Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Zápis k povinné školní docházce 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga 8. Zpráva o činnosti výchovného poradce 9. Zpráva EVVO 10. Zpráva o činnosti školní družiny 11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 12. Přehled o zájmových kroužcích 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 19. Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace adresa školy Provaznická 831/64, Ostrava Hrabůvka, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Libuše Přikrylová statutární zástupce ředitele: Ing. Hana Šabršulová zástupce ředitele - perzonalista: Marie Hrubá kontakt tel.: mobil: fax: datová schránka: uwh2nu

4 1.2 Zřizovatel zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 je středně velká městská škola klasického typu, která byla založena v roce Škola poskytuje základní vzdělávání v devíti postupných ročnících. Budova základní školy je situována v oblasti starší zástavby Hrabůvky, v klidném prostředí uprostřed zeleně. K hlavní budově přísluší i budova bývalé mateřské školy, kde jsou umístěny místnosti družiny a školní jídelna. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce školního hřiště, které využívá jak škola, tak i obyvatelé Hrabůvky. Škola je velmi dobře dostupná všemi prostředky městské hromadné dopravy. 1.3 Součásti školy kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ 500 žáků 200 žáků 370 jídel 1.4 Základní údaje o součástech školy Počet tříd k Počet tříd k Počet žáků 417 Počet žáků 422 k k Počet žáků na 1 třídu 21,9 Počet žáků na 1 třídu 22,2 Počet žáků na 1 učitele 16,6 Počet žáků na 1 učitele 16,2

5 Vybavení školy: Škola využívá k výuce 27 učeben, z toho některé slouží jako učebny odborné dvě učebny informatiky obě plně moderně vybaveny počítači a monitory LCD, jedna učebna cizích jazyků vybavená rovněž veškerou moderní technikou a pomůckami, školní informační centrum, učebna výtvarné výchovy, učebna fyziky-chemie, přírodopisu, nova cvičná kuchyň, školní dílna, nebo učebny poloodborné hudební výchova, dějepis. Nově byla vybudována třída pro integrované žáky, jejíž vybavení patří k nejmoderněji vybaveným třídám ve škole. Třídy jsou průběžně vybavovány novým nábytkem a didaktickou technikou. Bylo pořízeno 11 interaktivních tabulí, 23 notebooků pro práci učitelů, z toho 8 interaktivních tabulí je umístěno na prvním stupni v kmenových třídách. Z OPVK projektu Učíme se společně, byla vybudována učebna pro práci speciálního pedagoga, a do některých tříd byla instalována tzv. digitální hnízda. Chodby jsou dobře využitelné pro aktivní odpočinek o přestávkách a k relaxaci, jsou vybaveny relaxačními koutky. Žákům jsou k dispozici stoly pro stolní tenis a stolní fotbaly. Všechny kabinety učitelů jsou vybaveny počítači a propojeny školní počítačovou sítí. Školní informační centrum (ŠIC), které bylo vybaveno z OPVK projektu Škola 21. století škola informací je také vybaveno interaktivní tabulí, noteboky, pestrým knižním fondem. ŠIC je denně zpřístupněno žákům dopoledne, o přestávkách i odpoledne až do večerních hodin. Všechny počítače a notebooky jsou připojeny k síti internet. Jsou využívány jak žáky, tak pedagogickými pracovníky. K dispozici je laserová tiskárna i scanner ve sborovně. Do výuky mohou zapojovat žáci i učitelé prezentace prostřednictvím interaktivní tabule, dataprojektoru, videa a televize, činnost mohou dokumentovat digitálním fotoaparátem a videokamerou. K dispozici jsou také radiomagnetofony, hi-fi věže, DVD, video přehrávače a televizní přístroje. Školní informační centrum je bohatě zásobeno novými výukovými materiály (encyklopediemi, beletrií, naučnou literaturou, časopisy, výukovými programy, multimediálními encyklopediemi, hudebními DVD i CD) a nově take tématickými kufříky, které byly pořízeny z projektu OPVK Učíme se společně. Rodiče mají možnost kontaktovat učitele telefonicky a em. Pro zkvalitnění vztahu mezi kantorem a rodiči je využíván rezervační online system pro rezervaci rodičů na konzultace Konzultace probíhají formou tzv. tripartity, kdy se schůzky společně zúčastnují rodič+ žák+ učitel. Škola návštěvníky zaujme barevností a velmi pěknou výtvarnou výzdobou. Disponuje také dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, které bylo v loňském roce zcela rekonstruováno tak, aby odpovídalo podmínkám výuky a především bezpečnosti provozování různých sporovních aktivit

6 (lehká atletika, kopaná, basketbal, activity nan a průlezkách atd.) Hřiště je v odpoledních hodinách otevřeno denně pro širokou veřejnost. Druhou budovou, jejíž část částečně zabírají prostory našich školských zařízení, je bývalá mateřská škola, kde je umístěna školní družina a také moderní školní jídelna, která zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců školy. Součástí areálu školy je skleník s přilehlou přírodopisnou učebnou ekologickým centrem, školní zahrada s naučnou stezkou a učebna v přírodě. Zde probíhá výuka nejen žáků naší školy, ale také zájemců z jiných škol. Tato budova včetně skleníku potřebuje rovněž celkovou rekonstrukci. Všechny učebny a tělocvičny jsou využívány také v odpoledních a večerních hodinách jednak našimi kroužky, jednak různými složkami obvodu Ostrava Jih. Vzhledem k umístění školy se snažíme dětem poskytnout dostatečnou nabídku odpoledních zájmových činností. 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Školská rada se sešla celkem 3 krát. Schválila zásadní dokumenty dle 168, školského zákona č.561/2004 Sb., dále pak projednávala organizační a provozní záležitosti školy. Ředitelka školy byla přítomna všem jednáním rady. 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Zařazené třídy roč.

7 Orientace školy: Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády. Jsme škola otevřená pro každého. Naše myšlenka vychází z cíle rozvíjet talent a nadání žáků. Aktivně realizujeme model inkluzivního zapojení a rozvoje talentovaných a nadaných žáků ve škole. Vycházíme ze skutečnosti, že každý má nějaký talent, nějaké nadání. Úkolem školy je mimo jiné, najít tyto schopnosti a dle svých možností je dále rozvíjet. Do naší školy dojíždí žáci z celé Ostravy a přilehlého okolí. Není tudíž klasickou spádovou školou. Celkové pojetí pedagogickovýchovné práce školy vychází z pozitivní motivace žáků, učitelů i vychovatelů. Ve vyučování používáme činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat svou učební činnost. Koncepce školy vychází z poslání ZŠ, tj. poskytnout žákům ve věku 6-15 let základní vzdělání a rozvíjet přirozené vlohy a nadání. Škola nabízí celou škálu aktivit, chce poskytnout dítěti větší svobodu při výběru zájmových činností. V letošním roce jsme již po druhé otevřeli také třídu pro nadané žáky, kde se s dětmi pracuje metodami vhodnými pro rozvoj jejich talentu. Taková práce je velmi náročná, ale přináší dětem celkový rozhled a posun v jejich nadání. K tomu využíváme nové metody výuky matematiky podle profesora Hejného, která děti baví a navíc rozvíjí jejich logické myšlení. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Důraz klademe na využívání široké škály metod a forem výuky a jejich účelné střídání. Základem je vytváření prostoru pro aktivitu dětí, ať mentální nebo fyzickou. V každé třídě 1. stupně je prostor s kobercem, který se účelně využívá ve většině hodin. V úvodu hodiny slouží často pro emoční naladění a motivační úvod, v jejím průběhu na aktivity některé ze skupin nebo jednotlivců nebo na drobnou odpočinkovou aktivitu, v závěru hodiny na reflexi či zhodnocení. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě 21.století. Kompetence žáci získávají nejen v průběhu výuky, ale také při odpoledních aktivitách v zájmových kroužcích a akcích napříč školou, některé z nich sami připravují, organizují a realizují.

8 Centrem většiny aktivit ve škole se stalo školní informační centrum (ŠIC), kde mají žáci možnost využít bohaté nabídky výukových programů, besed, soutěží i volnočasových aktivit, které jsou pro ně připravovány knihovnicí ve spolupráci s pedagogy školy. Ke svým zájmům i vzdělávání využívají pestrý výběr knižního fondu, časopisů, DVD aj., který jim ŠIC nabízí. Ke své práci využívají i 10 notebooků, které jsou připojeny k internet a tématických kufříků. Díky celodennímu provozu ŠIC a její pestré nabídce se zájem o knihy a čtenářství u žáků výrazně zvýšil. Učební plán žáka 1.stupně viz příloha č.1 Učební plán žáka 2. stupně viz příloha č Volitelné předměty Název Ročník Konverzace v jazyce anglickém Ekologická praktika Ruský jazyk Francouzský jazyk Literárně jazykový seminář Německý jazyk 7. Přírodovědný seminář 9. Geografický seminář 9. Společensko-vědní seminář 9.

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících Na škole pracuje 100% kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem Třídní 1. stupeň Třídní 2. Stupeň Výchovný poradce Metodik prevence Metodik čtenářské gramotnosti Školní speciální pedagog Asistent pedagoga Netřídní Důchodci Vedení školy Školní družina Celkem Díky úzké spolupráci školního poradenského pracoviště, které tvoří výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence, třídních učitelů a rodičů, se nám dařilo správně diagnostikovat žáky se specifickými poruchami učení, integrovat žáky cizince, žáky se sociálním znevýhodněním, vyřešit spoustu dalších složitých situací. Také ostatním žákům, kteří projevují své nadání v určité oblasti, byla věnována mimořádná péče nejen v hodinách, ale také v době mimo vyučování a to formou kroužků.

10 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Počet Zástupce ředitele pro ekonomiku na začátku je ZŘ - personalista 1 Vedoucí školní jídelny 1 Samostatná referentka 1 Ekonomka 1 Školník 1 Uklízečka 5 Vrátná 1 Kuchařky ŠJ 4 Správce hřiště 2 Správce otevřeného klubu 2 Celkem Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole zaměstnáno celkem 51 zaměstnanců, z toho 28 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 1 školní speciální pedagog, 2 metodik čtenářské gramotnosti, 2 správní zaměstnanci, 10 provozních zaměstnanců a 5 pracovnic ve školní jídelně.

11 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2013/ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu k Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochvala NTU Důtka Důtka žáků ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet Počet Počet Počet omluvených omluvených neomluvených neomluvených hodin hodin na žáka hodin hodin na žáka 1. stupeň , ,44 2. stupeň , ,35 Celkem , ,82 Veškeré neomluvené hodiny byly neprodleně řešeny s rodiči žáků a následně se sociálním odborem. Průměrný prospěch žáků na 1. stupni je 1,36. Průměrný prospěch žáků na 2. stupni je 1, Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Spolupráce s pedagogickým sborem a zaměstnanci - třídní učitelé zodpovídají za náplň třídnických hodin- vzájemné vztahy, fobie, šikanování, sociální snášenlivost, atd. - třídní schůzky spolupráce s tř. učitelem, výchovným poradcem a preventistou 6.2 Formy spolupráce a informovanost rodičů - seznámení s konzultacemi metodika prevence - zajištění spolupráce s Krizovým centrem pro rodinu - nástěnka s kontaktními místy - schránka důvěry zapojení rodičů do společenských akcí po vyučování: - Uklízíme svět - turistický výlet na Pustevny - víkendový pobyt hotel Bílá holubice - Den otevřených dveří - Orientační běh na Den dětí - Program Rodiče vítáni - Cyklovýlety

13 6.3 Aktivity pro žáky - V hodinách VKO, TV, PŘ a TH výchova ke zdraví, pravidla soužití mezi žáky, zdravý životní styl, postoje k návykovým látkám, atd. - Programy a přednášky: Městská policie: Základy kriminalistiky, svědectví 4. Ročník Policie váš pomocník 5. ročník Nebezpečná šikana 6. ročník Nedělej si problém 7. Ročník Právní vědomí 8. ročník Zájmy chráněné trestním zákonem 9. ročník Nebuď oběť dívky 9.ročník Sexualita primární prevence /Mgr. Velička/ - 8.ročník Sex ano, dítě ještě ne beseda s gynekologem 8.ročník Než užiješ alkohol, užij mozek beseda 7. a 8.ročník - Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 6.4 Otevřená škola Pro vyplnění volnočasových aktivit žáků škola nabídla 10 kroužků z projektu Učíme se společně a doučování M, ČJ, AJ pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, 8 kroužků školních a tématická odpoledne z 10 různých oborů pro žáky 3. 9.ročníku. Organizujeme pravidelná setkávání předškoláků, ŠIC je otevřeno v odpoledních hodinách pro žáky školy i děti a občany obce, KLUB FREECOOLIN. 6.5 Preventista Zajistil, spolu s metodikem dopravní výchovy, programy s Městskou policií a dále besedy s gynekologem /MUDr. Kovář/ a s občanským sdružením SANANIM /Mgr. M. Ručková/. Po celý školní rok spolupracoval s výchovným poradcem a s třídními učiteli. Rovněž spolupracoval s Mgr. Ciklovou a účastnil se její schůzky s programem Škola osobního života /MUDr. Fridrichová/ a Virtuální nápadník /por. Petr Svoboda, Městská policie/. 6.6 Registr problémových žáků Je průběžně doplňován během celého školního roku. Preventista se podílel na řešení výchovných problémů a porušování pravidel. Nejvíce šlo o vulgaritu, neúctu k dospělým, ohrožování vlastní bezpečnosti, narostl počet případů kouření v prostorách školy i počet krádeží /nejčastěji mobilních telefonů/. Neomluvená absence celkem na škole činí 342 neomluvených hodin. Často je příčinou této skutečnosti porušení pravidel omlouvání ze strany zákonných zástupců. Využití schránky důvěry bylo minimální. Mgr. Jana Pojetová metodik prevence

14 7. Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga - Speciální pedagog spolupracoval s výchovnou poradkyní a metodikem prevence v rámci školního poradenského pracoviště.vedl individuální a skupinovou reedukaci integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU). - Vedl individuální vyrovnávací hodiny žáků cizinců při zvládání českého jazyka. Sourozenci Lačezar a Zornica se přistěhovali z Bulharska. Neměli žádnou znalost českého jazyka. Nastoupili do naší školy na konci dubna Chlapec byl zařazen do prvního ročníku, děvče do sedmého ročníku. Byla jim zavedena vyrovnávací opatření. Lačezar má 3 h týdně výuku českého jazyka s asistentkou pedagoga a jednu hodinu týdně u speciálního pedagoga společně se sestrou a matkou. Zornica měla 3 h týdně individuální výuku jazyka českého se speciálním pedagogem a 1 h týdně s rodinou u speciálního pedagoga. - S pedagogicko psychologickou poradnou spolupracoval v tomto školním roce spec.pedagog velmi intenzivně. Pokračovali jsme v programu rozvoje talentu a nadání od prvního ročníku. Další děti předškolního věku prošly testováním v PPP. V letošním školním roce jich bylo 40. Poradna následně posoudila vhodnost zařazení dítěte do této obohacené formy vzdělávání. - Speciální pedagog pod hlavičkou pedagogicko psychologické poradny lektoroval seminář pro učitele ostravských škol s názvem Muzikoterapie jako součást reedukace. - Hlavní náplní spolupráce s PPP je péče o děti s diagnostikovanými poruchami učení a chování. Odborní pracovníci PPP konzultují naše individuální vzdělávací plány integrovaných žáků. Také nová vyšetření žáků s podezřením na vývoj poruch učení nebo chování konzultujeme s PPP. - Velmi dobrá spolupráce je se speciálně-pedagogickými centry. Spolupracujeme s SPC pro děti s vadami řeči, poruchou autistického spektra, pro děti s mentálním postižením a pro děti se sluchovým postižením. - Pečujeme o žáka s aspergrovým syndromem (4.ročník), kterému byla v průběhu školního roku věnována individuální speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 h týdně s cílem procvičovat a upevňovat sociální dovednosti, orientovat se a zvládat emocionální ataky. - Žákyni s lehkou mentální retardací ve 2.ročníku jsme zařadili do hodiny speciálně pedagogické péče namísto angličtiny. V rámci této hodiny s ní bylo procvičováno učivo, upevňovány dovednosti, rozšiřována aktivní slovní zásoba. Žákyně je vzdělávána podle přílohy RVP pro vzdělávání žáků s LMP. Oba výše zmínění žáci mají zpracován individuální vzdělávací plán. - Žákyně s vývojovou dysfázií (1.ročník) byla zařazena do individuálního programu rozvoje řeči u speciálního pedagoga. - Chlapec se středně těžkou vadou sluchu je integrován v běžné třídě - Speciální pedagog komunikoval s rodiči a konzultoval s nimi postupy práce i domácí přípravy. 12 žáků bylo zařazeno do programu vyrovnávacích opatření, což je lehčí forma podpory pro žáky se zdravotním znevýhodněním nebo těžšími poruchami pozornosti a výukovými problémy. - KUPOZ náprava poruch pozornosti. Do programu byl v letošním školním roce zařazen jeden žák. Konzultace probíhá 2 x měsíčně. Program trvá 3 měsíce, dodatky dalších 5 týdnů. - Žákům devátých tříd administroval speciální pedagog Testy profesních zájmů. Zúčastnilo se jich 26 žáků devátého ročníku a 2 žáci osmého ročníku, kteří končí docházku do ZŠ. Žáci si

15 mohli ujasnit priority při volbě budoucího povolání. Zákonní zástupci žáků se osobně informovali o výsledcích testů. - Také o výsledcích testů předškolních dětí byly vedeny konzultace jak pod hlavičkou PPP tak speciálním pedagogem školy, který administroval testy NOMI pro předškolní děti. Zúčastnilo se 17 dětí. - Spolu s učitelkou prvního ročníku navštívil SP před zápisem do prvních tříd mateřskou školu Harmonie. Na třídní schůzce tří spojených mateřských škol jsme informovali rodiče nastupujících prvňáčků o možnostech a výhodách zapsání jejich dítěte v naší škole. - Pro skupinovou práci terapeutického charakteru navázal speciální pedagog úzkou spolupráci s knihovnicí školního informačního centra a zavedli terapeutická sezení s biblioterapií a muzikoterapií pro řešení vztahových a citových problémů dětí. - Konzultace a poradenství poskytoval spec. ped. také zákonným zástupcům žáků, kteří nejsou žáky naší školy, ale jejich rodiče mají zájem o vřazení dítěte do naší školy. Většinou jsou důvody neprospěch a chování žáka. Zákonní zástupci předpokládají, že přítomnost speciálního pedagoga v základní škole zaručuje úspěch i problémovým žákům. - Učitelům poskytoval speciální pedagog konzultace týkající se forem individuálního přístupu k integrovaným žákům i k žákům s výukovými problémy. Revidoval individuální vzdělávací plány integrovaných žáků, vedl jejich dokumentaci. - Spolupracoval s asistenty pedagoga, pomáhal jim metodicky při výkonu jejich práce. - Administroval Testy rizika poruch učení u raných školáků v 1. a 2.ročníku. - Vedl vyšetření deficitů dílčích funkcí u žáků od 3. ročníku. - Navštěvoval třídy a sledoval chování a způsob práce žáků v třídním kolektivu. - Účastnil se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Tvořil metodický materiál pro využití pomůcek speciálně pedagogické péče. Mgr. Libuše Turečková speciální pedagog

16 8. Zpráva o činnosti výchovného poradce 8.1 Pedagogická oblast Součástí práce výchovné poradkyně je velmi úzká spolupráce se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli, pedagogickým sborem a se zákonnými zástupci žáků se SVPU. Péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, o děti mimořádně nadané a cizince, o děti se specifickými poruchami chování. Dlouhodobě pečujeme o děti s neprospěchem projekt Učíme se společně (10 kroužků upevnění znalostí v M, ČJ), 4 školní kroužky a 2 kroužky přes agenturu volnočasových aktivit. 8.2 Volba povolání V letošním školním roce ukončilo docházku 30 žáků devátého ročníku, všichni budou dál pokračovat ve studiu na středních školách. Z toho 17 žáků nastoupí na čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Z nižších ročníků je přijato 6 žáků na učební obory a 2 žákyně zatím nikam. Na osmileté gymnázium odchází 1 žákyně z pátého ročníku. Pro úspěšnou volbu povolání byly výchovnou poradkyni uskutečněny tyto akce pro žáky, rodiče a učitelský sbor: - 2 schůzky rodičů vycházejících žáků / informace o přijímacím řízení, 2 přihlášky, zápisový lístek, jak postupovat při odvolání/ - rodiče byli seznámení s webovými stránkami k volbě povolání, zájemci viděli i praktickou ukázku práce s www stránkami, 9 rodičů a 7 žáků využilo konzultace VP k volbě povolání - Den otevřených dveří na ZŠ Provaznická: ukázky práce s jak vyplnit přihlášku, informační materiál jednotlivých středních škol - průběžné a aktuální informace k přijímacímu řízení se objevovaly na nástěnkách v druhém patře a v přízemí školy - žáci 9. roč. se zúčastnili lekce k volbě povolání na ISPVZP v Ostravě - každá třída s VP pracovala v PC učebně s www stránkami, kde se naučili hledat jak, kde se informovat o trhu práce, co která profese obnáší, přehled středních škol. - žáci se naučili správně vyplnit přihlášku na střední školu - proběhla schůzka VP, TU a vyučujících VKO www stránky k volbě povolání, k přihláškám, seznámení se stránkami A navštívila střední školu AHOL - 9. roč. se účastnil anonymního celostátního šetření k volbě povolání - chlapci 8. roč. byli na exkurzi ve Vítkovicích Cylinders, a na prohlídce Vítkovické střední průmyslové školy - 8. a 9. roč. se zúčastnil soutěže Řemeslo má zlaté dno - proběhlo několik besed s náboráři několika středních škol z Ostravy (Obchodní akademie, Střední škola elektrotechnická, Střední škola dřevařská a stavební, Gymnázium, Genetika informace přírodovědných oborů a profesí, atd.) 8.3 Výchovná oblast Velkým problémem zůstává i nadále vulgarita, hrubost, surovost, netolerantnost, vandalismus, ohrožování vlastní bezpečnosti i ostatních, neúcta k dospělým, vyhrožování a nově kyberšikana, kyberstalking.

17 Na 22 výchovných komisích byly projednávány závažné kázeňské přestupky - neomluvená absence, fyzické napadení, vulgarita, hrubost ke spolužákům, ničení majetku školy, kouření ve škole, zapomínání školních pomůcek a neúcta k vyučujícím. Proběhlo130 kázeňských pohovorů VP s problémovými žáky, nejčastěji se řeší vulgarita, fyzické konflikty, ničení majetků spolužáku a školy, nevhodné chování k vyučujícím a spolužákům, neomluvená absence. Problematické bylo chování letošní třídy 7. B házení předmětů po třídě, krádeže svačinek a pomůcek, hrubost a vulgarita, neplnění zadaných úkolů situace je odrazem skutečnosti, co vše dovedou s kolektivem třídy udělat čtyři propadlíci, kteří vše řeší sílou a vyhrůžkami. Velkým problémem třídních kolektivů byla nevšímavost žáků k daným prohřeškům, lhaní, zapírání. Situace se mírně zlepši, když žáci přestanou být nevšímaví a urči hlavní aktéry problémů. Výchovné pohovory a snížené stupně z chování často selhávají, rodiny stále více neplní svou funkci rodiče nemají na své potomky čas, neumí své dítě pochválit, pohladit, výchova bývá nedůsledná, mnohokrát se setkáváme s hrubostí rodičů ke svým dětem. Rodiče nevědí kde a s kým jejich dítě tráví volný čas. Děti nemají doma povinnosti a režim, ani přesná pravidla chování, chybí sociální cítění, volný čas tráví u počítače. Rodiče mají pocit, že v době pobytu dítěte ve škole za něj nemají zodpovědnost. Dávají přednost své práci před výchovou svých potomků. Velice často omlouvají své potomky z výuky bezdůvodně (rodinné důvody, nákupy,.), stále častěji o absenci svých děti nevědí, ale pro svůj klid je raději omluví - narůstající omluvená absence je toho svědkem. Předmětem jednání výchovných komisí byla i neomluvená absence, často je příčinou této skutečnosti porušení pravidel omlouvání ze strany zákonných zástupců. Velikým nešvarem žáků druhého stupně je, přes výslovný zákaz, nechávání školních pomůcek ve skříňkách v šatnách. Intenzivně spolupracujeme s OSPOD, PČR, PPP, SPC a jinými organizacemi. Tuto spolupráci velmi oceňujeme v sociálně slabých rodinách, kdy se nám daří rychlejší řešení problémů. Naopak některá soudní rozhodnutí jsou velmi zdlouhavým procesem, který škole ztěžuje práci / umístění dítěte do diagnostického ústavu, odebrání dítěte z nefunkční rodiny/. Uskutečnilo se mnoho akcí pro zlepšení chování, pro lepší zdravý životní styl, právní a trestní zodpovědnost Boj proti aids, Sex ano, dítě ještě ne, Finanční a právní dovednosti, Než užiješ alkohol, užij mozek, Kyberšikana, besedy s Policií ČR ( např. Právní odpovědnost, Nebuď snadná oběť, Šikana) a jinými neziskovými organizacemi. Pro vyplnění volnočasových aktivit žáků škola nabídla 10 kroužků z projektu Učíme se společně - doučování M, ČJ, AJ pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Čtyři kroužky školní a dva z agentury volnočasových aktivit., Tematická odpoledne z různých oborů pro žáky 3. roč. 9. roč.. Organizujeme pravidelná setkávání předškoláků, ŠIC je otevřeno v odpoledních hodinách pro žáky školy i děti a občany obce - KLUB FREECOOLIN. Zlepšila se spolupráce školy s rodinou zapojení rodičů do projektů, pomoc při mimoškolních akcích, společné cyklovýlety, společná akce Desetiboj pro všechny generace, víkendový pobyt v hotelu Unigeo, sponzorské dary. Pokračujeme v programu Rodiče vítání (netradiční třídní schůzky, programy tříd, pro rodiče sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi..). Nedaří se nám včasné omlouvání absence ze strany zákonných zástupců, snížení zbytečné absence, pravidelný zájem o studijní výsledky a chování svých dětí. Náplň třídnických hodin zlepšení klimatu ve třídě, tolerance, slušné chování, komunikace, úklid a pořádek, zodpovědnost, vnitřní řád školy, atd.. Zpřísnění dozorů na chodbách, v šatnách, v jídelně jednotná důslednost, všímavost k přestupkům / nikoli co nevidím, neslyším, neřeším (důsledné dodržování řádu školy). Mgr.Miroslava Stryková výchovný poradce

18 9. Zpráva EVVO Naše škola splnila akční plán projektu mezinárodní Ekoškola i celoroční plán EVVO. Celoroční projekt Zdraví z přírody- bude pokračovat ve školním roce Mezi celoroční ekologické projekty, kterých se účastnili všichni žáci i učitelé školy patřily projekty: - Zdraví z přírody - Ptáci kolem nás - Ekologie v praxi - Zelená škola - Den Země - Ekopolis - Evropa kolem nás V letošním školním roce jsme se, jako každý rok, zabývali tématy: voda, energie, doprava, životní prostředí, zelená škola, školák v péči o své životní prostředí, krajina, zdravý životní styl, odpady, zdravověda. Vyhodnocení jednotlivých témat bylo průběžně umístěno na nástěnkách ekomozku, výsledky byly vyhlášeny rozhlasem v ekologickém okénku Žáci se pravidelně zúčastňovali výchovných ekologických programů, aktivit a soutěží. 9.1 Účast školy na ekologických programech, konferencích a seminářích, výchovných programech - Ocenění: Škola udržitelného rozvoje Ocenění: 3. místo v soutěži celoročních projektů škol MSK- Konference EVVO Prezentace projektu Zdraví z přírody Hašková, Michálková - Den Země náměstí SNP v Ostravě Zábřehu - Seminář dobré praxe pro Ekoškoly MSK - Účast na semináři dopravní výchovy - Ekofilm Ostrava 2014 prezentace školy - Klub Ámos - velikonoční a vánoční tradice a řemesla - hry a klamy - poznej se - ZOO Ostrava - OZO Ostrava odpady a jejich využití -1. a 2. stupeň - Dopravní akce Hodný, zlý řidič (monitoring řidičů) - Renarkon - Faust - Planetárium ve škole - Lesní škola třídy - Hledej pramen vody 4. ročníky - Žákovský energetický audit - Účast na eko- soutěžích ( rozpis dále) - Vědecká show s Michalem oheň - Sportovní odpoledne - Dopravní a bezpečnostní akce pořádání cyklovýletů a soutěží pro žáky - monitoring řidičů

19 9.2 Účast žáků na soutěžích: - Velká cena ZOO - Obratlovci polárních oblastí - Velká cena malých zoologů - Soutěž o nejlepší celoroční projekt škol MSK Zdraví z přírody - Soutěž mladých zdravotníků - Evropa kolem nás Biologicko-zeměpisná soutěž žáků roč. - Evropské srdce vědomostní soutěž - Papírová škola sběrová akce - Biodiverzita- Recyklohraní sběr baterií celkem Víčkománie celkově odvezeno 318 kg viček - Sběr elektroodpadu 198 kg - Recyklohraní - 36 kusů mobilních telefonů - Hledej pramen vody - Dopravní soutěže - Děti, pozor, červená -: téma Co vidí semafor, - Besedy a přednášky o 1. pomoci - Besedy s policií 9.3 Jiné aktivity EVVO na škole: - Naše škola adoptovala sloní mládě Rashmi ze ZOO Ostrava - Účast na Dni Země Den Země na škole projekt Ekologie v praxi - Publikování článků v časopisech : Jitrocel, Bedrník, Jižní listy- příspěvky se týkaly účasti naší školy na Dni Země, aktivit školy v EVVO, Biodiverzity a celoročního projektu Zdraví z přírody - Účast na ekologických konferencích,workshopech a seminářích - Besedy s policií ČR ročníky - Dopravní výchova pro 1. stupeň na dopravním hřišti - Účast na školeních odpady, dopravní výchova,ostravská atmosféra - Žákovský energetický monitoring 9. ročníky - Úprava naučné stezky - Odevzdání elektroodpadu Cyklovýlety Cyklostezka Bečva - DV- Jízdy zručnosti na kolech a koloběžkách - Programové dny - Akce SRPŠ a školy pro rodiče a děti Bílá holubice - Comenius mezinárodní spolupráce se školami - Polsko, Turecko, Slovensko - Dětského hřiště - výukové a volnočasové programy pro žáky Ing. Dana Prymusová metodik EVVO

20 10. Zpráva o činnosti školní družiny 10.1 Zhodnocení plnění jednotlivých cílů a úkolů - práce podle tematických okruhů, které navazují na školní vzdělávací program - věnování se všem zájmovým činnostem - propojování témat ve výtvarných, pracovních a hudebních činnostech. Práce žáků ve skupinkách, vyplňování pracovních listů. Výstup nástěnky, ohodnocení výherců diplomy, články a fotografie na internetových stránkách naší školy. - zařazování komunitního kruhu k řešení vzniklých konfliktů, vyjadřování žáků svých nápadů k činnosti ve školní družině, zařazování čtení s porozuměním - spolupráce s rodiči v rámci celodružinových a víkendových akcí, pořádaných naší školou - sledování chování žáků po celý školní rok - spolupráce s třídními učiteli a vedením školy při školních akcích 10.2 Seznam uskutečněných akcí Účast na veřejných akcích místo v soutěži ostravských školních družin ve sběru kaštanů a žaludů vyhlášené střediskem přírodovědců v Ostravě Porubě (všechna oddělení) listopad , 2. a 3. místo ve výtvarné soutěži Auto snů vyhlášené střediskem volného času v Ostravě Zábřehu, Gurťjevova (všechna oddělení) Celodružinové akce pro rodiče s dětmi - Vánoční dílna - Vánoční jarmark - Soutěží celá rodina (kvízové odpoledne) - Veselý karneval - Velikonoční jarmark - Koloběžkové závody - Malování na chodník Pomoc při školních akcích - cyklovýlet po Bečvanské cyklostezce, - turistický výšlap na Javorový vrch - Pasování prvňáčků - zápis do prvních tříd - týdenní lyžařský kurz Usměvavé lyžování - turistický výšlap na Pustevny - víkendový pobyt v Horní Bečvě na chatě Unigeo - Desetiboj pro všechny generace - Den otevřených dveří ve školní jídelně - výroba dárků pro prvňáčky na 1. září

21 Týdenní a čtrnáctidenní pobyty Lyžařský výcvik Jeseníky, Kouty nad Desnou ŠvP Karlov Jeseníky, hotel Kamzík ŠvP Horní Bečva 10.3 Zhodnocení akcí Akce pro rodiče s dětmi uskutečněné v tomto školním roce byly různého zaměření, kde jsme se snažily o vzbuzení většího zájmu ze strany rodičů. Toto se nám povedlo a účast na našich akcích byla velká. Oblíbené jsou stále vánoční a velikonoční dílny a jarmarky. Také kvízová odpoledne pro rodiče s dětmi jsou vždy velmi kladně hodnocena. Z důvodu odjezdu vychovatelek H. Drahošové a I. Staňkové do školy v přírodě nebyla uskutečněna plánovaná akce velikonoční dílna. Všechny naše akce jsme prezentovaly na internetových stránkách naší školy Závěr V letošním školním roce se nám podařily splnit všechny vytyčené úkoly veřejné akce, spolupráce se školou, spolupráce s rodiči při celodružinových akcích. Ze strany rodičů byly velmi kladně hodnoceny víkendové pobyty s rodiči a dětmi. Osvědčila se nám také vzájemná spolupráce a konzultace s třídními učiteli. Ve školním roce 2014/2015 bychom rády pokračovaly ve spolupráci s rodiči, učiteli a školou. Helena Drahošová vedoucí vychovatelka 11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet účastníků Jak efektivně sestavit individuální plán 20 Konference pro učitele matematika prof. Hejného 2 Možnosti realizace metod a forem práce s nadanými žáky 1 Matematická prostředí jako základ porozumění 11 Metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů pro SŠ a ZŠ 3 Konference pro rozvoj nadání 2 Letní škola s metodou Hejného na 1. st. 2

22 Nápadník do ČJ 3 Konference pro učitele 1. st. matematika prof. Hejného 9 Seminář pracovníků k výuce dopravní výchovy na ZŠ MŠ 1 Metody aktivizace a motivace žáků v M 3 Pracovně právní souvislosti a aplikace školské legislativy 1 Pedagog mezi paragrafy 1 Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 1 Kariérní systém 1 Konference Mensa pro rozvoj nadání 3 Konference Učíme nadané žáky II 4 Biblioterapie 1 Současná literatura pro děti a mládež 1 Pozitivní vliv melodie, harmonie a rytmu 1 Metody a formy práce s nadanými 1 Mensa NTC systém učení II. prohlubující trendy 1 Mensa NTC systém učení I. úvod 2 Konference mensa pro rozvoj nadání 2 Extremismus a škola úvod do tématu 1 Práce stextem ve fyzice 2 Konference Comenius 1 Yor Space: Character, story, action facilitating learning in the classroom 1 Úvod do arteterapie 1

23 Pravolevá orientace v předškolním věku dítěte 1 Regionální setkání školních poradenských pracovišť 3 AJ pro učitele A2 B1 (II.) 1 Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slov. čes. př. 1 Klett k učebnici Krassnye druzja 1 Ve školním roce 2013/2014 se dalšího vzdělávání zúčastnilo všech 32 pedagogů, což je 100 %. Na jednoho pedagoga připadly v průměru 2,8 vzdělávací akce. Na DVPP bylo celkem použito ,- Kč, z toho ,81,- Kč z přímých nákladů, ,19,- Kč z projektu OPVK Moderní škola a ,- Kč z projektu OPVK Učíme se společně. Část kurzů byla poskytnuta zdarma. 12. Přehled o zájmových kroužcích Název kroužku Počet žáků Deskové hry 5 Keramika 2.-3.roč. 13 Keramika 3.-5.roč. 11 Informatika 1.-3.roč. 15 Žurnalistický 6.-9.roč. 10 Zajímavá matematika 1.-3.roč. 18 Anglický jazyk 3.-5.roč. 16 Sportovní hry I 19 Léčivá píšťalka 14 Keramika 1.-2.roč 12 Ruční práce 2.-3.roč. 10 Výtvarný kroužek 24

24 Pěvecký sbor 12 Informatika 5.roč. 20 Sportovní hry II 11 Fotbal 21 Klub předškoláků 24 Na škole bylo vedeno našimi pedagogy a rodiči celkem 17 zájmových kroužků, které navštěvovalo 255 žáků školy, což je 60 % všech žáků ve škole, což je o 6% žáků více než v loňském školním roce.

25 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 13.1 Účast žáků v soutěžích Předmět Soutěž(typ soutěžního kola) Jméno a příjmení Třída Umístění Český jazyk Olympiáda Čj - školní kolo - (25 žáků) Tereza Stoklasová 9. A 1.místo Dominik Vojta 8. B 2.místo Kateřina Kubisová 9. A 3.místo Monika Leščáková 9. A 3.místo Tereza Laštíková 8. B 3.místo Literární soutěž - Pohádkový příběh Třídní kolektivy 6. B, 7. A, 8. A, 9. A Okresní kolo OČj Tereza Stoklasová 9. A 13. místo Dominik Vojta 8. B 48. místo Školní kolo recitační soutěže Soukupová Nela 6.A 1. místo Kankeo Maxwel Jan 6.B 2.místo Šipoš Filip 7.A 3. místo Hromas Jakub 9.A 1. místo Sovadinová Nikol 8.A 2. místo Mišúnová Kristýna 8.A 3. místo Okresní kolo recitační soutěže Soukupová Nela 6.A Kankeo Maxwel Jan 6.B Sovadinová Nikol 8.B Hromas Jakub 9.A 3001: Příběh planety - škol. soutěž Rehovičová Klára 6.B 1. místo Huvarová Markéta 6.B 2. místo (Ne)bezpečný internet - škol. soutěž Mišun Martin 8A Foltýnová Hana 6B Soukupová Karin 6B Ritzka Ondřej 6B Vrečková Dominika Hudba ovlivňuje život - Česká pošta Rehovičová Klára Karásková Sára Přeček Matěj Hrabcová Lucie Kubala Denis Obvodní kolo recitační soutěže Eliška Bártková 1.B 2.místo 6A 6B 6B 8A 8A 8A Nela Starková 1.B 3.místo David Vlček 4.B 2.místo Elizabeth Karolína Kováčová 4.A 3.místo Okresní kolo recitační soutěže Nela Starková 1.B 2.místo

26 Anglický jazyk Elizabeth Karolína Kováčová 4.A 2.místo Krajské kolo recitační soutěže Nela Starková 1.B 1.místo Almanach žákovské a studentské poezie - krajské kolo Karolína Kolářová 8. B Tereza Laštíková 8. B Karolína Ruská 9. A Čertovské pohádky - MěO O. Mar. Hory Polzerová Sandra 7. A Vrlová Leona 7. A Ruská Karolína 9. A Competition in English conversation - Patrik Poglodzinski 9. A 1. místo školní kolo Anglický slavík - městská soutěž Vojtěch Myslikovjan 9. A Jazyky hrou - okresní soutěž, Havířov Rostislav Kysel 9. A 16. místo Patrik Poglodzinski 9. A 16. místo My School - Gate to the World - obvodní Leona Vrlová 7. A 4. místo kolo Markéta Hašková 7. B 4. místo Rostislav Kysel 9. A 3. místo Patrik Poglodzinski 9. A 3. místo Anglický desetiboj - městská soutěž Nikola Sasínová 3. B 9. místo Vendula Sýkorová 3. B Lukáš Solný 3. A Sing a song - Watt's English - třída 1. A 1. A celorepubliková soutěž třída 1. B Bára Pechlátová 1. B 2. místo skupina třídy 3. B 3. B skupina tříd 3. A, B 3. AB Anglický slavík - školní kolo Kotalová Tereza 3.B 1. místo Michálková Kateřina 3.B 1. místo Holková Bára 3.B 2. místo Kořenková Veronika 3.A 3. místo David Vlček 4.B 1. místo Anna Smúdalová 5.A 1. místo Elizabeth Kováčová 4.A 3. místo Matematika Piškvorky-oblastní kolo Monika Leščáková tým 9. A nejlepší ZŠ Filip Karásek 9. A Josef Macura 9. A Adéla Kuchařová 8. B Adéla Kuchařová 8. A Matematický klokan - kategorie Cvrček Vít Kaděra 1.B 1.místo Sandra Klímková 2.B 2.místo Böhmová Viktorie 3.B 3.místo

27 Matematický klokan - kategorie Klokánek Jakub Kořenek 5.A 1.místo Eliška Pszczólková 4.B 2.místo Denisa Ulrichová 5.A 3.místo Matematický klokan - kategorie Banjamin František Kempný 6.B 1.místo Adéla Michálková 7.B 2.místo Kristián Péczka 6.B 3.místo Matematický klokan - kategorie Kadet Daniel Bezecný 8.A 1.místo Lukáš Cviček 8.A 2.místo Roman Konvička 9.A 3.místo M, F, PŘ Přírodovědný klokan - školní kolo Sára Fromeliusová 8.A 1.místo Denis Kubala 8.A 2.místo Výtvarná výchova Matěj Přeček 8.A 3.místo Výtvarná soutěž "Auto snů", Gurťjevova Nela Starková 1. B 1.místo Klára Mateřánková 2. C 2.místo Adéla Jurkechová 3. A 3.místo Školní kolo Besip-Co viděl semafor- VV Sára Kovářová 7.A Lukáš Cviček 8.A Kristián Péczka 6.B Klára Rehovičová 6.B Tomáš Váňa 6.B Sára Karásková 6.B Nikola Nitková 6.B Michaela Lekki 6.B Vladimíra Nullová 6.B Sylva Borovičková 7.A Lucie Němcová 8.B Tereza Bártíková 7.A Samuel Kovář 5.A Filip Doubrava 5.A Renata Bravencová 5.A Jakub Kořenek 5.A Jana Mlčochová 4.B Petr Augustýn 4.B David Vlček 4.B Sandra Klímková Ivana Gadlinová Lukáš Trčálek 3.A Saša Saturcová Nela Procházková 3.B Nikolas Riedl 1.A

28 Hudební výchova Tělesná výchova Aneta Králová 1.A Kryštof Bureš 1.A Vendula Břusková 2.A Adéla Nováková Všechny barvy Zeměkoule - SVČ Mor. Ostrava 9A 9A Dopravní soutěž Besip- městské kolo Sára Karásková 6.B mezi 10 z kategorie Tomáš Váňa 6.B mezi 10 z kategorie Vojtěch Bednář, Samuel Super Star - školní kolo Kovář 5. A 1. místo Amálie Bártková, Jana Hillová 5. B 1. místo Tereza Ferenčíková 6. A 1. místo Michaela Lekki 6. B 1. místo Pohár starosty Ostrava-Jih v kopané dvojic Samuel Vosol, Filip Karásek 6.B,9.A 2.místo Miroslav Mirga, Jakub Böhm 5.B,6.B semifinále Soutěž Power Goal Samuel Vosol, Jakub Böhm 6.B 3. místo Obvodní kolo vybíjená dívky 6.třídy 6.AB 1.místo Okresní kolo vybíjená dívky 6.třídy 6.AB 1.místo Ostravské školní hry Přehazovaná Chlapci Roč roč 2.místo Přehazovaná Dívky Roč roč. 3.místo Atletika Kristýna Mišunová 8.A 5.místo Různé Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů ŠD 1. místo Řemeslo má zlaté dno Stoklasová, Rehovičová, Macura, 9.A, 8.AB Konvička, Krupa, Myslikovjan, Kubala, Křístková,Sovadinová, Jakab, Vojta, Gerboc Šachový turnaj (školní kolo) David Vlček 1. kat. 4.B 1.místo Kořenek jakub 1. kat. 5.A 2.místo Vojtěch Bednář 1. kat. 5.A 3.místo Fuglevič Martin 2.kat. 9.A 1.místo Daniel Mikoláš 2. kat. 9.A 2.místo Evropa kolem nás Samuel Kovář 5.A 15. místo Renata Bravencová 5.A 15. místo Denisa Ulrichová 5.A 15. místo Dominik Seidler 5.B 36. místo Michaela Poledníková 5.B 36. místo Barbora Rehovičová 5.B 36. místo Karin Soukupová 6.A 29. místo

29 Vojtěch Hrdlička 6.A 29. místo Ondřej Ritzka 6.A 29. místo Klára Rehovičová 6.B 32. místo Samuel Vosol 6.B 32. místo Jiří Mlčoch 6.B 32. místo

30 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Evropa, jak ji neznáme navazuje na mezinárodní spolupráci se ZŠ Rázusova v Čadci, kdy jsme společně navázali kontakty se ZŠ z Polska a Turecka. Na tento projekt projekt jsme získali finanční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava ,- Kč. Díky této dotaci můžeme realizovat akce podporující vzájemnou spolupráci obou zúčastněných stran. Hlavním tématem naší společné spolupráce bylo vzájemné poznávání a srovnání životního prostředí obou zemí, poznání jazyka, tradic, kultury, sportu i způsobu života. Další formy spolupráce probíhají formou dopisování žáků, sportovních soutěží i výměny zkušeností pedagogů V letošním školním roce jsme pokračovali v projektu Comenius s názvem Believe or not, který byl založen na mezinárodní spolupráci a setkávání žáků a pedagogů Polska, Slovenska, České republiky a Turecka. Tento projekt byl podpopřen ,- EUR realizován od do Cílem projektu bylo obohacení, schopnost pochopení kulturní rozmanitosti v evropském kontextu, podpora používání cizího jazyka a různých komunikačních prostředků. 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají průběžně dle potřeby a nabídek vzdělávacích institucí viz bod. 11

31 16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky Od probíhal na naší škole v rámci OPVK projekt Moderní škola na ZŠ Provaznická, který byl zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků, na zkvalitnění a zefektivnění výuky, kterého bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, moderním technickým zabezpečením vyučovacího procesu. Na tento projekt, který byl realizován do , škola získala ,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky Projekt Učíme se společně vznikl na základě potřeby školy vytvořit a zlepšit podmínky pro vzdělávání integrovaných žáků (mimořádně nadaných, cizinců, žáků s poruchami učení) a poskytnot tak všem skupinám žáků vzdělávajících se v podmínkách ZŠ rovné příležitosti. Projekt je určen žákům, pracovníkům školy i rodičům. Hlavním cílem je zavedení nových forem a metod inkluzivního vzdělávání pomocí tvorby nových výukových materiálů diferencovaných podle náročnosti. Dalšími aktivitami jsou vzdělávání pedagogů, spolupráce s rodiči, rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Realizace projektu je od do Na tento projekt bylo z OPVK vynaloženo celem ,32 Kč.

32 16.3 Otevřená škola pro všechny - tak zní název projektu, který je průřezem všech celoškolních aktivit roku. V rámci tohoto projektu ukazujeme dětem a jejich rodičům, jak smysluplně trávit jejich volný čas. Během roku jsme uskutečnili spoustu akcí, kterých se zúčastnili žáci nejen naší školy, ale i žáci okolních škol. Společné výjezdy, turistické výšlapy, cyklovýlety nebo víkendové vicedenní akce, exkurze, velký výběr volnočasových aktivit, které byly během roku organizovány, se na naší škole staly již tradicí. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava částkou ,- Kč Provoz otevřeného multifunkčního hřiště je projekt, který podporuje možnost provozovat školní hřiště v odpoledních hodinách, o prázdninách, o svátcích a víkendech od jara do podzimu pro veřejnost. Díky dotaci ,-Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava jsme mohli částečně financovat plat správce hřiště, který otevřené hřiště zabezpečuje Projekt Klub FreeColIn na který škola získala z rozpočtu Statutárního města Ostrava ,- Kč, zabezpečil provoz odpoledních činností žáků ve školním informačním centru, kam mají přístup všechny děti v rámci Ostravy. Provoz zabezpečuje správce centra, jehož plat je hrazen právě z dotace MMO. V centru probíhají různě zajímavé akce jako jsou besedy, soutěže, děti se zde mohou připravit na výuku, napsat referát, poslechnout písničku či přečíst knihu. Provoz centra je zabezpečen až do pozdních večerních hodin Součástí celoměstského projektu Ostrava Evropské město sportu 2014 se stal náš projekt s názvem Desetiboj pro všechny generace, Hlavním cílem této aktivity bylo umožnit všem věkovým skupinám od let zapojit se do sportovních aktivit, které jsou pro ně motivační a zároveň zábavné. Desetiboj byla sportovní akce, která měla za cíl nabídnout takové sporty, jež zvládnou všechny věkové kategorie. Na tuto aktivitu jsme získali z rozpočtu Statutárního města Ostrava ,- Kč.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více