Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji"

Transkript

1 Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Autoři: RNDr. Jiří Kulich, Mgr. Jiří Hruška, Mgr. Petra Bouchnerová 1. verze - prosinec 2002, aktualizace - k Výchozí materiál pro novelizaci Koncepce EVVO Královéhradeckého kraje: platnou koncepci z dubna 2002 viz webové stránky kraje v sekci Rozvoj kraje / Dílčí koncepce a strategie v souladu s rozpracováním Akčního plánu EVVO Ministerstva životního prostředí ČR bude v termínu novelizována Koncepce EVVO Královéhradeckého kraje připomínky k Analýze a další podněty pro novelizaci koncepce EVVO zasílejte na ovou adresu do 30. dubna

2 ÚVOD ZADÁNÍ A CÍLE Zpracovaná Analýza a návrh dotvoření systému EVVO v Královéhradeckém kraji navazuje na Koncepci EVVO v Královéhradeckém kraji schválenou zastupitelstvem kraje. Cílem práce na analýze a návrhu byla: primárně inventarizace stavu EVVO v kraji a vytvoření sítě organizací a odborníků vč. popularizace aktivit v EVVO; za druhé aktivace činností organizací zapojených v EVVO a návrh dalších kroků v EVVO zejména při budování okresních otevřených středisek EVVO. Výstupem práce je tedy: a) zmapování institucí, aktivit, potřeb v EVVO v jednotlivých částech kraje i kraji jako celku b) návrhy aa) k realizaci přijaté koncepce EVVO v r.2004 a dalších letech bb) k aktualizaci a úpravám koncepce EVVO v r a dále SHRNUTÍ VÝCHOZÍHO STAVU 1. Vnější podmínky ovlivňující EVVO v Královéhradeckém kraji 1.1. Geografické podmínky (přírodní podmínky, osídlení, hospodářství): K významným charakteristikám území Královéhradeckého kraje s významnými aspekty pro EVVO patří: výborný potenciál po stránce množství přírodních a kulturních zajímavostí nacházejících se na jeho území (na území kraje zasahují mj. 3 CHKO a 1 NP, v kraji je podchyceno 21 naučných stezek) turistická atraktivita území (viz např. Krkonoše, Český ráj, Adršpach, Babiččino údolí, řada hradů a zámků, historických měst) a s ní spojená návštěvnost historie osídlení (utvářející historické struktury krajiny, ale také ovlivňující vztah obyvatel ke krajině viz např. oblasti s násilnými přesuny obyvatelstva kolem 2. světové války) blízkost Polska (možnost přeshraniční spolupráce - programů, projektů EVVO) oblasti s významnými vlivy hospodářství na životní prostředí, často i s dlouhou historií (např. žacléřsko-svatoňovická pánev, zařazení části území do tzv. Černého trojúhelníku, poškození lesů v důsledku znečišťování ovzduší) 1.2. Instituce s potenciálem pro EVVO: Významný potenciál pro EVVO má kraj i po stránce existence institucí regionálního či nadregionálního významu s know-how využitelným pro EVVO. Kromě samotného kraje a krajského úřadu jde zejména o tyto okruhy institucí: Instituce státní ochrany přírody: Velmi významné je, že na území kraje leží jak nejstarší CHKO v ČR Český ráj (dnes navrhovaná do seznamu Světového dědictví UNESCO) a nejstarší národní park v ČR s početným odborným personálem a dlouhou historií aktivit a zařízení pro EVVO. Zejména v období od 70. let po 1. polovinu 90. let patřila Správa KRNAP k celorepublikově nejvýznamnějším a nejznámějším ohniskům EVVO. Mimoto zde působí další dvě správy CHKO Broumovsko a Orlické hory. Činnost v EVVO zatím nevyvíjí s výjimkou publikační činnosti Agentura pro ochranu přírody v Pardubicích, do jejíž působnosti území kraje spadá. Střediska ekologické výchovy, ekocentra, ekologické poradny a organizace specializované na EVVO: V kraji funguje několik profesionálních specializovaných zařízení pro EVVO (zařízení KRNAP včetně KSEV Rýchorská bouda, SEV při SVČ Ulita Broumovsko, 2 pracoviště střediska ekologické výchovy SEVER, které patří k největším a nejznámějším zařízením tohoto typu v ČR, postupně vzniká i středisko RUCE Křinice. Další potenciální ekocentra fungují zatím na dobrovolné bázi (viz např. Ekocentrum ČSOP Jaroměř součást celostátní sítě ekocenter ČSOP). V kraji je jediný člen celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SEVER). V roce 2003 přibyly i nově vzniklé ekovýchovné aktivity regionálního sdružení dobrovolníkú INEX Dům z Modrého kamene Kostelecké Horky (podrobněji viz kap Rychnovsko), ČSOP Křižánky na 2

3 Jičínsku, Centra rozvoje Česká Skalice a organizace A Rocha na Náchodsku...Významným ohniskem aktivit pro veřejnost bylo v posledních několika letech Broumovsko, kde společně působilo několik státních i nestátních organizací (Správa CHKO, TUŽ SE Broumovsko, SVČ Ulita, Collegium Pro ante antiqua, Hnutí Duha Broumovsko ). Jedinou (a začínající) ekologickou poradnou (členem celorepublikového sdružení ekologických poraden STEP) v kraji je zatím středisko SEVER. V kraji jsou využívány i služby některých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo kraj jmenovitě byly uváděny Tereza, Lipka, Rezekvítek, Chaloupky, KEV, Ekocentrum Paleta Pardubice. Další specializované výzkumné, vzdělávací a osvětové organizace: V kraji působí i další specializované organizace, které se věnují EVVO zčásti - např. VčZOO, Pedagogické centrum, ČHMÚ, Hvězdárna Úpice. Rozsáhlé možnosti mají i muzea aktivně ji využívá např. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Okresní muzeum Jičín, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí (součást Správy KRNAP). Obdobně lze využívat i galerie a výstavní síně. Mimořádný potenciál pro osvětu veřejnosti na základní úrovni, pro prvotní kontakt veřejnosti s problematikou životního prostředí představují knihovny. Vysoké školy: V kraji působí 3 vysoké školy (Univerzita Karlova s fakultami lékařskou a farmaceutickou, Univerzita Hradec Králové s fakultami pedagogickou a informatiky, Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové), na nichž studuje přibližně studentů. EVVO se v určitém rozsahu věnuje zejména Pedagogická fakulta UHK. Základní a střední školství: V kraji je 266 základních škol, 74 středních škol, 40 středních odborných učilišť a 165 mateřských škol. Základní školy navštěvovalo v Královéhradeckém kraji ve školním roce 1999/ žáků, střední odborné školy a gymnázia studentů a střední odborná učiliště učňů. Celkem bylo osloveno 567 škol a školských zařízení, z nichž 318 (tj. 70%) projevilo zájem o EVVO, u cca 100 škol je tento zájem prokazatelně trvalý (viz síť škol M.R.K.E.V., projekty Terezy, KEV). Školská zařízení: Pro EVVO představují významný potenciál zejména domy dětí a mládeže a jiná střediska volného času. Zaměření na EVVO je v nich však někdy nestabilní, závislé na proměňujícím se konkrétním personálním obsazení. Některá SVČ hrají v současné době i při omezených kapacitách klíčovou roli v EVVO v určitém městě či regionu (např. DDM Jednička Dvůr Králové, DDM Pelíšek Vrchlabí, Déčko Rychnov, SVČ Ulita Broumov), někde takovou roli sehrávala po určitý čas, ale v současné době na ni rezignovala (DDM Déčko Náchod, DDM Hradec Králové). Nevládní neziskové organizace: Dle adresáře Občanského poradenského střediska se sídlem v Hradci Králové bylo k lednu 2001 v Královéhradeckém kraji minimálně 336 nevládních neziskových organizací z toho 15 bylo se vztahem k EVVO, 4 zaměřené na přírodní vědy, 3 na ochranu zvířat, 19 na ochranu životního prostředí a přírody, 59 na výchovu a vzdělávání (pozn. některé organizace jsou zařazeny do více kategorií). Viz též výše - střediska ekologické výchovy a ekocentra. Podnikatelské subjekty (výrobci ekologicky šetrných výrobků a bio-produktů, držitelé ISO 14000, firmy s výrobním programem zaměřeným na životní prostředí či na místní a obnovitelné zdroje, sponzoři ekologických aktivit): Velký potenciál pro EVVO představuje označování ekologicky šetrných výrobků a technologií ( ecolabeling ). V České republice probíhá Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek zajišťovaný Českým ekologickým ústavem. V kraji sídlí celkem 3 firmy, jejichž výrobky byly oceněny známkou EŠV (z 58 v celé ČR), jde tedy o stav spíše podprůměrný. Dále do této oblasti patří zemědělské firmy dodávající organickou produkci - bio-produkty (dle seznamu svazu Pro-Bio 17 subjektů v kraji) a částečně také systém jednotných evropských norem ISO (34 provozů v Královéhradeckém kraji s ISO 14001/EMAS z celkem 444 v ČR). Pro EVVO jsou významné také firmy s výrobním programem zaměřeným na životní prostředí. V praktické podpoře EVVO zatím největší roli sehrávají Lesy ČR s.p., příležitostnou podporu poskytují některé další firmy (VAK Trutnov, Texlen Trutnov). Významnou roli mohou sehrát firmy zaměřené na vodní hospodářství, nakládání s odpady (v kraji sídlí i největší firma působící v ČR zaměřená na odpadové hospodářství Marius Pedersen), zpracování tradičních surovin např. dřevo, len apod. Města a obce (Místní Agenda 21, Zdravá města, podpora EVVO): Dle databáze ČEÚ není v Královéhradeckém kraji ani jedna obec či město realizující Místní agendu 21. Nově se obdobnému procesu začalo věnovat město Hradec Králové v roce 2003 začala aktualizace Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové. Žádné město Královéhradeckého kraje také není zapojeno v Národní síti Zdravých měst - významné síti zaměřené na zvyšování kvality života ve městech a udržitelný rozvoj. Negativní dopad na stav EVVO má v některých regionech (zejména 3

4 Trutnovsko, Rychnovsko, Jičínsko) zánik okresních úřadů. Na těchto okresních úřadech totiž fungovala určitá podpora EVVO (pověření pracovníci - v Trutnově i na celý úvazek, zakázky na osvětu veřejnosti, spoluorganizátorství některých akcí) a města a obce třetího stupně tuto oblast zatím prakticky nepřevzaly. Regionální média: V kraji existují vcelku dobré zkušenosti s využitím některých všeobecně zaměřených médií (např. Český rozhlas Hradec Králové, některé regionální mutace Hradeckých novin: Krkonošské noviny, Noviny Jičínska) pro EVVO. Lepší využití by si zasloužily regionální a místní televize. Významným specializovaným sdělovacím prostředkem s dlouhou tradicí je časopis Krkonoše. Síť videopůjčoven MŽP: Ministerstvo životního prostředí již několik let vytváří síť půjčoven filmů o životním prostředí (Videotéka MŽP). V kraji působí zatím jen dvě videopůjčovny ekologických filmů (SEVER Horní Maršov, PedC Náchod), což je podprůměrný stav. 2. Aktuální situace v EVVO v Královéhradeckém kraji byla (jako v prvním kraji v ČR) zastupitelstvem kraje přijata koncepce EVVO jako základ budovaného systému EVVO v kraji. Od schválení Koncepce EVVO v dubnu 2002 bylo dosaženo zejména těchto výsledků: vytvoření pracovního místa pro EVVO na odboru ŽP KÚ a určení odpovědného pracovníka na OŠMT KÚ vypsání a realizace grantových programů k EVVO vznik nových pracovišť pro EVVO (SEVER Hradec Králové, RUCE Křinice) vznik Poradního sboru pro oblast EVVO při OŽP KÚ akreditace a realizace nových programů v rámci DVPP (PC, SEVER, Správa KRNAP), včetně školení ke školním programům EVVO pravidelný informační a metodický servis pro školy - síť M.R.K.E.V. zahájení vydávání krajského zpravodaje EVVO Ekoton město Hradec Králové zadalo zpracování koncepce EVVO a zahájilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na principech místní Agendy Dokumenty ovlivňující EVVO v kraji a) celostátní dokumenty k EVVO Oblast EVVO je jmenovitě upravena v následujících zákonech: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky a v několika mezinárodních úmluvách, jejichž je ČR signatářem. K oblasti EVVO bylo dále přijato Usnesení Vlády ČR č. 1048/2000 ke Státnímu programu EVVO. Jeho součástí je Akční plán na léta a v roce 2003 schválený Akční plán na léta Dále se z vládních usnesení k oblasti EVVO vztahuje zejména tzv. Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání. Z dalších dokumentů je pro oblast EVVO významný zejména Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 14. prosince 2001 pod č.j.: / Z dalších dokumentů jsou významné sektorové operační programy zejména Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů (který zahrnuje i opatření k VVO) - a Společný regionální operační program. V resortu školství EVVO zásadně ovlivní EVVO připravované Rámcové vzdělávací programy (pro základní, pro střední odborné a pro gymnaziální vzdělávání). Povinnosti kraje ( přenesená a samostatná působnost ) v oblasti EVVO jsou v současné době dány následujícími právními předpisy : 4

5 zákonem č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol (= školským zákonem) ve znění pozdějších předpisů: povinnost škol zajišťovat EVVO se dotýká kraje jako zřizovatele středních škol, speciálních škol a některých školských zařízení zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 79 a odst. 2 písm. a) : orgán kraje v přenesené působnosti spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění : 13 odst. 1 : kraj v samostatné působnosti ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími ústředními orgány je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. 13 odst. 3 : kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací. Státní program EVVO a jeho Akční plány na léta a přijaté usneseními Vlády ČR č. 1048/2000 a č. 991/2003 vymezují dosud nejpodrobněji cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. Usnesení má závazný charakter vůči státní správě a doporučující charakter vůči samosprávě. Po novelizaci v r.2002 ukládá úkoly v EVVO také ředitelům krajských úřadů. Nejvýznamnějším úkolem Akčního plánu, který je konkretizací Státního programu EVVO na léta , zaměřeným na úroveň krajů a obcí je úkol č. 4, t. j. Iniciovat vznik funkčních regionálních a místních systémů EVVO v úzké spolupráci pracovníků veřejné správy, škol, center a středisek ekologické výchovy, neziskových nevládních organizací a dalších partnerů činných v EVVO. Obdobně je v Akčním plánu na léta formulováno doporučení hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými obecními úřady aktivně podporovat a realizovat krajské systémy EVVO v České republice a dále konkrétněji např. iniciovat a podporovat fungování poradních sborů EVVO a zajistit finanční podporu EVVO s souladu s krajskými koncepcemi. b) Krajské dokumenty k EVVO Nejvýznamnější schválené dokumenty, které přímo ovlivňují oblast EVVO: Program rozvoje Královéhradeckého kraje (viz základní koncepce + priorita D materiál je dostupný na webu KHK: Analytická část Návrhu Programu rozvoje Královéhradeckého kraje, 2001 (= cenný informační materiál, obsahuje základní charakteristiky od geografie po lidské zdroje, infrastrukturu, ekonomiku atd.) Koncepce EVVO Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje Koncepce odpadového hospodářství Program rozvoje kraje pokrývá uspokojivě oblast EVVO v rámci priority D. Ekologie krajiny a ochrana území (zahrnuje samostatné opatření D Zvyšování povědomí obyvatel kraje o životním prostředí v duchu Agendy 21 a aktivitu k jeho naplnění d Vytváření systémů ekologické výchovy a vzdělávání v souladu s místními Agendami 21. Problematiky EVVO se však explicitně nedotýká v další relevantní prioritě B. Lidské zdroje (implicitně se EVVO týkají některé stanovené dílčí cíle B.1.3. systém rozvoje celoživotního vzdělávání, B.1.5. vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit - a navazující aktivity). Koncepce odpadového hospodářství věnuje otázkám EVVO poměrně rozsáhlou pozornost zejména v analytické, zčásti i v návrhové části. V analýze nástrojů jsou konstatovány mj. tyto slabé stránky relevantní pro EVVO: veřejnost se nezabývá ekologickými záležitostmi ve svém okolí (s výjimkou medializovaných témat) nejsou v dostatečné míře aplikovány programy vzdělávání často se uplatňuje postoj spoléhající na někoho jiného (stát, kraj), než na vlastní síly U analýz plánovacích dokumentů a postojů občanů uvádí KOH jako slabé stránky či hrozby: absence účasti veřejnosti na rozhodování v otázkách odpadového hospodářství (využití iterativního vyjednávání) 5

6 absence systémů certifikace pracovníků a programů celoživotního vzdělávání veřejné správy v odpadovém hospodářství chybí ucelené informační systémy o životním prostředí s širokou dostupností nízká informovanost obyvatel měst střední velikosti a obyvatel sídlišť a činžovních domů nízký podíl podniků aplikujících ekologické systémy řízení a zejména pak významné z hlediska systému EVVO: dlouhodobý deficit v environmentální výchově a vzdělávání nízké ekologické vědomí občanů nedostatek praktických informací nízké zapojení ekologické výchovy do vzdělávání na všech stupních Oblast EVVO je zařazena i mezi strategickými cíli KOH. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje věnuje pozornost EVVO v těchto souvislostech: Jako jeden ze základních cílů v oblasti základního vzdělávání uvádí zásadní centrální podporu environmentální výchovy na ZŠ především prostřednictvím grantů, výchovu chápat jako integrující prvek vzdělávání (negativní vymezení - ne nový předmět). Obdobně i v oblasti gymnaziálního studia plánuje podporovat formou grantů environmentální výchovu jako prvek integrující předmětovou strukturu ve vzdělávání. Poměrně rozsáhlá pozornost je pak věnována střediskům ekologické výchovy: institucionálně tyto organizace již existují a ambice Královéhradeckého kraje se budou orientovat na propojení s výchovně vzdělávací soustavou, a to bez rozdílu zřizovatele. Obecně ekologická výchova předpokládá změny didaktických metod ve školách. Problematika ekologické výchovy bude vedle systémových změn ve způsobu financování středisek orientována na afektivní a zkušenostní složku vzdělávacího procesu. Cesty ke zvýšení účinnosti ekologické výchovy jako speciální služby pro výchovně vzdělávací soustavy Královéhradecký kraj vidí především v grantové politice a využíváním integrovaného informačního systému. Dosavadní stav spolupráce chápe jako počáteční hledání alespoň nějakých cest. ANALÝZA EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI SILNÉ STRÁNKY EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Obecně: Z výsledků celostátního průzkumu SSEV Pavučina (prováděného v r.2002 i 2003) ve srovnání s ostatními kraji pro Královéhradecký kraj vyplývají tyto silné stránky: brzké přijetí koncepce EVVO a grantových programů na podporu EVVO v kraji personální zajištění oblasti EVVO v rámci OŽP KÚ a od r.2003 i určení kontaktního pracovníka v rámci OŠMT KÚ dobrá úroveň spolupráce klíčových subjektů EVVO v kraji Z výsledků analýzy aktivit EVVO uvnitř kraje vyplývají následující silné stránky: existence několika středisek ekologické výchovy, včetně tří pobytových množství NNO (občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů) 101 subjektů množství dalších institucí s potenciálem pro EVVO v databázi EVVO je např. 25 knihoven, muzeí a 33 podnikatelských subjektů kraj je sídlem několika organizací, které mají nebo v minulosti měly v EVVO celorepublikový význam např.: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER s pracovišti v Hradci Králové a Horním Maršově Broumovské aktivity (SCHKO, CVĆ Ulita, Tuž se, Broumovsko!) Správa KRNAP ZOO Dvůr Králové nad Labem Lesy ČR s.p. 6

7 v kraji působí nebo do něj svou působností zasahují některé významné organizace poskytující služby v EVVO. Subjekty činné v EVVO spolupracují zejména s následujícími organizacemi: středisko SEVER HK 49, HM 93, celkem 142 subjektů sdružení TEREZA 25 subjektů Pedagogická centra 12 subjektů Správa KRNAP 28 subjektů Broumovské aktivity (SCHKO, CVĆ Ulita, Tuž se, Broumovsko!) 14 subjektů V oblasti školství: Kvalitní a aktuální zmapování situace v EVVO na školách díky průzkumu OŠMT KÚ (2003), údajům ze sítě M.R.K.E.V. ( ) a dotazníkové akci při zpracování analýzy EVVO (2002) Množství aktivních základních (155) a středních (65) škol, z nichž některé mají rozsáhlé zkušenosti v EVVO (celorepublikově patří k nejznámějším 4. ZŠ Jičín Železnická), dále 130 MŠ, 33 škol speciálních a 16 škol.zařízení celkem 399 školních organizací projevujících zájem o EVVO. Aktivitu v EVVO všech stupňů škol přehledně uvádí následující tabulka: HK RK JI TU NA kraj Školy celkem Školy aktivní v EVVO celkem 102/77% 62/82% 59/66% 85/72% 87/58% 172/70% EV ve školním plánu Výukové programy Projekty Fungující informační síť M.R.K.E.V. zajišťující pravidelný servis pro základní a střední školy, které mají zájem o EVVO 96 škol k Nabídka akcí DVPP. Pedagogické centrum Hradec Králové patří v rámci ČR k pedagogickým centrům s nejširší a nejkvalitnější nabídkou akcí DVPP a věnuje pozornost i EVVO. Rozsáhlou nabídku akcí DVPP k EVVO má SEVER, nově od r.2003 nabízí akreditované akce i Správa KRNAP. Celkově je v kraji ustaveno 229 koordinátorů EVVO Celokrajské konference EVVO Kapradí V oblasti volného času dětí a mládeže: Nejrozšířenější formou EVVO jsou příležitostné mimoškolní akce pro děti a mládež - realizuje minimálně 18 subjektů, častou aktivitou jsou i: kroužky, oddíly - realizuje minimálně 16 subjektů tábory, víkendovky pro neorganizované zájemce - realizuje minimálně 13 subjektů V oblasti osvěty veřejnosti a zapojování občanů: nejrozšířenější formou EVVO dospělé veřejnosti jsou akce pro uzavřenou skupinu (brigády, společné akce pro vlastní členy apod.) - realizuje minimálně 9 subjektů, za úspěšné činnosti považují organizace činné v EVVO v Královéhradeckém kraji zejména: brigády - minimálně 8 subjektů distribuce pomůcek a osvětových materiálů - minimálně 7 subjektů přednášky a besedy - minimálně 7 subjektů do Programu obnovy venkova bylo již zapojeno v jednotlivých okresech: HK 31 obcí, JI 81 obcí, NA 73 obcí, RK 66 obcí, TU 57 obcí. soutěže Obec roku pořádané Spolkem pro obnovu venkova se od roku 1995 zúčastnilo v jednotlivých okresech : HK 5 obcí, RK 3, NA 3, JI 4, TU 1obec. V kraji existuje 18 svazků měst a obcí a sdružení, které zpracovávají své plány rozvoje V oblasti podnikatelského sektoru: zkušenosti s využitím potenciálu některých firem se vztahem k životnímu prostředí (Lesy ČR, Texlen a.s.) pro podporu EVVO existence většího množství firem, které mají předmět podnikání v oblasti životního prostředí (Lesy ČR, nakládání s odpady, podnikatelé v ekologickém zemědělství ) 7

8 SLABÉ STRÁNKY EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Obecně: Jednotlivé akce k EVVO jsou na území kraje nerovnoměrně rozložené, nekoordinované a chybí jim většinou ve výchově nezbytná systematičnost a delší doba působení. Kvalitní a profesionální práci chybí dostatečné finanční zázemí a tím například i potřebná kapacita Síť středisek ekologické výchovy je v porovnání s některými jinými kraji zatím poměrně řídká. Původně byly takové organizace pouze na Trutnovsku, zčásti na Hradecku a v severní části Náchodska na Broumovsku. Teprve v poslední době začínají iniciativy v tomto směru na Jičínsku, v jižní části Náchodska, na Hradecku a na jihu Rychnovska. Stabilita jejich působení však zatím není zaručena. Nadále zcela chybí střediska ekologické výchovy jako zázemí pro konzultace, metodické poradenství, programy EVVO pro školy, půjčovnu pomůcek a literatury aj. služby, ve střední části Náchodska a Rychnovska. Poměrně omezený objem financí, které navíc nejsou určeny k investičním výdajům ve srovnání s některými jinými kraji ČR rozdělovaný v oblasti EVVO. Doposud chyběl pravidelný informační servis pro EVVO, který by informoval o aktivitách různých subjektů (zpravodaj, webové stránky). Nevládní neziskové organizace nemají odpovídající zázemí (prostorové, technické, finanční ani personální), aby mohly efektivně a dlouhodobě působit na veřejnost, realizovat projekty a programy EVVO a být partnery veřejné správě. V některých regionech (zejména RK a NA) je nedostatek vhodných lektorů pro oblast EVVO. V oblasti školství: Chybějící systém motivace a ohodnocení koordinátorů EVVO na školách Malý zájem škol o akce DVPP v oblasti EVVO (učitelů, ale především ředitelů). Akreditace a profesní růst nedostatečně motivují pedagogy. Je málo organizací, které mají akreditované vzdělávací akce v oblasti EVVO v rámci DVPP. Jen tři organizace poskytují DVPP v EVVO. Regionální pedagogická centra (RK a NA) nemají vhodné lektory pro oblast EVVO. Malá dostupnost výukových programů a jiných vzdělávacích programů EVVO pro školy v některých částech kraje. Nedostatečný servis a metodická pomoc mateřských školám (v porovnání se servisem pro základní a steřdní školy viz síť M.R.K.E.V.) V oblasti volného času dětí a mládeže: Není dostatečná nabídka dlouhodobých, pravidelných aktivit, převažují příležitostné akce EVVO V oblasti osvěty veřejnosti a zapojování občanů: Chybí procesy MA 21 (vs. Pardubicko, Liberecko aj. kraje) ani jedna obec není v databázi MA 21, ani jedno město v NSZM, jen málo obcí se účastní takových aktivit jako soutěž Obec roku organizovaná Spolkem pro obnovu venkova. Ve všech regionech kraje je nedostatek ekologických poradenských center pro veřejnost. Na Náchodsku, Rychnovsku a Jičínsku chybí zcela, v Trutnovském a Hradeckém okrese začíná tuto službu poskytovat Středisko SEVER, ale rozsah objemu ekologického poradenství zasluhuje podstatně větší profesionální zázemí. V oblasti podnikatelského sektoru: Nedostatečné využití potenciálu firem se vztahem k životnímu prostředí pro podporu EVVO. 8

9 PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU A K VYTVOŘENÍ SYSTÉMU V OBLASTI EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI: VIZE EVVO v Královéhradeckém kraji v r.2010 : V kraji funguje krajské koordinační, metodické, poradenské a informační středisko a síť dalších SEV a ekologických poraden pravidelně podporovaných krajem a obcemi, pro něž vykonávají služby. Existují webové stránky EVVO v kraji a krajský informační zpravodaj EVVO, které jsou koordinovány a propojeny s obdobnými celostátními médii. Mezi organizacemi činnými v EVVO existuje častá výměna informací o nabízených akcích a službách, probíhají i společně koordinované akce v rámci kraje a menších regionů. Kraj vypisuje grantová řízení pro oblast EVVO k vyhledávání nových iniciativ a pravidelně finančně podporuje stálé aktivity EVVO rozsah podpory je alespoň trojnásobný oproti počátečnímu stádiu v r Jsou podporovány i investice. Pravidelně finančně podporuje EVVO také řada měst a obcí v kraji. Téměř na všech základních a středních školách jsou ustaveni koordinátoři EVVO, kteří jsou za tuto činnost náležitě ohodnocováni. Řada škol realizuje své vlastní ekologické projekty, mj. zaměřené na ekologizaci prostředí škol a jejich okolí. Školy jsou k této činnosti motivovány ohodnocením a granty. V sítích škol zaměřených na EVVO je alespoň dvojnásobek škol oproti roku Základním, středním i mateřským školám, které o to projeví zájem je poskytován pravidelný informační servis (síť M.R.K.E.V.) a průběžná metodická a konzultační pomoc. V kraji fungují erudované a respektované NNO zaměřené na životní prostředí, veřejnou správou jsou vnímány jako důležitý partner. Několik měst a obcí realizuje Místní agendu 21, zapojuje se do iniciativ jako Program obnovy venkova, Národní síť zdravých měst, Obec roku. Do EVVO se zapojuje pravidelně také řada kulturních a osvětových zařízení např. knihovny, muzea. Některé podniky v kraji se pravidelně zapojují do podpory či přímo do realizace aktivit EVVO. Znásobil se počet podniků s ISO 14001/EMAS či majících ve výrobním programu Ekologicky šetrné výrobky. Krajský úřad, jím zřizované instituce a některé městské a obecní úřady mají ekologicky šetrný provoz. 9

10 Potřeby EVVO v Královhradeckém kraji Z výsledků průzkumů se největšími potřebami pro EVVO v Královéhradeckém kraji jeví: Obecně: Potřeba systematického, koordinovaného přístupu k EVVO v rámci kraje (byla jasně vyjádřena na všech krajských konferencích k ekologické výchově KAPRADÍ Jičín, Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, 2003 Kostelec nad Orlicí. Zatím dílčí zakázky na koordinační a organizační činnosti (administrace poradního sboru, vedení databáze) objednal kraj v letech 2002 a 2003 u střediska SEVER. Do budoucna je však vhodné, aby tyto činnosti nebyly řešeny ad hoc, ale aby byla zajištěna jejich dlouhodobost a kontinuita. Navrhuje se proto, aby kraj určil nositele a koordinátora naplňování krajské koncepce EVVO na několikaleté období (obdobně je tomu v Pardubickém kraji) a formou zakázky si u objednal něj objednal příslušné služby. Udržování aktuální informační báze: Průběžně doplňovat databázi subjektů EVVO a podchycovat další subjekty EVVO zejména z podnikatelské sféry, obcí (např. obce realizující Místní agendu 21 ap.), příspěvkových organizací (např. muzea, galerie, knihovny ap.), osobností z oblasti EVVO v kraji. Trvalá aktualizace databáze. Jednorázová celková aktualizace databáze formou dotazníku jednou za cca 2 roky (v r.2005 a dále) Síť středisek ekologické výchovy a ekologických poraden: Cílenou a systematickou podporou - zejména ze strany kraje - podpořit stávající organizace/subjekty k vytvoření otevřených středisek EVVO tak, aby alespoň v každém z uvedených regionů Královéhradeckého kraje (zejména jde o regiony JI, RK a NA) bylo jedno. Doporučuje se, aby tato střediska nevznikala shora, ale výhradně cílenou podporou vytipovaných stávajících aktivit v daných regionech. V návaznosti na to vytvořit dlouhodobý systém podpory otevřených středisek EVVO v jednotlivých regionech kraje (vznik sítě zařízení pro EVVO) formou pravidelných zakázek (příp. příspěvků) na určitý standardní objem služeb jednak od kraje, jednak od obcí, v jejichž působnosti střediska poskytují služby. Jde o dva základní typy služeb, které by měly být dostupné v každém regionu: 1) služby EVVO pro děti, mládež a pedagogy pro školní i mimoškolní výchovu metodické a poradenské centrum pro ekologickou výchovu 2) služby EVVO pro veřejnost informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí Kraj by měl iniciovat, podílet se finančně, ale zároveň motivovat příslušná města a obce k podpoře. Rozšířit systém finanční podpory EVVO v kraji zvýšením objemu financí a rozšířením/směrování programů grantového řízení kraje i směrování přímé podpory tak, kde bude posílen celkový systém EVVO v kraji jako celek. - grantové řízení vypsat již v začátku či ještě před začátkem kalendářního roku, aby žádající organizace měly čas pro kvalitní realizaci svých projektů - zvýšit objem financí - zjistit možnosti, jak podporovat dlouhodobé projekty a investiční náklady - oddělit zakázky na systematické činnosti vyplývající z koncepce a granty na jednorázové aktivity - iniciovat grantovou podporu měst a obcí!!! (např. Hradec Králové) - hledat možnosti jak usměrnit evropské a celostátní prostředky (např. z Evropského sociálního fondu, z programů MŽP, SFŽP, MŠMT apod.) na projekty EVVO v kraji Motivovat města a obce k podpoře aktivit EVVO působících na jejich území. Iniciovat zpracování koncepcí EVVO pro města, příp. mikroregiony Královéhradeckého kraje. Zajistit vzájemnou informovanost různých subjektů o aktivitách v oblasti EVVO různými formami: pravidelný informační servis pro školy a další zájemce (M.R.K.E.V.), krajský periodický zpravodaj EVVO, speciální webové stránky pro oblast EVVO (samostatně nebo jako součást webových stránek kraje), sestavení vedení databáze a vydání krajského adresáře organizací a osobností pro oblast EVVO (zajišťuje středisko SEVER) aj. Zavedení příkladného ekologicky šetrného provozu KÚ a zřizovaných institucí Zakotvení v dokumentech: Zajistit vzájemné provázání krajských strategických a programových dokumentů v oblasti EVVO, zajistit začlenění EVVO do dalších dokumentů (Dlouhodobý záměr 10

11 rozvoje vzdělávání, Program OH a KEVVO, Koncepce OP, doplnění při aktualizaci KRCR, doplnění priority B. Lidské zdroje při aktualizaci PRK) Začlenit téma EVVO do přeshraniční spolupráce Aktualizovat Koncepci EVVO v uvedených směrech v roce 2004 na období od r V oblasti školství: Kvalitou nabízených služeb a ohodnocením ze strany kraje zvyšovat počet škol s ustavenými koordinátory EVVO, počet škol zapojených do projektů EVVO a do sítí EVVO a počet účastníků kurzů v rámci DVPP. Základním, středním i mateřským školám, které o to projeví zájem zajistit pravidelný informační servis (síť M.R.K.E.V.) a průběžná metodická a konzultační pomoc. V oblasti osvěty a zapojování veřejnosti: Cíleně podpořit šíření MA21, zapojování do Programu obnovy venkova, sítě zdravých měst apod. (např. grantový program) Přenos know-how k ekologickému poradenství do kraje formou seminářů a školení Vznik sítě ekologických informačních a poradenských středisek 11

12 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ A NÁVRHY NA AKTUALIZACI A ÚPRAVY KONCEPCE EVVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (citace z Koncepce je psána kurzívou) 1.1. Pravidelná spolupráce a komunikace významných představitelů EVVO v Královéhradeckém kraji forma : stálá konference nebo pracovní skupina (pracovní schůzky, písemný a ový kontakt) vytvořená z významných aktérů EVVO v kraji (odpovědní činitelé samosprávy kraje a krajského úřadu, pedagogické centrum, samosprávy, školy, neziskové organizace, střediska ekologické výchovy, správa KRNAP, správy CHKO, zoologické zahrady, muzea, s. p. Lesy ČR apod.). Pravidelná setkání minimálně 2x za rok nebo dle aktuální potřeby. Splněno v září 2002 vznikl Poradní sbor pro EVVO při OŽP KÚ. Administrací bylo pověřeno středisko SEVER. Poradní sbor se sešel v roce 2002 i 2003 vždy 2x. Pro další období se doporučuje ponechat administraci Poradního sboru EVVO středisku SEVER buď za odpovídající účelově vázané finanční podpory ze strany KÚ nebo v rámci širší zakázky na koordinaci EVVO v kraji. V roce 2004 se doporučuje realizovat minimálně 3 schůzky Poradního sboru Analýza a sledování stavu EVVO, vznik a udržování aktuální informační báze pro EVVO v Královéhradeckém kraji forma : zpracování analýzy stavu EVVO, vytvoření, vedení a aktualizace databáze osob, institucí, akcí EVVO kraje. V roce 2002 byla vytvořena a v roce 2003 doplněna a aktualizována databáze EVVO v kraji (viz příloha). K má 644 položek. Doporučuje se ji průběžně aktualizovat a alespoň jednou za dva roky provést systematickou aktualizaci dotazníkovou akcí. Dále databázi zpřístupnit na webových stránkách kraje, příp. speciálních stránkách k EVVO v kraji. Databázi pro kraj spravuje středisko SEVER Metodická podpora subjektů činných v EVVO forma: Průběžné poskytování konzultací, materiálů a informací školám, obcím, osvětovým a vzdělávacím institucím na vyžádání + vyhotovení informačních tiskovin k EVVO ( cca 4x za rok ), poskytování základních informací k EVVO v kraji prostřednictvím internetových stránek kraje nebo sdělovacích prostředků. Podařilo se pravidelně rozesílat informace a komunikovat se základními a středními školami zapojenými do projektu M.R.K.E.V. i získat jména většiny koordinátorů EVVO na školách. Obdobný servis by měl být od r.2004 nabídnut i mateřským školám. Na poradním sboru pro EVVO již byly projednávány možnosti vydávání krajského zpravodaje EVVO, který by byl zároveň vyvěšován na webových stránkách kraje společně s databází organizací a osob. Dále se doporučuje vytvořit informační systém jehož základem by byly internetové stránky a krajské periodikum k EVVO jako nástroj propojení a komunikace institucí i odborníků činných v EVVO v kraji. Jsou poskytovány konzultace a informace k EVVO Pravidelná setkávání a výměna zkušeností v EVVO na úrovni Královéhradeckého kraje forma : každoroční setkání všech významných představitelů EVVO v kraji, jejich prezentace, výměna zkušeností, symbolické ocenění a podpora nejlepších aktivit. V tomto smyslu navázat na dobré zkušenosti a tradice z již proběhlých ročníků krajských setkání (např. akce KAPRADÍ a 2001). V letech 2002 a 2003 proběhla 3. a 4. krajská konference KAPRADÍ (v ZŠ Na Strži Dvůr Králové nad Labem a SZeŠ a VOŠ Kostelec nad Orlicí. Konference je plánována i na rok Rovněž se doporučuje pokračovat ve vydávání Sborníků z těchto konferencí jako jednoho z důležitých informačních zdrojů v oblasti EVVO (i s příp. vyvěšením textů sborníků na webových stránkách kraje). Doporučuje se také pokračovat v organizování kulatých stolů v jednotlivých regionech kraje Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků forma : ucelená nabídka kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (seznámení ředitelů škol s problematikou, základní kurz EVVO, specializované semináře pro jednotlivé aprobace, pedagogický klub pro hlubší zájemce o EVVO). Na této úrovni je nutná úzká spolupráce Pedagogických center Hradec Králové, pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, středisek ekologické výchovy a 12

13 dalších organizací s akreditovanými programy EVVO pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V neposlední míře je nutné analyzovat i možnosti Královéhradeckého kraje ve smyslu možného využití vlastních řízených organizací (muzeum, vědecká knihovna), popřípadě poskytnutí účasti určenému počtu pedagogů na vzdělávacích a seznamovacích akcích pořádaných krajem pro pracovníky úřadu a představitele samosprávy kraje. Kurzy a semináře se daří organizovat. Osvědčila se spolupráce dvou subjektů, které zatím jako jediné pořádaly akce DVPP k EVVO: Pedagogického centra Hradec Králové a střediska SEVER (viz školení pro koordinátory EVVO), připravují se speciální dílny pro učitele. Jedním z výsledků aktivizace EVVO při této zakázce je i to, že nově akreditovala v r.2003 akci DVPP také Správa KRNAP. Zatím se příliš nedaří zapojení PedF UHK do DVPP tři členové Poradního sboru EVVO jsou pracovníci PedF UHK, proto se nabízí se prostor pro spolupráci v příštích letech. Rezervy jsou v motivaci zájmu pedagogů a vedení škol o oblast EVVO. Možnosti jsou v uspořádání informativních a motivačních seminářů pro vedení škol a pro celé týmy škol. Doporučuje se zajistit pravidelné setkávání a komunikaci učitelů ekopedagogické kluby v jednotlivých regionech kraje a rozšířit nabídku vzdělávání a osvěty dospělých - podporou a rozšířením nabídek Pedagogického centra HK, střediska SEVER aj. s využitím prostoru pro vzájemné doplňování i spolupráci v DVPP Podpora projektů EVVO ve školách, nevládních neziskových organizacích, obcích forma : podpora je možná zejména prostřednictvím vypsaných grantů ve smyslu grantových zásad Královéhradeckého kraje, popřípadě jiných rozpočtových položek kraje, nefinanční formou. Granty budou zaměřeny na podporu školní i mimoškolní EVVO, procesu MA 21, osvětu veřejnosti apod. Granty pro rok 2002 i 2003 byly vypsány. Na základě zkušeností bylo doporučeno grantové řízení vypsat již v začátku či ještě před začátkem kalendářního roku, aby žádající organizace měly čas pro kvalitní realizaci svých projektů a poskytnout delší dobu na realizace projektů. Tento posun byl pro rok 2003 a ještě výrazněji pro rok 2004 proveden, rovněž byla prodloužena doba realizace grantově podpořených projektů na 18 měsíců. Dále se doporučuje: podstatně zlepšit informovanost o vypsaných grantech výrazně zvýšit objem financí zejména pro školy zpracovat metodiku, jak mohou do grantového řízení vstupovat zjistit možnosti, jak podporovat dlouhodobé projekty a investiční náklady jasněji oddělit zakázky na systematické činnosti (např. financování krajského metodického střediska a sítě SEV v kraji) od grantů, které slouží k prvotnímu vyhledávání zajímavých iniciativ a inovací v EVVO hledat možnosti jak usměrnit evropské a celostátní prostředky (např. z Evropského sociálního fondu, z programů MŽP, SFŽP, MŠMT apod.) na projekty EVVO v kraji motivovat města a obce k vypsání vlastních grantových programů k EVVO (Jedním z výsledků aktivizace EVVO při této zakázce je také to, že město Hradec Králové zadalo zpracování koncepce EVVO ve městě) Síť specializovaných zařízení pro EVVO středisek ekologické výchovy forma : podpora vzniku a rozvoje středisek ekologické výchovy - optimálně alespoň jednoho v dosahu každého stávajícího okresního města ( 5 středisek ). Optimálně v dalších místech, kde budou ke vzniku vhodné podmínky ( cca 10 středisek ). Podpora je možná opět ze zdrojů krajského rozpočtu, popřípadě i zdrojů měst, obcí a jiných zdrojů. Od přijetí Koncepce EVVO vzniklo v jednotlivých regionech kraje několik iniciativ, které mohou potenciálně hrát roli středisek ekologické výchovy a ekologických informačních a poradenských středisek. Jde o nové iniciativy na Broumovsku, Českoskalicku, Kostelecku, Jičínsku, potenciálně na Novobydžovsku. Zatím nejsou stabilizovány, je pravděpodobné, že dlouhodobě budou působit jen některé z nich. Doporučuje se: podpořit vytipovaná pracoviště, která slouží nebo mohou do budoucna sloužit jako otevřená střediska EVVO v jednotlivých regionech kraje neustavovat tato střediska shora, ale iniciovat je výhradně cílenou podporou vytipovaných stávajících aktivit v daných regionech zajistit ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje s možností využití prostor a zázemí vhodných subjektů - otevřených středisek 13

14 v návaznosti na to vytvořit formou zakázek na určitý standardní a kvantifikovaný objem veřejných služeb dlouhodobý systém podpory otevřených středisek EVVO a to jednak pobytových poskytujících služby v rámci celého kraje, jednak denních v jednotlivých regionech kraje (= vznik sítě zařízení pro EVVO). Dle zaměření půjde o dva typy služeb v otevřených střediscích: a) služby EVVO pro děti, mládež a pedagogy pro školní i mimoškolní výchovu metodické a poradenské centrum pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, realizace školních výukových programů a školních projektů, volnočasových aktivit, příp. DVPP b) služby EVVO pro veřejnost informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí Konkrétní návrhy na zřízení otevřených středisek EVVO v jednotlivých regionech/okresech kraje: POBYTOVÁ STŘEDISKA EVVO, POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V CELÉM KRAJI: Již existují 3 taková zařízení (SEVER Horní Maršov, KSEV Rýchorská bouda a RUCE Křinice), což je v celorepublikově nadprůměrné množství. Spíše než o rozšiřování jejich počtu, půjde tedy o podporu a zkvalitnění (v případě RUCE Křinice i základní stabilizaci) existujících. HRADECKO Ad a) doporučuje se: podpořit pracoviště střediska SEVER v Hradci Králové (případně i některou jinou profesní organizaci v současné době by přicházelo v úvahu ještě Ekocentrum PALETA Pardubice apod.)a stabilizovat a rozšířit započaté činnosti střediska - např. zajistit větší nabídku výukových programů pro žáky a studenty, akcí DVPP, poradenství, zajistit pravidelné setkávání a komunikaci učitelů ekopedagogický klub apod. projednat a dle výsledků jednání startovním grantem podpořit záměry ZŠ Nový Bydžov na poskytování otevřených služeb v EVVO Ad b) doporučuje se: podpořit detašované pracoviště střediska SEVER v HK a zajistit ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje je možnost využít prostor a zázemí střediska SEVER v HK, zkušeností Klubu pro občanskou společnost, spolupracovníka Ekologického právního servisu aj. JIČÍNSKO Ad a) doporučuje se iniciovat vznik a podpořit: metodické a konzultační centrum pro učitele při 4. ZŠ v Jičíně - finančně přímo podpořit (= mimo granty) školu ke zřízení a proovzu centra středisko ekologické výchovy - ke zřízení a provozu střediska podpořit některou z vhodných organizací nejpravděpodobněji ZO ČSOP Křižánky, příp. Valdštejnská Lodžie Jičín, Správa CHKO Český ráj, Okresní muzeum (větší nabídku výukových programů pro žáky a studenty lze řešit cílenou podporou některé z uvedených regionálních organizací, nabídku vzdělávání a osvěty dospělých - podporou a rozšířením nabídek jičínského pracoviště Pedagogického centra HK, MŠ Pomezí a jiných vhodných subjektů Ad b) doporučuje se : dále hledat vhodné subjekty pro ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje je možnost zkusit využít potenciálu některé z výše uvedených regionálních organizací nejlépe NNO RYCHNOVSKO Ad a) i b) doporučuje se: projednat a dle výsledků jednání případně startovním grantem podpořit záměry INEX v Kosteleckých Horkách, DDM Déčko v Rychnově nad Kněžnou dále hledat vhodné subjekty TRUTNOVSKO Ad a) doporučuje se: dále podporovat středisko SEVER v Horním Maršově a iniciovat tak rozšíření a zkvalitnění služeb, které poskytuje: pro oblast východních Krkonoš a Trutnovska celokrajsky (formou pobytových programů pro školy) 14

15 projednat a dle výsledků jednání případně podpořit fungování DDM Pelíšek a Správy KRNAP jako reginálního střediska ekologické výchovy pro Vrchlabsko Ad b) doporučuje se: zajistit ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje a města využít zázemí střediska SEVER v Horním Maršově a rozšířit nabídku služeb do města Trutnov NÁCHODSKO Ad a) doporučuje se: dále hledat vhodnou organizaci v centrální části Náchodska - vhodné prostory skýtá budova na školním pozemku ZŠ Komenského Náchod projednat a dle výsledků jednání případně podpořit fungování CVČ Ulita jako regionálního střediska ekologické výchovy pro Broumovsko dle vývoje personální situace ve středisku RUCE Křinice zvážit podporu jako pobytového střediska s celokrajskou funkcí projednat a dle výsledků jednání případně podpořit fungování organizací A Rocha či ČSOP Jaroměř jako regionálního střediska ekologické výchovy pro jižní část okresu Náchod (Českoskalicko, Jaroměřsko) Ad b) doporučuje se : hledat zázemí pro práci s veřejností a ekologické poradenství pro veřejnost za podpory kraje je možnost zkusit využít potenciálu některé z regionálních organizací nejlépe NNO v úvahu příchází např. Centrum rozvoje Česká Skalice, INEX Kostelecké Horky 1.8. Konkrétní modelové aktivity EVVO forma : realizace a propagace výukových programů pro školy, školních ekologických projektů, osvětových akcí pro veřejnost, procesů místní agendy 21 a aktivit souvisejících s mezinárodní spoluprací zaměřenou na EVVO. Vybrané modelové aktivity EVVO budou realizovány. Analýza podává informace o stávajících aktivitách EVVO v kraji. Příklady modelových a nadregionálně významných aktivit: areál ekologické výchovy Čtyřlístek při 4. ZŠ Jičín, školní zahrada při ZŠ Komenského v Náchodě, školní zahrada ZŠ Úprkova v Hradci Králové spolupráce různých subjektů a aktivit na Českoskalicku a na Broumovsku rozšiřující se nabídka a spolupráce PC HK a střediska SEVER vv rámci DVPP v oblasti EVVO Stanice pro hendikepované živočichy a související osvětová činnost ČSOP v Jaroměři krajské konference k EVVO Kapradí síť škol a školských zařízení v projektu M.R.K.E.V. série výstav o obnovitelných zdrojích v Hradci Králové (Tkalcování včera a dnes, Les jako biotop a obnovitelný zdroj) akce ke Dni Země např. Krkonošský jarmark, zvláštní jízda historického vlaku, výsadba stromů, čištění řeky, projektové dny pro ZŠ apod. akce Nejkrásnější strom roku ekopedagogický klub SEVERKA v Trutnově školní projekty projekt Úspory energie na školách, Škola pro udržitelný život, Globe aj. zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové kampaň pro veřejnost k propagaci ekologicky šetrných výrobků (říjen 2003 Hradec Králové) 1.9. Propagace cílů krajské koncepce EVVO forma : systematická spolupráce s regionálními, příp. i celostátními sdělovacími prostředky, zveřejnění všech významných akcí v rámci koncepce, dále prezentace projektu na Internetu (webové stránky kraje a dalších institucí spojených s EVVO), odborných fórech v ČR i zahraničí. S největším ohlasem proběhaly v médiích prezentace krajských konferencí EVVO KAPRADÍ. Regionální média věnovala pozornost i dalším akcím EVVO (viz akce v části 2.8.). Častou pozornost EVVO věnují zejména Český rozhlas Hradec Králové, některé regionální mutace deníků Bohemia (Hradecké, Krkonošské noviny, Noviny Jičínska) a časopis Krkonoše. 15

16 1.10. Koordinace a organizační zázemí krajské koncepce EVVO forma : určení nositele a koordinátora realizace krajské koncepce EVVO. Zatím nerealizováno, dílčí zakázky na koordinační a organizační činnosti (administrace poradního sboru, vedení databáze) objednal kraj v letech 2002 a 2003 u střediska SEVER. Je vhodné, aby tyto činnosti nebyly řešeny ad hoc, ale aby byla zajištěna jejich dlouhodobost a kontinuita. Navrhuje se proto, aby kraj v roce 2004 určil nositele a koordinátora naplňování krajské koncepce EVVO na několikaleté období (obdobně je tomu v Pardubickém kraji) a formou zakázky si u objednal něj objednal příslušné služby. Monitorovacím a konzultačním orgánem by se stal Poradní sbor EVVO při OŽP KÚ Vnější vazby forma : spolupráce na celostátní úrovni (kraje, MŽP ČR, nevládní neziskové organizace, města, obce apod.). Zahraniční spolupráce zejména přeshraniční s polskými partnery, další mezinárodní spolupráce. Spolupráci zatím realizují některé subjekty Královéhradeckého kraje (např. SEVER člen SSEV Pavučina, člen sítě ekoporaden ČR STEP, projekt Školy pro udržitelný život s německým partnerem aj.), ale rozhodně zatím nejde o systém ve kterém by byly zapojeny různé subjekty Královéhradeckého kraje. V r by měla být věnována pozornost zejména spolupráci se sousedními kraji v rámci NUTSII Severovýchod a přeshraniční spolupráce s Polskem. Dobré zkušenosti kraje v EVVO by měly být více využity pro prezentaci ostatním krajům a ústředním orgánům. Další doporučení k aktualizaci a úpravám Krajské koncepce EVVO: Doporučuje se zejména: zajistit začlenění EVVO do dalších dokumentů (viz např. Program OH a KEVVO, doplnění při aktualizaci KRCR, doplnění priority B. Lidské zdroje při aktualizaci PRK o rozměr EVVO - konkrétně v dílčích cílech B.1.3. systém rozvoje celoživotního vzdělávání, B.1.5. vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit - a navazující aktivitách) a zajistit vzájemné provázání krajských strategických a programových dokumentů relevantních pro oblast EVVO dopracovat detailněji koncepci po jednotlivých cílových skupinách (v návaznosti na výše uvedenou analýzu silných a slabých stránek a příležitostí a návrhů): děti a mládež - oblast školství děti a mládež - oblast mimoškolní výchovy veřejnost veřejná správa podniky rozpracovat systém a rozsah podpory otevřených SEV (síť služeb minimálně v regionech ve dvou rovinách děti, mládež, učitelé vs. veřejnost) rozpracovat systém motivace měst a obcí k financování EVVO a ke zpracování koncepcí EVVO pro města a mikroregiony Královéhradeckého kraje. určit nositele a koordinátora naplňování krajské koncepce EVVO na několikaleté období (obdobně je tomu v Pardubickém kraji) a formou zakázky si u něj objednat příslušné služby pro léta 2005 a dále bude zapotřebí připravit harmonogram dalších kroků Přijetí aktualizované Koncepce EVVO zastupitelstvem je doporučeno na rok

17 OBSAH PLNÉ VERZE ANALÝZY: (plná verze s přílohami je k dispozici v odboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové) 1. ÚVOD ZADÁNÍ A CÍLE 2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 3. TERMINOLOGIE EKOLOGICKÁ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SOUVISEJÍCÍ POJMY 4. SHRNUTÍ VÝCHOZÍHO STAVU 4.1. VNĚJŠÍ PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI GEOGRAFICKÉ PODMÍNKY (PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, OSÍDLENÍ, HOSPODÁŘSTVÍ): INSTITUCE S POTENCIÁLEM PRO EVVO 4.2. AKTUÁLNÍ SITUACE V EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 4.3. DOKUMENTY OVLIVŇUJÍCÍ EVVO V KRAJI 5. ANALÝZA AKTIVIT A POTŘEB EVVO VE JEDNOTLIVÝCH REGIONECH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 5.1. HRADECKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA HRADECKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA HRADECKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V HRADECKÉM REGIONU 5.2. JIČÍNSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA JIČÍNSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA JIČÍNSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V JIČÍNSKÉM REGIONU 5.3. RYCHNOVSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA RYCHNOVSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA RYCHNOVSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V RYCHNOVSKÉM REGIONU TRUTNOVSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA TRUTNOVSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA TRUTNOVSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V TRUTNOVSKÉM REGIONU 5.5. NÁCHODSKO ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK NA NÁCHODSKU ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK NA NÁCHODSKU PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU V OBLASTI EVVO V NÁCHODSKÉM REGIONU 6. ANALÝZA AKTIVIT A POTŘEB EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 6.1. ANALÝZA SILNÝCH STRÁNEK EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 6.2. ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK EVVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 6.3. PŘÍLEŽITOSTI A NÁVRHY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU A K VYTVOŘENÍ SYSTÉMU V OBLASTI EVVO V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 17

18 7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRHY NA AKTUALIZACI A ÚPRAVY KONCEPCE EVVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SEZNAM PŘÍLOH PLNÉ VERZE ANALÝZY: 1. Výsledky dotazníkových akcí: 1.1. Vyhodnocení dotazníkové akce k zpracování analýzy EVVO v Královéhradeckém kraji v r.2002 (autor: Mgr. Jiří Hruška) 1.2. Vyhodnocení dotazníkové akce OŠMT KÚ pro školy a školská zařízení v r.2003 (autor: Bc. Hana Kadlecová) 1.3. Závěrečná zpráva SSEV Pavučina a střediska SEVER k projektu M.R.K.E.V. pro Královéhradecký kraj v r Ukázky použitých dotazníků: 2.1. Ukázka dotazníku z dotazníkové akce k zpracování analýzy EVVO v Královéhradeckém kraji v r.2002 (autor: Mgr. Jiří Hruška) 2.2. Ukázka dotazníku z dotazníkové akce OŠMT KÚ pro školy a školská zařízení v r.2003 (autor: Bc. Hana Kadlecová) 2.3. Ukázka dotazníku pro školy v síti M.R.K.E.V. (autor: RNDr. Jiří Kulich) 3. Zápisy z jednání u kulatých stolů 4. Databáze subjektů EVVO v kraji pouze v elektronické podobě 5. Zajištění EVVO v české legislativě a mezinárodních úmluvách 6. Podpora EVVO v krajích ČR v r průzkum SSEV Pavučina 7. Krajské koncepce EVVO v r.2003 průzkum SSEV Pavučina 8. Personální zajištění EVVO v krajích v r.2003 průzkum SSEV Pavučina 9. Adresář členů poradního sboru pro EVVO při OŽP KÚ 10. Seznam škol zapojených v síti M.R.K.E.V. v Královéhradeckém kraji 11. Seznam podniků - výrobců EŠV v Královéhradeckém kraji 12. Seznam podniků s EMAS/ISO v Královéhradeckém kraji 13. Seznam podnikatelů producentů biopotravin v Královéhradeckém kraji 14. Seznam naučných stezek v Královéhradeckém kraji 15. Tabulky a grafy: 1. Činnost škol v EVVO (projekty, programy, koordinátoři, vzdělávání pedagogů) 1.1 tabulka, 1.2 graf regiony, 1.3 graf kraj 2. Spolupráce škol s jinými subjekty 2.1 tabulka, 2.2 graf regiony, 2.3 graf kraj 3. Zapojení škol v projektech 3.1 tabulka, 3.2 graf regiony, 3.3 graf kraj 4. Účast škol v MRKVI 4.1 tabulka, 4.2 graf 5. Potřeby škol v EVVO 5.1 tabulka, 5.2 graf 6. Aktivita v EVVO MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZ,SpŠ regiony i kraj EV ve škol. plánu, programy, projekty 6.1 tabulka, 6.2 graf MŠ, 6.3 graf ZŠ, 6.4 graf SŠ, 6.5 graf ŠZ, 6.6 graf SpŠ, 6.7 graf všech škol V tištěné podobě navíc: Mapa otevřených středisek ekologické výchovy a škol v síti M.R.K.E.V v Královéhradeckém kraji 18

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Příloha 2 Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji (stručná verze) Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Obsah Seznam použitých zkratek....3 Úvod..4 Cíl Akčního plánu pro léta 2013 2015 4 Legislativa v oblasti

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P Dokumentace: Zadání: V l á d a A k č n í p l á n Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006 Implementace v Královéhradeckém kraji USNESENÍ VLÁDY

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica,

Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica, Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica, 1. 12. 2011 Strategické dokumenty Státní politika ŽP Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Akční plán

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje strana 1/6 Úvod Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je nedílnou součástí politiky životního prostředí

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 29-211 Zpracoval: Odbor ţivotního prostředí MMPr Přerov (XI/28) Schváleno: Usnesením Rady města Přerova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Akční plán na léta

Akční plán na léta zakázka č. 0396/200/2007 Akční plán na léta 2008-2010 jako součást Aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje září 2007 Název dokumentu: Akční plán na

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je realizován v rámci Operačního programu VVV Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání Projekt byl zahájen

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí ZÁKLADNÍ INFORMACE Doba trvání: 2 roky (červenec 2008 červen 2010) Realizace:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina Informace o průběhu V roce 2015 proběhla diskusní setkání

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Strategii vzdělávání do roku 2020

Strategii vzdělávání do roku 2020 Strategii vzdělávání do roku 2020 Celý text: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020 2 VIZE V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj 10. listopadu 2016 Zita Kučerová Konference Chytrý region Příležitosti pro obce a města Určena pro zástupce

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více