STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010

2 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část Praha - Zbraslav zastoupená PaedDr. Dagmar Kobylkovou - starostkou městské části Zbraslavské náměstí Praha - Zbraslav MgA. ing. arch. Michal Fišer autorizovaný architekt ČKA Malátova Praha 5 - Smíchov datum květen 2010 zadání Předložená studie proveditelnosti posuzuje záměr na realizaci souboru staveb a veřejných prostranství ve vybraném území Městské části Praha - Zbraslav, lokalitě zvané Sluneční město. Záměr je posouzen z hlediska stavebně-technického, institucionálního, organizačně - ekonomického. Záměr vychází z výsledku veřejné urbanistické soutěže pořádané v souladu se soutěžním řádem České Komory Architektů, vyhlášené Městskou částí Praha - Zbraslav v srpnu 2009, ukončené v prosinci Předmětem posouzení je návrh, který v soutěži získal 1. místo.

3 2 1. Souhrn výsledků studie proveditelnosti Smyslem této studie proveditelnosti bylo nalezení a posouzení nejvhodnějšího postupu pro realizaci záměru Mč Praha Zbraslav na dostavbu Slunečního města ve Zbraslavi. V podobě, kterou Sluneční město dostalo ve vítězném návrhu vzešlém z veřejné urbanistické soutěže z roku 2009 by se mohlo stát vitálním lokálním centrem horní Zbraslavi. Úspěch tohoto záměru však do jisté míry závisí na tom, zda se podaří realizovat alespoň dva základní kameny navržené koncepce - Městský blok a Sluneční park. Ty ale představují poměrně náročný projekt jak investičními náklady cca. 200 mil. Kč, tak rozmanitostí programu, který by měl na malé ploše vzniknout. V této studii docházíme k závěru, že nejvýhodnějším způsobem je realizace záměru jako jednoho provázaného celku v relativně krátkém čase. V současnosti nejefektivnějším a asi jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je dle našeho názoru nalezení finančního a organizačního partnera pro celý záměr. Vybraný partner by pro Městskou část Praha Zbraslav jako pro klienta dodal za předem sjednaných finančních, časových a kvalitativních podmínek Městský blok a Sluneční Park jako celek, včetně případných finančních služeb, koordinace, inženýringu a projektových prací. V případě prostor pro bydlení a nájemních prostor pro obchod a služby by měl být partner také investorem. Jedním z důvodů, proč je realizace dostavby Slunečního města jako celku výhodnější, je možnost koordinace relativně složité programové skladby v rámci jedné stavební akce. Vítězný projekt navrhuje jeden ze dvou zbývajících částečně nezastavěných bloků ve Slunečním městě uvolnit a přeměnit v celém rozsahu na park. Do druhého bloku umísťuje smíšený program; do jednoho vzájemně provázaného objemu je umístěna mateřská školka, komunitní centrum, prostory pro obchod a služby a část objemu je využita pro bydlení. Městská část Praha Zbraslav přitom chce být vlastníkem pouze mateřské školky, komunitního centra a nepatrné části nájemních prostor pro občanskou vybavenost určených pro potřeby služebny Městské policie

4 3 Předností takové směsi programu je, že do území vnáší rozmanitost. A to nejen rozmanitost architektonickou, ale také rozmanitost sociálních interakcí. V neposlední řadě takový smíšený program povzbuzuje využívání území v průběhu celého dne. Díky školce se území nebude vylidňovat v průběhu pracovního dne, díky bydlení bude zastavěný blok využit i večer a v noci a nad hřištěm mateřské školky bude nevídaně intenzivní sociální dohled. Městský park do území přitáhne uživatele i ve volných dnech, jeho velkorysé pojetí bude pro každou z umisťovaných funkcí vítaným doplněním a nepochybně zvýší hodnotu okolního prostředí. Smíšený program zvyšuje atraktivitu sídel a zajišťuje území vyšší sociální a funkční stabilitu. Na druhou stranu je jeho realizace a uvedení v život organizačně komplikovanější, než realizace monofunkčních ploch, např. čistě obytné zástavby. V případě, že je rozmanitý program poskládán do jednoho nevelkého bloku, nebo dokonce do jedné budovy, je nutné výstavbu částí rozumně koordinovat časově a věnovat pozornost soukromí jednotlivých částí, vzájemnému ovlivňování (možná i obtěžování) jednotlivých částí programu a to v ranných fázích přípravy záměru. Není praktické čekat na to, až bude vzájemné ovlivňování různých částí bloku v režii různých investorů posuzovat příslušný stavební úřad v územním rozhodnutí. V případě komunitního centra takový postup vlastně ani není možný prostory komunitního centra mají vzniknout v 1. a 2.NP západního křídla Městského bloku, tedy v provázaném stavebním objektu s byty a pronajímatelnými komerčními prostorami, které si Městská část do vlastnictví pořizovat nehodlá. Druhým důvodem proč je realizace Slunečního města jako celku výhodnější je předpokládaná finanční výhodnost. Bydlení a nájemní prostory pro obchod a služby, jejichž investorem by byl vybraný partner projektu, mohou představovat pro záměr výnos až 12 mil. Kč. V případě, že by si Městská část pořídila byty a pronajímatelné komerční prostory do vlastnictví, nepředstavovaly by pro projekt výnos 12 mil. Kč, ale nutnost zajistit o 102 mil. Kč více investičních prostředků. Taková varianta realizace Slunečního města ale investičně přesahuje disponibilní zdroje zadavatele a není v této studii prověřována. Partnerství s Městskou částí představuje v projektu pro investičního a organizačního partnera výrazně nižší riziko sporů a možnost účinné koordinace částí programu, což představuje u komerčního bydlení a nájemních prostor zvýšení hodnoty. Předem sjednaná cena za komplexní dodávku díla na základě definovaného programu vytváří při dalším zpřesňování programu v průběhu projektové přípravy tlak na klienta v tomto případě MČ, aby předem sjednané plochy efektivně využila, namísto jejich bobtnání, které je pro projektování veřejných staveb typické. Předem sjednaná cena, která vzejde z veřejné soutěže naopak na partnera MČ vytváří tlak, aby přípravu i stavbu prováděl efektivně. Při společné ralizaci celého Městského bloku by proti realizaci po částech odpadly některé náklady, které sice nejsou ve srovnání s celkovými stavebními náklady závratné, ale přesto stojí za pozornost: náklady na samostatná zařízení staveniště, na vnitrostaveništní dopravu, na samostatná projednávání jednotlivých nákladů, patrně i na celkovou vyšší cenu za projektovou dokumentaci dílčích částí. Při rozdělení na části se zpravidla nepodaří tak efektivně řešit technickou infrastrukturu. Konečně i u stavební zakázky většího rozsahu budou v řádu procent nižší jednotkové ceny stavebních nákladů. Dlouhá doba, po kterou by v bloku probíhaly stavební práce v případě dělení záměru na části je dalším negativem. Jeden důvod pro řešení Slunečního města jako celku může být zdánlivě nepodstatný, přesto ho zmíníme. Do území byly v průběhu posledních dvou dekád objekty umisťovány jedna podruhé a každá byla na terén umisťována především s ohledem na malé náklady zemních prací. Plocha městského bloku, která doposud zůstala volná má tak po svém obvodu již určeny výškové poměry a to ne zcela šťastně. Pro úspěch Slunečního Města bude otázka napojení parteru zbývajících budov na okolní ulice citlivá. Protože je výškové vedení ulice dané, hrozí že výškové konflikty se přenesou do

5 4 vnitrobloku. Přitom právě vnitroblok se zahradou mateřské školky a terasami bytů má být obytný prostor par excelence. Mimo jiné kvůli jeho prostorové a světelné pohodě a na základě doporučení soutěžní poroty je v této studii o minimálně 1 patro snížen objem budov po SV a JV obvodu Městského bloku. Prostor vnitrobloku, pokud má být úspěšný, vyžaduje promyšlenou provázanost všech staveb po jeho obvodu. Existuje samozřejmě i možnost budovat Sluneční město po samostatných částech a je třeba ji zmínit. U budování Slunečního parku je tato možnost organizačně poměrně schůdná. U samostatné realizace mateřské školy je to obtížnější, ale přesto proveditelné. Nicméně prodej plochy k zástavbě pod SV a JV křídlem Městského bloku investorovi, který by neměl možnost zajistit průběžně koordinaci vazeb mezi vnitroblokem a atypicky úzkou plochou pro výstavbu bydlení, je velmi problematický. Pokud by se ho podařilo realizovat, pak za cenu nižšího výnosu, který by odrážel riziko problémů v koordinaci vnitrobloku se školkou a bydlením po obvodu. Jak zmiňujeme výše, samostatná realizace komunitního centra bez bydlení a prostor pro služby je neproveditelná. Záměr Sluneční město, tak jak je prověřován v této studii nevyžaduje ani změnu ani úpravu platného územního plánu sídelního útvaru Praha.. Z hlediska nároků na zdroje záměru jsme posuzovali tři varianty s různým rozsahem stavebního programu a tím vyšší celkové investice do majetku Městské části Praha - Zbraslav. Každá z variant obsahuje celky Městského bloku a Slunečního parku jako základní kameny koncepce, rozdíly jsou v zastoupení stavebního celku ulice Jaromíra Vejvody a v různém poměru investic do vlastnictví Městské části Praha Zbraslav a investic do vlastnictví partnera záměru. Došli jsme k závěru, že diskutovaná varianta bez komunitního centra není reálná. Pokud nebude možné přesunout zájmové aktivity ze stávajícího objektu Žabovřeská 1227 (zde nazývaný také OUNZ) a tento objekt demolovat, není možné zahájit výstavbu Slunečního parku. Varianta 1 Maximální varianta: program: Mateřská škola, komunitní centrum, Sluneční park, ulice Jaromíra Vejvody výše investic Mč: Kč + DPH Varianta 2 Střední varianta: program: Mateřská škola, komunitní centrum, Sluneční park výše investic Mč: Kč + DPH Varianta 3 Minimální varianta: program: Mateřská škola, komunitní centrum s redukovaným rozsahem, Sluneční park výše investic Mč: Kč + DPH Z pohledu výše investic Městské části se jedná o zásadní částky a projednání variant bude podléhat různým faktorům. Přesto je reálné uvažovat i o maximální variantě z následujících důvodů: financování projektu není jednorázové, ale je rozloženo do období min 3,5 let, s tím, že do 1,5 roku od zahájení realizace záměru bude profinancováno pouze cca 5,5% celkových nákladů, viz kap Časový a nákladový plán realizace projektu; lze očekávat získání různých dotačních titulů z externích zdrojů především pro záměry mateřské školy, komunitního centra nebo parku; účelnou koordinací s existujícími záměry dotčených třetích stran je možné nalézt úspory v řádu až několika milionů Kč, viz kap. 11. Závěry a doporučení Pozn. Proti původně navrženému členění studie ze zadání jsme tento dokument úpravili pro větší přehlednost. Názvy kapitol se tak od zadání mohou lišit.

6 5 2. Současný stav a historie projektu 2.1. Historie projektu, cíle projektu Zájmové území posuzovaného záměru Sluneční město se nachází v části města rozložené na náhorní plošině, jižním předhůří Brd, odtud místní označení "horní Zbraslav". Intenzivní stavební vývoj v této části města započal v 1.polovině minulého století po naplnění územních kapacit kolem původních osad v zázemí zbraslavského zámku a území při levém břehu řeky Vltavy. Územní rozvoj poměrně jasně prostorově vymezeného územního celku postupoval netradičně od jeho okrajů směrem ke středu, což vyústilo v situaci, kdy se poslední územní rezervy nacházejí právě v prostorovém a funkčním těžišti území. Vzhledem k velikosti spádového území, dobrému napojení na sítě místní i nadřazené dopravní infrastruktury a funkční skladbě s převahou obytné funkce má zájmové území dobré předpoklady k plnění funkce lokálního městského centra. Při vědomí specifického významu lokality a jejího potenciálu pro další celkový rozvoj horní Zbraslavi začala místní samospráva v posledních letech věnovat tématu Slunečního města pozornost. V roce 2008 nechala zpracovat variantní urbanistickou studii koncepce zástavby zájmového území, na jejímž základě dospěla v roce 2009 k rozhodnutí uspořádat veřejnou urbanistickou soutěž s jasně definovaným zadáním. Předmětem soutěže bylo: "... vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030/2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občasnskou vybavenost." Vyhlašovatel soutěže obdržel celkem 19 návrhů, odborná porota stanovila pořadí na prvních třech místech a udělila dvě odměny. Soutěž splnila očekávání vyhlašovatele, dle doporučení odborné poroty vítězný návrh postihuje problematiku řešené lokality a je relevantním výchozím podkladem pro tvorbu závazného územně plánovacího podkladu. Zastupitelstvo městské části přijalo výsledky veřejné urbanistické soutěže Usnesením č. Z na 23. řádném zasedání ZMČ, konaném dne , kde byl zároveň prezentován vítězný návrh za přítomnosti jeho autorů. V květnu 2010 uspořádal vyhlašovatel soutěže veřejnou výstavu všech předložených návrhů doplněnou o veřejnou prezentaci vítězného návrhu jeho autory dne Po diskusi se zadavatelem byly pro další postup určeny prioritní investice v rámci koncepce, definován územní rozsah studie proveditelnosti a upřesněn stavební program Disponibilní zdroje pro realizaci projektu Městská část Zbraslav (dále jen MČ) má v současnosti nulovou zadluženost. MČ tvořila v minulosti z výnosů privatizace obecního majetku jakýsi rezervní fond určený výhradně na financování investičních záměrů. Tyto prostředky spolu s výnosem z hospodářské činnosti má MČ uloženo na Účtu vedlejší hospodářské činnosti (dále jen UVHC). Ke byl stav tohoto účtu ,- Kč. Návrh rozpočtu MČ na rok 2010 počítá s převodem ,- Kč z UVHC do rozpočtu MČ. Z této částky je ,- Kč určeno na investiční výdaje (zejména oprava střechy ZŠ Vančurova, výměna zdroje tepla v ZŠ Vančurova, Revitalizace zeleně - Belveder, Ulice U Malé řeky, Ulice V Bílce, Oprava bytových domů). Z této částky rozpočet MČ vede v položce ostatní činnosti jinde nezařazené ,- Kč jako rezervu na financování spoluúčasti MČ pro případné získání dotací z Magistrátu Hlavního Města Prahy, Ministerstva Financí a EU (na projekty Zateplení a vrt v ZŠ Vančurova, Rekonstrukce hřiště Sokola, urnový háj). Jejich získání se v současné době nezdá

7 6 pravděpodobné. Na UVHC tak bude k dispozici jako zdroj pro záměr Sluneční město ,- Kč. Tyto prostředky jsou z hlediska realizace záměru v plné míře likvidní. Na UVHC se i v roce 2010 průběžně hromadí přebytek z hospodářské činnosti nad tuto částku, který by při srovnatelném výsledku s rokem 2009 měl činit něco kolem 11 mil. Kč. Část tohoto přebytku je ovšem pravidelně využívána na běžný provoz MČ (více viz níže). V případě, že by MČ neuspěla s některými žádostmi o dotace (z MHMP, MF, EU) bude k disposici i příslušná část z ,- Kč připravených na spoluúčasti na dotacích. Město nadále disponuje nemovitým majetkem zahrnujícím nezastavěné pozemky vhodné k zástavbě v hodnotě cca. 40 mil. Kč a dále bytovým fondem, který má být dále privatizován. Hodnota nemovitého majetku výrazně přesahuje 50 mil. Kč. Nemovitý majetek ve vlastnictví MČ je zdroj relativně nelikvidní. Lze ho ale v delším časovém horizontu použít k financování investičních záměrů nebo jako zástavu pro ručení za úvěr. Pro MČ Zbraslav je dostupné financování části záměru Sluneční město z bankovního úvěru díky nulové zadluženosti a značnému rozsahu nemovitého majetku. Pro pokrytí investičních nákladů na vybudování Slunečního města jako celku je jako jeden ze zdrojů v této studii bankovní úvěr zvažován. Jeho výše bude rozdílem hypotetického maxima 77 mil. Kč a celkových dotačních prostředků na realizaci věřejné vybavenosti (MŠ, komunitního centra, parku). Pro představu úvěr ve výši 55 mil. Kč který by byl splácen po dobu 15-ti let by představoval zatížení rozpočtu MČ roční splátkou 5,5 mil. Kč. Pro MČ bez zadlužení a disponující nemovitým majetkem je získání takového úvěru možné. Zdrojem pro realizaci záměru může být rovněž přebytek z vedlejší hospodářské činnost MČ. V roce 2009 to bylo ,- Kč (tato částka nezahrnuje příjmy z privatizace). Z této částky je cca ,- Kč využito na bežné hospodaření MČ. Zbývajících cca ,- Kč je využitelných na investice, popřípadě na splácení úvěru. Podobný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti lze očekávat i letos a v následujících letech. Tento výsledek je z podstatné části tvořen z pronájmu bytů. Za tři roky výstaby záměru by tak MČ shromáždila na investice z vedlejší hospodářské činnosti dalších ,- Kč. Pro přehlednost jsou dostupné zdroje uvedeny v následující tabulce. Je třeba uvést, že v rámci záměru Sluneční město vzniknou investiční příležitosti, které mohou podle způsobu jejich strukturování znamenat jednorázový výnos pro projekt v rozmezí cca 5-12 mil. Kč. V tabulce je tento možný výnos uveden, ačkoliv se nejedná o disponibilní zdroj, ale o výnosovou příležitost. Postup, jakým byl možný výnos odhadnut, je uveden v kap. 3.3.

8 7 Pro MČ existují další možné zdroje, zejména dotační příležitosti. Pro financování stavby Mateřské školky a komunitního centra je reálné získat dotační podporu z Magistrátu hlavního města Prahy. Trochu překvapivě jsou dotační příležitosti i v rozpočtu Ministerstva financí ČR. Budování Slunečního parku, zeleně v urbanizovaném prostředí, splňuje podmínky programu administrovaného Státním Fondem Životního Prostředí. Vzhledem k tomu, že výši získáných dotací nedokážeme předvídat, nejsou tyto (věříme že pravěpodobné) zdroje v tabulce samostatně uvedeny. Pro úvahy o realizovatelnosti záměru pracujeme s předpokladem, že se výstavbu mateřské školky, komunitního centra a parku podaří zajistit z poloviny z dotačních prostředků. Dotační prostředky předpokládáme ve výši 22 mil. Kč. Pro krytí nákladů je v tabulce uveden možný bankovní úvěr ve výši 55 mil. Kč, tj. ve výši odhadovaného rozdílu mezi investičními náklady na jedné straně a disponibilními zdroji a předpokládanými dotacemi v celkovém objemu cca. 22 mil. Kč. Snad není příliš nekorektní odhadovat, že je málo pravděpodobné, že by se MČ nepodařilo získat dotační příspěvek na žádnou část záměru, tedy ani na mateřskou školkou, ani na komunitní centrum ani na zřízení zeleně uvnitř zástavby. Uzavírání veškerých smluv související s realizací Slunečního města je třeba sladit s požadavky na smlouvy plynoucí z pravidel dotačních programů (více v kap 12). Protože odhadované dotace by měly tvořit přes 20% zdrojů, je formálně správnému formulování smluv z hlediska financovatelnosti z dotací nutno věnovat maximální pozornost. Další zdroje, které lze zapojit do realizace Slunečního města, jsou investiční zdroje správců sítí (např.pre) a zdroje Magistrátu hlavního města Prahy odboru městského investora (OMI), které v území Slunečního města mají naplánovány vlastní investice. Koordinace těchto investic s plánem Slunečního města představuje zapojení vnějších zdrojů ve výši několika milionů Kč. Např. PRE plánuje v území provést rušení trafostanice a přeložku části vedení, OMI má naplánovanou rekonstrukci části ulice Žabovřeská Stavební program K dnešnímu dni je určeno urbanistické řešení Slunečního města na základě urbanistické soutěže. Z této soutěže vzešlo i objemové řešení budov umísťovaných do území. Zadání urbanistické soutěže požadovalo v řešeném území umístit plochy zeleně, plochy volnočasových aktivit, služeb a vybavenosti, ve druhém kole pak předepisovalo prokázat umístění mateřské školky, resp. komunitního centra. U žádné části předepisovaného využití nebyl stanoven požadovaný rozsah. Na základě následných diskusí se zadavatelem studie proveditelnosti byl v rámci této studie zpracován přesnější program využití navržených stavebních objemů a ploch. Tento program stanovuje plošné nároky jednotlivých částí programu. Z obecně definovaných ploch pro vybavenost byla vyčleněna plocha pro policejní služebnu a zbylé plochy jsou zařazeny mezi plochy retailové, jejichž konkrétní využití bude záviset na tržní poptávce. Na základě upřesněné programové skladby, vyhodnocení jejího souladu s platným ÚP a na základě průzkumu nemovitostního trhu na Zbraslavi byl po dohodě se zadavatelem mírně redukován stavební objem umisťovaný do území. Tím bylo naplněno i doporučení soutěžní poroty urbanistické soutěže.

9 8

10 Náklady na přípravné (dílčí) studie a průzkumy Následující přípravné práce doporučuje zajistit bezodkladně, aby byly k dispozici zájemcům o účast ve veřejné obchodní soutěži na partnera záměru: Geodetické zaměření, výškopis a polohopis v podrobnosti pro územní řízení cca. 25 tis. Kč + DPH Hydrogeologický průzkum, rešerše a 2 sondy na místě cca. 25 tis. Kč + DPH Dendrologický průzkum cca. 30 tis. Kč + DPH 3. Analýza trhu a koncepce odbytu 3.1. Průzkum trhu - cenový průzkum lokality Praha 5 - Zbraslav V rámci této studie jsme se snažili na základě průzkumu trhu v lokalitě odhadnout možnou cenu pozemku ve vlastnictví města resp. možný výnos pro MČ plynoucí ze spolupráce s obchodním partnerem developerem. Partnerovi vybranému prostřednictvím veřejné obchodní soutěže by taková spolupráce přinesla investiční příležitost v podobě prostor k bydlení a retailových prostor v žádané lokalitě horní Zbraslavi. Pozemek, kde má vzniknout Městský blok se nachází v atraktivní a klidné lokalitě Zbraslavi. Pozemek není zatížen hlukem z dálnice, nachází se v zastavěném území a je obklopen starší zástavbou tvořenou činžovními a rodinnými domy. Pozemek je mírně svažitý, lichoběžníkového tvaru. Lokalita má dobrou dopravní dostupnost hromadnou dopravou (cca 15 min. chůze od náměstí, 15 min. interval BUS na metro Smíchovské nádraží). Lokalita není v zátopovém pásmu. Tato lokalita patří k vyhledávanějším lokalitám pro bydlení v Praze. V nedávné době vzniklo na Zbraslavi celkem cca 730 nových bytů v developerském projektu Zahradní čtvrť (developerem byla společnost Wadia s.r.o.). Průměrné ceny nových bytů v této lokalitě se pohybovaly mezi ,- Kč/m2 včetně DPH. V současné době jsou prodeje realizovány zejména u nemovitostí při dolní hraně cenového rozpětí. Nemovitosti, které byly v současné a nedávné době v lokalitě v nabídce, jsou shrnuty v následujících tabulkách: Srovnávací tabulka bytů (cena v mil. Kč) Velikost bytu Osobní vlastnictví Družstevní vlastnictví Panel Cihla Nový Panel Cihla Nový 3+kk/ ,2 5,2 2,2 2,9 2,8 3,4 0 4+kk/ ,4 3, kk/ ,2 4,4 0 4,25 4,5 0 0

11 10 Srovnávací tabulka RD a ŘRD (cena v mil. Kč) Před celkovou Velikost domu rekonstrukcí (resp. RD v záplavové zóně) Standard Nový 4+kk/4+1 3,1-3,5 4,0(ŘRD) 6,5(solodům) 5,7 6,5 5+kk/ ,0 7,5 8,0 8,5 6+kk ,45 8,0 8,5 10,5 Srovnávací tabulka pozemků k prodeji Velikost pozemku Celková cena Standard Cena za m m ,- Standardní indiv. parcela Kč za m2 800 m ,- Standardní indiv. parcela Kč za m m ,- Pozemek pro projekt, uvnitř stávající zástavby v zátopovém území Kč za m2 Pozn. Pozemek o výměře m2 v ulici Cisterciácká je pro srovnání vhodný, nutno upozornit, že je nabízen již přes 7 měsíců Odhad jednorázového výnosu ze záměru Sluneční Město pro Městskou část Praha Zbraslav V této studii předpokládáme resp. doporučujeme aby MČ našla pro realizaci Slunečního města partnera, který část záměru realizuje jako vlastní investici a část záměru obsahující veřejnou vybavenost pro MČ zajistí jako komplexní dodávku za předem sjednaných podmínek. Pokud MČ poskytne obchodnímu partnerovi možnost ve Slunečním městě vybudovat komerční bydlení a retailové prostory, přičemž město nabídne developerovi součinnost a včasnou koordinaci správních kroků nutných pro realizaci celku, nabídne mu tím v důsledku mnohem méně rizikový projekt, než by byl projekt čistě soukromý. Přínosem pro město by v takovém případě byl větší vliv na konečnou podobu Slunečního města a velice pravěpodobně i větší finanční výnos než výnos z prostého prodeje parcely ke stavbě. V úvodní kapitole této studie vysvětlujeme, že vzhledem k těsné objemové provázanosti jednotlivých částí programu Slunečního města, je prostý prodej parcely ke stavbě možný jen u části ploch (JV a SV křídla) a i tam je problematický organizačně a koordinačně. V případě, že MČ najde vhodného partnera pro spolupráci na realizaci celého Slunečního města lze předpokládat, že výnos pro město bude vypočten z rozsahu komerčních ploch (byty, ŘRD a retail), které budou v území umístěny. Ačkoliv je v současnosti trh v útlumu, bude pravděpodobně v této lokalitě Zbraslavi o takový druh spolupráce zájem. Předpokládaný výnos pro město by mohl být v rozmezí 7-10% konečné prodejní ceny čisté podlahové plochy bez DPH (v současnosti doporučujeme počítat konzervativně s cenou nižší, pro výpočet uvažujeme 42 tis. Kč vč. DPH za m2 plochy k bydlení ) tedy cca 2650,- až 3800,- Kč z každého m2 čisté prodejní plochy k bydlení umístěné do lokality. Při tomto postupu se dá předpokládat výnos celkem 3530*( )= ,- až ,- Kč. Výnos z plochy pro retail, umístěné uvnitř hustě osídleného území by mohl činit dalších cca. 2 mil. Kč. V této studii dále kalkulujeme s celkovým předpokládaným výnosem ,- Kč.

12 11 Pokud by byl pozemek prostě nabízen k prodeji, předpokládáme cenu do 2600 Kč/m2. Tato varianta je reálná jen u JV a SV křídla Městského bloku (zastavitelná plocha 911 m2), ale hypoteticky pro účely srovnání uvažujme i prodej pozemku pod západním křídlem. Úhrnná plocha pro prodej by byla cca m2. Ta by při ceně Kč/m2 představovala výnos ,- Kč Obchodní výnosy V předchozích odstavcích je popsán předpokládaný jednorázový výnos ze záměru. Záměr neobsahuje komerční program, který by pro MČ mohl do budoucna generovat pravidelný zisk. Část pronajímatelné plochy, která by měla být po realizaci v majetku MČ, bude pronajata pro potřebu policejní služebny. Nájem z tohoto prostoru bude ale pouze symbolický. 4. Lokalita výstavby a vliv na životní prostředí 4.1. Souhrnná lokalizace projektu Zájmové území se nachází v městské části Praha Zbraslav, rámcově vymezeného ulicemi Elišky Přemyslovny, U Včely, Žabovřeská a Paškova. Na výjimky je okolní území intenzivně zastavěno s převažující obytnou funkcí. V území je dostupná veškerá potřebná dopravní a technická infrastruktura. Území je vzdáleno 1km od Zbraslavského náměstí a cca 12km od centrální části MČ Praha 5 se stanicí metra. Nejbližší připojení na rychlostní komunikaci R4 je ve vzdálenosti 2km. Projekt je rozdělen do těchto celků: 1/ Integrovaný městský blok, 2/ Sluneční park, 3/ Ulice Jaromíra Vejvody. Územní vymezení zájmového území je patrné z obr. v kapitole Úvod. Všechny pozemky nutné pro realizaci Slunečního města jsou ve vlastnictví MČ nebo jiných veřejných subjektů. Vyjímkou je část pozemku parc. č. 1548, o výměře cca m2. Aby bylo možné propojit ulici Jaroslava Vejvody až do prostoru předpolí Husova sboru, bylo by třeba získat tuto část pozemku od soukromých majitelů. Tato majetková otázka nemá vliv na možnost realizace Městského bloku, Slunečního parku a větší části úprav v ulici Jaromíra Vejvody Vliv projektu na životní prostředí Projektová příprava tohoto záměru nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. o Posuzování vlivu na životní prostředí. Přestože je v 1. podzemním podlaží západního křídla Městského bloku podzemní parkování o výměře přesahující 1000 m2 zastavěné plochy, nespadá záměr do Kategorie II. skupiny 10.6 Areál garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2 ve smyslu přílohy č. 1 výše uvedeného zákona a nevyžaduje ani zjišťovací řízení ve smyslu tohoto zákona. Realizací projetku nedojde k vytvoření nové charakteristiky území. Navržená nová zástavba je ve své funkci a objemech přiměřená jeho stávajícímu klidovému charakteru. Počet nových trvale bydlících obyvatel nepřesáhne 90, mateřská škola bude mít kapacitu 100 dětí, komunitní centrum, kde nepředpokládáme 100% souběh aktivit, je dimenzováno pro max.100 osob. Jednotlivé funkce vyžadují zajištění dopravní obslužnosti s nároky na přístup a parkování osobní automobilové dopravy. Předběžný odhad kapacity parkovacích stání činí 33 uvnitř stavebního objektů a 32 v rámci přilehlého uličního profilu. Novou provozní zátěž automobily lze převážně očekávat ve vazbě na obytnou funkci, u komunitního centra předpokládáme spíše pěší docházku. Provozní zátěž automobilovou a pěší

13 12 dopravou bude zvýšena, ale vzhledem k navrhovaným úpravám dopravního systému (rovnoměrná distribuce dopravy vlivem propojení Pirnerovy do Elišky Přemyslovny a zprůjezdnění U Včely) a vhodné volbě dopravního režimu v území (obytná zóna) lze negativní důsledky začně zmírnit. Realizací projektu nedojde k narušení poměru vystavěné a přírodní složky v území. Naopak, navrženo je nadstandardní pojetí veřejných prostranství s dostatkem zeleně (šířka ul. profilu v Pirnerově ul = 25m), intenzivní nová zástavba městského bloku je vyvážena rozšířením městského parku na rozlohu jednoho celého bloku. Z hlediska sociálního lze projekt hodnotit pozitivně. Především v prostředí komunitního centra, mateřské školy a vytvořením kvalitního městského veřejného prostranství dojde ke vzniku nových a intenzifikaci stávajících sociálních vazeb posilujících identitu místa a soudržnost místní komunity. Projekt vytváří předpoklady pro inovativní a soudobé formy bydlení, kde lze očekávat určitý nadstandard. Projekt nepředpokládá významný negativní zásah do systému lokálních biocenter a biokoridorů. V prostoru nově navrhované zástavby městského bloku s mateřskou školou vznikl přirozenou sukcesí drobný mokřadní biotop, ve kterém dle sdělení místních rezidentů nacházejí útočiště obojživelníci. Realizací nové zástavby lze s největší pravděpodobností očekávat zánik tohoto přírodního prvku, v případě vhodných přirozených předpokladů (zdroj vody) lze takový mokřad realizovat na jiném místě projektu, například ve Slunečním parku. Vzhledem k tomu, že výstavba projektu bude probíhat v zastavěném území obce s převažující obytnou funkcí, bude nutno minimalizovat negativní vlivy způsobené stavbou na okolí, tj. především hluk, emise prachu, znečištění povrchu přilehlých komunikací, v krajním případě poškození komunikací mimo staveniště. Jako nutná opatření je nutno předpokládat důsledný časový režim provozu stavby v průběhu dne a týdne, mechanickou očistu vozidel na výjezdu ze staveniště (oklepové plochy, automyčky), průběžnou očistu přilehlých komunikací. Jako vhodné dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby se také jeví zprůjezdnění ulice Pirnerovi do ulice Elišky Přemyslovny, které zajistí plynulou distribuci mimostaveništní dopravy a tím menší riziko dopravně kolizních situací Lokalita a rozsah staveniště Zájmové území má rozlohu m2, rozkládá se v převážně rovinatém terénu. Staveniště je přístupné z více směrů, nejvhodněji z ulice Elišky Přemyslovny. Projekt lze dělit a etapizovat do tří základních celků. Staveniště je v dosahu inženýrských sítí elektro, vody, kanalizace, plynu. Veškeré prostorové nároky na zařízení staveniště budou saturovány v rámci staveniště, stavby vyžadují dočasné zábory ploch veřejných prostranství Odhad nákladů staveniště Kapitola není zpracovávána. Postup realizace Slunečního města prověřovaný v této studii předpokládá realizaci jako komplexní dodávku a náklady na staveniště není smysluplné samostatně vyčíslovat. Náklady na staveniště jsou zahrnuty v celkových jednotkových cenách stavebních nákladů užitých při kalkulacích cen jednotlivých částí programu.

14 13 5. Technické a organizační řešení projektu 5.1. Předprojektová příprava stavby Vzhledem k tomu, že zadavatel má v současnosti přehledně definované objemové řešení stavebních objektů, upřesněný hrubý obestavěný prostor a přesně definovanou skladbu jednotlivých ploch programu v podobě hrubé podlažní plochy, jeví se jako nejvhodnější postup uspořádání veřejné obchodní soutěže na komplexní dodávky celého Slunečního města včetně koordinace a projektové přípravy. S vítězem soutěže by pak byla uzavřena smlouva, která by ho zavazovala pro MČ zajistit komplexní dodávku jak staveb mateřské školky a komunitního centra, tak Slunečního parku spolu se zajištěním projektové přípravy a celkové koordinace projektu. Důvody pro realizaci Slunečního města jako celku a nikoliv realizace jeho jednotlivých součástí samostatně, jsou následující: Městský blok těsně integruje rozmanitý program. Jeho jednotlivé součásti se budou navzájem ovlivňovat. Těsná koordinace a spolupráce mezi investory jednotlivých částí zvýší jak jejich komerční hodnotu tak pravděpodobnost vzniku uspokojivého architektonického prostředí. Komunitní centrum, prostory pro retail a byty jsou v Městském bloku integrovány do jedné budovy. Tu je nutno naprojektovat a postavit najednou. Komplexní dodávka za předem dohodnutých podmínek sebou přináší podstatnou výhodu zpětné vazby na náklady při projektování. Tento mechanizmus poskytuje jistou ochranu rovněž před průběžným nafukováním programu při jeho upřesňování. Dodavatel i klient budou nuceni hledat ve stávajících rezervách. Samozřejmě existuje i možnost, aby Mateřskou školku a JV a SV křídly Městského bloku realizovali různí investoři samostatně. Město by v takovém případě hledalo vhodného architekta (raději architektonickou než obchodní soutěží) a dál dodavatele. Taková varianta by nicméně pravděpodobně přinesla nevýhody architektonické, organizační, vyšší náklady a nižší výnos. U komunitního centra a bytů taková možnost neexistuje. Tento model je v podmínkách České republiky málo častý. Při jeho doporučení se odvoláváme na dobré zkušenosti s podobnými modely realizace projektů zejména z Holandska a Francie Postup projektové přípravy a přípravy stavby Před zahájením projektové přípravy je nutno zhotovit specializované průzkumy (viz kap. 2.4.). Projektová příprava bude zahájena stupněm Studie stavby (STS), na základě které bude vycizelován a odsouhlasen stavební program, stavebně technický a architektonický standard jednotlivých objektů, následovat bude projektový stupeň Dokumentace k územnímu řízení (DUR), Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Projekt nevyžaduje posouzení z hlediska EIA. Pro úplnost nutno zmínit, že veškerá projektová příprava stavby bude v režii Partnera zajišťujícího dodávku stavby. Projektovou přípravu zajistí na základě předem dohodnutých podmínek, z nichž zásadní bude účast Mč Praha - Zbraslav v procesu projektové přípravy s povinností kontroly a průběžného odsouhlasování jednotlivých projektových fází v dohodnutém režimu.

15 Soulad záměru s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území Všechny prvky programu, tak jak ve vítězném návrhu vzešel z ideové soutěže Sluneční město, jsou v souladu s platným ÚP a jejich realizace nevyžaduje, aby Zbraslav podstupovala časově náročný proces změny ÚP. Po revizi programu záměr nevyžaduje ani proces úpravy ÚP. Pro řešené území je regulace funkčního využití a míra využití definovaná Územním Plánem Sídelního Útvaru Praha (dále jen ÚP). Aktuální znění ÚP bylo ve snaze zpřehlednit získávání informací o regulativech shrnuto ve Změně Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy vydané v roce 2009 (dále jen Změna 1000). Ta do výkresové části nového znění vyhlášky shrnula všechny předcházející změny UP od roku Na toto znění po změně Z1000/00 ÚP SÚ hl. M. Prahy se odkazujeme v tomto dokumentu. Změnou 1000 byly do hlavního výkresu doplněny další informace, které byly dříve dostupné jen v samostatných výkresech č.26 a č.28. V hlavním výkrese se tak nově objevily informace o míře využití území, v případě řešeného území je to kód míry využití území. V souladu s vítězným návrhem ze soutěže a na žádost městské části Zbraslav je v rámci této studie prověřována možnost do území umístit: Park, Mateřskou školku, Komunitní centrum a Bydlení. Platný územní plán člení řešené území na tyto funkční plochy: OB-C OV-D ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ, t.j. území sloužící pro bydlení 1 s koeficientem podlažní plochy KPP=0,5. VŠEOBECNĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ, t.j. území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel 2 s koeficientem podlažní plochy KPP=0,8. Do těchto dvou funkčních ploch umisťuje IDS Sluneční park. Oba dva regulativy zeleň budovat 1 úplné znění regulativu: OB ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ SLOUŽÍCÍ PRO BYDLENÍ. Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m 2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně přípustné funkční využití: Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící službymístního významu. Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 2 úplné znění regulativu : OV - VŠEOBECNĚ OBYTNÉ, ÚZEMÍ SLOUŽÍCÍ PRO BYDLENÍ S MOŽNOSTÍ UMÍSŤOVÁNÍ DALŠÍCH FUNKCÍ PRO OBSLUHU OBYVATEL. Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba 1a, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující m 2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby. Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně přípustné funkční využití: Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující m 2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.

16 15 umožňují a to jako doplňkovou funkci. Koeficient podlažní plochy v tomto případě nehraje roli. Platný územní plán dále v řešeném území umisťuje funkční plochu: ZMK SV-F SV-D OB-D ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ, t.j. zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území 3. Dle IDS jsou v této ploše veřejné ulice část ulice J. Vejvody a část ulice Pirnerovy. IDS předpokládá v těchto plochách proti stávajícímu stavu kultivaci zpevněných povrchů a výsadbu stromů. Vytvoření nových zpevněných ploch pro pojízdné komunikace spadá ve funkční ploše ZMK do výjimečně přípustného využití (jako vozidlové komunikace). Realizace této části záměru bude proto vyžadovat dva souhlasy souhlas městské části a souhlas Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Získání těchto souhlasů by mělo být neproblematické. VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ, t.j. území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí 4, s koeficientem podlažní plochy KPP=1,4. VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ, s koeficientem podlažní plochy KPP=0,8. ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ, t.j. území sloužící pro bydlení, s koeficientem podlažní plochy KPP=0,8. Dle vítězného návrhu ideové urbanistické soutěže a na základě upřesněného požadavku zadavatele je v těchto plochách: Komunitní centrum, Služebna policie, Mateřská školka a bydlení. Všechny části programu spadají do funkčního využití v souladu s platným regulativem. Parkování je v souladu s regulativem jako doplňková funkce. 3 ZMK - zeleň městská a krajinná, Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Funkční využití: Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Doplňkové funkční využití: Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně přípustné funkční využití: Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 4 SV - všeobecně smíšené, Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Funkční využití: Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující m2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory. Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže. Výjimečně přípustné funkční využití: Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

17 Možná intenzita využití území je Územním plánem regulována prostřednictvím koeficientů hrubých podlažních ploch jednotlivých podlažních ploch. Koeficienty stanoví poměr celkové hrubé podlažní plochy, kterou lze do funkční plochy umístit a celkové výměry funkční plochy. Koeficient reguluje pouze započitatelnou plochu, t.j. plochu hlavního využití (např. bydlení). Netýká se ale doplňkového využití v podzemních a částečně podzemních plochách (např. parkování v podzemních garážích patřících k bydlení). Protože pozemky v jedné funkční ploše zpravidla patří více majitelům, hrozí takzvané vysátí kapacity hrubé podlažní plochy funkční plochy těmi majitely pozemků, kteří požádají o vydání územního rozhodnutí jako první. Proto je třeba vypočíst zbývající disponibilní hrubou podlažní plochu (HPP) v území jako rozdíl HPP umožněný koeficientem podlahových ploch v územním plánu a HPP staveb, které jsou již v území realizovány. Disponibilní kapacita hrubých podlažních ploch v řešeném území je následující: 16

18 Provozní program a rozsah činností Městský blok Jedná se o stavební soubor integrující funkce mateřské školy, komunitního centra, občanské vybavenosti a bydlení. Soubor tak jak je navržen v urbanistické studii lze z provozního hlediska rozdělit na tři základní samostatné celky - 1/ mateřskou školu, 2/ objekt západního křídla bloku sdružující komunitní centrum, drobnou občanskou vybavenost (služebna policie, pronajímatelné plochy) a bytové jednotky, 3/ objekt stávající z řadové individuální zástavby (jižní a východní křídlo bloku). Jednotlivé funkční úseky budou samostaně přístupné, obsluhovatelné a napojeny na inženýrské sítě z přilehlých ulic. Mateřská škola bude přístupná ze severní strany z ulice Jaromíra Vejvody a k její jižní fasádě bude přiléhat podstatná část plochy vnitrobloku využívaná jako pobytová zahrada. Parkovací stání včetně zásobovacího budou zajištěna v ulici. Řadové domy rodinného bydlení umístěné v jižním a jihovýchodním křídle bloku budou mít samostatné vstupy včetně krytých parkovacích stání z ulice Tunelářů a U Včely, k jejich dvorní fasádě bude přiléhat pruh pozemku šíř. cca 2,2m s funkcí předzahrádky. Integrovaný dům v západním křídle bloku bude přístupný z ulice Pirnerova, jednotlivé funkce v domě včetně podzemních garáží budou napojeny na společné vnitřní vertikální komunikace a technologická jádra, funkce umístěné v přízemí (služebna policie, prodejny, sál komunitního centra) mohou být přístupné bezprostředně z chodníku. Každá z funkcí integrovaného domu má zajištěno parkování zčásti v podzemní garáži, zčásti na ulici, kromě bydlení, které má veškeré parkování zajištěno v suterénu. Vjezd do podzemních garáží předpokládáme z ulice Tunelářů Sluneční park

19 18 Otevřené veřejné prostranství umožní škálu provozních, převážně volnočasových aktivit. Hlavní plocha parku přístupná pouze pro pěší, event. cyklisty bude zdvižena cca 60cm nad okolní terén, nicméně bude umožněno bezbarierové spojení obou úrovní pro pěší a cyklistickou dopravu i obslužnou mechanizaci Ulice Jaromíra Vejvody Bude plnit standardní funkce dopravní. Realizací propojení do ulice Matjuchinovi lze předpokládat zvýšenou provozní zátěž především ve východní části. Celkově klidový charakter ulice bude zajištěn kvalitním řešením parteru se zastoupením dostatku veřejné zeleně a nastavením dopravního režimu "obytná zóna", případně dalšími systémovými dopravními opatřeními Stavební práce Stavby v zájmovém území budou rozděleny do stavebních objektů (SO) dle logiky a charakteru dílčích celků (blok, park, ulice), tyto budou dle potřeby dále děleny ve stupni projektové přípravy. Stavební práce budou probíhat na každém stavebním objektu zvlášť, což bude mj. dáno i požadavkem na etapizaci výstavby. Výstavba Slunečního parku může začít až po přestěhování Mateřské školky a aktivit zájmové činnosti do nových prostor v Městském bloku. Pak je možné provést demolici objektu OUNZ a stavět park SO 1 - Městský blok Předpokládáme stavbu městského bloku v jedné stavební etapě. Stavební objekty městského bloku jsou v objemové studii navrženy jako 2-4 podlažní s 0-1 podzemním podlažím na hloubku traktů 9,7m (řadové domy) - 17,5m (západní trakt, mateřská škola). Předpokladem je skeletový nebo kombinovaný (skelet + jádro) systém hlavní nosné konstrukce staveb, především u objektů školky a západního křídla, u objektů řadových domů se předpokládá zděný příčný systém HNK. Využití konkrétní technologie (montáž, monolit, zdivo) bude specifikováno v projektové dokumentaci, v tuto chvíli nejsou známy omezující faktory, charakter pozemku umožňuje výhodné využití jeřábu pro vnitrostaveništní dopravu. Výkopek vzniklý hloubením podzemních částí stavby bude možné v rámci možností použít pro násypy na území školní zahrady, která bude výškově navazovat na úroveň 1.NP mateřské školy. Tím dojde k částečnému zahloubení spodního patra jižního a východního traktu s řadovými obytnými domy. V případě vzniklého výkopku nad rámec stavebního objektu bude tento možno využít pro násypy v rámci SO Slunečního parku. Součástí tohoto SO jsou stavební a vegetační úpravy přilehlých komunikací po obvodu bloku, v neposlední řadě pak krajinářské a vegetační úpravy školní zahrady SO 2 - Sluneční park Převážnou položku tohoto stavebního objektu tvoří zemní práce, hlavní plocha parku je navržena v úrovni cca 60cm nad úroveň okolní pěší komunikace, bude tedy nutno řešit otázku dopravy výkopku z jiné lokality, jako vhodná se jeví možnost dovážení výkopku z blízké výstavby rychlostního silničního okruhu nebo činnosti v rámci kamenolomu Zbraslav. Park je v linii uliční čáry oddělen od chodníku výškovým předělem vytvořeným z masivních pražců. V rámci tohoto předělu budou řešeny prvky drobné architektury - atypické herní prvky, městský mobiliář, altány, kiosky, úpravy povrchu atd., které budou specifikovány v projektové dokumentaci. V severní části Slunečního parku se dnes nachází přízemní stavební objekt určený na základě urbanistické studie k demolici, otázkou zatím zůstává možnost zachování vzrostlých dřevin na přilehlém pozemku zahrady. Významnou položku tohoto SO budou tvořit přeložky inženýrských sítí, případně také přemístění trafostanice SO 3 - Ulice Jaromíra Vejvody Předmětem realizace je celková optimalizace povrchu uličního profilu a výstavba nové části ulice vzniklé na území dnešního pozemku p.č Stavební práce v tomto stavebním objektu spočívají v úpravách povrchů, přeložkách inženýrských sítí a vegetačních úpravách.

20 Opravy a údržba Realizací Městského bloku a Slunečního parku vzniknou nové stavby, které přejdou do majetku MČ. Tento nový stavební fond bude vyžadovat údržbu. Realizací Městského bloku a Slunečního parku zároveň odpadnou náklady na údržbu některých stávajícíh budov, zejména OUNZ a částečně budovy Klas (v budoucnosti je zvažována demolice budovy). Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici přesné podklady o stávajících nákladech na údržbu jednotlivých objektů jejichž údržba je ralizována přes rozpočty uživatelů nahrazovaných objektů a ty jsou částečně financovány z neinvestičních příspěvků MČ a částečně z jiných zdrojů, je nutné považovat údaje o nákladech na údržbu za velice orientační. Odhadované roční náklady na údržbu a rozdíl proti současnému stavu, který představuje cca. 670 tis. Kč/rok jsme souhrnně uvedli v tabulce. Tyto údaje sumarizují diskuze se zadavatelem Odhad celkových nákladů na realizaci záměru Celkové náklady na záměr obsahují náklady na: uspořádání veřejné obchodní soutěže na partnera záměru a náklady na uzavření smlouvy s ním, náklady na komplexní dodávku, sestávající ze soft costs projektové přípravy (ve výši 5% stavebních nákladů), projektové koordinace (ve výši 5% stavebních nákladů) a nákladů na specialisty (ve výši 1% stavebních nákladů) a hard costs na výstavbu Městského bloku, výstavbu Slunečního parku včetně demolice objektu OUNZ a provedení úprav ulice Jaromíra Vejvody. Do celkových nákladů nejsou zahrnuty prostředky na výkup části pozemku pro protažení ulice Jaromíra Vejvody.

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne 12. 9. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN parc. č.

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne 13. 6. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 4343/9 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4343/7 za pozemky KN parc. č. 4378/10,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZRÁVA 06 / 2014 STRANA 1/6

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZRÁVA 06 / 2014 STRANA 1/6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PAVILON ZÁKLADNÍ ŠKOLY Parc. č. 628/141, k.ú. Prosek 731382 NOVOSTAVBA Dokumentace k provádění stavby Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona STRANA 1/6 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Více

Informace o vybraném území

Informace o vybraném území Informace o vybraném území Katastrální území Parcelní číslo Chodov 1517/2, 1519/1, 1531/1, 1531/9, 1592/1, 2336/4, 2336/18, 2336/19, 2336/20, 2336/21, 2336/261, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 02 prosinec

Více

Mikulova, Vejvanovského, Podjavorinské, U Staré Pošty

Mikulova, Vejvanovského, Podjavorinské, U Staré Pošty Mikulova, Vejvanovského, Podjavorinské, U Staré Pošty informace k přípravě podkladů pro regeneraci veřejného prostranství Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2017_03 vedoucí odboru Ing. arch.

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se část p. p. č. 78/31 a část p. p. č. 78/32 obě v k.

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/5 796 01 Prostějov zastoupen Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem 57 796 01 Prostějov POŘIZOVATEL: Magistrát města Prostějova, Stavební úřad

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ ZPRACOVATEL: Generální projektant: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady 1305, 50346 Třebechovice pod Orebem IČO 162 45 423 Závazná část Územního plánu obce

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV Zpracovatel: 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: únor 2016 ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH Regenerace hřbitovního návrší v Jablonném nad Orlicí 1.etapa / Dokumentace pro UR/ A. Průvodní zpráva / str.1 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH A.1 Identifikační

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

NÁMITKA č. 194 194-1

NÁMITKA č. 194 194-1 NÁMITKA č. 194 194-1 Námitka č. 194 194-2 194-3 194-4 194-5 194-6 194-7 194-8 194-9 194-10 194-11 194-12 194-13 Námitkou č. 194 podanou společností Callidus trading, spol. s r.o., sídlem Bohumínská 410/135,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

ZADÁNÍ. Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) Města Česká Lípa

ZADÁNÍ. Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) Města Česká Lípa ZADÁNÍ Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK ZMĚNA č.3 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Terezín, Terezín

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

A-TEST pozemek. Pozemky parc. č. 2285/1 a 2286 v katastrálním území Hostivař [732052] Adresa: U břehu 164/63, 10200 Praha 10 - Hostivař

A-TEST pozemek. Pozemky parc. č. 2285/1 a 2286 v katastrálním území Hostivař [732052] Adresa: U břehu 164/63, 10200 Praha 10 - Hostivař A-TEST pozemek Pozemky parc. č. 2285/1 a 2286 v katastrálním území Hostivař [732052] Adresa: U břehu 164/63, 10200 Praha 10 - Hostivař Popis pozemků Umístění Pozemky, parc. č. 2285/1 - zastavěná plocha

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: OMRI/15415/2017 SPIS. ZNAČKA: 12314/2017 VYŘIZUJE:

Více

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Boris Petrov autorizovaný architekt - číslo autorizace: 1867 Ing. Josef Doleček autorizovaný inženýr

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 Pořizovatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Objednatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Projektant: Ing. arch. Milan

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU m 2 - LANŠKROUN

POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU m 2 - LANŠKROUN POZEMEK PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU 2 73 00 m 2 - LANŠKROUN Kraj Obec Katastrální území Pozemková parcela Výměra Cena Pardubický Lanškroun Lanškroun 8255 2 73 00 m 2 informace u makléře n Mírně svažitý pozemek

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více