EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI"

Transkript

1 EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, tel

2 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy. Sloţky ţivotního prostředí, cykly základních prvků a sloučenin v biosféře.

3 Ekologie jako věda Ekologie - oikos+logos, 1866 Ernst Haeckel Zdroj: wikipedia

4 Ekologie jako věda Obor o interakcích mezi organizmy navzájem a jejich ţivotním prostředím (minulým, přítomným a budoucím). toky energie a látek v ekosystémech ovlivnění organismů prostředím a prostředí organismy uspořádání společenstev struktura a dynamika populací mezidruhové interakce

5 Některé populace mohou mít zásadní vliv na svoje prostředí Ţijeme nyní, ale vše je důsledkem vývoje, ekologie zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost prostředí Environmentální vědy ekologie Poznatky získané studiem ekologie se mohou pouţít v environmentálních vědách (studium působení člověka na ţivotní prostředí a naopak, vyuţití přírodních zdrojů)

6

7 Postup při výzkumu nějakého jevu 1. Pozorování, popis hypotéza 2. Experimenty, testování hypotéz 3. Modely (funkce prediktivní a explikativní) Vědy uţívané při studiu ekologie: fyzika, chemie, molekulární a buněčná biologie, fyziologie, evoluční biologie, taxonomie, pedologie, geologie, paleontologie,

8 APLIKOVANÁ EKOLOGIE - Uţ lovci a sběrači museli znát ekologii vyuţívaných druhů rostlin a ţivočichů. - Dnes je aplikací mnoho, velmi často v ochraně přírody, ale i jinde (biotechnologie, vodní hospodářství,..). - Je důleţité si uvědomit, ţe jednotlivé ekologické zájmy mohou jít proti sobě: zabráním-li periodickým poţárům v savaně, zachráním některé jedince, ale jiným zabráním v přirozené obnově, naruší se dynamika ekosystému, nevyhnutelný poţár potom bude zničující.

9 Počet slunečných dnů v roce Důleţitost opakovaného měření

10 Základní ekologické pojmy a principy jedinec populace společenstvo biotop (habitat) ekosystém biom biosféra

11 biotop (habitat)

12 ekosystém Ohraničený (víceméně) ekologický systém, který se skládá z organizmů ţijících v určitém prostoru a čase, a z prostředí, s kterým se vzájemně ovlivňují Probíhají zde: Biotické a abiotické procesy Sociální procesy Toky prvků a sloučenin

13 ekosystém biotické sloţky abiotické sloţky Primární producenti, Herbivoři, karnivoři, Omnivoři, detritofágové, Teplota, sráţky, Sluneční záření, Voda, chemické prvky a sloučeniny,..

14 Jednoduchý model ekosystému

15 ekosystém Foley et al. 2005

16 Biomy světa

17 Česká arkto-alpínská tundra

18 Biosféra biosféra tenká vrstva kolem Země, kde organizmy interagují s: Atmosférou Hydrosférou Litosférou Kryosférou Christensen, 1991 anorg. prvky a sloučeniny jsou přijímány autotrofy a přeměňovány na komplexní organické molekuly komplexní organické molekuly jsou přeměňovány v potravních řetězcích a částečně uvolňovány zpět jako prvky a anorganické sloučeniny

19 Biodiverzita (biologická rozmanitost) Nejen počet, ale také relativní zastoupení druhů (genů) v určitém prostoru. Ukazatel zdravého ekosystému (různorodost prostředí), diverzita dělá diverzitu Biodiverzitu sniţují negativní zásahy člověka, invazní druhy, přírodní katastrofy

20 rok biologické rozmanitosti (OSN) Kampaň v EU: Biologická rozmanitost záleţitost nás všech Uvědomění si i ekonomických dopadů při ztrátě biodiverzity. Jakým způsobem můţe kaţdý z nás přispět k obnově a zachování biodiverzity?

21 Biodiversity hotspots Myers, N., et al. (2000) "Biodiversity hotspots for conservation priorities." Nature 403:

22 Ekologická stabilita Schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a reprodukovat své základní charakteristiky Rezistence schopnost společenstva odolávat narušení Resilience rychlost s jakou se společenstvo po narušení vrátí do původního stavu (nízkou pruţnost má tundra, vysokou eutrofní rybník) Obecně ekologická stabilita klesá se zvyšující se sloţitostí společenstev (ale neplatí to jednoznačně, dříve se naopak věřilo v pravý opak)

23 Toky energie, prvků a sloučenin (biogeochemické cykly) Tok energie a koloběhy látek jsou vzájemně propojené Prostředí ovlivňuje organizmy a naopak organizmy ovlivňují prostředí, ve kterém ţijí

24 Základní termíny Prvky v přírodě - definovaný prostor a mnoţství Zásobník (pool) Výměna prvků mezi zásobníky Zásoba prvků v zásobníku Velikost zásobníků a rychlost toků Tok (flux) Doba zdrţení (residence time) Cyklus ţivin

25 Prostorové měřítko Globální cykly Lokální cykly (ekosystémy a jejich části) - ekosystémy mají různou velikost, z toho vyplývá různá úroveň studia a různé metody studia

26 Prostorové měřítko globální povodí Jak zvyšování CO 2 v atmosféře ovlivňuje fotosyntézu v mořských ekosystémech? Jak skladba stromů v povodí ovlivní kvalitu vody? lesní ekosystém půdní ekosystém Jak kyselé sráţky změní produktivitu lesa? Jak mnoţství bezobratlých ovlivní kvalitu půdy?

27 Časové měřítko Krátkodobé cykly otáčení Země kolem své osy (den a noc) otáčení Země kolem Slunce (sezónnost) Dlouhodobé cykly odchylky v oběţné dráze Země kolem Slunce - změny v radiaci doby ledové interakce CO 2 a litosféry

28 Časové měřítko Krátkodobé (vteřiny, hodiny): sluneční záření a fotosyntéza, sráţky a vlhkost půdy, Sezónní: opadavý les, primární produkce v jezeře,.. Sukcesní: několik měsíců po poţáru, několik let po opuštění lomu Migrační/invazní (roky aţ tisíciletí): spásání porostu, invaze organizmu Evoluční e geologická historie (tisíciletí): vývoj řas a sinic, produkce kyslíku, koloběhy prvků, střídání ledových dob s meziledovými,

29 metry Prostorové měřítko Časové měřítko dny měsíce roky

30 Tok energie v ekosystému Všechny organizmy potřebují prvky a sloučeniny pro svou stavbu a energii pro svou aktivitu Biomasa hmota organizmů na jednotku prostředí (např. t ha -1, g l -1 ) Biomasa rostlin je téměř vţdy větší neţ ostatních organizmů, protoţe rostliny dokáţí fixovat C při fotosyntéze (jsou to primární producenti)

31 Tok energie v ekosystému Primární produkce je rychlost, se kterou se biomasa vytváří (např. J m -2 den -1, mg l -1 den -1 nebo g C m -2 rok -1 ) Hrubá primární produkce je celková fixace energie pomocí fotosyntézy Čistá primární produkce je rozdíl hrubé primární produkce a respirace

32 Čistá primární produkce Zdroj: NASA

33 Tok energie v ekosystému

34 Globální cyklus vody tradiční pohled whoi.edu

35 Globální cyklus vody oceánografický pohled whoi.edu

36 Distribuce vody na Zemi Sladká voda 3 % Slaná voda 97 % Ostatní 0,9 % Podpovrchová 30,1 % Ledovce, permanent ní sníh 68,7 % Povrchové vody 0,3 % Mokřady 11 % Jezera 87 % Zdroj USGS

37 Předantropogenní cyklus uhlíku Krátký cyklus (fotosyntéza a respirace Rozkladné procesy zvětrávání vápenců a fosilní organické hmoty Dlouhý cyklus: Organizmy využívají C z oceánu / atmosféry pro svůj metabolizmus a schránky ropa, plyn, uhlí podzení zásoby Zdroj: ucar.edu

38 Globální cyklus uhlíku hlavní toky a zásobníky Skinner and Porter 1987

39 Globální cyklus dusíku hlavní toky a zásobníky Zdroj ECN Nizozemí

40 Globální cyklus fosforu hlavní toky a zásobníky Před vlivem člověka (Tg P nebo Tg P/ rok) apatit Vliv člověka Zdroj: Filippelli

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

Kvetení sinic a hypertrofie vodních nádrží se zvláštním zřetelem na řeku Želivku

Kvetení sinic a hypertrofie vodních nádrží se zvláštním zřetelem na řeku Želivku Kvetení sinic a hypertrofie vodních nádrží se zvláštním zřetelem na řeku Želivku Vladimir Novotny 1 (překlad Kamila Hajdlová, Jindřich Hönig) Abstrakt Článek upozorňuje na potenciální hypertrofní problémy

Více