PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017"

Transkript

1 PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA Zastupitelstvo obce Hrabová v souladu s ustanovením 84 odstavce 2) písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dne svým usnesením číslo Z 3/67 tento program obnovy obce. V Hrabové dne : Aktualizován a schválen zastupitelstvem pod číslem usnesení Z3/50.

2 POSLÁNÍ A CÍLE PROGRAMU OBNOVY VESNICE. Idea Programu obnovy vesnice je založena na vědomí svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje a celkového kontextu regionální politiky České republiky. Jeho cílem je podnítit a podporovat obyvatele vesnic a jejich samosprávy v tom, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostředí a prostředí ekologicky nezávadného, K hlavním cílům patří: udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí, rozvoj hospodářství v obcích při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské krajiny a zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině, úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí, udržení, obnova a účelné využití přirozeného produkčního potencionálu okolní zemědělsky využívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití pozemků při zachování a rozvíjení jejich přírodní, obytné a estetické hodnoty. Nejedná se tedy pouze o obnovu vlastní vesnice, ale o rehabilitaci a revitalizaci celého venkovského prostoru.

3 1) HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE Nynější dědina Hrabová vznikla asi v době, kdy se osady, tzv. Lhoty zakládaly, totiž v 11. až 12. století. Její původní název zněl Lhota (Lhuota). Lhoty povstaly tím, že pán dal kus lesa k vykácení a užívání a za to určitou dobu - lhuotu - obyvatelé byli od roboty a desátků osvobozeni. Poněvadž osad téhož jména i na hejtmanství zábřežském bylo několik, tu za účelem přesného označení nazývána Lhota Habrová. Habr, místním názvem slova hrab či hrabek, proto lid neříkal Habrová nýbrž Hrabová, kterýž název i úředně později přijat. Název ten povstal od samého habrového lesa, který ji obklopoval. Názvosloví Lhota, jako slovo zevšeobecnělé za účelem zkrácení se během času zamlčovalo, konečně naň zapomenuto a užíváno jen přívlastku Hrabová. Hrabová za nejstarších časů patřila k panství úsovskému, které bylo majetkem českých králů a bývala k užívání udělována jednotlivým pánům jako manství za věrné služby králům českým prokázané. Proto tenkrát často střídali se páni Hrabové. První písemná zpráva o Hrabové přichází r K Hrabové patří také osada Vitošov, která se jmenuje zřejmě podle zakladatele Vítoše. Vitošovem tehdá zval se poplužní dvůr, mlýn a kamenný lom v němž lámal se vápenec ku pálení vápna. (Poplužní dvůr měl tolik polností, co s párem koní se mohlo obdělati.) Roku 1447 koupil rod Tunklů panství Zábřežské a tu byla Hrabová připojena k němu a zůstala navždy při panství Zábřežském. - Tolik ke vzniku z kroniky obce. Původní jádro Hrabové leží u silnice z Úsova přes Dubicko do Zábřeha. Vitošov leží o dva kilometry severněji. Nad ním se zvedá vysoká a již z dálky viditelná stěna vápencového lomu, která se stále více zakousává do kopce pod Bílým kamenem (588 m). Po roce 1848 Hrabová i s Vitošovem připadla k soudnímu i politickému okresu Zábřeh, ale další vývoj obou sídlišť se začal odlišovat. Hrabová zůstala v podstatě zemědělskou vesnicí. Bylo zde v roce 1898 utvořeno mlékařské družstvo pro Hrabovou, Vitošov, Dubicko a Leštinu a byla zde postavena družstevní mlékárna, kdežto Vitošov využil zdejšího přírodního bohatství a brzy se stal známým výrobou kvalitního vápna. Ve střetu zájmů německých a českých podnikatelů zvítězil F. Schmeiser. který využil bývalý vitošovský mlýn a založil zde v roce 1894 mechanickou tkalcovnu, k níž přibyly vápencové lomy, nová vápenka i vlastní elektrárna. České firmě Hájek zůstaly jen menší zdroje vápence pro výrobu vápna v kruhové peci. Hrabová patřila spíše ke středně velikým obcím. Do první světové války se počet jejích obyvatel mírně zvyšoval, bylo zde 98 domů a 840 obyvatel. V roce 1991 zde bylo zjištěno 608 obyvatel a 150 domů. Dnes má obec 578 obyvatel. Hrabová byla téměř ryze českou vsí, kdežto ve Vitošově bylo dosti Němců, jejichž množství zásluhou zdejšího podnikatele Schneidera do roku 1918 rostlo.

4 V prvních letech Československa vzniklo i v Hrabové poměrně silné protikatolické hnutí Pryč od Říma a většina obyvatel v Hrabové se přiklonila k českobratrské církvi evangelické. V následujících desetiletích měl v obci i širokém okolí velký vliv vikář Rudolf Šedý. Byl to zcestovalý člověk, procestoval celou Evropu, několikrát navštívil české osady na Zakarpatské Rusi a v roce 1923 přivezl odtamtud do českých rodin 70 sirotků. Zasloužil se o vystavění kostela Českobratrské církve evangelické, který byl dokončen v roce Po květnu 1945 se Schmeiserovy podniky ve Vitošově dostaly pod národní správu a nakonec byly znárodněny. Tkalcovna byla zrušena a její objekty byly využity pro provoz firmy MEZ. Při privatizaci MEZu Mohelnice firmou SIEMENS získala tento provoz bezúplatně do majetku obec. Po několikaletých pronájmech obec prodala výrobní objekty panu Ing. Vojtěchu Novotnému, který zde provozuje zámečnickou výrobu a dále vyrábí menší stavební, zemědělské a lesnické stroje. Lom a vápenku převzaly Rudné doly Jeseník, které postavily v letech 1971 až 1973 velkou moderní vápenku, která se v posledních letech osamostatnila. Vápenka Vitošov s.r.o. patří nyní mezi tři největší vápenky v ČR a celkovou produkcí zaujímá čelní místo. V roce 1998 byla uvedena do provozu nová maltárna, ve které se vyrábějí suché omítkové směsi Salith. Ze stávajícího objektu mlékárny, která se stala majetkem obce, byla v roce 1960 zřízena moštárna a ovocný lihovar. Byl proveden přístavek na pálení slivovice, pro vaření povidel, pro lahvování moštů a kotelna. Dále byla postavena hala na kvasné kádě a rozjíždí se zde zámečnická výroba. Postupem času se stává z ovocného lihovaru pěstitelská pálenice a rozšiřuje se dále zámečnická výroba o výrobky z nerezu. V roce 1993 obec zřizuje Lihovar Hrabová s.r.o.. V roce 1976 došlo ke sloučení a obec Hrabová se stala součástí střediskové obce Dubicko. V průběhu sloučení fungoval v obci občanský výbor, který pod vedením MNV Dubicko zrekonstruoval sokolovnu do stávající podoby. V akci "Z" vystavěl obchod a započala se výstavba kanalizace pro tehdy nové rodinné domky v ulici Záhumení. Velký rozvoj obce byl zaznamenán po roce V tomto roce se obec po 14 letech opět osamostatňuje. Po osamostatnění má obec 609 obyvatel a tento stav se stále snižuje. Příčinou jsou demolice domů na Vitošově a také nepřipravenost stavebních pozemků. Od roku 1991 se rozbíhají stavby vodovodního řádu včetně propojení na dubický vodojem, budování oddělených kanalizačních stok na splašky a povrchovou vodu, v roce 1999 se uvedena do provozu ČOV. V obci proběhla komplexní rekonstrukce vedení NN, veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Telecom také zrealizoval kabelové telefonní rozvody po celé obci. V roce 2002 je dokončena plynofikace obce a následně se přestavuje kotelna na plyn v lihovaru a plynofikuje se mateřské škola. Po těchto stavbách se postupně opravily komunikace v záhumení, na Bohuslavice a hrubá strana a hřbitovní cesta. Pro zastavení poklesu počtu obyvatel byly do konce roku 2006 připraveny dvě zástavbová území pro 19 rodinných domků. V roce 1998 byly vybudovány u hřiště 4 byty a v roce 2006 přestavěn byt a nebytové prostory na 2 bytové jednotky v 1. poschodí v budově lihovaru. Pro sportovní vyžití občanů byl v roce 2000 otevřen v areálu koupaliště antukový tenisový kurt s umělým osvětlením.

5 2) OBRAZ VESNICE DNES Hrabová je typickou vesnicí Horní Hané. V obci se dosud zachovala celá řada objektů nesoucí rysy původní zástavby. Tento obraz poskytuje zástavbu v prostoru návsi včetně hospodářských budov a stodol. Nejvýznamnějšími dominantami obce jsou evangelický kostel z roku 1928 a kaple sv. Václava. Na okrajích původní zástavby byla postupně povolována výstavba nová. Výrazným zásahem do půdorysu obce však byla výstavba areálu JZD. V kontextu zástavby obce působí jako cizorodý prvek a pohledově konkuruje evangelickému kostelu. Další zásahy byly uskutečněny v průběhu 60. let, kdy docházelo k modernizacím a úpravám původních objektů. Vzhled stávajících i nových objektů prošel výraznou změnou. Část původních vápenatých omítek byla nahrazena tvrdými břízolitovými omítkami, veskrze šedé barvy. Toto však platí pouze pro výstavbu starou 20 či 30 let, nová výstavba, která je směřována na jižní či severní okraj stávající zástavby je regulována architektonickými představami obce a nedovoluje tedy již amatérizmus let minulých. Několik objektů je využíváno k rekreačním účelům. V budoucnu je třeba posilovat i rekreační funkci obce. Při rozboru obrazu obec je vycházeno ze stávajících objektů a celků, které determinují vlastní výraz zástavby. Jedná se zejména o zástavbu podél. Na obrazu obce se významně podílejí i objekty obou kostelů, základní školy, lihovaru, víceúčelového objektu obecního úřadu atd. Z kompozičního hlediska se jedná hlavně o pohledově exponované objekty kostelů. Zeleň v obci je zastoupena velmi různorodě je propojena veřejná zeleň se soukromou zelení na předzahrádkách a rodinných zahradách. Chybí zde však jednotící prvek, který by zvýšil estetický dojem i kompoziční a funkční hodnotu zeleně, chybí zde klidová zákoutí, lavičky k posezení, dětský koutek a podobně. 3) MÍSTNÍ STAVEBNÍ KULTURA A ZÁJMY PAMÁTKOVÉ PÉČE a) do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou zapsány tyto objekty - Kříž, klasicistní kamenný kříž z roku Evangelický kostel z roku 1933 c) do Seznamu nemovitých kulturních památek místního významu byly zařazeny tyto objekty

6 - Kaple sv. Matouše z roku Kamenný kříž před kaplí sv. Matouše z roku Socha sv. Václava v blízkosti kaple sv. Matouše z roku Boží muka jižně od Vitošova - Kamenný kříž z roku 1944 c) Významné objekty původní zástavby - bývalé statky p.č. 15, 36, 37, - stodola u č.p. 17, 38 - dům č.p domy č.p. 14, dům č.p. 9 s dochovaným arkádovým dvorem d) Významné celky historické zástavby - Centrální část obce s objektem školy, kaple sv. Matouše a výše uvedenými významnými objekty původní zástavby e) Významné stromy a stromořadí - Lípy v areálu hřiště a koupaliště 4)POPIS AKCÍ PROGRAMU NA JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH 1) Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury A) Úprava komunikací a chodníků Velice nákladná akce, která spočívá v opravě a dobudování místních komunikací v obci po již uložených inženýrských sítích. Součástí oprav komunikací jsou samozřejmě i opravy a výstavby chodníků, přechodů pro chodce a cyklisty a zpomalovací šikany na krajské silnici pro snížení rychlosti vjíždějících vozidel do obce. Současný stav : Po provedených výkopech na místních i krajských komunikacích jsou tyto komunikace poškozeny. Stav chodníků je taktéž ve stavu havarijním a z hlediska bezpečnosti je nutné dobudování chodníků a přechodů u cest ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje ( Křižovatka Bohuslavice, Dubicko, Vitošov ). Předpokládaná výše nákladů: Finanční zajištění ,- Kč každoročně Program obnovy venkova Olomouckého kraje

7 podíl vlastních zdrojů Realizace : Rok B) Výstavba chodníku ke hřbitovu Současný stav : Občané dnes musí při cestě na hřbitov použít frekventovanou silnici na Dubicko. Pohřební průvody blokují dopravu. Při zbudování chodníku podél cesty k odbočce na hřbitov bude zajištěna bezpečnost chodců a nebude docházet k omezování dopravy. Tento chodník bude základem cyklostezky do Dubicka. Předpokládaná výše nákladů: Finanční zajištění ,- Kč Vlastní zdroje a dotace Realizace : Rok C) Technická infrastruktura Stavební obvod Pod Hojgrovými I.ETAPA Plánovaný stavební obvod je situován na jižním okraji obce. Území je zde mírně svažité, nenacházejí se zde mimo hlavní stoky povrchové a splaškové kanalizace žádné inženýrské sítě. Současný stav : Stavební obvod zahrnuje 9 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků a pozemek pro výstavbu bytového domu. Jsou dokončeny inženýrské sítě. Je nutné dokončit komunikaci. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok 2012 Stavební obvod Pod Hojgrovými II.ETAPA Plánovaný stavební obvod je situován na jižním okraji obce a navazuje na I. etapu. Pro přípravu tohoto obvodu byla změněna katastrální hranice mezi Hrabovou a Dubickem Území je zde mírně svažité, nenacházejí se zde žádné inženýrské sítě. Budoucí stav : Stavební obvod zahrnuje stavebních parcel pro výstavbu 17-ti rodinných domků, dostavbu kanalizační sítě, rozvody NN, veřejné osvětlení, místní rozhlas, středotlaký plynovod, slaboproudé rozvody, vodovodní řád, obslužnou komunikaci, která bude navazovat na silnici do Dubicka a přípojky k jednotlivým domům. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ,- Kč cena pozemků při prodeji stavebníkům

8 Realizace : Rok ,- Kč vlastní zdroje, případné získání dotace z Fondu rozvoje bydlení D) Výstavba malometrážních bytů Současný stav : Obec stárne, průměrný věk občanů dosahuje necelých 47 roků. Obec se bude muset dokázat postarat o přestárlé občany. Navrhované řešení: Vybudovat v prostoru Pod Hojgrovými dům s pečovatelskou službou Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč Dotační zdroje Realizace : Rok 2017 E) Územní plán obce Hrabová Současný stav : Územní plán po 2. změně má platnost do konce roku Do tohoto data musí obec vypracovat nový územní plán. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ,- vlastní zdroje Realizace : Rok F) Odpadové hospodářství Obec Hrabová byla v roce 1991 průkopníkem v třídění domovního odpadu. Zavedením svozu popelnic však úroveň třídění odpadu poklesla. Rozšíření sběru tříděného odpadu a tím získání vyšší částky za tříděný odpad od firmy EKOKOM bylo dosaženo zavedením měsíčního sběru plastů a kartonů v pytlích. Současný stav : V obci není řešen svoz a sběr elektroodpadu

9 Navržené úpravy : Uzavření smlouvy s firmou ASEKOL, postavení sběrného E-domku a pravidelný odběr elektrozařízení. Předpokládaná výše nákladů: ,- Kč ASEKOL Realizace : Rok 2011 G) Lihovar č.p. 96 Hlavní budova a přilehlé technologické budovy jsou rekonstruovány a budovány v 60 a 70 letech minulého století. V hlavní budově v 1.poschodí jsou nově zrekonstruovány 2 bytové jednotky a je zde fungující kadeřnictví. Přízemí a sklepy jsou využívány k podnikání Lihovarem Hrabová, s.r.o. včetně vedlejších budov. Současný stav: Hlavní budova má dožívající střešní krytinu, která se již každoročně opravuje, není dokončena výměna starých dřevěných oken a břizolitová fasáda je dožitá. Navržené úpravy : Výměna krytiny, dokončení výměny oken a vstupních dveří, oprava fasády a v přilehlé budově rozšířit zámečnickou dílnu ,- Kč ,- Kč zdroje Lihovaru Hrabová s.r.o ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok H) Sokolovna a obecní úřad č.p. 113 Budova byla přestavěna v roce 1976 a je využívána jako víceúčelové zařízení.

10 Stávající stav : Budova již dospěla k rozsáhlejším opravám. Střecha z hliníkového profilovaného plechu je již dožitá, nástřik fasády opadává, špatný stav sociálního zařízení. Oprava vjezdu a odstavné plochy před budovou. Navržené úpravy : Výměna krytiny, zateplení fasády a stropů, výměna topného systému a rozšíření parkovacích ploch u budovy ,- Kč ,- Kč dotace ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok I) Škola č.p. 52 Budova školy již zdobí náves 170 roků a věříme, že bude sloužit svému účelu i nadále. Stávající stav : Budova je vytápěna el. akumulačními kamny, které již dožívají. Budova není zateplena, střešní krytina dožívá Navržené úpravy : Zateplení stropů v 1. patře, nový topný systém, nové osvětlení v celé budově a nová krytina ,- Kč ,- Kč dotace ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok J) Mateřská škola č.p. 139 Budova mateřské školy byla zprovozněna v roce Stávající stav : Dožitá dřevěná okna, prosakující vlhkost do sklepních prostor, které nejsou odvětrány Navržené úpravy: Vybudování drenáže okolo objektu, odvětrání sklepních prostor, výměna dřevěných oken za plastová, zateplení a barevný nátěr

11 fasády. Obnova teplovodního systému vytápění ,- Kč ,- Kč dotace ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok K) Sportovní areál Sportovní areál zahrnuje přístupovou komunikaci, parkoviště, fotbalové hřiště se zázemím, požární nádrž, antukový kurt, sociálky, šatny a prodejní prostory a ostatní přilehlé pozemky. Stávající stav : Vodní nádrž je v havarijním stavu (neudrží vodu), zázemí šaten, sociálek a prodejní stánek dožívají, parkoviště je prašné. Řešení : komplexně řešit na základě vypracované projektové dokumentace. Financování : ,- Kč v převážné míře z dotačních titulů podporujících rozvoj cestovního ruchu a rozvoj hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (MMR) Realizace : Rok ) Ochrana a obnova krajiny A) Rekultivace skládky Za Vernerovým lomem

12 Jedná se o skládku která byla vybudována v roce 1990 pro obce Hrabová, Dubicko, Bohuslavice na ukládání popelovin. Nyní se na tuto skládku může ukládat jen stavební suť a zemina Současný stav : Z důvodu omezování množství skládek na území ČR bude nutné do konce roku 2009 tuto skládku uzavřít a rekultivovat. Navržené řešení : V roce 2007, případně 2008 doplnit volnou kapacitu stavební suti ve spolupráci se stavebními firmami a současně připravovat projekt na rekultivaci ,- Kč ,- vlastní zdroje (již vytvářený fond) Realizace : Rok B) Malá vodní plocha Do plánu lokálního územního systému ekologické stability navrhujeme malou vodní plochu pod Hrabovou směrem na Bohuslavice rybník. Současný stav : Pozemky v této lokalitě jsou v majetku obce a proto je možno po první změně územního plánu vybudovat ,- Kč ,- Kč (80% dotace z Fondu na realizaci opatření k ochraně životního prostředí ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok C) Výsadba a údržba zeleně. Ozelenění obce je průběžně realizováno v souladu se zpracovaným územním plánem. Po dokončení oprav potoka a po opravě komunikace od zastávky k hájence, realizovat výsadbu zeleně ve středu obce a v navazujících plochách (zastávka, před obchodem, před školou, ) Navržené úpravy : 1) Postupně realizovat výsadbu stromů okolo hřbitovní cesty ,- vlastní zdroje Realizace : 2009

13 2) Realizovat výsadbu Střed obce , ,- dotace SFŽP ,- vlastní zdroje Realizace : ) Realizovat výsadbu Skládka pilin ,- Povodí Moravy a vlastní zdroje Realizace : D) Pozemkové úpravy v k.ú. Hrabová u Dubicka. pozemkový fond Realizace : ) ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A) Evangelický kostel č.p. 117 Budova je dominantou obce, byla vystavěna v roce Velká rekonstrukce proběhla koncem minulého století. Dneska je tato budova vedena jako kulturní památka. Současný stav : Budova vyžaduje nátěr venkovních omítek, nátěr oken, opravu varhan ,- Kč ,- Kč účelová dotace z programu na obnovu památek

14 ,- Kč církevní zdroje Realizace : Rok B) Kaple sv. Matouše Kaple z roku 1724 byla v letech opravena. Dokončit úpravy okolí kaple. Navržené úpravy: Po dokončení komunikace upravit přístup do prostoru mezi kamenným křížem a vstupem do kaple ,- Kč Vlastní zdroje Realizace : Rok C) Regionální muzeum Navržené řešení: V sklepních prostorách evangelického kostela vybudovat regionální muzeum, jehož expozice přiblíží historii obce a blízkého regionu ,- Kč ,- Kč vlastní zdroje ,- Kč dotace SZIF Realizace : Rok 2011 D) Vyhlídka a hvězdárna Navržené řešení: Zpřístupnit věž a hvězdárnu evangelického kostela a tím obnovit tradici pozorování hvězd, jejímž nositelem byl pan vikář Rudolf Šedý ,- Kč ,- Kč vlastní zdroje ,- Kč dotace Realizace : Rok E) Obnova a restaurování kamenných soch a křížů Socha Sv. Václava parková úprava

15 30.000,- Kč ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok 2012 Sucha Panny Marie obnova a její přemístění z Vitošova do Hrabové ,- Kč ,- Kč účelová dotace z programu na obnovu památek ,- Kč vlastní zdroje Realizace : Rok Socha Sv. Floriána - nová socha ,- Kč ,- Vlastní zdroje a dary Realizace : Rok 2014 Pomník padlých ve světové válce - oprava ,- Kč ,- Vlastní zdroje Realizace : Rok 2012 Boží muka Na Křivé - oprava ,- Kč ,- Vlastní zdroje Realizace : Rok ) OSVĚTOVÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE A) Oslavu osvobození obce Spoluúčast na organizaci oslav osvobození obce, jejichž součástí je tradiční táborák v areálu koupaliště

16 B) Vítání občánků Vítání nově narozených občánků se uskutečňuje každoročně pod záštitou a financováním obce. C) Oslava Dne matek Stalo se již tradicí, kterou chceme nadále udržet, že druhou neděli v květnu předvedou děti ze školy a školky svůj program, který věnují svým maminkám a babičkám. D) Životní výročí občanů Obec pravidelně zajišťuje návštěvu občanů, kteří dovršili v příslušném roce životní výročí. E) Klub přátel hudby Každoročně se pořádá v prostorách školy minimálně šest koncertů vážné hudby. Tuto tradici budeme nadále podporovat, jak finančně, tak organizačně. Podpoříme taktéž nabídku evangelického sboru na využití prostor kostela. F) Místní knihovna Místní knihovna Hrabová spadá pod Městskou knihovnu Úsov, která zajišťuje obnovu knižního fondu. Na tuto obnovu obec nadále bude každoročně přispívat minimálně částkou ,- Kč G) Posezení s důchodci a Klub seniorů Každoročně obec spolu se základní a mateřskou školou zajišťuje posezení s důchodci v jídelně základní školy, po oficiálním programu vždy k volné zábavě hrají Bratranci. V této aktivitě budeme nadále pokračovat. Obec bude podporovat nově založený Klub seniorů. H) Spolková sdružení občanů Obec podporuje činnost sdružení a spolků působících v obci. Pro plánované období bude obec v podpoře pokračovat tak, aby z kulturního programu naší obce nevymizely akce jako plesy, slet čarodějnic, myslivecké posezení, zábavná fotbalová utkání, suchou nohou přes koupaliště, zimní sjezd atraktivních vozidel, ochotnické divadelní vystoupení a případně další zábavné akce I) Výstavy Obec bude každoročně připravovat tematické výstavy. První výstava bude zaměřena na historii s názvem Vitošov 19. a 20. století. Následovat bude Historie Hrabové a další tematické výstavy. Termín výstav: 28. říjen 7) Závěr Tento Program obnovy obce Hrabová má sloužit jako základní dokument pro přípravu, financování a realizaci stanovených akcí. Ing. Jiří Linhart starosta obce

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU M A L Ý B O R PODKLAD PRO ORP Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování Datum: 2015 1 Základní údaje Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více