NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO"

Transkript

1 SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova KarlowVarv Iio: zt Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo ridtu: 7 8-ZI I 0100 zastoupen6: Ing. Erikou Pavlovou, feditelkou zapsanh v obchodnfm rejstiiku veden6m Krajslo-im soudem v Plzni oddil Pr vloika 544 na strand j ednd j ako obj ednatel (ddle j en,, obj ednatel " ) a morez stavebni s.r.o. sfdlo: Terezie Brzkov Plzefi ICO: 2gt15850 Dre: CZ 2911s8s0 bankovni spojeni: CSOB, a.s. dislo ridtu: I 0300 zastoupen;f : Tomdi em HradeclEm, j ednatelem zapsan! v obchodnim rejstiiku veden6m Krajskym soudem v Plzni oddil C vlozka na strand druhdjako zhotovitel (ddlejen,,zhotovitel") (spoleind jako,,smluvnl strany") uzaviraji ve smyslu zilkonad.89l20i2 Sb., obdans$i zdkonik, tuto smlouvu o dilo na realizaci stavbv,,vfmdna oken KDD" (d6le jen,,smlouva")

2 I. tvodni ustanoveni Zhotovitel prohla5uje, Le je drlitelem Zivnostenskdho opr6vndni k,,prov6ddni staveb vdetnd jejich zmen, udrzovacich pracinanich a jejich odstraf,ov6ni" amh i6dn6 vybaveni, zkubenosti a schopnosti, aby i6dnd a vdas provedl dilo dle tdto smlouvy. Zhotovitel je vit6zem veiejn6 zakbzky vyhl65en6 dne objednatelem jako vyhla5ovatelem veiej n6 zakflzky,,vlfmdna oken KDD". II. Pledmdt smlouvy Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje prov6st pro objednatele i6dn6 a vdas, na svrij nhklad a nebezpedi sjednan6 dilo dle dl6nku IlL smlouvy a objednatel se zavantje za proveden6 dilo zaplatit zhotoviteli ceriu ve vjsi a za podminek sjednanjch ve smlouvd. Zhotovitel provede dilo dle dl6nku IIL smlouvy tim, Le i6dnd a vdas dod6 kompletni stavebni, montillni a dalsi pr6ce, vdetnd stavebnich materislt, v rozsahu a dle zadhvaci dokumentace, tdto smlouvy, obecnd zhvaznlch pr6vnich piedpisri, isn, BN a ostatnich norem, a to vdetnd zaiizeni staveni5te ajeho vyklizenf po dokondeni dila. III. Specifikace dila 1l Dilem se rozumf provedeni stavby oznaden jako,,vjm6na oken KDD", kter6 je ie5ena projektovou dokumentaci,,vymdna okennich vyplni", arch. dislo zpracovanou Ing. Romanem Gajdo5em, IeO , v Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne...(kterd je uloiena u objednatele jako extern[ piiloha smlouvy) a zadhvaci dokumentace na veiejnou zakhzku na akci,,v;fmdna oken KDD" ze dne I (kterd je rovndi uloiena u objednatele jako externf pi{loha smlouvy). Zadhvaci dokumentace pro provedeni dila, specifikovan6 v dlsnku III. odst. 3.2 pismeno b) smlouvy, byla zhotoviteli pied6na jako podklad pro stanoveni ceny dila, coi, zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuj e. Piitom plati,2e dilem je provedeni v5ech dinnosti, praci a dod6vek obsazen;fch bud'v textov6 nebo v,-ikresov6 d6sti projektov6 dokumentace nebo ve vlkant qfmdr nebo ve vt'zve vice z6jemcrim o veiejnou zakflzku k pod6ni nabidky na piedmetnou akci. Dilem jsou rovndz dinnosti, prhce a dod6vky, kter6 nejsou v dokladech uvedenfch v tomto odstavci smlouvy obsazeny, ale o kteqfch zhotovitel vdd6l, nebo podle sqich odbornlch znalosti vdddt mel nebo mohl, Ze jsou k i6dn6mu a kvalitnimu provedeni dfla dan6 povahy tieba. Dilo zahrnuje provedeni, dod6ni a zaji5tdni v5ech dinnosti, praci, sluzeb, vdci a dodsvek, nutnfch krealizaci dila, a v tom zejm6na: a) zaji5t6ni kompletni inzenjrsk6 dinnosti a dopracovhni zhsad organizace qistavby vdetnd jeho projedn6ni s objednatelem, piislu5nym stavebnim riiadem a dotdeqfini org6ny st6tni sprdvy; b) zpracovhni detailniho pisemn6ho harmonogramu postupu praci prov6d6ni dila dle t6to smlouvy; c) provedeni praci a doddvek dle projektov6 dokumentace specifikovan6 v dl6nku III. odst. 3.2 pism. b) t6to smlouvy, tj., zejmfina: realizace qfmdny okennich vjplni a balk6noqfch dveii v objektu; d) zaji5tdni zalizeni staveni5td, a to podle potieby na i6dne provedeni dila vdetnd jeho likvidace; e) provedeni z6vdredn6ho riklidu mista provedeni dila dle t6to smlouvy (fklid budov bude proveden dle polozek URS PRAHA, a.s., IiO: , d a ); 0 provedeni opatieni pii realizaci stavby vypljvajici z umfstdni a n6vaznosti stavby a zohledf,ujici t5rto skutednosti:,trunu z, zz I tf /, I \t\ ltl IJ\ V" l\

3 (I) komunikace a plochy v okoli mista prov6d6ni dila nelze vyulitjako skl6dky materi6lu; (II) prostor mista prov6d6ni dila nelze bez dal5iho opatieni vy:ulit k umistdni soci6lniho a hygienick6h o zaiizeni zhotovitele, g) dod6ni dokumentace skutedn6ho provedeni dila, vdetnd dokladov6 d6sti a n6vrhri provoznich i6dri, v5e v desk6m jazyce, minim6ln6 ve 2 vyhotovenich a v elektronick6 podobd ve form6tech, kter6 je objednatel schopen piijmout (tj. form6ty +.doc, *,xls, x.dwg a *.pdf), h) zaji5tdni ulozeni stavebni suti a ekologick6likvidace stavebnich odpadri a dolozeni dokladri o t6to likvidaci, vdetnd irhrady poplatkri zatoto ulozeni, likvidaci a dopravu; i) uvedeni pozemkri a komunikaci piipadnd dotdenych vystavbou do privodniho stavu, nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, fklid a vyklizeni prostor dotdenlich vystavbou soudasn6 s dokondenim dila; j) zaji5tdni qfkonu dinnosti koordin6tora bezpednosti a ochrany zdtavi pii prsci na stavenisti, to v5e v mist6 prov6ddni dila dle dl6nku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyp$v6-li z povahy vdci jinak' Dod6vka dila dle piedchozi v6ty je jako celek oznadov6na jako,,dilo". ).2 Dilo bude prwedeno v rozsahu, zprisobem a v jakosti stanoven6: a) touto smlouvou; b) projektovou dokumentaci oznadenou jako_,,v;im6na okennich qfplni" pro prov6d6ni dila zpracovanou Ing. Romanem Gajdo5em, IeO , v mdsici , dislo zakinlcy 5-l10l5, zhotovitel je povinen jako odbornd zprisobil6 osoba zkontrolovat technickou d6st piedan6 dokumentace nejpozddji pied zahhjenim praci na piislu5n6 dssti dila a upozornit bbjednatele bez zbfiedndho odkladu na zji5tdnd vady a nedostatky a piedat mu soupis zji$tensictr vad a nedostatkfi piedan6 dokumentace vdetnd.n6vrhri na jejich odstran6ni a vdetnd vymezeni dopadu na piedm6t a cenu veiejn6 zakhzlgt; c) stanoviskem Odboru pam6tkov6 p6de Magistrdtu mdsta Karlovy Vary d. j. 63IOOPP/15/Rie ze dne l5,kter6 nabylo pr6vni moci dne ; d) zad1vaci dokumentacf na veiejnou zakilzkl na akci,,vlfmdna oken KDD" ze dne I0.7' 20t5:, e) nabidkou zhotovitele dilaze dne '2015; 0 ' obecnd zhvaznymi pr6vnimi piedpisy, neodporuji prhvnim piedpisrim a isn a EN, a ve piedan;j'mi -objednatelem zhotoviteli podle smlouvy ra uveden6 dokumentace, kter6 byly vyvol6ny potiebami zji5t6njmi v prubdhu prov6ddni dila, jeho zkou5eni, uv6ddni do provozu nebo z drivodu rozhodnuti di opatieni orgsnu st6tniho stavebniho dohledu, piip. jinjmi org6ny piislu5nlimi ke kontrole staveb di jinfmi okolnostmi smluvnimi stranami nepiedvidanjmi, rozhodnutimi, resp. vy'j6dienimi veiejnopr6vnich org6nri, vjsledky kontrolnich dnri a prov6ddnfch zkou5ek s tim, Ze objednatel je opr6vndn upravit zprisob Prov6ddni dila. Dilo bude provedeno v normov6 jakosti kvality dle platnfch esn s pouzitim vyrobkri nejvy5si kvalitativni tiidy j akosti. J.J Zanepiedvidan6 pr6ce (plndni), tj. pr6ce nad r6mec smlouvy, se povazuji pouze takov6 pr6ce a plneni zhotovitele, kter6neby$ soud6sti ie5eni dod6vky dila vypljvajiciho ze smlouvy, obecnd zdvaznlch pr6vnich piedpisri, isn, EN, stavebniho povoleni na prov6deni dila, dohodnut6ho rozsahu a kvality 8i ov6ren6 tectrnicte praxe nebo pr6ce vyvoland zhsadni zmdnou dod6vky dila provedend na zhklade zvl65tniho pozadavku objednatele a po uzavieni pisemn6ho dodatku ke smlouv6. Za nepiedvidan6.pr6ce se nepovazuj i zejmlna prhce a plndni jinak splilujici podminky smlouvy na nepiedvidan6 pr6te, o kterlich prokazatelnd zhotovitel pii podpisu smlouvy vdddl nebo nemohl n"ugd6t nebo jejichz provedeni bylo vyvol6no pouze prodlenim zhotovitele s prov6ddnim dila nebo prodlenim s poskytov6nim s nim spojenfch pln6ni, zakteft zhotovitel odpovid6 nebo pr6ce a pln6ni, tter6 jsou drisledkem vadn6ho plneni zhotovitele, a d6le i pr6ce a plndni, kter6 jsou v souladu s ie5enim provedeni dila a projektov6 dokumentace na provedeni dila, atato pouze zpiesriuji.

4 3.4 Zmdny dila vdetnd ceny a doby plndni, budou-li zmdnou ovlivn6ny, kter6 splfluj i po1adavlcy dl. III. odst. 3.3 smlouvy, musi blit specifikov6ny v pisemn6m dodatku ke smlouv6 a pro zhotovitele se stanou ztvaznlmi vzdy ode dne ridinnosti piislu5n6ho pisemn6ho dodatku smlouvy. 3.5 Smluvni strany se vyslovnd dohodly, Ze normy isn, EN, uveden6 v projektov6 dokumentaci, budou pro rcalizaci dan6ho dila povazovat obd smluvni strany za z vaznd v pln6m rozsahu. IV. Doba pln6ni 4.1 Zhotovitel se zavaztje dilo i6dnd prov6st ve lhritd nejpozddji do Smluvni strany se dohodly, Le dilo bude provedeno jako celek, a to v n6sledujicich terminech: termfn piedsni staveni5td zhotoviteli zahhjeni prov6ddni dila dokondeni prabi protokolsrnipiedhnii6dnd provedendho dila B. Z.Z0I t5 Provedenim dila se rozumi ripln6 dokondeni dila prost6ho v5ech vad a soudasn6 i6dnd protokolarni pled6ni dila zhotovitelem objednateli dle dlanku XII. smlouvy. 4.3 Detailni harmonogram realizace dila, zpracovan! v souladu s nabidkou zhotovitele v r6mci zadhvaciho iizeni, piedlozi zhotovitel objednateli v dlendni v period6ch o maxim6ln6 sedmi po sob[ jdoucich kalend6inich dnech nejpozddji do sedmi kalend6inich dnti ode dne podpisu t6to smlouvy. Termfny prov6ddni dila uveden6 v harmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele z6vazn6. Harmonogram postupu praci bude obsahovat i n6vrh opatieni k minimalizaci negativnich vlivri souvisejfcich s realizaci stavby. 4.4 Smluvnf strany se dohodly, Le piipadnl vicepr6ce, jejichz finandni objem (v cendch bez DpH) nepiekrodi 10 % (slovy: deset procent) ze sjednan6 ceny za provedeni dila (bez DPH), nebudou mit vliv na termin ukondeni dila a dilo bude dokondeno ve sjednan6m terminu dle smlouvy, pokud se smluvnf strany q.islovnd pisemnd nedohodnou jinak. 4.5 Smluvni strany se dohodly, Le dilo bude provedeno jako celek. 4.6 Smluvnf strany se dohodly, Ze celkov6 doba provedeni dila di jednotliv6 dildi lhrity stanoven6 touto smlouvou pro dildi plndni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo b;ft dilo, di jeho dildi d6sti, prov6d6ny v drisledkri okolnosti vyludujicich odpovddnost ve smyslu ustanoveni $ 2913 a n6sl. zdkona d Sb., obdanslc!, zikonik. Odpovddnost nevyluduje piek6zka, kter6 vznikla v dob6, kdyjiz byl zhotovitel v prodleni s plnenim sv6 povinnosti nebo vznikla v disledku hospodsis\fch di or ganizalnich p omerri zhotovite le. 4.7 Pied dobou sjednanou pro pied6ni a pievzeti dfla dle dl6nku IV. odst. 4.1 t6to smlouvy neni, objednatel povinen od zhotovitele dilo, di kteroukolijeho d6st pievzit. 4.8 ZdrLi-li se prov6ddni dila v dtsledku dfrvodri v'.iludnd na strand objednatele, mh zhotovitel pr6vo na piimdien6 prodlouzeni doby pln6ni dila di jeho d6sti, a to o dobu, o kterou bylo plndnf dila di jeho d6sti takto prodlouzeno.

5 V. Misto provid6ni dila 5.1 Zhotovitel se zavazuje provdst dilo na pozemku parc. d. 625,ktery se nachhziv obci Karlovy yary a katastr6lnim tzemi Karlovy Vary. 5.2 Zhotovitel prohla5uje, Ze se dostatednd sezn6mil s faktich-im stavem a technickou dokumentaci stavu mista prov6ddni dfla a staveni5td a Le nezjistil, ani podle stanovisek jim plizvanlch odborne zptisobilych osob, Z6dn6 piek6zky, kter6 by zhotoviteli br6nily v uzavieni smlouvy nebo kter6 by vedly k nemoznosti provedenf dila dle smlouvy. VI. Cena a zprisob jeji fhrady 6.1 Smluvnf strany se dohodly na cend, tzn. cene maxim6lni, za provedeni dfla, ve qisi: Cena bez DPH Kd (slovy: dva miliony osmdes6t devet tisic p6t set sedmdes6t pdt korun desls,;ich) DPH ,- Kd (slovy: dtyii sta tiicet osm tisic osm setjeden6ct korun des(fch) Cena vietn6 DPH ,- Ki (slovy: dva miliony pdt set dvacet osm tisic tii sta osmdesdt Sest korun deshfch) (d6le jen,,cena" nebo "cena za provedeni dila") V cend jsou zahrnuty ve5ker6 nilklady zhotovitele, kter6 pii plndni svdho zhvazku dle smlouvy vynalozf (zejmdna n6klady namateriti, energie a m6dia potiebnd krealizaci dila, dopravni opatieni, odvoz auloleni odpadu, dopravu, riklid, vybudov6ni, udrlovhni a vyklizeni staveni5td, n6kiady na sluzby, dinnost koordin6tora bezpednosti pr6ce dle z6k. E Sb. apod.), vdetnd zapodteni tezerv na rihradu nepiedvidateln;fch n6kladt vypl'_fuajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena nebude po dobu do ukondeni dfla piedmdtem zqi5eni, pokud tato smlouva vyslovnd nestanovi jinak. Zhotovitel prohla5uje, Ze v5echny technickd, finandni, vdcn6 a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel qfslovn6 prohla5uje, Ze soud6stf cenyjsou i vesker6 n6klady spojend se splndnim podminek stavebniho iizeni Ei zisk6nim jinfch povoleni di jinlch rozhodnuti org6nt veiejn6 spr6vy. Objednatelem nebudou na cenu poskytov6na jak6koli plndni pied zahhjenim prov6ddni dila. Smluvni strany se vz6jemnd dohodly, Le cena bude hrazena objednatelem prub6znd v nize uveden;fch termfnech, a to na zilkladd dildich faktur vystavenlich zhotovitelem ve smyslu a za podminek stanovenych smlouvou a piedanych objednateli. Vystavend dildi faktury budou zahmovat da; z piidand hodnoty. Smluvni strany se vz6jemnd dohodly, Le zhotovitelem budou pii dodrzenf harmonogramu prov6d6ni dila m6sidn6 vystavov6ny dildf faktury. Podkladem a podminkou pro vystaveni i6dnd dild,i faktury bude pisemnf, odsouhlasenf a objednatelem podepsanf zji5t'ovaci protokol provedenfch praci a dod6vek (d6le jen,,zjisfovaci protokol") ke dni vystaveni t6 kter6 dildi faktury zpracovany podle jednotlivjch d6sti nabidkovfch rozpodtri. Do patn6cti dni po i6dn6m protokok[rnim pied6ni a pievzeti dila bude zhotovitelem vystavena a objednateli pied6na konedn6 faktura na zblvajici d6st ceny doposud neuhrazenou na zhklade dildich faktur. Vpiipbdd, Ze soud6sti konednd faktury bude rihradapraci a dod6vek, kter6 objednatel dosud neodsouhlasil anepodepsal, budejeji soud6sti i zji5fovaci protokol. 6.4 Y kalde dildi i v konednd faktuie zhotovitel uvede fakturovanou d6st ceny bez DpH a DpH stanovenou ve smyslu zdkona d Sb., o dani zpiidan6 hodnoty, v platn6m zndni (d6le jen,,zhkon o dani"). KaLdL dildi i konedn6 faktura bude mit splatnost 2l kalendhinfch dnf ode dne jejiho i6dn6ho pied6nf objednateli. KaLdh dildi i konedn6 faktura dle tohoto dl5nku smlouvy- bude obsahovat n6lezitosti daiov6ho dokladu stanovend zhkonem o dani a zhkonem d) I Sb., o stranaszzzlft h\ I$t ni t\ v/" t\\

6 irdetnictvf, v platndm zneni. Vpifpadd, Lefaktva nebude obsahovat spr6vn6 ridaje di bude neripln6, je objednatel opr6vnen fakturu vr6tit ve lhrit6 do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splflovala podminky stanovend v tomto odstavci tohoto dl6nku t6to smlouvy. Lhrita splatnosti bdzi u opraven6 faktury od za66tku. 6.5 Ve5ker6 vicepr6ce, zmlny, doplf,ky nebo roz5iieni, kter6 nejsou soud6stf dila dle smlouvy a soud6sti ceny, musi b;avi:dy pied jejich realizaci pisemnd odsouhlaseny objednatelem vdetnd jejich ocendni. Pokud zhotovitel provede ndkterd z tdchto praci bez potvrzen6ho pisemn6ho dodatku smlouvy, m6 objednatel pr6vo odmitnout jejich rihradu a cena za jejich provedeni je soud6sti ceny za provedeni dila. 6.6 Na z6kladd pisemn6ho soupisu vicepracf, odsouhlasen6ho obdma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel jednotkov6 ceny v t6 WSi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkov6 ceny (viz nabidkov6 rozpodty, kter6 byly soud6sti nabidky). Nebudou-li pr6ce di v6ci pouzit6 k provedeni dila, kterdjsou piedm6tem vicepraci, ocendny v rozpodtu zhotovitele, budou se oceflovat dle aktu6lniho ceniku a metodiky spolednosti URS PRAHA, a.s.,ido: Vyn6sobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenlich m6rn;fch jednotek budou stanoveny zfikladni nhklady, rovnll pak analogicky s podminkami kalkulace uvedenjmi v nabidce, nsklady souvisejici s umistdnim stavby (obvyklf pojem: VRN - vedlej5i rozpodtov6 n6klady). Dait z piidan6 hodnoty bude dopodtena dle platnych piedpisri v dob6 ziltovilni. Zhotoviteli zanikhjakjkoliv nsrok na zvyieni ceny, jestlize pfsemnd neoznhmi nutnost jejiho piekrodeni a vy5i pozadovan6ho zvf5eni ceny bez zbytedn6ho odkladu pot6, kdy se uk6zalo, Ze je zv..f5eni ceny ner,yhnuteln6. Toto pisemnd oznitmeni v5ak nezaklildh pr vo zhotovitele na zv!funi ceny. Zqi5eni ceny je mozn6 pouze za podminek dan;fch touto smlouvou. 6.7 Objednatel si vyhrazuje pr6vo zmensit rozsah piedm6tu plndni dila. V tomto piipadd bude cena fmdrnd snizena s pouzitim cen znabidkovych rozpodtri. Nedojde-li mezi ob6ma stranami k dohodd pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenfch praci a dod6vek, je zhotovitel opr6vndn fakturovat pouze prhce, u kten_ich nedo5lo k rozporu. 6.8 Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadd prohl65eni insolvence na majetek zhotovitele dle z6kona d Sb., o irpadku a zprisobech jeho ie5eni (insolvendni zhkon), v platn6m zndni nebo zamitnuti n6vrhu na prohl65eni insolvence pro nedostatek majetku dluznika (zhotovitele): pied i6dnlm pied6nim dila zhotovitelem objednateli poslgrtuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve qi5i rozdilu mezi cenou (viz dl6nek VL odst. 6.1 smlouvy) a d6stkou uhrazenou objednatelem do okamziku prohl65eni insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamitnuti n6vrhu na prohl65eni insolvence pro nedostatek maj etku dluznika (zhotovitele); 6.9 Uhrada ceny, af jii. jako celku di dildich plndni, nem6 vliv na uplatndniprhvaobjednatele zvad dila Smluvni strany tdto smlouvy se dohodly, Le je zhotovitel, coby poskytovatel zdaniteln6ho plndni, povinen bez zbytedndho prodleni pisemn6 informovat objednatele o tom, Ze se stal nespolehliqim pl6tcem ve smyslu ustanoveni $ 106a zhkona d Sb., o dani z piidan6 hodnoty, v platn6m znilni (d6le jen,phkon o DPH"). Smluvni strany si d6le spolednd ujednaly, Ze pokud objednatel v prubdhu platnosti tohoto smluvniho vztaht na zhkladl informace od zhotovitele di na zilkladl vlastniho Setieni zjisti, Le se zhotovitel stal nespolehlivym plstcem ve smyslu $ 106a zilkona o DPH, souhlasi obd smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele daf, z piidane hodnoty z takov6ho zdaniteln6ho plneni dobrovolnd spr6vci dand dle $ 109a citovan6ho pr6vniho piedpisu. Zaplaceni d6stky ve vy5i dand objednatelem spr6vci dand pak bude cena dle t6to smlouvy smluvnimi stranami povazov6no za splneni ztvazkt uhradit sjednanou cenu, resp. jeji d6st. Smluvni strany si v t6to souvislosti poskytnout ve5kerou nezbytnou soudinnost pii vzhjemn6m poskytovsni informaci poladovanlch zdkonem o DPH. Zhotovitel soudasn6 souhlasi s tim, Ze je povinen objednateli nahradit ve5kerou Skodu vzniklou v drisledku aplikace institutu rudeni ze sttany spr6vce dand. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na ridet zaregistrovanli a zveiejndnf ve smyslu $ 96 odst. 7 zhkona o DPH.

7 VII. Souiinnost smluvnich stran 7.1 Smluvni strany se zavazuii vyvinout ve5kerd irsili k vytvoieni potiebnlich podminek pro realizaci dila dle podminek stanoven;y'ch smlouvou, kter6 vypljvaji zjejich smluvniho postaveni. To plati i v piipadech, kde to neni qfslovne stanoveno ustanovenim snilouvy. 7.2 na I.J Pokud jsou kterdkoli ze smluvnich stran zn6my skutednosti, kter6 ji br6ni nebo budou brhnit, aby dost6la sv'-im smluvnfm povinnostem, sddli tuto skutednost neprodlen6 pisemnd druhd smluvni stran6. Smluvni strany se d6le zavazuji neprodlend odstranit v ri{mci sv'-fch moznosti v5echny okolnosti, kter6 jsou na jejich strand a kterd br6ni splndni jejich smluvnich povinnostf. Zhotovitel se zavazuje, Le na zhkladd skutednosti zji5tdnlich v prribdhu plndni povinnosti dle smlouvy navrhne a provede opatieni smdiujici k dodrzeni podminek stanoven;fch smlouvou pro naplndni smlouvy, k ochrane objednatele pied Skodam ilrhtami a zbytednlmi qfdaji a Ze poskytne objednateli a jinfm osob6m zridastndnjm na prov6ddni dila ve5ker6 potiebn6 doklady, konzultace, pomoc a jinoir soudinnost. VIII. Prohld5eni, prdva a povinnosti smluvnich stran Zhotovitel prohla5uje, Ze: nenijako pr6vnick6 osoba v likvidaci; neni proti ndmu vedeno insolvendniiizeni ve smyslu zhkonad, Sb., o irpadku a zptisobechjeho ie5eni, v platndm zndni atakov6 iizeni nebylozastaveno di zru5eno z dtvodu nedostatku majetku zhotovitele a d6le neni piedluzen di neschopen plnit sv6 splatnd zhvazl<y vfidi sqim vdiitehim; uzavieni (uzavienim) t6to smlouvy neporusi spr6vni rozhodnuti soudri, rozhodce di rozhoddi instituce ani org6nu st6tni spr6vy eesk6 republiky, neporu5i ustanoveni Z6dn6 dohody, smlouvy di jin6ho ujedn6ni, ktere uzaviel se tieti osobou, nebude mit za n6sledek irjmu nebo pozadavek na splaceni jakdhokoli spr6vniho poplatku, dotaci nebo jindho zilvazku zhotovitele, bylo schv6leno piislu5n;fmi orgdny zhotovitele, neexistuje nic, co by br6nilo zhotoviteli uzaviit tuto smlouvu, zejmdna jak6koli rozhodnuti soudu, rozhodce di arbitrfllniho org6nu (napi. piedbdznd opatieni) nebo rozhodnuti subjektu veiejn6 spr6vy; neudinil nic, at' jil, shm anebo za spolupr6ce di prostiednictvim tieti osoby, co by omezilo di znemoznilo dosazeni ridelu tdto smlouvy; Zhotovitel se zavazlje, Ze objednateli bezodkladnd po vzniku takov6 skutednosti pisemnd oznhmi: pod6ni n6vrhu na prohl65eni ripadku na zhotovitele dle z6konatt Sb., o ripadku a zprisobech jeho ie5eni, v platn6m zneni; vstup zhotovitele do likvidace; splndnf podminek prohl6senf ripadku zhotovitele, tj. zejmenale zhotovitel je piedluzen anebo insolventni; zmeny v majetkov6 struktuie zhotovitele, s qi'jimkou zmdny majetkov6 struktury, kter6 piedstavuje be ni obchodni styk; rozhodnuti o provedeni piemdny zhotovitele, zejmena flzi, pievodem jmdni na spolednika di rozd6lenim, provedeni zmdny prfvni formy zhotovitele di provedeni jinlch organizadnich zmln; omezeni di ukondenf qikonu dinnosti zhotovitele, kterh bezprostiedn6 souvisi s piedm6tem t6to smlouvy; rozhodnuti' o zaloleni obchodni korporace zhotovitelem di ridasti na podnik6ni jind osoby zhotovitele; v5echny skutednosti, kter6 by mohly mit vliv na piechod di vypoi6d6ni zhvazkt zhotovitele vridi objednateli vypl;fvajicich z t6to smlouvy di s touto smlouvou souvisejicich; rozhodnuti o zru5enf zhotovitele. strana7 222

8 8.3 Zhotovitel se zavazuje pii prov6d6ni dila dodrzovat platn6 prsvni a ostatni piedpisy k zaji5tdni bezpednosti a ochrany zdravi pii pr6ci, d6le hygienick6 a protipolfirni a jin6 obecn6 zdvazne piedpisy, isn, gn a rozhodnutf org6nri veiejn6 spr6vy, zejmlni pak stavebni povoleni, vdetn6 vymezeni podminek hludnosti, doby prov6deni stavebnich praci apod. Zhotovitel navrhne objednateli osobu, kter6 bude na staveni5ti vykov6vat dinnost koordin6tora bezpednosti a ochrany zdravipii pr6ci na staveni5ti. Zhotovitel d6le piedlozi objednateli ve lhritd do 2 pracovnich dni od podpisu smlouvy n6vrh Ozn6meni o zahdjeni praci oblastnimu inspektor6tu pr6ce piislu5n6mu podle mista staveni5td, kter'.i bude po potvrzeni opr6vndnou osobou objednatele se v5eobecnou prisobno sti zaslfin oblastnimu inspektor6tu pr6ce. Zhotovitel zajisti vyvd5eni potvrzen6ho Oznfimeni o zahhjeni praci na staveni5ti v souladu s podminkami $ 15 odst. 1 zilk. t, Sb. v platndm znlni po celou dobu realizace dila vdetnd jeho prtibdznl aktualizace. D6le zhotovitel zajisti zpracovhni Pl6nu bezpednosti a ochrany zdravi pii pr6ci a tento piedlozi objednateli do 10 pracovnich dni od podpisu smlouvy. VpnibEhu realizace dila dle smlouvy bude veden denik se zilznamy o jedn6nich ve vdci prisobnosti koordin6tora bezpednosti pr6ce mezi zhotovitelem a urdenjm koordin6torem bezpednosti pr6ce na t6to stavbd. Tento denik bude objednateli k dispozici na stavbd ve stejndm rezimu jako stavebni denik Zhotovitel si zavazuje zachovbvat staveni5td v poi6dku a distotd, odstraf,ovat prfibdznd na sv6 n6klady odpady a nedistoty vznikl6 prov6ddnim dila. Soudasn6 se zhotovitelzavantje zajistitobecnou bezpednost vdci a osob v mistd staveni5te. Zhotovitel se zavazqe v piedstihu minim6ln6 7 kalend6inich dni informovat objednatele o zfumdru prov6ddni praci, kter6 vyvolaji omezeni objednatele vmistd stavby a vjejim okoli, d6le zhotovitel vt6to souvislosti objednateli navrhne opatieni k eliminaci tdchto omezeni a projedn6 je s objednatelem. Objednatelje opr6vndn prov6d6t cenovou kontrolu v prfibdhu prov6ddni dila a uv6ddni dokonden6ho dila do provozu a kontrolu prov6ddni z6v6redn6ho vyudtovdni dila. Vdichni ridastnici smlouly jsou povinni vytv6iet dostatednd podminky pro prov6ddni cenovd kontroly. Zhotovitel prohla5uje, Ze pied podpisem smlouvy i6dnd piekontroloval piedan6 materi6lni podklady a dokumentaci a i6dn6 provdiil mistni podminky na stavenisti a v5echny nejasn6 podminky pro realizaci dila di jeho ddsti si vy'jasnil s objednatelem nebo mistnim Setienim. Zhotovitel se zavazuje, Le zajisti prov6d6nf dila tak, aby prov6ddni dila: a) v co nejmen5i miie omezovalo okoli staveni5td di jinfch okolnich dotdenlfch pozemkri di staveb; b) neobtdzovalo tieti osoby a okolni prostory zejmena hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastindnim nad miru piimdienou pom6rrim; c) nem6lo nepiimdien;f nepiiznivy vliv na Livotni prostiedi, vdetnd minimalizace negativnich vlivri na okoli staveni5td; d) bylo zabezpedeno pro dinnost kazd6 profese odborqfm dozorem zhotovitele, kte{i bude garantovat dodrzov6ni technologic\fch postupri. Tot6Z plati pro pr6ce subdodavatehi. Odbornou rirovei rcalizovandho dila jako celku zabezpedi zhotovitel osobou odpovddnou za odborn6 vedeni prov6d6ni stavby - Ing. Pavel Vyzr6l, r.e , autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zhkona d, Sb., o qikonu povol6ni attorizovanlrch architektri a o qfkonu povol6ni autorizovanl/ch inzen;irfi a technikt dinqfch ve qistavbd, v platn6m zn5ni. Tato odpov6dn6 osoba potvrdf stavebni denik pied zahhjenim praci na provedeni dila a po dokondeni dila otiskem sv6ho autoizadniho razitka a piipojenim vlastnorudniho podpisu, d6le prubdznd v prrib6hu realizace dila. Bez pisemndho souhlasu objednatele nelze prov6st zmdnu odpovddnd osoby. Zhotovitel zabezpedi, Le odborn6 prhce a dinnosti, kter6 nem6 zapshny ve sv6m obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenskdm listd, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zprisobilosti. Doklady o odbornd zptsobilosti subdodavatele piedlozi zhotovitel objednateli pied zahfijenim praci a d6le na vyilhdhni objednatele prubdznd v prribdhu realizace dila. 8.8 Zhotovitel se zavazuje pisemnd upozornit objednatele na nevhodnost, pifpadn6 nepiipustnost podkladov,-ich materi6hi, pokynri a veci, kter6 mu byly pied6ny objednatelem, nebo objednatelem poladovani,ch zm6n, af jil z hlediska dtsledkri na j

9 \zavieni smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi org6nri veiejn6 spr6ly di obecnd zhvaznymi pr6vnimi piedpisy, isn, gn di jin;fmi normami. V piipad6, Ze objednatel bude, i pies upozorneni zhotovitele, twat na uziti podkladoq.ich materi6hi, pokynri a v6ci, kter6 byly zhotoviteli pieddny objednatelem, je zhotovitel opr6vndn odmitnout jejich plndni pouze tehdy, pokud by se jejich splnenim mohl vystavit sprdvnimu di trestnimu postihu. Sv6 upozorn6ni zapiile zhotovitel do stavebniho deniku. I t I I 8.9 Objednatel neud6lil zhotoviteli Lhdnd opr vndni najimat jak6koli osoby jm6nem objednatele. Soudasnd smluvni strany dohodly, LekaLdh osoba zamdstnan6 nebo jinak vyfiivanhzhotovitelem pii prov6ddni dila (napi. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude povalovhnapro ridely t6to smlouvy za zamdstnance zhotovitele Zhotovitel se zavazlje uhradit objednateli do tiiceti dnri pot6, kdy k tomu bude objednatelem pisemnd tryzviln, ve5ker6 pokuty di dal5i sankce, kter6 byly objednateli vymdieny pravomocnlfm rozhodnutim org6nri veiejn6 sprsvy v souvislosti s poru5enim povinnosti zhotovitele stanoven;fch touto smlouvou di obecnd zhvaznymi pr6vnimi piedpisy pii prov6ddni dila. Uhrada bude provedena na irdet obje"dnatele uvedenf v pisemn6 ufnel 8.1 I Objednatel je opr6vndn vykon6vat v mistd prov6ddni dila technickf dozor stavebnika (objednatele) a v jeho prubdhu zejmlna sledovat, zda jsou pr6ce prov6deny dle projektu, technicklfch norem a jinfch pr6vnich piedpisri a v souladu s rozhodnutim org6nri veiejn6 spr6vy. Na nedostatky pii prov6deni dila upozorni z6pisem ve stavebnim deniku. Objednatel je oprdvndn d6t pracovnikrim zhotovitele piikaz k pieru5eni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpednost prov6ddnd stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbd pii prov6ddni dila di tietich osob Zhotovitelje povinen piedat objednateli seznam subdodavatehi, ve kter6m uvede subdodavatele,jiml, za plndni subdod6vky uhradil vice ne? 5%o z celkovd sjednan6 ceny. Zhotovitel piedlozi objednateli tento seznam subdodavatehi nejpozddji do 60 dnt od spkidni smlouvy, nebo 28. fnora n6sledujiciho kalend6iniho roku v piipad6, Ze pln6ni smlouvy piesahuje 1 rok. M6-li subdodavatel formu akciov6 spolednosti, je povinnosti zhotovitele zabezpedit, aby piilohou seznamu subdodavatelt byl i seznam vlastnikri akcii, jejichz souhrnn6 jmenovit6 hodnota piesahuje llyo zilkladniho kapit6lu, vyhotovenlf ve lhritd nejddle 90 dnri pied dnem piedlozeni seznamu subdodavatelt. Seznam subdodavatehi musi obsahovat identifikadni ridaje subdodavatele (obchodni firma, sidlo, fio; a popis praci di dod6vek, kter6 subdodavatel prov6ddl. Seznam musi byt pied6n v pisemn6 podobe a v rovndz i v elektronickd podobd ve form6tu *.pdf. Poru5enim povinnosti piedat objednateli seznam subdodavatehi se zhotovitel dopou5ti spr6vniho deliktu podle $ 120a odst. 1 pism. c) zhkona 8.137/2006 Sb. o veiejnjch zakhzkhch, v platndm zndni. Vzhledem ktomu, Ze na vdasn6m pied6ni seznamu subdodavatehije z6visl6 splneni dal5ich povinnosti objednatele, je tato povinnost zaji5tdna smluvni pokutou. IX. Stavebni denik 9.r Zhotovitel se zavazuje ode dne pied6ni staveni5td objednatelem zhotoviteli v6st stavebni denik alespofi vjednom origin6le a dvou prfipisech. Na stavbd bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ndm zaznamen v6ny ve5ker6 skutednosti o prribdhu v5ech praci, vdetnd praci subdodavatehi. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat v5echny skutednosti stanoven6 z6konem a soudasnd v5echny skutednosti rozhodn6 pro plndni podminek tdto smlouvy, jakoz' i zmdny harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude ulozen na stavb6 a bude ob6ma stran6m kdykoliv.pifstupnlf v dobd realizacejak6koli dinnosti zhotovitele na staveni$ti. Zhotovitel je povinen v6st stavebni denik v souladu se z6konem (, Sb., o izemnim plfunovini a stavebnim i6du (stavebnf z6kon), v platn6m zn6ni (d6le jen,,stavebni z6kon") a vyhl65kou Ministerstva pro mfstni rczvoj d, Sb., o dokumentaci staveb, v platn6m zneni Denik bude veden dennd a obsahuje zejmena: -irdaje o pievzeti staveni5td, zahljenipraci - fdaje o podasi a o teplotd strun9 222 '\N

10 - fdaje o postupu prov6ddnlfch praci s jeho odrivodndnim - pieru5eni nebo zastaveni praci s jeho odrivodndnim - irdaje o qfskytu spodni vody, ridaje o derp6ni -ridaje o vyzve ke kontrole praci, kter6 budou zal<rfi nebo dal5im postupem praci se stanou nepiistupnymi, kontroly obj ednatele n6sleduj ici po v'-izvd - ve5ker6 skutednosti, kter6 maji nepiizniv'-i vliv na plynul;f prubdh praci a plndni smluv - odchylky od dokumentace - zdfivodndni a v5echna ujedndni mezi zhotovitelem a objednatelem, kters se stala pii prov6d6ni praci, dtivody pro provedeni praci neobsazenjch v dokumentaci -pozadavky objednatele zvl63t pokud jde o odstrandni zhvad a lhrity, ve kterlich maji bjt odstrandny. Piitom je tiebavldy piipojit stanovisko zhotovitele, - zhznamy o provedenych kontrol6ch stavby org5ny st6tni spr6vy - zhvalne ud6losti pro pr6ce a Skody zprisoben6 povetrnostnimi vlivy a Livelnfmi pohromami, vdetnd Skod zpfisobeqfch zhotovitelem a pokud mozno t6z vydisleni n6rokri z t6chto Skod. Zhotovitel je povinen nejm6nd jednou zatyden piedat objednateli prripis zfnnamuv deniku. Nebudeli objednatel souhlasit s obsahem zhznamt,je povinen sddlit pisemnd sv6 n6mitky zhotoviteli do peti pracovnfch dnti ode dne dorudenizilznamu,jinak se mhzato, Ze s obsahem zilznamtt souhlasi Stavebni denik dle piedchoziho odstavce smlouvy povede odpov6dn6 osoba dle dl. VilI. odst. 8.7 pism. d). V piipadd zmdny osoby zhotovitelem povdiend k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutednost bezodkladnd uvedena ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen ulozit prripis dennich zhznaml& ve stavebnim deniku odddlen6 od origin6lu tak, aby byl k dispozici v piipad6 ztritty di znideni origin6lu stavebniho denfku. Stavebni denik musi blit ulozen tak, aby bylvi:dy okamzitd k dispozici objednateli a org6nu st6tniho stavebniho dozoru. Denni zflznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Le s'e pi5i do knihy s odislovan;imi listy jednak pevnfmi, jednat perforovanj mi pro dva odddliteln6 prupisy. Perforovan6 listy se odislujf shodne s listy pevnjmi. Denni zhznamy opr6vndn6 osoba zapisuje diteln6 kai:dy den, kdy byly prsce provedeny nebo kdy nastaly skutednosti, kter6 jsou piedmetem zdpisu. V dennich zinnamech nesmi byt vynech6na voln6 mfsta. X. Staveni5t6 a jeho zalizeni r0.1 Objednatel protokol6rnd pied6 zhotoviteli staveni5td vdetne mista pro prov6d6ni dila nejpozddji do terminu dle dl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O pied6ni staveni5t6 objednatelem zhotoviteli bude seps6n pisemnlf protokol, kter,_i bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podeps6n obema smluvnimi stranami akaldh smluvni strana obdrli po jednom stejnopise. Pii pied6ni staveni5td bude objednatelem provedeno pied6ni dokladri o staveni5ti. Soudasn6 budou zhotoviteli pied6na 2 pard projektov6 dokumentace dle dl6nku III. odst. 3.2 pism. b) smlouvy smlouvy. Staveni5tdm se pro ridely smloury rozumi misto urden6 k prov6ddni dila dle smlouvy a dalsi pozemky a prostory urdend ve smyslu podminek stavebniho povoleni a smlouvy. Staveni5tE bude vymezeno protokolem o pied6ni staveni5t6. Pii pied6ni staveni5td bude objednatelem urden zptsob napojeni na zdroj vody, elektiiny apod. r0.2 r 0.3 Zhotovitel se zavazuje zachov vat na staveni5ti distotu a poi6dek. Zhotovitel je povinen denne odstraiovat na sv6 nfklady odpady a nedistoty vznikl6 jeho dinnosti di dinnosti tietich osob na staveni5ti, technickjmi di jinfmi opatienimi zabraiovat jejich pronik6nf mimo staveni5td. Zhotovitel se d6le zavantje dodrzovat pokyny polhmiho dozoru a dozoru bezpednosti pr6ce. Zhotovitel bude mit v prtbehu realizace a dokondov6ni piedm6tu dila na staveni5ti vyhradni odpov6dnost za: stranalo," fq h,

11 / 3 I T a) zaji5tdni bezpednosti v5ech osob opr6vndnlich k pohybu na staveni5ti, udrlovfini staveni5t6 v uspoi6dan6m stavu za ridelem piedchhzenivzniku Skod; b) zaji5tdni ve5ker6ho osvdtleni a zilbran potiebnfch pro prribdh praci, bezpednostnich a dopravnich opatieni pro ochranu staveni5t6, materi6hi a techniky vnesen;fch zhotovitelem na stavenist6; c) provedeni ve5kerych odpovidajicich irkonri k ochran6 Zivotniho prostiedi na staveni5ti i mimo ne akzabrhneni vzniku Skod znedi5tdnim, hlukem, nebo z jinych drivodri qvolanfch a zprisobenlich provozni dinnosti zhotovitele, likvidaci a uskladf,ov6ni ve5kerdho odpadu, vznikajiciho pii dinnosti zhotovitele, v souladu s pr6vnimi piedpisy. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovid6 za zabezpedeni staveni5td dle podminek vyhl65ky eesk6ho riiadu bezpednosti pr6ce. Zhotovitel v pln6 miie zodpovidhza bezpednost a ochranu zdravi v5ech osob vprostoru staveni5td a zabezpedi jejich vybaveni ochrann;imi pracovnimi pomrickami. D6le se zhotovitel zavantje dodrzovat hygienick6 piedpisy.' Zhotovitel ^zaji5t'uje piipravu staveni5td, zaiizeni staveni5td, veskerou dopravu, skl6dku, piipadnd mezideponii materi6lu, vdetnd zaji3tdni energii a m6dii potiebnfch k prov6ddni praci, na vlastni irdet. Tyto n6klady jsou soud6sti ceny. XI. Podminky provfddni dila 11.1 Zhotovitel bude sqfm jm6nem projedn6vat a hradit n6klady vyplyvajici z projednan;f ch zillelitosti piimo souvisejicich s jeho dinnosti piirealizaci dila a dokondeni stavby, kter6 jsou v jeho kompetenci a za kter6 plnd odpovi d6, a to zejm5na odklizeni, odvoz a zne5kodndli v5ech odpadt, kter6 vzniknou pii realizaci dila, zdbory pozemkfi, ulivfini veiejnlich ploch vdetnd jejich uvedeni do privodniho stavu, spolupr6ce s objednatelem ve vdci pied6ni pozemkri, zelend a ostatnich ploch, ie5eni zptisobu odstraneni zavinlnych Skod, kterd zprisobi na majetku fyzicl<ych a pr6vnickfch osob v prubdhu dila, kter6 zprisobi na majetku f,'zic\fch a pr6vnic(ich osob v prubdhu dila apod. ll.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve5ker6 subdodavatelsk6 pr6ce a nese zane zfiruku v pln6m rozsahu dle smlouvy. ll.3 Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na zfikladd vi,zvy objednatele (pii podpisu smlouvy) pisemn;i seznam v5ech svych subdodavatehi, ktefi budou pro zhotovitele prov6ddt d6st dila dle smlouvy, a to do sedmi kalend6inich dnri od vyzvhni objednatelem. Tito subdodavateld budou vymezeni obchodni firmou nebo nszvem, identifikadnim dislem a sidlem nebo mistem podnik6ni. Zhotovitel neni opr6vn6n povdiit provedenim dila ani jeho dssti jinou osobu bez pisemn6ho souhlasu objednatele nez,ty, kterd qfslovnd uvedl pii podrini nabidky v r6mci veiejn6 zakhzky. li.4 Zhotovitel zodpovid zato,le ve5kerd dod6vky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektov6 dokumentaci, zodpovid6 zakvalitu pouzit6ho materi5lu, kteqi musi odpovidat piislu5nym prhvnim a technicko-dodacim piedpisrim a zabezpedi kontrolu dod6vek materi6lu tak, aby nemohlo dojit kzfimlnfim. Ve5ke4;i materi6l vystavenf namhhhni musi mit piislu5n6 osvdddeni o jakosti a zpfisobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pied6ny zhotovitelem v origin6lu, musi b;it jejich kopie opatieny razitkem zhotovitele a podpisem odpovedn6 osoby dle dl. VIII. odst. 8.5 pism. d) smlouvy. Bez pisemn6ho souhlasu objednatele nesmi bjt pouzity jin6 materi6ly, technologie nebo zmdny proti projektov6 dokumentaci. Soudasnd se zhotovitel zavaztje a rudi za to, Le pii realizaci dila nepouzije i:6dny materi6l, o kter6m je v dob6 uliti znhmo, Le je Skodlivym. V5echny materiilly a vjrobky pouzit6 na stavbd musi mit vlastnosti stanoven6 v $ 156 stavebniho zhkona Zhotovitelje povinen zajistit dilo a staveni5td do dobyjeho i6dn6ho pied6ni objednateli proti krsdezi a vandalismu Zhotovitel na sebe piejim6 zodpovddnost a rudeni za Skody zptisoben6 v5emi ridastniky vfstavby na zhotovovandm dile po celou dobu qistavby,tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedoddlkfi, stejnd tak za Skody zprisoben6 svou dinnosti obje

12 v piipadd jak6hokoliv naru5eni di po5kozeni majetku (napi. vjezdri, plotfi, objektu, prostranstvi) je zhotovitel povinen bez zbytedn6ho odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozn6, tak finandnd uhradit. / e I I li.7 Zhotovitel je povinen vprubdhu rcalizace dila zan6st do projektov6 dokumentace skutedn6ho provedeni ve5kerd odchylky a ipravy od navrzendho technick6ho ie5eni dila. Ve5ker6 d6sti projektov6 dokumentace skutedn6ho provedeni budou oznadeny textem,,dokumentace skutedn6ho provedeni", ndnrem, resp. jm6nem zhotovitele, otiskem attorizadniho razitka a podpisem osoby odpov6dn6 zavedeni stavby dle dl. VIIL odst. 8.7 pism. d) a datem Pr6ce a konstrukce, kter6 budou vdal5im postupu zakyty nebo se stanou nepiistupnlimi, je objednatel opr6vndn provdiit. K jejich zal<ryti musi d6t z5stupce objednatele pisemnli souhlas ve stavebnim deniku. Toto provdieni provede objednatel po obdrzeni v!,rw zhotovitele dle ustanoveni dl. XI. odst. 1 I.I2 teto smlouvy Zhotovitel.bude informovat objednatele o stavu rozpracovan6ho dila na pravidelnjch porad6ch a kontrolnfch dnech, kter6 bude zhotovitel organizovat dlevzhjemnd odsouhlasendho pl6nu a piipadne dle potieby. Na techto poradfch a kontrolnich dnech bude piitomna odpovddn6 osoba dle dl. Vil. odst. 8.7 pism. d) Vyvstane-li v prribdhu prov6ddni dila nutnost upiesndni zprisobu jeho provedeni (vdetnd pouzivanych stavebnich materi6hi), zavazuje se zhotovitel neprodlend, si vylhdat piedchozi pisemnli souhlas di pokyn objednatele. Tim neni dotdena povinnost zhotovitele dle dl6nku VIII. odst. 8.8 tdto smlouvy. Il.I1 Zhotovitel je povinen zabezpedit ridast sqfch pracovnikri na provdio",r6ni dod6vek apraci zhotovitele, kter6 prov6di objednatel a zajisti neprodlend opatieni k odstrandni vytknuffch zhvad a odchylek od projektov6 dokumentace prov6ddni dila. Pii prov6d1ni zakryvanfch d6sti dila je povinnosti zhotovitele pisemn6 a prokazatelnd vymat objednatele k jejich pievzeti pied zakr:5rtim v piedstihu alespori pdti pracovnich dni. V piipadd, Ze objednatel kontrolu provedeqfch d6stf dila neprovede, m6 se za to, Le se zakrtrtim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skutednost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvhni d6sti dila, je povinen nalildost objednatele odkrjt pr6ce, kter6 byly zak,ryty, nebo kterd se staly nepiistupn;fmi, na svrij n6klad Objednatel si vyhrazuje pr6vo odsouhlasit ve5ker6 postupy praci a poulitl materi6ly, pokud nebudou pouzity materiilly a postupy uvedend v projektov6 dokumentaci, a d6le si objednatel vyhrazuje pr6vo schvdlit vzorky zaiizeni interi6ru a fin6lnich povrchoqfch irprav vdetnd odstinri. Tyto vzorky budou objednateli piedlozeny ke schv6leni minim6lnd tiicet dnri pied zahdjenim praci nebo dod6vek, ke kterym se vzorky vztahaji. Je-li v zad vaci dokumentaci definov6n konkr6tni rnirobek (nebo technologie), m6 se zato,le je tim definov6n minimdlnipoladovany standard. XII. Pled{ni a pievzeti dila t2.1 t2.2 Zhotovitel se zavazuje i6dn6 protokol6rnd piedat dilo objednateli nejpozddji v terminu dle dl. IV. odst.4.1 smlouvy. Kompletnim pied6nfm dila se rozumi ripln6 dokondeni piedmdtu plndni, vdetnd vyklizeni staveni5td, a splneni vbech dal5ich povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou, zejmlnapiedhni dokladri dle smlouvy, vdetnd potvrzeni tdchto skutednosti objednatelem v pied6vacim protokolu. Zhotovitel se zavantje k datu zahfijeni piedpiejimek dokondit dilo do stavu, ktery umozni ovbiit funkdnost a parametry jednotliqich dssti a syst6mri dila. Nejpozddji na posledni den provedeni dila, resp. jeho d5sti, svol6 zhotovitel piejimaci iizeni. Na pied6vaci iizeni piizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym ozn6menim, kter6 musi byt dorudeno objednateli alespoil p6t pracovnich dnri piedem. Zhotovitel zajisti na pied6vaci iizeni ridast v5ech subdodavatehi di jejich opr6vndnfch z6stupcri a soudasnd i ridast v5ech smluvnich partneru di jejich opr6vndnfch z6stupcri.

13 ,l '; I 12.3 Kpied6ni dila, resp. jeho d5sti, zhotovitelem objednateli dojde na zhklade pied6vaciho iizeni, ato formou pisemn6ho pied6vaciho protokolu (ehoz soud6sti bude i piislu5n6 dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou di pokud je to obvykl6), kten-i bude podeps6n obdma smluvnimi stranami. Vypracov6nf protokolu zajisti zhotovitel. Soudfsti plndni zhotovitele dle t6to smlouvy a prfikazem i6dn6ho provedeni dila di jeho dssti je tak6 organizace, provedeni a dolozeni rispesn;ich rn-fsledkri potiebnfch individu6lnich, komplexnich, garandnich zkou5ek dila a organizace zku5ebniho provozu dle pozadavkfi objednatele a dle pozadavkri org6nri st6tniho stavebniho dohledu, piip. jinjch org6nri piislu5nich ke kontrole staveb' ProvfdEni dohodnuqich zkou5ek dila dijeho d6sti se iidi: a) touto smlouvou, b) podminkami stanoven;fmi CSN a EN, c) projektem zpracovanym na dilo, d) obecne zhvaznymi metodikami a doporudenimi rnirobcri komponentri a technologii pouzitych pii vfstavbd, neodporuji-li platnim CSN' Pied6vaci protokol musi obsahovat alespof, piedmdt a charakteristiku dila, resp. jeho d6sti, misto provedeni dila, soupis zjistdnlich vad a nedodelkt dila stanovenfch zhotovitelem di objednatelem, vy'jsdieni zhotovitele k vad6m dila vytden;fm objednatelem, lhity pro odstran6ni vad dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho d6sti, dohodu o lhrit6ch a opatienich k odstranenivad a nedoddlkri dila di jeho Ehsti, zdznam o nutnlich dodatednd pozadovanlich pracich, piipadnou dohodu o slevd z ceny, stanovisko objednatele, zda dilo piejim6 di nikoli, a soupis piiloh. Pied6vaci protokol bude vyhotoven ve tiech stejnopisech, znichi.jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel.kald! stejnopis bude podepsdn z6stupci smluvnich stran a m5 pr6vni silu origin6lu. I2.4 V piipad6, Ze je objednatelem piebirano dokonden6 dilo, skutednost, Ze dilo je dokondeno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvaldho ulivhni, prokazuje zhsadnl zhotovitel azatim irdelem piedkl6ds nezb5,tnd pisemn6 doklady obj ednateli. Zhotovitel dolozi objednateli pied zahirjenim pied6vaciho iizeni fplny seznam v5ech pied6vanych dokladri, dokumentaci skutedndho provedeni, stavebni denik, denik vicen6kladt, ve5ker6 osv6ddeni o zkousk6ch a certifikaci pouzitych materi6hi a vfrobkri podle projektov6 dokumentace a platnich pr6vnich piedpisti, d6le doklad o zabezpedeni likvidace odpadri v souladu se z6konem d. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmdn6 n6kterlich dal5ich z6konfi, v platn6m znlni a dal5i doklady. Dokumentaci skutedn6ho provedeni dila je povinen zhotovitel piedat ve dvou vyhotovenich v ti5tend podobd a v jednom vyhotoveni v elektronick6 podobd ve form6tech, kter6 je objednatel zprisobily piijmout (tj. form6ty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). V piipad6, Ze nedojde k piedlozeni apiedfini objednateli shora uvedeqfch dokladri nejpozdeji pii pfed6vacimiizeni, nepovazuje se dilo zaiildny piedan V piipad6, Ze se pii piedhvfuni dila objednatelem prok6ze, Le je zhotovitelem pied6v6no dilo, kter6 nese vady nebo nedoddlky, neni objednatel povinen pied6van6 dilo pievzit. Tato skutednost bude uvedena v piedflvacim protokole. Po odstrandni vad nebo nedoddlkri dila di jeho d6sti, pro kter6 objednatel odmitl od zhotovitele dilo plevzit, se opakuje piejimaci iizeni analogicky dle tohoto dl6nku smlouvy. V takov6m piipad6 bude k privodnimu piedavacimu protokolu seps6n dodatek, ve kter6m bude uvedeno pievzeti dila. Dodatek obsahuje ve5ker6 n6lezitosti stanoven6 pro piedsvaci protokol v tomto dl6nku smlouvy Pro piipad odstoupeni kter6koli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouzito ustanoveni dlanku XIL t6to smlouvy. 123 Za i6dnd proveden6 a doktrnden6 dilo je povazov6no vyzkou5en6 dilo zhotoven6 v rozsahu, o parametrech a.svlastnostmi stanovenlfmi touto smlouvou, tj. dilo kompletni a funkdni a splilujici jakostni a funkdni parametry stanovend smlouvou a i6dnd piedan6 objednateli. I2.8 Vadou se pro ridely t6to smlouvy rozumi odchylka v kvalitd, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, smlouvou a obecnl zhvaznitmi piedpisy. Nedoddlkem se rozumi nedokondenhprhce oproti projektu stavby a podmink6m smlouvy. strana13 222

14 l2-9 Zhotovitelje povinen v piimdien6 lhfitd odstranit vady nebo nedodelky, i kdyz tvrdi, Le za wedene vady a nedoddlky dila neodpovid6. N6klady na odstran6ni tdchto vad a nedoddlkri nese zhotovitel, a to ai' do ridinnosti dohody smluvnfch stran o jejich rihradd nebo do pr6vni moci rozhodnuti piislu5n6ho soudu ve vdci rihrady tdchto nr{kladri. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrariov6ni vad a nedod6lkt dila nejpozddji do tii pracovnich dnri ode dne nerispdsn6ho pokusu o pied6ni dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opr6vn6n postupovat dle dlsnku XV. t6to smlouvy. 12.\0 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo prov6d6lo, a to do pied6ni dila objednateli, na sv6 n6klady a prov6st riklid vdetnd likvidace zaiizeni staveni5td. Budovy a pozemky, jejichz ripravy nejsou soud6sti projektov6 dokumentace, ale budou prov6ddnim dila dotdeny, je zhotovitel povinen uv6st po ukondeni prov6ddni dila do piedchoziho stavu. XIII. Zdruka za jakost, zkou5ky dila 13.1 Zhotovitel se zavazaje, Le piedan6 dilo bude prostd jalo.ichkoli vad a bude mft vlastnosti dle projektov6 dokumentace, obecnd zilvaznychtechnickych norem, pravomocndho stavebniho povoleni na provedeni dila a smlouvy, d6le bude provedeno v normov6 jakosti kvality dle platnlctr isn s pouzitfm vjrobkri nejvy55i kvalitativni tiidy jakosti a bude provedeno v souladu s oveienou technickou praxi. Zhotovitel poslgrtuje objednateli z6ruku za jakost dila ode dne i6dndho protokol6rniho pievzeti dila objednatelem, a to v d6lce Sedesdti mdsicri ode dne i6dn6ho protokoldrniho pievzeti dila objednatelem od zhotovitele. I3'2 Zhotovitelem bude objednateli poskytov6no odstrandni vad na objejnatelem reklamovan6 vady dila po celou zilrudni dobu dle smlouvy Objednatel je opr6vndn reklamovat v zhrudnf dobd dle smlouvy vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi blit popsdna vada dila, urden n6rok objednatele zvady dila, piipadnd pozadavek na odstrandni vad dila, a to vdetnd terminu pro odstrandnf vad dila zhotovitelem. objednatel m6 pr6vo volby zprisobu odstrandni dtsledku vadn6ho pln6ni Zhotovitel se zavazujebezzbyrehndho odkladu, nejpozddji v5ak do 5 pracovnich dnf od okamziku oznhmeni vady dila di jeho d6sti, bude-li to v dan6m piipadd techniclqy moln6, zahhjit odstraiov6ni vady dila di jeho d6sti, a to i tehdy, neuzn6v6-li zhotovitel odpovddnostzavady di piidiny, kter6 ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkrat5i lhfitd, a soudasn6 zahfijitreklamadni iizeni v misid prov6ddni dila. ReklamaEniiizeni mu5i b;ft ukondeno bezodkladne po jeho zah!$eni, nejpozddji v5ak do pdti pracovnich dnfi po jeho zahhjeni,je-li to v dandm piipadd technicky mozn6. Vady, na kter6 se vztahuje zfiruka,je zhotovitel povinen odstranit bezplatnd. Vady, na kter6 se z6ruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim dl. VI. odst. 6.6 smlouvy V piipadd odstrandni vady dila dijeho dssti opravou dila dijeho d6sti se prodluzuje zhrukazajakost dila poskytnut6 dle dl. XIII odst smlouvy o dobu od nahl65eni vady dila objednatelem zhotoviteli al, do protokol6rniho pievzeti dila po odstran6ni vad objednatelem s tim, Le doba pieruseni zhrudni lhrity bude podit6na na cel6 dny a bude br5n v rivahu kai:d! zapolaty kalend6ini den. V piipadd odstrandnf vady dila di jeho d6sti dod6nim niihradniho plndni (nahrazenim novou bezvadnou v6ci), bdzi pro toto nilhradni plndni (vdc) nov6 zhrudni lhrita, a to ode dne protokol6rniho pievzeti nov6ho plndni (vdci) objednatelem; ztuudni lhfita je shodnd jako v dl6nku XIII. odst smlouvy V piipad6, Le zhotovitel nezahfiji odstraf,ov6ni vad nebo nedoddlkfl dila nebo je neodstrani v terminu dle dlsnku XIII. odst smlouvy nebo ozn6mi-li zhotovitel objednateli pied uplynutim doby k odstrandni vad di nedoddlkri dila, Le vadu di nedod6lky neodstrani nebo je-li z1ejm6, Ze zhotovitel reklamovand vady nebo nedod6lky dila di jeho d6sti ve lhritd stanoven6 objednatelem piimdien6 dle charakteru vad a nedoddlkri dila neodstrani. m6 o

15 zadatprovedeni oprav jindmu zhotoviteli nebo pozadovat slevu zceny. Objednateli vpiipadd zad1ni provedenf oprav jindmu zhotoviteli vznikh n6rok, aby mu zhotovitei zapiatil d6stku piipadajici na cenu, kterou objednatel tieti osobd vdrisledku tohoto postupu zaplati. Narot objednatele ridtovat zhotoviteli v drisledku odpovddnosti za vady dila dle,ikonu e. ggaotz Sb., obdansk! z6konik, a n6roky objednatele ridtovat zhotoviteli smluvni pokutu zttstdvajinedotdeny. l3'7 Prhva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnut' zhruky nezanikaji na piedan6 d6sti dila ani odstoupenim kter6koli ze smluvnfch stran od smlouvy. 13'8 v obdobi ch lhtt dle dl6nku XIII. odst smloury je zhotovitel lhfita fik6' popiipadd budou stanoveny zji5tdnd zhrudni prohlidku dila svol6 pisemnd objednatel. V pi objednatelem i6dnd svolanou qistupni prohlid nedostavi, m6 se za to, Le ve5ker6 zfurulni va podminek uznhv6. prohlidku dila, resp. td jeho d6sti, kter6 se zarudni s6n pisemnf protokol o.ptncni zinudnichpodminek, 13'9 O reklamadnimiizenibudou objednatelem poiizov6ny pisemn6 zhpisy ve dvojim vyhotoveni, znich1, jeden stejnopis obdrzi kai:d6ze smluvnich stran. XIV. Smluvni pokuta a rirok z prodleni 14.l Smluvni strany se dohodly, Le v plipadd poruseni ustanoveni dl6nlar IV. odst. 4.1 (vdetnd vrtahu kdl6nku XII' odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo dl6nku VIII., dl6nku XIIL odst smlouvy zhotovitelem nebo v piipad6, Le zhotovitel bude v prodleni s poslgrtnutim soudinnosti, k nfz jl povinen podle smlouvy, je objednatel opr6vndn uplatnit vridi zhotwiteli ve smyslu ustanoveni $ 204g a n6sl. zdkona E Sb., obdans\i zdkonik, smluvni pokutu ve vy5i 0,26/o (slovy: dv6 desetiny procenta) z ceny vdetne DPH, a to zakald! den prodleni. V piipadd nedodrzeni terminu dokondeni dila dle dl6nku fv. odstavec 4.1 zhotovitelem je objednatel opr6vndn vedle smluvni pokuty 0,2 yo (slovy: dv6 desetiny procenta) z ceny vdetn6 ppu iu kai:d! den prodleni, uplatnit vtidi zhotoviteli jednor6zovou smtuvni pokutu zap*ni d"n prodleni ve vjsi i % (slovy: jedno procento) z ceny vdetnd DpH. 142 t Smluvni strany se dohodly, Ze v piipad6 poru5eni ustanoveni dl. VII. odst.7.2nebo dl. VIIL odst. g.2, 8'3,8'4,8'5,8.7,8.8,8.9, 8.I2,8.14,dl. XI. odst smlouvyzhotovitelemje objednatel opr6vndn uplatnit ve smyslu ustanoveni $ 2048 a n6sl. zdkona d.8g/i}lz Sb., obdairslcy z6konik, smluvni pokutu ve v'-isi 5'000,-- Kd (slovy: pdt tisic korun des$ch), ato zakald6porusenismlouvy zvl65f. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadd poru5eni ustanoveni dl. IX. odst. 9.2 nebo dl. XXL odst nebo dl. XX. smlouvyzhotovitelem je objednatel opr6vn6n uplatnit ve smyslu ustanoveni $ 204g a n6sl' zskona (, Sb., obdans\f zilkonik, smluvni pokuiu ve vy5i 5.000,-- Kd (slovy: pdt tisic korun desklich), ato zakazdd poru5eni smlouvy zvl6v. Smluvni strany se d6le dohodly, Ze v piipadd, Le zhotovitel nebude prov6ddt dflo dle harmonogramu pln6ni praci dle t6to smlouvy, je objednatel opr6vndn uplatnit vridi zhotoviteli v piipadd, Le zpoldfni rcalizace dila dos6hne v soudtu vice nei, 10 kalend6inich dni oproti terminrim obsazenym vharmonogramu plndni ptaci,kter!'je piedlozen dle dl.iv. odst. 4.3,ve smyslu ustanoveni $ 204g a n6sl. zilkona E. 89/2012 Sb., obdansky z6konik, smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- Kd (slovy: dva tisfce korun des\ich). fmlu]ni pokuta je splatn5 do tiiceti dni od data, kdy byla povinn6 strand dorudena pisemn6 vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opr6vndn6 slrany, a to na ridit opr6vndn6 strany uvedln;f v pisemn6 ulnr''ustanovenim o smluvni pokutd neni dotdeno pr6vo oprr{vndn6 strany na n6hradu StoOy v pln6 wsi.

16 14.6 kter6koliv smluvni strany s plndnim pendzitdho (slovy: dv6 desetiny procenta) z neuhrizen6 d6sti XV. Odstoupeni od smlouvy 15'1 Smluvnf strany se dohodly, ze mohou od smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi zhkon, jinak v piipadd podstatndho poruseni smlouvy. odstoupenf od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ridinnd okamzikem jeho dorudeni druh8 smluvni stran6. odstoupenfm od smlouvy se tato smlouva od okamziku dorudeni projevu vrile smdiujiciho k odstoupeni od smlouvy druhd smluvni stran6 ru5i Smluvni strany t6to smlouvy se dohodly, Ze podstatn5im porusenim smlouvy se rozumf zejmena: a) -lesitize se zhotovitel dostane do prodleni s prov6d6nim dod6vky dila, at jii: jakocelku di jeho jednotliqfch d6sti, ve v.la\uktermfnrim prov6d6ni dila dle dk{nku rv. smlouvy, kter6 bude del5i nez,30 kalend6inich dnri; b) jestlize zhotovitel opakovand porusi shodn;fm zptsobem jakfkoli svttj z;vazek (napi. dl. XI'), kteqf wpliv ze smlouvy nebo jestlize zhoiovitel opatovane porusf povinnosti, kter6 vyply-nuly zndslednych jedndnf obou smluvnich stran pii plndni smlouvy; c) jestlize zhotovitel po dobu del5i nez 14 kalendilinictr oni prerusit prace na provedeni dila a nejednd se o piipad pieru5eni provdddni dila dle dldnku rv. odst. 4.'i smlouvy; d) jestlize zhotovitel i6dne avdas neprok 6Le twdniplatnd a ridinhd pojistn6 smlouvy dle dldnku XX. t6to smlouvy di jinak porusi ustanoveni dl{n^ku xx. smrouvy; ' e) jestlize bude zhotovitelem pod6n n6vrh na prohl6seni k ustanoveni zilkona t,. lg2/2006 Sb., o ripadku a zpfiso v platn6m zn6ni (d6le jen,,insolvendni z6kon,,) nebo zhotovitele na zilklade n6vrhu vdiitele zhotovitele di b ustanoven piedbei:n!' spr6vce konkurzni podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventnfho zhkona, nebo bude zhotovitelem pod6n navih^ na vyrovn6ni ve smyslu ustanoveni insolvendniho z6kona: f) zhotovitel vstoupil do likvidace; g) zhotovitel uzaviel smlouvu. o prodeji di n6jmu podniku di jeho d6sti, na z6klad6 kter6 pievedl, resp' pronajal, svfij podnik di tu jelo Eist, jejil, roui6rti jsou i pr6va a z1vazky zprfvniho vztahu dle smlouvy, natieti orobr; h) objednatel je v prodleni s irhradou faktur za dilo dle tdto smlouvy o vice nel 90 dni. l5'3 v piipadd odstoupeni od t6to smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozd6ji do sedes6ti dnri ode dne ridinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych vz$jemnychplndni dle tdto smlouvy k datu ridinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. zhv'rem t6to inventarizace bude vydfsleni: d6stky soudtu dildich plateb ceny za provedenf iitu dt. t6to smlouvy objednatelem zhotoviteli; d6stky ceny v6ci, kter6 zhotovitei k provedeni_dfla irdelnd opafiif a kter6 se staly k datu ridinnosti odstoupenf od smlouvy soud6sti dila, ato v cen6ch dle t6to,-tour.y, kdy za zgkladv,.ipodtu budou br6ny jednotkovd ceny dle nabfdky zhotovitele ze dne u5:smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedend d6stky, vdeind piipadnych piislusenstvf, nejpozddji do tiiceti dnti ode dne dorudeni pisemn6 v!,ny opr6vndn6 smluvnf,i.uny t rihrad6. l5'4 v piipadd odstoupeni od tdto smlbuvy objednatelem provedou smluvnf strany nejpozd6ji do Hedes6ti dnri ode dne ridinnosti odstoupeni od smlouvy inventa,rizaci veskerych vz1jemn!,chplndnf dle t6tj smlouvy k datu ridinnosti odstoupeni objednatele od smlouvy. zhvdrem t6to inventarizace bude vydisleni: dsstky soudtu dildich plateb -ceny za provedeni oitu dt. t6to smlouvy objednatelem zhotoviteli; d6stky, o kterou se objednatel obohatil k datu irdinnosti odstoupeni zhotovo v6nim dila; d6stka obohaceni objednatere bude urdena jako d6stka hodnoty di t6to smlouvy stanoven6 jako cena ndkladov6 soudnim znalcem objednatelem snfzen6 o r0 o/o (srovy: deset procent). Smluvnf str

17 uvedend d6stky, vdetne piipadnlfch piislu5enstvf, nejpozd6ji do dtyiiceti dnri ode dne dorudeni pfsemnd WnV opr6vn6n6 smluvni strany k frhradd. ednatele vznik objednateli vridi zhotoviteli n6rok na h objednatelem nad cenu) vynalozenllich na termfnu dokondeni dila. N6rok objednatele S r XVI. Adresy pro doruiovfni 16'l Smluvni strany tdto smlouvy se dohodly n6sledujicim zprisobem na adrese pro dorudovdni pisemn6 korespondence: a) adresa pro dorudov6ni objednatele je: Karlovy Yary, Zitkova 1267/4,psi 360 0l b) adresa pro doru6ov6ni zhotovitele je: chotikov 44g, 33017, chotikov 16'2 Smluvni strany se dohodly, Le vpiipadd zmdny sidla di mista podnikhni, a tim i adresy pro dorudovdni, budou pisemn6 informovat o t6to skutednosti bez zb5rtidneno ojltaou druhou smluvni stranu. XVII. Doruiovdni 17 'l vesker6 pod6ni a jin6 oznhmeni, kter6 se doruduji smluvnfm stran6m, je tieba dorudit osobn6, nebo doporudenou listovni z6silkou s dorudenkou Ani? by tim byly dotdeny dalsi prostiedky, kte4fm i lze prokizat dorudeni, m6 bylo i6dnd doruden6: se za to, Le oznhmeni (i) pii dorudov6nf osobnd: dnem faktick6ho piij eti oznfumeni piij emcem; dnem, v n6mz byro dorudeno osob6 na piijemcovd adrese urdend z6silek; dnem, kdy bylo dorudov6no osob6 na piijemcovd adrese urdend zhsilek a tato osoba odmftla listovni zdsilku pievzit; o dorudeni z6silku se v mistd dorudeni ku XVI. odst. 16,1. k piebir6ni listovnich k piebir5ni listovnich nepievzal di la na z6silce (ii) pii dorudov6ni po5tou: dnem pied6ni listovni zdsilky piijemci; o dorudeni zdsilku se v mistd dorudeni ku XVI. odst nepievzal di la na zilsilce xvrrr. Nebezpedi skody na veci a piechod vlastnick6ho pr{va l8'1 Zhotovitel nese od doby pievzeti staveni5td do i6dndho pied6ni dila ai6dn6ho odevzd6ni stavenist. objednateli nebezpedi Skody a jine nebezpedi na: a) dile av5echjeho zhotovovanfch, obnovovan}tch, upravov d6stech, b) ploch6ch, piipadnd objektech umistdnfch na siavenisti pozemcfch, di pod staveni5t6m nebo temito pozemky, a to od doby pievzeti ridn6ho pied6ni dila t.r srranart z2 tl\ I \ili \,1 l/".

18 jako celku a i6dndho odevzdhni staveni5t6 objednateli, pokud nebude vjednotlivfch piipadech dohodnuto jinak OdpovEdnost stanoven6 v dlsnku XVIIL odst t6to smlouvy je objektivni. 4i Zhotovitel nese do doby i6dn6ho protokol6rniho pied6ni dila objednateli nebezpedi Skody vyvolan6 pouzitim vdci, piistrojri, strojri a zaiizenl jim opatienjmi k provedeni dila di jeho d6sti, kter6 se z drivodu sv6 povahy nemohou stst soud6sti di piislu5enstvim dila a kter6 jsou, di byly pouzity k provedeni dila, kterjmi jsou zejm6na: cr) zaiizeni staveni5t6 provoznfho, r4irobniho di soci6lniho charakteru; B) pomocn6 stavebni konstrukce v5eho druhu nutnd di poulitl k provedeni dila di jeho dssti (napi. podp6rn6 konstrukce, le5eni); D ostatni provizorni dijin6 konstrukce a objekty pouzit6 pii prov6deni dila dijeho d6sti Zhotovitel nese nebezpedi Skody ajinhnebezpedi na v5ech vdcech, kterd zhotovitel s6m di objednatel opatiil za ridelem provedeni dila di jeho d6sti, a to od okamziku jejich pievzeti (opatieni) do doby piedfni dila, popi. u vdci, kter6je zhotovitel povinen vr6tit, do dobyjejich vr6ceni. Zhotovitel rovndz odpovid6 objednateli za Skodu zpfisobenou jeho dinnosti v souvislosti s plndnim smlouvy Objednatel je vlastnikem zhotovovan6ho dila a v5ech vdci, kter6 zhotovitel opatiil kprovedeni dila, od okamziku jejich zabudovhni do dila. Piitzavirhni smluvnich vztahi ohledn6 koupe vdci, kterou zhotovitel opatiuje k provedeni dila, neni zhotovitel opr6vnen sjednat qfhradu ve smyslu ustanoveni an6sl. zilkonad.89l20i2 Sb., obdans(.i zhkonik Ve5ker6 vdci, podklady a dal5i doklady, kter6 byly objednatelem zhotoviteli pied6ny a nestaly se soud6sti dila, ztst vaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zttsthv osobou opr6vndnou k jejich zpdtn6mu pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen t1.to v6ci, podklady di ostatni doklady vrhtit na vyzvt objednatele, a to nejpozddji ke dni i6dn6ho pied6ni dila, sqijimkou tdch, ktere prokazatelnd a opr6vnend spotieboval k naplndni sqfch zhvazki ze smlouvy. XIX. Mlienlivost Smluvni strany se zavazuji, Ze bdhem platnosti t6to smlouly nezpiistupni L6dnd tieti strand jak6koliv informace, kter6 byly v souvislosti s plndnim dle smlouly poslrytnuty mezi smluvnimi stranami a maji drivdrnli charakter. Tato povinnost se v5ak nevztahuje na: a) b) c) d) e) 0 s) informace, na jejichz, zpiistupndni se smluvni strany dohodly; jakdkoliv sddleni udin6n6 smluvnim stransm, z6stupcrim nebo zamdstnancrim, jejichi, znalost takovychto informaci je nezb5ttnh k i6dn6mu plneni t6to smlouvy; kazdou informaci, kter6 byla dostupn6 veiejnosti se souhlasem strany, od niz poch6zi, nebo se stala veiejn;fm majetkem jinak nez poru5enim tdto smlouvy piijimajici stranou; kazdou informaci ziskanou piijimajici stranou od tieti strany bez povinnosti mldenlivosti; informace, kter6 je objednatel povinen poskytovat nazhkladd platnlfch prsvnich piedpisri; informace, kter6 poskytne objednatel sv6mu ziizovateli (v piipadd PO); informace, kter6 poskytne objednatel nebo zhotovitel opr6vndn;fm osob6m (dl. XXI[. smlouvy). XX. Poji5t6ni 20.1 Zhotovitel prohla5uje, Ze je pojistdn pojistnou smlouvou pro piipad pojistnd ud6losti souvisejici s prov6ddnim dila, a to zejm6na a minim6ln6 v rozsahu:

19 (i) Skody na majetku zprisobend komukoli pii realizaci dila dle smlouvy, a to v rozsahu,,all RISK", a to jak na staveni5ti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivd vcci a zaiizeni, kter6 tvoii piedmdt dila, uskladndny di montov6ny a to na pojistnou d6stku odpovfdajfci minim6lni cend dfla, / I I t I :( it( AI is D a nr (s (tt) poji5tdni odpovddnosti za Skody zprisoben6 dinnosti zhotovitele pii prov6deni dila, a to na pojistnou d6stku minim6ln ,- Kd (slovy: tii miliony korun deskfch). Pojistdni odpovddnosti za Skody musi kr:it rizika vyplyvajici zdinnosti vsech fdastnfkri qfstavby, vdetnd subdodavatehi zhotovitel piedlozi a pied6 objednateli kopie platnfch a irdinnlich dl6nku XX odst.20'1 smlouvy nejpozdeji do sedmi kalend6inich dnti ode louvy, a to spolednd s dokladem prokazujicim zaplacenipojistndho na obdobi o ddnf dila do dne jeho i6dn6ho pied6ni objednateli, eventu6ln6 potvrzenim poji5fovaciho fstavu o zaplacen1m pojistn6m na toto obdobi. Zhotovitel se d6le pojistnlich smluv pro ndj plynouci a udrzovat p po celou dobu plndnf dila. V piipade zfuniku uzavle zhotovitel nejpozddji do sedmi kalen rozsahu a tuto piedlozi v kopii objednateli u'zavieni, a to spolednd s dokladem prokazujicr pojistn6 smlouvy do dne i6dn6ho pied6ni dila objednateli, eventu6lnd potvrzenim poji5tovaciho fstavu o zaplacendm pojistn6m na toto obdobi. XXI. Platebni styk 21.1 vesker6 platby mezi smluvnimi stranami uskutedn6n6 na zilklade bezhotovostne prostlednictvim fdtt uvedenfch v zilhlavi smlouvy, ustanoveni t6to smlouvy jinak. smlouvy budou probihat nevyplyvs-li zndkterdho 2l '2 Platba uskutedn6n6 na zhkladl smlouvy je povailovhnaza provedenou i6dnd a vdas, pokud ke dni jeji splatnosti budou pendzni prostiedky odeps r zitdtujedn6 smluvni strany ve prospdch ridtu druh6 smluvni strany. 2l'3 Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadd zmeny bankovniho spojenf uveden6ho v z1hlavi smlouvy budou pisemn6 informovat o t6to skutednosti bez zbytedndho oaitaou druhou smluvni stranu. XXII. Opr6vn6n6 osoby 22'l Jedn6nf mezi smluvnimi stranami v rsmci smlouvy, s rnj.jimkou uzavirhnidodatkri ke smlouvd, budou probihat prostiednictvim nile uvedenfch opr6vn6n;fch osob. IJzavirat dodatky ke smlouvd mohou pouze opr6vndni zdstupci smluvnich stran uvedeni v zhhlavi smlouvy, popi. osoby, kter6 se stanou jejich n6stupci. 22'2 Kter6koliv ze smluvnich stran je opr6vn6na udinit zmdny flkajici se opr6vndn;ich osob. Zmdny tykajici se opr6vndnfch osob jsou ridinn6 od: dne, kdy budlu pisemnd ozn6meny druh6 smluvni vitele nesmi v jednom okamziku pies6hnout dve osoby. podet i v jednom okamziku pies6hnout dv6 osoby tkahd6 ze tii nile osobou osoba pr6vnick6, m:frle zanijednat pouzejedna osoba fyzick6. 22'3 opr6vndn6 osoby objednatele se d6li do tdchto katesorii: opr6vnend osoby ve vecech technickfch,

20 opr6vndnd osoby ve vdcech autorskdho dozoru, opr6vndn6 osoby se v5eobecnou prisobnosti. 22'4 opr6vndnd osoby objednatele ve vdcech technich.ich mohou za objednatele jednat v r6mci investorsko- inzenlirsk6 dinno sti, kterou se rozumi zejmena: - sezn6meni se s jejich kontroly, podle kterych se piipravuje realizace stavby, s obsahem s stavebniho povoleni, kontrola projekiovd dokumentace a kontrola ho povoleni do projektov6 dokumentace, zapracovilni - odevzddni staveni5t6 zhotoviteli azabezpedeni z6pisu o odevzd6ni staveni5t6 do stavebniho deniku, - protokolsrni odevzdfini zilkladniho smdrov6ho a v'-i5kov6ho vylideni stavby zhotoviteli, - fdast na kontrolnim zamdieni ter6nu zhotovitelem pied zah6jenimpraci, - kontrola dodrzov5ni podminek stavebniho povoienf a opatieni st6tniho stavebniho dohledu na dobu rcalizace stavby, - p6de o systematick6 doplf,ov6ni dokumentace, podle kter6 se stavba realizuje a evidence dokumentace dokondenych d6sti stavby, - projedn6v6ni dodatkri a zmdn projektu, kter6 nezvy5uji n6klady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, smlouvy realizace se zhotovitelem; v r6mci plndni schvalovat jak6koliv, eny - kontrola vdcn i oceiovacich podkladt a faktur, jejich soulad s podmfnkami uveden;imi ve smlouv6ch a jejich piedkl6d6ni t rihrad6 objednateli, d6le provedeni zsvdredndho vyridtov6ni cel6ho procesu rcalizace stavby, - kontrola t6ch d6sti dod6vek, kter6 budou v dal5im postupu zal<r546 nebo se stanou nepiistupnymi,- vdetnd zapsfini qisledku kontroly do stavebniho deniku. - zaji5tdni fotodokumentace apiipadnd videoziznamu pnibehu realizace akce, - spolupr6ce se zhotovitelem pii prov6ddni nebo nivrhovsni opatieni na odstrandni piipadnfch z6vad proj ektov6 dokumentace, praci a sluzeb a postupu vfstavby s projektovou obky a stavbu v souladu s piislu5nlfm zilkonem a - kontrola postupu a zprisobu provsddni stavby, zejmdna pokud jde o dodrzeni piislu5nlich z1konfi, norem a piedpisri, d6le o bezpednost pii pr5ci, pii instalaci a provozu zaiizeni avybavinistavby, - sledov6ni a kontrola, zda zhotovitel prov6di piedepsan6 a dohodnutd zkou5ky materifli, konstrukci a praci, kontrola jejich q;isledkfi a vyladovhni dokladri, kterd prokazujf ivalitu prov6d6nych praci a dod6vek (certifi k6ty, atest;r, protokoly apod. ), - sledov6ni a kontrola vedeni stavebnich amonthlnich denikri v souladu s podminkami smlouvy, - prov6ddni z6pisrl do stavebniho deniku o svfch zji5tdnich a nilvrzich, poiadov1ni odezvy a hodnoceni ridinnosti opatieni, vztahlicichse ktdmto zdpisirn,vdetnd zatjimhnistanovisek kz6pisrim, pokud se lfkaj i piedm6tu technickdho dozoru, - organizace a vedeni kontrolnich dni, - uplatiov6ni n6m6tfi, smdiujicfch k zhospod6rndni budouciho provozu dokonden6 stavby, - spolupr6ce s pracovniky zhotovitele pii prov6ddni opatieni na odvr6ceni nebo na omezeni Skod pii ohrozeni stavby Zivelnlfmi ud6lostmi, - kontrola souladu postupu praci s dasoq.im pl6nem stavby a ustanovenfmi smlouvy a upozorioviini zhotovitele na nedodrzovrlni terminfi. - kontrola i6dndho uskladndni materi6lu, strojfi a konstrukci, - v prfibdhu vystavby piipravapodkladri pro z6v1reen6 hodnoceni stavby, - piiprava podkladt pro odevzd6ni apievzeti stavby nebojejich d6sti a ridast najedn6ni o odevzdhni a pievzeti, - kontrola dokladri, kter6 dolozi zhotovitel k odev zdsni a piev zeti dokonden6 stavby, - kontrola odstraiovdnivad anedoddlkfi zji5tdnlich pii piebir6ni stavby v dohodnuqich terminech, - piiprava na kolaudadniiizeni, - kontrola vyklizeni staveni Std zhotovitelem.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Karlovarský kraj se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

ilil ilil ilt smlowa o oil,o

ilil ilil ilt smlowa o oil,o smlowa o oil,o Spr6va Ndrodniho parku a chrdn6nd krajinn6 oblasti Sumava sidlem: l. m6je 260,3850l VimPerk zastoupen6: Mgr. Jiiim Mdnkem, ieditelem Ie:005 83171 DIC: C2005 83 171 Bankovnf spojeni: Komerdni

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupni smlouva. I. Smluvni strany

Kupni smlouva. I. Smluvni strany Kupni smlouva I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf tlstav se sidlem ZlutY' kopec 7,65653 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Ii: 00209805, DIe: C200209805 Bankovni

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp RozH o D N urf d. L4204753-s rzp o poskytnuti podpory na spolufinancov6ni projektu v r6mci Operainiho programu Zivotni prostfedi z prostredkfi'stainitr-o fondu Zivotniho prostiedi er laate len "SfZp" nebo

Více

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje .:! t "' U SMLOUVA O DILO uzavien6 v souladu s obecn6 zavaznfmiplatnlmi prdvnim i piedpisy, zejm na dle ustanoveni $ 2586 a ndsl. zdkona d. S9/2006 Sb., v 0latn6m zndni a ve zndni pozddjsich piedpisi (dele

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici:

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici: EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND FRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTERSTVO SKOLSTVi, MLADEZE A TELOVVcHoVY INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI 1. Smluvni strany Kupuiici: Kupnf smlouva E. g77an0a29 uzavlend podle S 2079

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

^7> ^ o"y:rl::^o-".yy tltll :.::.".::i*"'' I e.ouoo,,

^7> ^ oy:rl::^o-.yy tltll :.::..::i*'' I e.ouoo,, ..-. ^7> ^ o"y:rl::^o-".yy tltll :.::.".::i*"'' I e.ouoo,, \7 2tvorrui prosrr'soi I i**-; ;;;;"".proregion6rni,o,uo; lvzduchapffrodu projekt Eislo 32326112 N6zev zakjizkv:,,sber a svoz bioodpadu v obci

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

n eesrn If PoJtSTovNA ieski poji5t'ovna a.s. Sp6len6 75116,113 04 Praha 1, eesk6 republika rc 452729s6,

n eesrn If PoJtSTovNA ieski poji5t'ovna a.s. Sp6len6 75116,113 04 Praha 1, eesk6 republika rc 452729s6, "'7 i ;, n eesrn If PoJtSTovNA ieski poji5t'ovna a.s. Sp6len6 75116,113 04 Praha 1, eesk6 republika rc 452729s6, zapsanh v obchodnim rejstiiku u Mdstsk6ho soudu v Praze, oddil B, vlolka 1464, kterou zastupuje

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba)

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba) t v DRAZEBNI VYHLASKA iislo: DD 9/2010 Obchodni spolednost CZDraLby a.s., Ii 28701259,se sidlem v Usti nad Labem. Mirovd nim.3097137, PSC 400 0.1, zapsand v obchodnim rejstiiku veden6m Krajsklim soudem

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení: Josef

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více