1. Organizace vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Organizace vzdělávání"

Transkript

1 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu a tématicky zaměřených plánů. Spontánní hra probíhá po největší část dne , hodin. Řízená pedagogická činnost probíhá , hodin a hodin. Skupině dětí je pravidelně nabídnuta řízená výtvarná nebo pracovní činnost. Spontánní a řízená činnost včetně pohybových aktivit se mohou vzájemně prolínat podle momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje řídí hry dětí, řízená činnost probíhá i individuálně během her dětí. Pohybové aktivity spontánní (během her), řízené (ranní cvičení a pohybové chvilky), řízené lokomoční, nelokomoční pohybové činnosti a ostatní činnosti podporující rozvoj pohybových dovedností dětí v souladu s ŠVP. Předškolní děti navštěvují pravidelně předplavecký výcvik na bazéně v Novém Jičíně. Pobyt venku je hodin a do hodin. Děti využívají krásnou, velkou zahradu a nádherné okolí k dlouhým vycházkám. Odpočinek, spánek v době od hodin. Předškolní děti mají odpočinek zkrácený.

2 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce MŠ Koncepce MŠ vychází z prostředí vesnice, která dětem zprostředkovává poznávání přírodních zákonitostí a míst, která děti ve městě nemají možnost poznat. Dává dětem možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích - turistika, bobování, sáňkování apod. Učí děti k samostatnosti v jednání a sebeobsluze. Usměrňuje jejich vztah ke kolektivu. Dítě poznává krásu prostředí přírody, poznává, co jakou roli hraje v životě člověka a osvojuje si zelené myšlení a základy environmentalistiky. Vyjadřování pocitů se děje na podkladu práce s barvami. Učitelky mají možnost lépe poznat celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině, zdravotní stav a fyzickou zdatnost. Děti mají možnost plně využívat školní zahradu, fotbalové hřiště, louky kolem MŠ k pohybovým aktivitám ve všech ročních obdobích. Cílem je přiblížit se rodinnému prostředí, připravovat děti na vstup do základní školy a do života, rozvíjet a podporovat v dětech samostatnost, kamarádské vztahy, zvládnout sebeobslužné činnosti, vést děti k utváření zdravého sebevědomí, odvaze. Dále pak učit děti, jak se vyrovnat s nečekanými situacemi, naučit se vážit si sebe i druhých a podle toho se k nim chovat. Vzdělávací cíle rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě sebedůvěra, sebevědomí, relativní citová samostatnost rozvoj schopnosti ovládat své chování vůlí a ovlivňovat tak vlastní situace rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte ke kamarádům a dalším lidem rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, postojů k druhému v rodině, mateřské škole, ve skupině dětí ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s jinými dětmi a dospělými vytváření dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, vytváření zdravých životních postojů

3 4. Obsah vzdělávání Integrovaný blok aktivit, který škola připravila, dává prostor k celistvé výchově dítěte, pod kterou si můžeme představit přirozené propojení činností a cílů práce učitelky v jednotlivých činnostech a současně naplňování cílů osobnostní a sociální výchovy. V integrovaných blocích a jejich tématech se střídají různé aktivity a činnosti. Dítě bude mít dostatek prostoru na: činnosti motorické činnosti estetické činnosti myšlenkové. Nejčastější formou činností je hra. V případě tematických bloků především hra řízená učitelkou (tj. hra s pravidly, hry konstruktivní, didaktické, dramatické, pohybové, námětové aj.) V tematickém bloku jsou uplatňovány další činnosti a metodické řady výtvarné techniky, prostorové tvoření, práce s grafickými listy, metody dramatické výchovy aj. Velký důraz je kladen na hudební rozvoj dítěte. Integrované bloky jsme pojaty čtvrtletně, témata měsíční, podtémata týdenní rok v mateřské škole. Škola vypracovává pravidelné hodnocení (evaluaci) výchovně vzdělávací činnosti na základě evaluačního plánu. Z takto získaných poznatků a výsledků bude dále vycházet při své další práci. Hlavní cíle vzdělávacího programu: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, uplatňování poznatků - osvojení si základů hodnot, které jsou důležité pro život - získání samostatnosti, schopnosti komunikovat se svým okolím - každý měsíc má své téma, svá podtémata, hlavní cíl a dílčí cíle. Při plnění tematických bloků škola vychází ze všech vzdělávacích oblastí, které se vzájemně propojují, a sice: 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) 5. Dítě a svět (oblast enviromentální) Vzhledem k jednotřídní MŠ je součástí vzdělávacího obsahu i třídní vzdělávací program.

4 Malovaný svět Název školního kurikula poukazuje na různorodost světa a barevnost zdánlivě všedních událostí, prostý koloběh přírody a svátky během roku a roční období. Svět je dětem představován na podkladě ročních dob, barev a symbolů. Roční doby jsou zástupným symbolem témat, dílčí podtémata korespondují s daným obdobím a jsou vodítkem pro naplňování všech kompetencí. Toto formální kurikulum vychází ze zkušeností a výsledků naší práce z předchozích období. Výchovně vzdělávací práce je rozvržena do 3 let a je to období, po které většina dětí navštěvuje mateřskou školu a ve kterém budou některé cíle plněny v rámci témat a dílčí cíle pak v každodenních činnostech. Tyto cíle nebudou v rámci těchto témat plánovány. Průběžné cíle: - dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti - kulturní stolování, dodržování hyg. návyků před a po jídle - samostatné provádění hygienických a sebeobslužných činností - dodržování základních společenských norem komunikace a chování - hodnocení vlastního chování Rozvoj klíčových kompetencí ŠVP i TVP se snaží naplňovat všechny klíčové kompetence beze zbytku, to znamená kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence činnostní a občanské.

5 Malovaný podzim Tematický blok, ve kterém se dítě seznamuje s tím, co je typické pro toto roční období: například práce na zahradě, sbírání a zpracování ovoce a zeleniny, příroda a počasí, malování s podzimem, sbírání hub a podzimních plodů (kaštany, žaludy, šípky ), vyrábění z přírodnin, pouštění draka apod. Těchto podzimních činností využíváme jako prostředku k tomu, aby si dítě uvědomilo, co všechno umí, dokáže a může dokázat. Témata: - Škola začíná - Čas podzimních kouzel - Malované počasí Podtémata: - Školka tě vítá - Poznávám své kamarády - Kde bydlím? - Čarodějný les - Sklízíme plody zahrady - Vyrostla veliká řepa - Lísteček mi na dlaň spad - Tajemství starého dubu - Mytí nás nebolí - Hrajeme si celý den

6 Cíle 1. Dítě a jeho tělo Rozvoj a užívání všech smyslů. Ovládání pohybového aparátu. 2. Ditě a jeho psychika Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným. Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů. Získávání relativní citové samostatnosti. 3. Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 4. Dítě a společnost Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky(opravdově), chovat se autonomně ( přirozeně, nezávisle). 5. Dítě a svět Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Vzdělávací nabídka, činnosti - smyslové hry - experiment, zkoumání -zdravotní cviky - pohybové hry -cvičení na nářadí -rytmizování říkadel, -úmyslné zapamatování textů říkadel, básní, písní -improvizace písní -práce s přírodním materiálem, třídění, řazení -pracovní a výtvarné činnosti -hry - společné činnosti -hry námětové, pohybové, sociální -činnosti ve dvojicích, ve skupinách -poslech pohádek, příběhů -každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování -hry námětové, hudební, pohybové -dramatické činnosti -pozorování blízkého prostředí-vycházky do okolí, výlety -práce s literárními texty, s obrazovým materiálem -využívání encyklopedií -kognitivní činnosti-diskuse -pracovní, výtvarné činnosti -hrabání listí na zahradě Klíčové kompetence Kompetence k učení Experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů, má elementární poznatky o přírodě, která ho obklopuje o její rozmanitosti a proměnách. Kompetence komunikativní Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Kompetence k řešení problémů Řeší problémy, na které stačí spontánně, vymýšlí nová řešení problémů a situací. K. sociální a personální Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim. K. činnostní a občanské Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. K. k řešení problémů Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnějších s oporou a pomocí dospělého. K. k učení Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. K. činnostní a občanské Ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

7 Malovaná zima Tematický blok vycházející se zvyků a tradic vánoc, zimy, masopustu. Společné tvoření, obdarovávání, čas klidu a porozumění, příroda v zimě. Témata: - Kouzlo vánoc - Paní zima jede - Svět kolem nás Podtémata: - Mikuláš je za dveřmi - Ptáčci v zimě - Zimní království - Brzy budu školákem - Kdo co dělá - Doprava kolem nás - Maškarní ples - Konec zimy

8 Cíle Vzděl. nabídka činnosti Klíčové kompetence 1. Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla. Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky. 2. Dítě a jeho psychika Rozvoj kultivovaného projevu. Rozvoj kultivace představivosti a fantazie. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. 3. Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skup.) 4. Dítě a společnost Vnímat a přijímat zákl. uznávané hodnoty ve společenství ostatních lidí. Rozvoj zákl. kulturně spol. postojů, návyků a dovedností dítěte, prosociálně a aktivně se přizpůsobit spol. prostředí a zvládat jeho změny. 5. Dítě a jeho svět Poznávání jiných kultur. Vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. - lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky,..) - nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, taneční improvizace - výroba vánočních dárků a ozdob, pečení cukroví - motivační cvičení s náčiním - cvičení na nářadí - rytmizace říkadel - vést rozhovor - naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout dramatickou úlohu) - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku - hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, dramatické aktivity - příprava vánočního vystoupení pro rodiče - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří,...) - námětové a kontaktní hry - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzáj. soužití a chování. - přípravy a realizace společenských slavností v rámci zvyků a tradic (Vánoce) - různé společné hry a skupinové aktivity - tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební a hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost dítěte. - seznamování s lidovými zvyky a tradicemi - návštěva knihovny, muzea - práce s knihou a obrazovým materiálem - sledování událostí v obci a účast na akcích (rozsvícení stromku, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči,...) K. k učení Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Při zadané práci dokončí, co započalo K. k řešení problémů Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. Hledá různé možnosti a varianty (má vlastní nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. K. komunikativní Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řeč, výtvarnými, hudebními, dramat. apod.) K. k řešení problémů Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit. K. sociální a personální Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky. K. činnostní a občanské Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají

9 Malované jaro Co nám zima přinesla, probouzení přírody, mám rád zvířata - rodí se mláďata, chráním přírodu, vnímám ji a cítím, velikonoční tradice a koledování, maminka má svátek, já a moje rodina. Témata: - Otvírání jara - Haló, jaro je tady - Koho mám nejraději Podtémata: - Naše zahrádka - Přiletělo jaro - Kniha můj přítel - Velikonoce - Domácí zvířátka a jejich mláďátka - Život u vody - Zeměkoule - Naše rodina - Srdce pro maminku - Hurá, jedu na výlet

10 Cíle 1. Ditě a jeho tělo Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Osvojování si poznatků důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. 2. Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. Získání schopností záměrně si řídit svoje chování a ovlivňování vlastní situace. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému). 3. Dítě a ten druhý Rozvoj kooperativních dovedností spolupráce. 4. Dítě a společnost Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 5. Dítě a svět Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Vzdělávací nabídka činností -cvičení na nářadí, zdravotní cviky, pohybové hry -zdobení velikonočních výrobků -hry s pohybem -využití rytmizace říkadel -písně, básně -grafomotorické a pracovní činnosti -poznávání tradic velikonoc -poznávání částí lidského těla a jeho funkce, co je prospěšné a co mu škodí -kontaktní hry -hry na tělo -práce s encyklopediemi a obrazovým materiálem -vyprávění zážitků, poslech pohádek a příběhů s jarní a velikonoční tématikou -recitace básní, říkadel -spontánní hry Zapojovat se do společných příprav oslav a svátků -skupinové hry, činnosti -manipulační činnosti -třídění -řazení - konstruování -samostatné řešení problémů -orientace v čase (roční období, časová období) -hry a činnosti ve dvojicích -hry a činnosti ve skupinách (3-5dětí) -hudebně pohybové hry -vycházky do přírody -výtvarné projekty -využívání písní, tanců -přípravy a realizace společných oslav - Velikonoce - Čarodějný rej -experimenty -pěstitelské činnosti (sázíme osení) -rozhovory o situacích, nad obrazovým materiálem -pozorování změn v přírodě Klíčové kompetence Kompetence k učení dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, učí se oceňovat výkony druhých K. sociální a personální Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně. Nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. Kompetence komunikativní dítě chápe, že být komunikativní vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. Kompetence činnostní a občanské dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit své cesty a přizpůsobuje se daným okolnostem. Váží si práce a úsilí druhých. K. k řešení problémů dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů Kompetence k řešení problémů Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylů, zkouší, experimentuje. Kompetence činnostní a občanské dítě má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat. dítě si uvědomuje svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Kompetence k učení dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem a jevům, aktivně si všímá, co se kolem něho děje a chce tomu porozumět.

11

12 Malované léto Poznávám přírodní krásy a živly, dokážu se o sebe postarat na výletě, loučím se s kamarády, kteří odcházejí do školy, těším se na prázdniny. Témata: - Léto, co jsi nám přineslo - Hurá na prázdniny Podtémata: - Poznáváme svět kolem nás - Loučíme se s MŠ - Indiánské léto - Učíme se tábořit - Hrajeme si s vodou

13 Cíle 1.Dítě a jeho tělo Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika Vytváření pozitivního vztahu k intelektuální činnostem a učení Podpora a rozvoj zájmu o učení Získání relativní citové samostatnosti a schopnosti sebeovládání Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, číslice) 3.Dítě a ten druhý Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Vzdělávací nabídka činností -výlety, turistika -jízda na kolech, koloběžkách -sportovní olympiáda Mš -sportovní činnosti ve školce -zdravotní cviky -pohybové aktivity -dechová, artikulační, relaxační cvičení -výlety za poznáním -prohlížení encyklopedií -činnosti, hry navazující na vlastní zážitky -námětové hry (promítnutí vlastních zkušeností do her) -didaktické hry -činnosti řešené ve dvojicích, skupinově -činnosti vyžadující samostatné řešení -celodenní výlety -hry s čísly -číselná řada -hry s písmeny jako znaky -spontánní hry dětí -pohybové hry dětí -přání k narozeninám aplikované po celý rok -četba pohádek a příběhů s poučením Klíčové kompetence K. činnostní a občanské dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně a s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) kompetence k učení dítě dovede postupovat podle instrukcí a pokynů a je schopno dobrat se k výsledkům k. sociální a personální dítě chápe, že nespravedlnost ubližování, ponižování, násilí, lhostejnost, agresivita se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou k.činnostní a občanská dítě k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní k. k řešení problémů Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmu, vnímá elementární matematické souvislosti k. řešení problému dítě chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou k. sociální a personální dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování 4. Dítě a společnost Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, základních aktivních postojů k životu a ke světu -výlety do velkých měst -výlety za poznáním -společné výtvarné, konstruktivní, pracovní koláže -návštěvy divadel, hudební představení k. komunikativní dítě vyjadřuje své myšlenky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog ví, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky

14 5.Dítě a svět Vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí -besedy -exkurze -vycházky do přírody -experimentování - práce s encyklopediemi -výlety k. sociální a personální dítě si umí vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, samostatně se rozhoduje o svých činnostech.

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 3. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

NA KŘÍDLECH LETÍ PŘÁNÍ A SNY NAŠICH DĚTÍ

NA KŘÍDLECH LETÍ PŘÁNÍ A SNY NAŠICH DĚTÍ Obsah vzdělávání MŠ Dr. Joklíka, Kyjov - Časový plán: 3 roky NA KŘÍDLECH LETÍ PŘÁNÍ A SNY NAŠICH DĚTÍ VČERA. DNES ZÍTRA ( 1 rok ) ( 2 rok ) ( 3 rok ) Podzim ve mlejně Podzim je tu ať Podzim s technikou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Cíle a klíčové kompetence Předškolní vzdělávání: navazuje na výchovu v rodině usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4. základní škola Cheb Hradební

4. základní škola Cheb Hradební 4. základní škola Cheb Hradební PEJSEK A KOČIČKA ANEB S POHÁDKAMI DO ŠKOLY školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (přípravnou třídu) Příloha č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu KOUMES OBSAH

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více