PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017"

Transkript

1 PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA Zastupitelstvo obce Hrabová v souladu s ustanovením 84 odstavce 2) písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dne svým usnesením číslo Z 3/67 tento program obnovy obce. V Hrabové dne : Aktualizován a schválen zastupitelstvem pod číslem usnesení Z3/50.

2 POSLÁNÍ A CÍLE PROGRAMU OBNOVY VESNICE. Idea Programu obnovy vesnice je založena na vědomí svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje a celkového kontextu regionální politiky České republiky. Jeho cílem je podnítit a podporovat obyvatele vesnic a jejich samosprávy v tom, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostředí a prostředí ekologicky nezávadného, K hlavním cílům patří: udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí, rozvoj hospodářství v obcích při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské krajiny a zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině, úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí, udržení, obnova a účelné využití přirozeného produkčního potencionálu okolní zemědělsky využívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití pozemků při zachování a rozvíjení jejich přírodní, obytné a estetické hodnoty. Nejedná se tedy pouze o obnovu vlastní vesnice, ale o rehabilitaci a revitalizaci celého venkovského prostoru.

3 1) HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE Nynější dědina Hrabová vznikla asi v době, kdy se osady, tzv. Lhoty zakládaly, totiž v 11. až 12. století. Její původní název zněl Lhota (Lhuota). Lhoty povstaly tím, že pán dal kus lesa k vykácení a užívání a za to určitou dobu - lhuotu - obyvatelé byli od roboty a desátků osvobozeni. Poněvadž osad téhož jména i na hejtmanství zábřežském bylo několik, tu za účelem přesného označení nazývána Lhota Habrová. Habr, místním názvem slova hrab či hrabek, proto lid neříkal Habrová nýbrž Hrabová, kterýž název i úředně později přijat. Název ten povstal od samého habrového lesa, který ji obklopoval. Názvosloví Lhota, jako slovo zevšeobecnělé za účelem zkrácení se během času zamlčovalo, konečně naň zapomenuto a užíváno jen přívlastku Hrabová. Hrabová za nejstarších časů patřila k panství úsovskému, které bylo majetkem českých králů a bývala k užívání udělována jednotlivým pánům jako manství za věrné služby králům českým prokázané. Proto tenkrát často střídali se páni Hrabové. První písemná zpráva o Hrabové přichází r K Hrabové patří také osada Vitošov, která se jmenuje zřejmě podle zakladatele Vítoše. Vitošovem tehdá zval se poplužní dvůr, mlýn a kamenný lom v němž lámal se vápenec ku pálení vápna. (Poplužní dvůr měl tolik polností, co s párem koní se mohlo obdělati.) Roku 1447 koupil rod Tunklů panství Zábřežské a tu byla Hrabová připojena k němu a zůstala navždy při panství Zábřežském. - Tolik ke vzniku z kroniky obce. Původní jádro Hrabové leží u silnice z Úsova přes Dubicko do Zábřeha. Vitošov leží o dva kilometry severněji. Nad ním se zvedá vysoká a již z dálky viditelná stěna vápencového lomu, která se stále více zakousává do kopce pod Bílým kamenem (588 m). Po roce 1848 Hrabová i s Vitošovem připadla k soudnímu i politickému okresu Zábřeh, ale další vývoj obou sídlišť se začal odlišovat. Hrabová zůstala v podstatě zemědělskou vesnicí. Bylo zde v roce 1898 utvořeno mlékařské družstvo pro Hrabovou, Vitošov, Dubicko a Leštinu a byla zde postavena družstevní mlékárna, kdežto Vitošov využil zdejšího přírodního bohatství a brzy se stal známým výrobou kvalitního vápna. Ve střetu zájmů německých a českých podnikatelů zvítězil F. Schmeiser. který využil bývalý vitošovský mlýn a založil zde v roce 1894 mechanickou tkalcovnu, k níž přibyly vápencové lomy, nová vápenka i vlastní elektrárna. České firmě Hájek zůstaly jen menší zdroje vápence pro výrobu vápna v kruhové peci. Hrabová patřila spíše ke středně velikým obcím. Do první světové války se počet jejích obyvatel mírně zvyšoval, bylo zde 98 domů a 840 obyvatel. V roce 1991 zde bylo zjištěno 608 obyvatel a 150 domů. Dnes má obec 578 obyvatel. Hrabová byla téměř ryze českou vsí, kdežto ve Vitošově bylo dosti Němců, jejichž množství zásluhou zdejšího podnikatele Schneidera do roku 1918 rostlo.

4 V prvních letech Československa vzniklo i v Hrabové poměrně silné protikatolické hnutí Pryč od Říma a většina obyvatel v Hrabové se přiklonila k českobratrské církvi evangelické. V následujících desetiletích měl v obci i širokém okolí velký vliv vikář Rudolf Šedý. Byl to zcestovalý člověk, procestoval celou Evropu, několikrát navštívil české osady na Zakarpatské Rusi a v roce 1923 přivezl odtamtud do českých rodin 70 sirotků. Zasloužil se o vystavění kostela Českobratrské církve evangelické, který byl dokončen v roce Po květnu 1945 se Schmeiserovy podniky ve Vitošově dostaly pod národní správu a nakonec byly znárodněny. Tkalcovna byla zrušena a její objekty byly využity pro provoz firmy MEZ. Při privatizaci MEZu Mohelnice firmou SIEMENS získala tento provoz bezúplatně do majetku obec. Po několikaletých pronájmech obec prodala výrobní objekty panu Ing. Vojtěchu Novotnému, který zde provozuje zámečnickou výrobu a dále vyrábí menší stavební, zemědělské a lesnické stroje. Lom a vápenku převzaly Rudné doly Jeseník, které postavily v letech 1971 až 1973 velkou moderní vápenku, která se v posledních letech osamostatnila. Vápenka Vitošov s.r.o. patří nyní mezi tři největší vápenky v ČR a celkovou produkcí zaujímá čelní místo. V roce 1998 byla uvedena do provozu nová maltárna, ve které se vyrábějí suché omítkové směsi Salith. Ze stávajícího objektu mlékárny, která se stala majetkem obce, byla v roce 1960 zřízena moštárna a ovocný lihovar. Byl proveden přístavek na pálení slivovice, pro vaření povidel, pro lahvování moštů a kotelna. Dále byla postavena hala na kvasné kádě a rozjíždí se zde zámečnická výroba. Postupem času se stává z ovocného lihovaru pěstitelská pálenice a rozšiřuje se dále zámečnická výroba o výrobky z nerezu. V roce 1993 obec zřizuje Lihovar Hrabová s.r.o.. V roce 1976 došlo ke sloučení a obec Hrabová se stala součástí střediskové obce Dubicko. V průběhu sloučení fungoval v obci občanský výbor, který pod vedením MNV Dubicko zrekonstruoval sokolovnu do stávající podoby. V akci "Z" vystavěl obchod a započala se výstavba kanalizace pro tehdy nové rodinné domky v ulici Záhumení. Velký rozvoj obce byl zaznamenán po roce V tomto roce se obec po 14 letech opět osamostatňuje. Po osamostatnění má obec 609 obyvatel a tento stav se stále snižuje. Příčinou jsou demolice domů na Vitošově a také nepřipravenost stavebních pozemků. Od roku 1991 se rozbíhají stavby vodovodního řádu včetně propojení na dubický vodojem, budování oddělených kanalizačních stok na splašky a povrchovou vodu, v roce 1999 se uvedena do provozu ČOV. V obci proběhla komplexní rekonstrukce vedení NN, veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Telecom také zrealizoval kabelové telefonní rozvody po celé obci. V roce 2002 je dokončena plynofikace obce a následně se přestavuje kotelna na plyn v lihovaru a plynofikuje se mateřské škola. Po těchto stavbách se postupně opravily komunikace v záhumení, na Bohuslavice a hrubá strana a hřbitovní cesta. Pro zastavení poklesu počtu obyvatel byly do konce roku 2006 připraveny dvě zástavbová území pro 19 rodinných domků. V roce 1998 byly vybudovány u hřiště 4 byty a v roce 2006 přestavěn byt a nebytové prostory na 2 bytové jednotky v 1. poschodí v budově lihovaru. Pro sportovní vyžití občanů byl v roce 2000 otevřen v areálu koupaliště antukový tenisový kurt s umělým osvětlením.

5 2) OBRAZ VESNICE DNES Hrabová je typickou vesnicí Horní Hané. V obci se dosud zachovala celá řada objektů nesoucí rysy původní zástavby. Tento obraz poskytuje zástavbu v prostoru návsi včetně hospodářských budov a stodol. Nejvýznamnějšími dominantami obce jsou evangelický kostel z roku 1928 a kaple sv. Václava. Na okrajích původní zástavby byla postupně povolována výstavba nová. Výrazným zásahem do půdorysu obce však byla výstavba areálu JZD. V kontextu zástavby obce působí jako cizorodý prvek a pohledově konkuruje evangelickému kostelu. Další zásahy byly uskutečněny v průběhu 60. let, kdy docházelo k modernizacím a úpravám původních objektů. Vzhled stávajících i nových objektů prošel výraznou změnou. Část původních vápenatých omítek byla nahrazena tvrdými břízolitovými omítkami, veskrze šedé barvy. Toto však platí pouze pro výstavbu starou 20 či 30 let, nová výstavba, která je směřována na jižní či severní okraj stávající zástavby je regulována architektonickými představami obce a nedovoluje tedy již amatérizmus let minulých. Několik objektů je využíváno k rekreačním účelům. V budoucnu je třeba posilovat i rekreační funkci obce. Při rozboru obrazu obec je vycházeno ze stávajících objektů a celků, které determinují vlastní výraz zástavby. Jedná se zejména o zástavbu podél. Na obrazu obce se významně podílejí i objekty obou kostelů, základní školy, lihovaru, víceúčelového objektu obecního úřadu atd. Z kompozičního hlediska se jedná hlavně o pohledově exponované objekty kostelů. Zeleň v obci je zastoupena velmi různorodě je propojena veřejná zeleň se soukromou zelení na předzahrádkách a rodinných zahradách. Chybí zde však jednotící prvek, který by zvýšil estetický dojem i kompoziční a funkční hodnotu zeleně, chybí zde klidová zákoutí, lavičky k posezení, dětský koutek a podobně. 3) MÍSTNÍ STAVEBNÍ KULTURA A ZÁJMY PAMÁTKOVÉ PÉČE a) do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou zapsány tyto objekty - Kříž, klasicistní kamenný kříž z roku Evangelický kostel z roku 1933 c) do Seznamu nemovitých kulturních památek místního významu byly zařazeny tyto objekty

6 - Kaple sv. Matouše z roku Kamenný kříž před kaplí sv. Matouše z roku Socha sv. Václava v blízkosti kaple sv. Matouše z roku Boží muka jižně od Vitošova - Kamenný kříž z roku 1944 c) Významné objekty původní zástavby - bývalé statky p.č. 15, 36, 37, - stodola u č.p. 17, 38 - dům č.p domy č.p. 14, dům č.p. 9 s dochovaným arkádovým dvorem d) Významné celky historické zástavby - Centrální část obce s objektem školy, kaple sv. Matouše a výše uvedenými významnými objekty původní zástavby e) Významné stromy a stromořadí - Lípy v areálu hřiště a koupaliště 4)POPIS AKCÍ PROGRAMU NA JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH 1) Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury A) Úprava komunikací a chodníků Velice nákladná akce, která spočívá v opravě a dobudování místních komunikací v obci po již uložených inženýrských sítích. Součástí oprav komunikací jsou samozřejmě i opravy a výstavby chodníků, přechodů pro chodce a cyklisty a zpomalovací šikany na krajské silnici pro snížení rychlosti vjíždějících vozidel do obce. Současný stav : Po provedených výkopech na místních i krajských komunikacích jsou tyto komunikace poškozeny. Stav chodníků je taktéž ve stavu havarijním a z hlediska bezpečnosti je nutné dobudování chodníků a přechodů u cest ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje ( Křižovatka Bohuslavice, Dubicko, Vitošov ). Předpokládaná výše nákladů: Finanční zajištění ,- Kč každoročně Program obnovy venkova Olomouckého kraje

7 podíl vlastních zdrojů Realizace : Rok B) Výstavba chodníku ke hřbitovu Současný stav : Občané dnes musí při cestě na hřbitov použít frekventovanou silnici na Dubicko. Pohřební průvody blokují dopravu. Při zbudování chodníku podél cesty k odbočce na hřbitov bude zajištěna bezpečnost chodců a nebude docházet k omezování dopravy. Tento chodník bude základem cyklostezky do Dubicka. Předpokládaná výše nákladů: Finanční zajištění ,- Kč Vlastní zdroje a dotace Realizace : Rok C) Technická infrastruktura Stavební obvod Pod Hojgrovými I.ETAPA Plánovaný stavební obvod je situován na jižním okraji obce. Území je zde mírně svažité, nenacházejí se zde mimo hlavní stoky povrchové a splaškové kanalizace žádné inženýrské sítě. Současný stav : Stavební obvod zahrnuje 9 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků a pozemek pro výstavbu bytového domu. Jsou dokončeny inženýrské sítě. Je nutné dokončit komunikaci. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok 2012 Stavební obvod Pod Hojgrovými II.ETAPA Plánovaný stavební obvod je situován na jižním okraji obce a navazuje na I. etapu. Pro přípravu tohoto obvodu byla změněna katastrální hranice mezi Hrabovou a Dubickem Území je zde mírně svažité, nenacházejí se zde žádné inženýrské sítě. Budoucí stav : Stavební obvod zahrnuje stavebních parcel pro výstavbu 17-ti rodinných domků, dostavbu kanalizační sítě, rozvody NN, veřejné osvětlení, místní rozhlas, středotlaký plynovod, slaboproudé rozvody, vodovodní řád, obslužnou komunikaci, která bude navazovat na silnici do Dubicka a přípojky k jednotlivým domům. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ,- Kč cena pozemků při prodeji stavebníkům

8 Realizace : Rok ,- Kč vlastní zdroje, případné získání dotace z Fondu rozvoje bydlení D) Výstavba malometrážních bytů Současný stav : Obec stárne, průměrný věk občanů dosahuje necelých 47 roků. Obec se bude muset dokázat postarat o přestárlé občany. Navrhované řešení: Vybudovat v prostoru Pod Hojgrovými dům s pečovatelskou službou Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč Dotační zdroje Realizace : Rok 2017 E) Územní plán obce Hrabová Současný stav : Územní plán po 2. změně má platnost do konce roku Do tohoto data musí obec vypracovat nový územní plán. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ,- vlastní zdroje Realizace : Rok F) Odpadové hospodářství Obec Hrabová byla v roce 1991 průkopníkem v třídění domovního odpadu. Zavedením svozu popelnic však úroveň třídění odpadu poklesla. Rozšíření sběru tříděného odpadu a tím získání vyšší částky za tříděný odpad od firmy EKOKOM bylo dosaženo zavedením měsíčního sběru plastů a kartonů v pytlích. Současný stav : V obci není řešen svoz a sběr elektroodpadu

9 Navržené úpravy : Uzavření smlouvy s firmou ASEKOL, postavení sběrného E-domku a pravidelný odběr elektrozařízení. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ASEKOL Realizace : Rok 2011 G) Lihovar č.p. 96 Hlavní budova a přilehlé technologické budovy jsou rekonstruovány a budovány v 60 a 70 letech minulého století. V hlavní budově v 1.poschodí jsou nově zrekonstruovány 2 bytové jednotky a je zde fungující kadeřnictví. Přízemí a sklepy jsou využívány k podnikání Lihovarem Hrabová, s.r.o. včetně vedlejších budov. Současný stav: Hlavní budova má dožívající střešní krytinu, která se již každoročně opravuje, není dokončena výměna starých dřevěných oken a břizolitová fasáda je dožitá. Navržené úpravy : Výměna krytiny, dokončení výměny oken a vstupních dveří, oprava fasády a v přilehlé budově rozšířit zámečnickou dílnu ,- Kč ,- Kč zdroje Lihovaru Hrabová s.r.o ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok H) Sokolovna a obecní úřad č.p. 113 Budova byla přestavěna v roce 1976 a je využívána jako víceúčelové zařízení.

10 Stávající stav : Budova již dospěla k rozsáhlejším opravám. Střecha z hliníkového profilovaného plechu je již dožitá, nástřik fasády opadává, špatný stav sociálního zařízení. Oprava vjezdu a odstavné plochy před budovou. Navržené úpravy : Výměna krytiny, zateplení fasády a stropů, výměna topného systému a rozšíření parkovacích ploch u budovy ,- Kč ,- Kč dotace ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok I) Škola č.p. 52 Budova školy již zdobí náves 170 roků a věříme, že bude sloužit svému účelu i nadále. Stávající stav : Budova je vytápěna el. akumulačními kamny, které již dožívají. Budova není zateplena, střešní krytina dožívá Navržené úpravy : Zateplení stropů v 1. patře, nový topný systém, nové osvětlení v celé budově a nová krytina ,- Kč ,- Kč dotace ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok J) Mateřská škola č.p. 139 Budova mateřské školy byla zprovozněna v roce Stávající stav : Dožitá dřevěná okna, prosakující vlhkost do sklepních prostor, které nejsou odvětrány Navržené úpravy: Vybudování drenáže okolo objektu, odvětrání sklepních prostor, výměna dřevěných oken za plastová, zateplení a barevný nátěr

11 fasády. Obnova teplovodního systému vytápění ,- Kč ,- Kč dotace ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok K) Sportovní areál Sportovní areál zahrnuje přístupovou komunikaci, parkoviště, fotbalové hřiště se zázemím, požární nádrž, antukový kurt, sociálky, šatny a prodejní prostory a ostatní přilehlé pozemky. Stávající stav : Vodní nádrž je v havarijním stavu (neudrží vodu), zázemí šaten, sociálek a prodejní stánek dožívají, parkoviště je prašné. Řešení : komplexně řešit na základě vypracované projektové dokumentace. Financování : ,- Kč v převážné míře z dotačních titulů podporujících rozvoj cestovního ruchu a rozvoj hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (MMR) Realizace : Rok ) Ochrana a obnova krajiny A) Rekultivace skládky Za Vernerovým lomem

12 Jedná se o skládku která byla vybudována v roce 1990 pro obce Hrabová, Dubicko, Bohuslavice na ukládání popelovin. Nyní se na tuto skládku může ukládat jen stavební suť a zemina Současný stav : Z důvodu omezování množství skládek na území ČR bude nutné do konce roku 2009 tuto skládku uzavřít a rekultivovat. Navržené řešení : V roce 2007, případně 2008 doplnit volnou kapacitu stavební suti ve spolupráci se stavebními firmami a současně připravovat projekt na rekultivaci ,- Kč ,- vlastní zdroje (již vytvářený fond) Realizace : Rok B) Malá vodní plocha Do plánu lokálního územního systému ekologické stability navrhujeme malou vodní plochu pod Hrabovou směrem na Bohuslavice rybník. Současný stav : Pozemky v této lokalitě jsou v majetku obce a proto je možno po první změně územního plánu vybudovat ,- Kč ,- Kč (80% dotace z Fondu na realizaci opatření k ochraně životního prostředí ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok C) Výsadba a údržba zeleně. Ozelenění obce je průběžně realizováno v souladu se zpracovaným územním plánem. Po dokončení oprav potoka a po opravě komunikace od zastávky k hájence, realizovat výsadbu zeleně ve středu obce a v navazujících plochách (zastávka, před obchodem, před školou, ) Navržené úpravy : 1) Postupně realizovat výsadbu stromů okolo hřbitovní cesty ,- vlastní zdroje Realizace : 2009

13 2) Realizovat výsadbu Střed obce , ,- dotace SFŽP ,- vlastní zdroje Realizace : ) Realizovat výsadbu Skládka pilin ,- Povodí Moravy a vlastní zdroje Realizace : D) Pozemkové úpravy v k.ú. Hrabová u Dubicka. pozemkový fond Realizace : ) ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A) Evangelický kostel č.p. 117 Budova je dominantou obce, byla vystavěna v roce Velká rekonstrukce proběhla koncem minulého století. Dneska je tato budova vedena jako kulturní památka. Současný stav : Budova vyžaduje nátěr venkovních omítek, nátěr oken, opravu varhan ,- Kč ,- Kč účelová dotace z programu na obnovu památek

14 ,- Kč církevní zdroje Realizace : Rok B) Kaple sv. Matouše Kaple z roku 1724 byla v letech opravena. Dokončit úpravy okolí kaple. Navržené úpravy: Po dokončení komunikace upravit přístup do prostoru mezi kamenným křížem a vstupem do kaple ,- Kč Vlastní zdroje Realizace : Rok C) Regionální muzeum Navržené řešení: V sklepních prostorách evangelického kostela vybudovat regionální muzeum, jehož expozice přiblíží historii obce a blízkého regionu ,- Kč ,- Kč vlastní zdroje ,- Kč dotace SZIF Realizace : Rok 2011 D) Vyhlídka a hvězdárna Navržené řešení: Zpřístupnit věž a hvězdárnu evangelického kostela a tím obnovit tradici pozorování hvězd, jejímž nositelem byl pan vikář Rudolf Šedý ,- Kč ,- Kč vlastní zdroje ,- Kč dotace Realizace : Rok E) Obnova a restaurování kamenných soch a křížů Socha Sv. Václava parková úprava

15 30.000,- Kč ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok 2012 Sucha Panny Marie obnova a její přemístění z Vitošova do Hrabové ,- Kč ,- Kč účelová dotace z programu na obnovu památek ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok Socha Sv. Floriána - nová socha ,- Kč ,- Vlastní zdroje a dary Realizace : Rok 2014 Pomník padlých ve světové válce - oprava ,- Kč ,- Vlastní zdroje Realizace : Rok 2012 Boží muka Na Křivé - oprava ,- Kč ,- Vlastní zdroje Realizace : Rok ) OSVĚTOVÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE A) Oslavu osvobození obce Spoluúčast na organizaci oslav osvobození obce, jejichž součástí je tradiční táborák v areálu koupaliště

16 B) Vítání občánků Vítání nově narozených občánků se uskutečňuje každoročně pod záštitou a financováním obce. C) Oslava Dne matek Stalo se již tradicí, kterou chceme nadále udržet, že druhou neděli v květnu předvedou děti ze školy a školky svůj program, který věnují svým maminkám a babičkám. D) Životní výročí občanů Obec pravidelně zajišťuje návštěvu občanů, kteří dovršili v příslušném roce životní výročí. E) Klub přátel hudby Každoročně se pořádá v prostorách školy minimálně šest koncertů vážné hudby. Tuto tradici budeme nadále podporovat, jak finančně, tak organizačně. Podpoříme taktéž nabídku evangelického sboru na využití prostor kostela. F) Místní knihovna Místní knihovna Hrabová spadá pod Městskou knihovnu Úsov, která zajišťuje obnovu knižního fondu. Na tuto obnovu obec nadále bude každoročně přispívat minimálně částkou ,- Kč G) Posezení s důchodci a Klub seniorů Každoročně obec spolu se základní a mateřskou školou zajišťuje posezení s důchodci v jídelně základní školy, po oficiálním programu vždy k volné zábavě hrají Bratranci. V této aktivitě budeme nadále pokračovat. Obec bude podporovat nově založený Klub seniorů. H) Spolková sdružení občanů Obec podporuje činnost sdružení a spolků působících v obci. Pro plánované období bude obec v podpoře pokračovat tak, aby z kulturního programu naší obce nevymizely akce jako plesy, slet čarodějnic, myslivecké posezení, zábavná fotbalová utkání, suchou nohou přes koupaliště, zimní sjezd atraktivních vozidel, ochotnické divadelní vystoupení a případně další zábavné akce I) Výstavy Obec bude každoročně připravovat tematické výstavy. První výstava bude zaměřena na historii s názvem Vitošov 19. a 20. století. Následovat bude Historie Hrabové a další tematické výstavy. Termín výstav: 28. říjen 7) Závěr Tento Program obnovy obce Hrabová má sloužit jako základní dokument pro přípravu, financování a realizaci stanovených akcí. Ing. Jiří Linhart starosta obce

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Úvod Uvedený program přijímá Zastupitelstvo obce Lovčice

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Program obnovy venkova na roky

Program obnovy venkova na roky Program obnovy venkova na roky 2011-2014 Program obnovy venkova 2011-2014 OBEC VLKOV POD OŠKOBRHEM Vlkov pod Oškobrhem 42, 289 04 Opočnice, IČ: 00239917 Tento Program obnovy venkova obce Vlkov pod Oškobrhem

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Program rozvoje obce. Lovčice

Program rozvoje obce. Lovčice Program rozvoje obce Lovčice změna č. 3 Obsah: 1. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce... 2 2. Bydlení... 2 3. Doprava... 3 4. Kulturní a historické památky... 3 5. Občanská vybavenost...

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2016-2018 Schváleno Zastupitelstvem Obce Kamenný Újezd dne : 9.12.2015 č.j. ZO-7/VI/2015 Starostka obce Ing. Šebelková Jitka Místostarosta obce

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Plnění volebního programu za období 2006-2013

Plnění volebního programu za období 2006-2013 Plnění volebního programu za období 2006-2013 Z návrhů a námětů jednotlivých volebních stran připravila rada města v prosinci 2006 návrh volebního programu na období 2006 2010. V průběhu roku 2007 se ukázalo,

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení kanalizace v obci I.A. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů Evidenční list projektu

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

HISTORIE A SOUČASNOST

HISTORIE A SOUČASNOST HISTORIE A SOUČASNOST Osídlení Dolní Kalné a Slemena patří v regionu k nejstarším, historická data sahají do 11. století. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Václava, jehož oltář zdobí soška Panny Marie

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Strategický rozvojový dokument

Strategický rozvojový dokument Strategický rozvojový dokument na období 2008-2015 Obce Výprachtice Dokument obsahuje: - seznam akcí, které obec plánuje realizovat - předpokládaný harmonogram realizace - finanční plán 1. Centrum aktivního

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova pro město Slavonice a místní části Kadolec, Maříž, Mutišov, Stálkov a Vlastkovec na období 2013 2015 Program rozvoje venkova aktualizované vydání pro město Slavonice a místní části

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více