKAZOVÉ POMĚROVÉ UKAZATELÉ Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku hospodařit se svými aktivy, tj. vyjadřují efektivnost aktiv (má-li podnik více aktiv, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk). Ukazatelé se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: doba obratu zásob ve dnech a rychlost obratu zásob 14

15 doba obratu pohledávek a rychlost obratu pohledávek obrat stálých aktiv obrat celkových aktiv Ukazatelé výnostnosti měří výnostnost (rentabilitu) vloženého kapitálu celkových aktiv vlastního kapitálu = význam pro akcionáře a vyvíjí tlak na management musí max. zhodnotit vlastní kapitál 15

16 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY Učebnice III - kapitola hodina Nejobtížnější část finanční analýzy požadavek komplexnosti. 16

17 SOUHRNNÁ ÚLOHA NA EKONOMICKÉ UKAZATELE Učebnice III - kapitola hodina 17

18 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Učebnice III - kapitola hodina = doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztrát o rozbor peněžních prostředků. Zjistí zda je podnik v platební neschopnsoti a proč se zvyšuje nedostatek peněžních prostředků (i když podnik vykazuje zisk) způsobeno nesouladem výnosů a příjmů, nákladů a výnosů. Funkce vyjádřit všechny změny ve finanční situaci podniku, zjistit zdroje tvorby peněžních prostředků a jejich užití za dané období ve všech základních oblastech činnosti podniku; posoudit i schopnost podniku zajistit v budoucnu dostatečnou tvorbu peněžních prostředků na úhradu splatných dluhů, na výplaty dividend atd; uvádí údaje, které by jinak uživatelé účetních výkazů museli získat na základě analýzy rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Cash flow je součást přílohy k účetní závěrce. Úloha 4.1 Úloha 4.2 Úloha 4.3 Úloha

19 UKÁZKA ÚČETNÍHO PROGRAMU Učebnice III - kapitola hodina Kontrola souvislého účetního příkladu kapitola 6. 19

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY

STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Struktura výkazu zisků a ztráty Autor Ing.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

KALKULACE Pojem a druhy kalkulací Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen Z hlediska času rozlišujeme:...

KALKULACE Pojem a druhy kalkulací Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen Z hlediska času rozlišujeme:... KALKULACE KALKULACE... 1 1. Pojem a druhy kalkulací... 1 2. Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen... 2 2.1. Z hlediska času rozlišujeme:... 2 2.2. Předběžná kalkulace se může dále členit na:... 2

Více

likvidita = schopnost podniku splácet své závazky, a přeměňovat majetek na peněžní prostředky, okamžitá schopnost

likvidita = schopnost podniku splácet své závazky, a přeměňovat majetek na peněžní prostředky, okamžitá schopnost Otázka: Finanční řízení podniku Předmět: Ekonomie Přidal(a): Tereza Dva pohledy na finanční řízení: 1. řízení nákladů, výnosů a zisku plánování, průběžné ovlivňování, kontrola dosažených výsledků 2. řízení

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Prezentace vznikla za podpory projektu Perspektivy krajinného managementu inovace krajinářských

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulace cv. 8 Kalkulační členění nákladů Kalkulace - činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen (na tzv. kalkulační jednici).

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 KAPITOLA 1 VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 BETA, a. s. vyrábí doplňky výživy pro sportovce. V průběhu roku 2008 zahájila výrobu nového

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. 9 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Charakteristika účetní závěrky 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. Právní úprava: ZoÚ 18 (obsah účetní závěrky), 19 23a (rozvahový

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

př. materiál, odpisy, mzdové N, energie, opravy, doprava,

př. materiál, odpisy, mzdové N, energie, opravy, doprava, Otázka: Náklady a výnosy Předmět: Ekonomie Přidal(a): matyka97 NÁKLADY = spotřebované vstupy vyjádřené v peněžních jednotkách VÝNOSY = vyprodukované a prodané výstupy vyjádřené v penězích -výnosy, které

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění a ostatních složek ceny na jednotku

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období)

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období) 6. přednáška 8.11. Účtování nákladů a výnosů Opakování : Náklady - v peněžních jednotkách vyjádřené prostředky vynaložené na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). 2 podmínky = 1) souvislost s výkony,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více