USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P"

Transkript

1 Dokumentace: Zadání: V l á d a A k č n í p l á n Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006 Implementace v Královéhradeckém kraji USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č P k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty v České republice, a jeho přílohy - Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2001 až 2003, obsaženou v části III materiálu č.j. 1266/03; II. s c h v a l u j e Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006, uvedený v příloze tohoto usnesení (dále jen Akční plán ); III. u k l á d á 1. ministru životního prostředí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a) spolupracovat při podpoře činností nestátních neziskových organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, b) metodicky ovlivňovat krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 2. členům vlády a) zabezpečit v rámci rozpočtových kapitol resortů finanční prostředky investičního a neinvestičního charakteru na realizaci úkolů vyplývajících z Akčního plánu, b) metodicky ovlivňovat činnost krajských úřadů ve smyslu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, c) personálně zabezpečit plnění úkolů Akčního plánu, 3. ministru životního prostředí zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; IV. d o p o r u č u j e hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými obecními úřady aktivně podporovat a realizovat krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Provedou: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy Na vědomí: hejtmani, primátoři statutárních měst Předseda vlády PhDr. Vladimír Š p i d l a, v. r. Z průřezových opatření Akčního plánu: 4. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků. Termín: do 30. června 2004 Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: hejtmani, primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí 1

2 Implementace A k č n í h o p l á n u Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR republice na léta 2004 až 2006 *) v Královéhradeckém kraji na základě P ř í l o h y k usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 991 Dle zadání a funkčních vazeb plánu pro kraje a jeho realizace v aktualizované Koncepci EVVO v Královéhradeckém kraji (2004), Akčním plánu EVVO na léta v Královéhradeckém kraji a souvisejících koncepčních dokumentů Metodika rozpracování implementace v Královéhradeckém kraji: Z úplného znění Akčního plánu EVVO pro Českou republiku jsou excerpována ustanovení, za která na základě vládního usnesení kraje zodpovídají (spoluzodpovídají), na jejich naplňování spolupracují či která jsou doporučena jejich pozornosti; dále obecně platná ustanovení, k jejichž realizaci se Královéhradecký kraj hlásí v rámci úkolů aktualizované Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji, příp. dalších platných rozvojových dokumentů; jednotlivým odstavcům je ponecháno původní číslování dle vládního usnesení. Pro jednotlivá opatření je zhodnocen: aktuální stav v kraji (stručný komentář je-li požadované opatření již realizováno) a/nebo: komentář či odkaz na opatření v aktualizované Koncepci EVVO, 2004, či v Akčním plánu EVVO v Královéhradeckém kraji ( ) Obsah Akčního plánu ČR: I. Průřezová opatření II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků v územních samosprávných celcích a volených členů zastupitelstev III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci IV. Podniková a terciární sféra V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost VI. Personální a finanční zabezpečení Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006 VII. Doporučení *) (součást implementace Směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí, která byla nahrazena Směrnicí č. 4/2003) 2

3 Implementace vybraných opatření v Královéhradeckém kraji: I. Průřezová opatření 3. Podporovat regionální a místní systémy EVVO a) tvorbu regionálních a místních koncepcí EVVO, b) realizaci regionálních a místních systémů EVVO, c) nabízet metodickou pomoc, d) podporovat informovanost a spolupráci krajů, měst a obcí. Odpovídá: ministr životního prostředí a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 1) Spolupráce: ministři příslušných ministerstev, hejtmani 1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí 2). **) EVVO systémově podporováno od dubna 2002 na základě schválené Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji, která vychází ze zásad Programu rozvoje kraje ( následné aktualizace) V r je koncepce v celé šíři aktualizována a doplněna o Akční plán EVVO pro Královéhradecký kraj ( ) jako základní předpoklad vytváření regionálního systému EVVO. K podpoře místních systémů EVVO jsou směrována opatření 1.3. a 2.5. aktualizované krajské koncepce EVVO a navazující akce krajského akčního plánu. 4. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků. Termín: do 30. června 2004 Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: hejtmani 1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí 2) Rozpracování zajištěno aktualizací krajské Koncepce EVVO (původně z r. 2002) vč. jejího doplnění o Akční plán EVVO pro Královéhradecký kraj ( ) Do platí Koncepce EVVO z roku Ve 2. pololetí 2004 se předpokládá připomínkové řízení a schvalovací proces aktualizace koncepce a doplňujících dokumentů, jejich platnost od Aktualizovaná koncepce s přílohami zahrnuje rozpracování úkolů AP SP EVVO Vytvářet podmínky pro možnou účast veřejnosti ve všech řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a při přípravě nových nebo novelizovaných zákonů, politik, rozpočtů a koncepcí a zajistit informovanost veřejnosti v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., a v souladu s mezinárodními smlouvami a dohodami. Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů **) V tomto i dalších odstavcích: 1) 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., dále 77a, odst. 3, písm. u) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 2) 2 odst. 2 a 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 3

4 Spolupráce: ostatní předkladatelé návrhů právních předpisů Aktuální stav s koncepčním dopadem: V aktualizaci koncepce EVVO je řešeno zejména opatřeními 4b.6. a 4b.7. a navazujícími akcemi v Akčním plánu Veřejnosti je též nabídnuta možnost vyjádřit se k přípravě novely koncepce EVVO publikováním základních tezí (vize) v regionálním periodiku Ekoton, který je zveřejněn i na webových stránkách 7. Vypracovat a schválit koncepce EVVO pro národní parky a správy chráněných krajinných oblastí v podobě materiálů, které respektují SP EVVO v ČR (včetně Akčního plánu) a jednotlivé krajské koncepce EVVO. Termín: 30. červen 2004 Odpovídá: ředitelé správ národních parků, ředitel Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (dále jen Správa CHKO ČR ) Spolupráce: ministr životního prostředí, ředitel Českého ekologického ústavu Aktuální stav & koncepční opatření: Krajská koncepce EVVO obsahuje i opatření 3.5., 4a.5., 4b.1. a navazují akce v akčním plánu, které lze využít i při zpracování koncepcí správ CHKO a NP 8. Zohledňovat cíle SP EVVO ČR při tvorbě a realizaci ostatních národních a nadnárodních programů. Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: hejtmani 1), primátor hl.m. Prahy 2) Aktuální stav s koncepčním dopadem: Průběžně je zajišťována součinnost krajské samosprávy s resortem životního prostředí a školství, mimo jiné do stálé Meziresortní pracovní skupiny EVVO při Ministerstvu životního prostředí je jmenován pracovník odboru ŽPZ kraje a pracovník organizace zajišťující od r.2005 koordinaci systému EVVO v kraji. Organizace zajišťující od r.2005 koordinaci systému EVVO v kraji se podílí i na utváření dalších národních programů (operační program Rozvoj lidských zdrojů, Rámcové vzdělávací programy, standardy učitelské přípravy v EVVO apod.) 9. Monitorovat a cíleně podporovat společný program MŽP A MŠMT pro rozvoj center a středisek ekologické (environmentální) výchovy s cílem stabilizovat síť těchto zařízení v každém kraji a regionu. Pro činnost center a středisek ekologické (environmentální) výchovy jsou hlavními partnery představitelé veřejné správy, v jejichž regionu služby poskytují. Odpovídá: ministr životního prostředí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR ) a jiné státní 4

5 fondy, orgány kraje v přenesené působnosti V kraji je vytvořeno funkční propojení krajské samosprávy a středisek ekologické (environmentální) výchovy (SEV), jimž je poskytována též pravidelná ekonomická podpora (příspěvky, granty). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji (2003) v oblasti zájmového vzdělávání vyzdvihuje význam středisek EVVO a předpokládá jejich propojení s výchovně vzdělávací soustavou, bez ohledu na zřizovatele SEV. Je připraven institut krajského koordinátora EVVO, který bude v období pro kraj zajišťovat služby na bázi mandátní smlouvy. Aktualizovaná koncepce a krajský akční plán předpokládají stabilizaci sítě SEV viz opatření 3.4. a navazující akce v akčním plánu II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků územních samosprávných celků a volených členů zastupitelstev 14. Stabilizovat a metodicky podporovat funkční síť pracovníků veřejné správy pověřených odpovědností za EVVO. Termín: 31. prosinec 2004 Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, hejtmani 1) a primátor hl.m. Prahy Spolupráce: ministr životního prostředí (metodická podpora), příslušná ministerstva a jejich podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce, primátoři a starostové měst a obcí 2) Garantem za EVVO v Královéhradeckém kraji je od r ustanoven odbor životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje (krajského úřadu) EVVO zařazeno jako dílčí pracovní náplň jednoho pracovníka. Na úseku školství garantuje výkon EVVO odbor školství, mládeže a tělovýchovy kraje v rámci dílčí náplně jednoho pracovníka. Stabilizace a rozšíření působnosti navrženo aktualizací koncepce EVVO viz opatření 4f.1., 4f.4., 4f.5. a navazujícími akcemi krajského Akčního plánu III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci 17. Cíleně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a udržitelného rozvoje. Využít k tomu např. Rozvojové programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Odpovídá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: podřízené správní úřady MŠMT Doporučení spolupráce: děkani vysokých škol Funkční spolupráce kraje se zařízeními pro EVVO a vzdělávacími zařízení pro pedagogy (3 zařízení akreditovaná MŠMT + Pedagogická fa- 5

6 kulta Univerzity Hradec Králové ) pravidelná podpora dalšího vzdělávání, resp. přípravy pedagogů (DVPP) v oblasti EVVO. Aktivní motivace škol každoroční vyhodnocování nejaktivnějších účastníků a organizátorů procesu EVVO v kraji. Podle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji (2003) je na úseku EVVO záměrem kraje motivace ke zřízení koordinátorů EVVO a podpora jejich práce na všech školách a škol. zařízeních a motivace vedení škol k náležitému ohodnocování škol. koordinátorů EVVO. Podobná opatření jsou rovněž součástí aktualizované Krajské koncepce EVVO, která na ně reaguje opatřením 4d.2. a navazující aktivitou krajského akčního plánu. IV. Podniková a terciární sféra 20. Informačně, metodicky, případně lektorsky podpořit problematiku environmentálního vzdělávání v programech podniků. Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministryně zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků, SFŽP ČR a jiné státní fondy Zapojení podniků do EVVO je zatím velmi omezené, problematika je začleněna do návrhu aktualizace Krajské koncepce EVVO Aktualizovaná koncepce stanovuje opatření 4e.3. a 4e.4. a navazujícími akcemi krajského akčního plánu 22. Zvyšovat odbornou úroveň a zlepšovat dostupnost informací poskytovaných pro komplexní informování podnikatelské veřejnosti v oblasti životního prostředí včetně vyškolení odborných pracovníků pro environmentální poradenství (se zaměřením zejména na živnostníky, malé a střední podniky a na spolupráci s obcemi) v regionech v otázkách vztahu podnikání a životního prostředí. Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zemědělství Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků Stávající střediska ekologické výchovy a ekologické poradny zatím fungují jen jako poradenská centra EVVO pro širší spektrum veřejnosti, nikoli speciálně pro podnikatelský sektor. Aktualizovaná koncepce a krajský akční plán stanovují opatření, která přispějí k naplnění tohoto úkolu jmenovitě 4b.3., 4e.1. a 4e Vytvořit program k systematické podpoře environmentálního vzdělávání a osvěty veřejnosti (spotřebitelů, pracovníků samospráv, malých a středních podniků) metodami environmentálního (ekologického) poradenství. 6

7 Termín: Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství, příslušné orgány územních samosprávných celků, ředitel SFŽP ČR a ředitelé jiných státních fondů Stávající střediska ekologické výchovy a ekologické poradny fungují zatím jen v omezeném rozsahu jako poradenská centra EVVO pro širší spektrum veřejnosti, k posílení těchto programů jsou opatření v aktualizaci Krajské koncepce EVVO Aktualizovaná koncepce stanovuje k tomuto úkolu opatření 4b.3. a 4e.1. a navazující akce v krajském akčním plánu V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost 25. Poskytovat informace o místních Agendách 21 (MA21) a zajišťovat osvětu a poradenství v oblasti uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Odpovídá: ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev *) a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy Spolupráce: ředitel Českého ekologického ústavu, příslušné orgány územních samosprávných celků. Stávající střediska ekologické výchovy zatím spíše fungují jako poradenská centra EVVO pro širší spektrum veřejnosti, některá se zapojují do šíření principů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji (2003) vyzdvihuje význam a podporu integrovaného informačního servisu na úseku EVVO a volnočasových aktivit (zahrnujících EVVO). Aktualizovaná koncepce EVVO stanovuje opatření 4b.4. a krajský akční plán navazující akci pro období Poskytovat informace o mimoprodukčních funkcích zemědělství a lesnictví a o zemědělství, pěstování lesa a lesním hospodářství šetrném k životnímu prostředí. Proškolovat odborníky a zajišťovat ekologické poradenství. Odpovídá: ministr zemědělství, ministr životního prostředí Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MZe a MŽP, Kontrola ekologického zemědělství o.p.s. V r vypsán grantový kraje ZPG Poradensko-informační centrum pro zemědělce, potravináře a lesníky s cílem zajistit podporu činnosti informačního servis pro podnikatele v oboru zemědělství, potravinářství a lesnictví 7

8 Podle záměru programu ZPG a cílů Regionální agrární komory Hradec Králové bude poradenské středisko funkční pro každý okres kraje. 28. Vydávat, popularizovat a efektivně distribuovat materiály o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje. Při uplatňování SP EVVO ČR zvýšit spolupráci s veřejnoprávní televizí a rozhlasem, osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními s cílem snížit negativní vlivy konzumních spotřebitelských vzorců na životní prostředí. Odpovídá: ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev *) a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků Kraj zajišťuje vydávání materiálů EVVO formou vlastních zakázek (např. bulletin EVVO Ekoton ) i průběžně v rámci podpor a příspěvků dalším subjektům (tradici mají např. tištěné průvodce NS atd.) Aktualizovaná koncepce stanovují k tomuto úkolu opatření 4a.6., 4a.9., 4b.1., 4b.6. a krajský akční plán konkretizuje navazující akce. 32. Cíleně rozvíjet poradenskou činnost zaměřenou k rozvoji podnikání, naplňující zároveň i zásady optimálního využití přírodních zdrojů, obzvláště obnovitelných, environmentální poradenské činnosti organizací státní správy, malých a středních podnikatelských subjektů a NNO (včetně iniciace nových, auditování činnosti a systému akreditací) za předpokladu vysoké profesionality. Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministryně zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, ministr práce a sociálních věcí Spolupráce: ministr financí, příslušné orgány územních samosprávných celků, SFŽP ČR a další státní fondy Součinnost s ústředními orgány dle jejich požadavků (vč. meziresortní pracovní skupinou EVVO při MŽP) Aktivity v závislosti na postupu a potřebách centrálních orgánů. Krajská koncepce EVVO má v této oblasti formulovaná opatření 4e.1. a 4.e.2., na něž navazují akce v krajském akčním plánu. 33. Začleňovat environmentální (ekologické) poradenství v ČR do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce. Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministryně zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr práce a sociálních věcí, ministr zahraničních věcí Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků 8

9 V kraji funguje jedna organizace, která je členem celostátní sítě ekologických poraden STEP a v jejím rámci se účastní některých mezinárodních projektů Kromě využití faktu, že v kraji působí členská organizace STEP, podporují začlenění ekologického poradenství v kraji do širších sítí a spoluprací i opatření 4a.7., 4a.8., 4b.3. a navazující akce v krajském akčním plánu VI. Personální a finanční zabezpečení SP EVVO ČR na léta 2004 až Vyhlašovat programy na podporu projektů zaměřených k EVVO pro školní i mimoškolní činnost. Termín: každoročně Odpovídá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev *), hejtmani 1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí 2), státní fondy Podpora EVVO je trvalou součástí grantových programů na úseku školství (v rámci zejména v rámci volnočasových a táborových aktivit aj.); dále specifických grantových programů EVVO a příspěvků na projekty EVVO v oblasti životního prostředí. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji (2003) počítá s grantovou podporou EVVO a volného času. Pro rozvoj EVVO v kraji počítá se změnou didaktických metod ve školách, zajištěním EVVO v grantové politice kraje a s využitím integrovaných informačních systémů. Aktualizovaná koncepce EV- VO zahrnuje programy podpory projektů zejména v opatřeních 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5., viz též navazující akce v krajském akčním plánu. 38. Při přípravě státního rozpočtu na následující rok zapracují příslušná ministerstva a ústřední orgány státní správy předpokládané výdaje SP EVVO ČR do návrhu rozpočtu kapitoly resortu. Obdobně by měly postupovat i kraje a zapracovat předpokládané výdaje SP EVVO ČR na následující rok do návrhu svého rozpočtu. (Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní finanční prostředky krajů a o činnost vykonávanou krajem v samostatné působnost, nemohou jim ústřední orgány státní správy tuto povinnost uložit). Financování SP EVVO ČR musí být zajištěno jak pro neinvestiční výdaje, tak pro výdaje investiční: a) z vlastních rozpočtových zdrojů včetně využití racionalizačních opatření, b) návrh na posílení (zvýšení) rozpočtu z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (chybějící prostředky na běžné úkoly), c) návrh na zvýšení rozpočtu z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (na mimořádné úkoly), d) návrh financování SP EVVO ČR uplatní ústřední orgány státní správy i u státních fondů v ČR a zahraničních zdrojů. Termín: v souladu s návrhem státního rozpočtu pro MF každoročně (kraje krajského rozpočtu) Odpovídá: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev *), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, hejtmani 1), primátor hl.m. Prahy Spolupráce: ministr financí 9

10 V Programu rozvoje kraje ( následné aktualizace) je zakotvena grantová politika, podporující aktivity NNO a dalších organizací mimo jiné na úseku EVVO i volného času. Finanční podpora EVVO je součástí schválené krajské koncepce EVVO a je trvalou součástí grantových programů na úseku školství (v rámci zejména v rámci volnočasových a táborových aktivit aj. na bázi stanovených zásad) i specifických grantových programů EVVO a příspěvků na projekty EVVO v oblasti životního prostředí. Využívat zásad stanovených Programem rozvoje kraje a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji, který mj. v předběžném návrhu financování školství zahrnuje EVVO a volnočasové aktivity a úroveň finanční podpory podrobně analyzuje v příloze č. 7. Záměrem kraje je stabilizace finančního zabezpečení programů EVVO v rámci fondů kraje vč. vypracování (aktualizace) pravidel pro poskytování finančních podpor specificky na úseku životního prostředí a zemědělství, zejména se zřetelem k dlouhodobým projektům. Aktualizovaná koncepce EVVO stanoví opatření 2.1. až 2.5. a součástí Krajského akčního plánu EVVO bude i finanční rozvaha. 40. Zakotvit zavedení víceletého financování do podmínek dotačních podpor pro nestátní neziskové organizace na státem podporovanou činnost (do pravidel pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu) a do návrhů příslušných souvisejících zákonů. Termín: v souladu s návrhem pravidel poskytování prostředků nestátním neziskovým organizacím Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr financí a ministři příslušných ministerstev *) Spolupráce: vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, SFŽP ČR a jiné státní fondy, příslušné orgány územních samosprávných celků Kraj v PRK deklaruje zájem podpory NNO a dalších organizací i v oblasti EVVO a volnočasových aktivit (zahrnujících EVVO) v rámci své grantové politiky. U grantových programů EVVO je v souladu s platnými Zásadami implementace Programu rozvoje kraje aplikována možnost čerpání dotací 18 měsíců (u příspěvků na projekty EVVO čerpání pouze v rámci kalendářního roku). V souladu s legislativními opatřeními na centrální úrovni bude kraj prohlubovat dlouhodobou podporu programů a projektů, realizovaných subjekty činnými v EVVO. V návrhu aktualizace krajské koncepce je k tomuto úkolu vztaženo opatření 2.2. a Připravit podmínky pro realizaci projektů EVVO podpořených z fondů Evropské unie např. v návaznosti na Sektorový operační plán Rozvoje lidských zdrojů, Společný regionální operační program - z Evropského sociálního fondu atd. Odpovídá: ministr práce a sociálních věcí, ministr životního prostředí, ministryně školství, mlá- 10

11 deže a tělovýchovy Spolupráce: ministři příslušných ministerstev *), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a příslušné orgány územních samosprávných celků Jednotlivé akce propojení mezinárodních podpůrných programů na regionální projekty EVVO s využitím zahraničních zdrojů. Aktualizovaná krajská koncepce stanovuje relevantní opatření 2.6., zčásti se tohoto úkolů týkají i opatření 2.1. až navazující akce krajského akčního plánu. VII. Doporučení 44. Aktivně spolupracovat s meziresortní pracovní skupinou EVVO při MŽP a poskytovat informace pro průběžnou kontrolu plnění a aktualizace SP EVVO ČR. Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům 4) a obcím s rozšířenou působností Pozn. - v tomto i dalších odstavcích: 4) 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Průběžná součinnost krajské samosprávy se stálou Meziresortní pracovní skupiny EVVO při Ministerstvu životního prostředí (členem jmenován pracovník odboru ŽPZ kraje). Také od r činný krajský koordinátor EVVO je propojen personálně Meziresortní pracovní skupiny EVVO při Ministerstvu životního prostředí Bude pokračováno v dosavadním systému činnosti. 45. Iniciovat a podporovat fungování poradních sborů EVVO na úrovni všech krajů a dle možností na úrovni měst a vypracovat metodická doporučení pro poradní sbory EVVO na úrovni krajů a měst. Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům 4) a obcím s rozšířenou působností Od r ustavena a činná poradní skupina pro EVVO při odboru ŽPZ kraje, jako volné sdružení v oboru zapojených regionálních odborníků a výkonných pracovníků. Aktualizovaná krajská koncepce určují rozvoj pracovní skupiny v opatření 3.2. a v navazující akci krajského akčního plánu. 46. Na všech úrovních veřejné správy rozpracovat úkoly Akčního plánu na léta SP EVVO ČR. Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům 4) a obcím s rozšířenou působností Opatření akčního plánu rozpracována v aktualizaci krajské Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji (2004) vč. regionálního akčního plánu na léta Tímto pracovním materiálem vyhodnocena realizace Akčního plánu na léta SP EVVO ČR. 11

12 V kraji zvolen systém krajské koncepce EVVO jako dlouhodobého koncepčního materiálu + doplněna střednědobým krajským akčním programem EVVO (aktuálně na léta ) 47. Využívat speciální programy environmentálního minima pro vzdělávání zastupitelů všech stupňů samosprávy, zejména starostů., aktualizace jednou ročně Spolupráce: organizace řízené MŽP a MV Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům 4) a obcím s rozšířenou působností V rámci kraje průběžné zajišťování environmentálních informací při vzdělávacích akcích pro zástupce samospráv obcí; s výjimkou jednotlivých případů (zejména na úrovni mikroregionů) zatím nejde o systematické environmentální vzdělávání. Aktualizovaná koncepce a krajský akční plán stanovuje zejména opatření 4f.4. a navazující aktivitu, které zajistí vzdělávání mj. zastupitelů 48. Zajistit finanční podporu EVVO v souladu s krajskými koncepcemi EVVO a ve smyslu SP EVVO ČR. Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním městům 4) a obcím s rozšířenou působností Finanční podpora EVVO je trvalou součástí grantových programů na úseku školství (v rámci zejména v rámci volnočasových a táborových aktivit aj. na bázi stanovených zásad) i specifických grantových programů EVVO a příspěvků na projekty EVVO v oblasti životního prostředí. Stabilizace finančního zabezpečení programů EVVO v rámci fondů kraje vč. vypracování (aktualizace) pravidel pro poskytování finančních podpor specificky na úseku životního prostředí a zemědělství, zejména se zřetelem k dlouhodobým projektům. Aktualizovaná krajská koncepce stanovuje relevantní opatření 2.1. až navazující akce krajského akčního plánu. Zpracovali: RNDr. Petr Rybář, odbor životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje, RNDr. Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov Červen

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015

Akční plán. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2013 2015 Obsah Seznam použitých zkratek....3 Úvod..4 Cíl Akčního plánu pro léta 2013 2015 4 Legislativa v oblasti

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2003 č. 822

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2003 č. 822 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 10. prosince 2003 Částka 10 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2003 č. 822 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v

Více

KONCEPCE. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina

KONCEPCE. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina KONCEPCE environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina říjen 2010 Podkladem koncepce je návrh zpracovaný společností Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Kněžice

Více

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA metodický materiál Pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při Ministerstvu zdravotnictví Obsah: 1. Úvod do problematiky 2. Indikátory zdravotního stavu 3. Postup

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 2. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 21. července 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Rada vlády ČR pro státní informační politiku Čj. 3161/00 V Praze dne 10. května 2000 Výtisk č.. Pro jednání vlády České republiky Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Důvod

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a opatření pro období 2013 až 2015 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a opatření pro období 2013 až 2015 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015) Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a opatření pro období 2013 až 2015 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015) V návaznosti na plnění opatření ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2587 ze dne 30.9.2014 k návrhu Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního

Více

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Datum konání: 9. 9. 2015 Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice,

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

KONCEPCE NSZM ČR 2011 2013

KONCEPCE NSZM ČR 2011 2013 KONCEPCE NSZM ČR 2011 2013 Typ a termín jednání: Rada 04-2011 (10. 10. 2011), PVH 2011 (22. 11. 2011) Číslo materiálu: R04-PVH-2011-I-01 Zpracoval a předkládá: P. Švec, ředitel NSZM Přílohy: 1 Hodnocení

Více

Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28.1.2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám

Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28.1.2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-44726/2013 Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28.1.2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám Ministr školství, mládeže

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 4. listopadu 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 4. listopadu 2015 od 10:00 hod. do 15:00 hod. v zasedacím sále vlády Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie, nábřeží

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Předáno k vyřízení primátorovi hl.m.prahy. Bude odpovězeno písemně.

Předáno k vyřízení primátorovi hl.m.prahy. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 12. zasedání ZHMP dne 13.12.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 18.12.2007) Termín vyřízení: 12.1.2008 P Í S E M N

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Jméno a příjmení, titul Yvona Koutná, Ing. e-mail Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ Specialista s 30tiletou praxí (z toho 20 let ve školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost průřezového týmu č. 1 pro legislativu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 15 Vydán dne 23. srpna 2017 Částka 4 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 15 Vydán dne 23. srpna 2017 Částka 4 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 15 Vydán dne 23. srpna 2017 Částka 4 OBSAH 3. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 46156/2017-MZE-16221 ze dne 3. srpna 2017 o postupu při vykazování

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2016 2018 Obsah Seznam použitých zkratek... 3 1. Úvod... 4 1.1. Účel akčního plánu EVVO... 4 1.2. Zpracovatelé

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 736/2015 Pořadové číslo: 9 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2014 Důvod předložení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Návrh legislativních úprav

Návrh legislativních úprav Návrh legislativních úprav Projekt Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR VG20102014038 Ing. Radek Vlnas a kol. Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR Praha,

Více

Implementace GeoInfoStrategie

Implementace GeoInfoStrategie Implementace GeoInfoStrategie Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV 16. října 2015, seminář sdružení Nemoforum, Praha Obsah Úvod o Rámce GeoInfoStrategie GeoInfoStrategie o Základní informace o projektu

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor školy: 600 012 051 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Organizační řád Zeměpisné olympiády

Organizační řád Zeměpisné olympiády Organizační řád Zeměpisné olympiády III. Č.j. MŠMT 14 894/2012-51 dne dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ PREVENCE ZSP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává Národní strategii a akční plán PPRCH dětí a

Více

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod III. Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod 1. Úvod Vláda České republiky (dále jen ČR ) v rámci projednávání materiálu Aktualizace strategie financování implementace

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 11. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 08.03.2010 od 12,30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským

Více

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Rok řemesel bude koordinován AMSP ČR, za účasti 23 řemeslných cechů a společenstev, pokrývajících 35 profesí:

Rok řemesel bude koordinován AMSP ČR, za účasti 23 řemeslných cechů a společenstev, pokrývajících 35 profesí: 2016 Pracovní verze Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pokračuje v mohutné ofenzivě na podporu drobných živnostníků a vyhlašuje rok 2016 jako ROK ŘEMESEL. Navazujeme tím na naši aktivitu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 2. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. 2. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více