Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014."

Transkript

1 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Část první Zajištění výuky Cíl: Kvalifikovaně zajistit pro školní rok 2013/2014 výuku předmětů Informatika a Informační a komunikační technologie (dále IT): Místo výkonu: Poděbradská 1 (dále H): Pod Balkánem (dále F): Poděbradská 12 (dále P): Vyučující: Mgr. Tarabec, Ing. Vlk, Ing. Nosek Mgr. Čermák, Ing. Šrámek Bc. Peňáz, Ing. Šrámek ZŘTV-H, F, P Část druhá Technické a didaktické prostředky A učebny, kabinety Stávající stav k : Počet učeben s PC H F P IT odborných Celkem žáků denního studia: 600 Počet PC celkem: 145 Počet pedagogických pracovníků: 102 Počet PC připojených k internetu: 99 Počet diaprojektorů: 8 Aktivní tabule: 8 Technické parametry školní sítě viz. Příloha 1. Usilovat o maximální využití pracoven informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro výuku IT, i jiných předmětů ve spolupráci s jejich vyučujícími učiteli. 2. Zajistit bezproblémový chod pracoven IT prostřednictvím jejich správců. 3. Využívat moderních informačních prostředků při vyučování. str. 1/9

2 4. Ve spolupráci s externími firmami zajistit bezproblémový chod školních počítačových sítí. 5. Modernizace počítačové sítě (H). 6. Modernizace výuky (školní tablety). Termín splnění: ad 1-4) po celý školní rok, ad 5) září 2013 ZŘ B programové vybavení 1. Využívat ve vyšších ročnících specializované programy pro výuku elektrotechniky (CAD systémy), matematiky atd. 2. Udržovat aktualizovaný stávající softwarový park. 3. Škola používá tyto základní programové platformy: MS Windows 7, MS Windows XP, MS Office 2007 a 2010, MS Outlook 2007 a C Dostupnost výpočetní techniky pro přípravu učitelů na vyučování 1. PC v kabinetech a dalších pracovištích (s přístupem do domény COPTH). 2. Společné sdílené tiskárny ve všech místech výkonu školy. Mgr. Tarabec a) Vnitřní informační systém Část třetí Infomační systém školy 1. Síťový disk slouží k výměně informací mezi pedagogickými pracovníky, mezi vedením školy a učiteli a mezi učiteli a žáky. 2. Televizní informační systém podává informace o školních akcích, prezentují se zde úspěchy žáků v různých soutěžích apod. 3. Tok informací bez využití ICT Vývěsky na nástěnkách ve sborovně, na chodbách Porady pedagogických pracovníků Třídnická hodina Třídní kniha, deník OV Klasifikační arch Záznam o výchovných opatření (kniha) Omluvné listy b) Vnější informační systém Vnější informační systém slouží k poskytnutí informací zájemcům o studium, rodičům, případně dalším osobám. Hlavním digitálním komunikčním prostředkem s veřejností jsou školní webové stránky. str. 2/9

3 1. Školní webové stránky 1. Prezentovat školní aktivity na internetu a zajistit tak informovanost učitelů, žáků, jejich rodičů a široké veřejnosti. 2. Průběžně aktualizovat obsah školního webu včetně další školní domény 3. Modernizace školních stránek a 2. Tok informací bez využití ICT Inzerce v tisku Nábor v ZŠ Dny otevřených dveří Veletrhy škol Kontakt s rodiči (telefonický, písemný, osobní) Třídní schůzky Část čtvrtá Využití ICT při výuce netechnických předmětů 1. Využívat mobilní pracoviště (notebooky, dataprojektory) při výuce technických i netechnických předmětů. 2. Využívat znalostí pedagogů, které získali v rámci školení SIPVZ. ZŘTV-H, F, P Vedení školy: 4. Podporuje a motivuje učitele k používání moderních didaktických prostředků. 5. Provádí hospitační činnost zaměřenou na sledování četnosti a efektivity využití informačních technologií ve výuce v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. 6. Umožňuje učitelům netechnických předmětů absolvovat školení zaměřená na využití informačních technologií a informatiky. 7. Zajišťuje dostupnost výpočetní techniky ve škole i mimo vyučování, viz. dále. 8. Podporuje projekty zaměřené na využití ICT. Předmětové komise 1. Zahrnují ve svých plánech využití ICT při vyučování a v domácí přípravě žáků. 2. Zprostředkovávají výměnu zkušeností s aplikací ICT ve výuce. 3. Podílí se na návrhu a realizaci plánu ICT. str. 3/9

4 Část pátá Metodik ICT Pro školní rok 2013/2014 stanovil ředitel školy následující metodiky ICT: Poděbradská 1 Poděbradská 12 Pod Balkánem 599 Mgr. M. Tarabec pí K. Křikavová Ing. M. Šrámek Pro školní rok 2013/2014 stanovil ředitel školy koordinátorem ICT Mgr. Tarabce. 1. Prostřednictvím metodika zajistit informovanost učitelů z oblasti ICT. 2. Organizovat a zajišťovat školení. 3. Rozvíjet mezipředmětové vztahy. 4. Pravidelně sledovat dostupnost a využívání ICT žáky školy mimo vyučování. ZŘTV-H, F, P Část šestá Mimoškolní činnost žáků 1. Nabídka kroužku programování v objektovém programovacím jazyku Scratch a v jazyku Java od října 2013 (vedoucí kroužku Mgr. Michal Tarabec). 2. Zajistit dostupnost aktuálních informací prostřednictvím odborných časopisů (Extra PC, PC magazín, PC Word, Chip, Computer atd.). 3. Podle zájmů žáků a organizačních možností školy realizovat další zájmové kroužky. 4. Možnost zapůjčení netbooků v každém místě výkonu školy. 5. Multimediální kiosky (1 ks v každém místě výkonu školy). 6. Kopírování na velkokapacitních kopírkách pomocí systému karet ISIC. ZŘTV-H, F, P Část sedmá ECDL European Computer Driving Licence str. 4/9

5 1. V rámci výuky ICT ve studijních oborech na všech místech výkonu školy zařadit do výuky dovednosti vyžadované pro zkoušku ECDL. 2. V rámci spolupráce s PedF UK v Praze umožnit žákům školy dobrovolně absolvovat ECDL zkoušky za zvýhodněných finančních podmínek. 3. Využít šestiletých zkušeností z testování ECDL našich žáků (zkušenosti zaznamenány v projektu Pedagogika v roce 2007). 4. Celková úspěšnost ECDL našich žáků od školního roku 2005/2006 do roku 2012/2013 podle modulů:lková úspěšnost našich žáků v ECDL testech od školního roku 2005/2006 do roku 2009/2010 podle moduů: Školní rok/modul % 2005/ / / / / / / / Plán testování ECDL: Vybrané 3 moduly: březen 2014 Zbývající 4 moduly: květen 2014, případné opravy a zkoušky v náhradním termínu v roce 2015 Termín splnění: červen 2014 Mgr. Tarabec Část osmá Předmětová komise přírodovědných předmětů 1. Sledovat moderní trendy a vývoj v oblasti ICT v rámci dalšího vzdělávání. pedagogických pracovníků, především prostřednictvím internetových zdrojů, výstav a odebíráním odborných časopisů. str. 5/9

6 2. Spolupráce učitelů ICT při tvorbě tematických plánů a jejich aktualizace s ohledem na vývoj ICT dle vyučovaných oborů na škole. 3. Předmětová komise doporučuje didaktické vyučovací pomůcky. Termín splnění: průběžné po celý školní rok Mgr. Tarabec Část devátá Propagace a rozvoj informačních technologií 1. Organizovat různé vzdělávací a zábavné akce s využitím ICT (Akce Škola v pohodě, školní turnaje). 2. Semináře, přednášky a školení v centru EVVO v Poděbradské Informační nástěnky. 4. Evidence žáků, tvorba rozvrhu a zpracování vysvědčení a školní matrika v programu Bakaláři. Společná databáze pro všechna místa výkonu. 5. Implementace aplikací na platformě Sharepoint 2010 a jejich maximální využití především ve výuce při elektronické komunikaci mezi učiteli a žáky. 6. Bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím WIFI ve všech místech výkonu školy. 7. Velkoplošné obrazovky pro online informace ve všech místech výkonu školy. 8. Malá počítačová síť na chodbě v 1. patře budovy na Poděbradské 1 pro žáky (řešení školních domácích úloh, mimoškolní činnost). 9. CAD systémy ve výuce informatiky. Termín splnění: průběžné po celý školní rok Mgr. Chejnová, Mgr. Tarabec, ZŘTV-H, P, ZŘPV-H Část desátá Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Účast na školeních, odborných seminářích pro pedagogy. 2. Podpora aktivit učitelů pro jejich profesní odborný růst. Termín splnění: průběžné po celý školní rok ZŘTV-H, F, P, Mgr. Tarabec str. 6/9

7 Část jedenáctá Závěr Požadavky pro školní rok 13/14 a využití v následujících letech 1. Dovybavení 2ks dataprojektor za odcizené v místě výkonu Pod Balkánem Výstavba infrastruktury v učebně EK, současné WiFi je pro výuku nevyhovující 3. Nákup SW pro účetnictví POHODA možný projekt začlenění školy do programu certifikace. 4. Prověřit možnost nainstalování SW nástroje v učebnách VT, pomocí kterého by bylo možné dočasně odpojit studentům přístup na Internet při současném zachování možnosti práce v lokální síti. Např. Tento SW nabízí i další možnosti vzdálené správy PC (sledování i plné řízení žákovského PC, nahrávání obrazovky, kopírování souborů, zaslání zprávy, vzdálený příkazový řádek...) V školním roce 2013/14 je plánovaná další restrukturalizace ICT v místě výkonu školy Pod Balkánem 599, a to učebny EK k obrazu požadavkům vyplývajících ze skladby učiva na škole. Nelze však opomenout neustálé sledování nových technologií a jejich zavádění do pracovního procesu. Dalším zvýrazněním ICT ve výuce je možnost použití dotykových PC Tabletů, které jsou již k dispozici. V Praze de 27. září 2013 Mgr. Josef Ležal ředitel školy str. 7/9

8 Příloha Technické parametry školní sítě připojení k internetu: Počítačová síť - COPTH COPTH - P1 LAN - 1Gbit, strukturovaná kabeláž CAT6 modulární síťové prvky spojené v jádře do routovacího switche (L3 routované VLAN) propojení dvou budov (hlavní a správní) optickou linkou 2 Gbit/s počet portů: 192 internet: 6 Mbit/s na technologii Summit v učebnách kombinace Win7 a XP 6xWifiAP (hotspot a 802.1x) standard a,b,g (u učeben i n) COPTHP12 LAN - 1Gbit, strukturovaná kabeláž CAT6 stohované síťové prvky s propojením do jádra centrály na centrálu spojeno laserovým pojítkem 100 Mbit/s učebny dvě, 1. vybavena 12 počítači DELL Optiplex GX zatím deseti počítači HP dc7600 SFF obě učebny na WinXP 3xWifiAP (hotspot a 802.1x) standard a,b,g internet sdílen s P1 počet portů: 96 COPTH - Fišpanka LAN - 1Gbit, strukturovaná kabeláž CAT6 modulární switch, stohovací switch, routované VLAN napojení na centrálu pomocí spoje router-router linkou VPN IPSec internet 6 Mbit/s na technologii Summit v učebnách Windows 7 učebny 2, 1. počítače dc5800 (Šrámek), 2. počítače HP 6000 (Tejnorová) počet portů: 96 4xWifiAP (jen 802.1x), standard a,b,g počet počítačů: Fišpanka - 2x16 + učitelská PC serverová část: 4 fyzické servery se zapnutou rolí Hyper-V HP Proliant ML350 G6, CPU E5530, 12 GB RAM, 8x146 GB RAID5 - Poděbradská 1 HP Proliant ML350 G5, CPU E5320, 12 GB RAM, 6x146 GB RAID5 - Poděbradská 1 HP Proliant ML350 G5, CPU E5320, 10 GB RAM, 4x72 GB RAID5 - Poděbradská 12 HP Proliant ML350 G5, CPU E5420, 8 GB RAM, 4x146 GB RAID5 - Fišpanka 1 fyzický server pro zajištění SW firewallu ISA server HP Proliant DL320 G5, CPU X3065, 1 GB RAM, 2x80 GB SATA RAID1 1 fyzický server pro management HP Proliant ML370 G4, Xeon 3,4 Ghz, 3 GB RAM, 3x146 GB SCSI RAID5 1 fyzický server pro zálohování HP Proliant ML110 G6, X3340, 4 GB RAM, 1x250 GB, 3x1,5 TB - SC Data Protection Manager 2010, + HP D2D120 1,5 TB jako "pásková" záloha str. 8/9

9 str. 9/9

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017

Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ČEJKOVICKÁ 10, příspěvková organizace Čejkovická 10, 628 00 Brno Tel. 544233629, Fax 544230862, E-mail info@zscejkovicka.cz Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017 V rámci

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více