Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji"

Transkript

1 Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Autoři: RNDr. Jiří Kulich, Mgr. Jiří Hruška, Mgr. Petra Bouchnerová 1. verze - prosinec 2002, aktualizace - k Výchozí materiál pro novelizaci Koncepce EVVO Královéhradeckého kraje: platnou koncepci z dubna 2002 viz webové stránky kraje v sekci Rozvoj kraje / Dílčí koncepce a strategie v souladu s rozpracováním Akčního plánu EVVO Ministerstva životního prostředí ČR bude v termínu novelizována Koncepce EVVO Královéhradeckého kraje připomínky k Analýze a další podněty pro novelizaci koncepce EVVO zasílejte na ovou adresu do 30. dubna

2 ÚVOD ZADÁNÍ A CÍLE Zpracovaná Analýza a návrh dotvoření systému EVVO v Královéhradeckém kraji navazuje na Koncepci EVVO v Královéhradeckém kraji schválenou zastupitelstvem kraje. Cílem práce na analýze a návrhu byla: primárně inventarizace stavu EVVO v kraji a vytvoření sítě organizací a odborníků vč. popularizace aktivit v EVVO; za druhé aktivace činností organizací zapojených v EVVO a návrh dalších kroků v EVVO zejména při budování okresních otevřených středisek EVVO. Výstupem práce je tedy: a) zmapování institucí, aktivit, potřeb v EVVO v jednotlivých částech kraje i kraji jako celku b) návrhy aa) k realizaci přijaté koncepce EVVO v r.2004 a dalších letech bb) k aktualizaci a úpravám koncepce EVVO v r a dále SHRNUTÍ VÝCHOZÍHO STAVU 1. Vnější podmínky ovlivňující EVVO v Královéhradeckém kraji 1.1. Geografické podmínky (přírodní podmínky, osídlení, hospodářství): K významným charakteristikám území Královéhradeckého kraje s významnými aspekty pro EVVO patří: výborný potenciál po stránce množství přírodních a kulturních zajímavostí nacházejících se na jeho území (na území kraje zasahují mj. 3 CHKO a 1 NP, v kraji je podchyceno 21 naučných stezek) turistická atraktivita území (viz např. Krkonoše, Český ráj, Adršpach, Babiččino údolí, řada hradů a zámků, historických měst) a s ní spojená návštěvnost historie osídlení (utvářející historické struktury krajiny, ale také ovlivňující vztah obyvatel ke krajině viz např. oblasti s násilnými přesuny obyvatelstva kolem 2. světové války) blízkost Polska (možnost přeshraniční spolupráce - programů, projektů EVVO) oblasti s významnými vlivy hospodářství na životní prostředí, často i s dlouhou historií (např. žacléřsko-svatoňovická pánev, zařazení části území do tzv. Černého trojúhelníku, poškození lesů v důsledku znečišťování ovzduší) 1.2. Instituce s potenciálem pro EVVO: Významný potenciál pro EVVO má kraj i po stránce existence institucí regionálního či nadregionálního významu s know-how využitelným pro EVVO. Kromě samotného kraje a krajského úřadu jde zejména o tyto okruhy institucí: Instituce státní ochrany přírody: Velmi významné je, že na území kraje leží jak nejstarší CHKO v ČR Český ráj (dnes navrhovaná do seznamu Světového dědictví UNESCO) a nejstarší národní park v ČR s početným odborným personálem a dlouhou historií aktivit a zařízení pro EVVO. Zejména v období od 70. let po 1. polovinu 90. let patřila Správa KRNAP k celorepublikově nejvýznamnějším a nejznámějším ohniskům EVVO. Mimoto zde působí další dvě správy CHKO Broumovsko a Orlické hory. Činnost v EVVO zatím nevyvíjí s výjimkou publikační činnosti Agentura pro ochranu přírody v Pardubicích, do jejíž působnosti území kraje spadá. Střediska ekologické výchovy, ekocentra, ekologické poradny a organizace specializované na EVVO: V kraji funguje několik profesionálních specializovaných zařízení pro EVVO (zařízení KRNAP včetně KSEV Rýchorská bouda, SEV při SVČ Ulita Broumovsko, 2 pracoviště střediska ekologické výchovy SEVER, které patří k největším a nejznámějším zařízením tohoto typu v ČR, postupně vzniká i středisko RUCE Křinice. Další potenciální ekocentra fungují zatím na dobrovolné bázi (viz např. Ekocentrum ČSOP Jaroměř součást celostátní sítě ekocenter ČSOP). V kraji je jediný člen celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SEVER). V roce 2003 přibyly i nově vzniklé ekovýchovné aktivity regionálního sdružení dobrovolníkú INEX Dům z Modrého kamene Kostelecké Horky (podrobněji viz kap Rychnovsko), ČSOP Křižánky na 2

3 Jičínsku, Centra rozvoje Česká Skalice a organizace A Rocha na Náchodsku...Významným ohniskem aktivit pro veřejnost bylo v posledních několika letech Broumovsko, kde společně působilo několik státních i nestátních organizací (Správa CHKO, TUŽ SE Broumovsko, SVČ Ulita, Collegium Pro ante antiqua, Hnutí Duha Broumovsko ). Jedinou (a začínající) ekologickou poradnou (členem celorepublikového sdružení ekologických poraden STEP) v kraji je zatím středisko SEVER. V kraji jsou využívány i služby některých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo kraj jmenovitě byly uváděny Tereza, Lipka, Rezekvítek, Chaloupky, KEV, Ekocentrum Paleta Pardubice. Další specializované výzkumné, vzdělávací a osvětové organizace: V kraji působí i další specializované organizace, které se věnují EVVO zčásti - např. VčZOO, Pedagogické centrum, ČHMÚ, Hvězdárna Úpice. Rozsáhlé možnosti mají i muzea aktivně ji využívá např. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Okresní muzeum Jičín, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí (součást Správy KRNAP). Obdobně lze využívat i galerie a výstavní síně. Mimořádný potenciál pro osvětu veřejnosti na základní úrovni, pro prvotní kontakt veřejnosti s problematikou životního prostředí představují knihovny. Vysoké školy: V kraji působí 3 vysoké školy (Univerzita Karlova s fakultami lékařskou a farmaceutickou, Univerzita Hradec Králové s fakultami pedagogickou a informatiky, Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové), na nichž studuje přibližně studentů. EVVO se v určitém rozsahu věnuje zejména Pedagogická fakulta UHK. Základní a střední školství: V kraji je 266 základních škol, 74 středních škol, 40 středních odborných učilišť a 165 mateřských škol. Základní školy navštěvovalo v Královéhradeckém kraji ve školním roce 1999/ žáků, střední odborné školy a gymnázia studentů a střední odborná učiliště učňů. Celkem bylo osloveno 567 škol a školských zařízení, z nichž 318 (tj. 70%) projevilo zájem o EVVO, u cca 100 škol je tento zájem prokazatelně trvalý (viz síť škol M.R.K.E.V., projekty Terezy, KEV). Školská zařízení: Pro EVVO představují významný potenciál zejména domy dětí a mládeže a jiná střediska volného času. Zaměření na EVVO je v nich však někdy nestabilní, závislé na proměňujícím se konkrétním personálním obsazení. Některá SVČ hrají v současné době i při omezených kapacitách klíčovou roli v EVVO v určitém městě či regionu (např. DDM Jednička Dvůr Králové, DDM Pelíšek Vrchlabí, Déčko Rychnov, SVČ Ulita Broumov), někde takovou roli sehrávala po určitý čas, ale v současné době na ni rezignovala (DDM Déčko Náchod, DDM Hradec Králové). Nevládní neziskové organizace: Dle adresáře Občanského poradenského střediska se sídlem v Hradci Králové bylo k lednu 2001 v Královéhradeckém kraji minimálně 336 nevládních neziskových organizací z toho 15 bylo se vztahem k EVVO, 4 zaměřené na přírodní vědy, 3 na ochranu zvířat, 19 na ochranu životního prostředí a přírody, 59 na výchovu a vzdělávání (pozn. některé organizace jsou zařazeny do více kategorií). Viz též výše - střediska ekologické výchovy a ekocentra. Podnikatelské subjekty (výrobci ekologicky šetrných výrobků a bio-produktů, držitelé ISO 14000, firmy s výrobním programem zaměřeným na životní prostředí či na místní a obnovitelné zdroje, sponzoři ekologických aktivit): Velký potenciál pro EVVO představuje označování ekologicky šetrných výrobků a technologií ( ecolabeling ). V České republice probíhá Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek zajišťovaný Českým ekologickým ústavem. V kraji sídlí celkem 3 firmy, jejichž výrobky byly oceněny známkou EŠV (z 58 v celé ČR), jde tedy o stav spíše podprůměrný. Dále do této oblasti patří zemědělské firmy dodávající organickou produkci - bio-produkty (dle seznamu svazu Pro-Bio 17 subjektů v kraji) a částečně také systém jednotných evropských norem ISO (34 provozů v Královéhradeckém kraji s ISO 14001/EMAS z celkem 444 v ČR). Pro EVVO jsou významné také firmy s výrobním programem zaměřeným na životní prostředí. V praktické podpoře EVVO zatím největší roli sehrávají Lesy ČR s.p., příležitostnou podporu poskytují některé další firmy (VAK Trutnov, Texlen Trutnov). Významnou roli mohou sehrát firmy zaměřené na vodní hospodářství, nakládání s odpady (v kraji sídlí i největší firma působící v ČR zaměřená na odpadové hospodářství Marius Pedersen), zpracování tradičních surovin např. dřevo, len apod. Města a obce (Místní Agenda 21, Zdravá města, podpora EVVO): Dle databáze ČEÚ není v Královéhradeckém kraji ani jedna obec či město realizující Místní agendu 21. Nově se obdobnému procesu začalo věnovat město Hradec Králové v roce 2003 začala aktualizace Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové. Žádné město Královéhradeckého kraje také není zapojeno v Národní síti Zdravých měst - významné síti zaměřené na zvyšování kvality života ve městech a udržitelný rozvoj. Negativní dopad na stav EVVO má v některých regionech (zejména 3

4 Trutnovsko, Rychnovsko, Jičínsko) zánik okresních úřadů. Na těchto okresních úřadech totiž fungovala určitá podpora EVVO (pověření pracovníci - v Trutnově i na celý úvazek, zakázky na osvětu veřejnosti, spoluorganizátorství některých akcí) a města a obce třetího stupně tuto oblast zatím prakticky nepřevzaly. Regionální média: V kraji existují vcelku dobré zkušenosti s využitím některých všeobecně zaměřených médií (např. Český rozhlas Hradec Králové, některé regionální mutace Hradeckých novin: Krkonošské noviny, Noviny Jičínska) pro EVVO. Lepší využití by si zasloužily regionální a místní televize. Významným specializovaným sdělovacím prostředkem s dlouhou tradicí je časopis Krkonoše. Síť videopůjčoven MŽP: Ministerstvo životního prostředí již několik let vytváří síť půjčoven filmů o životním prostředí (Videotéka MŽP). V kraji působí zatím jen dvě videopůjčovny ekologických filmů (SEVER Horní Maršov, PedC Náchod), což je podprůměrný stav. 2. Aktuální situace v EVVO v Královéhradeckém kraji byla (jako v prvním kraji v ČR) zastupitelstvem kraje přijata koncepce EVVO jako základ budovaného systému EVVO v kraji. Od schválení Koncepce EVVO v dubnu 2002 bylo dosaženo zejména těchto výsledků: vytvoření pracovního místa pro EVVO na odboru ŽP KÚ a určení odpovědného pracovníka na OŠMT KÚ vypsání a realizace grantových programů k EVVO vznik nových pracovišť pro EVVO (SEVER Hradec Králové, RUCE Křinice) vznik Poradního sboru pro oblast EVVO při OŽP KÚ akreditace a realizace nových programů v rámci DVPP (PC, SEVER, Správa KRNAP), včetně školení ke školním programům EVVO pravidelný informační a metodický servis pro školy - síť M.R.K.E.V. zahájení vydávání krajského zpravodaje EVVO Ekoton město Hradec Králové zadalo zpracování koncepce EVVO a zahájilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na principech místní Agendy Dokumenty ovlivňující EVVO v kraji a) celostátní dokumenty k EVVO Oblast EVVO je jmenovitě upravena v následujících zákonech: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky a v několika mezinárodních úmluvách, jejichž je ČR signatářem. K oblasti EVVO bylo dále přijato Usnesení Vlády ČR č. 1048/2000 ke Státnímu programu EVVO. Jeho součástí je Akční plán na léta a v roce 2003 schválený Akční plán na léta Dále se z vládních usnesení k oblasti EVVO vztahuje zejména tzv. Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání. Z dalších dokumentů je pro oblast EVVO významný zejména Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 14. prosince 2001 pod č.j.: / Z dalších dokumentů jsou významné sektorové operační programy zejména Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů (který zahrnuje i opatření k VVO) - a Společný regionální operační program. V resortu školství EVVO zásadně ovlivní EVVO připravované Rámcové vzdělávací programy (pro základní, pro střední odborné a pro gymnaziální vzdělávání). Povinnosti kraje ( přenesená a samostatná působnost ) v oblasti EVVO jsou v současné době dány následujícími právními předpisy : 4

5 zákonem č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol (= školským zákonem) ve znění pozdějších předpisů: povinnost škol zajišťovat EVVO se dotýká kraje jako zřizovatele středních škol, speciálních škol a některých školských zařízení zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 79 a odst. 2 písm. a) : orgán kraje v přenesené působnosti spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění : 13 odst. 1 : kraj v samostatné působnosti ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími ústředními orgány je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. 13 odst. 3 : kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací. Státní program EVVO a jeho Akční plány na léta a přijaté usneseními Vlády ČR č. 1048/2000 a č. 991/2003 vymezují dosud nejpodrobněji cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. Usnesení má závazný charakter vůči státní správě a doporučující charakter vůči samosprávě. Po novelizaci v r.2002 ukládá úkoly v EVVO také ředitelům krajských úřadů. Nejvýznamnějším úkolem Akčního plánu, který je konkretizací Státního programu EVVO na léta , zaměřeným na úroveň krajů a obcí je úkol č. 4, t. j. Iniciovat vznik funkčních regionálních a místních systémů EVVO v úzké spolupráci pracovníků veřejné správy, škol, center a středisek ekologické výchovy, neziskových nevládních organizací a dalších partnerů činných v EVVO. Obdobně je v Akčním plánu na léta formulováno doporučení hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými obecními úřady aktivně podporovat a realizovat krajské systémy EVVO v České republice a dále konkrétněji např. iniciovat a podporovat fungování poradních sborů EVVO a zajistit finanční podporu EVVO s souladu s krajskými koncepcemi. b) Krajské dokumenty k EVVO Nejvýznamnější schválené dokumenty, které přímo ovlivňují oblast EVVO: Program rozvoje Královéhradeckého kraje (viz základní koncepce + priorita D materiál je dostupný na webu KHK: Analytická část Návrhu Programu rozvoje Královéhradeckého kraje, 2001 (= cenný informační materiál, obsahuje základní charakteristiky od geografie po lidské zdroje, infrastrukturu, ekonomiku atd.) Koncepce EVVO Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje Koncepce odpadového hospodářství Program rozvoje kraje pokrývá uspokojivě oblast EVVO v rámci priority D. Ekologie krajiny a ochrana území (zahrnuje samostatné opatření D Zvyšování povědomí obyvatel kraje o životním prostředí v duchu Agendy 21 a aktivitu k jeho naplnění d Vytváření systémů ekologické výchovy a vzdělávání v souladu s místními Agendami 21. Problematiky EVVO se však explicitně nedotýká v další relevantní prioritě B. Lidské zdroje (implicitně se EVVO týkají některé stanovené dílčí cíle B.1.3. systém rozvoje celoživotního vzdělávání, B.1.5. vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit - a navazující aktivity). Koncepce odpadového hospodářství věnuje otázkám EVVO poměrně rozsáhlou pozornost zejména v analytické, zčásti i v návrhové části. V analýze nástrojů jsou konstatovány mj. tyto slabé stránky relevantní pro EVVO: veřejnost se nezabývá ekologickými záležitostmi ve svém okolí (s výjimkou medializovaných témat) nejsou v dostatečné míře aplikovány programy vzdělávání často se uplatňuje postoj spoléhající na někoho jiného (stát, kraj), než na vlastní síly U analýz plánovacích dokumentů a postojů občanů uvádí KOH jako slabé stránky či hrozby: absence účasti veřejnosti na rozhodování v otázkách odpadového hospodářství (využití iterativního vyjednávání) 5

6 absence systémů certifikace pracovníků a programů celoživotního vzdělávání veřejné správy v odpadovém hospodářství chybí ucelené informační systémy o životním prostředí s širokou dostupností nízká informovanost obyvatel měst střední velikosti a obyvatel sídlišť a činžovních domů nízký podíl podniků aplikujících ekologické systémy řízení a zejména pak významné z hlediska systému EVVO: dlouhodobý deficit v environmentální výchově a vzdělávání nízké ekologické vědomí občanů nedostatek praktických informací nízké zapojení ekologické výchovy do vzdělávání na všech stupních Oblast EVVO je zařazena i mezi strategickými cíli KOH. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje věnuje pozornost EVVO v těchto souvislostech: Jako jeden ze základních cílů v oblasti základního vzdělávání uvádí zásadní centrální podporu environmentální výchovy na ZŠ především prostřednictvím grantů, výchovu chápat jako integrující prvek vzdělávání (negativní vymezení - ne nový předmět). Obdobně i v oblasti gymnaziálního studia plánuje podporovat formou grantů environmentální výchovu jako prvek integrující předmětovou strukturu ve vzdělávání. Poměrně rozsáhlá pozornost je pak věnována střediskům ekologické výchovy: institucionálně tyto organizace již existují a ambice Královéhradeckého kraje se budou orientovat na propojení s výchovně vzdělávací soustavou, a to bez rozdílu zřizovatele. Obecně ekologická výchova předpokládá změny didaktických metod ve školách. Problematika ekologické výchovy bude vedle systémových změn ve způsobu financování středisek orientována na afektivní a zkušenostní složku vzdělávacího procesu. Cesty ke zvýšení účinnosti ekologické výchovy jako speciální služby pro výchovně vzdělávací soustavy Královéhradecký kraj vidí především v grantové politice a využíváním integrovaného informačního systému. Dosavadní stav spolupráce chápe jako počáteční hledání alespoň nějakých cest. ANALÝZA EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI SILNÉ STRÁNKY EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Obecně: Z výsledků celostátního průzkumu SSEV Pavučina (prováděného v r.2002 i 2003) ve srovnání s ostatními kraji pro Královéhradecký kraj vyplývají tyto silné stránky: brzké přijetí koncepce EVVO a grantových programů na podporu EVVO v kraji personální zajištění oblasti EVVO v rámci OŽP KÚ a od r.2003 i určení kontaktního pracovníka v rámci OŠMT KÚ dobrá úroveň spolupráce klíčových subjektů EVVO v kraji Z výsledků analýzy aktivit EVVO uvnitř kraje vyplývají následující silné stránky: existence několika středisek ekologické výchovy, včetně tří pobytových množství NNO (občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů) 101 subjektů množství dalších institucí s potenciálem pro EVVO v databázi EVVO je např. 25 knihoven, muzeí a 33 podnikatelských subjektů kraj je sídlem několika organizací, které mají nebo v minulosti měly v EVVO celorepublikový význam např.: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER s pracovišti v Hradci Králové a Horním Maršově Broumovské aktivity (SCHKO, CVĆ Ulita, Tuž se, Broumovsko!) Správa KRNAP ZOO Dvůr Králové nad Labem Lesy ČR s.p. 6

7 v kraji působí nebo do něj svou působností zasahují některé významné organizace poskytující služby v EVVO. Subjekty činné v EVVO spolupracují zejména s následujícími organizacemi: středisko SEVER HK 49, HM 93, celkem 142 subjektů sdružení TEREZA 25 subjektů Pedagogická centra 12 subjektů Správa KRNAP 28 subjektů Broumovské aktivity (SCHKO, CVĆ Ulita, Tuž se, Broumovsko!) 14 subjektů V oblasti školství: Kvalitní a aktuální zmapování situace v EVVO na školách díky průzkumu OŠMT KÚ (2003), údajům ze sítě M.R.K.E.V. ( ) a dotazníkové akci při zpracování analýzy EVVO (2002) Množství aktivních základních (155) a středních (65) škol, z nichž některé mají rozsáhlé zkušenosti v EVVO (celorepublikově patří k nejznámějším 4. ZŠ Jičín Železnická), dále 130 MŠ, 33 škol speciálních a 16 škol.zařízení celkem 399 školních organizací projevujících zájem o EVVO. Aktivitu v EVVO všech stupňů škol přehledně uvádí následující tabulka: HK RK JI TU NA kraj Školy celkem Školy aktivní v EVVO celkem 102/77% 62/82% 59/66% 85/72% 87/58% 172/70% EV ve školním plánu Výukové programy Projekty Fungující informační síť M.R.K.E.V. zajišťující pravidelný servis pro základní a střední školy, které mají zájem o EVVO 96 škol k Nabídka akcí DVPP. Pedagogické centrum Hradec Králové patří v rámci ČR k pedagogickým centrům s nejširší a nejkvalitnější nabídkou akcí DVPP a věnuje pozornost i EVVO. Rozsáhlou nabídku akcí DVPP k EVVO má SEVER, nově od r.2003 nabízí akreditované akce i Správa KRNAP. Celkově je v kraji ustaveno 229 koordinátorů EVVO Celokrajské konference EVVO Kapradí V oblasti volného času dětí a mládeže: Nejrozšířenější formou EVVO jsou příležitostné mimoškolní akce pro děti a mládež - realizuje minimálně 18 subjektů, častou aktivitou jsou i: kroužky, oddíly - realizuje minimálně 16 subjektů tábory, víkendovky pro neorganizované zájemce - realizuje minimálně 13 subjektů V oblasti osvěty veřejnosti a zapojování občanů: nejrozšířenější formou EVVO dospělé veřejnosti jsou akce pro uzavřenou skupinu (brigády, společné akce pro vlastní členy apod.) - realizuje minimálně 9 subjektů, za úspěšné činnosti považují organizace činné v EVVO v Královéhradeckém kraji zejména: brigády - minimálně 8 subjektů distribuce pomůcek a osvětových materiálů - minimálně 7 subjektů přednášky a besedy - minimálně 7 subjektů do Programu obnovy venkova bylo již zapojeno v jednotlivých okresech: HK 31 obcí, JI 81 obcí, NA 73 obcí, RK 66 obcí, TU 57 obcí. soutěže Obec roku pořádané Spolkem pro obnovu venkova se od roku 1995 zúčastnilo v jednotlivých okresech : HK 5 obcí, RK 3, NA 3, JI 4, TU 1obec. V kraji existuje 18 svazků měst a obcí a sdružení, které zpracovávají své plány rozvoje V oblasti podnikatelského sektoru: zkušenosti s využitím potenciálu některých firem se vztahem k životnímu prostředí (Lesy ČR, Texlen a.s.) pro podporu EVVO existence většího množství firem, které mají předmět podnikání v oblasti životního prostředí (Lesy ČR, nakládání s odpady, podnikatelé v ekologickém zemědělství ) 7

8 SLABÉ STRÁNKY EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Obecně: Jednotlivé akce k EVVO jsou na území kraje nerovnoměrně rozložené, nekoordinované a chybí jim většinou ve výchově nezbytná systematičnost a delší doba působení. Kvalitní a profesionální práci chybí dostatečné finanční zázemí a tím například i potřebná kapacita Síť středisek ekologické výchovy je v porovnání s některými jinými kraji zatím poměrně řídká. Původně byly takové organizace pouze na Trutnovsku, zčásti na Hradecku a v severní části Náchodska na Broumovsku. Teprve v poslední době začínají iniciativy v tomto směru na Jičínsku, v jižní části Náchodska, na Hradecku a na jihu Rychnovska. Stabilita jejich působení však zatím není zaručena. Nadále zcela chybí střediska ekologické výchovy jako zázemí pro konzultace, metodické poradenství, programy EVVO pro školy, půjčovnu pomůcek a literatury aj. služby, ve střední části Náchodska a Rychnovska. Poměrně omezený objem financí, které navíc nejsou určeny k investičním výdajům ve srovnání s některými jinými kraji ČR rozdělovaný v oblasti EVVO. Doposud chyběl pravidelný informační servis pro EVVO, který by informoval o aktivitách různých subjektů (zpravodaj, webové stránky). Nevládní neziskové organizace nemají odpovídající zázemí (prostorové, technické, finanční ani personální), aby mohly efektivně a dlouhodobě působit na veřejnost, realizovat projekty a programy EVVO a být partnery veřejné správě. V některých regionech (zejména RK a NA) je nedostatek vhodných lektorů pro oblast EVVO. V oblasti školství: Chybějící systém motivace a ohodnocení koordinátorů EVVO na školách Malý zájem škol o akce DVPP v oblasti EVVO (učitelů, ale především ředitelů). Akreditace a profesní růst nedostatečně motivují pedagogy. Je málo organizací, které mají akreditované vzdělávací akce v oblasti EVVO v rámci DVPP. Jen tři organizace poskytují DVPP v EVVO. Regionální pedagogická centra (RK a NA) nemají vhodné lektory pro oblast EVVO. Malá dostupnost výukových programů a jiných vzdělávacích programů EVVO pro školy v některých částech kraje. Nedostatečný servis a metodická pomoc mateřských školám (v porovnání se servisem pro základní a steřdní školy viz síť M.R.K.E.V.) V oblasti volného času dětí a mládeže: Není dostatečná nabídka dlouhodobých, pravidelných aktivit, převažují příležitostné akce EVVO V oblasti osvěty veřejnosti a zapojování občanů: Chybí procesy MA 21 (vs. Pardubicko, Liberecko aj. kraje) ani jedna obec není v databázi MA 21, ani jedno město v NSZM, jen málo obcí se účastní takových aktivit jako soutěž Obec roku organizovaná Spolkem pro obnovu venkova. Ve všech regionech kraje je nedostatek ekologických poradenských center pro veřejnost. Na Náchodsku, Rychnovsku a Jičínsku chybí zcela, v Trutnovském a Hradeckém okrese začíná tuto službu poskytovat Středisko SEVER, ale rozsah objemu ekologického poradenství zasluhuje podstatně větší profesionální zázemí. V oblasti podnikatelského sektoru: Nedostatečné využití potenciálu firem se vztahem k životnímu prostředí pro podporu EVVO. 8

9 PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU A K VYTVOŘENÍ SYSTÉMU V OBLASTI EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI: VIZE EVVO v Královéhradeckém kraji v r.2010 : V kraji funguje krajské koordinační, metodické, poradenské a informační středisko a síť dalších SEV a ekologických poraden pravidelně podporovaných krajem a obcemi, pro něž vykonávají služby. Existují webové stránky EVVO v kraji a krajský informační zpravodaj EVVO, které jsou koordinovány a propojeny s obdobnými celostátními médii. Mezi organizacemi činnými v EVVO existuje častá výměna informací o nabízených akcích a službách, probíhají i společně koordinované akce v rámci kraje a menších regionů. Kraj vypisuje grantová řízení pro oblast EVVO k vyhledávání nových iniciativ a pravidelně finančně podporuje stálé aktivity EVVO rozsah podpory je alespoň trojnásobný oproti počátečnímu stádiu v r Jsou podporovány i investice. Pravidelně finančně podporuje EVVO také řada měst a obcí v kraji. Téměř na všech základních a středních školách jsou ustaveni koordinátoři EVVO, kteří jsou za tuto činnost náležitě ohodnocováni. Řada škol realizuje své vlastní ekologické projekty, mj. zaměřené na ekologizaci prostředí škol a jejich okolí. Školy jsou k této činnosti motivovány ohodnocením a granty. V sítích škol zaměřených na EVVO je alespoň dvojnásobek škol oproti roku Základním, středním i mateřským školám, které o to projeví zájem je poskytován pravidelný informační servis (síť M.R.K.E.V.) a průběžná metodická a konzultační pomoc. V kraji fungují erudované a respektované NNO zaměřené na životní prostředí, veřejnou správou jsou vnímány jako důležitý partner. Několik měst a obcí realizuje Místní agendu 21, zapojuje se do iniciativ jako Program obnovy venkova, Národní síť zdravých měst, Obec roku. Do EVVO se zapojuje pravidelně také řada kulturních a osvětových zařízení např. knihovny, muzea. Některé podniky v kraji se pravidelně zapojují do podpory či přímo do realizace aktivit EVVO. Znásobil se počet podniků s ISO 14001/EMAS či majících ve výrobním programu Ekologicky šetrné výrobky. Krajský úřad, jím zřizované instituce a některé městské a obecní úřady mají ekologicky šetrný provoz. 9

10 Potřeby EVVO v Královhradeckém kraji Z výsledků průzkumů se největšími potřebami pro EVVO v Královéhradeckém kraji jeví: Obecně: Potřeba systematického, koordinovaného přístupu k EVVO v rámci kraje (byla jasně vyjádřena na všech krajských konferencích k ekologické výchově KAPRADÍ Jičín, Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, 2003 Kostelec nad Orlicí. Zatím dílčí zakázky na koordinační a organizační činnosti (administrace poradního sboru, vedení databáze) objednal kraj v letech 2002 a 2003 u střediska SEVER. Do budoucna je však vhodné, aby tyto činnosti nebyly řešeny ad hoc, ale aby byla zajištěna jejich dlouhodobost a kontinuita. Navrhuje se proto, aby kraj určil nositele a koordinátora naplňování krajské koncepce EVVO na několikaleté období (obdobně je tomu v Pardubickém kraji) a formou zakázky si u objednal něj objednal příslušné služby. Udržování aktuální informační báze: Průběžně doplňovat databázi subjektů EVVO a podchycovat další subjekty EVVO zejména z podnikatelské sféry, obcí (např. obce realizující Místní agendu 21 ap.), příspěvkových organizací (např. muzea, galerie, knihovny ap.), osobností z oblasti EVVO v kraji. Trvalá aktualizace databáze. Jednorázová celková aktualizace databáze formou dotazníku jednou za cca 2 roky (v r.2005 a dále) Síť středisek ekologické výchovy a ekologických poraden: Cílenou a systematickou podporou - zejména ze strany kraje - podpořit stávající organizace/subjekty k vytvoření otevřených středisek EVVO tak, aby alespoň v každém z uvedených regionů Královéhradeckého kraje (zejména jde o regiony JI, RK a NA) bylo jedno. Doporučuje se, aby tato střediska nevznikala shora, ale výhradně cílenou podporou vytipovaných stávajících aktivit v daných regionech. V návaznosti na to vytvořit dlouhodobý systém podpory otevřených středisek EVVO v jednotlivých regionech kraje (vznik sítě zařízení pro EVVO) formou pravidelných zakázek (příp. příspěvků) na určitý standardní objem služeb jednak od kraje, jednak od obcí, v jejichž působnosti střediska poskytují služby. Jde o dva základní typy služeb, které by měly být dostupné v každém regionu: 1) služby EVVO pro děti, mládež a pedagogy pro školní i mimoškolní výchovu metodické a poradenské centrum pro ekologickou výchovu 2) služby EVVO pro veřejnost informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí Kraj by měl iniciovat, podílet se finančně, ale zároveň motivovat příslušná města a obce k podpoře. Rozšířit systém finanční podpory EVVO v kraji zvýšením objemu financí a rozšířením/směrování programů grantového řízení kraje i směrování přímé podpory tak, kde bude posílen celkový systém EVVO v kraji jako celek. - grantové řízení vypsat již v začátku či ještě před začátkem kalendářního roku, aby žádající organizace měly čas pro kvalitní realizaci svých projektů - zvýšit objem financí - zjistit možnosti, jak podporovat dlouhodobé projekty a investiční náklady - oddělit zakázky na systematické činnosti vyplývající z koncepce a granty na jednorázové aktivity - iniciovat grantovou podporu měst a obcí!!! (např. Hradec Králové) - hledat možnosti jak usměrnit evropské a celostátní prostředky (např. z Evropského sociálního fondu, z programů MŽP, SFŽP, MŠMT apod.) na projekty EVVO v kraji Motivovat města a obce k podpoře aktivit EVVO působících na jejich území. Iniciovat zpracování koncepcí EVVO pro města, příp. mikroregiony Královéhradeckého kraje. Zajistit vzájemnou informovanost různých subjektů o aktivitách v oblasti EVVO různými formami: pravidelný informační servis pro školy a další zájemce (M.R.K.E.V.), krajský periodický zpravodaj EVVO, speciální webové stránky pro oblast EVVO (samostatně nebo jako součást webových stránek kraje), sestavení vedení databáze a vydání krajského adresáře organizací a osobností pro oblast EVVO (zajišťuje středisko SEVER) aj. Zavedení příkladného ekologicky šetrného provozu KÚ a zřizovaných institucí Zakotvení v dokumentech: Zajistit vzájemné provázání krajských strategických a programových dokumentů v oblasti EVVO, zajistit začlenění EVVO do dalších dokumentů (Dlouhodobý záměr 10

11 rozvoje vzdělávání, Program OH a KEVVO, Koncepce OP, doplnění při aktualizaci KRCR, doplnění priority B. Lidské zdroje při aktualizaci PRK) Začlenit téma EVVO do přeshraniční spolupráce Aktualizovat Koncepci EVVO v uvedených směrech v roce 2004 na období od r V oblasti školství: Kvalitou nabízených služeb a ohodnocením ze strany kraje zvyšovat počet škol s ustavenými koordinátory EVVO, počet škol zapojených do projektů EVVO a do sítí EVVO a počet účastníků kurzů v rámci DVPP. Základním, středním i mateřským školám, které o to projeví zájem zajistit pravidelný informační servis (síť M.R.K.E.V.) a průběžná metodická a konzultační pomoc. V oblasti osvěty a zapojování veřejnosti: Cíleně podpořit šíření MA21, zapojování do Programu obnovy venkova, sítě zdravých měst apod. (např. grantový program) Přenos know-how k ekologickému poradenství do kraje formou seminářů a školení Vznik sítě ekologických informačních a poradenských středisek 11

12 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ A NÁVRHY NA AKTUALIZACI A ÚPRAVY KONCEPCE EVVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (citace z Koncepce je psána kurzívou) 1.1. Pravidelná spolupráce a komunikace významných představitelů EVVO v Královéhradeckém kraji forma : stálá konference nebo pracovní skupina (pracovní schůzky, písemný a ový kontakt) vytvořená z významných aktérů EVVO v kraji (odpovědní činitelé samosprávy kraje a krajského úřadu, pedagogické centrum, samosprávy, školy, neziskové organizace, střediska ekologické výchovy, správa KRNAP, správy CHKO, zoologické zahrady, muzea, s. p. Lesy ČR apod.). Pravidelná setkání minimálně 2x za rok nebo dle aktuální potřeby. Splněno v září 2002 vznikl Poradní sbor pro EVVO při OŽP KÚ. Administrací bylo pověřeno středisko SEVER. Poradní sbor se sešel v roce 2002 i 2003 vždy 2x. Pro další období se doporučuje ponechat administraci Poradního sboru EVVO středisku SEVER buď za odpovídající účelově vázané finanční podpory ze strany KÚ nebo v rámci širší zakázky na koordinaci EVVO v kraji. V roce 2004 se doporučuje realizovat minimálně 3 schůzky Poradního sboru Analýza a sledování stavu EVVO, vznik a udržování aktuální informační báze pro EVVO v Královéhradeckém kraji forma : zpracování analýzy stavu EVVO, vytvoření, vedení a aktualizace databáze osob, institucí, akcí EVVO kraje. V roce 2002 byla vytvořena a v roce 2003 doplněna a aktualizována databáze EVVO v kraji (viz příloha). K má 644 položek. Doporučuje se ji průběžně aktualizovat a alespoň jednou za dva roky provést systematickou aktualizaci dotazníkovou akcí. Dále databázi zpřístupnit na webových stránkách kraje, příp. speciálních stránkách k EVVO v kraji. Databázi pro kraj spravuje středisko SEVER Metodická podpora subjektů činných v EVVO forma: Průběžné poskytování konzultací, materiálů a informací školám, obcím, osvětovým a vzdělávacím institucím na vyžádání + vyhotovení informačních tiskovin k EVVO ( cca 4x za rok ), poskytování základních informací k EVVO v kraji prostřednictvím internetových stránek kraje nebo sdělovacích prostředků. Podařilo se pravidelně rozesílat informace a komunikovat se základními a středními školami zapojenými do projektu M.R.K.E.V. i získat jména většiny koordinátorů EVVO na školách. Obdobný servis by měl být od r.2004 nabídnut i mateřským školám. Na poradním sboru pro EVVO již byly projednávány možnosti vydávání krajského zpravodaje EVVO, který by byl zároveň vyvěšován na webových stránkách kraje společně s databází organizací a osob. Dále se doporučuje vytvořit informační systém jehož základem by byly internetové stránky a krajské periodikum k EVVO jako nástroj propojení a komunikace institucí i odborníků činných v EVVO v kraji. Jsou poskytovány konzultace a informace k EVVO Pravidelná setkávání a výměna zkušeností v EVVO na úrovni Královéhradeckého kraje forma : každoroční setkání všech významných představitelů EVVO v kraji, jejich prezentace, výměna zkušeností, symbolické ocenění a podpora nejlepších aktivit. V tomto smyslu navázat na dobré zkušenosti a tradice z již proběhlých ročníků krajských setkání (např. akce KAPRADÍ a 2001). V letech 2002 a 2003 proběhla 3. a 4. krajská konference KAPRADÍ (v ZŠ Na Strži Dvůr Králové nad Labem a SZeŠ a VOŠ Kostelec nad Orlicí. Konference je plánována i na rok Rovněž se doporučuje pokračovat ve vydávání Sborníků z těchto konferencí jako jednoho z důležitých informačních zdrojů v oblasti EVVO (i s příp. vyvěšením textů sborníků na webových stránkách kraje). Doporučuje se také pokračovat v organizování kulatých stolů v jednotlivých regionech kraje Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků forma : ucelená nabídka kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (seznámení ředitelů škol s problematikou, základní kurz EVVO, specializované semináře pro jednotlivé aprobace, pedagogický klub pro hlubší zájemce o EVVO). Na této úrovni je nutná úzká spolupráce Pedagogických center Hradec Králové, pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, středisek ekologické výchovy a 12

13 dalších organizací s akreditovanými programy EVVO pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V neposlední míře je nutné analyzovat i možnosti Královéhradeckého kraje ve smyslu možného využití vlastních řízených organizací (muzeum, vědecká knihovna), popřípadě poskytnutí účasti určenému počtu pedagogů na vzdělávacích a seznamovacích akcích pořádaných krajem pro pracovníky úřadu a představitele samosprávy kraje. Kurzy a semináře se daří organizovat. Osvědčila se spolupráce dvou subjektů, které zatím jako jediné pořádaly akce DVPP k EVVO: Pedagogického centra Hradec Králové a střediska SEVER (viz školení pro koordinátory EVVO), připravují se speciální dílny pro učitele. Jedním z výsledků aktivizace EVVO při této zakázce je i to, že nově akreditovala v r.2003 akci DVPP také Správa KRNAP. Zatím se příliš nedaří zapojení PedF UHK do DVPP tři členové Poradního sboru EVVO jsou pracovníci PedF UHK, proto se nabízí se prostor pro spolupráci v příštích letech. Rezervy jsou v motivaci zájmu pedagogů a vedení škol o oblast EVVO. Možnosti jsou v uspořádání informativních a motivačních seminářů pro vedení škol a pro celé týmy škol. Doporučuje se zajistit pravidelné setkávání a komunikaci učitelů ekopedagogické kluby v jednotlivých regionech kraje a rozšířit nabídku vzdělávání a osvěty dospělých - podporou a rozšířením nabídek Pedagogického centra HK, střediska SEVER aj. s využitím prostoru pro vzájemné doplňování i spolupráci v DVPP Podpora projektů EVVO ve školách, nevládních neziskových organizacích, obcích forma : podpora je možná zejména prostřednictvím vypsaných grantů ve smyslu grantových zásad Královéhradeckého kraje, popřípadě jiných rozpočtových položek kraje, nefinanční formou. Granty budou zaměřeny na podporu školní i mimoškolní EVVO, procesu MA 21, osvětu veřejnosti apod. Granty pro rok 2002 i 2003 byly vypsány. Na základě zkušeností bylo doporučeno grantové řízení vypsat již v začátku či ještě před začátkem kalendářního roku, aby žádající organizace měly čas pro kvalitní realizaci svých projektů a poskytnout delší dobu na realizace projektů. Tento posun byl pro rok 2003 a ještě výrazněji pro rok 2004 proveden, rovněž byla prodloužena doba realizace grantově podpořených projektů na 18 měsíců. Dále se doporučuje: podstatně zlepšit informovanost o vypsaných grantech výrazně zvýšit objem financí zejména pro školy zpracovat metodiku, jak mohou do grantového řízení vstupovat zjistit možnosti, jak podporovat dlouhodobé projekty a investiční náklady jasněji oddělit zakázky na systematické činnosti (např. financování krajského metodického střediska a sítě SEV v kraji) od grantů, které slouží k prvotnímu vyhledávání zajímavých iniciativ a inovací v EVVO hledat možnosti jak usměrnit evropské a celostátní prostředky (např. z Evropského sociálního fondu, z programů MŽP, SFŽP, MŠMT apod.) na projekty EVVO v kraji motivovat města a obce k vypsání vlastních grantových programů k EVVO (Jedním z výsledků aktivizace EVVO při této zakázce je také to, že město Hradec Králové zadalo zpracování koncepce EVVO ve městě) Síť specializovaných zařízení pro EVVO středisek ekologické výchovy forma : podpora vzniku a rozvoje středisek ekologické výchovy - optimálně alespoň jednoho v dosahu každého stávajícího okresního města ( 5 středisek ). Optimálně v dalších místech, kde budou ke vzniku vhodné podmínky ( cca 10 středisek ). Podpora je možná opět ze zdrojů krajského rozpočtu, popřípadě i zdrojů měst, obcí a jiných zdrojů. Od přijetí Koncepce EVVO vzniklo v jednotlivých regionech kraje několik iniciativ, které mohou potenciálně hrát roli středisek ekologické výchovy a ekologických informačních a poradenských středisek. Jde o nové iniciativy na Broumovsku, Českoskalicku, Kostelecku, Jičínsku, potenciálně na Novobydžovsku. Zatím nejsou stabilizovány, je pravděpodobné, že dlouhodobě budou působit jen některé z nich. Doporučuje se: podpořit vytipovaná pracoviště, která slouží nebo mohou do budoucna sloužit jako otevřená střediska EVVO v jednotlivých regionech kraje neustavovat tato střediska shora, ale iniciovat je výhradně cílenou podporou vytipovaných stávajících aktivit v daných regionech zajistit ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje s možností využití prostor a zázemí vhodných subjektů - otevřených středisek 13

14 v návaznosti na to vytvořit formou zakázek na určitý standardní a kvantifikovaný objem veřejných služeb dlouhodobý systém podpory otevřených středisek EVVO a to jednak pobytových poskytujících služby v rámci celého kraje, jednak denních v jednotlivých regionech kraje (= vznik sítě zařízení pro EVVO). Dle zaměření půjde o dva typy služeb v otevřených střediscích: a) služby EVVO pro děti, mládež a pedagogy pro školní i mimoškolní výchovu metodické a poradenské centrum pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, realizace školních výukových programů a školních projektů, volnočasových aktivit, příp. DVPP b) služby EVVO pro veřejnost informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí Konkrétní návrhy na zřízení otevřených středisek EVVO v jednotlivých regionech/okresech kraje: POBYTOVÁ STŘEDISKA EVVO, POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V CELÉM KRAJI: Již existují 3 taková zařízení (SEVER Horní Maršov, KSEV Rýchorská bouda a RUCE Křinice), což je v celorepublikově nadprůměrné množství. Spíše než o rozšiřování jejich počtu, půjde tedy o podporu a zkvalitnění (v případě RUCE Křinice i základní stabilizaci) existujících. HRADECKO Ad a) doporučuje se: podpořit pracoviště střediska SEVER v Hradci Králové (případně i některou jinou profesní organizaci v současné době by přicházelo v úvahu ještě Ekocentrum PALETA Pardubice apod.)a stabilizovat a rozšířit započaté činnosti střediska - např. zajistit větší nabídku výukových programů pro žáky a studenty, akcí DVPP, poradenství, zajistit pravidelné setkávání a komunikaci učitelů ekopedagogický klub apod. projednat a dle výsledků jednání startovním grantem podpořit záměry ZŠ Nový Bydžov na poskytování otevřených služeb v EVVO Ad b) doporučuje se: podpořit detašované pracoviště střediska SEVER v HK a zajistit ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje je možnost využít prostor a zázemí střediska SEVER v HK, zkušeností Klubu pro občanskou společnost, spolupracovníka Ekologického právního servisu aj. JIČÍNSKO Ad a) doporučuje se iniciovat vznik a podpořit: metodické a konzultační centrum pro učitele při 4. ZŠ v Jičíně - finančně přímo podpořit (= mimo granty) školu ke zřízení a proovzu centra středisko ekologické výchovy - ke zřízení a provozu střediska podpořit některou z vhodných organizací nejpravděpodobněji ZO ČSOP Křižánky, příp. Valdštejnská Lodžie Jičín, Správa CHKO Český ráj, Okresní muzeum (větší nabídku výukových programů pro žáky a studenty lze řešit cílenou podporou některé z uvedených regionálních organizací, nabídku vzdělávání a osvěty dospělých - podporou a rozšířením nabídek jičínského pracoviště Pedagogického centra HK, MŠ Pomezí a jiných vhodných subjektů Ad b) doporučuje se : dále hledat vhodné subjekty pro ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje je možnost zkusit využít potenciálu některé z výše uvedených regionálních organizací nejlépe NNO RYCHNOVSKO Ad a) i b) doporučuje se: projednat a dle výsledků jednání případně startovním grantem podpořit záměry INEX v Kosteleckých Horkách, DDM Déčko v Rychnově nad Kněžnou dále hledat vhodné subjekty TRUTNOVSKO Ad a) doporučuje se: dále podporovat středisko SEVER v Horním Maršově a iniciovat tak rozšíření a zkvalitnění služeb, které poskytuje: pro oblast východních Krkonoš a Trutnovska celokrajsky (formou pobytových programů pro školy) 14

15 projednat a dle výsledků jednání případně podpořit fungování DDM Pelíšek a Správy KRNAP jako reginálního střediska ekologické výchovy pro Vrchlabsko Ad b) doporučuje se: zajistit ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje a města využít zázemí střediska SEVER v Horním Maršově a rozšířit nabídku služeb do města Trutnov NÁCHODSKO Ad a) doporučuje se: dále hledat vhodnou organizaci v centrální části Náchodska - vhodné prostory skýtá budova na školním pozemku ZŠ Komenského Náchod projednat a dle výsledků jednání případně podpořit fungování CVČ Ulita jako regionálního střediska ekologické výchovy pro Broumovsko dle vývoje personální situace ve středisku RUCE Křinice zvážit podporu jako pobytového střediska s celokrajskou funkcí projednat a dle výsledků jednání případně podpořit fungování organizací A Rocha či ČSOP Jaroměř jako regionálního střediska ekologické výchovy pro jižní část okresu Náchod (Českoskalicko, Jaroměřsko) Ad b) doporučuje se : hledat zázemí pro práci s veřejností a ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje je možnost zkusit využít potenciálu některé z regionálních organizací nejlépe NNO v úvahu příchází např. Centrum rozvoje Česká Skalice, INEX Kostelecké Horky 1.8. Konkrétní modelové aktivity EVVO forma : realizace a propagace výukových programů pro školy, školních ekologických projektů, osvětových akcí pro veřejnost, procesů místní agendy 21 a aktivit souvisejících s mezinárodní spoluprací zaměřenou na EVVO. Vybrané modelové aktivity EVVO budou realizovány. Analýza podává informace o stávajících aktivitách EVVO v kraji. Příklady modelových a nadregionálně významných aktivit: areál ekologické výchovy Čtyřlístek při 4. ZŠ Jičín, školní zahrada při ZŠ Komenského v Náchodě, školní zahrada ZŠ Úprkova v Hradci Králové spolupráce různých subjektů a aktivit na Českoskalicku a na Broumovsku rozšiřující se nabídka a spolupráce PC HK a střediska SEVER vv rámci DVPP v oblasti EVVO Stanice pro hendikepované živočichy a související osvětová činnost ČSOP v Jaroměři krajské konference k EVVO Kapradí síť škol a školských zařízení v projektu M.R.K.E.V. série výstav o obnovitelných zdrojích v Hradci Králové (Tkalcování včera a dnes, Les jako biotop a obnovitelný zdroj) akce ke Dni Země např. Krkonošský jarmark, zvláštní jízda historického vlaku, výsadba stromů, čištění řeky, projektové dny pro ZŠ apod. akce Nejkrásnější strom roku ekopedagogický klub SEVERKA v Trutnově školní projekty projekt Úspory energie na školách, Škola pro udržitelný život, Globe aj. zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové kampaň pro veřejnost k propagaci ekologicky šetrných výrobků (říjen 2003 Hradec Králové) 1.9. Propagace cílů krajské koncepce EVVO forma : systematická spolupráce s regionálními, příp. i celostátními sdělovacími prostředky, zveřejnění všech významných akcí v rámci koncepce, dále prezentace projektu na Internetu (webové stránky kraje a dalších institucí spojených s EVVO), odborných fórech v ČR i zahraničí. S největším ohlasem proběhaly v médiích prezentace krajských konferencí EVVO KAPRADÍ. Regionální média věnovala pozornost i dalším akcím EVVO (viz akce v části 2.8.). Častou pozornost EVVO věnují zejména Český rozhlas Hradec Králové, některé regionální mutace deníků Bohemia (Hradecké, Krkonošské noviny, Noviny Jičínska) a časopis Krkonoše. 15

16 1.10. Koordinace a organizační zázemí krajské koncepce EVVO forma : určení nositele a koordinátora realizace krajské koncepce EVVO. Zatím nerealizováno, dílčí zakázky na koordinační a organizační činnosti (administrace poradního sboru, vedení databáze) objednal kraj v letech 2002 a 2003 u střediska SEVER. Je vhodné, aby tyto činnosti nebyly řešeny ad hoc, ale aby byla zajištěna jejich dlouhodobost a kontinuita. Navrhuje se proto, aby kraj v roce 2004 určil nositele a koordinátora naplňování krajské koncepce EVVO na několikaleté období (obdobně je tomu v Pardubickém kraji) a formou zakázky si u objednal něj objednal příslušné služby. Monitorovacím a konzultačním orgánem by se stal Poradní sbor EVVO při OŽP KÚ Vnější vazby forma : spolupráce na celostátní úrovni (kraje, MŽP ČR, nevládní neziskové organizace, města, obce apod.). Zahraniční spolupráce zejména přeshraniční s polskými partnery, další mezinárodní spolupráce. Spolupráci zatím realizují některé subjekty Královéhradeckého kraje (např. SEVER člen SSEV Pavučina, člen sítě ekoporaden ČR STEP, projekt Školy pro udržitelný život s německým partnerem aj.), ale rozhodně zatím nejde o systém ve kterém by byly zapojeny různé subjekty Královéhradeckého kraje. V r by měla být věnována pozornost zejména spolupráci se sousedními kraji v rámci NUTSII Severovýchod a přeshraniční spolupráce s Polskem. Dobré zkušenosti kraje v EVVO by měly být více využity pro prezentaci ostatním krajům a ústředním orgánům. Další doporučení k aktualizaci a úpravám Krajské koncepce EVVO: Doporučuje se zejména: zajistit začlenění EVVO do dalších dokumentů (viz např. Program OH a KEVVO, doplnění při aktualizaci KRCR, doplnění priority B. Lidské zdroje při aktualizaci PRK o rozměr EVVO - konkrétně v dílčích cílech B.1.3. systém rozvoje celoživotního vzdělávání, B.1.5. vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit - a navazující aktivitách) a zajistit vzájemné provázání krajských strategických a programových dokumentů relevantních pro oblast EVVO dopracovat detailněji koncepci po jednotlivých cílových skupinách (v návaznosti na výše uvedenou analýzu silných a slabých stránek a příležitostí a návrhů): děti a mládež - oblast školství děti a mládež - oblast mimoškolní výchovy veřejnost veřejná správa podniky rozpracovat systém a rozsah podpory otevřených SEV (síť služeb minimálně v regionech ve dvou rovinách děti, mládež, učitelé vs. veřejnost) rozpracovat systém motivace měst a obcí k financování EVVO a ke zpracování koncepcí EVVO pro města a mikroregiony Královéhradeckého kraje. určit nositele a koordinátora naplňování krajské koncepce EVVO na několikaleté období (obdobně je tomu v Pardubickém kraji) a formou zakázky si u něj objednat příslušné služby pro léta 2005 a dále bude zapotřebí připravit harmonogram dalších kroků Přijetí aktualizované Koncepce EVVO zastupitelstvem je doporučeno na rok

17 OBSAH PLNÉ VERZE ANALÝZY: (plná verze s přílohami je k dispozici v odboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové) 1. ÚVOD ZADÁNÍ A CÍLE 2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 3. TERMINOLOGIE EKOLOGICKÁ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SOUVISEJÍCÍ POJMY 4. SHRNUTÍ VÝCHOZÍHO STAVU 4.1. VNĚJŠÍ PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI GEOGRAFICKÉ PODMÍNKY (PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, OSÍDLENÍ, HOSPODÁŘSTVÍ): INSTITUCE S POTENCIÁLEM PRO EVVO 4.2. AKTUÁLNÍ SITUACE V EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 4.3. DOKUMENTY OVLIVŇUJÍCÍ EVVO V KRAJI 5. ANALÝZA AKTIVIT A POTŘEB EVVO VE JEDNOTLIVÝCH REGIONECH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 5.1. HRADECKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA HRADECKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA HRADECKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V HRADECKÉM REGIONU 5.2. JIČÍNSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA JIČÍNSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA JIČÍNSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V JIČÍNSKÉM REGIONU 5.3. RYCHNOVSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA RYCHNOVSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA RYCHNOVSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V RYCHNOVSKÉM REGIONU TRUTNOVSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA TRUTNOVSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA TRUTNOVSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V TRUTNOVSKÉM REGIONU 5.5. NÁCHODSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA NÁCHODSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA NÁCHODSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V NÁCHODSKÉM REGIONU 6. ANALÝZA AKTIVIT A POTŘEB EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 6.1. ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 6.2. ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK EVVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 6.3. PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU A K VYTVOŘENÍ SYSTÉMU V OBLASTI EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 17

18 7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRHY NA AKTUALIZACI A ÚPRAVY KONCEPCE EVVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SEZNAM PŘÍLOH PLNÉ VERZE ANALÝZY: 1. Výsledky dotazníkových akcí: 1.1. Vyhodnocení dotazníkové akce k zpracování analýzy EVVO v Královéhradeckém kraji v r.2002 (autor: Mgr. Jiří Hruška) 1.2. Vyhodnocení dotazníkové akce OŠMT KÚ pro školy a školská zařízení v r.2003 (autor: Bc. Hana Kadlecová) 1.3. Závěrečná zpráva SSEV Pavučina a střediska SEVER k projektu M.R.K.E.V. pro Královéhradecký kraj v r Ukázky použitých dotazníků: 2.1. Ukázka dotazníku z dotazníkové akce k zpracování analýzy EVVO v Královéhradeckém kraji v r.2002 (autor: Mgr. Jiří Hruška) 2.2. Ukázka dotazníku z dotazníkové akce OŠMT KÚ pro školy a školská zařízení v r.2003 (autor: Bc. Hana Kadlecová) 2.3. Ukázka dotazníku pro školy v síti M.R.K.E.V. (autor: RNDr. Jiří Kulich) 3. Zápisy z jednání u kulatých stolů 4. Databáze subjektů EVVO v kraji pouze v elektronické podobě 5. Zajištění EVVO v české legislativě a mezinárodních úmluvách 6. Podpora EVVO v krajích ČR v r průzkum SSEV Pavučina 7. Krajské koncepce EVVO v r.2003 průzkum SSEV Pavučina 8. Personální zajištění EVVO v krajích v r.2003 průzkum SSEV Pavučina 9. Adresář členů poradního sboru pro EVVO při OŽP KÚ 10. Seznam škol zapojených v síti M.R.K.E.V. v Královéhradeckém kraji 11. Seznam podniků - výrobců EŠV v Královéhradeckém kraji 12. Seznam podniků s EMAS/ISO v Královéhradeckém kraji 13. Seznam podnikatelů producentů biopotravin v Královéhradeckém kraji 14. Seznam naučných stezek v Královéhradeckém kraji 15. Tabulky a grafy: 1. Činnost škol v EVVO (projekty, programy, koordinátoři, vzdělávání pedagogů) 1.1 tabulka, 1.2 graf regiony, 1.3 graf kraj 2. Spolupráce škol s jinými subjekty 2.1 tabulka, 2.2 graf regiony, 2.3 graf kraj 3. Zapojení škol v projektech 3.1 tabulka, 3.2 graf regiony, 3.3 graf kraj 4. Účast škol v MRKVI 4.1 tabulka, 4.2 graf 5. Potřeby škol v EVVO 5.1 tabulka, 5.2 graf 6. Aktivita v EVVO MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZ,SpŠ regiony i kraj EV ve škol. plánu, programy, projekty 6.1 tabulka, 6.2 graf MŠ, 6.3 graf ZŠ, 6.4 graf SŠ, 6.5 graf ŠZ, 6.6 graf SpŠ, 6.7 graf všech škol V tištěné podobě navíc: Mapa otevřených středisek ekologické výchovy a škol v síti M.R.K.E.V v Královéhradeckém kraji 18

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více