V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:"

Transkript

1 Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti vykazování nákladů v rámci rozpočtové kapitoly č. 4 Provozní a režijní náklady. Pro náklady nárokované v rámci této kapitoly musí mít každý projekt vytvořenou a ze strany ŘO schválenou Metodiku výpočtu alikvotního podílu 1. Metodika musí být zpracována na standardizovaném formuláři metodiky výpočtu alikvotního podílu, který je k dispozici na V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Nájem kanceláře, popřípadě dalších prostor (tréninkové místnosti atd.), Vodné/stočné, Energie, Internet, Úklid, údržba a ostraha. Z provozních výdajů by měly být v metodice zahrnuty zejména: Telefonní poplatky a hovorné (upozorňujeme, že ačkoliv k metodice a následně k FZ postačí přiložit pouze uhrazenou fakturu, je příjemce povinen mít a na požádání předložit i podrobný výpis hovorů). Zahrnutí dalších provozních výdajů do metodiky závisí na potřebách a specifikách každého projektu. Přičemž všechny tyto výdaje lze považovat za způsobilé pouze za podmínky, že se 1 V případě, že Váš projekt již má Metodiku schválenou (máte v ruce jeden originál metodiky s podpisem ŘO a slovy schváleno ) berte tento jako pouze informativní, popřípadě jako návod pro provádění případných dalších změn. 1

2 jedná o skutečné výdaje, přímo související s realizací projektu financovaného z CIP EQUAL.V případech, kdy alikvotní podíl, který byste si mohli nárokovat, je roven 100% (tzn. náklad je plně využíván pro projekt EQUAL), nemusíte tento údaj do metodiky uvádět. Pokud ale nárokujete náklad pouze z části, tedy alikvotním podílem, je třeba uvést v metodice výpočet tohoto podílu. Pro výpočet existují 2 základní metody. Nic Vám nebrání použít jinou metodu, pokud bude nejrealističtěji odrážet rozložení nákladů na jednotlivé aktivity Vaší organizace. Základními metodami jsou: Výpočet dle m² Prostory společnosti XY mají plochu 100 m². Pro pracovníky projetu EQUAL byla vyhrazena kancelář o ploše 20 m² (zároveň se předpokládá, že tito zaměstnanci nevykazují mimo EQUAL žádné jiné aktivity pro zaměstnavatele). Alikvotní podíl pro výpočet režijních a provozních nákladů tak činí 20 % (výpočet: 20/100 * 100 = 20 %). Nájem kanceláře společnosti XY činí Kč a náklady na služby (elektřina, plyn) Kč. Společnost XY si tak může nárokovat maximálně Kč měsíčně na nájemném a 400 Kč na službách. Výpočet dle úvazků Ve společnosti XZ pracuje 12 zaměstnanců dohromady na 10 úvazků. Na projektu EQUAL pracují zaměstnanci na 4,5 úvazku. Alikvotní podíl pro výpočet režijních a provozních nákladů tak činí 45 % (výpočet: 4,5/10* 100=45%). Nájem kanceláře společnosti XZ činí Kč a náklady na služby (elektřina, plyn) Kč. Společnost XZ si tak může nárokovat maximálně Kč měsíčně na nájemném a 450 Kč na službách. Všechny propočty u konstantních nákladů uváděné v metodice musejí být dopočítány do výsledného procenta/čísla. U proměnných nákladů (častý případ u koeficientů pracovního úvazku, kdy dochází ke změně počtu zaměstnanců nebo dle rozdílných měsíčních faktur např. za telefon) postačí popsat metodu výpočtu (tj. uvést konkrétní vzorec) bez uvedení konkrétního výsledného procentuálního/číselného vyjádření. Konkrétní výpočty alikvotních podílů pak budete předkládat spolu s finančními zprávami. Uvedené komentáře výpočtu podílů mají být úplné a jednoduše pochopitelné. 2

3 Jednotlivé propočty musejí být podloženy podklady, které budou přiloženy k metodice jako přílohy. Jedná se zejména o nájemní smlouvu, faktury za telefon, internet, režie spojené s nájmem, úklid atd. V případě energií, které jsou často hrazeny formou záloh, je možné předložit zálohovou fakturu, která však musí být do konce projektu vyúčtována. V případech, kdy jsou výpočty prováděny na základě faktur, které budou proměnné každý měsíc, nemusíte tyto faktury k metodice předkládat. Pouze uveďte, že relevantní faktury za jednotlivá období budou přiloženy v rámci finanční zprávy, kde budou dané náklady nárokovány. V případech, kdy alikvotní podíl, který by si organizace mohla nárokovat, je vyšší než povolená částka v rozpočtu uveďte do komentáře, že náklad je nárokován max. do výše dle rozpočtu. Metodiku výpočtu alikvotního podílu zpracujte do předepsaného formuláře nejen za sebe (příjemce dotace), ale také za všechny Vaše partnery, kteří si budou uplatňovat výše uvedené režijní a provozní výdaje. Metodiku zpracovanou za celé rozvojové partnerství pak zašlete ve třech originálech (jeden zůstává na ŘO, jeden NPS a jeden se vrací Vám) a v jedné kopii je doplňte podkladovými dokumenty, na základě kterých jste alikvotní podíly spočetli. Na poslední stránce oficiálního formuláře Metodiky nezapomeňte vyplnit přehledovou tabulku (vyplněný vzor přehledové tabulky, včetně popisků přikládáme k této informaci). V případě, že se bude částka v každé finanční monitorovací zprávě měnit (například u nájmu kanceláře, kde fond pracovní doby nebude stálý), nebudete do posledního sloupce Náklady na projekt EQUAL v Kč/měsíc nic vyplňovat. Pro Vaši kontrolu všech formálních a věcných náležitostí si před odesláním metodiky na NPS odpovězte na následující otázky: 1) Je metodika zpracována na předepsaném formuláři (viz formulář ke stažení na souhrnně za celé rozvojové partnerství? 2) Je metodika zpracována pro všechny režijní a provozní výdaje, které se nárokují alikvotně? 3

4 3) A naopak v ní nejsou obsaženy žádné výdaje dalších kapitol, pokud to nevyplývá z vlastního projektu a jeho specifické povahy? 4) Obsahuje metodika pouze způsobilé výdaje? 5) Obsahuje metodika pouze výdaje zahrnuté ve schváleném rozpočtu RP? 6) Byly v metodice použity správné a logické metody výpočtu a jsou tyto postupy a jejich výsledky v metodice jasně a dostatečně odůvodněné? 7) Obsahuje metodika konkrétní procenta (proměnné platby) a popřípadě i konkrétní částky (stálé platby), které budou nárokovány? 8) Je metodika podepsána osobou zodpovědnou za její sestavení i osobou zodpovědnou za schválené metodiky ze strany příjemce dotace? 9) Je metodika vyhotovena ve třech originálech a jsou k ní alespoň v jedné kopii přiloženy veškeré relevantní přílohy (např. kopie smlouvy o pronájmu kanceláře nebo prostor, kopie daňových a účetních dokladů, kopie o rozpisu jednotlivých nárokovaných služeb, kopie zálohových faktur atd.)? 10) Je v metodice uvedeno datum její účinnosti? Pokud jste si na všechny otázky odpověděli ANO, pak je Vaše metodika připravena ke schválení. Proto nám ji zašlete, a to nejlépe s nejbližší finanční zprávou. Po kontrole z naší strany předáme metodiku ke schválení na ŘO. Jedno paré schválené metodiky by se Vám následně mělo vrátit zpět k založení. Zároveň upozorňujeme, že bez této metodiky nebude nadále možné výdaje v rámci Režijních a části Provozních nákladů nárokovat. V případě dotazů jsme vám k dispozici na u nebo na tel. čísle S pozdravem NPS 4

5 jednotka/ náklad, služba příjemce/ partneři celkové náklady v Kč/měsíc náklady na projekt EQUAL v % náklady na projekt EQUAL v Kč/měsíc A) nájem kanceláře příjemce partner č. 1 partner č. 2 partner č. 3 celkem B) vodné/stočné příjemce partner č. 1 partner č. 2 partner č. 3 celkem C) energie příjemce partner č. 1 partner č. 2 partner č. 3 celkem. 5

6 . Vysvětlivky k tabulce: Sloupeček: Celkové náklady Uveďte celkovou částku např. z nájemní smlouvy. Pokud se celková částka pravidelně mění dle předložených faktur, napište do kolonky text: dle faktury. Pokud se jedná o čtvrtletní vyúčtování, uveďte náklady na 1 měsíc a přidejte pod tabulku komentář, že fakturace probíhá čtvrtletně. Sloupeček: Náklady na projekt EQUAL v % Sloupec se vztahuje pouze k projektu Equal. Zde uveďte procentuální podíl nárokovaných nákladů, dle dané metodiky u proměnných nákladů uveďte komentář dle faktury. Sloupeček Náklady na projekt EQUAL v Kč/měsíc Zde uveďte uznatelnou částku, která bude nárokována ve FZ. Ve většině případů, by se tato částka měla rovnat propočtu: celkové náklady*procento uvedené ve sloupci EQUAL %. Pouze u případu, kdy alikvotní podíl, který by si organizace mohla nárokovat, je vyšší než povolená částka v rozpočtu, uvede se do tohoto sloupce maximální možná částka dle rozpočtu. Příklad: Nájemné celková částka: ,- měsíc Rozpočet na měsíc: 8 000,- Alikvotní podíl na EQUAL dle metodiky: 20% 6

7 Propočtem by mohla být nárokována částka ,-Kč/měsíc. Dle rozpočtu je uznatelná pouze částka 8 000,-Kč/měsíc, tzn. 8% z celkových nákladů. Do souhrnné tabulky bude vyplněno Celková částka ,-Kč/měsíc, podíl na EQUAL 20% a ve sloupci náklady na EQUAL celkem v Kč/měsíc bude uvedeno 8 000,- Kč. 7

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách

Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy (dále jen ŘO ) na základě svých zkušeností z prvních výzev vytvořil přehled nejčastějších chyb

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách)

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) 10. 10. 2014 Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) Upozornění Následující text je nutno chápat jako doporučení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK Č.j.: 26891/2010-41 Metodický dopis č. 18 Metodika ukončování projektů OP VK 1. Úvod Metodika ukončování projektů je určena pro příjemce individuálních projektů, globálních grantů a technické pomoci a

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více