PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH"

Transkript

1 PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI PRO INVESTiCE II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 Popis českého trhu garantované výkupní ceny (FIT)/bonusy Financování obnovitelných zdrojů elektrické energie Cíle obnovitelných zdrojů elektrické energie Potenciál výroby obnovitelných zdrojů elektrické energie Další mechanismy podporující obnovitelné zdroje elektrické energie III. PŘEKÁŽKY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE III.1 III.2 III.3 Přetrvávající a budoucí legislativa Výkyvy ve vládní politice vůči obnovitelným zdrojům elektrické energie Problematika vydávání povolení a integrace rozvodné sítě IV. PŘÍLOHA IV.1 IV.2 Dodatečné údaje k českému trhu s elektrickou energií Politika a rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, možnosti 1 Při přípravě této zprávy byla získána vstupní data od těchto odborníků: Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek a Goran Mandić, Britské velvyslanectví v Praze. Informace obsažené v tomto dokumentu není dovoleno reprodukovat bez předchozího souhlasu Cambridgeského programu pro vedení v udržitelnosti Cambridge Programme for Sustainability Leadership 2012.

2 I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY Český trh s elektřinou je plně vyspělý. Až do konce roku 2010 nabízel snazší podmínky pro příchod nových investorů do obnovitelných zdrojů elektrické energie (soustřeďujících se zejména na fotovoltaiku), v roce 2010 však nastaly regulační změny, které tuto situaci změnily. Česká republika je díky relativně levným výrobním kapacitám a dobrému připojení k síti jedním z největších vývozců elektřiny v regionu střední a východní Evropy. Jedná se však o koncentrovaný trh: státem vlastněný ČEZ má vysoký podíl jak ve výrobě, tak i v distribuci. ČEZ se oblasti obnovitelných zdrojů věnuje jen okrajově, ale má ambiciózní plány na rozšíření svého jaderného a na fosilní bázi postaveného portfolia, v rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie by tak mohl spatřovat hrozbu, protože by mohly snižovat jeho příležitosti pro realizaci a financování vlastních projektů. Hrubá spotřeba elektřiny v uplynulých sedmi letech kolísala okolo 70 TWh, přičemž toto kolísání reflektovalo hospodářský růst, čistá spotřeba představuje v České republice okolo 60 TWh. Podle předpovědí uvedených v národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů poroste spotřeba elektřiny v letech v průměru o 1,2 %. Na konci roku 2010 činila celková instalovaná kapacita MW, oproti roku 2009 tak zaznamenala 9,5% nárůst. Za 85 % tohoto nárůstu stály nové solární kapacity. Výrobu 53 % z MW zajišťují tepelné elektrárny, zejména elektrárny spalující černé a hnědé uhlí. Jaderná energie, která tvoří téměř 20 % veškeré kapacity, zajišťuje skoro 30 % celkové výroby. Hydroelektrárny a přečerpávací elektrárny představují kolem 11 %. Plynové turbíny s jednoduchým i kombinovaným cyklem představují jen asi 5 % z kapacity. V zemi se také hojně používají plynové kogenerační jednotky (CHP), které zajišťují jednu třetinu výroby elektřiny a více než 40 % celkové výroby tepla. Solární kapacity se z 2,5% podílu v roce 2009 zvýšily do konce roku na téměř 10%. Stejně tak rostou, i když pomaleji, kapacity využívající větrnou energii. Pokud jde o vlastnickou strukturu výrobního portfolia, je český trh s elektřinou vysoce koncentrovaný. Téměř 60 % kapacit včetně veškerých jaderných, více než 50 % tepelných elektráren a většinu vodních elektráren vlastní jedna společnost, jejímž většinovým majetkem je stát, společnost ČEZ. Na výrobě elektrické energie z jiných obnovitelných zdrojů se však významněji nepodílí (fotovoltaika: 18,9 MW, vítr: 0,1 MW, aktuální informace o využití biomasy nejsou k dispozici). Kromě ČEZ na trhu nepůsobí žádná jiná společnost, která by měla na významný tržní podíl (tj. nad 3 %). Zahraniční kapitál je v oboru výroby elektrické energie sice přítomen, ale vzhledem k malému rozsahu investičních příležitostí je jeho přítomnost omezena. Ve čtyřech zemích sousedících s Českou republikou funguje pět přenosových systémů 2. Propojení přeshraničních kapacit umožňuje zemi teoreticky vyvážet nebo dovážet přibližně 25 TWh 3 energie, což představuje 25 % hrubé domácí spotřeby. Díky svým levným výrobním kapacitám a své geografické poloze je ale Česká republika významným vývozcem. Obvyklý směr obchodních toků je dovoz z Polska a vývoz do Rakouska, Německa a na Slovensko. Čistý vývoz se od roku 2005 pohyboval v rozmezí přibližně 11,5 15 TWh, což je asi 13,7 % 18,3 % hrubé výroby energie. Česká republika je tak třetím největším vývozcem elektřiny v EU. 2 Německo společně s Českou republikou využívají dva provozovatele přenosových soustav. 3 Zdroj: Česká republika: Národní zpráva České republiky o stavu elektroenergetiky a plynárenství za rok 2010, červenec 2011, str. 19 2

3 Český trh s elektrickou energií je od roku 2006 plně liberalizován. Cenu elektřiny určuje trh. V roce 2010 na trhu působilo 321 subjektů, které měly oprávnění k obchodování s elektřinou. 4 Obchodníci mohou obchodovat buď prostřednictvím elektrické burzy Power Exchange Central Europe (PXE), nebo přes spotové nebo over-the-counter (OTC) trhy organizované operátorem trhu OTE (OTE, a.s.), obchody je také možné uzavírat prostřednictvím bilaterálních jednání. Od září 2009 jsou obchodní možnosti a likvidita dále posilovány propojením českého day ahead trhu se slovenským 5. Celkové obchodování na spotových trzích OTE v průběhu let roste, v současné době představuje asi 10 % domácí poptávky. Naprostá většina obchodů je stále založena na dvoustranných smlouvách, jejichž hodnota v roce činila 106,17 TWh. Výhradním provozovatelem přenosové soustavy v České republice je společnost ČEPS, jejímž jediným akcionářem je stát. Pokud jde o jeho vztahy s ostatními subjekty na trhu, lze ČEPS považovat za vlastnicky odděleného provozovatele přenosové soustavy. Je však třeba poznamenat, že většinový podíl v největší elektrárenské společnosti ČEZ rovněž vlastní stát. Existují tři regionální systémy distribučních sítí, které jsou přímo připojeny k přenosové soustavě a jsou kontrolovány společnostmi E.ON, PRE (přes 70 % vlastní německá společnost EnBW, PRE své služby poskytuje v hlavním městě Praze) a ČEZ Distribuce (která v roce 2010 distribuovala téměř dvě třetiny veškeré elektrické energie). K nim se připojuje dalších asi 297 menších lokálních provozovatelů distribučních soustav. Od roku 2008 na maloobchodním trhu roste konkurence, neboť řada nezávislých obchodníků začala bojovat se zavedenými dodavateli o maloodběratele odebírající elektrickou energii ze sítě nízkého napětí. V důsledku toho změnila v roce 2010 přibližně 4 % spotřebitelů svého distributora. Zpracování aktuální verze energetické strategie České republiky se opožďuje, původní je z roku Její příprava se neustále odkládá, poslední dění však naznačuje, že by mohla být zveřejněna v létě roku Všichni domácí i zahraniční investoři očekávají, že ještě před tím, než vynaloží své investice, uvidí, jakým směrem se bude strategie ubírat v příštích desetiletích. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo státní energetickou koncepci a ministerstvo životního prostředí vypracovalo na podzim roku 2009 návrh politiky na ochranu klimatu. Zdá se, že návrhům strategických plánů, jejichž cílem je zvyšování bezpečnosti energetických dodávek, bude dominovat jaderná energetika. U obnovitelných zdrojů elektrické energie se důraz klade na výrobu elektrické energie z biomasy, tento koncept ovšem kontrastuje s vývojem mezi roky Koncepce předpokládá další zvýšení podílu jaderné energie s cílem dále navýšit exportní potenciál země. Jedno z klíčových doporučení zprávy, kterou pro Českou republiku v roce 2010 vypracovala Mezinárodní agentura pro energii (IEA), zní následovně: V rámci regionu podporujte spolupráci mezi vládami a operátory přenosových soustav a dbejte na to, aby byl růst dodávek elektrické energie v souladu s regionální nabídkou a poptávkou, posilujte spolupráci se sousedními zeměmi, abyste vytvořili fungující regionální trh s elektrickou energií. 7 Významným krokem k vytvoření integrovaného regionálního trhu je v tomto směru propojení českého a slovenského trhu. 4 Zdroj: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010, str Maďarsko a Polsko se rovněž chystají, že se připojí na tento propojený trh, uvažovaným termínem je rok Podle nejnovější zprávy svůj záměr připojit se vyjádřilo i Rumunsko. 6 Zdroj: Česká republika: Národní zpráva České republiky o stavu elektroenergetiky a plynárenství za rok 2010, červenec 2011, str Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii: Energetické politiky zemí IEA: Česká republika,

4 II. VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI PRO INVESTICE Stávající politika Česká republika do své legislativy zapracovala příslušné Směrnice týkající se obnovitelných zdrojů energie (2001/77/ES a 2009/28/ES). Od roku 2005 využívá variabilní politiku podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie, kde si výrobci mohou zvolit mezi garantovanou výkupní cenou (FIT) a systémem zeleného bonusu. V roce 2010 činil celkový výkon obnovitelných zdrojů elektrické energie 1,9 GW, většinu představovaly fotovoltaické zdroje. Větrné zdroje energie čítaly 210 MW, u biomasy se přesná kapacita neudává, protože se většinou jedná o současné spalování s jinými palivy. V letech v regionu došlo k nebývalému nárůstu fotovoltaických kapacit 2 GW za dva roky, tento vývoj zapříčinily štědré garantované výkupní ceny (FIT) a regulační opatření, která ale nebrala ohled na vývoj na trhu (např. velmi striktní 5% limit pro roční snížení garantované výkupní ceny). Pomalá reakce státních orgánů přispěla k prohloubení problému. Boom fotovoltaických elektráren měl významný dopad na cenu pro spotřebitele využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie vedlo jen v roce 2011 k více než desetiprocentnímu nárůstu. Bude-li chtít země splnit i jen aktuální cíl pro rok 2020, pak jí nedávný prudký nárůst fotovoltaických kapacit ponechává pro další investice do obnovitelných zdrojů elektrické energie jen malý prostor. Podpora investic K podpoře rozvoje kapacit obnovitelných zdrojů elektrické energie posloužily národní programy a operační programy financované zejména prostřednictvím fondů EU. Pro tuto oblast jsou k dispozici pouze souhrnné údaje. Další podporu poskytovaly daňové stimuly na rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie, ale program byl v roce 2010 zrušen v důsledku změn v jejich regulaci. Cíle, příležitosti a potenciál Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů stanovuje pro rok 2020 indikativní cíl pro obnovitelné zdroje elektrické energie ve výši 14,3 %. V současné době zaujímá nejvyšší podíl fotovoltaika, nicméně podle národního akčního plánu nastane další růst zejména v oblasti využití biomasy a částečně i větrných kapacit. Nárok na garantovanou výkupní cenu bude ve smyslu nového Zákona o zdrojích energie (2012) v budoucnu svázán s cíli národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál dalšího využití vodních zdrojů je omezen; stejně tak je omezen potenciál využití větrné eneergie, protože nejlepší lokality se povětšinou nacházejí v přírodních chráněných oblastech. Energetická koncepce (2009) spatřuje největší potenciál ve využití biomasy. Nový zákon o zdrojích energie zavádí do stávající praxe souběžného spalování biomasy limity, což vytváří příležitosti pro novou a efektivnější výrobu energie na bázi biomasy. Navrhované sazby garantované výkupní ceny pro biomasu se ale pohybují spíše v polovině evropských rozpětí pro její garantované výkupní ceny. Nový zákon o zdrojích energie se vztahuje na přímou podporu biometanu (obohacený bioplyn) vháněného do rozvodné sítě zemního plynu. Jedná se o nový způsob regulace: biometan získá zelený bonus za kwh zavedenou do sítě, který bude financovaný z regulované složky nákladů na zemní plyn. Česká republika je ze všech zemí regionu střední a východní Evropy nejblíže na cestě k dosažení svých cílů pro obnovitelné zdroje elektrické energie stanovených na rok 2020 a to v důsledku rychlého rozvoje fotovoltaických kapacit v letech 2009 a Ten byl zejména možný díky pružnému a velkorysému systému podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tento vývoj byl však tak rychlý, že bylo před časem nutné přijmout opatření, včetně úplného ukončení podpory na zemi instalovaných fotovoltaických kapacit, která se pokusila zmírnit finanční dopad tohoto vývoje na maloobchodní ceny. Podle národního akčního plánu pro 4

5 energii z obnovitelných zdrojů se v budoucnu předpokládá zvýšení podílu výroby elektřiny z pevné a plynné biomasy, jak ukazuje dále uvedený graf. Pokud jde o výrobu energie z bioplynu a biomasy, nelze jejich rozsah jednoznačně určit, neboť nejsou z důvodu souběžného spalování ve statistikách oddělovány od kapacit tepelných elektráren a plynových turbín. Z tohoto důvodu nejsou ani zobrazeny v grafu na obrázku 1 níže. Podle ERÚ (Český energetický regulátor) v roce 2010 existovalo 241 zařízení s celkovým výkonem 125,65 MW s podílem bioplynu (včetně skládkového plynu) a 56 zařízení s celkovým výkonem 1676,37 MW s podílem pevné biomasy. Obrázek 1: Roční projektovaná instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů elektrické energie mezi lety podle technologií Obrázek 1 výstižně ilustruje velmi strmý nárůst fotovoltaických technologií v letech 2009 a 2010; zásadní informací však je, že pokud bude chtít Česká republika usilovat pouze o naplnění cílů národního akčního plánu, bude prostor pro další investice do obnovitelných zdrojů energie v příštích letech omezen. Toto omezení bude výraznější, pokud zvažujeme kapacitu, pokud jde o výrobu, prostor pro rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie stále existuje. Graf nabízí smíšený pohled, což je možné vysledovat zpět k segmentu fotovoltaické energie; využití fotovoltaických zdrojů je totiž ve srovnání s konvenčními technologiemi všeobecně omezenější. Jinými slovy, systém pro výrobu jedné kwh elektrické energie potřebuje více fotovoltaických kapacit než v případě konvenčních technologií. V grafu se odráží i roční zpoždění ve výrobě, protože mnoho nových fotovoltaických kapacit bylo do provozu uvedeno na konci roku Zbývající nárůst se většinou očekává u bioplynu a pevné biomasy. Předpovídané změny v politice pro rok 2012 naznačují, že vláda bude chtít stanovit pro další růst obnovitelných zdrojů elektrické energie strop, tomuto tématu se pozorně věnujeme v části o vyhlídkách do budoucna. 5

6 Obrázek 2: Roční očekávaná výroba elektrické energie mezi lety podle technologií 8 II.1 Popis českého trhu - garantované výkupní ceny (FIT), bonusy Nepovinné schéma garantovaných výkupních cen bylo v České republice představeno již v roce 2002 v návaznosti na legislativu EU (Směrnice 2001/77/ES). Do roku 2004 český systém charakterizoval jen nízký podíl obnovitelných zdrojů energie. Zákon 180/2005 o podpoře obnovitelných zdrojů energie zavedl systém, který umožňoval společné uplatnění garantovaných výkupních cen a zeleného bonusu (který se někdy označuje jako zelená prémie). Podle tohoto systému si provozovatel zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů mohl vybrat mezi dvěma paralelními režimy: Provozovatel se mohl rozhodnout pro garantovanou výkupní cenu za povinný nákup provozovatelem přenosové soustavy. V tomto případě garantovaná výkupní cena, která byla upravována o inflaci, vycházela z doby návratnosti stanovené na dvacet let, jako hranice pro snižování cen 9 byl nastaven maximálně 5% pokles sazeb. Tento režim nebylo možné uplatnit na společné spalování biomasy. Provozovatel se mohl rozhodnout pro zelený bonus, který byl vyplacen nad rámec tržní ceny, a poté prodávat svou energii na trhu. Distributor zajistil i přednostní připojení zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě. Tento režim neposkytuje dlouhodobou cenovou záruku. 8 Pro roky není k dispozici rozdělení na malé a velké vodní elektrárny, ani samostatné informace týkající se využití biomasy. Údaje za další roky vycházejí z národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. 9 V případě malých vodních elektráren je nárokové období 30 let, zatímco u skládkových a důlních plynů pouze 15 let. 6

7 Systém byl flexibilní a provozovatelé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů se každý rok (do 30. listopadu) mohli rozhodnout, jaký režim využijí v následujícím roce. Tarify a bonusy byly stanoveny na jeden rok dopředu Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Tyto sazby byly upravovány každý rok podle předem určené metodiky, a to včetně faktoru napojeného na cenový index výrobců. Navíc existovala hranice pro snižování úrovně podpory regulátor nesměl garantovanou výkupní cenu/bonus snížit o více jak 5 % za rok, cílem bylo ochránit investory před nečekanými škrty. Rozlišovalo se i stáří zařízení: zařízení zahajující provoz v různých letech měla nárok na různé tarify/bonusy. Pokud jde o propojení distribučních soustav, provozovatelé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů měli právo přednostního připojení a provozovatelé sítí měli za povinnost uzavírat smlouvy o připojení. Přestože jsou technické normy a pravidla jasná, náklady na připojení jsou významné, ale nejsou úměrné velikosti kapacity, což je nevýhodné pro menší zařízení 10. V roce 2008 nastaly v plánu podpory drobné změny, které se týkaly zejména technických parametrů pro výpočet roční úrovně tarifů/bonusů (např. typická životnost, typické období využití). V roce 2009 byl systém prémií rozšířen i na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a na druhotné zdroje (např. skládkové a důlní plyny). Léta 2010 a 2011 přinesla do systému více neočekávaných změn, a to zejména z důvodu prudkého využívání fotovoltaických kapacit a z toho plynoucího tlaku na cenu, kterou měli platit koncoví spotřebitelé. Do konce roku 2010 dosáhly fotovoltaické kapacity téměř 2 GW (to představuje 10 % celkových kapacit), což vytváří další tlak na růst cen pro konečné uživatele. Pro rok 2011 by v důsledku podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie cenové zvýšení bývalo dosáhlo úrovně 578 Kč/MWh (25 /MWh), ale skutečný cenový nárůst byl zastropován částkou 370 Kč/MWh (17 /MWh), neboť na základě vládního rozhodnutí do tohoto sektoru plynuly prostředky z rozpočtu. 11 Tento cenový nárůst by bylo možné přirovnat k ceně ve výši 3500 Kč/MWh (142 /MWh) pro domácnosti v roce V roce 2010 nastaly v oblasti obnovitelných zdrojů energie tyto hlavní regulační změny: Duben 2010: 5% limit pro snížování cen nadále neplatí u investic s dobou návratnosti kratší než 11 let (zákon 137/2010) Tato změna má vliv na investice uvedené do provozu v roce 2011 a později. Listopad 2010: s účinností od března 2011 mají nárok na podporu nová fotovoltaická zařízení o výkonu pouze do 30 kw, a to jen tehdy, jsou-li instalována na budovách (na střechách a obvodových stěnách) (zákon 330/2010, plně v platnosti od března 2011). Nedotčeny zůstávají garantované výkupní ceny/bonusy u starších zařízení. Prosinec 2010: zavedení zvláštní daně pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech , cílem je kompenzace negativních dopadů na cenu pro koncové 10 Zdroj: PV Legal: Snížení byrokratických bariér pro úspěšné nasazení FV v Evropě, Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ na rok

8 spotřebitele (zákon 402/2010) s platností od ledna Sazba daně činí 26 % z garantované výkupní ceny vyplácené výrobcům solární energie za zařízení s kapacitou vyšší než 30 kw a bude placena v letech V červenci 2011 český soud rozhodl, že je tato daň protiústavní. Daň slouží jako finanční zdroj pro vládní intervence, jejichž cílem je snižovat zátěž pro koncové spotřebitele. Současná koncepce garantovaných výkupních cen/plánu prémií Hlavní stavební kameny výše popsaného systému podpory zůstávají pro rok 2012 nadále v platnosti, takže se i nadále používají oba režimy garantované výkupní ceny i plán zelených prémií. Provozovatelé energetických soustav jsou povinni platit producentům výkupní ceny a zelené bonusy a musí s výrobci elektrické energie z obnovitelných zdrojů uzavírat smlouvy. Podpora se vyplácí měsíčně na základě zprávy o výrobě z obnovitelných zdrojů. Podle posledního cenového rozhodnutí ERÚ (č. 7/2011), které stanovuje sazby a bonusy na každý rok, existuje více než 40 kategorií garantovaných výkupních cen a zelených bonusů, které jsou rozděleny podle technologie a stáří zařízení. Navíc v případě malých vodních elektráren jsou tarify/bonuss diferencovány v závislosti na flexibilitě elektrárny. Tento počet je dvakrát vyšší, protože jak garantované výkupní ceny, tak zelené bonusy stanovuje regulátor. Tabulka 7 v příloze uvádí rozpětí garantovaných výkupních cen/bonusů (minimální a maximální hodnoty) pro různé technologie a stáří zařízení platné v roce Délka podpory je obecně garantována na 20 let s výjimkou malých vodních elektráren, kde doba nároku činí 30 let. (příloha č. 3 vyhlášky č. 475/2005). Regulátor každý rok přepočítává garantované výkupní ceny a zelené bonusy, ale až do roku 2010 bylo obecným cílem této revize zohlednění inflace. Výrobci byli chráněni před nečekanými regulačními cenovými rozhodnutími ustanovením, že garantované výkupní ceny a bonusy u nových investic nemohou být sníženy o více než 5 % ročně. Technické parametry pro tyto výpočty byly poskytnuty i investorům. Ustanovení o 5% omezení je stále v platnosti, ovšem platí jisté výjimky: toto ustanovení se nevztahuje na ty kategorie obnovitelných zdrojů energie, u nichž je skutečná doba návratnosti kratší než 11 let stanovených ERÚ. Systém fungoval velmi spolehlivě v letech 2007 až 2010, dokud vysoký nárůst fotovoltaických kapacit nedotlačil regulátora a vládu, aby další rozšiřování fotovoltaiky zastavili. II.2 Financování obnovitelných zdrojů elektrické energie Všichni spotřebitelé energie přispívají na náklady spojené s podporou obnovitelných zdrojů elektrické energie tím, že distribučním společnostem platí jednotný poplatek, který je zahrnutý do ceny za distribuci elektřiny. 13 Do roku 2010 byl systém plně financován prostřednictím tohoto mechanismu, ale od zavedení daně z fotovoltaických zařízení je zdrojem financování rovněž státní rozpočet. 12 Sazba daně u zelených bonusů činí 28 %. (Zdroj: Současně se při spalování fosilních paliv platí v letech 2011 a 2012 daň z volných CO 2 povolenek ve výši 32% (z tržní hodnoty). Za zemědělskou půdu, na které jsou instalovány solární panely, se navíc platí vyšší poplatky. 13 Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ za rok 2010, str. 21 8

9 Podpora pro nově postavená fotovoltaická zařízení instalovaná na zemi byla přerušena především proto, že rychlé rozšiřování technologií vedlo k prudkému nárůstu koncové ceny pro spotřebitele. Před rokem 2009 představovala podpora obnovitelných zdrojů energie méně než 1,5 % z ceny pro spotřebitele (bez DPH), zatímco do roku 2011 dosáhla 4,6-5,3 % v závislosti na hladině napětí, bez státní dotace by se zvýšila dokonce na 10, % 14. V současné době se prostředky na tuto dotaci získávají z daně na fotofoltaické elektrárny, což znamená, že příjmy z fotovoltaických elektráren slouží jako základ umožňující další cenové snížení. Uvedený dopad ilustruje následující obrázek. Obrázek 3: Dopad podpory obnovitelných zdrojů energie na ceny pro koncové spotřebitele 15 II.3 Cíle obnovitelných zdrojů elektrické energie Cíl, který pro Českou republiku pro rok 2010 v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie stanovila EU, činil 8,32 % z celostátní hrubé spotřeby energie. 16 Podle posledních dostupných údajů česká energetická soustava tento cíl v roce 2010 splnila na 8,3 %. Naplněním tohoto cíle dosáhla elektroenergetická soustava toho, že se 7,4 % elektrické energie vyrábí z obnovitelných zdrojů. Na cíli stanoveném pro ČR v národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů ve výši 13,5 % z hrubé spotřeby energie se obnovitelné zdroje pro výrobu elektrické energie podílejí 14,3 %. Obrázky číslo 1 a 2 výše ilustrovaly, jak národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů plánuje dosáhnout celostátního cíle pro rok 2020 z pohledu výroby a kapacity. II.4 Potenciál výroby E-OZE Budoucí možnosti nasazení výroby energie/elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou často zarámovány různými koncepcemi, které zvažují jejich potenciál z pohledu teorie, technologie, realizovatelnosti a/nebo ekonomických aspektů. Je tedy obtížné odhadovat potenciál pro 14 10,8 % u NN, 13 % u VN a 14,6 % u VVN dodávek elektrické energie. Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ za rok Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ za rok Hodnoty roku 2011 jsou ve zprávě uváděny jako odhad. 16 Do národní legislativy zapracováno zákonem 180/

10 jednotlivé země tak, aby bylo možné a) provést srovnání na úrovni jednotlivých zemí a b) v časovém horizontu do roku 2020 účinným způsobem určit omezení. Proto používáme specifické pomocné kategorie: pro fotovoltaiku a větrnou energii údaje o přírodních podmínkách (evropské mapy rychlosti větru a slunečního záření viz příloha), u jiných technologií (biomasa, geotermální a vodní zdroje) uvádíme odhady (jsou-li k dispozici) z oficiálních vládních dokumentů (národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, strategie atd.), včetně hlavních předpokladů (jsou-li k dispozici). V případě České republiky poskytuje národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů odhad dodávek biomasy domácího původu, souhrn je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 1: Odhadované dodávky biomasy v ktoe /2006 Přímé dodávky dřeva ,44 Nepřímé dodávky dřeva ,33 Zemědělský vedlejší produkt ,1 Biomasa z odpadu ,67 Bioplyn 83 neuv. neuv. - Celkem (bez bioplynu) ,99 Jak vyplývá z tabulky, český národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů předpokládá zdvojnásobení dodávek biomasy z domácích zdrojů. To znamená, že existuje potenciál pro další rozšíření obnovitelných zdrojů z elektrické energie z biomasy; nelze ovšem usuzovat, zda to je či není dostatečné pro zajištění požadovaného nárůstu, protože zdroje biomasy je možné využít mnoha odvětvích (doprava, teplo a obnovitelné zdroje elektrické energie). Je důležité poznamenat, že poslední sloupec udává poměrný nárůst dodávek biomasy mezi léty 2006 a 2020 podle národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů ČR. Vypočítá se jako poměr předpokládaného potenciálu pro rok 2020 a skutečného využití biomasy v roce II.5 Další mechanismy podporující obnovitelné zdroje elektrické energie Kromě garantovaných výkupních cen a plánu zelených bonusů podporuje Česká republika rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie také prostřednictvím programů na podporu investic, které využívají finanční zdroje EU pro období : Národní program na podporu opatření na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů energie; 17 Zdroj: Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, Zdroj: ERÚ: Zpráva o plnění indikativního cíle pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů za rok

11 Operační programy Podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí); na tyto programy na podporu obnovitelných zdrojů v oblasti energetiky byly přiděleny částky ve výši 10 miliard Kč/386 milionů v roce 2008 a 1,6 miliardy CZK/65 mil. v roce 2009, a to především na financování rozvoje malých vodních elektráren, zdrojů biomasy a bioplynu. Program Zelená úsporám (Ministerstvo životního prostředí); Plán rozvoje venkova ČR (Ministerstvo zemědělství). Plán v roce 2009 podporoval zejména zařízení na výrobu bioplynu částkou 371 mil. Kč (15 mil. ). Kromě toho ČR podporovala rozvoj obnovitelných zdrojů energie také prostřednictvím daňových úlev, když poskytovala pětileté osvobození od daně z příjmu právnických osob na všechny investice do obnovitelných zdrojů energie s nárokem na garantovanou výkupní cenu. 19 Vláda tento systém zrušila v září Jediný rozdíl je u malých vodních elektráren: pouze malé vodní elektrárny s výkonem pod 1 MWe mají nárok na daňovou úlevu. 20 Platts: Energie ve východní Evropě,

12 III. PŘEKÁŽKY PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Podle nového zákona o zdrojích energie (leden 2012, dosud nenabyl účinnosti) je pro další podporu obnovitelných zdrojů elektrické energie stanoven strop, který je určen na základě odhadů národního akčního plánu pro energie z obnovitelných zdrojů. Měl by sloužit jako účinný regulační nástroj pro omezení dalšího rozsáhlého rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie. Existují náznaky, že do konce roku 2012, kdy se dokončí a vstoupí v platnost nové dodatečné legislativní nástroje, podporu nezíská žádná nová investice do obnovitelných zdrojů elektrické energie. Investoři by měli počkat, dokud se tato legislativní nařízení nedokončí a neschválí. Dřívější kolísání politiky pro obnovitelné zdroje elektrické energie, ke kterému docházelo v uplynulých třech letech, do určité míry podkopalo důvěryhodnost regulace obnovitelných zdrojů elektrické energie. Spory mezi ministerstvy rovněž přispěly k politickému kolísání. Podporu veřejnosti dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie oslabuje i způsob, jakým vláda komunikuje o dopadech na koncové ceny. Licenční řízení je poměrně zdlouhavé a vyžaduje značné množství povolení. Na žádost provozovatele přenosové soustavy provozovatelé distribučních sítí od roku 2010 také neuzavírají nové smlouvy o připojení s developery velkých zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. III.1. Stávající a budoucí legislativa Nový zákon o energetických zdrojích sněmovna přijala dne 31. ledna 2012 (čeká na podpis prezidenta), bude účinný od roku 2013, přičemž účinnost některých ustanovení nastane již v roce Hlavní rysy nového nařízení jsou následující 21 : podpora obnovitelných zdrojů energie bude napojena na národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. To by mohlo posloužit jako účinný strop pro podporu pro obnovitelné zdroje elektrické energie, avšak provozní údaje se nezveřejňují. Bude existovat oficiální nákupčí, takže provozovatelé sítí budou od roku 2013 této role zproštěni. Systém upřednostňuje zelený bonus před garantovanými výkupními cenami. Výrobci, kteří si zvolí zelený bonus, budou moci nabídnout elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů oficiálnímu nákupčímu, který bude povinen ji odkoupit a zaplatit rozdíl mezi zeleným bonusem a garantovanou výkupní cenou. Horní hranice kapacity je stanovena v plánu garantovaných výkupních cen (100 kw) a úroveň garantovaných výkupních cen bude stanovena podle pravidla jednoduché návratnosti investice na 15 let. Ti výrobci, kteří mají v současnosti nárok 21 Zdroj: Informace k novému zákonu od českých odborníků a 12

13 na garantované výkupní ceny, jej budou mít i nadále. Pravidlo maximálního 5% poklesu zůstává v platnosti i pro budoucí platby garantovaných výkupních cen s výjimkou investic s dobou návratnosti kratší než 12 let. Stanovují se horní limity garantovaných výkupních cen/bonusu pro investice do nových obnovitelných zdrojů elektrické energie: obecně ve výši 4500 Kč/MWh (175 /MWh), ale pro biometan ve výši 1700 Kč/MWh (69 /MWh) a pro teplo z obnovitelných zdrojů ve výši 50 Kč/GJ (2 /GJ). Výroba elektrické energie z biomasy a bioplynu bude mít nárok pouze na provozní podporu, bude-li u biomasy dosaženo vysoce účinné kogenerace. Současná podpora současného spalování skončí na konci roku 2015 (s výjimkou vysoce účinné kogenerace). Podporu dostane biometan (obohacený bioplyn) vháněný do rozvodné sítě zemního plynu (novinka EU: zelený bonus za kwh vháněného biometanu bude financován z regulované nákladové složky zemního plynu), přímou podporu dostane i teplo z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že v průběhu roku 2012 bude k dispozici podrobnější doplňující legislativa. V první polovině roku 2012 se očekává schválení nového cíle národního akčního plánu pro energie z obnovitelných zdrojů, ve kterém budou budou stanoveny nové cíle pro obnovitelné zdroje elektrické energie a obnovitelné zdroje pro vytápění. Mohlo by dojít k předefinování konkrétních cílů pro některé technologie (například u fotovoltaiky je uvažováno cílené okno 65 MW ročně), ale mohlo by dojík i posunutí cíle pro biometan i pro bioplyn směrem k obnovitelným zdrojům pro vytápění. V novém plánovacím období EU ( ) by se mohl změnit i přístup k podpoře nových obnovitelných zdrojů elektrické energie a případně také budoucích národních zemědělských dotací (doplňujících oficiální společnou zemědělskou politiku). Solární daň bude zachována až do konce roku 2013 a majitelé fotovoltaických zařízení budou platit pravidelné příspěvky na pokrytí nákladů na likvidaci odpadu. Nedávné oznámení nové ředitelky ERÚ (paní Vitásková) naznačuje, že další rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie může být, alespoň na určitou dobu, značně omezen, nebo dokonce zastaven. 22 Proto nelze vyloučit, že prezident bude nový zákon vetovat a pokusí se ovlivnit stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu. Obecným doporučením pro potenciální investory tedy je, aby vyčkali, až budou přijata a vstoupí v platnost podrobná pravidla, k tomu ale podle očekávání dojde až koncem roku Zdroj: 13

14 III.2. Výkyvy ve vládní politice vůči obnovitelným zdrojům elektrické energie Až do roku 2008 se obnovitelným zdrojům elektrické energie v České republice dostávalo jen malé podpory. Roční tempo růstu kapacity těchto technologií, ale zcela odpovídalo situaci v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy. Studie, které prováděly analýzu podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie v tomto období, zdůrazňovaly problémy v administrativních postupech při vydávání povolení na zřizování obnovitelných zdrojů elektrické energie. Proces často zdržovaly místní a regionální orgány, které zřizování některých obnovitelných zdrojů elektrické energie nepovolovaly z důvodu ochrany přírody a regionálních územních plánů. Týkalo se to zejména větrných elektráren obvykle plánovaných v oblastech přírodních rezervací nebo v jejich blízkosti, kde jsou větrné podmínky obecně příznivější. Ministerstvo životního prostředí plánovalo vypracování speciálních zón určených pro projekty na zřizování obnovitelných zdrojů elektrické energie, které měly být zahrnuty i do regionálního územního plánování; neexistují však dostupné informace o tom, zda tento plán dostal konkrétní podobu 23. Další administrativní bariéru vytvořil požadavek na provádění nákladného a nejednoznačně definovaného hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA) u obnovitelných zdrojů elektrické energie. Limity pro hodnoceny byly stanoveny poměrně přísně, např. u umístění turbíny větrné elektrárny ve výšce vyšší než 35 metrů, nebo u celkového výkonu nad 500 kw. Zdá se, že problémy, které se v letech pojily s administrativními postupy, byly alespoň s ohledem na zřizování fotovoltaických zařízení vyřešeny, neboť se v uvedených dvou letech podařilo do české energetické distribuční sítě připojit téměř 2 GW výkonu ve zařízeních. Investoři a energetický regulátor (ERÚ) se v tomto období dobře vyrovnali s rostoucím objemem požadavků na vydávání povolení (v samotném roce 2010 muselo být vydáno více než nových povolení). Na konci uvedeného období pak přišlo zpomalení kvůli zásahu ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy, který v únoru 2010 uvalil zákaz na připojování nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Toto opatření bylo jen prvním krokem, který byl počátkem nové éry, kdy se obnovitelným zdrojům energie dostává jen vlažné podpory, česká vláda zamezila dalšímu budování fotovoltaických zařízení, byly ukončeny daňové pobídky na podporu energie z fotovoltaických zdrojů, snížila se garantovaná výkupní cena/bonusy a nadále není možné instalovat fotovoltaická zařízení na zemi (pro podrobnosti viz kapitola 2). Tento vývoj poukazuje na změnu v postoji vlády, která byla v minulosti rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie, zejména fotovoltaiky, nakloněna příznivě, k současnému mnohem chadnějšímu postoji. Vláda připravila i koncepty návrhů, jejichž cílem je omezit rozšiřování nových kapacit v souladu s národním akčním plánem pro energie z obnovitelných zdrojů. 24 Podle studie firmy Ecorys 25 k tomuto obratu v postoji politiků přispívá také konflikt mezi vládními resorty. Ministerstvo životního prostředí podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů 23 Zdroj: Ecorys: Nenákladové překážky studie AEO: Česká republika, Zdroj: Platts: Energie ve východní Evropě, Zdroj: Ecorys: Posouzení nenákladových překážek růstu obnovitelných zdrojů energie v členských státech EU,

15 elektrické energie, zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje jiné strategie a chtělo by se zaměřit pouze na rozvoj biomasy. Veřejné kampaně týkající se obnovitelných zdrojů energie postrádaly vyjádření ze strany vládních činitelů a zaměřovaly se na negativní aspekty vývoje obnovitelných zdrojů elektrické energie (např. zvýšování cen energií), zdá se, že ke změně postoje vlády kromě silné lobby a vlivu společnosti ČEZ přispěly právě i tyto kampaně. Studie uvádí, že ČEZ spatřuje v rozvoji obnovitelných zdrojů energie hrozbu, která by mohla vést ke zmenšování jeho možností i zdrojů plánovaných na posilování jaderné energetiky i výroby energie z fosilních paliv. III.3. Problematika vydávání povolení a integrace rozvodné sítě V České republice mají všichni provozovatelé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů přednostní přístup k síti, musí ale platit náklady na připojení v plné výši, tyto náklady se odhadují zhruba na Od února 2010 společnost ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, po provozovatelích distribučních soustav požaduje, aby nepřipojovali všechny nové fotovoltaické a větrné elektrárny s tím, že to ohrožuje spolehlivost soustavy. 26 To slouží jako efektivní bariéra pro tyto technologie. Podle různých analýz 27 je povolovací řízení poměrně zdlouhavé a je nutné získat značný počet povolení. Systém, který by řešil vše na jednom místě, neexistuje, průměrná doba nutná pro vyřízení žádosti se pohybuje mezi 3-12 měsíci, ale vydání povolení pro technologie využívající větrnou energii si může vyžádat 4 6 let i více. Počet potřebných povolení se pohybuje mezi 5 a 7, pokud je ale povolena výjimka z územího plánu, je nutné získat další povolení. U menších zařízení se celkové poplatky pohybují kolem 8 000, u větších zařízení by ale poplatek a náklady na studii proveditelnosti mohly dosáhnout tis. na jedno zařízení Zdroj: Eclareon (firma) pro GŘ Energetika: Integrace elektrické energie z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě a do trhu elektřinou, Národní zpráva o INTEGRACI OZE: Česká republika, Ecorys: Posouzení nenákladových překážek růstu obnovitelných zdrojů energie v členských státech EU, 2010; Větrná energie v České republice, legální rámec vs. praxe, vydala Česká společnost pro větrnou energii v roce Zdroj: Ecorys: Nenákladové překážky obnovitelných zdrojů energie: Česká republika,

16 IV. PŘÍLOHA IV.1. Dodatečné údaje k českému trhu s elektrickou energií Výroba V roce 2010 měl Energetický regulační úřad ve své evidenci držitelů povolení na výrobu elektrické energie. 29 V zemi je 24 velkých elektráren (> 50 MW) a 101 výrobců s instalovaným výkonem v rozmezí 5 50 MW. 30 Celkový instalovaný výkon na konci roku 2010 dosahoval MW, což představuje 9,5% nárůst oproti úrovni roku % tohoto přírůstku bylo důsledkem nových solárních kapacit vybudovaných díky velmi příznivému plánu podpory. 53 % z MW celostátní výrobní kapacity zajišťují tepelné elektrárny, téměř 20 % jaderné elektrárny, 11 % hydroelektrárny, přičemž polovina z této hodnoty pochází z přečerpávacích vodních elektráren. Plynové turbíny s jednoduchým a kombinovaným cylkem tvoří pouze 5 % kapacity. Solární kapacity svůj 2,5% podíl v roce 2009 zvýšily do konce roku 2010 na téměř 10 %. Kapacity pro využití větrné energie také rostou, avšak pomalejším tempem; v současné době čítají 1 % celkových výrobních kapacit. Následující tabulka ukazuje vývoj podílu různých technologií od roku 2008 do konce roku Tabulka č. 2: Instalované kapacity v České republice, stav k 31. prosinci 2008, 2009 a 2010, MW Tepelné elektrárny Plynové turbíny kombinované a s jednoduchým cyklem ,024 Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Větrné elektrárny 150 neuv. neuv. Solární elektrárny ,959 Celkem Vývozní/dovozní kapacity Česká republika je významným vývozcem se silnými vazbami na své sousedy. Obvyklým směrem obchodních toků jsou dovozy z Polska a vývozy směrem do Rakouska, Německa a na Slovensko. Následující tabulka shrnuje základní údaje o přeshraničních kapacitách a způsobu jejich alokace mezi účastníky trhu. 29 Zdroj: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010, str Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 31 Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 16

17 Tabulka č. 3: Přeshraniční kapacity a druh alokace Hodnota NTC (MW) 32 Přeshraniční kapacitní aukce 33 Z České Do České Vnitrodenně Typ aukce Ročně Měsíčně Denně republiky republiky Německo 2.300* 800 koordinovaná CAO CAO CAO ČEPS Rakousko koordinovaná CAO CAO CAO ČEPS Slovensko implicitní ČEPS Polsko koordinovaná CAO CAO CAO ČEPS * v závislosti na větrné situaci v Německu. CAO: Centrální alokační úřad; společný středoevropský aukční úřad; ČEPS český PPS Distribuční společnosti V roce 2010 mělo licenci na distribuci elektrické energie subjektů. Tři regionální systémy distribuční sítě se připojují přímo do přenosové sítě. Tyto systémy jsou patří společnostem E.ON, PRE a ČEZ Distribuce. Do tří regionálních systémů se připojuje přibližně 297 menších místních provozovatelů distribučních soustav. Následující tabulka znázorňuje hlavní charakteristiky tří regionálních provozovatelů distribučních soustav. DSO Tabulka č. 4: Hlavní charakteristiky provozovatelů distribučních soustav 35 PRE Distribuce a.s. Majoritní vlastník Pražská energetika a.s. Dodávková oblast, km 2 Dodávky el. energie v roce 2010, GWh ČEZ Distribuce ČEZ E.ON Distribuce E.ON Palivový mix V roce 2010 činila celková hrubá výroba elektrické energie 85,9 TWh a více než polovina z toho plynula z dodávek uhelných tepelných elektráren. Druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou dvě jaderné elektrárny, které poskytují téměř třetinu hrubé výroby. Zemní plyn je jako palivo méně důležitý, elektrická energie z obnovitelných zdrojů ale v souladu s rostoucími kapacitami vykazuje v průběhu času rostoucí podíl. V roce 2010 představovala 7,5 % hrubé výroby a 9 % hrubé spotřeby. Česká republika je díky svým relativně levným výrobním zdrojům významnou zemí vyvážející elektrickou energii. Její roční čistý vývoz se od roku 2005 pohyboval v rozmezí asi 11,5 15 TWh, což je přibližně 13,7 % 18,3 % z hrubé výroby elektrické energie. 32 Zdroj: ENTSO-E, 33 Zdroj: ČEPS (český provozovatel přenosové soustavy) 34 Zdroj: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010, str Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 17

18 Hrubá výroba elektrické energie Vlastní spotřeba (vč. spotřeby přečerpávacích vodních elektráren) Tabulka č. 5: Palivový mix mezi léty , GWh Uhlí Přírodní plyn Jádro Voda Jiné obnovitelné neuvedeno zdroje Jiné 287 neobnovitelné 257 zdroje Celkem Čistý dovoz Vývoz Dovoz Ztráty sítě , ,5 Čistá spotřeba Celkem spotřeba el. energie IV.2. Politika a rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, možnosti Do roku 2010 dosáhl instalovaný výkon obnovitelných zdrojů elektrické energie bez hydroelektráren v České republice téměř 2,5 GW, což představuje 11,7 % z celkových kapacit. Jednalo se o výrazný nárůst oproti 2008, kdy celková kapacita z obnovitelných zdrojů elektrické energie, bez hydroelektráren, byla nižší než 400 MW. Roky zažily nebývalý nárůst fotovoltaických kapacit, viz následující tabulka. 2. Tabulka: Výroba a kapacity obnovitelných zdrojů elektrické energie mezi léty 2001 a 2010 Výroba (GWh) Vodní zdroje* ,3 Větrné zdroje 0,2 1,6 4,6 9,9 21,3 49,4 125,1 244,7 288,1 335,5 Solární zdroje 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,8 12,9 88,8 615,7 Biomasa** Geotermální zdroje *Včetně malých a velkých vodních zdrojů **Zdroj energetických dat: biomasa pro výrobu el. energie Kapacita (GWh) Vodní zdroje* 79,03 105,17 110,49 114, ,3 Větrné zdroje 0,2 1,6 4,6 9,9 21,3 49,4 125,1 244,7 288,1 335,5 Solární zdroje 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,8 12,9 88,8 615,7 Biomasa** Geotermální zdroje *Včetně malých a velkých vodních zdrojů **Zdroj energetických dat: biomasa pro výrobu elektrické energie 36 Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 18

19 Následující tabulka sumarizuje úrovně garantovaných výkupních cen/bonusů v České republice platných pro rok Tabulka: Rozpětí nákupních tarifů a zelených bonusů v roce 2012 (v Kč/MWh a v /MWh) Min (6) (Kč/MWh) Max (6) (Kč/MWh) Min (6) ( /MWh) Min (6) ( /MWh) Malý vodní zdroj Pod 10 MW pásmo - 8 let podle stáří (zprovozněno ) Garantovaná výkupní cena ,6 129,7 Malý vodní zdroj Pod 10 MW pásmo - 8 let podle stáří (zprovozněno ) Zelený bonus ,0 87,0 Malý vodní zdroj Pod 10 MW Režim optimalizace energetického maxima pásmo - 6 let podle stáří (zprovozněno ) Garantovaná výkupní cena (1) 3800/ 2700/ (1) 109/61(1) 154/117 (1) Malý vodní zdroj Pod 10 MW Optimalizace energetického maxima pásmo - 6 let podle stáří (zprovozněno ) Zelený bonus (1) 2240/ 2090/720 (1) 85/29(1) 91/46(1) 1140 Biomasa Kategorie O1-O3 (2) 9 kategorií (mix podle stáří a kategorie paliva) Garantovaná výkupní cena ,3 186,2 Biomasa Kategorie O1-O3 (2) 9 kategorií (mix podle stáří a kategorie paliva) Zelený bonus ,7 143,5 Biomasa Kategorie S1-S3 (2) 9 kategorií (podle kategorie paliva) Zelený bonus ,4 55,7 Biomasa Kategorie S1-03 (2) 9 kategorií (podle kategorie paliva) Zelený bonus ,4 66,7 Bioplyn Bioplyn (3) 8 kategorií mix podle stáří zařízení a zdroje plynu Garantovaná výkupní cena ,9 167,5 Bioplyn Bioplyn (3) 8 kategorií mix podle stáří zařízení a zdroje plynu Zelený bonus ,2 124,8 19

20 Min (6) (Kč/MWh) Max (6) (Kč/MWh) Min (6) ( /MWh) Min (6) ( /MWh) Větrný zdroj Nově instalovaná zařízení s roto-rem a generáto-rem ne starším než 2 roky (4) 10 kategorií podle stáří zařízení ( ). Nová zařízení s nižším FIT. Garantovaná výkupní cena ,7 147,2 Větrný zdroj Nově instalovaná zařízení s roto-rem a generáto-rem ne starším než 2 roky (4) 10 kategorií podle stáří zařízení ( ). Nová zařízení s nižším FIT. Zelený bonus ,8 129,7 Geotermální zdroj Geotermální zdroj 1 kategorie Garantovaná výkupní cena 1 kategorie Zelený bonus ,2 - Solární zdroj Výroba elektřiny pří využití slunečního záření 11 kategorií podle stáří a velikosti zařízení, pod nebo nad 30 kw.(5) Nová zařízení s nižším FIT. Garantovaná výkupní cena ,4 608,1 Solární zdroj Výroba elektřiny pří využití slunečního záření 11 kategorií podle stáří a velikosti zařízení, pod nebo nad 30 kw.(5) Nová zařízení s nižším bonusem. Zelený bonus ,5 564,2 1) Pro zátěžové pásmo VT / NT (VT: 8 hodinová špička, NT zbytek hodin, stanovuje PDS) (2) O1-O3: specializované kategorie spalování biomasy, S1-S3: současné spalování biomasy a fosilních paliv, P1-P3: paralelní spalování biomasy a fosilních paliv. U S1-S3 a P1-P3 je povolen pouze zelený bonus. (3) Včetně jiných plynů, jako např.: skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů. U kategorií s vyššími úrovněmi dotací existují požadavky na minimální účinnost. (4) Větrná kapacita má nárok na podporu, pokud pokrývá nejméně 1 km 2 a celkový instalovaný výkon je alespoň 20 MWe. (5) Solární elektrárny o výkonu nad 30 kw nemají podle nových pravidel od roku 2011 nárok na podporu. (6) Min. hodnoty platí pro nově vybudované kapacity, zatímco max. hodnoty platí pro starší zařízení (obecně 2004 nebo 2005). Tarify a bonusy pro zařízení postavená mezi těmito roky se rozloží rovnoměrně mezi min. a max. hodnoty. 20

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012,

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, 27.11.2012 Změna systému podpory od 1. ledna 2013 Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně vykupující Povinně

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 9. funkční období 171 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony (Navazuje

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Notifikace a vývoj legislativy Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Retroaktivní kroky Zrušení osvobození od daně z příjmu Zvýšení investičních nákladů uložením povinnosti instalace dispečerského

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 14. 12. 2016 ČÁSTKA 12/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 29. 9. 2016 ČÁSTKA 8/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letoutradicí,

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991

Více

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Seminář IVD 16. 3. 2016, Praha Výhled nákladů na podporu do roku 2020 skutečnost skutečnost skutečnost odhad odhad odhad odhad odhad NÁKLADY (mil. Kč) 2013 2014

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (sněmovní tisk 369)

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (sněmovní tisk 369) Právní úprava výroby energie z obnovitelných zdrojů Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Novelizován: z.č. 137/2010 Sb. (možnost poklesu výkupních cen o více než 5%) z.č. 330/2010

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Novely vyhlášek ERÚ. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Novely vyhlášek ERÚ Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Novely vyhlášek ERÚ 1. Novelizace vyhlášky č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 2. Návrh

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 22. 12. 2016 ČÁSTKA 13/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 19. 11. 2015 ČÁSTKA 6/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha Jak změní technologický rozvoj užití energetických surovin pro výrobu elektrické energie? (technologické možnosti konvenčních x nekonvenčních zdrojů elektřiny) Pavel Ripka ČVUT FEL Praha zdroj dat a obrázků:

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz Kvalita elektřiny Ing. Jan Šefránek Energetický regulační úřad Jan.Sefranek@eru.cz AMPER 2013 Kvalita dodávek elektřiny Kvalita dodávek a služeb je stanovena vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje Dle zákona

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 7/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Novely energetické legislativy

Novely energetické legislativy Novely energetické legislativy Ing. Jan Pokorný Obsah Směrnice EU a Novela energetického zákona Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie Shrnutí a závěr 2 3 Obsah Směrnice EU a Novela energetického

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f.

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f. Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb.,

Více