VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: Školská rada schválila: Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled oboru vzdělání 9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přijímacím řízení a zápis k povinné školní docházce Průběh a výsledky vzdělávání 15 Hodnocení žáků 1. pololetí 15 Hodnocení žáků 2.pololetí Žáci s SPU a mimořádně nadaní Prevence sociálně patologických jevů Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou a projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery. 35 2

3 1.1 Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Třemešná Adresa školy Třemešná 341 IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Třemešná Součásti školy Základní škola Mateřská škola Třemešná Mateřská škola Liptaň Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Mgr. Jana Brodová (v době nepřítomnosti řed. školy Mgr. Pavla Hlaváčková) Ekonom: Markéta Pospíšilová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou, školní jídelnou, mateřskou školou v Třemešné a mateřskou školou v Liptani. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.107/2005 Sb. o školním stravování 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita IZO Základní škola Školní družina Mateřská škola Třemešná Mateřská škola Liptaň Školní jídelna MŠ Liptaň Školní jídelna ZŠ Školní jídelna MŠ Třemešná - výdejna Školská rada Školská rada Jméno zvolen/a, jmenován/a Předseda Mgr. Pavla Hlaváčková zvolena ped. pracovníky školy Členové Miroslav Fajkus zvolen zák. zást. žáků Jiří Kománek jmenován zřizovatelem 3

4 Základní škola a Mateřská škola Třemešná v současné době sdružuje dvě mateřské školy (Třemešná, Liptaň), základní školu, školní družinu. Základní škola má devět ročníků a organizace na nižším stupni je malotřídní 1. třída je samostatná, 2. třída je spojena s 3. třídou a 4. třída je spojena s třídou 5. V současné době základní školu navštěvuje 94 žáků, zatímco její kapacita je 250. Výuka probíhá v jedné budově. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, cvičnou kuchyňku a fotbalové hřiště. V odpoledních hodinách žáci prvního i druhého stupně mohou využívat školní družinu, která je umístěná také v hlavní budově. Jídelna pro stravování žáků je umístěna ve vedlejší budově, kam žáci přecházejí po spojovacím chodníku mimo jakékoli dopravy. V odpoledních hodinách je budova školy využívána pro volnočasové aktivity dětí. Škola má k dispozici počítačovou učebnu s 16 počítači, dataprojektorem a interaktivní tabulí s rychlým připojením k internetu. V letošním školním roce jsme se zapojili do grantového projektu z OPVK Zvyšování kvality ve vzdělávání. Díky tomuto projektu jsme mohli modernizovat jazykovou učebnu (interaktivní tabule, dataprojektor, ovládací pult, sluchátka školní lavice a židle). Ve třídách 1. stupně jsou umístěny i počítače přístupné dětem nejen ve vyučování, ale během přestávek. Přístup na internet je umožněn i všem žákům v době před odpoledním vyučováním. Během školního roku probíhá na škole projektové vyučování, jehož cílem je skloubit dovednosti žáků, podpořit vzájemnou spolupráci a rozšířit jejich znalosti v souladu se vzdělávacím programem. Projekty probíhají v rámci jednotlivých ročníků i napříč nimi na témata zvolená vyučujícími nebo přímo žáky. V 3., 5., 7. a 9. ročníku probíhají na konci školního roku tzv. výstupové prezentace ročníkových prací, kdy žáci obhajují své práce před rodiči a pedagogy. 4

5 Na naší škole je zřízena Žákovská školní rada. Žáci 4. až 9. třídy volí na začátku každého školního roku dva zástupce do Žákovské školní rady, která se podílí na činnosti školy svými připomínkami a návrhy na pravidelných schůzkách s vedením školy. Každým rokem ve škole třídíme odpad - papír, plasty, PET lahve, elektroodpad, baterie. Pravidelně pořádáme sběry odpadových surovin. Škola nabízí k odkoupení školní mléko a mléčné výrobky, dotované EU. Děti prvního stupně dostávají v rámci projektu Ovoce do škol zdarma ovoce a zeleninu hrazené opět EU. Snažíme se také, aby se škola co nejvíce zapojovala do kulturního dění obce. Spolupracujeme s obecním úřadem, místními sdruženími, Základní uměleckou školou v Městě Albrechticích, s klubem Sebastián, Mysliveckým sdružením v Třemešné, SRPDŠ, Motoklubem Třemešná, Hasičským sborem II. v Třemešné. Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků průběžně během celého roku, ať už prostřednictvím elektronické žákovské knížky ELKY, tak na třídních schůzkách, které probíhají dvakrát ročně - v říjnu a dubnu. Rodiče mají také možnost požádat kdykoliv během roku o konzultaci třídního učitele svého dítěte, výchovného poradce, školního metodika prevence, vedení školy nebo i jiné vyučující podle potřeby. O dění ve škole jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, facebooku školy. Spolupráce probíhá i se Sdružením rodičů a přátel dětí školy na společných akcích mimo školu. ELKA www. stránky 5

6 Výstupy žáků - ročníkové práce Žáci 3. 5.,7. a 9.ročníku každoročně předvádějí své vědomosti formou výstupů. Na naší škole se tyhle výstupy provádějí formou prezentací, kdy si žáci zvolí téma, které zpracovávají a předvedou před svými spolužáky a rodinnými příslušníky. Žáci 3.ročníku mají prezentaci písemnou a praktickou, kde musí prokázat svou kreativitu a k danému okruhu něco vyrobit, žáci 5., 7. a 9. ročníku přidají ke svým výstupům i prezentaci počítačovou. Závěrečný výstup obsahuje práci v Power Pointu, písemnou a praktickou ukázku. Žáci tak svými výstupovými prezentacemi musí obhájit své kompetence a dovednosti dle našeho školního vzdělávacího programu. Ročníkové práce - 3. ročník 6

7 Ročníkové práce 5. ročník 7

8 Ročníkové práce 7. ročník Ročníkové práce 9. ročník 8

9 2. Přehled oboru vzdělání 2.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Školní vzdělávací program: ŠVP ZV č.j Učební plán školy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník a Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - 6* Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika - Chemie - Přírodopis - Zeměpis - Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví - Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Disponibilní časová dotace * (z toho 6 pro DCJ) Celková časová dotace Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků název kroužku počet zařazených žáků Stolní tenis 5 Sportovní 12 Myslivecký 23 Španělština 11 9

10 Ve školním roce 2013/2014 pokračovalo vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání č. j Během vyučování je upřednostňována výuka s kreativními prvky, skupinové vyučování, problémové a projektové vyučování, na 2. st. jde o skupinovou a týmovou práci, projektovou činnost. Škole byla schválena Zastupitelstvem OÚ Třemešná výjimka z počtu žáků a z toho důvodu a vzhledem k počtu žáků se vyučovalo v sedmi třídách. 1. třída byla ponechána samostatně, spojovaly se třídy 2. a 3., dále 4. a 5. Na druhém stupni byly spojovány výchovy - tělesná a výtvarná. Škola nabízí všem žákům v odpoledních hodinách velký výběr aktivit po vyučování, do kterých se žáci mohou hlásit dle svých zájmů. Nejbližší kroužky, které děti mohou navštívit, nabízí ZUŠ v Městě Albrechticích a dům MÉĎA v Krnově. Naše škola v rámci svých možností nabízí spoustu zájmových útvarů. Žáci, kteří se přihlásí do kroužků pořádaných ŠD, mohou tuhle službu využívat bezplatně. Tyto kroužky navštěvují nejen žáci školní družiny, ale také žáci dojíždějící, kteří by museli čekat na autobus. Účast v kroužcích je omezena dopravní dostupností. Výborných výsledků dosahují žáci mysliveckého kroužku, který pracuje ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Třemešná. myslivecký kroužek aktivní přestávky 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Personální údaje pedagogové ZŠ 3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví pedagogové celkem Věk muži ženy do 20 let let let let let a více let 1 1 celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen střední odborné úplné střední 4 4 vysokoškolské BC. 1 1 vysokoškolské Mgr. 7 7 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel 2 2 celkem Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Brodová J. 1.st. 1.st.- Tv, I, PR, 2.st.- M Mgr. Glötzerová A. Čj - Hv Hv, Z, D, Vko, Mgr. Dudková Vl. 1.st. 1.st. Mgr. Hlaváčková P. Př, Pč Př, Pč, Tv, Vkz, Vko, Vv Mgr. Divišová J. 1.st. ČJ, RJ Mgr. Zámarský M. ICT F, CH, Tv Mgr. Zetíková M. 1.st. 1.st. Fofová A. Obchodní akademie - matur. M, CH, I, Bc. Fojtková Z. Spec.ped. AJ Šperlová Z. Spgš. vychovatelství 1.st. Poláčková D. Spgš. vychovatelství ŠD 11

12 Pavlacká I. Spgš. vychovatelství Vv, Pč, ŠD Ing M. Labajová Lesní inženýrství TV Mgr. Marie Kmínová (zástup) D, RJ D, Z Personální údaje správní zaměstnanci ZŠ 3.5 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní střední odborné 1 1 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské Bc. vysokoškolské Mgr. celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 1 Jeden pan učitel nastoupil na zkrácený úvazek a vyučoval F, CH a Tv. Paní učitelka na výuku TV byla zaměstnána na dohodu k Jedna paní učitelka, která pracovala na zkrácený úvazek, ukončila pracovní poměr k , z důvodu nesplnění kvalifikace. I v tomto školním roce se nám nepodařilo získat aprobované pedagogy pro M, F, CH, Z, D a TV pro 2. stupeň. 12

13 4. Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 4.1 Stav k počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu počet žáků na učitele a vychovatele 2012/ / / / / / / / ,4 13,4 7,8 7,8 4.2 Počty žáků školy Třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ano ano ano ano ano ano ano ano ano celkem Přehled o dojíždějících žácích ze spádové oblasti počet žáků z mimospádové oblasti počet žáků Třemešná 58 Slezské Rudoltice 6 Liptaň, 15 Město Albrechtice 3 Bučávka 3 Vyškov 1 Horní Povelice 1 Krnov 5 Vysoká 1 Rýmařov 1 celkem

14 4.4 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy k počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Přestup žáků do základní školy k ročník celkem počet žáků Žáci odhlášeni ze základní školy od do ročník celkem počet žáků Z důvodu malého počtu žáků na naší škole jsme byli nuceni požádat o výjimku a spojit ročníky 1. stupně (2. a 3. třída = 19 žáků, 4. a 5. třída = 20 žáků). První třída se na naší škole vyučuje samostatně. Důvodem pro odchod žáků do jiných škol je mimo jiné stěhování rodiny a přechod na ZŠ v Městě Albrechticích. 14

15 5. Průběh a výsledky vzdělávání Hodnocení žáků - 1. pololetí 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli celkem počet celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velni dobré uspokojivé neuspokojivé chování celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

16 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele celkem počet žáků ve třídě celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení celkem

17 5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , , , , , , , , ,00 6 0,60 celkem , pololetí Pro vysvědčení v maskách 17

18 5.8 Celkové hodnocení žáků prospěch Hodnocení žáků - 2. pololetí třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem počet celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velni dobré uspokojivé chování neuspokojivé celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 18 hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm celkem 92 2

19 5.11 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele celkem počet žáků celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení celkem

20 5.14 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , , , , , ,00 6 0, , , , , , ,20 celkem , Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré. Z celkového počtu žáků naší školy (94) získalo vyznamenání 44 žáků a pouze 1 žák neprospěl. Závěrečné hodnocení chování (3x uspokojivé a 1x neuspokojivé) souvisí s vysokým počtem neomluvených hodin žáků 5., 8. a 9.ročníku. Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními stupni, 2 žáci byli hodnoceni kombinaci slovního hodnocení a klasifikace z důvodu individuálního vzdělávacího plánu. V letošním školním roce 2013/2014 jsme zaznamenali vysoký nárůst absence žáků. V jednom případě se jedná o žáka s dlouhodobou nemocností, v jednom případě o žákyni s těžkým zdravotním postižením a v ostatních případech se často vyskytly případy krátkodobých, či jednodenních absencí. Abychom v budoucnosti zabránili výskytu takové vysoké absence, budeme u žáků, kteří mívají absenci vyšší než 100 hodin za jedno pololetí, vyžadovat lékařské potvrzení. 20

21 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků celkem 6.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku z 5. třídy do 6. třídy počet 1 - matematika 6.4 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a ano zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace x vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační x částečně ne x 21

22 pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x x x ano x x x částečně ne spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány x doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky x x x x x x Na počátku školního roku jsme provedli depistáž žáků se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním a specifickými vzdělávacími potřebami. V průběhu roku jsme pak dbali na platnost vyšetření těchto žáků. Na naší škole jsou žáci se specifickými vzdělávacími potřebami individuálně integrováni do běžných tříd. Na doporučení PPP a SPC byl pro některé z nich 22

23 vypracován individuální vzdělávací plán, a to na žádost rodičů a se souhlasem ředitele školy. IVP je vystaven vždy na začátku školního roku vyučujícím daného předmětu ve spolupráci s VP a třídními učiteli. Naše škola nadále úzce spolupracuje s PPP v Bruntále, PPP v Opavě a také se SPC Srdce v Opavě. Ve školním roce 2013/2014 bylo v evidenci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vedeno 7 žáků, z nichž jeden má diagnostikovánu těžkou formu ADHD a od listopadu 2013 pracoval pod dohledem asistentky pedagoga. Reedukace probíhala na základě pedagogicko-psychologických vyšetření u všech těchto žáků. A to vždy 1x týdně po dobu minut. Všem těmto žákům byl věnován maximální individuální přístup s přihlédnutím k jejich specifickým požadavkům. I v tomto školním roce jsme evidovali 1 žáka 5. třídy, jako mimořádně nadaného. Na základě pedagogicko-psychologického vyšetření byl pro něj vypracován IVP pro matematiku, ve které vykazuje nadprůměrné výsledky. Proto na tyto hodiny docházel do 6. třídy, kde mohl své nadání náležitě rozvíjet. Devátou třídu navštěvovala 1 žákyně se zdravotním postižením. Její vzdělávání probíhalo podle vypracovaného IVP za úzké spolupráce se SPC Srdce v Opavě. Dívka je na základě lékařské zprávy osvobozena od TV. Její školní docházka byla bohužel ovlivněna a omezena zdravotním stavem. 23

24 7. Prevence sociálně patologických jevů 7.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika, výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů komentář Mgr. Pavla Hlaváčková Ve vyučovacích předmětech Výchova k občanství a Výchova ke zdraví, prvouka, přírodověda, přírodopis, projektové vyučování, přednášky, besedy Prvouka, vlastivěda, přírodověda, výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie a objevuje se i v jiných předmětech Projektová výuka, skupinová práce, přednášky, besedy, soutěže, výstavy, atd. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce školy, nabídka zájmových kroužků, činnost ŠD ). Školní metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy průběžně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence má zpracovaný postup pro včasné zachycení ohrožených dětí, projednáno na pedagogické radě, seznámeni všichni pracovníci školy. Konzultační hodiny pro žáky i rodiče, třídní schůzky, individuální schůzky. Koordinuje svoji činnost se školním metodikem prevence, konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Sociální kurátor města, PPP, SPC, PČR Odborné příručky a audiovizuální materiály Obsahuje Ano, viz přehled Akce školy 24

25 7.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 1 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 43 neomluvených hodin Šikanování 0 Vandalismus 3 Násilné chování 2 Xenofobie 0 Rasismus 0 Stejně jako v uplynulých letech, tak i ve šk. roce 2013/2014 byl problematice výskytu sociálně patologických jevů přikládán velký důraz. Těmto problémům se věnoval školní metodik prevence s výchovným poradcem a dalšími pedagogy. Byly organizovány vzdělávací akce pro žáky i pedagogy. Škola zajišťuje poradenskou službu rodičům i žákům, zkoumá podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Nadále pokračuje spolupráce se sociálním odborem MěÚ v Krnově a se sociální kurátorkou. Několikrát byla svolána výchovná komise za účelem projednávání zvýšené neomluvené absence. Při tvorbě nového plánu MP bude nutné zohlednit zvýšenou neomluvenou absenci žáků naší školy a rovněž stoupající přestupky proti školnímu řádu. Opět bude kladen důraz na problematiku sociálně patologických jevů ve všech oblastech vzdělávání, zejména v předmětech jako je výchova ke zdraví a občanství.. 25

26 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Na naší škole vyučují někteří pedagogové, kteří ještě nemají splněné odborné předpoklady pro výkon pedagogického povolání. Aby splnili tuto podmínku, byla jim nabídnuta možnost přihlásit se ke studiu na vysokou školu. Po absolvování přijímacích řízení jedna paní učitelka nebyla přijata z důvodu velkého počtu uchazečů o daný obor a druhá paní učitelka byla přijata od ke studiu matematiky. 8.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Paní ředitelka již absolvovala toto studium pro ředitele škol. e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Paní učitelka V. Dudková a paní ředitelka J. Brodová, pokračují ve studiu k rozšíření odborné kvalifikace anglického jazyka (Kvic- Krnov) 8.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů ICT 10 Hardware a software interaktivního setu AB Český jazyk Cizí jazyk 26

27 Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova 9.4 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 BOZP Vánoční prázdniny 3 Tvorba učebních pomůcek Jednodenní pololetní prázdniny 1 Vnitřní předpisy Jarní prázdniny 4 ICT program Activ Board Velikonoční prázdniny 2 Tvorba DUM Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu DVPP, který je během roku aktualizován, především v části Studium k prohlubování odborné kvalifikace. Ve školním roce 2013/2014 se pedagogové přihlásili na mnoho vzdělávacích akcí. S politováním ovšem musíme konstatovat, že většina těchto kurzů a akcí pořádaných Krajským zařízením pro DVPP a informačním centrem (KVIC), byla zrušena z důvodu nízkého počtu uchazečů z jiných škol a vzdělávacích zařízení, a tudíž tohle vzdělávaní bylo zrušeno a naši pedagogové je nemohli absolvovat. 27

28 9.1 Akce školy Viz ročenka školy 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Vědomostní Logická olympiáda Matematický klokan Matematická olympiáda kategorie Z5 a Z6 Pythagoriáda 5 tříd, 6 tříd SCIO - Srovnávací testy 5. a 7. a 9. ročníku Eurorebus O zlatou srnčí trofej Zlatý list Evropa kolem nás Bobřík informatiky Evropa kolem nás Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Anglický jazyk Hrátky s historií Výsledek, umístění Sportovní Stolní tenis Mc-Donalds Cup Florbal viz přílohy a Ročenka školy Ocenění Škola spolupracující s Mensou ČR Aktivní škola Účast ve sbírce Život dětem Certifikáty Ekoškola Aktivní škola Enviromentální - elektroodpad Občanské sdružení Život dětem Různé Sběr víček Sběr papíru Sběr elektroodpadu Mikroregion Krnovsko 28

29 V letošním školním roce se žáci zapojovali do různých aktivit. Mimořádných úspěchů získali v matematických olympiádách a vědomostních soutěžích, kde žáci úspěšně reprezentovali naši školu v krajských kolech 5x naši žáci postoupili až do národního kola, kde získali nádherných úspěchů. V jednom případě se žák naší školy umístil na 1. místě v národním kole Matematický klokan. Velké poděkování patří všem žákům naší školy, kteří reprezentovali naši školu na všech soutěžích, olympiádách, sportovních utkáních, výtvarných soutěží, recitaci. Velké poděkování patří také všem pedagogům, a vedoucím kroužků, kteří tyto žáky připravovali a doprovázeli. Zároveň velké poděkování patří rodičům, kteří úzce spolupracují se školou a své děti a pedagogy podporují v jejich úsilí. Národní kola: Ve školním roce 2013/14 jsme získali: 1. místo Matematický klokan, kategorie Klokánek - národní výsledky (Fof Martin) 15. místo Zlatý list, kategorie M (Fof Martin, Šperl Jakub, Jašová Barbora, Fedorová Kristýna, Ledererová Tereza, Mekisková Kristýna) 32. místo Bobřík informatiky národní výsledky (Fof Martin) 43. místo ve finále Logické olympiády (ČR) (Fof Martin) 50. místo ve finále Eurorebus (Kocián Ondřej) Národních kol se zúčastnilo 7 žáků naší školy, což činí 7,5% žáků naší školy. Krajská kola: 1. místo Eurorebus ZŠ01 jednotlivci (Kocián Ondřej) 1. místo Zlatý list kategorie N (Fedor Petr, Řezníček David, Hlaváček Jan, Lipoldová Dita, Průšová Eliška, Kocián Rostislav) 1. místo Zlatý list kategorie M (Fof Martin, Šperl Jakub, Jašová Barbora, Fedorová Kristýna, Ledererová Tereza, Mekisková Kristýna) 1. místo Zlatá srnčí trofej kategorie B (Řezníček Miroslav) 2. místo Zlatá srnčí trofej kategorie B (Schwarz Sebastián) 2. místo Zlatá srnčí trofej kategorie A (Řezníček David) 3. místo Logická olympiáda (Fof Martin) 4. místo Zlatý list kategorie S (Řezníček Miroslav, Dudek Matěj, Mačalíková Aneta, Čubok Vojtěch, Suchý Alexander, Janošec Petr) 7. místo Eurorebus junior (Fof Martin, Fedor Petr, Řezníček David) 8. místo Eurorebus ZŠ01 - třídy (Janošec Petr, Kocián Ondřej, Mačalíková Aneta) 14. místo Evropa kolem nás (Fof Martin, Blahuta Dalibor, Schwarz Sebastián) 29

30 19. místo Eurorebus ZŠ01 - třídy (Fedorová Kristýna, Ledererová Tereza, Mekisková Kristýna) účast v Recitační soutěži (Fof Martin) Krajských kol se zúčastnilo 20 žáků naší školy, což činí 21% žáků naší školy. Okresní kola: 1. místo Ekologická soutěž (Janošec Petr, Kocián Ondřej, Čubok Vojtěch, Chrenšť Jakub) 1. místo Pythagoriáda 5. tříd (Fof Martin) 1. místo Pythagoriáda 6. tříd (Fof Martin) 1. místo Matematická olympiáda Z6-6. tříd (Fof Martin) 1. místo Matematický klokan, kategorie Benjamín - výsledky okres (Fof Martin) 2. místo Matematická olympiáda Z5-5. tříd (Fof Martin) 2. místo Recitační soutěž (Fof Martin) 6. místo Ekologická soutěž (Dudek Matěj, Suchý Alexander, Kaštovská Kateřina, Janíková Veronika) 9. místo Ekologická soutěž (Fof Martin, Březinová Simona, Schwarz Sebastián, Lalinský Ondřej) 9. místo Matematický klokan, kategorie Kadet - výsledky okres (Fof Martin) 9. místo Zeměpisná olympiáda, kategorie C (Řezníček Miroslav) 8. a 16. místo Biologická olympiáda - kategorie D (Kocián Ondřej, Mačalíková Aneta) 10. místo Biologická olympiáda - kategorie C (Dudek Matěj) 10., 11, a 15. místo Dějepisná olympiáda (Kocián Ondřej, Dudek Matěj, Řezníček Miroslav) místo Anglický jazyk, kategorie II. A (Fojtek Pavel) místo Létající savci ZOO Ostrava (ze 194 družstev) (Kocián Ondřej, Fedorová Kristýna, Ledererová Tereza, Mačalíková Aneta, Janošec Petr) místo Anglický jazyk, kategorie I. A (Kocián Ondřej) účast v Hrátkách s historií (Kocián Ondřej, Dudek Matěj, Řezníček Miroslav) Okresních kol se zúčastnilo 26 žáků naší školy, což činí 27,5 % žáků naší škol. Dále jsme se zúčastnili soutěží: Přírodovědný klokan, Astronomická olympiáda, výtvarné soutěže, fotografické soutěže, McDonald Cup, Stolní tenis, 30

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více