16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4"

Transkript

1 VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha hodina ROZVAHA Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců: Sl. 1 BRUTTO aktiva se uvádějí v plné hodnotě (tj. nesnížené o oprávky a opravné položky). Sl. 2 KOREKCE obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek, uvádí se se znaménkem mínus. Sl. 3: NETTO částky v něm uvedené představují rozdíl mezi sloupcem 1 a 2 (vyjadřuje skutečnou hodnotu majetku). Sl. 4: obsahuje hodnoty z rozvahy z předchozího účetního období v netto výši Základní struktura PASIV v rozvaze Zdroje krytí majetku (vlastní, cizí) vykazuje v rozvaze pouze ve dvou sloupcích (nepřipadají v úvahu korekce o oprávky a opravné položky). Sl. 5: stav pasiv za běžné období Sl. 6: stav pasiv za minulé období VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Poskytuje informace o: nákladech, výnosech, hospodářském výsledku. Úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku. Ve výkaze se náklady a výnosy prolínají (na rozdíl od rozvahy aktiva a pasiva jsou oddělena) z důvodu zjištění hospodářského výsledku v předepsaném členění. Označení: Výnosy římskou číslicí, Náklady velkým písmenem latinské abecedy. Podrobnější členění (ve výkaze v plném rozsahu) arabskými číslicemi. Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit: Provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření za běžnou činnost součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmu za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou i případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti 1

2 Výsledek hospodaření za účetní období součet HV za běžnou a mimořádnou činnost (vyjadřuje tzv. disponibilní zisk čistý) Uspořádání položek nákladů a výnosů v rámci provozního výsledku umožňuje vykázat tyto ukazatele: Obchodní marže = tržby za prodané zboží náklady vynaložené na prodané zboží Výkony = tržby za prodej výrobků a služeb +/- změnu stavu vnitropodnikových zásob (61)+ aktivace (62) Výkonová spotřeba = spotřeba materiálu a energie + služby Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony výkonová spotřeba Příloha k účetní závěrce - (údaje pro vnější uživatele): povinný obsah dán MF, formální stránka není předepsaná + podnik může doplnit o další údaje. Formou tabulek + popisný způsob. Plná nebo zkrácená podoba. 4 části: - obecné údaje - údaje o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování - doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát - přehled o peněžních tocích PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASCH FLOW) - stav PP na začátku sledovaného období - tvorba PP podle jednotlivých činností - užití PP podle jednotlivých činností - stavu PP na konci uvažovaného období - celkové peněžní toky sledovaného období Vychází se z HV před zdaněním, který je upravován o příslušné položky (nepřímá metoda). Přehled upravuje náklady na peněžní výdaje, výnosy na příjmy PP. 2

3 CHARAKTERISTIKA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ učebnice III. kapitola hodina = sleduje hospodaření uvnitř podniku podle jednotlivých vnitropodnikových útvarů a v jejich rámci podle jednotlivých výkonů. Slouží podnikovému managementu pro správné řízení podniku na základě údajů se analyzují výsledky. Skládá se: - Rozpočetnictví - Kalkulace - Vnitropodnikového účetnictví Účelem: 1. poskytnou údaje pro finanční účetnictví např. údaje pro ocenění zásob a výkonů vytvořených vlastní činností; 2. poskytnou informace o nákladech, výnosech a HV vnitropodnikových útvarů (středisek); 3. poskytnou údaje o výši nákladů vynaložených na jednotlivé výkony (výrobky); 4. zajistit co nejúčinnější kontrolu vzniku nákladů (průběžnou i následnou). Sledované období: měsíc, čtvrtletí SHRNUTÍ: poskytnout řídícím pracovníkům přehled o hospodářské činnosti, o nákladech a výnosech, a to jak z hlediska výkonů, tak i jednotlivých vnitropodnikových útvarů a umožnit tak racionální vnitropodnikové řízení. 3

4 HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA učebnice III. kapitola hodina Relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který sleduje své náklady, výnosy a zjišťuje výsledek hospodaření. Náklady hospodářských středisek lze rozdělit na: a) prvotní náklady převzaté z finančního účetnictví; b) druhotné náklady vznikající ze styku s ostatními středisky. Výnosy hospodářského střediska lze stejně jako náklady členit na prvotní (zejm. tržby) a druhotné (vznikají na základě dodávek ostatním střediskům oceňují se vnitropodnikovými cenami). Střediska se mohou vytvářet ve všech oblastech podnikových činností např. v oblasti materiálového hospodářství, výrobní, obchodní, správní atd. Zásady při tvorbě hospodářských středisek: jediný odpovědný pracovník; přesné měření vstupů a výstupů; určení vnitropodnikových cen za výkony poskytované jiným střediskům. 4

5 ROZPOČTY HOSPODÁŘSKÝCH STŘEDISEK učebnice III. kapitola hodina = se sestavují pro posouzení hospodaření jednotlivých vnitropodnikových útvarů. V rozpočtu se stanoví předpokládané náklady a ocení se hoho výkony. Vychází se z plánovaných odbytových úkolů podniku rozepsaných na jednotlivá HS. Náklady se musí rozlišovat na: 1) přímé (tzv. jednicové) dají se přímo stanovit na jednotku výkonu 2) nepřímé (tzv. režijní) jde o společné náklady, které slouží k zajištění a doplnění výrobního procesu Rozpočtování přímých nákladů vycházíme z: z technickohospodářských norem stanovení norem je v pravomoci účetní jednotky; z plánovaného objemu výroby. Rozpočtování nepřímých (režijních) nákladů - rozpočtování složitější U nákladů, které závisí na délce období, je výpočet relativně bez komplikací např. o odpisy dlouhodobého majetku, nájemné, mzdy THP atd. Ostatní náklady se rozpočtují například podle rozboru časových řad daného nákladového druhu za předcházející období (musí se přihlédnout ke změnám v objemu plánovaných výkonů, ke změnám v cenách atd.). Při rozpočtování je potřeba vycházet také z toho, že některé náklady jsou pevné (fixní) a některé proměnlivé (variabilní). Úloha 2.1 Rozpočtování výnosů bude mít dva podklady: - plánovaný objem výroby; - vnitropodnikové ceny jednotlivých výkonů (výrobků), které se stanoví na úrovni vlastních nákladů. 5

6 KALKULACE Učebnice III kapitola hodina Kalkulace předběžné stanovení nebo následné zjištění VN a ostatních složek ceny na jednotku výkonů, tj. na kalkulační jednici (= výkon vymezený kvalitativně i kvantitativně, např. množství, časem, jiným způsobem). Předmětem kalkulace: 1. výkony vytvářené vlastní činností odbytové n. vnitropodnikové výkony 2. výkony nakupované Druhy kalkulací: 1. podle doby, kdy se kalkulace sestavují: a) předběžná (předpokládané plánované náklady na kalkulační jednici, vycházejí z THN přímých N + z rozpočtů RN) b) výsledná (po provedení výkonu, zjišťují náklady na kalkulační jednici. Vycházejí z údajů vnitropodnikového účetnictví.) 2. podle druhu použitých podkladů: a) operativní (vychází z operativních norem, podkladem pro stanovení vnitropodnikových cen vlastních výkonů) b) plánované (vycházejí z plánových norem platné pro 1 rok. Používají se při plánování nákladů podniku. Vyjadřují současné podmínky výroby + plánované technicko-organizační změny. Informují o VN.) c) propočtové (méně přesné sestavují se podle kalkulací porovnatelných výrobků nebo na základě odhadu. Používají se u výrobků kusové výroby když nejsou THN) Členění nákladů v kalkulaci: 1. přímé (jednicové) na kalkulační jednici se vyčíslují přímo a přesně (PMA, PMZ, OPM) 2. nepřímé (režijní) pomocí jiných veličin, např. pomocí rozvrhové základny: společné náklady (spotřeba režijního materiálu, energie, náklady na opravy a udržování, odpisy, cestovné, režijní mzdy) Kalkulační vzorec: přímý materiál přímé mzdy ostatní přímé náklady výrobní režie Vlastní náklady výroby správní režie Vlastní náklady výkonu odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu zisk Prodejní cena Kalkulační metody způsoby, kterými se stanoví náklady na kalkulační jednici závisí: a) na povaze výkonů (zda jde o výkony stejnorodé n. různorodé) b) na povaze nákladů (zda jde o náklady přímé n. nepřímé) stanovení přímých nákladů na kalkulační jednici: podle THN + spotřeby času výrobních dělníků stanovení nepřímých nákladů na kalkulační jednici pomocí rozvrhové základny TECHNIKY a) kalkulace dělením: omezené používá se pouze při stejnorodé výrobě. 2 modifikace: prostým dělením základna plánovaný objem výkonů: předmětem výroby jeden výrobek (příklad 1) dělením pomocí poměrových čísel výroba několika druhů stejnorodých výrobků (výrobky se shodnou strukturou nákladů, lišících se od sebe např. pouze velikostí nebo hmotností). Čísla vyjadřují poměr mezi náklady na jednotlivé druhy výrobků. (příklad 2) b) kalkulace přirážková: v podnicích s více nákladově různorodých výrobků podíl RN na KJ se vypočte pomocí rozvrhové základny v: 6

7 peněžním vyjádření přímé mzdy, přímý materiál, celkové přímé náklady: počítáme režijní přirážku v % z této základny (rozpočtová režie : rozvrhová základna x 100) naturální podobě strojové hodiny, normohodiny práce výrobních dělníků (rozpočtová režie : rozvrhová základna) Výkaz provedených výkonů: = ke zjištění částky provedených výkonů (provedené výkony = dokončené výkony ± ZS NV) Výsledná kalkulace: zjišťují skutečné náklady vynaložené na KJ sestavují se na dokončené a odvedené výkony podklady dává vnitropodnikové účetnictví použití: k následné kontrole nákladů, k zjištění skutečné rentability jednotlivých výkonů, podklad pro stanovení prodejních cen výkonů Příklad 1) Na květen plánuje podnik výrobu jediného výrobku v objemu ks. Podle THN činí přímý materiál Kč 450,- a přímé mzdy Kč 280,- na 1 ks. Rozpočtovaná výrobní režie je Kč ,-, rozpočtovaná správní režie Kč Úkol: Sestavte předběžnou kalkulaci výrobku na úrovni vlastních nákladů výkonů. Příklad 2): Podnik plánuje na druhé čtvrtletí výrobku tří druhů stejnorodých výrobků. Technologie výroby je všech tří výrobků stejná, odlišují se pouze velikostí Výrobek Velikost Plánovaný objem výroby A 1,2 m ks B 2,0 m ks C 2,5 m ks Rozpočtovaná výrobní režie na všechny tři druhy výrobků je Kč ,-. Základní byl zvolen výrobek B. Úkol: Rozdělte náklady na jednotlivé výrobky. 7

8 VNITROPODNIKOVÁ CENA Učebnice III. kapitola hodina úloha 2.2 úloha 2.3 Vnitropodniková cena Předběžné kalkulace mají význam ve vnitropodnikovém řízení. Stanovuje se na základě předběžné kalkulace a může mít různý obsah bude zahrnovat: pouze přímé náklady; vlastní náklady výroby (tj. přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režii); vlastní náklady výkonu (vlastní náklady výroby + správní režii). 8

9 ORGANIZACE VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ Učebnice III. kapitola hodina Hlavní úkoly poskytovat údaje finančního účetnictví o ZS zásob vlastní výroby, o aktivaci, pro ocenění výkonů vytvořených vlastní činnosti. 2. evidovat náklady a výnosy podle HS, podle položek kalkulačního vzorce, u přímých nákladů podle jednotlivých výkonů (pro výslednou kalkulaci) zajistit účinnou kontrolu nákladů poskytnout podklady pro potřeby vnitropodnikového řízení Organizace vnitropodnikového účetnictví v pravomoci účetní jednotky na začátku účetního období musí stanovit pravidla. účetní období: měsíc (při účtování odpisů, při časovém rozlišení) organizace: a) formou AE k finančnímu účetnictví se současným doplněním účtového rozvrhu + 599, 699 (pro vnitropodnikové převody mezi HS). FÚ a VÚ vedeny v jediném účetním okruhu (tř. 8 a 9 se nepoužívají). SÚ se dělí v AE podle HS, podle položek kalkulačního vzorce a u přímých nákladů podle jednotlivých výkonů. b) v samostatném účetním okruhu při použití účtů volných účtových tříd 8 a 9. Účetní jednotka si sama určuje náplň tříd. Vedeno ve dvou okruzích. c) kombinace Vnitropodnikové účetnictví vedené formou AE k syntetickým účtům finančního účetnictví Účtování prvotních nákladů a výnosů Prvotní náklady a výnosy vznikají ve vztahu podniku k jeho okolí ve FÚ ve VÚ: k SÚ v tř. 5 a 6 se zřizují AÚ podle HS (501 1, 501 2) Účtování druhotných nákladů a výnosů (převody) ve FÚ: 599/699 ve VÚ: tř. 5 6 podle HS. HV jednotlivých HS rozdíl skutečných N a V (+ vnitropodnikové převody ve VC) Vnitropodnikové účetnictví vedené v samostatném účetním okruhu Charakteristika okruhy fungují relativně samostatně existují vazby (spojovací účty) a) centralizovaná forma úloha 2.5 b) decentralizovaná forma každé HS má samostatné účetnictví tvoří uzavřený okruh PÚ účetní případy přebírané z FÚ se evidují pomocí spojovacích účtů (zřizují se v každém HS) výkony předávané mezi HS se evidují pomocí účtu Převody střediskové 9

10 účetnictví všech HS soustředěno do jednoho místa tvoří jeden uzavřený okruh PÚ účetní případy přebírané z FÚ se evidují pomocí spojovacích účtů, kt. jsou společné všem HS výkony předávané mezi středisky se evidují přímo mezi účty středisek bez použití účtu Převody střediskové Úloha 2.6 Účtování ve výrobním středisku Účtování nákladů je obdobné jako v jiných HS účtují se náklady prvotní a druhotné. Úloha 2.7 Úloha

11 23. hodina VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ VEDENÉ V SAMOSTATNÉM ÚČETNÍM OKRUHU učebnice III. kapitola 2.8 Používají velké výrobní podniky (s velkým počtem HS). Evidence představuje dva oddělené okruhy účtování Finanční účetnictví spojovací účty (min. k zásobám, k nákladům a výnosům Vnitropodnikové účetnictví Náklady a výnosy HS Prvotní výnosy: tržby převzaté z finančního účetnictví Druhotné výnosy: vznikají z dodávek střediskových výkonů Úloha 2.9 Účtování ve výrobním středisku Účtuje se: - o nákladech střediska Hlavní výroba a - o výnosech tohoto střediska Úloha 2.10 Úloha 2.11 Úloha 2.12 Účtování v odbytovém středisku Úloha 2.13 Úloha

12 SESTAVENÍ JEDNODUCHÉHO ROZPOČTU 24. hodina 12

13 VÝZNAM FINANČNÍ ANALÝZY Učebnice III - kapitola hodina Základní analýza situace podniku A = P 100 = 100 A = ZJ + D + Z 100 = Podílové ukazatele: míra zadluženosti podíl vlastního jmění v celkovém majetku rentabilita aktiv rentabilita vlastního jmění rentabilita cizího zdrojů D : A ZJ : A Z : A Z : ZJ Z : D 30 : 100 x 100 = 30 % podnik má z celkového majetku 100 ve svém vlastnictví 70 a jen 30 dluží věřitelům zadlužen je ze 30% 60 : 100 x 100 = 60 % dobrá 10 : 100 x 100 = 10 % dobrá, tj. průměrná rentabilita 10 : 60 x 100 = 16,7 % velmi dobrá, nadprůměrná 10 : 30 x 100 = 33,3 % velmi vysoká - k vytvoření Z 10 bylo třeba málo cizích prostředků Finanční analýza = rozbor údajů z výkazů rozbor dosažených výsledků hospodaření a zhodnocení finanční situace podniku vč. návrhů na opatření. Ukazatelé: absolutní stav k určitému okamžiku (rozvaha), objem za určité období (výkaz Z/Z) rozdílové srovnání v čase (± zásob, pohledávek atd.) poměrové podíl dvou absolutních údajů Kroky finanční analýzy 1. výpočet 2. hodnocení 3. návrhy na opatření (podklady pro finanční řízení, plánování atd.) Využití vedení podniku, peněžním ústavům, státu a jeho institucím, obchodním partnerům, zaměstnancům, akcionářům. 13

14 POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY Učebnice III - kapitola hodina ROZBOR ROZVAHY = zjistit celkovou finanční situaci podniku (platební schopnost, hospodárnost, fin. stabilitu). Údaje: ukazatele: likvidity, zadluženosti a finanční stability Ukazatelé likvidity měří schopnost podniku vyrovnat své finanční závazky (bývá zaměřena na solventnost). Likvidita 1.stupně okamžitá (0,9 1,0 = na 90 hal. závazků připadá Kč 1,- PP) PP : krát. závazky Likvidita 2.stupně pohotová (1,0 1,5) (krátkodobé pohledávky + PP) : krátkodobé závazky (nedobytné pohledávky musíme odečíst). Nevýhoda: neberou v úvahu konkrétní dobu splatnosti. Využívány zejm. krátkodobými věřiteli. Likvidita 3. stupně běžná Oběžná aktiva : krátkodobé závazky Kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je citlivý na strukturu zásob. Ukazatel zadluženosti v jakém rozsahu používá podnik při svém financování cizí zdroje: D : A Význam pro dlouhodobé věřitele (banky): 0,3 0,6 (čím vyšší hodnota, tím je vyšší zadluženost) Ukazatel finanční stability doplňkový ukazatel zadluženosti. Součet obou ukazatelů se rovná 1. Udává, do jaké míry je majetek kryt vlastními zdroji: vlastní zdroje : A Význam pro akcionáře musí se najít optimální poměr. ROZBOR VÝKAZŮ ZISKU A ZTRÁT = zjistit rentabilitu (efektivnost hospodaření) Ukazatel nákladovosti tržeb kolik haléřů nákladů vynaložil podnik na 1 Kč tržeb ( co nejnižší hodnotu) celkové náklady : tržby. Ukazatel výnosnosti doplňkový ukazatel k ukazateli nákladovosti tržeb: kolik haléřů zisku připadá na 1 Kč tržeb (co nejvyšší hodnotu) čistý zisk : tržby. Ukazatele rentability patří k nejdůležitějším charakteristikám úspěšnosti podnikání = cílem podnikání je dosažení rentability vloženého kapitálu. Poměřuje zisk dosažený podnikáním k různým základnám. Např. rentabilita tržeb charakteristika úspěšnosti prodeje. MEZIVÝKAZOVÉ POMĚROVÉ UKAZATELÉ Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku hospodařit se svými aktivy, tj. vyjadřují efektivnost aktiv (má-li podnik více aktiv, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk). Ukazatelé se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: doba obratu zásob ve dnech a rychlost obratu zásob 14

15 doba obratu pohledávek a rychlost obratu pohledávek obrat stálých aktiv obrat celkových aktiv Ukazatelé výnostnosti měří výnostnost (rentabilitu) vloženého kapitálu celkových aktiv vlastního kapitálu = význam pro akcionáře a vyvíjí tlak na management musí max. zhodnotit vlastní kapitál 15

16 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY Učebnice III - kapitola hodina Nejobtížnější část finanční analýzy požadavek komplexnosti. 16

17 SOUHRNNÁ ÚLOHA NA EKONOMICKÉ UKAZATELE Učebnice III - kapitola hodina 17

18 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Učebnice III - kapitola hodina = doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztrát o rozbor peněžních prostředků. Zjistí zda je podnik v platební neschopnsoti a proč se zvyšuje nedostatek peněžních prostředků (i když podnik vykazuje zisk) způsobeno nesouladem výnosů a příjmů, nákladů a výnosů. Funkce vyjádřit všechny změny ve finanční situaci podniku, zjistit zdroje tvorby peněžních prostředků a jejich užití za dané období ve všech základních oblastech činnosti podniku; posoudit i schopnost podniku zajistit v budoucnu dostatečnou tvorbu peněžních prostředků na úhradu splatných dluhů, na výplaty dividend atd; uvádí údaje, které by jinak uživatelé účetních výkazů museli získat na základě analýzy rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Cash flow je součást přílohy k účetní závěrce. Úloha 4.1 Úloha 4.2 Úloha 4.3 Úloha

19 UKÁZKA ÚČETNÍHO PROGRAMU Učebnice III - kapitola hodina Kontrola souvislého účetního příkladu kapitola 6. 19

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více