HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY VE VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY VE VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Citace článku: Zeleníková R, Bužgová R, Janíková E, Jarošová D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian-Silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014;5(1):2-8. HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY VE VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit kvalitu života pacientů se syndromem diabetické nohy pomocí české verze standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. Metodika: Ke zjištění kvality života u pacientů se syndromem diabetické nohy byl použitý standardizovaný dotazník WHOQOL- BREF. Soubor tvořilo 84 pacientů. Výsledky byly porovnány s populační normou. Sběr dat probíhal od listopadu 2012 do února 2013 ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje: Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Výsledky: Snížená kvalita života u pacientů se syndromem diabetické nohy byla zjištěna v doméně fyzické zdraví. Respondenti v doméně 1 (fyzické zdraví) nejhůře hodnotili položky závislost na lékařské péči (2,56), bolest a nepříjemné pocity (2,76), v doméně 2 (prožívání) negativní pocity (2,94). Kvalitu života hodnotili hůře ženy, pacienti ve věkové skupině nad 75 let a pacienti s diabetickou ulcerací vyššího (3. a 4.) stupně dle Wagnerové klasifikace. Závěr: Přítomnost syndromu diabetické nohy snižuje kvalitu života pacientů především v oblasti fyzického zdraví. Klíčová slova: syndrom diabetické nohy, kvalita života, dotazník WHOQOL-BREF. Úvod Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce tkání nohou u diabetiků spojená s neuropatií, s různým stupněm ischemické choroby dolních končetin a často i s infekcí (ČDS, 2012). Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky bylo v roce 2011 více než osob ( mužů a žen) léčených pro diabetes mellitus (ÚZIS ČR, 2012, s. 45), z toho diabetiků bylo léčeno v Moravskoslezském kraji (ÚZIS ČR, 2012, s. 70). Oproti roku 2010 celkový počet osob léčených pro diabetes mellitus představuje nárůst o 2,4 %. Počet komplikací diabetu se taky zvýšil z v roce 2010 na v roce 2011, z toho bylo 40 % retinopatií, 42 % nefropatií a 18 % postižení dolních končetin tzv. diabetická noha (v roce 2010 to bylo 5,6 %). Amputace byla provedena v případech, z toho v případech nad kotníkem (ÚZIS ČR, 2012, s. 45). Přítomnost syndromu diabetické nohy může mít významný vliv na kvalitu života pacientů. Diabetické ulcerace mohou ovlivnit emocionální, fyzickou a ekonomickou oblast v životě pacientů. Navíc pacienti se syndromem diabetické nohy mají častěji deprese a mají nižší spokojenost se životem. Diabetická ulcerace může mít za následek sníženou mobilitu, pády, zvýšení závislosti na ostatních, ztrátu zaměstnání, snížení příjmu, zvýšení rizika amputace, opakované kontroly u lékaře, zvýšení výdajů (Goodridge et al., 2005, s. 369). Podle

2 Dragomirecké a Bartoňové (2006, s. 9) se v současné době za hlavní cíl medicíny (a můžeme doplnit i ošetřovatelství) nepovažuje zdraví nebo prodloužení života samo osobě, ale zachování nebo zlepšení kvality života. Současná doba je přitom charakterizována prodlužováním délky života a převahou chronických, dlouhotrvajících nemocí (Dragomirecká, Bartoňová, 2006, s. 9). Podle výzkumu kvality života u pacientů trpících dlouhodobými zdravotními problémy bylo prokázáno, že zhoršený zdravotní stav negativně ovlivňuje všechny oblasti kvality života (Dragomirecká, Bartoňová, 2006). Na hodnocení kvality života u pacientů se syndromem diabetické nohy se používají jednak generické (např. Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey SF-36, WHOQOL-BREF, European Quality of Life Questionnaire Version EQ-5D) a jednak specifické (např. Diabetic Foot Ulcer Scale: DFS, Diabetic Foot Ulcer Scale short form: DFS-SF, Neuro QOL) dotazníky (Goodridge et al., 2005, s. 375). Nejčastěji používaným generickým nástrojem je SF-36 (Hogg et al., 2012, s. 553) a byl vybrán např. pro výzkum kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy u autorů Ribu et al. (2007), Valensi et al. (2011), Yekta et al. (2011). Specifické nástroje jsou výsledkem snahy o co nejpřesnější identifikaci faktorů, ovlivňujících kvalitu života pacientů. Hodnotí poměrně úzké spektrum faktorů, které bezprostředně souvisí s konkrétním onemocněním. Jejich prostřednictvím však není možné hodnotit všeobecné oblasti spoluurčující celkovou kvalitu života (Gurková, 2011, s. 149). Systematický přehled autorů Hogg et al. (2012, s. 564) poukázal na celou řadu dostupných nástrojů na hodnocení kvality života pacientů s diabetickou ulcerací. Žádný z nástrojů ovšem není ideální, každý nástroj má své limitace. I z toho důvodů nebyl žádný z nástrojů označen jako zlatý standard na měření kvality života pacientů s diabetickou ulcerací. Cíle Cílem výzkumu bylo zjistit kvalitu života pacientů se syndromem diabetické nohy pomocí standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. Metodika Pro měření kvality života byl použita česká verze dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF (Dragomirecká, Bartoňová, 2006). Dotazník sestává z 26 položek: dvou samostatných položek hodnotících celkovou kvalitu života a spokojenost se zdravím a 24 položek sdružených do čtyř domén (fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí). Rozpětí škály u jednotlivých položek je 1-5, skóre u domén je v rozmezí 4-20, přičemž vyšší skóre znamená lepší kvalitu života. Výsledky dotazníku WHOQOL-BREF se vyhodnocovaly jako: a) hodnoty odpovědí dvou samostatných položek, které hodnotí celkovou kvalitu života Q1 a celkový zdravotní stav Q2, b) doménové skóre, které představují průměrné hrubé skóre spočtené z příslušných položek včetně transformace na škálu od 4 do 20. Dotazník byl doplněn o další otázky týkající se sociodemografických a klinických charakteristik: věk, pohlaví, typ cukrovky, váha, výška, délka trvání cukrovky v letech, bydlení, léčba cukrovky, informovanost o péči o nohy, členství v organizaci sdružující diabetiky, nošení obuvi na předpis, přítomnost bolesti a její intenzita. Další doplňující údaje byly získány ze zdravotnické dokumentace pacientů: typ diabetické ulcerace podle Wagnerové klasifikace (stupeň 0-5), potvrzená ischemická choroba dolních končetin (ICHDKK) a její stadium dle klasifikace podle Fontainea, přítomnost jiných diabetických komplikací (retinopatie, polyneuropatie, nefropatie apod.), trvání léčby diabetického ulkusu, léčba ulcerace, převazy, odlehčení končetiny.

3 Sběr dat probíhal od listopadu 2012 do února 2013 ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje: Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Šetření bylo schváleno Etickou komisí Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Vedení uvedených zdravotnických zařízení dalo písemný souhlas k provedení šetření. Oslovení pacienti byli informováni o účelu a průběhu výzkumu a podepsali informovaný souhlas se zařazením do studie. Pro výběr respondentů byla stanovena následující zařazovací kritéria: - věk nad 18 let, - syndrom diabetické nohy, - informovaný souhlas. Vytvoření hrubých skóre domén a jejich transformace byla provedena podle metodiky Dragomirecké, Bartoňové (2006). Pro popisnou analýzu byly použity základní statistické charakteristiky frekvenční počty, aritmetický průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota. Pro srovnání průměrů jednotlivých domén podle pohlaví, věku a stupně ulcerace byl použit t-test pro dva výběry. Statistické testy byly vyhodnoceny na hladině významnosti 5 %. Výsledky Výzkumný soubor (n=84) tvořilo 28 (33 %) žen a 56 (67 %) mužů. Průměrný věk činil 67,31 let (směrodatná odchylka SD=10,72 let), variační rozpětí od 37 do 84 let. Z celkového počtu 84 pacientů bylo 81 osloveno na podiatrické ambulanci a 3 pacienti vyplňovali dotazník v průběhu hospitalizace na chirurgickém oddělení. Přehled jednotlivých sociodemografických a klinických charakteristik je uveden v tab. 1 a tab. 2. Většinu respondentů tvořili muži (67 %), ve věku nad 65 let (58 %), s DM II. typu (94 %). Potvrzená ICHDKK byla u 64 (76 %) pacientů, z toho I. stádium u 11 pacientů, II.a stádium u 18, II.b stádium u 17, II.c stádium u 8, III. stádium u 5 a IV. stadium u 5 pacientů. Bolest nohou uvedlo 64 (76 %) pacientů, přičemž nejvíce respondentů označilo intenzitu bolesti pomocí VAS stupněm 4 (n=12), 6 (n=11) a 3 (n=11), dále stupněm 5 (n=10) a stupněm 7 (n=8). Číslo 2 na VAS uvedlo jako intenzitu své bolesti 6 respondentů, číslem 8 označili intenzitu bolesti 4 pacienti, číslem 9 a 1 po 1 pacientovi. Průměrná bolest byla 4, (99 %) pacientů uvedlo, že byli informování o péči o nohy. Pouze 2 respondenti jsou členem organizace, která sdružuje diabetiky. Tab. 1 Základné sociodemografické a klinické charakteristiky souboru pacientů (n=84) Charakteristika n % Pohlaví Žena Muž % 67 % Věk let let nad 75 let % 33 % 25 % Žije Typ DM Léčba DM Sám S manželem/manželkou S jiným (děti, zařízení) DM I. typu DM II. typu Inzulin Inzulin + dieta PAD PAD + dieta Inzulin + PAD Dieta % 68 % 15 % 6 % 94 % 58 % 30 % 6 % 4 % 1 % 1 % Potvrzená ICHDKK % Retinopatie % Polyneuropatie % Nefropatie %

4 Infarkt myokardu % Cévní mozková příhoda 3 4 % Stav po cévní rekonstrukční operaci % Potřeba pomoci při péči % Délka trvání DM průměr (SD), min., max. 12,8 let (9,35) 0,5; 38 DM diabetes mellitus; PAD - perorálne antidiabetiká; SD směrodatná odchylka Diabetický ulkus se u 30 (36 %) pacientů objevil poprvé, ostatní pacienti ho mají již opakovaně. Na určení stupně ulcerace byla použita Wagnerová klasifikace: 0 bez ulcerace, rizikový nález (deformita), 1 povrchová ulcerace (zasahující do dermis), nejčastěji pod hlavičkou metatarzu; 2 hlubší ulcerace zasahující do subkutánní tukové vrstvy bez klinicky závažné infekce (nepenetruje klouby a kosti); 3 hluboká ulcerace s abscesem, rozsáhlejší flegmónou, osteomyelitidou nebo infekční artritidou, tendinitidou či nekrotizující fascitidou; 4 lokalizovaná gangréna (prsty, přední části nohy nebo pata), 5 gangréna nebo nekróza celé nohy (Fejfarová, 2009, s. 133). Dle Wagnerové klasifikace se v našem souboru jednalo v nejvíce případech o pacienty s diabetickou ulcerací stupně 2 (36 %) a stupně 3 (27 %). Při léčbě diabetické ulcerace se využíval jak debridement (n=75, 89 %), tak léčba antibiotiky (n=18, 21 %). Téměř třetina nemocných (69 %) měla diabetickou ulceraci již opakovaně. Vlhká terapie byla zvolena u 47 (56 %) pacientů, klasická terapie u 34 (40 %) pacientů. Na odlehčení končetiny pacienti nejvíce využívali berle (n=60, 71 %), vozík (n=22, 26 %) a klid na lůžku (n=21, 25 %). Tab. 2 Klinické charakteristiky souboru pacientů (n=84) s diabetickou ulcerací Charakteristika n % Diabetický ulkus má pacient Stupeň ulcerace (Wagnerová klasifikace) Léčba ulcerace Převazy Odlehčení končetiny Poprvé Podruhé Potřetí Více než 3krát Stupeň 1 - povrchová Stupeň 2 - hlubší Stupeň 3 - hluboká Stupeň 4 lokalizovaná gangréna Debridement ATB PTA (angioplastika) Jiné (mast) Vlhká terapie Klasická terapie Mast Berle Vozík Klid na lůžku Ortéza % 43 % 8 % 13 % 18 % 36 % 27 % 19 % 89 % 21 % 2 % 5 % 56 % 40 % 4 % 71 % 26 % 25 % 8 % Nošení obuvi na předpis % Bolest nohou % Trvání léčby diabetického vředu průměr (SD), min., max. 36 týdnů (57,66) 3; 288 Vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku WHOQOL-BREF Celkovou kvalitu života a spokojenost se zdravím hodnotili respondenti průměrně hůře než je populační norma (tab. 3). Pacienti se syndromem diabetické nohy byli nejméně spokojeni v oblasti fyzického zdraví (skóre 11,72). Negativně hodnotili v první doméně především položku závislost na lékařské péči (2,56) a položku bolest a nepříjemné pocity (2,76). Pohyblivost byla ve srovnání s běžnou populací hodnocena také hůře. V ostatních doménách

5 hodnotili pacienti jednotlivé položky podobně jako běžná populace, kromě položky negativní pocity v doméně prožívání (2,94). Pacienti uvedli, že se u nich často objevovaly negativní pocity, jako je rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo deprese. Doména prostředí byla průměrně hodnocena o něco lépe, než je populační norma, především položky doprava, dostupnost zdravotní péče, záliby, prostředí v okolí, životní prostředí, finanční situace. Výsledky jsou uvedeny v tab. 3. Tab. 3 Průměrné skóre položek a domén WHOQOL-BREF u pacientů se syndromem diabetické nohy (n=84) a populační norma Domény a položky Pacienti se syndromem diabetické nohy Populační norma* průměr SD průměr SD Kvalita života 3,38 0,71 3,82 0,72 Spokojenost se zdravím 3,01 0,91 3,68 0,85 Doména 1 Fyzické zdraví 11,72 1,81 15,55 2,55 Bolest a nepříjemné pocity 2,76 0,91 4,03 1,05 Závislost na lékařské péči 2,56 0,78 4,16 0,95 Energie a únava 3,44 0,93 3,62 0,93 Pohyblivost 3,08 1,03 4,27 0,84 Spánek 3,07 0,98 3,61 0,99 Každodenní činnosti 3,25 0,73 3,76 0,78 Pracovní výkonnost 3,06 0,85 3,76 0,80 Doména 2 Prožívání 13,92 2,6 14,78 2,43 Potěšení ze života 3,69 0,91 3,83 0,90 Smysl života 3,64 0,86 3,86 0,85 Soustředění 3,56 0,85 3,55 0,88 Přijetí tělesného vzhledu 3,58 0,94 3,90 0,82 Spokojenost se sebou 3,55 0,87 3,57 0,76 Negativní pocity 2,94 0,96 3,47 0,95 Doména 3 Sociální vztahy 14,06 2,34 14,98 2,89 Osobní bezpečí 3,27 0,74 3,24 0,79 Osobní vztahy 3,85 0,79 3,75 0,91 Sexuální život 3,41 0,84 3,64 1,07 Podpora přátel 3,91 0,83 3,85 0,80 Doména 4 Prostředí 13,35 2,28 13,30 2,08 Životní prostředí 3,16 0,88 2,85 0,92 Finanční situace 3,09 0,99 2,87 1,08 Přístup k informacím 3,58 0,93 3,87 0,77 Záliby 3,41 0,93 3,33 1,00 Prostředí v okolí bydliště 3,89 0,82 3,54 0,86 Dostupnost zdravotní péče 3,87 0,88 3,70 0,79 Doprava 3,61 0,81 3,19 1,07 *Dragomirecká, Bartoňová, 2006, s. 41; SD směrodatná odchylka Muži hodnotili spokojenost s různými oblastmi svého života v posledních dvou-čtyřech týdnech průměrně lépe než ženy. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán v celkovém skóre domény 4 - prostředí (tab. 4). Tab. 4 Rozdíly doménových skóre podle pohlaví Domény muži (n=56) ženy (n=28) p průměr (SD) průměr (SD) Doména 1 11,79 (1,65) 11,59 (2,11) 0,6459 Fyzické zdraví Doména 2 Prožívání 14,3 (2,65) 13,17 (2,36) 0,0593

6 Doména 3 Sociální vztahy Doména 4 Prostředí 14,4 (2,39) 13,38 (2,1) 0, ,71 (2,39) 12,64 (1,88) 0,0432 Pacienti nad 75 let hodnotili spokojenost se všemi oblastmi života dotazníku WHOQOL- BREF hůře než pacienti mladší 75 let. Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán v doménách 2 - prožívání, 3 - sociální vztahy a 4 - prostředí (tab. 5). Na hodnocení spokojenosti v oblasti fyzického zdraví neměl věk významný vliv. Ve srovnání s populační normou (Dragomirecká, Bartoňová, 2006, s. 43) skupina pacientů našeho souborů nad 75 let hodnotila kvalitu života průměrně hůře ve všech oblastech, přičemž největší rozdíl hodnocení byl zaznamenán v doméně 4 prostředí. Tab. 5 Rozdíly doménových skóre podle věku Domény do 75 let nad 75 let p (n=65) (n=21) průměr (SD) průměr (SD) Doména 1 11,73 (1,84) 11,69 (1,74) 0,9209 Fyzické zdraví Doména 2 14,28 (2,76) 12,77 (1,52) 0,0218 Prožívání Doména 3 14,35 (2,28) 13,13 (2,34) 0,0406 Sociální vztahy Doména 4 Prostředí 13,65 (2,33) 12,4 (1,84) 0,0316 Pacienti se stupněm diabetické ulcerace 3 a 4 dle Wagnerové klasifikace hodnotili domény 2 - prožívání, 3 - sociální vztahy a 4 - prostředí průměrně hůře než pacienti se stupněm diabetické ulcerace 1 a 2. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny v hodnocení spokojenosti v doménách 3 - sociální vztahy a 4 - prostředí. Tab. 6 Rozdíly doménových skóre podle stupně ulcerace Wagnerové klasifikace Domény Stupeň diabetické Stupeň diabetické p ulcerace 1 a 2 (n=45) ulcerace 3 a 4 (n=39) průměr (SD) průměr (SD) Doména 1 11,65 (1,99) 11,79 (1,62) 0,7290 Fyzické zdraví Doména 2 14,28 (3,08) 13,52 (1,95) 0,1927 Prožívání Doména 3 14,57 (2,44) 13,54 (2,15) 0,0459 Sociální vztahy Doména 4 Prostředí 13,82 (2,41) 12,81 (2,05) 0,0436 Diskuse Výzkumy ukazují, že pacienti s diabetes mellitus mají nižší kvalitu života než pacienti bez chronické nemoci (Yekta et al., 2011, s. 393). Přítomnost diabetické ulcerace má negativní vliv na všechny aspekty kvality života. Price (2004, s. S131) uvádí, že každodenní zkušenost pacientů s diabetickou ulcerací může být dokonce horší než u pacientů po amputaci. Podle výsledků našeho výzkumu pacienti s diabetickou ulcerací mají sníženou kvalitu života v doméně fyzické zdraví. Spodní hranice normy kvality života byla zjištěna v doméně prožívání a doméně sociální vztahy. Průměrná kvalita života byla zjištěna v doméně prostředí. Z první oblasti fyzického zdraví nejhůře hodnocenými oblastmi byly závislost na lékařské péči, bolest a nepříjemné pocity. Pohyblivost byla ve srovnání s populační normou hodnocena

7 výrazně hůře souborem pacientů. Negativní efekt diabetické ulcerace na kvalitu života z velké části souvisí se snížením mobility. Ztráta pohyblivosti ovlivňuje schopnost jedince zapojit se do každodenních činností a účastnit se dalších volnočasových aktivit (Goodridge et al., 2005, s. 369). Z druhé domény prožívání byla nejhůře hodnocena oblast negativní pocity. Jak uvádí Goodridge et al. (2005, s. 369), na základě výsledků několika studií, sociodemografické charakteristiky, které jsou spojeny s nižší kvalitou života u pacientů s diabetes mellitus, jsou vyšší věk, ženské pohlaví a nižší socioekonomický stav. Přítomnost komplikací rovněž negativně ovlivňuje kvalitu života. Zajímalo nás proto, jestli pohlaví, věk a stupeň diabetické ulcerace mají také vliv na hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy. Většina respondentů našeho souboru byli muži (67 %). Podobná distribuce pohlaví byla ve výzkumném souboru studií kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy francouzských autorů Valensi et al. (2005, s. 266) nebo iránských autorů Yekta et al. (2011, s. 395). Kvalita života byla měřena v obou výzkumech standardizovaným dotazníkem SF-36. Ve studii Yekta et al. (2011) autoři srovnávali demografické a klinické charakteristiky ovlivňující kvalitu života pacientů s diabetickou ulcerací a bez diabetické ulcerace. V uvedené studii měli muži (diabetičtí pacienti bez ulcerace) vyšší skóre ve všech doménách kvality života. V naši studii, kde soubor respondentů tvořili pouze pacienti s diabetickou ulcerací, muži hodnotili kvalitu života ve všech oblastech průměrně lépe než ženy, ale statisticky významný rozdíl byl zaznamenán pouze v celkovém skóre domény 4 prostředí (tab. 4). Ženy mají aktivnější přístup ke svému zdraví, péči o sebe sama a prevenci, zatímco muži projevují pasivnější postoje. Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu života pacientů se syndromem diabetické nohy je stupeň ulcerace. Autoři Yekta et al. (2011, s. 397) zjistili významnou korelaci mezi kvalitou života a stupněm diabetické ulcerace. Výsledky našeho výzkumu potvrdili podobná zjištění: pacienti s diabetickou ulcerací stupňů 3 a 4 dle Wagnerové klasifikace hodnotili domény 2 - prožívání, 3 - sociální vztahy a 4 - prostředí průměrně hůře než pacienti se stupněm diabetické ulcerace 1 a 2, přičemž statisticky významné rozdíly byly zjištěny v hodnocení spokojenosti v doménách sociální vztahy a prostředí. Ve vybraném souboru pacientů hodnocení fyzické domény nebylo ovlivněno stupněm diabetické ulcerace. Významnými prediktory nižší kvality života jsou podle Valensi et al. (2005, s. 263) vyšší věk, přítomnost DM 2. typu, vyšší stupně ulcerace dle Wagnerové klasifikace, delší doba trvání diabetické ulcerace a přítomnost vícečetných ulcerací. Kvalita života jako multidimenzionální konstrukt je významným ukazatelem vlivu nemoci na život pacienta a efektivity péče o pacienta (Goodridge et al., 2005, s. 376). Sledování kvality života by mělo být součástí komplexního hodnocení a péče o pacienta s diabetickou ulcerací. Závěr Syndrom diabetické nohy významně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Výsledky našeho výzkumného šetření potvrdili sníženou kvalitu života pacientů s diabetickou ulcerací v doméně fyzické zdraví. Na hodnocení této domény neměl vliv věk, pohlaví nebo stupeň diabetické ulcerace. Etické aspekty a konflikt zájmu Výzkumu předcházelo schválení Etickou komisí Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a povolení šetření ve vybraných zdravotnických zařízení. Oslovení pacienti byli informováni o účelu výzkumu a ti, kteří souhlasili se zařazením do souboru, podepsali informovaný souhlas. Autoři si nejsou vědomi žádného konfliktu zájmu.

8 Poděkování Autoři děkují všem pacientům, kteří participovali na výzkumu a sestrám, které pomáhali při sběru dat a realizaci výzkumu. Výzkum je podpořen projektem The Standard Grants Program of International Visegrad Fund č Quality of life of patients with diabetic foot ulcers in Visegrad countries DIAFQOL. Bibliografické odkazy ČDS. Česká diabetologická společnost. (Czech Diabetes Society) Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy aktualizace 2012 (Guideline of care for patients with diabetic foot syndrome update 2012). [online] [cited 2013 March 7]. Available from: (in Czech) Dragomirecká E, Bartoňová J. WHOQOL-BREF. WHOQOL-100: Příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. (Manual for users of Czech version of World Health Organization quality of life questionnaires). 1st ed. Praha: Psychiatrické centrum Praha; (in Czech) Fejfarová V. Syndrom diabetické nohy v praxi. (Diabetic foot syndrome in practice). Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. (Chapters from cardiology for general practitioners). 2009;1(4): (in Czech) Goodridge D, Trepman E, Embil JM. Health-related quality of life in diabetic patients with foot ulcers: literature review. Journal of Wound, Ostomy and Continency Care. 2005;32(6): Gurková E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. (Evaluating quality of life. For clinical practice and nursing research). 1st. ed. Praha: Grada; (in Czech) Hogg FRA, Peach G, Price P, Thompson MM, Hinchliffe RJ. Measures of health-related quality of life in diabetes-related foot disease: a systematic review. Diabetologia. 2012;55(3): Price P. The diabetic foot: Quality of life. Quality of life. 2004;39(Suppl.2):S Ribu L, Hanestad BR, Moum T, Birkeland K, Rustoen T. A comparison of the health-related quality of life in patients with diabetic foot ulcers, with a diabetic group and a nondiabetic group from the general population. Quality of life research. 2007;16(2): ÚZIS ČR. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. (Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic). Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook. [online] [cited 2013 March 7]. Available from: (in Czech) Valensi P, Girod I, Baron F, Moreau-Defarges T, Guillon P. Quality of life and clinical correlates in patients with diabetic foot ulcers. Diabetes & Metabolisms. 2005;31(3): Yekta Z, Pourali R, Ghasemi-rad M. Comparison of demographic and clinical characteristics influencing health-related quality of life in patients with diabetic foot ulcers and those without foot ulcers. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2011;4:

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU

HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU Citace článku: Škvrňáková J, Praisler J, Lukášková P. Assessment of voice disorders in patients with laryngeal diseases. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014;5(2):78-84. HODNOCENÍ HLASOVÝCH

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

VLIV REMINISCENČNÍ TERAPIE NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTŮ V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

VLIV REMINISCENČNÍ TERAPIE NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTŮ V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH Citace článku: Siverová J, Bužgová R. Influence reminiscence therapy on quality of life patients in the longterm hospital. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014;5(1):21-28. VLIV REMINISCENČNÍ TERAPIE

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Prevence HIV infekce

Prevence HIV infekce Prevence HIV infekce Sestra, 10.01.2014, str. 34, Preventivní medicína http://www.mf.cz/produkty/sestra/ HIV pozitivních osob v České republice stále přibývá. K 30. 11. 2009 bylo v České republice diagnostikováno

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

DEPRESE A DIABETES. Tamara Hrachovinová. Katedra psychologie FF UK, Praha Centrum diabetologie IKEM, Praha

DEPRESE A DIABETES. Tamara Hrachovinová. Katedra psychologie FF UK, Praha Centrum diabetologie IKEM, Praha DEPRESE A DIABETES Tamara Hrachovinová Katedra psychologie FF UK, Praha Centrum diabetologie IKEM, Praha Kurz IPVZ 6.2.2007 Léčení diabetici (ÚZIS,rok 2005) 739 000 osob s DM, tj. o 3,8% (více 2004) nově

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Šlachtová H. Tomášková H. Polaufová P. Skýbová D. Tomášek I. Fejtková P. Šplíchalová A. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Studie realizovaná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

LFS 2007 AHM final report

LFS 2007 AHM final report LFS 2007 AHM final report Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpověď F0701 nebo (ExZam=1 a DatSet- ExZamDat

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?*

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* P. Wija Souhrn Článek prezentuje údaje o zdravotních a sociálních službách pro seniory se zaměřením na dlouhodobou péči. Autoři analyzují

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více