PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH"

Transkript

1 PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI PRO INVESTiCE II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 Popis českého trhu garantované výkupní ceny (FIT)/bonusy Financování obnovitelných zdrojů elektrické energie Cíle obnovitelných zdrojů elektrické energie Potenciál výroby obnovitelných zdrojů elektrické energie Další mechanismy podporující obnovitelné zdroje elektrické energie III. PŘEKÁŽKY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE III.1 III.2 III.3 Přetrvávající a budoucí legislativa Výkyvy ve vládní politice vůči obnovitelným zdrojům elektrické energie Problematika vydávání povolení a integrace rozvodné sítě IV. PŘÍLOHA IV.1 IV.2 Dodatečné údaje k českému trhu s elektrickou energií Politika a rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, možnosti 1 Při přípravě této zprávy byla získána vstupní data od těchto odborníků: Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek a Goran Mandić, Britské velvyslanectví v Praze. Informace obsažené v tomto dokumentu není dovoleno reprodukovat bez předchozího souhlasu Cambridgeského programu pro vedení v udržitelnosti Cambridge Programme for Sustainability Leadership 2012.

2 I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY Český trh s elektřinou je plně vyspělý. Až do konce roku 2010 nabízel snazší podmínky pro příchod nových investorů do obnovitelných zdrojů elektrické energie (soustřeďujících se zejména na fotovoltaiku), v roce 2010 však nastaly regulační změny, které tuto situaci změnily. Česká republika je díky relativně levným výrobním kapacitám a dobrému připojení k síti jedním z největších vývozců elektřiny v regionu střední a východní Evropy. Jedná se však o koncentrovaný trh: státem vlastněný ČEZ má vysoký podíl jak ve výrobě, tak i v distribuci. ČEZ se oblasti obnovitelných zdrojů věnuje jen okrajově, ale má ambiciózní plány na rozšíření svého jaderného a na fosilní bázi postaveného portfolia, v rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie by tak mohl spatřovat hrozbu, protože by mohly snižovat jeho příležitosti pro realizaci a financování vlastních projektů. Hrubá spotřeba elektřiny v uplynulých sedmi letech kolísala okolo 70 TWh, přičemž toto kolísání reflektovalo hospodářský růst, čistá spotřeba představuje v České republice okolo 60 TWh. Podle předpovědí uvedených v národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů poroste spotřeba elektřiny v letech v průměru o 1,2 %. Na konci roku 2010 činila celková instalovaná kapacita MW, oproti roku 2009 tak zaznamenala 9,5% nárůst. Za 85 % tohoto nárůstu stály nové solární kapacity. Výrobu 53 % z MW zajišťují tepelné elektrárny, zejména elektrárny spalující černé a hnědé uhlí. Jaderná energie, která tvoří téměř 20 % veškeré kapacity, zajišťuje skoro 30 % celkové výroby. Hydroelektrárny a přečerpávací elektrárny představují kolem 11 %. Plynové turbíny s jednoduchým i kombinovaným cyklem představují jen asi 5 % z kapacity. V zemi se také hojně používají plynové kogenerační jednotky (CHP), které zajišťují jednu třetinu výroby elektřiny a více než 40 % celkové výroby tepla. Solární kapacity se z 2,5% podílu v roce 2009 zvýšily do konce roku na téměř 10%. Stejně tak rostou, i když pomaleji, kapacity využívající větrnou energii. Pokud jde o vlastnickou strukturu výrobního portfolia, je český trh s elektřinou vysoce koncentrovaný. Téměř 60 % kapacit včetně veškerých jaderných, více než 50 % tepelných elektráren a většinu vodních elektráren vlastní jedna společnost, jejímž většinovým majetkem je stát, společnost ČEZ. Na výrobě elektrické energie z jiných obnovitelných zdrojů se však významněji nepodílí (fotovoltaika: 18,9 MW, vítr: 0,1 MW, aktuální informace o využití biomasy nejsou k dispozici). Kromě ČEZ na trhu nepůsobí žádná jiná společnost, která by měla na významný tržní podíl (tj. nad 3 %). Zahraniční kapitál je v oboru výroby elektrické energie sice přítomen, ale vzhledem k malému rozsahu investičních příležitostí je jeho přítomnost omezena. Ve čtyřech zemích sousedících s Českou republikou funguje pět přenosových systémů 2. Propojení přeshraničních kapacit umožňuje zemi teoreticky vyvážet nebo dovážet přibližně 25 TWh 3 energie, což představuje 25 % hrubé domácí spotřeby. Díky svým levným výrobním kapacitám a své geografické poloze je ale Česká republika významným vývozcem. Obvyklý směr obchodních toků je dovoz z Polska a vývoz do Rakouska, Německa a na Slovensko. Čistý vývoz se od roku 2005 pohyboval v rozmezí přibližně 11,5 15 TWh, což je asi 13,7 % 18,3 % hrubé výroby energie. Česká republika je tak třetím největším vývozcem elektřiny v EU. 2 Německo společně s Českou republikou využívají dva provozovatele přenosových soustav. 3 Zdroj: Česká republika: Národní zpráva České republiky o stavu elektroenergetiky a plynárenství za rok 2010, červenec 2011, str. 19 2

3 Český trh s elektrickou energií je od roku 2006 plně liberalizován. Cenu elektřiny určuje trh. V roce 2010 na trhu působilo 321 subjektů, které měly oprávnění k obchodování s elektřinou. 4 Obchodníci mohou obchodovat buď prostřednictvím elektrické burzy Power Exchange Central Europe (PXE), nebo přes spotové nebo over-the-counter (OTC) trhy organizované operátorem trhu OTE (OTE, a.s.), obchody je také možné uzavírat prostřednictvím bilaterálních jednání. Od září 2009 jsou obchodní možnosti a likvidita dále posilovány propojením českého day ahead trhu se slovenským 5. Celkové obchodování na spotových trzích OTE v průběhu let roste, v současné době představuje asi 10 % domácí poptávky. Naprostá většina obchodů je stále založena na dvoustranných smlouvách, jejichž hodnota v roce činila 106,17 TWh. Výhradním provozovatelem přenosové soustavy v České republice je společnost ČEPS, jejímž jediným akcionářem je stát. Pokud jde o jeho vztahy s ostatními subjekty na trhu, lze ČEPS považovat za vlastnicky odděleného provozovatele přenosové soustavy. Je však třeba poznamenat, že většinový podíl v největší elektrárenské společnosti ČEZ rovněž vlastní stát. Existují tři regionální systémy distribučních sítí, které jsou přímo připojeny k přenosové soustavě a jsou kontrolovány společnostmi E.ON, PRE (přes 70 % vlastní německá společnost EnBW, PRE své služby poskytuje v hlavním městě Praze) a ČEZ Distribuce (která v roce 2010 distribuovala téměř dvě třetiny veškeré elektrické energie). K nim se připojuje dalších asi 297 menších lokálních provozovatelů distribučních soustav. Od roku 2008 na maloobchodním trhu roste konkurence, neboť řada nezávislých obchodníků začala bojovat se zavedenými dodavateli o maloodběratele odebírající elektrickou energii ze sítě nízkého napětí. V důsledku toho změnila v roce 2010 přibližně 4 % spotřebitelů svého distributora. Zpracování aktuální verze energetické strategie České republiky se opožďuje, původní je z roku Její příprava se neustále odkládá, poslední dění však naznačuje, že by mohla být zveřejněna v létě roku Všichni domácí i zahraniční investoři očekávají, že ještě před tím, než vynaloží své investice, uvidí, jakým směrem se bude strategie ubírat v příštích desetiletích. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo státní energetickou koncepci a ministerstvo životního prostředí vypracovalo na podzim roku 2009 návrh politiky na ochranu klimatu. Zdá se, že návrhům strategických plánů, jejichž cílem je zvyšování bezpečnosti energetických dodávek, bude dominovat jaderná energetika. U obnovitelných zdrojů elektrické energie se důraz klade na výrobu elektrické energie z biomasy, tento koncept ovšem kontrastuje s vývojem mezi roky Koncepce předpokládá další zvýšení podílu jaderné energie s cílem dále navýšit exportní potenciál země. Jedno z klíčových doporučení zprávy, kterou pro Českou republiku v roce 2010 vypracovala Mezinárodní agentura pro energii (IEA), zní následovně: V rámci regionu podporujte spolupráci mezi vládami a operátory přenosových soustav a dbejte na to, aby byl růst dodávek elektrické energie v souladu s regionální nabídkou a poptávkou, posilujte spolupráci se sousedními zeměmi, abyste vytvořili fungující regionální trh s elektrickou energií. 7 Významným krokem k vytvoření integrovaného regionálního trhu je v tomto směru propojení českého a slovenského trhu. 4 Zdroj: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010, str Maďarsko a Polsko se rovněž chystají, že se připojí na tento propojený trh, uvažovaným termínem je rok Podle nejnovější zprávy svůj záměr připojit se vyjádřilo i Rumunsko. 6 Zdroj: Česká republika: Národní zpráva České republiky o stavu elektroenergetiky a plynárenství za rok 2010, červenec 2011, str Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii: Energetické politiky zemí IEA: Česká republika,

4 II. VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI PRO INVESTICE Stávající politika Česká republika do své legislativy zapracovala příslušné Směrnice týkající se obnovitelných zdrojů energie (2001/77/ES a 2009/28/ES). Od roku 2005 využívá variabilní politiku podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie, kde si výrobci mohou zvolit mezi garantovanou výkupní cenou (FIT) a systémem zeleného bonusu. V roce 2010 činil celkový výkon obnovitelných zdrojů elektrické energie 1,9 GW, většinu představovaly fotovoltaické zdroje. Větrné zdroje energie čítaly 210 MW, u biomasy se přesná kapacita neudává, protože se většinou jedná o současné spalování s jinými palivy. V letech v regionu došlo k nebývalému nárůstu fotovoltaických kapacit 2 GW za dva roky, tento vývoj zapříčinily štědré garantované výkupní ceny (FIT) a regulační opatření, která ale nebrala ohled na vývoj na trhu (např. velmi striktní 5% limit pro roční snížení garantované výkupní ceny). Pomalá reakce státních orgánů přispěla k prohloubení problému. Boom fotovoltaických elektráren měl významný dopad na cenu pro spotřebitele využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie vedlo jen v roce 2011 k více než desetiprocentnímu nárůstu. Bude-li chtít země splnit i jen aktuální cíl pro rok 2020, pak jí nedávný prudký nárůst fotovoltaických kapacit ponechává pro další investice do obnovitelných zdrojů elektrické energie jen malý prostor. Podpora investic K podpoře rozvoje kapacit obnovitelných zdrojů elektrické energie posloužily národní programy a operační programy financované zejména prostřednictvím fondů EU. Pro tuto oblast jsou k dispozici pouze souhrnné údaje. Další podporu poskytovaly daňové stimuly na rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie, ale program byl v roce 2010 zrušen v důsledku změn v jejich regulaci. Cíle, příležitosti a potenciál Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů stanovuje pro rok 2020 indikativní cíl pro obnovitelné zdroje elektrické energie ve výši 14,3 %. V současné době zaujímá nejvyšší podíl fotovoltaika, nicméně podle národního akčního plánu nastane další růst zejména v oblasti využití biomasy a částečně i větrných kapacit. Nárok na garantovanou výkupní cenu bude ve smyslu nového Zákona o zdrojích energie (2012) v budoucnu svázán s cíli národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál dalšího využití vodních zdrojů je omezen; stejně tak je omezen potenciál využití větrné eneergie, protože nejlepší lokality se povětšinou nacházejí v přírodních chráněných oblastech. Energetická koncepce (2009) spatřuje největší potenciál ve využití biomasy. Nový zákon o zdrojích energie zavádí do stávající praxe souběžného spalování biomasy limity, což vytváří příležitosti pro novou a efektivnější výrobu energie na bázi biomasy. Navrhované sazby garantované výkupní ceny pro biomasu se ale pohybují spíše v polovině evropských rozpětí pro její garantované výkupní ceny. Nový zákon o zdrojích energie se vztahuje na přímou podporu biometanu (obohacený bioplyn) vháněného do rozvodné sítě zemního plynu. Jedná se o nový způsob regulace: biometan získá zelený bonus za kwh zavedenou do sítě, který bude financovaný z regulované složky nákladů na zemní plyn. Česká republika je ze všech zemí regionu střední a východní Evropy nejblíže na cestě k dosažení svých cílů pro obnovitelné zdroje elektrické energie stanovených na rok 2020 a to v důsledku rychlého rozvoje fotovoltaických kapacit v letech 2009 a Ten byl zejména možný díky pružnému a velkorysému systému podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tento vývoj byl však tak rychlý, že bylo před časem nutné přijmout opatření, včetně úplného ukončení podpory na zemi instalovaných fotovoltaických kapacit, která se pokusila zmírnit finanční dopad tohoto vývoje na maloobchodní ceny. Podle národního akčního plánu pro 4

5 energii z obnovitelných zdrojů se v budoucnu předpokládá zvýšení podílu výroby elektřiny z pevné a plynné biomasy, jak ukazuje dále uvedený graf. Pokud jde o výrobu energie z bioplynu a biomasy, nelze jejich rozsah jednoznačně určit, neboť nejsou z důvodu souběžného spalování ve statistikách oddělovány od kapacit tepelných elektráren a plynových turbín. Z tohoto důvodu nejsou ani zobrazeny v grafu na obrázku 1 níže. Podle ERÚ (Český energetický regulátor) v roce 2010 existovalo 241 zařízení s celkovým výkonem 125,65 MW s podílem bioplynu (včetně skládkového plynu) a 56 zařízení s celkovým výkonem 1676,37 MW s podílem pevné biomasy. Obrázek 1: Roční projektovaná instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů elektrické energie mezi lety podle technologií Obrázek 1 výstižně ilustruje velmi strmý nárůst fotovoltaických technologií v letech 2009 a 2010; zásadní informací však je, že pokud bude chtít Česká republika usilovat pouze o naplnění cílů národního akčního plánu, bude prostor pro další investice do obnovitelných zdrojů energie v příštích letech omezen. Toto omezení bude výraznější, pokud zvažujeme kapacitu, pokud jde o výrobu, prostor pro rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie stále existuje. Graf nabízí smíšený pohled, což je možné vysledovat zpět k segmentu fotovoltaické energie; využití fotovoltaických zdrojů je totiž ve srovnání s konvenčními technologiemi všeobecně omezenější. Jinými slovy, systém pro výrobu jedné kwh elektrické energie potřebuje více fotovoltaických kapacit než v případě konvenčních technologií. V grafu se odráží i roční zpoždění ve výrobě, protože mnoho nových fotovoltaických kapacit bylo do provozu uvedeno na konci roku Zbývající nárůst se většinou očekává u bioplynu a pevné biomasy. Předpovídané změny v politice pro rok 2012 naznačují, že vláda bude chtít stanovit pro další růst obnovitelných zdrojů elektrické energie strop, tomuto tématu se pozorně věnujeme v části o vyhlídkách do budoucna. 5

6 Obrázek 2: Roční očekávaná výroba elektrické energie mezi lety podle technologií 8 II.1 Popis českého trhu - garantované výkupní ceny (FIT), bonusy Nepovinné schéma garantovaných výkupních cen bylo v České republice představeno již v roce 2002 v návaznosti na legislativu EU (Směrnice 2001/77/ES). Do roku 2004 český systém charakterizoval jen nízký podíl obnovitelných zdrojů energie. Zákon 180/2005 o podpoře obnovitelných zdrojů energie zavedl systém, který umožňoval společné uplatnění garantovaných výkupních cen a zeleného bonusu (který se někdy označuje jako zelená prémie). Podle tohoto systému si provozovatel zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů mohl vybrat mezi dvěma paralelními režimy: Provozovatel se mohl rozhodnout pro garantovanou výkupní cenu za povinný nákup provozovatelem přenosové soustavy. V tomto případě garantovaná výkupní cena, která byla upravována o inflaci, vycházela z doby návratnosti stanovené na dvacet let, jako hranice pro snižování cen 9 byl nastaven maximálně 5% pokles sazeb. Tento režim nebylo možné uplatnit na společné spalování biomasy. Provozovatel se mohl rozhodnout pro zelený bonus, který byl vyplacen nad rámec tržní ceny, a poté prodávat svou energii na trhu. Distributor zajistil i přednostní připojení zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě. Tento režim neposkytuje dlouhodobou cenovou záruku. 8 Pro roky není k dispozici rozdělení na malé a velké vodní elektrárny, ani samostatné informace týkající se využití biomasy. Údaje za další roky vycházejí z národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. 9 V případě malých vodních elektráren je nárokové období 30 let, zatímco u skládkových a důlních plynů pouze 15 let. 6

7 Systém byl flexibilní a provozovatelé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů se každý rok (do 30. listopadu) mohli rozhodnout, jaký režim využijí v následujícím roce. Tarify a bonusy byly stanoveny na jeden rok dopředu Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Tyto sazby byly upravovány každý rok podle předem určené metodiky, a to včetně faktoru napojeného na cenový index výrobců. Navíc existovala hranice pro snižování úrovně podpory regulátor nesměl garantovanou výkupní cenu/bonus snížit o více jak 5 % za rok, cílem bylo ochránit investory před nečekanými škrty. Rozlišovalo se i stáří zařízení: zařízení zahajující provoz v různých letech měla nárok na různé tarify/bonusy. Pokud jde o propojení distribučních soustav, provozovatelé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů měli právo přednostního připojení a provozovatelé sítí měli za povinnost uzavírat smlouvy o připojení. Přestože jsou technické normy a pravidla jasná, náklady na připojení jsou významné, ale nejsou úměrné velikosti kapacity, což je nevýhodné pro menší zařízení 10. V roce 2008 nastaly v plánu podpory drobné změny, které se týkaly zejména technických parametrů pro výpočet roční úrovně tarifů/bonusů (např. typická životnost, typické období využití). V roce 2009 byl systém prémií rozšířen i na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a na druhotné zdroje (např. skládkové a důlní plyny). Léta 2010 a 2011 přinesla do systému více neočekávaných změn, a to zejména z důvodu prudkého využívání fotovoltaických kapacit a z toho plynoucího tlaku na cenu, kterou měli platit koncoví spotřebitelé. Do konce roku 2010 dosáhly fotovoltaické kapacity téměř 2 GW (to představuje 10 % celkových kapacit), což vytváří další tlak na růst cen pro konečné uživatele. Pro rok 2011 by v důsledku podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie cenové zvýšení bývalo dosáhlo úrovně 578 Kč/MWh (25 /MWh), ale skutečný cenový nárůst byl zastropován částkou 370 Kč/MWh (17 /MWh), neboť na základě vládního rozhodnutí do tohoto sektoru plynuly prostředky z rozpočtu. 11 Tento cenový nárůst by bylo možné přirovnat k ceně ve výši 3500 Kč/MWh (142 /MWh) pro domácnosti v roce V roce 2010 nastaly v oblasti obnovitelných zdrojů energie tyto hlavní regulační změny: Duben 2010: 5% limit pro snížování cen nadále neplatí u investic s dobou návratnosti kratší než 11 let (zákon 137/2010) Tato změna má vliv na investice uvedené do provozu v roce 2011 a později. Listopad 2010: s účinností od března 2011 mají nárok na podporu nová fotovoltaická zařízení o výkonu pouze do 30 kw, a to jen tehdy, jsou-li instalována na budovách (na střechách a obvodových stěnách) (zákon 330/2010, plně v platnosti od března 2011). Nedotčeny zůstávají garantované výkupní ceny/bonusy u starších zařízení. Prosinec 2010: zavedení zvláštní daně pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech , cílem je kompenzace negativních dopadů na cenu pro koncové 10 Zdroj: PV Legal: Snížení byrokratických bariér pro úspěšné nasazení FV v Evropě, Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ na rok

8 spotřebitele (zákon 402/2010) s platností od ledna Sazba daně činí 26 % z garantované výkupní ceny vyplácené výrobcům solární energie za zařízení s kapacitou vyšší než 30 kw a bude placena v letech V červenci 2011 český soud rozhodl, že je tato daň protiústavní. Daň slouží jako finanční zdroj pro vládní intervence, jejichž cílem je snižovat zátěž pro koncové spotřebitele. Současná koncepce garantovaných výkupních cen/plánu prémií Hlavní stavební kameny výše popsaného systému podpory zůstávají pro rok 2012 nadále v platnosti, takže se i nadále používají oba režimy garantované výkupní ceny i plán zelených prémií. Provozovatelé energetických soustav jsou povinni platit producentům výkupní ceny a zelené bonusy a musí s výrobci elektrické energie z obnovitelných zdrojů uzavírat smlouvy. Podpora se vyplácí měsíčně na základě zprávy o výrobě z obnovitelných zdrojů. Podle posledního cenového rozhodnutí ERÚ (č. 7/2011), které stanovuje sazby a bonusy na každý rok, existuje více než 40 kategorií garantovaných výkupních cen a zelených bonusů, které jsou rozděleny podle technologie a stáří zařízení. Navíc v případě malých vodních elektráren jsou tarify/bonuss diferencovány v závislosti na flexibilitě elektrárny. Tento počet je dvakrát vyšší, protože jak garantované výkupní ceny, tak zelené bonusy stanovuje regulátor. Tabulka 7 v příloze uvádí rozpětí garantovaných výkupních cen/bonusů (minimální a maximální hodnoty) pro různé technologie a stáří zařízení platné v roce Délka podpory je obecně garantována na 20 let s výjimkou malých vodních elektráren, kde doba nároku činí 30 let. (příloha č. 3 vyhlášky č. 475/2005). Regulátor každý rok přepočítává garantované výkupní ceny a zelené bonusy, ale až do roku 2010 bylo obecným cílem této revize zohlednění inflace. Výrobci byli chráněni před nečekanými regulačními cenovými rozhodnutími ustanovením, že garantované výkupní ceny a bonusy u nových investic nemohou být sníženy o více než 5 % ročně. Technické parametry pro tyto výpočty byly poskytnuty i investorům. Ustanovení o 5% omezení je stále v platnosti, ovšem platí jisté výjimky: toto ustanovení se nevztahuje na ty kategorie obnovitelných zdrojů energie, u nichž je skutečná doba návratnosti kratší než 11 let stanovených ERÚ. Systém fungoval velmi spolehlivě v letech 2007 až 2010, dokud vysoký nárůst fotovoltaických kapacit nedotlačil regulátora a vládu, aby další rozšiřování fotovoltaiky zastavili. II.2 Financování obnovitelných zdrojů elektrické energie Všichni spotřebitelé energie přispívají na náklady spojené s podporou obnovitelných zdrojů elektrické energie tím, že distribučním společnostem platí jednotný poplatek, který je zahrnutý do ceny za distribuci elektřiny. 13 Do roku 2010 byl systém plně financován prostřednictím tohoto mechanismu, ale od zavedení daně z fotovoltaických zařízení je zdrojem financování rovněž státní rozpočet. 12 Sazba daně u zelených bonusů činí 28 %. (Zdroj: Současně se při spalování fosilních paliv platí v letech 2011 a 2012 daň z volných CO 2 povolenek ve výši 32% (z tržní hodnoty). Za zemědělskou půdu, na které jsou instalovány solární panely, se navíc platí vyšší poplatky. 13 Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ za rok 2010, str. 21 8

9 Podpora pro nově postavená fotovoltaická zařízení instalovaná na zemi byla přerušena především proto, že rychlé rozšiřování technologií vedlo k prudkému nárůstu koncové ceny pro spotřebitele. Před rokem 2009 představovala podpora obnovitelných zdrojů energie méně než 1,5 % z ceny pro spotřebitele (bez DPH), zatímco do roku 2011 dosáhla 4,6-5,3 % v závislosti na hladině napětí, bez státní dotace by se zvýšila dokonce na 10, % 14. V současné době se prostředky na tuto dotaci získávají z daně na fotofoltaické elektrárny, což znamená, že příjmy z fotovoltaických elektráren slouží jako základ umožňující další cenové snížení. Uvedený dopad ilustruje následující obrázek. Obrázek 3: Dopad podpory obnovitelných zdrojů energie na ceny pro koncové spotřebitele 15 II.3 Cíle obnovitelných zdrojů elektrické energie Cíl, který pro Českou republiku pro rok 2010 v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie stanovila EU, činil 8,32 % z celostátní hrubé spotřeby energie. 16 Podle posledních dostupných údajů česká energetická soustava tento cíl v roce 2010 splnila na 8,3 %. Naplněním tohoto cíle dosáhla elektroenergetická soustava toho, že se 7,4 % elektrické energie vyrábí z obnovitelných zdrojů. Na cíli stanoveném pro ČR v národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů ve výši 13,5 % z hrubé spotřeby energie se obnovitelné zdroje pro výrobu elektrické energie podílejí 14,3 %. Obrázky číslo 1 a 2 výše ilustrovaly, jak národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů plánuje dosáhnout celostátního cíle pro rok 2020 z pohledu výroby a kapacity. II.4 Potenciál výroby E-OZE Budoucí možnosti nasazení výroby energie/elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou často zarámovány různými koncepcemi, které zvažují jejich potenciál z pohledu teorie, technologie, realizovatelnosti a/nebo ekonomických aspektů. Je tedy obtížné odhadovat potenciál pro 14 10,8 % u NN, 13 % u VN a 14,6 % u VVN dodávek elektrické energie. Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ za rok Zdroj: Zpráva o činnosti ERÚ za rok Hodnoty roku 2011 jsou ve zprávě uváděny jako odhad. 16 Do národní legislativy zapracováno zákonem 180/

10 jednotlivé země tak, aby bylo možné a) provést srovnání na úrovni jednotlivých zemí a b) v časovém horizontu do roku 2020 účinným způsobem určit omezení. Proto používáme specifické pomocné kategorie: pro fotovoltaiku a větrnou energii údaje o přírodních podmínkách (evropské mapy rychlosti větru a slunečního záření viz příloha), u jiných technologií (biomasa, geotermální a vodní zdroje) uvádíme odhady (jsou-li k dispozici) z oficiálních vládních dokumentů (národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, strategie atd.), včetně hlavních předpokladů (jsou-li k dispozici). V případě České republiky poskytuje národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů odhad dodávek biomasy domácího původu, souhrn je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 1: Odhadované dodávky biomasy v ktoe /2006 Přímé dodávky dřeva ,44 Nepřímé dodávky dřeva ,33 Zemědělský vedlejší produkt ,1 Biomasa z odpadu ,67 Bioplyn 83 neuv. neuv. - Celkem (bez bioplynu) ,99 Jak vyplývá z tabulky, český národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů předpokládá zdvojnásobení dodávek biomasy z domácích zdrojů. To znamená, že existuje potenciál pro další rozšíření obnovitelných zdrojů z elektrické energie z biomasy; nelze ovšem usuzovat, zda to je či není dostatečné pro zajištění požadovaného nárůstu, protože zdroje biomasy je možné využít mnoha odvětvích (doprava, teplo a obnovitelné zdroje elektrické energie). Je důležité poznamenat, že poslední sloupec udává poměrný nárůst dodávek biomasy mezi léty 2006 a 2020 podle národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů ČR. Vypočítá se jako poměr předpokládaného potenciálu pro rok 2020 a skutečného využití biomasy v roce II.5 Další mechanismy podporující obnovitelné zdroje elektrické energie Kromě garantovaných výkupních cen a plánu zelených bonusů podporuje Česká republika rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie také prostřednictvím programů na podporu investic, které využívají finanční zdroje EU pro období : Národní program na podporu opatření na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů energie; 17 Zdroj: Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, Zdroj: ERÚ: Zpráva o plnění indikativního cíle pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů za rok

11 Operační programy Podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí); na tyto programy na podporu obnovitelných zdrojů v oblasti energetiky byly přiděleny částky ve výši 10 miliard Kč/386 milionů v roce 2008 a 1,6 miliardy CZK/65 mil. v roce 2009, a to především na financování rozvoje malých vodních elektráren, zdrojů biomasy a bioplynu. Program Zelená úsporám (Ministerstvo životního prostředí); Plán rozvoje venkova ČR (Ministerstvo zemědělství). Plán v roce 2009 podporoval zejména zařízení na výrobu bioplynu částkou 371 mil. Kč (15 mil. ). Kromě toho ČR podporovala rozvoj obnovitelných zdrojů energie také prostřednictvím daňových úlev, když poskytovala pětileté osvobození od daně z příjmu právnických osob na všechny investice do obnovitelných zdrojů energie s nárokem na garantovanou výkupní cenu. 19 Vláda tento systém zrušila v září Jediný rozdíl je u malých vodních elektráren: pouze malé vodní elektrárny s výkonem pod 1 MWe mají nárok na daňovou úlevu. 20 Platts: Energie ve východní Evropě,

12 III. PŘEKÁŽKY PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Podle nového zákona o zdrojích energie (leden 2012, dosud nenabyl účinnosti) je pro další podporu obnovitelných zdrojů elektrické energie stanoven strop, který je určen na základě odhadů národního akčního plánu pro energie z obnovitelných zdrojů. Měl by sloužit jako účinný regulační nástroj pro omezení dalšího rozsáhlého rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie. Existují náznaky, že do konce roku 2012, kdy se dokončí a vstoupí v platnost nové dodatečné legislativní nástroje, podporu nezíská žádná nová investice do obnovitelných zdrojů elektrické energie. Investoři by měli počkat, dokud se tato legislativní nařízení nedokončí a neschválí. Dřívější kolísání politiky pro obnovitelné zdroje elektrické energie, ke kterému docházelo v uplynulých třech letech, do určité míry podkopalo důvěryhodnost regulace obnovitelných zdrojů elektrické energie. Spory mezi ministerstvy rovněž přispěly k politickému kolísání. Podporu veřejnosti dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie oslabuje i způsob, jakým vláda komunikuje o dopadech na koncové ceny. Licenční řízení je poměrně zdlouhavé a vyžaduje značné množství povolení. Na žádost provozovatele přenosové soustavy provozovatelé distribučních sítí od roku 2010 také neuzavírají nové smlouvy o připojení s developery velkých zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. III.1. Stávající a budoucí legislativa Nový zákon o energetických zdrojích sněmovna přijala dne 31. ledna 2012 (čeká na podpis prezidenta), bude účinný od roku 2013, přičemž účinnost některých ustanovení nastane již v roce Hlavní rysy nového nařízení jsou následující 21 : podpora obnovitelných zdrojů energie bude napojena na národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. To by mohlo posloužit jako účinný strop pro podporu pro obnovitelné zdroje elektrické energie, avšak provozní údaje se nezveřejňují. Bude existovat oficiální nákupčí, takže provozovatelé sítí budou od roku 2013 této role zproštěni. Systém upřednostňuje zelený bonus před garantovanými výkupními cenami. Výrobci, kteří si zvolí zelený bonus, budou moci nabídnout elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů oficiálnímu nákupčímu, který bude povinen ji odkoupit a zaplatit rozdíl mezi zeleným bonusem a garantovanou výkupní cenou. Horní hranice kapacity je stanovena v plánu garantovaných výkupních cen (100 kw) a úroveň garantovaných výkupních cen bude stanovena podle pravidla jednoduché návratnosti investice na 15 let. Ti výrobci, kteří mají v současnosti nárok 21 Zdroj: Informace k novému zákonu od českých odborníků a 12

13 na garantované výkupní ceny, jej budou mít i nadále. Pravidlo maximálního 5% poklesu zůstává v platnosti i pro budoucí platby garantovaných výkupních cen s výjimkou investic s dobou návratnosti kratší než 12 let. Stanovují se horní limity garantovaných výkupních cen/bonusu pro investice do nových obnovitelných zdrojů elektrické energie: obecně ve výši 4500 Kč/MWh (175 /MWh), ale pro biometan ve výši 1700 Kč/MWh (69 /MWh) a pro teplo z obnovitelných zdrojů ve výši 50 Kč/GJ (2 /GJ). Výroba elektrické energie z biomasy a bioplynu bude mít nárok pouze na provozní podporu, bude-li u biomasy dosaženo vysoce účinné kogenerace. Současná podpora současného spalování skončí na konci roku 2015 (s výjimkou vysoce účinné kogenerace). Podporu dostane biometan (obohacený bioplyn) vháněný do rozvodné sítě zemního plynu (novinka EU: zelený bonus za kwh vháněného biometanu bude financován z regulované nákladové složky zemního plynu), přímou podporu dostane i teplo z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že v průběhu roku 2012 bude k dispozici podrobnější doplňující legislativa. V první polovině roku 2012 se očekává schválení nového cíle národního akčního plánu pro energie z obnovitelných zdrojů, ve kterém budou budou stanoveny nové cíle pro obnovitelné zdroje elektrické energie a obnovitelné zdroje pro vytápění. Mohlo by dojít k předefinování konkrétních cílů pro některé technologie (například u fotovoltaiky je uvažováno cílené okno 65 MW ročně), ale mohlo by dojík i posunutí cíle pro biometan i pro bioplyn směrem k obnovitelným zdrojům pro vytápění. V novém plánovacím období EU ( ) by se mohl změnit i přístup k podpoře nových obnovitelných zdrojů elektrické energie a případně také budoucích národních zemědělských dotací (doplňujících oficiální společnou zemědělskou politiku). Solární daň bude zachována až do konce roku 2013 a majitelé fotovoltaických zařízení budou platit pravidelné příspěvky na pokrytí nákladů na likvidaci odpadu. Nedávné oznámení nové ředitelky ERÚ (paní Vitásková) naznačuje, že další rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie může být, alespoň na určitou dobu, značně omezen, nebo dokonce zastaven. 22 Proto nelze vyloučit, že prezident bude nový zákon vetovat a pokusí se ovlivnit stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu. Obecným doporučením pro potenciální investory tedy je, aby vyčkali, až budou přijata a vstoupí v platnost podrobná pravidla, k tomu ale podle očekávání dojde až koncem roku Zdroj: 13

14 III.2. Výkyvy ve vládní politice vůči obnovitelným zdrojům elektrické energie Až do roku 2008 se obnovitelným zdrojům elektrické energie v České republice dostávalo jen malé podpory. Roční tempo růstu kapacity těchto technologií, ale zcela odpovídalo situaci v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy. Studie, které prováděly analýzu podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie v tomto období, zdůrazňovaly problémy v administrativních postupech při vydávání povolení na zřizování obnovitelných zdrojů elektrické energie. Proces často zdržovaly místní a regionální orgány, které zřizování některých obnovitelných zdrojů elektrické energie nepovolovaly z důvodu ochrany přírody a regionálních územních plánů. Týkalo se to zejména větrných elektráren obvykle plánovaných v oblastech přírodních rezervací nebo v jejich blízkosti, kde jsou větrné podmínky obecně příznivější. Ministerstvo životního prostředí plánovalo vypracování speciálních zón určených pro projekty na zřizování obnovitelných zdrojů elektrické energie, které měly být zahrnuty i do regionálního územního plánování; neexistují však dostupné informace o tom, zda tento plán dostal konkrétní podobu 23. Další administrativní bariéru vytvořil požadavek na provádění nákladného a nejednoznačně definovaného hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA) u obnovitelných zdrojů elektrické energie. Limity pro hodnoceny byly stanoveny poměrně přísně, např. u umístění turbíny větrné elektrárny ve výšce vyšší než 35 metrů, nebo u celkového výkonu nad 500 kw. Zdá se, že problémy, které se v letech pojily s administrativními postupy, byly alespoň s ohledem na zřizování fotovoltaických zařízení vyřešeny, neboť se v uvedených dvou letech podařilo do české energetické distribuční sítě připojit téměř 2 GW výkonu ve zařízeních. Investoři a energetický regulátor (ERÚ) se v tomto období dobře vyrovnali s rostoucím objemem požadavků na vydávání povolení (v samotném roce 2010 muselo být vydáno více než nových povolení). Na konci uvedeného období pak přišlo zpomalení kvůli zásahu ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy, který v únoru 2010 uvalil zákaz na připojování nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Toto opatření bylo jen prvním krokem, který byl počátkem nové éry, kdy se obnovitelným zdrojům energie dostává jen vlažné podpory, česká vláda zamezila dalšímu budování fotovoltaických zařízení, byly ukončeny daňové pobídky na podporu energie z fotovoltaických zdrojů, snížila se garantovaná výkupní cena/bonusy a nadále není možné instalovat fotovoltaická zařízení na zemi (pro podrobnosti viz kapitola 2). Tento vývoj poukazuje na změnu v postoji vlády, která byla v minulosti rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie, zejména fotovoltaiky, nakloněna příznivě, k současnému mnohem chadnějšímu postoji. Vláda připravila i koncepty návrhů, jejichž cílem je omezit rozšiřování nových kapacit v souladu s národním akčním plánem pro energie z obnovitelných zdrojů. 24 Podle studie firmy Ecorys 25 k tomuto obratu v postoji politiků přispívá také konflikt mezi vládními resorty. Ministerstvo životního prostředí podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů 23 Zdroj: Ecorys: Nenákladové překážky studie AEO: Česká republika, Zdroj: Platts: Energie ve východní Evropě, Zdroj: Ecorys: Posouzení nenákladových překážek růstu obnovitelných zdrojů energie v členských státech EU,

15 elektrické energie, zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje jiné strategie a chtělo by se zaměřit pouze na rozvoj biomasy. Veřejné kampaně týkající se obnovitelných zdrojů energie postrádaly vyjádření ze strany vládních činitelů a zaměřovaly se na negativní aspekty vývoje obnovitelných zdrojů elektrické energie (např. zvýšování cen energií), zdá se, že ke změně postoje vlády kromě silné lobby a vlivu společnosti ČEZ přispěly právě i tyto kampaně. Studie uvádí, že ČEZ spatřuje v rozvoji obnovitelných zdrojů energie hrozbu, která by mohla vést ke zmenšování jeho možností i zdrojů plánovaných na posilování jaderné energetiky i výroby energie z fosilních paliv. III.3. Problematika vydávání povolení a integrace rozvodné sítě V České republice mají všichni provozovatelé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů přednostní přístup k síti, musí ale platit náklady na připojení v plné výši, tyto náklady se odhadují zhruba na Od února 2010 společnost ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, po provozovatelích distribučních soustav požaduje, aby nepřipojovali všechny nové fotovoltaické a větrné elektrárny s tím, že to ohrožuje spolehlivost soustavy. 26 To slouží jako efektivní bariéra pro tyto technologie. Podle různých analýz 27 je povolovací řízení poměrně zdlouhavé a je nutné získat značný počet povolení. Systém, který by řešil vše na jednom místě, neexistuje, průměrná doba nutná pro vyřízení žádosti se pohybuje mezi 3-12 měsíci, ale vydání povolení pro technologie využívající větrnou energii si může vyžádat 4 6 let i více. Počet potřebných povolení se pohybuje mezi 5 a 7, pokud je ale povolena výjimka z územího plánu, je nutné získat další povolení. U menších zařízení se celkové poplatky pohybují kolem 8 000, u větších zařízení by ale poplatek a náklady na studii proveditelnosti mohly dosáhnout tis. na jedno zařízení Zdroj: Eclareon (firma) pro GŘ Energetika: Integrace elektrické energie z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě a do trhu elektřinou, Národní zpráva o INTEGRACI OZE: Česká republika, Ecorys: Posouzení nenákladových překážek růstu obnovitelných zdrojů energie v členských státech EU, 2010; Větrná energie v České republice, legální rámec vs. praxe, vydala Česká společnost pro větrnou energii v roce Zdroj: Ecorys: Nenákladové překážky obnovitelných zdrojů energie: Česká republika,

16 IV. PŘÍLOHA IV.1. Dodatečné údaje k českému trhu s elektrickou energií Výroba V roce 2010 měl Energetický regulační úřad ve své evidenci držitelů povolení na výrobu elektrické energie. 29 V zemi je 24 velkých elektráren (> 50 MW) a 101 výrobců s instalovaným výkonem v rozmezí 5 50 MW. 30 Celkový instalovaný výkon na konci roku 2010 dosahoval MW, což představuje 9,5% nárůst oproti úrovni roku % tohoto přírůstku bylo důsledkem nových solárních kapacit vybudovaných díky velmi příznivému plánu podpory. 53 % z MW celostátní výrobní kapacity zajišťují tepelné elektrárny, téměř 20 % jaderné elektrárny, 11 % hydroelektrárny, přičemž polovina z této hodnoty pochází z přečerpávacích vodních elektráren. Plynové turbíny s jednoduchým a kombinovaným cylkem tvoří pouze 5 % kapacity. Solární kapacity svůj 2,5% podíl v roce 2009 zvýšily do konce roku 2010 na téměř 10 %. Kapacity pro využití větrné energie také rostou, avšak pomalejším tempem; v současné době čítají 1 % celkových výrobních kapacit. Následující tabulka ukazuje vývoj podílu různých technologií od roku 2008 do konce roku Tabulka č. 2: Instalované kapacity v České republice, stav k 31. prosinci 2008, 2009 a 2010, MW Tepelné elektrárny Plynové turbíny kombinované a s jednoduchým cyklem ,024 Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Větrné elektrárny 150 neuv. neuv. Solární elektrárny ,959 Celkem Vývozní/dovozní kapacity Česká republika je významným vývozcem se silnými vazbami na své sousedy. Obvyklým směrem obchodních toků jsou dovozy z Polska a vývozy směrem do Rakouska, Německa a na Slovensko. Následující tabulka shrnuje základní údaje o přeshraničních kapacitách a způsobu jejich alokace mezi účastníky trhu. 29 Zdroj: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010, str Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 31 Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 16

17 Tabulka č. 3: Přeshraniční kapacity a druh alokace Hodnota NTC (MW) 32 Přeshraniční kapacitní aukce 33 Z České Do České Vnitrodenně Typ aukce Ročně Měsíčně Denně republiky republiky Německo 2.300* 800 koordinovaná CAO CAO CAO ČEPS Rakousko koordinovaná CAO CAO CAO ČEPS Slovensko implicitní ČEPS Polsko koordinovaná CAO CAO CAO ČEPS * v závislosti na větrné situaci v Německu. CAO: Centrální alokační úřad; společný středoevropský aukční úřad; ČEPS český PPS Distribuční společnosti V roce 2010 mělo licenci na distribuci elektrické energie subjektů. Tři regionální systémy distribuční sítě se připojují přímo do přenosové sítě. Tyto systémy jsou patří společnostem E.ON, PRE a ČEZ Distribuce. Do tří regionálních systémů se připojuje přibližně 297 menších místních provozovatelů distribučních soustav. Následující tabulka znázorňuje hlavní charakteristiky tří regionálních provozovatelů distribučních soustav. DSO Tabulka č. 4: Hlavní charakteristiky provozovatelů distribučních soustav 35 PRE Distribuce a.s. Majoritní vlastník Pražská energetika a.s. Dodávková oblast, km 2 Dodávky el. energie v roce 2010, GWh ČEZ Distribuce ČEZ E.ON Distribuce E.ON Palivový mix V roce 2010 činila celková hrubá výroba elektrické energie 85,9 TWh a více než polovina z toho plynula z dodávek uhelných tepelných elektráren. Druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou dvě jaderné elektrárny, které poskytují téměř třetinu hrubé výroby. Zemní plyn je jako palivo méně důležitý, elektrická energie z obnovitelných zdrojů ale v souladu s rostoucími kapacitami vykazuje v průběhu času rostoucí podíl. V roce 2010 představovala 7,5 % hrubé výroby a 9 % hrubé spotřeby. Česká republika je díky svým relativně levným výrobním zdrojům významnou zemí vyvážející elektrickou energii. Její roční čistý vývoz se od roku 2005 pohyboval v rozmezí asi 11,5 15 TWh, což je přibližně 13,7 % 18,3 % z hrubé výroby elektrické energie. 32 Zdroj: ENTSO-E, 33 Zdroj: ČEPS (český provozovatel přenosové soustavy) 34 Zdroj: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010, str Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 17

18 Hrubá výroba elektrické energie Vlastní spotřeba (vč. spotřeby přečerpávacích vodních elektráren) Tabulka č. 5: Palivový mix mezi léty , GWh Uhlí Přírodní plyn Jádro Voda Jiné obnovitelné neuvedeno zdroje Jiné 287 neobnovitelné 257 zdroje Celkem Čistý dovoz Vývoz Dovoz Ztráty sítě , ,5 Čistá spotřeba Celkem spotřeba el. energie IV.2. Politika a rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, možnosti Do roku 2010 dosáhl instalovaný výkon obnovitelných zdrojů elektrické energie bez hydroelektráren v České republice téměř 2,5 GW, což představuje 11,7 % z celkových kapacit. Jednalo se o výrazný nárůst oproti 2008, kdy celková kapacita z obnovitelných zdrojů elektrické energie, bez hydroelektráren, byla nižší než 400 MW. Roky zažily nebývalý nárůst fotovoltaických kapacit, viz následující tabulka. 2. Tabulka: Výroba a kapacity obnovitelných zdrojů elektrické energie mezi léty 2001 a 2010 Výroba (GWh) Vodní zdroje* ,3 Větrné zdroje 0,2 1,6 4,6 9,9 21,3 49,4 125,1 244,7 288,1 335,5 Solární zdroje 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,8 12,9 88,8 615,7 Biomasa** Geotermální zdroje *Včetně malých a velkých vodních zdrojů **Zdroj energetických dat: biomasa pro výrobu el. energie Kapacita (GWh) Vodní zdroje* 79,03 105,17 110,49 114, ,3 Větrné zdroje 0,2 1,6 4,6 9,9 21,3 49,4 125,1 244,7 288,1 335,5 Solární zdroje 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,8 12,9 88,8 615,7 Biomasa** Geotermální zdroje *Včetně malých a velkých vodních zdrojů **Zdroj energetických dat: biomasa pro výrobu elektrické energie 36 Zdroj: Statistické údaje ERÚ (český energetický regulátor) 18

19 Následující tabulka sumarizuje úrovně garantovaných výkupních cen/bonusů v České republice platných pro rok Tabulka: Rozpětí nákupních tarifů a zelených bonusů v roce 2012 (v Kč/MWh a v /MWh) Min (6) (Kč/MWh) Max (6) (Kč/MWh) Min (6) ( /MWh) Min (6) ( /MWh) Malý vodní zdroj Pod 10 MW pásmo - 8 let podle stáří (zprovozněno ) Garantovaná výkupní cena ,6 129,7 Malý vodní zdroj Pod 10 MW pásmo - 8 let podle stáří (zprovozněno ) Zelený bonus ,0 87,0 Malý vodní zdroj Pod 10 MW Režim optimalizace energetického maxima pásmo - 6 let podle stáří (zprovozněno ) Garantovaná výkupní cena (1) 3800/ 2700/ (1) 109/61(1) 154/117 (1) Malý vodní zdroj Pod 10 MW Optimalizace energetického maxima pásmo - 6 let podle stáří (zprovozněno ) Zelený bonus (1) 2240/ 2090/720 (1) 85/29(1) 91/46(1) 1140 Biomasa Kategorie O1-O3 (2) 9 kategorií (mix podle stáří a kategorie paliva) Garantovaná výkupní cena ,3 186,2 Biomasa Kategorie O1-O3 (2) 9 kategorií (mix podle stáří a kategorie paliva) Zelený bonus ,7 143,5 Biomasa Kategorie S1-S3 (2) 9 kategorií (podle kategorie paliva) Zelený bonus ,4 55,7 Biomasa Kategorie S1-03 (2) 9 kategorií (podle kategorie paliva) Zelený bonus ,4 66,7 Bioplyn Bioplyn (3) 8 kategorií mix podle stáří zařízení a zdroje plynu Garantovaná výkupní cena ,9 167,5 Bioplyn Bioplyn (3) 8 kategorií mix podle stáří zařízení a zdroje plynu Zelený bonus ,2 124,8 19

20 Min (6) (Kč/MWh) Max (6) (Kč/MWh) Min (6) ( /MWh) Min (6) ( /MWh) Větrný zdroj Nově instalovaná zařízení s roto-rem a generáto-rem ne starším než 2 roky (4) 10 kategorií podle stáří zařízení ( ). Nová zařízení s nižším FIT. Garantovaná výkupní cena ,7 147,2 Větrný zdroj Nově instalovaná zařízení s roto-rem a generáto-rem ne starším než 2 roky (4) 10 kategorií podle stáří zařízení ( ). Nová zařízení s nižším FIT. Zelený bonus ,8 129,7 Geotermální zdroj Geotermální zdroj 1 kategorie Garantovaná výkupní cena 1 kategorie Zelený bonus ,2 - Solární zdroj Výroba elektřiny pří využití slunečního záření 11 kategorií podle stáří a velikosti zařízení, pod nebo nad 30 kw.(5) Nová zařízení s nižším FIT. Garantovaná výkupní cena ,4 608,1 Solární zdroj Výroba elektřiny pří využití slunečního záření 11 kategorií podle stáří a velikosti zařízení, pod nebo nad 30 kw.(5) Nová zařízení s nižším bonusem. Zelený bonus ,5 564,2 1) Pro zátěžové pásmo VT / NT (VT: 8 hodinová špička, NT zbytek hodin, stanovuje PDS) (2) O1-O3: specializované kategorie spalování biomasy, S1-S3: současné spalování biomasy a fosilních paliv, P1-P3: paralelní spalování biomasy a fosilních paliv. U S1-S3 a P1-P3 je povolen pouze zelený bonus. (3) Včetně jiných plynů, jako např.: skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů. U kategorií s vyššími úrovněmi dotací existují požadavky na minimální účinnost. (4) Větrná kapacita má nárok na podporu, pokud pokrývá nejméně 1 km 2 a celkový instalovaný výkon je alespoň 20 MWe. (5) Solární elektrárny o výkonu nad 30 kw nemají podle nových pravidel od roku 2011 nárok na podporu. (6) Min. hodnoty platí pro nově vybudované kapacity, zatímco max. hodnoty platí pro starší zařízení (obecně 2004 nebo 2005). Tarify a bonusy pro zařízení postavená mezi těmito roky se rozloží rovnoměrně mezi min. a max. hodnoty. 20

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva 13. 6. 2013 Energetika Most Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s. Krátký popis: Operátor

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU 23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU Lenka Houdová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1. Pasivní domy Ochrana životního prostředí

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009 Josef Sedlák generálníředitel ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Křižíkova 788 500 03 Hradec Králové Obsah 1. Představení společnosti ČEZ Obnovitelné

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více