Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY"

Transkript

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004

2 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními pobídkami na vybrané indikátory české ekonomiky byl zpracován odborem podpory investování Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 2

3 OBSAH OBSAH DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ÚVOD K ANALÝZÁM INVESTICE V ČR A INVESTIČNÍ POBÍDKY ANALÝZA VLIVU POBÍDKOVÝCH FIREM NA PLATEBNÍ BILANCI ANALÝZA VLIVU POBÍDKOVÝCH FIREM NA HDP ANALÝZA VLIVU POBÍDKOVÝCH FIREM NA NEZAMĚSTNANOST ZÁVĚR K ANALÝZÁM POUŽITÉ PRAMENY

4 V materiálu jsou obsaženy údaje podle stavu k

5 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Investiční pobídka je forma veřejné podpory sloužící k motivaci zahraničních, ale i domácích investorů k investicím do nových výrobních závodů a do rozšíření či modernizace stávajících výrobních závodů. Přímé zahraniční investice jsou definovány podle mezinárodních standardů jako investice z jiné země za účelem získání podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích ve výši alespoň 10%, či takového podílu, který dává zahraničnímu investorovi rozhodovací pravomoci. Platební bilance zachycuje platební vztahy ekonomiky se zahraničím v daném období. Skládá se z následujících částí: 1. Běžný účet, 2. Kapitálový účet, 3. Finanční účet, 4. Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly, 5. Změny devizových rezerv. Hrubý domácí produkt vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu finální produkce vytvořené výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice v daném období, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem těchto výrobních faktorů. Tento ukazatel je počítán na územním principu. Míra nezaměstnanosti měří nedobrovolnou nezaměstnanost. Tento ukazatel je definován jako podíl počtu nedobrovolně nezaměstnaných, hledajících aktivně práci, k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva patří zaměstnaní a nedobrovolně nezaměstnaní, nezapočítávají se dlouhodobě nemocní, dobrovolně nezaměstnaní apod. 5

6 2. ÚVOD K ANALÝZÁM Předmětem této studie je analýza vlivu firem podpořených investičními pobídkami na hospodářství České republiky pomocí analýz vybraných ekonomických indikátorů, tj. vlivu na platební bilanci, vlivu na HDP, vlivu na nezaměstnanost atd. Jedním z hlavních cílů investičních pobídek je motivování zahraničních a domácích investorů k investicím ve zpracovatelském průmyslu, a to zejména do vyspělých technologií. Je nutné zdůraznit, že jak pro zahraniční, tak pro domácí investory platí stejné podmínky. Za tímto účelem byly použity údaje za přibližně 70% společností, kterým již byly uděleny investiční pobídky. Souhrnné informace byly získány z Dotazníku Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) a agentury CzechInvest (dále jen CI), ve kterých dotázané společnosti uvedly údaje za období 1999 až V případě zmíněných ekonomických indikátorů se zpravidla jedná o agregátní veličiny, nikoli poměrové, jako je tomu například v případě finančních poměrových ukazatelů firem. Proto je u analýz vlivu pobídkových firem na tyto indikátory velmi důležité zahrnout údaje za maximální počet pobídkových společností. Vzhledem k zahrnutí pouze výše zmíněných 70% společností, lze očekávat skutečný vliv na platební bilanci, HDP apod. podstatně větší, než vyplývá z výsledků této analýzy. Dále je nutné vzít v úvahu, že v průběhu let 2004 až 2005 přibudou ještě další společnosti podpořené investičními pobídkami, takže se dá předpokládat, že skutečný vliv na zmiňované agregátní ekonomické indikátory se dále výrazně zvýší. Prvním krokem, který proces aktivní podpory zahraničních i domácích investic do vyspělých průmyslových technologií a vyrovnání úrovně investování s okolními transformujícími se ekonomikami odstartoval, bylo přijetí usnesení vlády České republiky č. 298 z roku 1998 k návrhu investičních pobídek pro investory v České republice. Tímto krokem byly stanoveny základní podmínky pro investory. Žadatel o investiční pobídky musel investovat na zelené louce minimálně 25 mil. USD. Tato hranice byla snížena návazným usnesením vlády č. 844/98 na 10 mil. USD pro umožnění udělení investičních pobídek i významným domácím investorům. Ve vládou schváleném systému investičních pobídek byly poskytnuty pobídky celkem 31 investorům, jejichž investice by měly dosáhnout téměř 2,1 mld. USD a vytvořit nových pracovních míst. Určitým vrcholem bylo schválení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), který nabyl účinnosti dne 1. května Celé koncipování zákona bylo průběžně konzultováno s EU. Evropská komise paragrafovanou podobu zákona hodnotila kladně. Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory, a jako takové podléhají rovněž režimu zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, dle kterého je udělováno povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ÚOHS. Systém investičních pobídek upravuje zákon č. 453/2001 Sb. ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., 6

7 o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Na základě zákona o investičních pobídkách byly k poskytnuty investiční pobídky 127 firmám. Investice podpořených firem by měly dosáhnout dle předpokladů celkové výše téměř 3,5 mld. USD a předpokládají vytvořit více než 33 tis. pracovních míst. Investičními pobídkami se rozumí: 1. slevy na daních z příjmu právnických osob po dobu 10 let (nově založené společnosti) nebo částečná sleva na dani po dobu 5 let (u již existujících právnických osob), 2. převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu, 3. hmotná podpora vytváření nových pracovních míst (až do CZK na zaměstnance), 4. hmotná podpora rekvalifikace zaměstnanců (až do 35 % nákladů na školení), 5. převod pozemků podle zvláštního právního předpisu, evidovaných v katastru nemovitostí jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny. Podmínky pro udělení investičních pobídek: 1. Investice musí být provedena do odvětví zpracovatelského průmyslu, buď do jednoho z high-tech odvětví, uvedených v zákoně nebo do jiného odvětví zpracovatelského průmyslu za předpokladu, že přinejmenším 50 % ceny výrobní linky budou tvořit náklady na pořízení strojního zařízení uvedeného ve vládou schváleném seznamu vyspělého (high-tech) strojního zařízení. 2. Investice musí být provedena do pořízení nového výrobního závodu nebo rozšíření či modernizace stávajícího závodu za účelem nové výroby nebo rozšíření a modernizace stávající výroby. 3. Investor musí investovat minimálně 350 milionů CZK, v oblastech s vysokou nezaměstnaností je tento požadavek snížen na 100 milionů CZK. 4. Investice nejméně 145 milionů CZK (50 mil. CZK v případě umístění investice v regionu s vysokou nezaměstnaností) musí být kryta z vlastního kapitálu. 5. Navrhovaná výroba musí vyhovovat všem českým legislativním požadavkům na ochranu životního prostředí. Na počátku prosince 2001 byla schválena novela zákona o investičních pobídkách, která nabyla účinnosti dne 30. ledna 2002, jejímž účelem bylo zdokonalení systému investičních pobídek. Druhá novela zákona o investičních pobídkách byla schválena jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem České republiky, a byla podepsána prezidentem republiky koncem roku Zmíněná novela nabývá účinnosti vstupem České 7

8 republiky do Evropské unie. Novelou se provádí dílčí změny v systému investičních pobídek, které jsou vyvolány blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie a jsou nezbytné s ohledem na přenos kompetencí v oblasti veřejné podpory z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na Evropskou komisi. Podstatnou změnou je také snížení minimální investice ze 350 milionů CZK na 200 milionů CZK (viz Podmínky pro udělení investičních pobídek, bod 3). Investiční pobídky se tak stanou přístupné větší skupině investorů. Tyto změny by se měly (pozitivně) projevit v budoucích analýzách investičních pobídek. V další části je stručně popsán obsah jednotlivých kapitol tohoto materiálu. Ve 3. kapitole jsou popisovány některé investice v ČR, tj. celkové investice pobídkových firem do hmotných a nehmotných aktiv a do strojů a zařízení, investice domácích a zahraničních pobídkových firem, podíl investic zahraničních pobídkových firem na přímých zahraničních investicích do zpracovatelského průmyslu apod. Ve 4. kapitole je analyzován vliv pobídkových firem na platební bilanci. Nejprve je definován pojem platební bilance pobídkových firem a dále je analyzována její struktura a jsou srovnávány vybrané položky platební bilance pobídkových firem a ČR apod. V 5. kapitole je zjišťován vliv pobídkových firem na HDP, tj. srovnání přidané hodnoty pobídkových firem s HDP ČR a s přidanou hodnotou zpracovatelského průmyslu ČR v běžných cenách a ve stálých cenách roku V 6. kapitole je sledován vliv pobídkových firem na nezaměstnanost, tj. potenciál ke snížení nezaměstnanosti, který pobídkové firmy vytvářejí a některé další vlivy na trh práce. 8

9 3. INVESTICE V ČR A INVESTIČNÍ POBÍDKY Vzhledem k tomu, že je tato studie věnována analýzám investičních pobídek, jsou investice jedním z klíčových pojmů. Proto je v této kapitole, před diskusí samotných analýz, proveden stručný popis některých významných investic v ČR. Z podmínek pro udělení investičních pobídek zákona 72/2000 Sb. o investičních pobídkách vyplývá, že jedním z hlavních cílů systému investičních pobídek je motivování zahraničních a domácích investorů k investicím do hmotných a nehmotných aktiv ve zpracovatelském průmyslu, a to zejména do strojů a zařízení. V Tabulce 1 a Grafu 1 jsou uvedeny celkové investice pobídkových firem do hmotných a nehmotných aktiv a jejich investice do strojů a zařízení v období 1999 až Uvedené hodnoty vycházejí z finančních výkazů, které byly vyplněny do Dotazníků MPO a CI. Z prezentovaných výsledků je vidět, že jak celkové investice pobídkových firem do hmotných a nehmotných aktiv, tak jejich investice do strojů a zařízení v uvedeném období neustále rostou. Dále je patrno, že investice do strojů a zařízení se pohybují v rozmezí 47% až 71% celkových investic, z toho většina je do vyspělých technologií a nových strojů. Tabulka 1 - Investice pobídkových firem podle pořízených aktiv ( mld. CZK ) Investice pobídkových firem 5,2 16,1 33,3 30,8 44,8 54,2 63,6 - do strojů a zařízení 2,5 10,8 23,7 19,1 29,7 36,0 42,3 - % do strojů a zařízení 47,0% 67,2% 71,0% 62,0% 66,2% 66,3% 66,4% * předpoklad Prameny: Dotazníky MPO a CI, propočty MPO Graf 1 - Investice pobídkových firem podle pořízených aktiv Investice ( mld. CZK ) % 64 67% 66% 66% 66% 62% % Investice pobídkových firem - do strojů a zařízení - % do strojů a zařízení 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9

10 Je třeba zdůraznit, že zahraniční i domácí investoři mají, podle zmiňovaného zákona o investičních pobídkách, stejné podmínky pro udělení investičních pobídek. Z Tabulky 2 a Grafu 2 je navíc vidět, že domácí investoři tvoří významnou část pobídkových firem, neboť výše jejich investice se v daném období pohybují v rozmezí 17% až 32% investic všech pobídkových firem. Pokles tohoto procenta v roce 2000 je způsoben rychlejším nárůstem investic zahraničních pobídkových firem. Přesto však v období 2000 až 2005 dochází k neustálému nárůstu investic domácích pobídkových firem a jejich podíl na investicích všech pobídkových firem je stabilní, tj. 17% až 18%. Prezentované hodnoty rovněž vycházejí z Dotazníků MPO a CI. Tabulka 2 - Investice pobídkových firem podle původu investora ( mld. CZK ) Investice pobídkových firem 5,2 16,1 33,3 30,8 44,8 54,2 63,6 - zahraniční investoři 3,5 13,1 27,6 25,1 37,1 45,0 52,9 - domácí investoři 1,7 3,0 5,7 5,7 7,7 9,2 10,7 - % domácích investorů 32,1% 18,3% 17,2% 18,5% 17,2% 17,0% 16,8% * předpoklad Prameny: Dotazníky MPO a CI, propočty MPO Graf 2 - Investice pobídkových firem podle původu investora 70 32% 64 35% Investice ( mld. CZK ) % 18% 18% 31 17% 17% 17% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Investice pobídkových firem - zahraniční investoři - domácí investoři - % domácích investorů Pokud jde o investice zahraničních pobídkových firem, v Tabulce 3 a Grafu 3 jsou tyto investice srovnány s celkovými přímými zahraničními investicemi do ČR a s přímými zahraničními investicemi do zpracovatelského průmyslu ČR. Z grafu je patrno, že podíl investic zahraničních pobídkových firem na přímých zahraničních investicích do zpracovatelského průmyslu ČR v období 1999 až 2002 neustále roste, a to z hodnoty 5% až na hodnotu 45%. Hodnoty přímých zahraničních investic do ČR v období 1999 až 2002 vycházejí z údajů ČNB. Za období 2003 až 2005 se tyto hodnoty neuvádějí, neboť přímé zahraniční investice se velmi těžko predikují. Podle 10

11 našeho odhadu bude v tomto období činit příliv přímých zahraničních investic maximálně 5 mld. USD ročně, v závislosti na investičních a podnikatelských podmínkách v ČR a v okolních státech. Tuto hodnotu však může výrazně ovlivnit průběh zbývajících investic do privatizace, která v minulosti hrála významnou roli. Hodnoty za zahraniční pobídkové firmy opět vycházejí z Dotazníků MPO a CI. Tabulka 3 - Srovnání přímých zahraničních investic do ČR a investic zahraničních pobídkových firem ( mld. CZK ) Přímé zahraniční investice do ČR 215,6 190,6 208,4 295,6 x x x - zpracovatelský průmysl 69,5 79,1 62,9 55,5 x x x - zahraniční pobídkové firmy 3,5 13,1 27,6 25,1 37,1 45,0 52,9 - zahraniční pobídkové firmy v % zprac. prům. 5,1% 16,6% 43,9% 45,3% x x x * předpoklad Prameny: ČNB, Dotazníky MPO a CI, propočty MPO Graf 3 - Srovnání přímých zahraničních investic do ČR a investic zahraničních pobídkových firem % 45% % 45% 40% Investice ( mld. CZK) % % Přímé zahraniční investice do ČR - zpracovatelský průmysl - zahraniční pobídkové firmy - zahraniční pobídkové firmy v % zprac. prům. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vzhledem k zahrnutí pouze 70% společností do této analýzy lze očekávat skutečné hodnoty investic pobídkových firem v letech 1999 až 2005 podstatně větší, než vyplývá z prezentovaných výsledků. V důsledku toho, že v průběhu let 2004 až 2005 lze očekávat, že investiční pobídky získají další společnosti, bude skutečná výše investic pobídkových firem v tomto období zřejmě dále výrazně větší. 11

12 4. ANALÝZA VLIVU POBÍDKOVÝCH FIREM NA PLATEBNÍ BILANCI Platební bilance pobídkových firem je pro účely této analýzy definována jako příspěvek k jednotlivým částem platební bilance ČR. Platební bilance pobídkových firem se tedy skládá z následujících položek (uvedeny jsou pochopitelně jen ty položky platební bilance, na které mají pobídkové firmy vliv): 1. Běžný účet a. Obchodní bilance = vývoz zboží - dovoz zboží b. Bilance služeb = příjmy ze služeb - výdaje za služby c. Bilance výnosů = placené úroky do zahraničí - repatriovaný zisk do zahraničí - reinvestovaný zisk zahraničních investorů - náklady na práci cizinců 2. Finanční účet a. Přímé zahraniční investice = (investice do základního kapitálu ze zahraničí + reinvestovaný zisk zahraničních investorů + úvěry ze zahraničí) - splátky jistiny úvěrů ze zahraničí b. Ostatní investice = - úvěry ze zahraničí + splátky jistiny úvěrů ze zahraničí 3. Změna devizových rezerv = výsledek platební bilance V Tabulce 4 a Grafech 4 a 5 je uvedena platební bilance pobídkových firem podle výše uvedené definice. Hodnoty vycházejí z Dotazníků MPO a CI. V Grafu 4 jsou srovnány přímé zahraniční investice pobídkových firem se saldem běžného účtu pobídkových firem. Pokud přímé zahraniční investice v jednotlivých letech převyšují případný deficit běžného účtu, je to určitý signál, že daná ekonomika by měla být ekonomicky zdravá. V případě pobídkových firem je však saldo běžného účtu pozitivní, takže pobídkové firmy přispívají, jak přímými zahraničními investicemi, tak saldem běžného účtu k financování deficitu běžného účtu ČR. Z Grafu 5 je patrno, že hlavní část salda běžného účtu pobídkových firem tvoří obchodní bilance, která je pozitivní. Bilance služeb a bilance výnosů je sice záporná, ale jejich deficit je ve srovnání s výší obchodní bilance zanedbatelný. Tabulka 4 - Přehled účtů platební bilance pobídkových firem ( mld. CZK ) Účet platební bilance Obchodní bilance 63,1 72,2 99,3 114,5 121,1 137,7 150,6 Bilance služeb -0,7-1,2-1,3-2,3-1,6-1,3-0,4 Bilance výnosů -0,9-1,2-1,2-1,8-2,7-2,4-2,6 Bilance převodů x x x x x x x Běžný účet 61,5 69,8 96,8 110,5 116,9 134,0 147,7 Přímé zahraniční investice 8,5 11,3 35,0 35,6 42,6 47,5 52,4 Portfoliové investice x x x x x x x Ostatní investice -4,9 1,8-7,4-10,5-5,5-2,4 0,5 Finanční účet 3,5 13,1 27,6 25,1 37,1 45,0 52,9 Změna devizových rezerv 65,1 82,9 124,4 135,6 154,1 179,0 200,6 * předpoklad Prameny: Dotazníky MPO a CI, propočty MPO 12

13 Graf 4 - Vybrané položky platební bilance pobídkových firem Vybrané položky platební bilance ( mld. CZK ) Běžný účet Přímé zahraniční investice Graf 5 - Položky běžného účtu pobídkových firem Položky běžného účtu ( mld. CZK ) ,7-0,9-1,2-1,2-1,3-1,2-2,3-1,8-1,6-2,7-1,3-2,4-0,4-2,6 Obchodní bilance Bilance služeb Bilance výnosů Běžný účet V Tabulce 5 a Grafech 6 a 7 uvádíme pro srovnání hlavní položky platební bilance ČR. Zdrojem těchto hodnot je ČNB. V Grafu 8 je srovnání běžného účtu ČR a pobídkových firem. 13

14 Tabulka 5 - Přehled hlavních účtů platební bilance ČR ( mld. CZK ) Účet platební bilance Obchodní bilance -65,8-120,8-116,7-74,8-70,0-74,0-71,7 Bilance služeb 41,5 54,6 58,0 21,9 21,0 28,0 17,1 Bilance výnosů -46,7-53,0-83,5-123,8-127,0-143,0-170,5 Bilance převodů 20,4 14,4 17,8 28,7 17,0 20,0 21,4 Běžný účet -50,6-104,8-124,4-148,0-159,0-169,0-203,8 Přímé zahraniční investice 215,6 190,6 208,4 295,6 x x x Portfoliové investice -48,4-68,3 35,0-46,8 x x x Ostatní investice -60,9 25,5-70,4 117,8 x x x Finanční účet 106,2 147,8 173,1 366,6 x x x Změna devizových rezerv 55,6 43,0 48,7 218,6 x x x * předpoklad Prameny: ČNB, propočty MPO Graf 6 - Vybrané položky platební bilance ČR Vybrané položky platební bilance ( mld. CZK ) * 2004* 2005* Běžný účet Přímé zahraniční investice Hlavní závěry jsou následující: 1. Saldo běžného účtu pobídkových firem je pozitivní. Jeho nejvýznamnější částí je pozitivní obchodní bilance. 2. Pozitivní saldo běžného účtu pobídkových firem je v takové výši, že je schopno z velké části financovat deficit běžného účtu ČR. Zahrnutí pouze 70% společností do této analýzy je významné pouze v případě položky přímých zahraničních investic, kdy lze očekávat skutečný vliv pobídkových firem na platební bilanci ČR v letech 1999 až 2005 podstatně větší, než vyplývá z prezentovaných výsledků. Podobně očekávaný nárůst společností podpořených investičními pobídkami v průběhu let 2004 až 2005, bude mít za následek, že skutečný vliv pobídkových firem na platební bilanci ČR v tomto období bude dále výrazně větší pouze v případě položky přímých zahraničních investic. Tato skutečnost je však 14

15 Graf 7 - Hlavní položky běžného účtu ČR 250 Hlavní položky běžného účtu ( mld. CZK ) Obchodní bilance Bilance služeb Bilance výnosů Běžný účet Graf 8 - Srovnání běžného účtu ČR a pobídkových firem 200 Běžný účet ( mld CZK ) Běžný účet IP Běžný účet ČR diskutována již v předchozí kapitole. Vliv ostatních položek platební bilance pobídkových firem, např. obchodní bilance apod., a to jak v případě zahrnutí zbývajících 30% pobídkových firem v letech 1999 až 2005, tak očekávaný nárůst společností podpořených investičními pobídkami v průběhu let 2004 až 2005, nelze obecně zhodnotit. 15

16 5. ANALÝZA VLIVU POBÍDKOVÝCH FIREM NA HDP V Tabulce 6 a Grafu 9 je srovnání HDP ČR a přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu ČR s přidanou hodnotou pobídkových firem v běžných cenách. Podíl přidané hodnoty pobídkových firem na HDP ČR v běžných cenách v období 1999 až 2005 neustále roste a pohybuje se v rozmezí 2,2% až 3,3%. Podíl přidané hodnoty pobídkových firem na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu ČR v běžných cenách v období 1999 až 2005 rovněž neustále roste a dosahuje hodnot v rozmezí 10,5% až 14,8%. Tabulka 6 - Vliv pobídkových firem na HDP v běžných ( mld. CZK ) HDP b.c , , , , , , ,0 Přidaná hodnota zpracovatelského průmyslu b.c. 399,0 455,2 493,9 485,2 532,7 562,4 592,1 Přidaná hodnota pobídkových firem b.c. 41,9 51,5 63,3 66,2 74,3 82,5 87,8 Přidaná hodnota pobídkových firem b.c. v % Přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu b.c. 10,5% 11,3% 12,8% 13,6% 13,9% 14,7% 14,8% Přidaná hodnota pobídkových firem b.c. v % HDP b.c. 2,2% 2,6% 2,9% 2,9% 3,1% 3,3% 3,3% * předpoklad Prameny: ČSÚ, Dotazníky MPO a CI, propočty MPO Graf 9 - Vliv pobídkových firem na HDP v běžných cenách HDP resp. Přidaná hodnota v b.c. ( mld. CZK ) % 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% HDP b.c. Přidaná hodnota pobídkových firem b.c. Přidaná hodnota zpracovatelského průmyslu b.c. Přidaná hodnota pobídkových firem b.c. v % HDP b.c. Přidaná hodnota pobídkových firem b.c. v % Přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu b.c. Je zřejmé, že vliv pobídkových firem na HDP ČR a zejména na přidanou hodnotu zpracovatelského průmyslu ČR je významný. Vzhledem k zahrnutí pouze 70% společností do této analýzy, lze očekávat skutečný vliv pobídkových firem na HDP ČR a na přidanou hodnotu zpracovatelského průmyslu ČR v letech 1999 až 2005 podstatně větší. V důsledku toho, že v průběhu let 2004 až 2005 lze očekávat příliv dalších společností podpořených investičními pobídkami, bude skutečný vliv pobídkových firem na HDP ČR a na přidanou hodnotu zpracovatelského průmyslu ČR v tomto období zřejmě dále výrazně větší. 16

17 6. ANALÝZA VLIVU POBÍDKOVÝCH FIREM NA NEZAMĚSTNANOST V Tabulce 7 a Grafu 10 je srovnán počet nově vytvořených pracovních míst pobídkovými firmami s počtem zaměstnaných v ČR a ve zpracovatelském průmyslu ČR. Počet nově vytvořených pracovních míst by měl dosáhnout kumulovaně za období let 1999 až 2005 hodnoty více než 49 tisíc přímých pracovních míst. Tato nová pracovní místa vytvářejí určitý potenciál pro snížení nezaměstnanosti ČR. Za předpokladu, že veškerá nová pracovní místa by byla zaplněna z řad nezaměstnaných, je možné vypočítat alternativní nezaměstnanost ČR, která by byla v případě, že by neexistovaly pobídkové firmy. Skutečná míra nezaměstnanosti ČR a alternativní míra nezaměstnanosti jsou uvedeny v Tabulce 8 a Grafu 11. Z prezentovaných hodnot vyplývá, že pobídkové firmy vytvářejí nezanedbatelný potenciál pro snížení nezaměstnanosti ČR. Skutečný vliv pobídkových firem na nezaměstnanost ČR by však potřeboval podrobnější analýzu. Tabulka 7 - Počet nově vytvořených pracovních míst pobídkovými firmami Počet nových míst pobídkových firem Počet nových míst kumulovaně Počet zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu x Počet zaměstnaných ČR x Počet nezaměstnaných ČR x Počet práceschopných osob ČR x * předpoklad Prameny: ČSÚ, MPSV, Dotazníky MPO a CI, propočty MPO Graf 10 - Počet nově vytvořených pracovních míst pobídkovými firmami Počet osob Počet zaměstnaných ČR Počet zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu Počet nových míst kumulovaně Významný vliv na trh práce má také vytváření nepřímých pracovních míst v důsledku investičních pobídek. Tento pojem znamená vytváření pracovních míst u subdodavatelů pobídkových firem z důvodu zvýšené poptávky pobídkových firem 17

18 Tabulka 8 - Vliv pobídkových firem na nezaměstnanost ČR * 2004* Skutečná míra nezaměstnanosti ČR 8,51% 9,03% 8,58% 9,11% 9,89% 10,20% Alternativní míra nezaměstnanosti 8,55% 9,13% 8,75% 9,31% 10,05% 10,34% Rozdíl 0,04% 0,10% 0,17% 0,20% 0,15% 0,14% * předpoklad Prameny: ČSÚ, MPSV, Dotazníky MPO a CI, propočty MPO Graf 11 - Vliv pobídkových firem na nezaměstnanost ČR 10% 8,5% 8,5% 9,0% 9,1% 8,6% 8,8% 9,1% 9,3% 9,9% 10,0% 10,2% 10,3% 0,3% Míra nezaměstnanosti % 8% 6% 4% 0,2% 0,1% 2% 0% * 2004* 0,0% Skutečná míra nezaměstnanosti ČR Alternativní míra nezaměstnanosti Rozdíl po materiálech, komponentách, službách a podobně. Zmíněné zvýšení poptávky je způsobeno vznikem nových pobídkových výrobních závodů nebo rozšířením či modernizací stávajících výrobních závodů. Vytváření nepřímých pracovních míst z pohledu celé ekonomiky ČR zatím není možné přesně kvantifikovat, jako hrubý odhad však lze předpokládat, že na 1 přímé pracovní místo se vytvoří 1 nepřímé pracovní místo. To znamená, že za období let 1999 až 2005 by se mělo vytvořit kumulovaně dalších 49 tisíc nepřímých pracovních míst Vzhledem k zahrnutí pouze 70% společností do této analýzy, lze očekávat skutečný vliv na trh práce ČR v letech 1999 až 2005 podstatně větší, než vyplývá z prezentovaných výsledků. V důsledku toho, že v průběhu let 2004 až 2005 přibudou ještě další společnosti podpořené investičními pobídkami, lze očekávat skutečný vliv pobídkových firem na trh práce ČR v tomto období dále výrazně větší. 18

19 7. ZÁVĚR K ANALÝZÁM Předkládaný materiál shrnuje analýzy investičních pobídek v České republice z hlediska vybraných indikátorů vývoje ekonomiky, v žádném případě však není komplexní analýzou dopadu investičních pobídek na českou ekonomiku. Investice v režimu investičních pobídek patří mezi velmi významné investice v ČR. Celkové investice pobídkových firem do hmotných a nehmotných aktiv a investice do strojů a zařízení v období let 1999 až 2005 neustále rostou, v roce 2005 by měly dosáhnout téměř 64 mld. CZK a 42 mld. CZK. Domácí investoři tvoří nezanedbatelnou část pobídkových firem. V období let 2000 až 2005 by se podíl domácích investorů na celkových investicích pobídkových firem měl pohybovat mezi 17% až 18%. Velmi významní pro českou ekonomiku jsou pochopitelně zahraniční investoři, neboť podíl investic zahraničních pobídkových firem na přímých zahraničních investicích do zpracovatelského průmyslu ČR v období 1999 až 2005 neustále roste, v roce 2002 dosáhnul přibližně 45%. Velmi pozitivní je vliv pobídkových firem na platební bilanci ČR. Saldo běžného účtu pobídkových firem je v období 1999 až 2005 pozitivní, a navíc v takové výši, že je schopno z velké části financovat deficit běžného účtu ČR. V roce 2005 by saldo běžného účtu pobídkových firem mělo dosáhnout téměř 148 mld. CZK. Pobídkové firmy v období 1999 až 2005 významně přispívají k tvorbě hrubého domácího produktu ČR a tudíž napomáhají stabilizaci ekonomiky a zajištění dlouhodobého hospodářského růstu. V roce 2005 by se měly pobídkové firmy podílet na HDP ČR více než 3% a na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu ČR téměř 15%. V neposlední řadě pobídkové firmy vytváří potenciál ke snižování nezaměstnanosti ČR a působí tak pozitivně na trh práce. Počet nově vytvořených pracovních míst by měl za období let 1999 až 2005 dosáhnout kumulovaně více než 49 tisíc přímých pracovních míst a přibližně stejný počet nepřímých pracovních míst. Do budoucna jsou připravovány podrobnější a komplexnější analýzy vlivu firem podpořených investičními pobídkami na českou ekonomiku, např. regionální analýzy investičních pobídek, podrobnější analýza vlivu investičních pobídek na trh práce, podrobnější analýza multiplikačních efektů apod. 19

20 8. POUŽITÉ PRAMENY 1. MPO, CI: Dotazníky MPO a CI, MPO: Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO, různá období V. Liška a kol.: Makroekonomie 7. A. Kadeřábková: Základy makroekonomické analýzy 8. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomie 20

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji. Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji. Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic Obsah prezentace Agentura CzechInvest Investiční atraktivita Ústeckého kraje Investiční pobídky v Ústeckém

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015 Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek Důvody novely zákona Změna pravidel na úrovni EU Obecné nařízení

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 1 of 1 1..13 1: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Jednotlivé série v grafech jsou obarveny podle toho, která strana v daném období vládla. V roce 199 ovšem začala ČSSD až v polovině roku,

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Téma: Státní rozpočet 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání 4. ročník

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR)

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) Tabulka č. 1: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků Počet aktivních subjektů podíl počtu MSP na celkovém

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více