1. Organizace vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Organizace vzdělávání"

Transkript

1 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu a tématicky zaměřených plánů. Spontánní hra probíhá po největší část dne , hodin. Řízená pedagogická činnost probíhá , hodin a hodin. Skupině dětí je pravidelně nabídnuta řízená výtvarná nebo pracovní činnost. Spontánní a řízená činnost včetně pohybových aktivit se mohou vzájemně prolínat podle momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje řídí hry dětí, řízená činnost probíhá i individuálně během her dětí. Pohybové aktivity spontánní (během her), řízené (ranní cvičení a pohybové chvilky), řízené lokomoční, nelokomoční pohybové činnosti a ostatní činnosti podporující rozvoj pohybových dovedností dětí v souladu s ŠVP. Předškolní děti navštěvují pravidelně předplavecký výcvik na bazéně v Novém Jičíně. Pobyt venku je hodin a do hodin. Děti využívají krásnou, velkou zahradu a nádherné okolí k dlouhým vycházkám. Odpočinek, spánek v době od hodin. Předškolní děti mají odpočinek zkrácený.

2 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce MŠ Koncepce MŠ vychází z prostředí vesnice, která dětem zprostředkovává poznávání přírodních zákonitostí a míst, která děti ve městě nemají možnost poznat. Dává dětem možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích - turistika, bobování, sáňkování apod. Učí děti k samostatnosti v jednání a sebeobsluze. Usměrňuje jejich vztah ke kolektivu. Dítě poznává krásu prostředí přírody, poznává, co jakou roli hraje v životě člověka a osvojuje si zelené myšlení a základy environmentalistiky. Vyjadřování pocitů se děje na podkladu práce s barvami. Učitelky mají možnost lépe poznat celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině, zdravotní stav a fyzickou zdatnost. Děti mají možnost plně využívat školní zahradu, fotbalové hřiště, louky kolem MŠ k pohybovým aktivitám ve všech ročních obdobích. Cílem je přiblížit se rodinnému prostředí, připravovat děti na vstup do základní školy a do života, rozvíjet a podporovat v dětech samostatnost, kamarádské vztahy, zvládnout sebeobslužné činnosti, vést děti k utváření zdravého sebevědomí, odvaze. Dále pak učit děti, jak se vyrovnat s nečekanými situacemi, naučit se vážit si sebe i druhých a podle toho se k nim chovat. Vzdělávací cíle rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě sebedůvěra, sebevědomí, relativní citová samostatnost rozvoj schopnosti ovládat své chování vůlí a ovlivňovat tak vlastní situace rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte ke kamarádům a dalším lidem rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, postojů k druhému v rodině, mateřské škole, ve skupině dětí ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s jinými dětmi a dospělými vytváření dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, vytváření zdravých životních postojů

3 4. Obsah vzdělávání Integrovaný blok aktivit, který škola připravila, dává prostor k celistvé výchově dítěte, pod kterou si můžeme představit přirozené propojení činností a cílů práce učitelky v jednotlivých činnostech a současně naplňování cílů osobnostní a sociální výchovy. V integrovaných blocích a jejich tématech se střídají různé aktivity a činnosti. Dítě bude mít dostatek prostoru na: činnosti motorické činnosti estetické činnosti myšlenkové. Nejčastější formou činností je hra. V případě tematických bloků především hra řízená učitelkou (tj. hra s pravidly, hry konstruktivní, didaktické, dramatické, pohybové, námětové aj.) V tematickém bloku jsou uplatňovány další činnosti a metodické řady výtvarné techniky, prostorové tvoření, práce s grafickými listy, metody dramatické výchovy aj. Velký důraz je kladen na hudební rozvoj dítěte. Integrované bloky jsme pojaty čtvrtletně, témata měsíční, podtémata týdenní rok v mateřské škole. Škola vypracovává pravidelné hodnocení (evaluaci) výchovně vzdělávací činnosti na základě evaluačního plánu. Z takto získaných poznatků a výsledků bude dále vycházet při své další práci. Hlavní cíle vzdělávacího programu: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, uplatňování poznatků - osvojení si základů hodnot, které jsou důležité pro život - získání samostatnosti, schopnosti komunikovat se svým okolím - každý měsíc má své téma, svá podtémata, hlavní cíl a dílčí cíle. Při plnění tematických bloků škola vychází ze všech vzdělávacích oblastí, které se vzájemně propojují, a sice: 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) 5. Dítě a svět (oblast enviromentální) Vzhledem k jednotřídní MŠ je součástí vzdělávacího obsahu i třídní vzdělávací program.

4 Malovaný svět Název školního kurikula poukazuje na různorodost světa a barevnost zdánlivě všedních událostí, prostý koloběh přírody a svátky během roku a roční období. Svět je dětem představován na podkladě ročních dob, barev a symbolů. Roční doby jsou zástupným symbolem témat, dílčí podtémata korespondují s daným obdobím a jsou vodítkem pro naplňování všech kompetencí. Toto formální kurikulum vychází ze zkušeností a výsledků naší práce z předchozích období. Výchovně vzdělávací práce je rozvržena do 3 let a je to období, po které většina dětí navštěvuje mateřskou školu a ve kterém budou některé cíle plněny v rámci témat a dílčí cíle pak v každodenních činnostech. Tyto cíle nebudou v rámci těchto témat plánovány. Průběžné cíle: - dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti - kulturní stolování, dodržování hyg. návyků před a po jídle - samostatné provádění hygienických a sebeobslužných činností - dodržování základních společenských norem komunikace a chování - hodnocení vlastního chování Rozvoj klíčových kompetencí ŠVP i TVP se snaží naplňovat všechny klíčové kompetence beze zbytku, to znamená kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence činnostní a občanské.

5 Malovaný podzim Tematický blok, ve kterém se dítě seznamuje s tím, co je typické pro toto roční období: například práce na zahradě, sbírání a zpracování ovoce a zeleniny, příroda a počasí, malování s podzimem, sbírání hub a podzimních plodů (kaštany, žaludy, šípky ), vyrábění z přírodnin, pouštění draka apod. Těchto podzimních činností využíváme jako prostředku k tomu, aby si dítě uvědomilo, co všechno umí, dokáže a může dokázat. Témata: - Škola začíná - Čas podzimních kouzel - Malované počasí Podtémata: - Školka tě vítá - Poznávám své kamarády - Kde bydlím? - Čarodějný les - Sklízíme plody zahrady - Vyrostla veliká řepa - Lísteček mi na dlaň spad - Tajemství starého dubu - Mytí nás nebolí - Hrajeme si celý den

6 Cíle 1. Dítě a jeho tělo Rozvoj a užívání všech smyslů. Ovládání pohybového aparátu. 2. Ditě a jeho psychika Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným. Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů. Získávání relativní citové samostatnosti. 3. Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 4. Dítě a společnost Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky(opravdově), chovat se autonomně ( přirozeně, nezávisle). 5. Dítě a svět Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Vzdělávací nabídka, činnosti - smyslové hry - experiment, zkoumání -zdravotní cviky - pohybové hry -cvičení na nářadí -rytmizování říkadel, -úmyslné zapamatování textů říkadel, básní, písní -improvizace písní -práce s přírodním materiálem, třídění, řazení -pracovní a výtvarné činnosti -hry - společné činnosti -hry námětové, pohybové, sociální -činnosti ve dvojicích, ve skupinách -poslech pohádek, příběhů -každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování -hry námětové, hudební, pohybové -dramatické činnosti -pozorování blízkého prostředí-vycházky do okolí, výlety -práce s literárními texty, s obrazovým materiálem -využívání encyklopedií -kognitivní činnosti-diskuse -pracovní, výtvarné činnosti -hrabání listí na zahradě Klíčové kompetence Kompetence k učení Experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů, má elementární poznatky o přírodě, která ho obklopuje o její rozmanitosti a proměnách. Kompetence komunikativní Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Kompetence k řešení problémů Řeší problémy, na které stačí spontánně, vymýšlí nová řešení problémů a situací. K. sociální a personální Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim. K. činnostní a občanské Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. K. k řešení problémů Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnějších s oporou a pomocí dospělého. K. k učení Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. K. činnostní a občanské Ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

7 Malovaná zima Tematický blok vycházející se zvyků a tradic vánoc, zimy, masopustu. Společné tvoření, obdarovávání, čas klidu a porozumění, příroda v zimě. Témata: - Kouzlo vánoc - Paní zima jede - Svět kolem nás Podtémata: - Mikuláš je za dveřmi - Ptáčci v zimě - Zimní království - Brzy budu školákem - Kdo co dělá - Doprava kolem nás - Maškarní ples - Konec zimy

8 Cíle Vzděl. nabídka činnosti Klíčové kompetence 1. Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla. Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky. 2. Dítě a jeho psychika Rozvoj kultivovaného projevu. Rozvoj kultivace představivosti a fantazie. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. 3. Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skup.) 4. Dítě a společnost Vnímat a přijímat zákl. uznávané hodnoty ve společenství ostatních lidí. Rozvoj zákl. kulturně spol. postojů, návyků a dovedností dítěte, prosociálně a aktivně se přizpůsobit spol. prostředí a zvládat jeho změny. 5. Dítě a jeho svět Poznávání jiných kultur. Vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. - lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky,..) - nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, taneční improvizace - výroba vánočních dárků a ozdob, pečení cukroví - motivační cvičení s náčiním - cvičení na nářadí - rytmizace říkadel - vést rozhovor - naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout dramatickou úlohu) - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku - hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, dramatické aktivity - příprava vánočního vystoupení pro rodiče - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří,...) - námětové a kontaktní hry - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzáj. soužití a chování. - přípravy a realizace společenských slavností v rámci zvyků a tradic (Vánoce) - různé společné hry a skupinové aktivity - tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební a hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost dítěte. - seznamování s lidovými zvyky a tradicemi - návštěva knihovny, muzea - práce s knihou a obrazovým materiálem - sledování událostí v obci a účast na akcích (rozsvícení stromku, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči,...) K. k učení Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Při zadané práci dokončí, co započalo K. k řešení problémů Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. Hledá různé možnosti a varianty (má vlastní nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. K. komunikativní Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řeč, výtvarnými, hudebními, dramat. apod.) K. k řešení problémů Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit. K. sociální a personální Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky. K. činnostní a občanské Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají

9 Malované jaro Co nám zima přinesla, probouzení přírody, mám rád zvířata - rodí se mláďata, chráním přírodu, vnímám ji a cítím, velikonoční tradice a koledování, maminka má svátek, já a moje rodina. Témata: - Otvírání jara - Haló, jaro je tady - Koho mám nejraději Podtémata: - Naše zahrádka - Přiletělo jaro - Kniha můj přítel - Velikonoce - Domácí zvířátka a jejich mláďátka - Život u vody - Zeměkoule - Naše rodina - Srdce pro maminku - Hurá, jedu na výlet

10 Cíle 1. Ditě a jeho tělo Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Osvojování si poznatků důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. 2. Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. Získání schopností záměrně si řídit svoje chování a ovlivňování vlastní situace. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému). 3. Dítě a ten druhý Rozvoj kooperativních dovedností spolupráce. 4. Dítě a společnost Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 5. Dítě a svět Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Vzdělávací nabídka činností -cvičení na nářadí, zdravotní cviky, pohybové hry -zdobení velikonočních výrobků -hry s pohybem -využití rytmizace říkadel -písně, básně -grafomotorické a pracovní činnosti -poznávání tradic velikonoc -poznávání částí lidského těla a jeho funkce, co je prospěšné a co mu škodí -kontaktní hry -hry na tělo -práce s encyklopediemi a obrazovým materiálem -vyprávění zážitků, poslech pohádek a příběhů s jarní a velikonoční tématikou -recitace básní, říkadel -spontánní hry Zapojovat se do společných příprav oslav a svátků -skupinové hry, činnosti -manipulační činnosti -třídění -řazení - konstruování -samostatné řešení problémů -orientace v čase (roční období, časová období) -hry a činnosti ve dvojicích -hry a činnosti ve skupinách (3-5dětí) -hudebně pohybové hry -vycházky do přírody -výtvarné projekty -využívání písní, tanců -přípravy a realizace společných oslav - Velikonoce - Čarodějný rej -experimenty -pěstitelské činnosti (sázíme osení) -rozhovory o situacích, nad obrazovým materiálem -pozorování změn v přírodě Klíčové kompetence Kompetence k učení dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, učí se oceňovat výkony druhých K. sociální a personální Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně. Nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. Kompetence komunikativní dítě chápe, že být komunikativní vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. Kompetence činnostní a občanské dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit své cesty a přizpůsobuje se daným okolnostem. Váží si práce a úsilí druhých. K. k řešení problémů dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů Kompetence k řešení problémů Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylů, zkouší, experimentuje. Kompetence činnostní a občanské dítě má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat. dítě si uvědomuje svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Kompetence k učení dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem a jevům, aktivně si všímá, co se kolem něho děje a chce tomu porozumět.

11

12 Malované léto Poznávám přírodní krásy a živly, dokážu se o sebe postarat na výletě, loučím se s kamarády, kteří odcházejí do školy, těším se na prázdniny. Témata: - Léto, co jsi nám přineslo - Hurá na prázdniny Podtémata: - Poznáváme svět kolem nás - Loučíme se s MŠ - Indiánské léto - Učíme se tábořit - Hrajeme si s vodou

13 Cíle 1.Dítě a jeho tělo Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika Vytváření pozitivního vztahu k intelektuální činnostem a učení Podpora a rozvoj zájmu o učení Získání relativní citové samostatnosti a schopnosti sebeovládání Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, číslice) 3.Dítě a ten druhý Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Vzdělávací nabídka činností -výlety, turistika -jízda na kolech, koloběžkách -sportovní olympiáda Mš -sportovní činnosti ve školce -zdravotní cviky -pohybové aktivity -dechová, artikulační, relaxační cvičení -výlety za poznáním -prohlížení encyklopedií -činnosti, hry navazující na vlastní zážitky -námětové hry (promítnutí vlastních zkušeností do her) -didaktické hry -činnosti řešené ve dvojicích, skupinově -činnosti vyžadující samostatné řešení -celodenní výlety -hry s čísly -číselná řada -hry s písmeny jako znaky -spontánní hry dětí -pohybové hry dětí -přání k narozeninám aplikované po celý rok -četba pohádek a příběhů s poučením Klíčové kompetence K. činnostní a občanské dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně a s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) kompetence k učení dítě dovede postupovat podle instrukcí a pokynů a je schopno dobrat se k výsledkům k. sociální a personální dítě chápe, že nespravedlnost ubližování, ponižování, násilí, lhostejnost, agresivita se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou k.činnostní a občanská dítě k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní k. k řešení problémů Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmu, vnímá elementární matematické souvislosti k. řešení problému dítě chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou k. sociální a personální dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování 4. Dítě a společnost Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, základních aktivních postojů k životu a ke světu -výlety do velkých měst -výlety za poznáním -společné výtvarné, konstruktivní, pracovní koláže -návštěvy divadel, hudební představení k. komunikativní dítě vyjadřuje své myšlenky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog ví, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky

14 5.Dítě a svět Vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí -besedy -exkurze -vycházky do přírody -experimentování - práce s encyklopediemi -výlety k. sociální a personální dítě si umí vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, samostatně se rozhoduje o svých činnostech.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více