Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Zápis k povinné školní docházce 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga 8. Zpráva o činnosti výchovného poradce 9. Zpráva EVVO 10. Zpráva o činnosti školní družiny 11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 12. Přehled o zájmových kroužcích 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 19. Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace adresa školy Provaznická 831/64, Ostrava Hrabůvka, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Libuše Přikrylová statutární zástupce ředitele: Ing. Hana Šabršulová zástupce ředitele - perzonalista: Marie Hrubá kontakt tel.: mobil: fax: datová schránka: uwh2nu

4 1.2 Zřizovatel zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 je středně velká městská škola klasického typu, která byla založena v roce Škola poskytuje základní vzdělávání v devíti postupných ročnících. Budova základní školy je situována v oblasti starší zástavby Hrabůvky, v klidném prostředí uprostřed zeleně. K hlavní budově přísluší i budova bývalé mateřské školy, kde jsou umístěny místnosti družiny a školní jídelna. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce školního hřiště, které využívá jak škola, tak i obyvatelé Hrabůvky. Škola je velmi dobře dostupná všemi prostředky městské hromadné dopravy. 1.3 Součásti školy kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ 500 žáků 200 žáků 370 jídel 1.4 Základní údaje o součástech školy Počet tříd k Počet tříd k Počet žáků 417 Počet žáků 422 k k Počet žáků na 1 třídu 21,9 Počet žáků na 1 třídu 22,2 Počet žáků na 1 učitele 16,6 Počet žáků na 1 učitele 16,2

5 Vybavení školy: Škola využívá k výuce 27 učeben, z toho některé slouží jako učebny odborné dvě učebny informatiky obě plně moderně vybaveny počítači a monitory LCD, jedna učebna cizích jazyků vybavená rovněž veškerou moderní technikou a pomůckami, školní informační centrum, učebna výtvarné výchovy, učebna fyziky-chemie, přírodopisu, nova cvičná kuchyň, školní dílna, nebo učebny poloodborné hudební výchova, dějepis. Nově byla vybudována třída pro integrované žáky, jejíž vybavení patří k nejmoderněji vybaveným třídám ve škole. Třídy jsou průběžně vybavovány novým nábytkem a didaktickou technikou. Bylo pořízeno 11 interaktivních tabulí, 23 notebooků pro práci učitelů, z toho 8 interaktivních tabulí je umístěno na prvním stupni v kmenových třídách. Z OPVK projektu Učíme se společně, byla vybudována učebna pro práci speciálního pedagoga, a do některých tříd byla instalována tzv. digitální hnízda. Chodby jsou dobře využitelné pro aktivní odpočinek o přestávkách a k relaxaci, jsou vybaveny relaxačními koutky. Žákům jsou k dispozici stoly pro stolní tenis a stolní fotbaly. Všechny kabinety učitelů jsou vybaveny počítači a propojeny školní počítačovou sítí. Školní informační centrum (ŠIC), které bylo vybaveno z OPVK projektu Škola 21. století škola informací je také vybaveno interaktivní tabulí, noteboky, pestrým knižním fondem. ŠIC je denně zpřístupněno žákům dopoledne, o přestávkách i odpoledne až do večerních hodin. Všechny počítače a notebooky jsou připojeny k síti internet. Jsou využívány jak žáky, tak pedagogickými pracovníky. K dispozici je laserová tiskárna i scanner ve sborovně. Do výuky mohou zapojovat žáci i učitelé prezentace prostřednictvím interaktivní tabule, dataprojektoru, videa a televize, činnost mohou dokumentovat digitálním fotoaparátem a videokamerou. K dispozici jsou také radiomagnetofony, hi-fi věže, DVD, video přehrávače a televizní přístroje. Školní informační centrum je bohatě zásobeno novými výukovými materiály (encyklopediemi, beletrií, naučnou literaturou, časopisy, výukovými programy, multimediálními encyklopediemi, hudebními DVD i CD) a nově take tématickými kufříky, které byly pořízeny z projektu OPVK Učíme se společně. Rodiče mají možnost kontaktovat učitele telefonicky a em. Pro zkvalitnění vztahu mezi kantorem a rodiči je využíván rezervační online system pro rezervaci rodičů na konzultace Konzultace probíhají formou tzv. tripartity, kdy se schůzky společně zúčastnují rodič+ žák+ učitel. Škola návštěvníky zaujme barevností a velmi pěknou výtvarnou výzdobou. Disponuje také dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, které bylo v loňském roce zcela rekonstruováno tak, aby odpovídalo podmínkám výuky a především bezpečnosti provozování různých sporovních aktivit

6 (lehká atletika, kopaná, basketbal, activity nan a průlezkách atd.) Hřiště je v odpoledních hodinách otevřeno denně pro širokou veřejnost. Druhou budovou, jejíž část částečně zabírají prostory našich školských zařízení, je bývalá mateřská škola, kde je umístěna školní družina a také moderní školní jídelna, která zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců školy. Součástí areálu školy je skleník s přilehlou přírodopisnou učebnou ekologickým centrem, školní zahrada s naučnou stezkou a učebna v přírodě. Zde probíhá výuka nejen žáků naší školy, ale také zájemců z jiných škol. Tato budova včetně skleníku potřebuje rovněž celkovou rekonstrukci. Všechny učebny a tělocvičny jsou využívány také v odpoledních a večerních hodinách jednak našimi kroužky, jednak různými složkami obvodu Ostrava Jih. Vzhledem k umístění školy se snažíme dětem poskytnout dostatečnou nabídku odpoledních zájmových činností. 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Školská rada se sešla celkem 3 krát. Schválila zásadní dokumenty dle 168, školského zákona č.561/2004 Sb., dále pak projednávala organizační a provozní záležitosti školy. Ředitelka školy byla přítomna všem jednáním rady. 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Zařazené třídy roč.

7 Orientace školy: Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školy rády. Jsme škola otevřená pro každého. Naše myšlenka vychází z cíle rozvíjet talent a nadání žáků. Aktivně realizujeme model inkluzivního zapojení a rozvoje talentovaných a nadaných žáků ve škole. Vycházíme ze skutečnosti, že každý má nějaký talent, nějaké nadání. Úkolem školy je mimo jiné, najít tyto schopnosti a dle svých možností je dále rozvíjet. Do naší školy dojíždí žáci z celé Ostravy a přilehlého okolí. Není tudíž klasickou spádovou školou. Celkové pojetí pedagogickovýchovné práce školy vychází z pozitivní motivace žáků, učitelů i vychovatelů. Ve vyučování používáme činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat svou učební činnost. Koncepce školy vychází z poslání ZŠ, tj. poskytnout žákům ve věku 6-15 let základní vzdělání a rozvíjet přirozené vlohy a nadání. Škola nabízí celou škálu aktivit, chce poskytnout dítěti větší svobodu při výběru zájmových činností. V letošním roce jsme již po druhé otevřeli také třídu pro nadané žáky, kde se s dětmi pracuje metodami vhodnými pro rozvoj jejich talentu. Taková práce je velmi náročná, ale přináší dětem celkový rozhled a posun v jejich nadání. K tomu využíváme nové metody výuky matematiky podle profesora Hejného, která děti baví a navíc rozvíjí jejich logické myšlení. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Důraz klademe na využívání široké škály metod a forem výuky a jejich účelné střídání. Základem je vytváření prostoru pro aktivitu dětí, ať mentální nebo fyzickou. V každé třídě 1. stupně je prostor s kobercem, který se účelně využívá ve většině hodin. V úvodu hodiny slouží často pro emoční naladění a motivační úvod, v jejím průběhu na aktivity některé ze skupin nebo jednotlivců nebo na drobnou odpočinkovou aktivitu, v závěru hodiny na reflexi či zhodnocení. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě 21.století. Kompetence žáci získávají nejen v průběhu výuky, ale také při odpoledních aktivitách v zájmových kroužcích a akcích napříč školou, některé z nich sami připravují, organizují a realizují.

8 Centrem většiny aktivit ve škole se stalo školní informační centrum (ŠIC), kde mají žáci možnost využít bohaté nabídky výukových programů, besed, soutěží i volnočasových aktivit, které jsou pro ně připravovány knihovnicí ve spolupráci s pedagogy školy. Ke svým zájmům i vzdělávání využívají pestrý výběr knižního fondu, časopisů, DVD aj., který jim ŠIC nabízí. Ke své práci využívají i 10 notebooků, které jsou připojeny k internet a tématických kufříků. Díky celodennímu provozu ŠIC a její pestré nabídce se zájem o knihy a čtenářství u žáků výrazně zvýšil. Učební plán žáka 1.stupně viz příloha č.1 Učební plán žáka 2. stupně viz příloha č Volitelné předměty Název Ročník Konverzace v jazyce anglickém Ekologická praktika Ruský jazyk Francouzský jazyk Literárně jazykový seminář Německý jazyk 7. Přírodovědný seminář 9. Geografický seminář 9. Společensko-vědní seminář 9.

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících Na škole pracuje 100% kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem Třídní 1. stupeň Třídní 2. Stupeň Výchovný poradce Metodik prevence Metodik čtenářské gramotnosti Školní speciální pedagog Asistent pedagoga Netřídní Důchodci Vedení školy Školní družina Celkem Díky úzké spolupráci školního poradenského pracoviště, které tvoří výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence, třídních učitelů a rodičů, se nám dařilo správně diagnostikovat žáky se specifickými poruchami učení, integrovat žáky cizince, žáky se sociálním znevýhodněním, vyřešit spoustu dalších složitých situací. Také ostatním žákům, kteří projevují své nadání v určité oblasti, byla věnována mimořádná péče nejen v hodinách, ale také v době mimo vyučování a to formou kroužků.

10 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Počet Zástupce ředitele pro ekonomiku na začátku je ZŘ - personalista 1 Vedoucí školní jídelny 1 Samostatná referentka 1 Ekonomka 1 Školník 1 Uklízečka 5 Vrátná 1 Kuchařky ŠJ 4 Správce hřiště 2 Správce otevřeného klubu 2 Celkem Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole zaměstnáno celkem 51 zaměstnanců, z toho 28 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 1 školní speciální pedagog, 2 metodik čtenářské gramotnosti, 2 správní zaměstnanci, 10 provozních zaměstnanců a 5 pracovnic ve školní jídelně.

11 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2013/ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu k Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochvala NTU Důtka Důtka žáků ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet Počet Počet Počet omluvených omluvených neomluvených neomluvených hodin hodin na žáka hodin hodin na žáka 1. stupeň , ,44 2. stupeň , ,35 Celkem , ,82 Veškeré neomluvené hodiny byly neprodleně řešeny s rodiči žáků a následně se sociálním odborem. Průměrný prospěch žáků na 1. stupni je 1,36. Průměrný prospěch žáků na 2. stupni je 1, Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Spolupráce s pedagogickým sborem a zaměstnanci - třídní učitelé zodpovídají za náplň třídnických hodin- vzájemné vztahy, fobie, šikanování, sociální snášenlivost, atd. - třídní schůzky spolupráce s tř. učitelem, výchovným poradcem a preventistou 6.2 Formy spolupráce a informovanost rodičů - seznámení s konzultacemi metodika prevence - zajištění spolupráce s Krizovým centrem pro rodinu - nástěnka s kontaktními místy - schránka důvěry zapojení rodičů do společenských akcí po vyučování: - Uklízíme svět - turistický výlet na Pustevny - víkendový pobyt hotel Bílá holubice - Den otevřených dveří - Orientační běh na Den dětí - Program Rodiče vítáni - Cyklovýlety

13 6.3 Aktivity pro žáky - V hodinách VKO, TV, PŘ a TH výchova ke zdraví, pravidla soužití mezi žáky, zdravý životní styl, postoje k návykovým látkám, atd. - Programy a přednášky: Městská policie: Základy kriminalistiky, svědectví 4. Ročník Policie váš pomocník 5. ročník Nebezpečná šikana 6. ročník Nedělej si problém 7. Ročník Právní vědomí 8. ročník Zájmy chráněné trestním zákonem 9. ročník Nebuď oběť dívky 9.ročník Sexualita primární prevence /Mgr. Velička/ - 8.ročník Sex ano, dítě ještě ne beseda s gynekologem 8.ročník Než užiješ alkohol, užij mozek beseda 7. a 8.ročník - Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 6.4 Otevřená škola Pro vyplnění volnočasových aktivit žáků škola nabídla 10 kroužků z projektu Učíme se společně a doučování M, ČJ, AJ pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, 8 kroužků školních a tématická odpoledne z 10 různých oborů pro žáky 3. 9.ročníku. Organizujeme pravidelná setkávání předškoláků, ŠIC je otevřeno v odpoledních hodinách pro žáky školy i děti a občany obce, KLUB FREECOOLIN. 6.5 Preventista Zajistil, spolu s metodikem dopravní výchovy, programy s Městskou policií a dále besedy s gynekologem /MUDr. Kovář/ a s občanským sdružením SANANIM /Mgr. M. Ručková/. Po celý školní rok spolupracoval s výchovným poradcem a s třídními učiteli. Rovněž spolupracoval s Mgr. Ciklovou a účastnil se její schůzky s programem Škola osobního života /MUDr. Fridrichová/ a Virtuální nápadník /por. Petr Svoboda, Městská policie/. 6.6 Registr problémových žáků Je průběžně doplňován během celého školního roku. Preventista se podílel na řešení výchovných problémů a porušování pravidel. Nejvíce šlo o vulgaritu, neúctu k dospělým, ohrožování vlastní bezpečnosti, narostl počet případů kouření v prostorách školy i počet krádeží /nejčastěji mobilních telefonů/. Neomluvená absence celkem na škole činí 342 neomluvených hodin. Často je příčinou této skutečnosti porušení pravidel omlouvání ze strany zákonných zástupců. Využití schránky důvěry bylo minimální. Mgr. Jana Pojetová metodik prevence

14 7. Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga - Speciální pedagog spolupracoval s výchovnou poradkyní a metodikem prevence v rámci školního poradenského pracoviště.vedl individuální a skupinovou reedukaci integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU). - Vedl individuální vyrovnávací hodiny žáků cizinců při zvládání českého jazyka. Sourozenci Lačezar a Zornica se přistěhovali z Bulharska. Neměli žádnou znalost českého jazyka. Nastoupili do naší školy na konci dubna Chlapec byl zařazen do prvního ročníku, děvče do sedmého ročníku. Byla jim zavedena vyrovnávací opatření. Lačezar má 3 h týdně výuku českého jazyka s asistentkou pedagoga a jednu hodinu týdně u speciálního pedagoga společně se sestrou a matkou. Zornica měla 3 h týdně individuální výuku jazyka českého se speciálním pedagogem a 1 h týdně s rodinou u speciálního pedagoga. - S pedagogicko psychologickou poradnou spolupracoval v tomto školním roce spec.pedagog velmi intenzivně. Pokračovali jsme v programu rozvoje talentu a nadání od prvního ročníku. Další děti předškolního věku prošly testováním v PPP. V letošním školním roce jich bylo 40. Poradna následně posoudila vhodnost zařazení dítěte do této obohacené formy vzdělávání. - Speciální pedagog pod hlavičkou pedagogicko psychologické poradny lektoroval seminář pro učitele ostravských škol s názvem Muzikoterapie jako součást reedukace. - Hlavní náplní spolupráce s PPP je péče o děti s diagnostikovanými poruchami učení a chování. Odborní pracovníci PPP konzultují naše individuální vzdělávací plány integrovaných žáků. Také nová vyšetření žáků s podezřením na vývoj poruch učení nebo chování konzultujeme s PPP. - Velmi dobrá spolupráce je se speciálně-pedagogickými centry. Spolupracujeme s SPC pro děti s vadami řeči, poruchou autistického spektra, pro děti s mentálním postižením a pro děti se sluchovým postižením. - Pečujeme o žáka s aspergrovým syndromem (4.ročník), kterému byla v průběhu školního roku věnována individuální speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 h týdně s cílem procvičovat a upevňovat sociální dovednosti, orientovat se a zvládat emocionální ataky. - Žákyni s lehkou mentální retardací ve 2.ročníku jsme zařadili do hodiny speciálně pedagogické péče namísto angličtiny. V rámci této hodiny s ní bylo procvičováno učivo, upevňovány dovednosti, rozšiřována aktivní slovní zásoba. Žákyně je vzdělávána podle přílohy RVP pro vzdělávání žáků s LMP. Oba výše zmínění žáci mají zpracován individuální vzdělávací plán. - Žákyně s vývojovou dysfázií (1.ročník) byla zařazena do individuálního programu rozvoje řeči u speciálního pedagoga. - Chlapec se středně těžkou vadou sluchu je integrován v běžné třídě - Speciální pedagog komunikoval s rodiči a konzultoval s nimi postupy práce i domácí přípravy. 12 žáků bylo zařazeno do programu vyrovnávacích opatření, což je lehčí forma podpory pro žáky se zdravotním znevýhodněním nebo těžšími poruchami pozornosti a výukovými problémy. - KUPOZ náprava poruch pozornosti. Do programu byl v letošním školním roce zařazen jeden žák. Konzultace probíhá 2 x měsíčně. Program trvá 3 měsíce, dodatky dalších 5 týdnů. - Žákům devátých tříd administroval speciální pedagog Testy profesních zájmů. Zúčastnilo se jich 26 žáků devátého ročníku a 2 žáci osmého ročníku, kteří končí docházku do ZŠ. Žáci si

15 mohli ujasnit priority při volbě budoucího povolání. Zákonní zástupci žáků se osobně informovali o výsledcích testů. - Také o výsledcích testů předškolních dětí byly vedeny konzultace jak pod hlavičkou PPP tak speciálním pedagogem školy, který administroval testy NOMI pro předškolní děti. Zúčastnilo se 17 dětí. - Spolu s učitelkou prvního ročníku navštívil SP před zápisem do prvních tříd mateřskou školu Harmonie. Na třídní schůzce tří spojených mateřských škol jsme informovali rodiče nastupujících prvňáčků o možnostech a výhodách zapsání jejich dítěte v naší škole. - Pro skupinovou práci terapeutického charakteru navázal speciální pedagog úzkou spolupráci s knihovnicí školního informačního centra a zavedli terapeutická sezení s biblioterapií a muzikoterapií pro řešení vztahových a citových problémů dětí. - Konzultace a poradenství poskytoval spec. ped. také zákonným zástupcům žáků, kteří nejsou žáky naší školy, ale jejich rodiče mají zájem o vřazení dítěte do naší školy. Většinou jsou důvody neprospěch a chování žáka. Zákonní zástupci předpokládají, že přítomnost speciálního pedagoga v základní škole zaručuje úspěch i problémovým žákům. - Učitelům poskytoval speciální pedagog konzultace týkající se forem individuálního přístupu k integrovaným žákům i k žákům s výukovými problémy. Revidoval individuální vzdělávací plány integrovaných žáků, vedl jejich dokumentaci. - Spolupracoval s asistenty pedagoga, pomáhal jim metodicky při výkonu jejich práce. - Administroval Testy rizika poruch učení u raných školáků v 1. a 2.ročníku. - Vedl vyšetření deficitů dílčích funkcí u žáků od 3. ročníku. - Navštěvoval třídy a sledoval chování a způsob práce žáků v třídním kolektivu. - Účastnil se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Tvořil metodický materiál pro využití pomůcek speciálně pedagogické péče. Mgr. Libuše Turečková speciální pedagog

16 8. Zpráva o činnosti výchovného poradce 8.1 Pedagogická oblast Součástí práce výchovné poradkyně je velmi úzká spolupráce se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli, pedagogickým sborem a se zákonnými zástupci žáků se SVPU. Péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, o děti mimořádně nadané a cizince, o děti se specifickými poruchami chování. Dlouhodobě pečujeme o děti s neprospěchem projekt Učíme se společně (10 kroužků upevnění znalostí v M, ČJ), 4 školní kroužky a 2 kroužky přes agenturu volnočasových aktivit. 8.2 Volba povolání V letošním školním roce ukončilo docházku 30 žáků devátého ročníku, všichni budou dál pokračovat ve studiu na středních školách. Z toho 17 žáků nastoupí na čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Z nižších ročníků je přijato 6 žáků na učební obory a 2 žákyně zatím nikam. Na osmileté gymnázium odchází 1 žákyně z pátého ročníku. Pro úspěšnou volbu povolání byly výchovnou poradkyni uskutečněny tyto akce pro žáky, rodiče a učitelský sbor: - 2 schůzky rodičů vycházejících žáků / informace o přijímacím řízení, 2 přihlášky, zápisový lístek, jak postupovat při odvolání/ - rodiče byli seznámení s webovými stránkami k volbě povolání, zájemci viděli i praktickou ukázku práce s www stránkami, 9 rodičů a 7 žáků využilo konzultace VP k volbě povolání - Den otevřených dveří na ZŠ Provaznická: ukázky práce s jak vyplnit přihlášku, informační materiál jednotlivých středních škol - průběžné a aktuální informace k přijímacímu řízení se objevovaly na nástěnkách v druhém patře a v přízemí školy - žáci 9. roč. se zúčastnili lekce k volbě povolání na ISPVZP v Ostravě - každá třída s VP pracovala v PC učebně s www stránkami, kde se naučili hledat jak, kde se informovat o trhu práce, co která profese obnáší, přehled středních škol. - žáci se naučili správně vyplnit přihlášku na střední školu - proběhla schůzka VP, TU a vyučujících VKO www stránky k volbě povolání, k přihláškám, seznámení se stránkami A navštívila střední školu AHOL - 9. roč. se účastnil anonymního celostátního šetření k volbě povolání - chlapci 8. roč. byli na exkurzi ve Vítkovicích Cylinders, a na prohlídce Vítkovické střední průmyslové školy - 8. a 9. roč. se zúčastnil soutěže Řemeslo má zlaté dno - proběhlo několik besed s náboráři několika středních škol z Ostravy (Obchodní akademie, Střední škola elektrotechnická, Střední škola dřevařská a stavební, Gymnázium, Genetika informace přírodovědných oborů a profesí, atd.) 8.3 Výchovná oblast Velkým problémem zůstává i nadále vulgarita, hrubost, surovost, netolerantnost, vandalismus, ohrožování vlastní bezpečnosti i ostatních, neúcta k dospělým, vyhrožování a nově kyberšikana, kyberstalking.

17 Na 22 výchovných komisích byly projednávány závažné kázeňské přestupky - neomluvená absence, fyzické napadení, vulgarita, hrubost ke spolužákům, ničení majetku školy, kouření ve škole, zapomínání školních pomůcek a neúcta k vyučujícím. Proběhlo130 kázeňských pohovorů VP s problémovými žáky, nejčastěji se řeší vulgarita, fyzické konflikty, ničení majetků spolužáku a školy, nevhodné chování k vyučujícím a spolužákům, neomluvená absence. Problematické bylo chování letošní třídy 7. B házení předmětů po třídě, krádeže svačinek a pomůcek, hrubost a vulgarita, neplnění zadaných úkolů situace je odrazem skutečnosti, co vše dovedou s kolektivem třídy udělat čtyři propadlíci, kteří vše řeší sílou a vyhrůžkami. Velkým problémem třídních kolektivů byla nevšímavost žáků k daným prohřeškům, lhaní, zapírání. Situace se mírně zlepši, když žáci přestanou být nevšímaví a urči hlavní aktéry problémů. Výchovné pohovory a snížené stupně z chování často selhávají, rodiny stále více neplní svou funkci rodiče nemají na své potomky čas, neumí své dítě pochválit, pohladit, výchova bývá nedůsledná, mnohokrát se setkáváme s hrubostí rodičů ke svým dětem. Rodiče nevědí kde a s kým jejich dítě tráví volný čas. Děti nemají doma povinnosti a režim, ani přesná pravidla chování, chybí sociální cítění, volný čas tráví u počítače. Rodiče mají pocit, že v době pobytu dítěte ve škole za něj nemají zodpovědnost. Dávají přednost své práci před výchovou svých potomků. Velice často omlouvají své potomky z výuky bezdůvodně (rodinné důvody, nákupy,.), stále častěji o absenci svých děti nevědí, ale pro svůj klid je raději omluví - narůstající omluvená absence je toho svědkem. Předmětem jednání výchovných komisí byla i neomluvená absence, často je příčinou této skutečnosti porušení pravidel omlouvání ze strany zákonných zástupců. Velikým nešvarem žáků druhého stupně je, přes výslovný zákaz, nechávání školních pomůcek ve skříňkách v šatnách. Intenzivně spolupracujeme s OSPOD, PČR, PPP, SPC a jinými organizacemi. Tuto spolupráci velmi oceňujeme v sociálně slabých rodinách, kdy se nám daří rychlejší řešení problémů. Naopak některá soudní rozhodnutí jsou velmi zdlouhavým procesem, který škole ztěžuje práci / umístění dítěte do diagnostického ústavu, odebrání dítěte z nefunkční rodiny/. Uskutečnilo se mnoho akcí pro zlepšení chování, pro lepší zdravý životní styl, právní a trestní zodpovědnost Boj proti aids, Sex ano, dítě ještě ne, Finanční a právní dovednosti, Než užiješ alkohol, užij mozek, Kyberšikana, besedy s Policií ČR ( např. Právní odpovědnost, Nebuď snadná oběť, Šikana) a jinými neziskovými organizacemi. Pro vyplnění volnočasových aktivit žáků škola nabídla 10 kroužků z projektu Učíme se společně - doučování M, ČJ, AJ pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Čtyři kroužky školní a dva z agentury volnočasových aktivit., Tematická odpoledne z různých oborů pro žáky 3. roč. 9. roč.. Organizujeme pravidelná setkávání předškoláků, ŠIC je otevřeno v odpoledních hodinách pro žáky školy i děti a občany obce - KLUB FREECOOLIN. Zlepšila se spolupráce školy s rodinou zapojení rodičů do projektů, pomoc při mimoškolních akcích, společné cyklovýlety, společná akce Desetiboj pro všechny generace, víkendový pobyt v hotelu Unigeo, sponzorské dary. Pokračujeme v programu Rodiče vítání (netradiční třídní schůzky, programy tříd, pro rodiče sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi..). Nedaří se nám včasné omlouvání absence ze strany zákonných zástupců, snížení zbytečné absence, pravidelný zájem o studijní výsledky a chování svých dětí. Náplň třídnických hodin zlepšení klimatu ve třídě, tolerance, slušné chování, komunikace, úklid a pořádek, zodpovědnost, vnitřní řád školy, atd.. Zpřísnění dozorů na chodbách, v šatnách, v jídelně jednotná důslednost, všímavost k přestupkům / nikoli co nevidím, neslyším, neřeším (důsledné dodržování řádu školy). Mgr.Miroslava Stryková výchovný poradce

18 9. Zpráva EVVO Naše škola splnila akční plán projektu mezinárodní Ekoškola i celoroční plán EVVO. Celoroční projekt Zdraví z přírody- bude pokračovat ve školním roce Mezi celoroční ekologické projekty, kterých se účastnili všichni žáci i učitelé školy patřily projekty: - Zdraví z přírody - Ptáci kolem nás - Ekologie v praxi - Zelená škola - Den Země - Ekopolis - Evropa kolem nás V letošním školním roce jsme se, jako každý rok, zabývali tématy: voda, energie, doprava, životní prostředí, zelená škola, školák v péči o své životní prostředí, krajina, zdravý životní styl, odpady, zdravověda. Vyhodnocení jednotlivých témat bylo průběžně umístěno na nástěnkách ekomozku, výsledky byly vyhlášeny rozhlasem v ekologickém okénku Žáci se pravidelně zúčastňovali výchovných ekologických programů, aktivit a soutěží. 9.1 Účast školy na ekologických programech, konferencích a seminářích, výchovných programech - Ocenění: Škola udržitelného rozvoje Ocenění: 3. místo v soutěži celoročních projektů škol MSK- Konference EVVO Prezentace projektu Zdraví z přírody Hašková, Michálková - Den Země náměstí SNP v Ostravě Zábřehu - Seminář dobré praxe pro Ekoškoly MSK - Účast na semináři dopravní výchovy - Ekofilm Ostrava 2014 prezentace školy - Klub Ámos - velikonoční a vánoční tradice a řemesla - hry a klamy - poznej se - ZOO Ostrava - OZO Ostrava odpady a jejich využití -1. a 2. stupeň - Dopravní akce Hodný, zlý řidič (monitoring řidičů) - Renarkon - Faust - Planetárium ve škole - Lesní škola třídy - Hledej pramen vody 4. ročníky - Žákovský energetický audit - Účast na eko- soutěžích ( rozpis dále) - Vědecká show s Michalem oheň - Sportovní odpoledne - Dopravní a bezpečnostní akce pořádání cyklovýletů a soutěží pro žáky - monitoring řidičů

19 9.2 Účast žáků na soutěžích: - Velká cena ZOO - Obratlovci polárních oblastí - Velká cena malých zoologů - Soutěž o nejlepší celoroční projekt škol MSK Zdraví z přírody - Soutěž mladých zdravotníků - Evropa kolem nás Biologicko-zeměpisná soutěž žáků roč. - Evropské srdce vědomostní soutěž - Papírová škola sběrová akce - Biodiverzita- Recyklohraní sběr baterií celkem Víčkománie celkově odvezeno 318 kg viček - Sběr elektroodpadu 198 kg - Recyklohraní - 36 kusů mobilních telefonů - Hledej pramen vody - Dopravní soutěže - Děti, pozor, červená -: téma Co vidí semafor, - Besedy a přednášky o 1. pomoci - Besedy s policií 9.3 Jiné aktivity EVVO na škole: - Naše škola adoptovala sloní mládě Rashmi ze ZOO Ostrava - Účast na Dni Země Den Země na škole projekt Ekologie v praxi - Publikování článků v časopisech : Jitrocel, Bedrník, Jižní listy- příspěvky se týkaly účasti naší školy na Dni Země, aktivit školy v EVVO, Biodiverzity a celoročního projektu Zdraví z přírody - Účast na ekologických konferencích,workshopech a seminářích - Besedy s policií ČR ročníky - Dopravní výchova pro 1. stupeň na dopravním hřišti - Účast na školeních odpady, dopravní výchova,ostravská atmosféra - Žákovský energetický monitoring 9. ročníky - Úprava naučné stezky - Odevzdání elektroodpadu Cyklovýlety Cyklostezka Bečva - DV- Jízdy zručnosti na kolech a koloběžkách - Programové dny - Akce SRPŠ a školy pro rodiče a děti Bílá holubice - Comenius mezinárodní spolupráce se školami - Polsko, Turecko, Slovensko - Dětského hřiště - výukové a volnočasové programy pro žáky Ing. Dana Prymusová metodik EVVO

20 10. Zpráva o činnosti školní družiny 10.1 Zhodnocení plnění jednotlivých cílů a úkolů - práce podle tematických okruhů, které navazují na školní vzdělávací program - věnování se všem zájmovým činnostem - propojování témat ve výtvarných, pracovních a hudebních činnostech. Práce žáků ve skupinkách, vyplňování pracovních listů. Výstup nástěnky, ohodnocení výherců diplomy, články a fotografie na internetových stránkách naší školy. - zařazování komunitního kruhu k řešení vzniklých konfliktů, vyjadřování žáků svých nápadů k činnosti ve školní družině, zařazování čtení s porozuměním - spolupráce s rodiči v rámci celodružinových a víkendových akcí, pořádaných naší školou - sledování chování žáků po celý školní rok - spolupráce s třídními učiteli a vedením školy při školních akcích 10.2 Seznam uskutečněných akcí Účast na veřejných akcích místo v soutěži ostravských školních družin ve sběru kaštanů a žaludů vyhlášené střediskem přírodovědců v Ostravě Porubě (všechna oddělení) listopad , 2. a 3. místo ve výtvarné soutěži Auto snů vyhlášené střediskem volného času v Ostravě Zábřehu, Gurťjevova (všechna oddělení) Celodružinové akce pro rodiče s dětmi - Vánoční dílna - Vánoční jarmark - Soutěží celá rodina (kvízové odpoledne) - Veselý karneval - Velikonoční jarmark - Koloběžkové závody - Malování na chodník Pomoc při školních akcích - cyklovýlet po Bečvanské cyklostezce, - turistický výšlap na Javorový vrch - Pasování prvňáčků - zápis do prvních tříd - týdenní lyžařský kurz Usměvavé lyžování - turistický výšlap na Pustevny - víkendový pobyt v Horní Bečvě na chatě Unigeo - Desetiboj pro všechny generace - Den otevřených dveří ve školní jídelně - výroba dárků pro prvňáčky na 1. září

21 Týdenní a čtrnáctidenní pobyty Lyžařský výcvik Jeseníky, Kouty nad Desnou ŠvP Karlov Jeseníky, hotel Kamzík ŠvP Horní Bečva 10.3 Zhodnocení akcí Akce pro rodiče s dětmi uskutečněné v tomto školním roce byly různého zaměření, kde jsme se snažily o vzbuzení většího zájmu ze strany rodičů. Toto se nám povedlo a účast na našich akcích byla velká. Oblíbené jsou stále vánoční a velikonoční dílny a jarmarky. Také kvízová odpoledne pro rodiče s dětmi jsou vždy velmi kladně hodnocena. Z důvodu odjezdu vychovatelek H. Drahošové a I. Staňkové do školy v přírodě nebyla uskutečněna plánovaná akce velikonoční dílna. Všechny naše akce jsme prezentovaly na internetových stránkách naší školy Závěr V letošním školním roce se nám podařily splnit všechny vytyčené úkoly veřejné akce, spolupráce se školou, spolupráce s rodiči při celodružinových akcích. Ze strany rodičů byly velmi kladně hodnoceny víkendové pobyty s rodiči a dětmi. Osvědčila se nám také vzájemná spolupráce a konzultace s třídními učiteli. Ve školním roce 2014/2015 bychom rády pokračovaly ve spolupráci s rodiči, učiteli a školou. Helena Drahošová vedoucí vychovatelka 11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet účastníků Jak efektivně sestavit individuální plán 20 Konference pro učitele matematika prof. Hejného 2 Možnosti realizace metod a forem práce s nadanými žáky 1 Matematická prostředí jako základ porozumění 11 Metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů pro SŠ a ZŠ 3 Konference pro rozvoj nadání 2 Letní škola s metodou Hejného na 1. st. 2

22 Nápadník do ČJ 3 Konference pro učitele 1. st. matematika prof. Hejného 9 Seminář pracovníků k výuce dopravní výchovy na ZŠ MŠ 1 Metody aktivizace a motivace žáků v M 3 Pracovně právní souvislosti a aplikace školské legislativy 1 Pedagog mezi paragrafy 1 Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 1 Kariérní systém 1 Konference Mensa pro rozvoj nadání 3 Konference Učíme nadané žáky II 4 Biblioterapie 1 Současná literatura pro děti a mládež 1 Pozitivní vliv melodie, harmonie a rytmu 1 Metody a formy práce s nadanými 1 Mensa NTC systém učení II. prohlubující trendy 1 Mensa NTC systém učení I. úvod 2 Konference mensa pro rozvoj nadání 2 Extremismus a škola úvod do tématu 1 Práce stextem ve fyzice 2 Konference Comenius 1 Yor Space: Character, story, action facilitating learning in the classroom 1 Úvod do arteterapie 1

23 Pravolevá orientace v předškolním věku dítěte 1 Regionální setkání školních poradenských pracovišť 3 AJ pro učitele A2 B1 (II.) 1 Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slov. čes. př. 1 Klett k učebnici Krassnye druzja 1 Ve školním roce 2013/2014 se dalšího vzdělávání zúčastnilo všech 32 pedagogů, což je 100 %. Na jednoho pedagoga připadly v průměru 2,8 vzdělávací akce. Na DVPP bylo celkem použito ,- Kč, z toho ,81,- Kč z přímých nákladů, ,19,- Kč z projektu OPVK Moderní škola a ,- Kč z projektu OPVK Učíme se společně. Část kurzů byla poskytnuta zdarma. 12. Přehled o zájmových kroužcích Název kroužku Počet žáků Deskové hry 5 Keramika 2.-3.roč. 13 Keramika 3.-5.roč. 11 Informatika 1.-3.roč. 15 Žurnalistický 6.-9.roč. 10 Zajímavá matematika 1.-3.roč. 18 Anglický jazyk 3.-5.roč. 16 Sportovní hry I 19 Léčivá píšťalka 14 Keramika 1.-2.roč 12 Ruční práce 2.-3.roč. 10 Výtvarný kroužek 24

24 Pěvecký sbor 12 Informatika 5.roč. 20 Sportovní hry II 11 Fotbal 21 Klub předškoláků 24 Na škole bylo vedeno našimi pedagogy a rodiči celkem 17 zájmových kroužků, které navštěvovalo 255 žáků školy, což je 60 % všech žáků ve škole, což je o 6% žáků více než v loňském školním roce.

25 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 13.1 Účast žáků v soutěžích Předmět Soutěž(typ soutěžního kola) Jméno a příjmení Třída Umístění Český jazyk Olympiáda Čj - školní kolo - (25 žáků) Tereza Stoklasová 9. A 1.místo Dominik Vojta 8. B 2.místo Kateřina Kubisová 9. A 3.místo Monika Leščáková 9. A 3.místo Tereza Laštíková 8. B 3.místo Literární soutěž - Pohádkový příběh Třídní kolektivy 6. B, 7. A, 8. A, 9. A Okresní kolo OČj Tereza Stoklasová 9. A 13. místo Dominik Vojta 8. B 48. místo Školní kolo recitační soutěže Soukupová Nela 6.A 1. místo Kankeo Maxwel Jan 6.B 2.místo Šipoš Filip 7.A 3. místo Hromas Jakub 9.A 1. místo Sovadinová Nikol 8.A 2. místo Mišúnová Kristýna 8.A 3. místo Okresní kolo recitační soutěže Soukupová Nela 6.A Kankeo Maxwel Jan 6.B Sovadinová Nikol 8.B Hromas Jakub 9.A 3001: Příběh planety - škol. soutěž Rehovičová Klára 6.B 1. místo Huvarová Markéta 6.B 2. místo (Ne)bezpečný internet - škol. soutěž Mišun Martin 8A Foltýnová Hana 6B Soukupová Karin 6B Ritzka Ondřej 6B Vrečková Dominika Hudba ovlivňuje život - Česká pošta Rehovičová Klára Karásková Sára Přeček Matěj Hrabcová Lucie Kubala Denis Obvodní kolo recitační soutěže Eliška Bártková 1.B 2.místo 6A 6B 6B 8A 8A 8A Nela Starková 1.B 3.místo David Vlček 4.B 2.místo Elizabeth Karolína Kováčová 4.A 3.místo Okresní kolo recitační soutěže Nela Starková 1.B 2.místo

26 Anglický jazyk Elizabeth Karolína Kováčová 4.A 2.místo Krajské kolo recitační soutěže Nela Starková 1.B 1.místo Almanach žákovské a studentské poezie - krajské kolo Karolína Kolářová 8. B Tereza Laštíková 8. B Karolína Ruská 9. A Čertovské pohádky - MěO O. Mar. Hory Polzerová Sandra 7. A Vrlová Leona 7. A Ruská Karolína 9. A Competition in English conversation - Patrik Poglodzinski 9. A 1. místo školní kolo Anglický slavík - městská soutěž Vojtěch Myslikovjan 9. A Jazyky hrou - okresní soutěž, Havířov Rostislav Kysel 9. A 16. místo Patrik Poglodzinski 9. A 16. místo My School - Gate to the World - obvodní Leona Vrlová 7. A 4. místo kolo Markéta Hašková 7. B 4. místo Rostislav Kysel 9. A 3. místo Patrik Poglodzinski 9. A 3. místo Anglický desetiboj - městská soutěž Nikola Sasínová 3. B 9. místo Vendula Sýkorová 3. B Lukáš Solný 3. A Sing a song - Watt's English - třída 1. A 1. A celorepubliková soutěž třída 1. B Bára Pechlátová 1. B 2. místo skupina třídy 3. B 3. B skupina tříd 3. A, B 3. AB Anglický slavík - školní kolo Kotalová Tereza 3.B 1. místo Michálková Kateřina 3.B 1. místo Holková Bára 3.B 2. místo Kořenková Veronika 3.A 3. místo David Vlček 4.B 1. místo Anna Smúdalová 5.A 1. místo Elizabeth Kováčová 4.A 3. místo Matematika Piškvorky-oblastní kolo Monika Leščáková tým 9. A nejlepší ZŠ Filip Karásek 9. A Josef Macura 9. A Adéla Kuchařová 8. B Adéla Kuchařová 8. A Matematický klokan - kategorie Cvrček Vít Kaděra 1.B 1.místo Sandra Klímková 2.B 2.místo Böhmová Viktorie 3.B 3.místo

27 Matematický klokan - kategorie Klokánek Jakub Kořenek 5.A 1.místo Eliška Pszczólková 4.B 2.místo Denisa Ulrichová 5.A 3.místo Matematický klokan - kategorie Banjamin František Kempný 6.B 1.místo Adéla Michálková 7.B 2.místo Kristián Péczka 6.B 3.místo Matematický klokan - kategorie Kadet Daniel Bezecný 8.A 1.místo Lukáš Cviček 8.A 2.místo Roman Konvička 9.A 3.místo M, F, PŘ Přírodovědný klokan - školní kolo Sára Fromeliusová 8.A 1.místo Denis Kubala 8.A 2.místo Výtvarná výchova Matěj Přeček 8.A 3.místo Výtvarná soutěž "Auto snů", Gurťjevova Nela Starková 1. B 1.místo Klára Mateřánková 2. C 2.místo Adéla Jurkechová 3. A 3.místo Školní kolo Besip-Co viděl semafor- VV Sára Kovářová 7.A Lukáš Cviček 8.A Kristián Péczka 6.B Klára Rehovičová 6.B Tomáš Váňa 6.B Sára Karásková 6.B Nikola Nitková 6.B Michaela Lekki 6.B Vladimíra Nullová 6.B Sylva Borovičková 7.A Lucie Němcová 8.B Tereza Bártíková 7.A Samuel Kovář 5.A Filip Doubrava 5.A Renata Bravencová 5.A Jakub Kořenek 5.A Jana Mlčochová 4.B Petr Augustýn 4.B David Vlček 4.B Sandra Klímková Ivana Gadlinová Lukáš Trčálek 3.A Saša Saturcová Nela Procházková 3.B Nikolas Riedl 1.A

28 Hudební výchova Tělesná výchova Aneta Králová 1.A Kryštof Bureš 1.A Vendula Břusková 2.A Adéla Nováková Všechny barvy Zeměkoule - SVČ Mor. Ostrava 9A 9A Dopravní soutěž Besip- městské kolo Sára Karásková 6.B mezi 10 z kategorie Tomáš Váňa 6.B mezi 10 z kategorie Vojtěch Bednář, Samuel Super Star - školní kolo Kovář 5. A 1. místo Amálie Bártková, Jana Hillová 5. B 1. místo Tereza Ferenčíková 6. A 1. místo Michaela Lekki 6. B 1. místo Pohár starosty Ostrava-Jih v kopané dvojic Samuel Vosol, Filip Karásek 6.B,9.A 2.místo Miroslav Mirga, Jakub Böhm 5.B,6.B semifinále Soutěž Power Goal Samuel Vosol, Jakub Böhm 6.B 3. místo Obvodní kolo vybíjená dívky 6.třídy 6.AB 1.místo Okresní kolo vybíjená dívky 6.třídy 6.AB 1.místo Ostravské školní hry Přehazovaná Chlapci Roč roč 2.místo Přehazovaná Dívky Roč roč. 3.místo Atletika Kristýna Mišunová 8.A 5.místo Různé Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů ŠD 1. místo Řemeslo má zlaté dno Stoklasová, Rehovičová, Macura, 9.A, 8.AB Konvička, Krupa, Myslikovjan, Kubala, Křístková,Sovadinová, Jakab, Vojta, Gerboc Šachový turnaj (školní kolo) David Vlček 1. kat. 4.B 1.místo Kořenek jakub 1. kat. 5.A 2.místo Vojtěch Bednář 1. kat. 5.A 3.místo Fuglevič Martin 2.kat. 9.A 1.místo Daniel Mikoláš 2. kat. 9.A 2.místo Evropa kolem nás Samuel Kovář 5.A 15. místo Renata Bravencová 5.A 15. místo Denisa Ulrichová 5.A 15. místo Dominik Seidler 5.B 36. místo Michaela Poledníková 5.B 36. místo Barbora Rehovičová 5.B 36. místo Karin Soukupová 6.A 29. místo

29 Vojtěch Hrdlička 6.A 29. místo Ondřej Ritzka 6.A 29. místo Klára Rehovičová 6.B 32. místo Samuel Vosol 6.B 32. místo Jiří Mlčoch 6.B 32. místo

30 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Evropa, jak ji neznáme navazuje na mezinárodní spolupráci se ZŠ Rázusova v Čadci, kdy jsme společně navázali kontakty se ZŠ z Polska a Turecka. Na tento projekt projekt jsme získali finanční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava ,- Kč. Díky této dotaci můžeme realizovat akce podporující vzájemnou spolupráci obou zúčastněných stran. Hlavním tématem naší společné spolupráce bylo vzájemné poznávání a srovnání životního prostředí obou zemí, poznání jazyka, tradic, kultury, sportu i způsobu života. Další formy spolupráce probíhají formou dopisování žáků, sportovních soutěží i výměny zkušeností pedagogů V letošním školním roce jsme pokračovali v projektu Comenius s názvem Believe or not, který byl založen na mezinárodní spolupráci a setkávání žáků a pedagogů Polska, Slovenska, České republiky a Turecka. Tento projekt byl podpopřen ,- EUR realizován od do Cílem projektu bylo obohacení, schopnost pochopení kulturní rozmanitosti v evropském kontextu, podpora používání cizího jazyka a různých komunikačních prostředků. 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají průběžně dle potřeby a nabídek vzdělávacích institucí viz bod. 11

31 16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky Od probíhal na naší škole v rámci OPVK projekt Moderní škola na ZŠ Provaznická, který byl zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků, na zkvalitnění a zefektivnění výuky, kterého bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, moderním technickým zabezpečením vyučovacího procesu. Na tento projekt, který byl realizován do , škola získala ,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Evroským sociálním fonden a rozpočtem České republiky Projekt Učíme se společně vznikl na základě potřeby školy vytvořit a zlepšit podmínky pro vzdělávání integrovaných žáků (mimořádně nadaných, cizinců, žáků s poruchami učení) a poskytnot tak všem skupinám žáků vzdělávajících se v podmínkách ZŠ rovné příležitosti. Projekt je určen žákům, pracovníkům školy i rodičům. Hlavním cílem je zavedení nových forem a metod inkluzivního vzdělávání pomocí tvorby nových výukových materiálů diferencovaných podle náročnosti. Dalšími aktivitami jsou vzdělávání pedagogů, spolupráce s rodiči, rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Realizace projektu je od do Na tento projekt bylo z OPVK vynaloženo celem ,32 Kč.

32 16.3 Otevřená škola pro všechny - tak zní název projektu, který je průřezem všech celoškolních aktivit roku. V rámci tohoto projektu ukazujeme dětem a jejich rodičům, jak smysluplně trávit jejich volný čas. Během roku jsme uskutečnili spoustu akcí, kterých se zúčastnili žáci nejen naší školy, ale i žáci okolních škol. Společné výjezdy, turistické výšlapy, cyklovýlety nebo víkendové vicedenní akce, exkurze, velký výběr volnočasových aktivit, které byly během roku organizovány, se na naší škole staly již tradicí. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava částkou ,- Kč Provoz otevřeného multifunkčního hřiště je projekt, který podporuje možnost provozovat školní hřiště v odpoledních hodinách, o prázdninách, o svátcích a víkendech od jara do podzimu pro veřejnost. Díky dotaci ,-Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava jsme mohli částečně financovat plat správce hřiště, který otevřené hřiště zabezpečuje Projekt Klub FreeColIn na který škola získala z rozpočtu Statutárního města Ostrava ,- Kč, zabezpečil provoz odpoledních činností žáků ve školním informačním centru, kam mají přístup všechny děti v rámci Ostravy. Provoz zabezpečuje správce centra, jehož plat je hrazen právě z dotace MMO. V centru probíhají různě zajímavé akce jako jsou besedy, soutěže, děti se zde mohou připravit na výuku, napsat referát, poslechnout písničku či přečíst knihu. Provoz centra je zabezpečen až do pozdních večerních hodin Součástí celoměstského projektu Ostrava Evropské město sportu 2014 se stal náš projekt s názvem Desetiboj pro všechny generace, Hlavním cílem této aktivity bylo umožnit všem věkovým skupinám od let zapojit se do sportovních aktivit, které jsou pro ně motivační a zároveň zábavné. Desetiboj byla sportovní akce, která měla za cíl nabídnout takové sporty, jež zvládnou všechny věkové kategorie. Na tuto aktivitu jsme získali z rozpočtu Statutárního města Ostrava ,- Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více