Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu"

Transkript

1 Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA školního vzdělávacího programu 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 4. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ a)školní družina b)školní klub 5. PODMÍNKY PRO ČINNOST 6. KOMPETENCE 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 8. PLÁN výchovně vzdělávací práce 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa: ŠD a školní klub při ZŠ Tvrdonice, Kostická 98, Tvrdonice IZO školní družina IZO školní klub Zřizovatel: Obec Tvrdonice, náměstí Míru 31, Tvrdonice Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Brabcová Kontakty: tel mobil: web: 2. CHARAKTERISTIKA školního vzdělávacího programu Školní družina a školní klub jsou zařazeny podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. K plánování činnosti je zpracován vzdělávací program pro školní družinu a školní klub. Hlavní činností je relaxace, hra a poznávání. 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Hlavním cílem se stávají zájmové činnosti, odpočinek a relaxace dětí v době po vyučování. Není volným pokračováním vyučování. V základním vzdělávání se usiluje o naplňování těchto cílů: - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti - vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními lidmi - rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 4. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ Obsahem vzdělávání je naplnění volného času přihlášených účastníků. Při tvorbě vycházíme z možností a podmínek naší školy. a.) ŠKOLNÍ DRUŽINA Realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučovaní. Činnost probíhá formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti odpočinkové, rekreační, zájmové a vyučovací. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Žáci jsou v odděleních a počty žáků se během dne mění. Odcházejí do zájmových kroužků nebo domů. Zabezpečuje žákům náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do zájmových kroužků. 3

4 Denní skladba Po ukončení vyučování hygiena, oběd Odpočinkové činnosti zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o klidové hry, klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti (relaxace, četba, poslech hudby). Zájmové činnosti jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu (estetická, výtvarná, hudební, pohybová, pracovní, literární, dopravní, sport) Rekreační činnost slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry mohou být rušnější (sportovní a pohybové hry, stolní a společenské hry, individuální činnost, hry na hřišti, v tělocvičně) Příprava na vyučování opakování učiva formou her, pracovních listů. Není to povinná činnost ŠD, může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem zákonného zástupce) ŠD mohou navštěvovat žáci od tř. na základě vyplnění zápisního lístku, který je určen na období jednoho roku. Počet oddělení se odvíjí podle počtu přihlášených žáků. Provozní doba je denně od hod. Odchody žáků jsou samostatné nebo s doprovodem rodičů nebo sourozenců (dle zápisního lístku). Děti, které si nikdo nevyzvednul, odcházejí samostatně domů. Vychovatelka dohlédne na odchod ze školy, poučí jej o bezpečnosti a informuje telefonicky zákonného zástupce. O provozu v době prázdnin rozhoduje ředitel školy podle zájmu dětí. Jeden den v týdnu je určen jako vycházkový. Vycházky jsou organizovány od hod. (dle počasí). Poplatek činí 50,-Kč a je vybírán ve dvou splátkách. b.) ŠKOLNÍ KLUB Pracuje s dětmi středního věku, tedy se žáky ročníku ZŠ. Pracuje na principu dobrovolnosti. Vychází z charakteristiky této věkové skupiny. Činnosti probíhají formou pravidelných aktivit v kroužcích, příležitostných aktivit a formou nepravidelných organizovaných aktivit Umožňuje žákům trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas. Žáci si zde mohou číst, pracovat s počítačem, vypracovávat domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, stolní tenis, malovat, vyrábět, poslouchat muziku, povídat si apod. Práce školního klubu a školní družiny je zcela samostatnou oblastí a řídí se specifickými požadavky a pravidly volného času 5. PODMÍNKY PRO ČINNOST a.) Prostorové Pro Školní každodenní družina činnost využíváme vlastní prostory v budově ZŠ, kde se nachází i školní klub a školní jídelna. Místnosti ŠD jsou čisté a světlé, rozděleny na relaxační a pracovní část. Kapacita 1. oddělení je 30 zapsaných žáků, ve 2. oddělení je 20 zapsaných žáků. 4

5 Prostory družiny jsou zařízeny jako herna, část je pokryt kobercem, který se využívá při hrách, odpočinkových činnostech apod. Pro pracovní činnosti je část místnosti vybavena stoly a židličkami. Na výzdobě všech prostor družiny se podílejí sami žáci. Pro zájmové činnosti využíváme další vhodné prostory v budově školy: místnost školního klubu, tělocvičnu a školní hřiště. Školní klub je zřízen v budově ZŠ, je využíván i pro účely různých besed, schůzí a akcí ŠD. Místnost je prostorná, světlá a čistá. Celá je pokryta kobercem, je vybavena dostatečným počtem židlí, počítači s připojením na internet, audiovizuální technikou a knihovnou s časopisy. b.) Materiální Školní Pro herní družina činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, stolní hry, hračky apod. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně. Žáci využívají různé hry k rozvoji slovní zásoby, skládání slov, pexesa s písmeny apod. Pro venkovní aktivity používáme různé sportovní náčiní švihadla, míče, golf apod. Tyto pomůcky máme uloženy v garáži na školním hřišti. Pro poslechové činnosti používáme kazetový magnetofon s CD přehrávačem. 1. Školní Ve oddělení školním klub klubu je vybaveno mohou televizorem žáci využívat a počítače videem. s internetem a základními programy. Zdroje informací využívají k přípravě na vyučování, tvorbu referátů apod. c.) Pro Personální Počet rozvoj vychovatelek čtenářské ŠD a ŠK odpovídá gramotnosti počtu slouží otevřených knihovna oddělení s časopisy. v daném školním roce. Vychovatelky splňují požadavky na odbornou způsobilost, mají zájem o odborný růst a dále se vzdělávají. Chovají se a jednají profesionálním způsobem v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině a klubu. 6. KOMPETENCE Vzděláváním žáků při činnostech ve školní družině a klubu lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí. Kompetence k učení: - pokud je to možné, dát všem k učivu vždy konkrétní názor (pomůcku) - nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat - nechat žáky vyjadřovat - dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce - klást na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva a dát jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých žáků - podporovat sebedůvěru žáků v jejich schopnostech - upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě - individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály Kompetence k řešení problémů - podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky - postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším 5

6 - na základě pochopení žáci sami navrhují a provádějí obměny činností - objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti - podle jejich schopností podporujeme účast žáků v různých soutěžích, zvláště tvořivých, to znamená takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů - žáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, došli ve své činnosti k závěru, našli řešení - různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat - umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem - nechat Kompetence žáky při každé komunikativní činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu - dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru - učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možností o názorech diskutovat, respektovat se navzájem - Kompetence podílení se žáků sociální na stanovení a personální pravidel pro práci v různě velkých skupinách a tato pravidla respektovali - učili se vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu - v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout - vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře. Tomu mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou - vedeme Kompetence žáky k vzájemnému, občanské, činnostní slušnému chování a pracovní bez hrubostí a násilí - ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých - o co nejlepší plnění povinností - dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů, udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek a nářadí - samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku vedenou žáky - dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech - poznávání různých oborů lidské činnosti, jejích výsledků a významu pro ostatní lidi - žák Kompetence umí účelně trávit k trávení volný volného čas času - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých vlastních dispozic - rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací 7. - umí BEZPEČNOST odmítnout nevhodné A OCHRANA nabídky pro ZDRAVÍ trávení volného času Školní družina a školní klub je součástí základní školy, a proto jsou bezpečnost a ochrana zdraví zajišťovány v rámci školy. Školní řád stanoví obecná pravidla chování dětí. BOZ zajišťují provozní řády tělocvičeny, odborných pracoven, kuchyňky a dílen. Ostatní podmínky jsou zařazeny do vnitřního řádu školní družiny a školního klubu. 8. PLÁN výchovně vzdělávací práce Navazuje na ŠVP 1. stupně: ČLOVĚK A JEHO SVĚT, který je členěn do 5 okruhů: I. Místo, kde bydlíme 6

7 II. Lidé kolem nás III. Lidé a čas IV. Rozmanitosti přírody V. Člověk a jeho zdraví I. Místo, kde bydlíme - Domov prostředí, orientace v místě - Škola seznámení s okolím (vycházky), bezpečná cesta do školy a ze školy - Lidové zvyky a tradice (mikroregion Podluží) - Dopravní vycházky, důležitá telefonní čísla - Ochrana zeleně a prostředí kolem nás II. Lidé kolem nás - Základy slušného chování (chování ke spolužákům, pracovníkům školy, dospělým a starým lidem) - Chování na veřejnosti osvojování a dodržování základů společenských pravidel - Základy slušného stolování, hygienické návyky a sebe obslužná činnost - Schopnost práce v kolektivu (pomoc mladším a slabším) - Rodina- role členů rodiny, příbuzenské vztahy - Povolání vyprávění, dramatizace III. Lidé a čas - Režim dne odpočinek, relaxace, zájmy, předměty denní potřeby - Roční období, orientace v čase - Tradice, zvyky Vánoce, Velikonoce - Naše země města, řeky, hrady a zámky - Příprava a vytváření základů pro využívání volnočasových aktivit IV. Rozmanitosti přírody - Ohleduplné chování k přírodě - Pobyt v přírodě, tematické vycházky - Poznávání rostlin, zvířat, stromů, apod. - Přírodovědné hry a soutěže - Práce s encyklopedií, atlasem V. Člověk a jeho zdraví - Upevňování získaných návyků a dovedností - Péče o zdraví zdravá strava, úraz, nemoc - Přispívat k rozvoji tělesné zdatnosti - Míčové a závodivé hry, soutěže, kolektivní hry - První pomoc při drobných poranění 7

8 Ve všech těchto oblastech se snažíme děti: - Seznamovat s různými pracovními technikami (papír, přírodniny, modelína, apod.) - Rozvíjet zručnost a fantazii tvořivé hry, stavebnice, kostky - Vést děti k tvořivému výtvarnému projevu (různé techniky) - Pěstovat estetické cítění, představivost malování, kreslení v přírodě - Hygiena prostředí (výzdoba školy a prostorů ŠD) - Rozvíjení motoriky stříhání, lepení, práce s různým materiálem - Vztah k uměleckým dílům malované písničky, četba z knih, písničky z CD - Pěstování zájmu o hudbu zpěv písní, poslechové skladby, hudebně-pohybové hry - Rozvíjet správnou výslovnost a vyjadřovací schopnosti dramatizace pohádek, rozpočítadla, jazykolamy, přednes 8

9 9

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Pod Marjánkou 2/1900,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní družina při Základní škole Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Charakteristika Školní družina se cíleně

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více