Informace k převodu na nový školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace k převodu na nový školní rok"

Transkript

1 Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod na nový školní rok a budou platit následující pravidla. Převod na nový školní rok lze provést ve chvíli, kdy jste si jisti, že žádného nového žáka nebudete přidávat do evidence uplynulého školního roku v modulu Evidence žáků, ani přesouvat žáka, který přerušil nebo ukončil studium v průběhu uplynulého školního roku (ale ne na konci šk. roku - pokud žák dokončil šk. rok a nenastoupí v novém šk. roce, vyřazujete jej až po převodu na nový šk. rok). Funkce Převod dat na nový školní rok provádí následující nastavení údajů pro školní matriku: Datum odchodu pokud existuje klasifikační záznam v modulu Závěrečné zkoušky a maturity, pak se načte datum maturity (u závěrečných zkoušek datum ústní, praktické a písemné zkoušky a použije se poslední datum, u absolutoria datum zkoušky) a žák u maturity (závěrečné zkoušky, absolutoria) uspěl, pak se doplní datum zkoušky. V opačném případě se nastaví 30.6.XXX (např ). Průběh vzdělávání - Vzdělávání ukončeno Ukončení doch. (ZŠ) Pro žáky 9. ročníku se nastaví Ukončení vzdělávání na ZŠ základní vzdělání, pro žáky 10. ročníku se nastaví Ukončení vzdělávání na ZŠ speciální základy vzdělání jinak se nastaví Přestup na jinou základní školu Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) Pokud žák úspěšně absolvoval maturitu (závěrečnou zkoušku, absolutorium) pak se přednastaví Úspěšné absolvování jinak Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky. Přednastavené údaje pro jednotlivé žáky je třeba zkontrolovat! To že žák u maturity (závěrečné zkoušky, absolutoria) uspěl, znamená celkový prospěch prospěl s vyznamenáním nebo prospěl. Uživatel tedy nemusí provádět nastavení, která odpovídají výše uvedenému popisu a která provede funkce Převod dat na nový školní rok. Pokud ale uživatel uvedená nastavení před převodem sám provede, zůstanou po převodu zachována. Vyřazování žáků z evidence, kteří od 1. září nastupují na jiné škole, se provádí po převodu na nový školní rok. Kvůli správné evidenci cizích jazyků pro potřeby školní matriky je nutné, aby se co nejdříve po provedení převodu na nový školní rok provedly v modulu Klasifikace žáků tyto operace: * Nastavení předmětů pro jednotlivé třídy (funkce Konfigurace Práce s číselníky Číselník předmětů po třídách). * Přiřazení předmětu cizí jazyk jednotlivým žákům. Protože u většiny žáků to bude shodné s předchozím rokem, použijte funkci Vstupy Kopie volitel. předmětů z loň. šk. roku Kopie pro celou školu. Pro nové žáky nebo změny cizího jazyka nebo přidání cizího jazyka použijte funkce z nabídky Vstupy Zadání volitelných předmětů. Důležité je, aby na klasifikačních kartách žáků při použití funkce Výstupy Prohlížení klasifikace byl zobrazen jeho cizí jazyk. Pokud vyřadíte žáka z evidence, který nemá nastaven cizí jazyk, bude to problém u předávání dat ze školních matrik (i kdyby se tento žák na Vaší škole ani neukázal).

2 Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než se provedl převod na nový školní rok, bylo třeba provést několik operací např. na středních školách provést funkci Datum odchodu v modulu Závěrečné zkoušky a maturity nebo na málotřídních základních školách správně nastavit údaje o ukončení vzdělávání pro žáky posledního ročníku. Pokud se tyto funkce neprovedly, pak převod na nový školní rok doplnil údaje, které nemusely odpovídat skutečnosti a bylo třeba provádět opravu. Další operace bylo nutno provádět přímo po převodu na nový školní rok: např. ukončit studium pro žáky, kteří již nebudou pokračovat ve studiu na vaší škole, převést přijaté uchazeče / zapsané žáky, nastavit předměty (především cizí jazyky), které žáci studují. Nová verze průvodce převodem na nový školní rok se snaží zahrnout tyto požadavky, umožňuje ovšem pracovat s převodem na nový školní rok stejně jako doposud. Je řešena formou průvodce a skládá se z následujících kroků: 1. krok Úvodní okno průvodce převodem na nový školní rok 2. krok Načtení nastavení převodu nový školní rok 3. krok Konfigurace převodu na nový školní rok 4. krok Nastavení převodu na nový školní rok pro třídy a žáky 5. krok Protokoly o nastavení převodu na nový školní rok 6. krok Potvrzení provedení převodu na nový školní krok 7. krok Vlastní převod na nový školní rok Úvodní okno průvodce převodem na nový školní rok První krok průvodce na nový školní rok. V horní části okna obsahuje informaci i tom, ze kterého školního roku na který se převod provádí (např. Převod ze školního roku 2011/12 na školní rok 2012/13). V dialogovém okně je také doporučení provést zálohu dat před převodem na nový školní rok. Zálohu dat provedete kliknutím na odkaz Zálohovat data. Načtení nastavení převodu nový školní rok Druhý krok průvodce nový školní rok se může a nemusí zobrazit. Vše závisí na tom, jestli byl převod na nový školní rok již prováděn a v průběhu spuštění převodu byla využita funkce pro uložení provedených nastavení v průvodci převodem na nový školní rok a práce s funkcí převod na nový školní rok byla přerušena (převod na nový školní rok nebyl dokončen). Tato možnost je novinkou v průvodci převodem na nový školní rok. Pokud tedy bylo nastavení provedené v průvodci na nový školní rok uloženo, pak se toto dialogové okno zobrazí a nabízí možnost načtení provedených nastavení. O tom, zda bude uložené nastavení načteno rozhoduje položka načíst nastavení převodu na nový školní rok. Tato položka je přednastavena na ano (je zaškrtnuta). Je-li položka načíst nastavení převodu na nový školní rok zaškrtnuta, pak po stisku tlačítka Další dojde k načtení uloženého nastavení. Nechcete-li nastavení převodu načíst, položku načíst nastavení převodu na nový školní rok nezaškrtávejte možno využít v situaci, kdy si nejste jisti, zda jsou provedená nastavení v pořádku. Pokud se nastavení nenačte, data jsou ve stejném stavu jako při prvním spuštění funkce Převod na nový školní rok. Konfigurace převodu na nový školní rok Třetí krok průvodce převodem na nový školní rok umožňuje nastavit jaké operace chcete při převodu na nový školní rok provést. V horní části dialogového okna se nachází vstupní řádek, ve kterém je možno vybrat Typ převodu na nový školní rok. Pod tímto vstupním řádkem se nachází zaškrtávací položky pro jednotlivá nastavení. Typ převodu na nový školní rok: základní převod na nový školní rok nastavení umožní provést převod na nový školní rok tak, jak tomu bylo doposud úplný převod na nový školní rok nastavení umožní v průběhu převodu na nový školní všechny operace, které nový průvodce nabízí vlastní převod na nový školní rok nastavení převodu na nový školní rok upravené uživatelem

3 Konfigurace převodu na nový školní rok: převod žáků a tříd na nový školní rok Nastavení pro převod žáků a tříd na nový školní rok v dosavadní podobě. V rámci tohoto kroku probíhá nastavení, které třídy pokračují ve studiu a které studium končí. Nastavení probíhá po celých třídách, nelze nastavit ukončení vzdělávání pro jednotlivé žáky. Nastavení je implicitně vybráno a není možno jej změnit. opakování ročníku Nastavení, které umožňuje určovat, kteří žáci ze tříd, které pokračují ve studiu, budou opakovat ročník a přidělit těmto žákům třídu, ve které budou pokračovat ve studiu v novém školním roce. Opakování ročníku je možno provést kdykoliv po převodu na nový školní rok v modulu Evidence žáků pomocí funkce Přesun žáka. přesuny žáků mezi třídami, spojení tříd Nastavení, které umožňuje vybrat a přesunout žáky do tříd, ve kterých budou pokračovat ve studiu po převodu na nový školní rok. V této části průvodce lze také provést spojení či rozdělení tříd. Přesuny žáků mezi třídami lze provést kdykoliv po převodu na nový školní rok v modulu Evidence žáků pomocí funkce Přesun žáka. ukončení vzdělávání pro žáky jiných, než posledních ročníků studia Nastavení, které umožňuje ukončení vzdělávání pro žáky z jiných, než posledních ročníků např. pro žáky, kteří přestupují na jinou školu, nebo pro žáky základních škol, kteří po pátém nebo sedmém ročníku odchází studovat na víceleté gymnázium převod přijatých uchazečů / zapsaných žáků Nastavení, které umožní provést převod přijatých uchazečů (zapsaných žáků) do Evidence žáků. Převod probíhá odděleně pro Evidenci žáků 1 a Evidenci žáků 2. Převod přijatých uchazečů (zapsaných žáků) lze provést kdykoliv později v modulu Evidence žáků pomocí funkce Převod přijatých uchazečů (Převod zapsaných žáků). naplnění číselníku předmětů po třídách, kopie volitelných předmětů z loňského školního roku Nastavení, které umožní upravit číselník předmětů na škole, naplnit číselník předmětů po třídách a provést kopii volitelných předmětů z loňského školního roku pro celou školu. Uvedené operace lze provést kdykoliv později v Hlavním modulu (funkce Číselník předmětů na škole) a v modulu Klasifikace žáků (funkce Číselník předmětů po třídách, Kopie volitel. předmětů z loň. šk. roku). Nastavení převodu na nový školní rok pro třídy a žáky Čtvrtý a nejdůležitější krok průvodce převodem na nový školní rok. V tomto dialogovém okně se provádí všechna důležitá nastavení pro převod na nový školní rok. V levé části dialogového okna se nachází seznam tříd. V seznamu jsou nejdříve třídy pro Evidenci žáků 1 a pak pro Evidenci žáků 2. V seznamu jsou třídy seřazeny podle ročníku a zkratky. Nejdříve se zobrazují třídy z aktuálního školního roku, pak následují třídy vložené jako nové třídy v novém školním roce. Jako poslední položka v seznamu se nachází Přidat novou třídu. Průvodce převodem na nový školní rok provede výpočet, ve kterém nabídne, které třídy budou pokračovat do dalšího ročníku a které budou končit vzdělávání, a pokusí se navrhnout nové označení třídy a nové textové označení třídy v novém školním roce. Algoritmus funguje tak, že pro odchod do archivu (ukončení vzdělávání) jsou označeny třídy, které mají nejvyšší ročník. Pokud byla provedena příprava na nový školní rok, pak se použije nastavení provedené při přípravě na nový školní rok. Způsob zobrazení tříd v seznamu: 1.A 2.A třída 1.A pokračuje do dalšího ročníku, zkratka třídy v novém školním roce 2.A 4.A archiv třída končí vzdělávání, odchází do archivu 1.A (nová třída) nově založená třída pro nový školní rok

4 Po kliknutí na třídu v seznamu se v pravé části okna zobrazí pracovní plocha, ve které lze provádět různé operace. Vzhled pracovní plochy závisí na tom, jak je nastavena konfigurace převodu na nový školní rok. Přednastavené údaje pro jednotlivé třídy je třeba zkontrolovat! Třída pokračuje do dalšího ročníku Pokud třída pokračuje do dalšího ročníku, pak se zobrazí následující záložky, ve kterých je možno provádět odpovídající nastavení: Záložka Třída Na záložce se nachází základní nastavení, zda třída pokračuje do dalšího ročníku nebo zda třída končí vzdělávání. Je-li vybráno pokračování do dalšího ročníku, pak je možno zadat Nové označení třídy a Nové textové označení třídy. Záložka Opakování ročníku Záložka Opakování ročníku slouží k výběru žáků, kteří budou opakovat ročník a k nastavení třídy, ve které budou pokračovat v novém školním roce. Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. U žáků, kteří neprospěli ve 2. pololetí se navíc zobrazuje celkový prospěch (zobrazen červeně). Ovládání: Žáky, kteří budou opakovat ročník, je třeba v seznamu zaškrtnout. Přidělení třídy, ve které budou žáci pokračovat po převodu na nový školní rok, se provádí kliknutím na odkaz Nastavit třídu pro žáky, kteří budou opakovat ročník v dialogovém okně Nastavení třídy. Po nastavení třídy se přidělená třída zobrazí za jménem žáka. Po převodu na nový školní rok budou mít tito žáci nastaven údaj Průběh vzdělávání na Opakovaní ročníku. Záložka Přesun žáků Záložka Přesun žáků slouží k výběru žáků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné, než dosavadní třídě. Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. Ovládání: Žáky, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné třídě, je třeba v seznamu zaškrtnout. Přidělení třídy, ve které budou žáci pokračovat po převodu na nový školní rok, se provádí kliknutím na odkaz Nastavit třídu pro žáky, kteří se přesouvají mezi třídami v dialogovém okně Nastavení třídy. Po nastavení třídy se přidělená třída zobrazí za jménem žáka. Po převodu na nový školní rok budou mít tito žáci nastaven údaj Průběh vzdělávání na Řádné vzdělávání. Tím, že je možno v seznamu označit více žáků současně, lze provádět hromadné přesuny žáků (např. při spojení nebo naopak při rozdělení tříd). Záložka Ukončení vzdělávání Záložka Ukončení vzdělávání umožňuje nastavit ukončení vzdělávání pro žáky, kteří jsou ve třídách, které pokračují do dalšího ročníku (např. žák přestupuje na jinou školu, nebo ze základní školy odchází na víceleté gymnázium). Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. Ovládání: Žáky, kteří končí vzdělávání je třeba v seznamu zaškrtnout. Poté se za jménem žáka objeví údaje, které se týkají ukončení vzdělávání. Jedná se o Datum odchodu, Průběh vzdělávání, Ukončení doch. (ZŠ) a Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) (položky se zobrazují v závislosti na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků). V seznamu žáků není dostatek místa pro zobrazení úplného obsahu uvedených položek, proto se zobrazuje pouze několik prvních znaků. Přesný obsah uvedených položek se zobrazuje pod seznamem žáků, a to vždy pro aktuálního žáka v seznamu. Pod uvedenými položkami se nachází odkaz Změnit údaje o ukončení vzdělávání pro žáka příjmení a jméno žáka. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí dialogové okno Ukončení vzdělávání, ve kterém lze nastavit údaje pro ukončení vzdělávání. Nastavení údajů pro ukončení vzdělávání je třeba provádět pro každého žáka jednotlivě.

5 Přednastavené údaje: Datum odchodu XXXX (např ) Průběh vzdělávání - Vzdělávání ukončeno Ukončení doch. (ZŠ) - Přestup na jinou základní školu Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) - Přestup na jinou školu Přednastavené údaje pro jednotlivé žáky je třeba zkontrolovat! Žák může být vybrán pouze v jednom seznamu, nemůže mít nastaveno např. opakování ročníku a přesun. Po zaškrtnutí žáka v jednom ze seznamů se tento žák v ostatních seznamech znepřístupněn. Třída končí vzdělávání Pokud třída končí studium a odchází do archivu, pak se zobrazí následující záložky, ve kterých je možno provádět odpovídající nastavení: Záložka Třída Na záložce se nachází základní nastavení, zda třída pokračuje do dalšího ročníku nebo zda třída končí vzdělávání. Je-li vybráno ukončení vzdělávání, pak se na záložce zobrazuje seznam žáků třídy. Ovládání: Žáci, kteří končí vzdělávání, jsou v seznamu zaškrtnuti (implicitně všichni). Pro každého žáka se zobrazuje příjmení a jméno a údaje o ukončení vzdělávání: Datum odchodu, Průběh vzdělávání, Ukončení doch. (ZŠ) a Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) (položky se zobrazují v závislosti na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků). V seznamu žáků není dostatek místa pro zobrazení úplného obsahu uvedených položek, proto se zobrazuje pouze několik prvních znaků. Přesný obsah uvedených položek se zobrazuje pod seznamem žáků, a to vždy pro aktuálního žáka v seznamu. Pod uvedenými položkami se nachází odkaz Změnit údaje o ukončení vzdělávání pro žáka příjmení a jméno žáka. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí dialogové okno Ukončení vzdělávání, ve kterém lze nastavit údaje pro ukončení vzdělávání. Nastavení údajů pro ukončení vzdělávání je třeba provádět pro každého žáka jednotlivě. Pokud žák bude ve vzdělávání pokračovat, např. opakovat ročník, pak je nutno jeho zaškrtnutí zrušit. Přednastavené údaje: Datum odchodu pokud existuje klasifikační záznam v modulu Závěrečné zkoušky a maturity a žák u maturity (závěrečné zkoušky, absolutoria) uspěl, pak se naplní datem maturity (u závěrečných zkoušek z data ústní, praktické a písemné zkoušky se použije se poslední datum, u absolutoria datem zkoušky). V opačném případě se nastaví 30.6.XXX (např ). Průběh vzdělávání Vzdělávání ukončeno Ukončení doch. (ZŠ) pro žáky 9. ročníku se nastaví Ukončení vzdělávání na ZŠ základní vzdělání, pro žáky 10. ročníku se nastaví Ukončení vzdělávání na ZŠ speciální základy vzdělání, jinak se nastaví Přestup na jinou základní školu Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) pokud žák úspěšně absolvoval maturitu (závěrečnou zkoušku, absolutorium), pak se přednastaví Úspěšné absolvování, jinak Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky. Přednastavené údaje pro jednotlivé žáky je třeba zkontrolovat!

6 To, že žák u maturity (závěrečné zkoušky, absolutoria) uspěl, znamená celkový prospěch prospěl s vyznamenáním nebo prospěl. Záložka Opakování ročníku Záložka Opakování ročníku slouží k výběru žáků, kteří budou opakovat ročník a k nastavení třídy, ve které budou pokračovat v novém školním roce. Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. U žáků, kteří neprospěli ve 2. pololetí se navíc zobrazuje celkový prospěch (zobrazen červeně). Ovládání: Žáky, kteří budou opakovat ročník, je třeba v seznamu zaškrtnout. Přístupní jsou pouze ti žáci, kteří nemají na záložce Třídy nastaveno ukončení vzdělávání. Přidělení třídy, ve které budou žáci pokračovat po převodu na nový školní rok, se provádí kliknutím na odkaz Nastavit třídu pro žáky, kteří budou opakovat ročník v dialogovém okně Nastavení třídy. Po nastavení třídy se přidělená třída zobrazí za jménem žáka. Po převodu na nový školní rok budou mít tito žáci nastaven údaj Průběh vzdělávání na Opakování ročníku. Záložka Opravné závěrečné zkoušky / maturity Záložka Opravné závěrečné zkoušky / maturity slouží k výběru žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu. Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. Ovládání: Žáky, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, je třeba v seznamu zaškrtnout. Přidělení třídy, do které budou žáci po převodu na nový školní rok zařazení, se provádí kliknutím na odkaz Nastavit třídu pro žáky, kteří se přesouvají mezi třídami v dialogovém okně Nastavení třídy (nabízí se pouze třídy označené jako třídy pro opravné závěrečné zkoušky / maturity). Po nastavení třídy se přidělená třída zobrazí za jménem žáka. Při převodu na nový školní rok se karty žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, zkopírují do přidělené třídy. Založení nové třídy Novou třídu lze vložit po stisku položky Přidat novou třídu v seznamu tříd v levé části okna. V pravé části okna se zobrazí údaje třídě odpovídají jednotlivým položkám v číselníku třídy, chybí pouze Zápisník. Položky, které se zobrazí, závisí na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků. Povinné údaje jsou Označení třídy, Ročník příp. Obor. Nová třída se přidá do seznamu po stisku tlačítka Přidat. Údaje o nově vložené třídě lze měnit. Po výběru nově vložené třídy v seznamu tříd se v pravé části okna zobrazí pracovní plocha se zadanými údaje, které je možno měnit. Každá změna se ihned uloží do záznamu o třídě. Chcete-li nově zadanou třídu zrušit, pak ji vyberte ze seznamu a stiskněte tlačítko Odebrat. Zrušit jdou pouze nové třídy, které byly přidány v průvodci převodem na nový školní rok, nejdou zrušit třídy, které byly přidány do číselníku tříd v novém školním roce v modulech Přijímací řízení a Rozvrh hodin (po provedení přípravy na nový školní rok). Uložení nastavení převodu na nový školní rok Novou možností v průvodci převodem na nový školní rok je možnost uložení provedených nastavení. Pokud jste doposud přerušili převod na nový školní rok, pak se všechna provedená nastavení ztratila a bylo nutno je provést znovu. Provedená nastavení je možno uložit kliknutím na odkaz Uložit nastavení převodu na nový školní rok, které se nachází v levém dolním rohu čtvrtého kroku průvodce převodem na nový školní rok. Možnost uložit provedená nastavení se nabídnou i ve chvíli, kdy ve čtvrtém kroku průvodce na nový školní rok ukončíte průvodce (např. po stisku tlačítka Storno). Provedené nastavení v převodu na nový školní rok se ukládá pouze jednou, vždy je k dispozici pouze poslední stav. Pokud průvodce převodem na nový školní rok přerušíte a uložíte provedená nastavení, pak je možno je načíst v druhém kroku průvodce převodem na nový školní rok.

7 Protokoly o nastavení převodu na nový školní rok Další novinkou v průvodci převodem na nový školní rok je možnost zobrazit protokoly s informacemi o provedených nastaveních. Protokoly jsou přístupné po kliknutí na odkaz Zobrazit protokol s nastavením převodu na nový školní rok. Okno s protokoly obsahuje několik záložek s následujícími protokoly: Úplný úplný protokol s provedenými nastaveními převodu na nový školní rok, rozdělen po jednotlivých třídách, pro každou třídu obsahuje např. informace o nastavení způsobu převodu třídy (pokračuje do dalšího ročníku, končí vzdělávání), seznamy žáků, kteří budou opakovat ročník, přesouvají se do jiné třídy, ukončují vzdělávání, Opakování ročníku seznam žáků, kteří budou opakovat ročník, rozdělený po třídách s informacemi počtu opakujících žáků o přidělené třídě Přesun žáků seznam žáků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné třídě než doposud, rozdělený po třídách s informacemi o počtech přesouvaných žáků a přidělené třídě Ukončení vzdělávání seznam žáků, kteří končí vzdělávání, rozdělený po třídách včetně údajů o počtech žáků a informacích o ukončení vzdělávání Opravné závěrečné zkoušky / maturity seznam žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, rozdělený po třídách s informacemi počtech žáků a informacích o přidělené třídě Chyby seznam chyb a varování v nastavení převodu na nový školní rok, rozdělený po třídách včetně informací o počtu nalezených chyb a varování a chybových hlášení. např. žák je označen, že bude opakovat ročník, ale nemá přidělenou třídu. Jednotlivé protokoly je možno uložit do souboru po kliknutí na odkaz Uložit do souboru. Chyba v převodu na nový školní rok znamená, že chybějící údaj je nezbytný pro správné provedení převodu na nový školní rok (např. zadaní nového označení třídy). Varování v převodu na nový školní rok znamená, že údaj není vyplněn, ale jedná se o údaj, který není nezbytný pro správné provedeni převodu na nový školní rok (např. nové textové označení třídy). Nastavení třídy Dialogové okno pro nastavení třídy pro žáky, kteří budou opakovat ročník nebo budou pokračovat v jiné třídě. Základem okna je seznam žáků, pro každého žáka se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno, původní třída a nově přidělená třída. Přidělení třídy se provádí následujícím způsobem: v seznamu žáků označte ty, kteří budou studovat v jedné třídě. Do vstupního řádku Třída vyberte třídu, ve které budou žáci studovat. Stiskem tlačítka Zadat přidělíte vybraným žákům třídu. Tlačítka v pravé části okna slouží k rychlejšímu označení žáků v seznamu. Mají následující význam: Vše označí všechny žáky v seznamu Nic zruší označení všech žáků v seznamu Obrátit obrátí označení žáků v seznamu Vše za označí všechny žáky za aktivním položkou v seznamu, včetně aktivní položky Vše před označí všechny žáky před aktivním položkou v seznamu, včetně aktivní položky Ve vstupním řádku Třída se nabízí vždy třídy, které budou na škole po převodu na nový školní rok. Ukončení vzdělávání Dialogové okno pro nastavení údajů o ukončení vzdělávání žáka. V horní části okna se zobrazují informace o žákovi: příjmení a jméno, katalogové číslo, současná třída. V dolní části okna je možno zadat údaje o ukončení vzdělávání: Datum odchodu, Průběh vzdělávání, Ukončení doch. (ZŠ) a Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ).

8 Údaje o ukončení vzdělávání se zobrazují v závislosti na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků. Protokoly o nastavení převodu na nový školní rok Pátý krok převodu na nový školní rok. Obsahuje protokoly o nastaveních převodu na nový školní rok. Okno s protokoly obsahuje několik záložek s následujícími protokoly: Úplný úplný protokol s provedenými nastaveními převodu na nový školní rok, rozdělen po jednotlivých třídách, pro každou třídu obsahuje např. informace o nastavení způsobu převodu třídy (pokračuje do dalšího ročníku, končí vzdělávání), seznamy žáků, kteří budou opakovat ročník, přesouvají se do jiné třídy, ukončují vzdělávání, Opakování ročníku seznam žáků, kteří budou opakovat ročník, rozdělený po třídách s informacemi počtu opakujících žáků o přidělené třídě Přesun žáků seznam žáků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné třídě než doposud, rozdělený po třídách s informacemi o počtech přesouvaných žáků a přidělené třídě Ukončení vzdělávání seznam žáků, kteří končí vzdělávání, rozdělený po třídách včetně údajů o počtech žáků a informacích o ukončení vzdělávání Opravné závěrečné zkoušky / maturity seznam žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, rozdělený po třídách s informacemi počtech žáků a informacích o přidělené třídě Chyby seznam chyb a varování v nastavení převodu na nový školní rok, rozdělený po třídách včetně informací o počtu nalezených chyb a varování a chybových hlášení. např. žák je označen, že bude opakovat ročník, ale nemá přidělenou třídu. Jednotlivé protokoly je možno uložit do souboru po kliknutí na odkaz Uložit do souboru. Po stisku tlačítka Další se nabídne možnost uložení všech protokolů do souboru. Pokud možnost využijete, zobrazí dialogové okno pro výběr složky, do které budou protokoly uloženy. Po zadání složky dojde k uložení protokolů. Ukládají se do textových souborů (koncovka txt), jména souborů začínají předponou nsr např. nsr_uplny.txt. Chyba v převodu na nový školní rok znamená, že chybějící údaj je nezbytný pro správné provedení převodu na nový školní rok (např. zadaní nového označení třídy). Varování v převodu na nový školní rok znamená, že údaj není vyplněn, ale jedná se o údaj, který není nezbytný pro správné provedeni převodu na nový školní rok (např. nové textové označení třídy). Potvrzení provedení převodu na nový školní krok Šestý krok průvodce převodem na nový školní rok. Slouží pro potvrzení provedení převodu na nový školní rok. Po zaškrtnutí potvrzovací položky provést převod ze školního roku 2011/12 na školní rok 2012/13 (text bude vždy obsahovat informaci o školních rocích, se kterými se pracuje) a stisku tlačítka Další dojde k vlastnímu převodu na nový školní rok.

9 Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová verze průvodce převodem na 2. pololetí přináší především možnost nastavit ukončení studia pro žáky, kteří v pololetí končí tzn. žáky, kteří studují např. 3,5 letý obor. Je řešena formou průvodce a skládá se z následujících kroků: 1. krok Úvodní okno průvodce převodem na 2. pololetí 2. krok Načtení nastavení převodu na 2. pololetí 3. krok Konfigurace převodu na 2. pololetí 4. krok Nastavení převodu na 2. pololetí pro třídy a žáky 5. krok Protokoly o nastavení převodu na 2. pololetí 6. krok Potvrzení provedení převodu na 2. pololetí 7. krok Vlastní převod na 2. pololetí + hlášení o dokončení převodu na 2. pololetí Úvodní okno průvodce převodem na 2. pololetí První krok průvodce na 2. pololetí. V horní části okna obsahuje informaci o převodu z 1. na druhé pololetí (např. Převod z 1. pololetí na 2. pololetí pro školní rok 2012/13) a informaci o tom, že centrální pololetí se změní pro všechny uživatele. V dialogovém okně je také doporučení provést zálohu dat před převodem na 2. pololetí. Zálohu dat provedete kliknutím na odkaz Zálohovat data. Načtení nastavení převodu 2. pololetí Druhý krok průvodce 2. pololetí se může a nemusí zobrazit. Vše závisí na tom, jestli byl převod na 2. pololetí již prováděn a v průběhu spuštění převodu byla využita funkce pro uložení provedených nastavení v průvodci převodem na 2. pololetí a práce s funkcí převod na 2. pololetí byla přerušena (převod na 2. pololetí nebyl dokončen). Tato možnost je novinkou v průvodci převodem na 2. pololetí. Pokud tedy bylo nastavení provedené v průvodci na 2. pololetí uloženo, pak se toto dialogové okno zobrazí a nabízí možnost načtení provedených nastavení. O tom, zda bude uložené nastavení načteno rozhoduje položka načíst nastavení převodu na 2. pololetí. Tato položka je přednastavena na ano (je zaškrtnuta). Je-li položka načíst nastavení převodu na 2. pololetí zaškrtnuta, pak po stisku tlačítka Další dojde k načtení uloženého nastavení. Nechcete-li nastavení převodu načíst, položku načíst nastavení převodu na 2. pololetí nezaškrtávejte - možno využít v situaci, kdy si nejste jisti, zda jsou provedená nastavení v pořádku. Pokud se nastavení nenačte, data jsou ve stejném stavu jako při prvním spuštění funkce Převod na 2. pololetí. Konfigurace převodu na 2. pololetí Třetí krok průvodce převodem na 2. pololetí umožňuje nastavit jaké operace chcete při převodu na 2. pololetí provést. V horní části dialogového okna se nachází vstupní řádek, ve kterém je možno vybrat Typ převodu na 2. pololetí. Pod tímto vstupním řádkem se nachází zaškrtávací položky pro jednotlivá nastavení. Typ převodu na 2. pololetí: základní převod na 2. pololetí nastavení umožní provést převod na 2. pololetí tak, jak tomu bylo doposud úplný převod na 2. pololetí nastavení umožní v průběhu převodu na nový školní všechny operace, které nový průvodce nabízí vlastní převod na 2. pololetí nastavení převodu na 2. pololetí upravené uživatelem

10 Konfigurace převodu na 2. pololetí: převod žáků a tříd na 2. pololetí Nastavení, které umožňuje provést převod žáků a tříd na 2. pololetí. V rámci tohoto kroku probíhá nastavení, které třídy pokračují ve studiu a které studium končí. Nastavení probíhá po celých třídách, nelze nastavit ukončení vzdělávání pro jednotlivé žáky. přesuny žáků mezi třídami, spojení tříd Nastavení, které umožňuje vybrat a přesunout žáky do tříd, ve kterých budou pokračovat ve studiu po převodu na 2. pololetí. V této části průvodce lze také provést spojení či rozdělení tříd. Přesuny žáků mezi třídami lze provést kdykoliv po převodu na 2. pololetí v modulu Evidence žáků pomocí funkce Přesun žáka. ukončení vzdělávání pro žáky jiných, než posledních ročníků studia Nastavení, které umožňuje ukončení vzdělávání pro žáky z jiných, než posledních ročníků - např. pro žáky, kteří přestupují na jinou školu, Ukončení vzdělávání žáků lze provést kdykoliv po převodu na 2. pololetí v modulu Evidence žáků pomocí funkce Přesun žáka. Nastavení převodu na 2. pololetí pro třídy a žáky Čtvrtý a nejdůležitější krok průvodce převodem na 2. pololetí. V tomto dialogovém okně se provádí všechna důležitá nastavení pro převod na 2. pololetí. V levé části dialogového okna se nachází seznam tříd. V seznamu jsou nejdříve třídy pro Evidenci žáků 1 a pak pro Evidenci žáků 2. V seznamu jsou třídy seřazeny podle ročníku a zkratky. Nejdříve se zobrazují třídy z aktuálního pololetí, pak následují třídy vložené jako nové třídy v 2. pololetí. Jako poslední položka v seznamu se nachází Přidat novou třídu. Průvodce převodem na 2. pololetí automaticky nabídne pro všechny třídy pokračování do 2. pololetí. Způsob zobrazení tříd v seznamu: pokud třída pokračuje do 2. pololetí je před zkratkou třídy zobrazena zelená ikona s fajfkou (zaškrtnutím) pokud třída končí vzdělávání je před zkratkou třídy zobrazena červená ikona z křížkem 1.A (nová třída) nově založená třída pro 2. pololetí Po kliknutí na třídu v seznamu se v pravé části okna zobrazí pracovní plocha, ve které lze provádět různé operace. Vzhled pracovní plochy závisí na tom, jak je nastavena konfigurace převodu na 2. pololetí. Přednastavené údaje pro jednotlivé třídy je třeba zkontrolovat! Třída pokračuje do 2. pololetí Pokud třída pokračuje do 2. pololetí, pak se zobrazí následující záložky, ve kterých je možno provádět odpovídající nastavení Záložka Třída Na záložce se nachází základní nastavení, zda třída pokračuje do 2. pololetí nebo zda třída končí vzdělávání. Záložka Přesun žáků Záložka Přesun žáků slouží k výběru žáků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné, než dosavadní třídě. Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka.

11 Ovládání: Žáky, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné třídě je třeba v seznamu zaškrtnout. Přidělení třídy, ve které budou žáci pokračovat po převodu na 2. pololetí, se provádí kliknutím na odkaz Nastavit třídu pro žáky, kteří se přesouvají mezi třídami v dialogovém okně Nastavení třídy. Po nastavení třídy se přidělená třída zobrazí za jménem žáka. Tím, že je možno v seznamu označit více žáků současně, lze provádět hromadné přesuny žáků (např. při spojení nebo naopak při rozdělení tříd). Záložka Ukončení vzdělávání Záložka Ukončení vzdělávání umožňuje nastavit ukončení vzdělávání pro žáky, kteří jsou ve třídách, které pokračují do 2. pololetí (např. žák přestupuje na jinou školu). Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. Ovládání: Žáky, kteří končí vzdělávání je třeba v seznamu zaškrtnout. Poté se za jménem žáka objeví údaje, které se týkají ukončení vzdělávání. Jedná se o Datum odchodu, Průběh vzdělávání, Ukončení doch. (ZŠ) a Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) (položky se zobrazují v závislosti na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků). V seznamu žáků není dostatek místa pro zobrazení úplného obsahu uvedených položek, proto se zobrazuje pouze několik prvních znaků. Přesný obsah uvedených položek se zobrazuje pod seznamem žáků, a to vždy pro aktuálního žáka v seznamu. Pod uvedenými položkami se nachází odkaz Změnit údaje o ukončení vzdělávání pro žáka příjmení a jméno žáka. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí dialogové okno Ukončení vzdělávání, ve kterém lze nastavit údaje pro ukončení vzdělávání. Nastavení údajů pro ukončení vzdělávání je třeba provádět pro každého žáka jednotlivě. Přednastavené údaje: Datum odchodu XXXX (např ) Průběh vzdělávání - Vzdělávání ukončeno Ukončení doch. (ZŠ) - Přestup na jinou základní školu Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) - Přestup na jinou školu Přednastavené údaje pro jednotlivé žáky je třeba zkontrolovat! Žák může být vybrán pouze v jednom seznamu, nemůže mít nastaveno např. přesun a současně ukončení vzdělávání. Po zaškrtnutí žáka v jednom ze seznamů se tento žák v ostatních seznamech znepřístupněn. Třída končí vzdělávání Pokud třída končí studium a odchází do archivu, pak se zobrazí následující záložky, ve kterých je možno provádět odpovídající nastavení Záložka Třída Na záložce se nachází základní nastavení, zda třída pokračuje do dalšího ročníku nebo zda třída končí vzdělávání. Je-li vybráno ukončení vzdělávání, pak se na záložce zobrazuje seznam žáků třídy. Ovládání: V seznamu žáků jsou uvedeni všichni žáci ve třídě. Pro každého žáka se zobrazuje příjmení a jméno a údaje o ukončení vzdělávání: Datum odchodu, Průběh vzdělávání, Ukončení doch. (ZŠ) a Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) (položky se zobrazují v závislosti na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků). V seznamu žáků není dostatek místa pro zobrazení úplného obsahu uvedených položek, proto se zobrazuje pouze několik prvních znaků. Přesný obsah uvedených položek se zobrazuje pod seznamem žáků, a to vždy pro aktuálního žáka v seznamu. Pod uvedenými položkami se nachází odkaz Změnit údaje o

12 ukončení vzdělávání pro žáka příjmení a jméno žáka. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí dialogové okno Ukončení vzdělávání, ve kterém lze nastavit údaje pro ukončení vzdělávání. Nastavení údajů pro ukončení vzdělávání je třeba provádět pro každého žáka jednotlivě. Přednastavené údaje: Datum odchodu pokud existuje klasifikační záznam v modulu Závěrečné zkoušky a maturity, pak se načte datum maturity (u závěrečných zkoušek datum ústní, praktické a písemné zkoušky a použije se poslední datum, u absolutoria datum zkoušky) a žák u maturity (závěrečné zkoušky, absolutoria) uspěl, pak se doplní datum zkoušky. V opačném případě se nastaví 31.1.XXXX (např ). Průběh vzdělávání - Vzdělávání ukončeno Ukončení doch. (ZŠ) nastaví se na Přestup na jinou základní školu Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ) Pokud žák úspěšně absolvoval maturitu (závěrečnou zkoušku, absolutorium) pak se přednastaví Úspěšné absolvování jinak Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky. Přednastavené údaje pro jednotlivé žáky je třeba zkontrolovat! To že žák u maturity (závěrečné zkoušky, absolutoria) uspěl, znamená celkový prospěch prospěl s vyznamenáním nebo prospěl. Záložka Opravné závěrečné zkoušky / maturity Záložka Opravné závěrečné zkoušky / maturity slouží k výběru žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu. Obsahuje seznam žáků, ve kterém se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno žáka. Ovládání: Žáky, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, je třeba v seznamu zaškrtnout. Přidělení třídy, do které budou žáci po převodu na 2. pololetí zařazení, se provádí kliknutím na odkaz Nastavit třídu pro žáky, kteří se přesouvají mezi třídami v dialogovém okně Nastavení třídy(nabízí se pouze třídy označené jako třídy pro opravné závěrečné zkoušky / maturity) Po nastavení třídy se přidělená třída zobrazí za jménem žáka. Při převodu na 2. pololetí se karty žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu zkopírují do přidělené třídy. Založení nové třídy Novou třídu lze vložit po stisku položky Přidat novou třídu v seznamu tříd v levé části okna. V pravé části okna se zobrazí údaje třídě odpovídají jednotlivým položkám v číselníku třídy, chybí pouze Zápisník. Položky, které se zobrazí, závisí na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků. Povinné údaje jsou Označení třídy, Ročník příp. Obor. Nová třída se přidá do seznamu po stisku tlačítka Přidat. Údaje o nově vložené třídě lze měnit. Po výběru nově vložené třídy v seznamu tříd se v pravé části okna zobrazí pracovní plocha se zadanými údaje, které je možno měnit. Každá změna se ihned uloží do záznamu o třídě. Chcete-li nově zadanou třídu zrušit, pak ji vyberte ze seznamu a stiskněte tlačítko Odebrat. Uložení nastavení převodu na 2. pololetí Novou možností v průvodci převodem na 2. pololetí je možnost uložení provedených nastavení. Pokud jste doposud přerušili převod na 2. pololetí, pak se všechna provedená nastavení ztratila a bylo nutno je provést znovu. Provedená nastavení je možno uložit kliknutím na odkaz Uložit nastavení převodu na 2. pololetí, které se nachází v levém dolním rohu čtvrtého kroku průvodce převodem na 2.pololetí. Možnost uložit provedená nastavení se nabídnou i ve chvíli, kdy ve čtvrtém kroku průvodce na 2. pololetí ukončíte průvodce (např. po stisku tlačítka Storno). Provedené nastavení v převodu na 2. pololetí se ukládá pouze jednou, vždy je k dispozici pouze poslední stav.

13 Pokud průvodce převodem na 2. pololetí přerušíte a uložíte provedená nastavení, pak je možno je načíst v druhém kroku průvodce převodem na 2. pololetí. Protokoly o nastavení převodu na 2. pololetí Další novinkou v průvodci převodem na 2. pololetí je možnost zobrazit protokoly s informacemi o provedených nastaveních. Protokoly jsou přístupné po kliknutí na odkaz Zobrazit protokol s nastavením převodu na 2. pololetí. Okno s protokoly obsahuje několik záložek s následujícími protokoly: Úplný úplný protokol s provedenými nastavením převodu na 2. pololetí, rozdělen po jednotlivých třídách, pro každou třídu obsahuje např. informace o nastavení způsobu převodu třídy (pokračuje do 2. pololetí, končí vzdělávání), seznamy žáků, kteří budou přesunuti do jiné třídy, ukončují vzdělávání, Přesun žáků seznam žáků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné třídě než doposud, rozdělený po třídách s informacemi o počtech přesouvaných žáků a přidělené třídě. Ukončení vzdělávání seznam žáků, kteří končí vzdělávání, rozdělený po třídách včetně údajů o počtech žáků a informacích o ukončení vzdělávání. Opravné závěrečné zkoušky / maturity seznam žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, rozdělený po třídách s informacemi počtech žáků a informacích o přidělené třídě. Chyby seznam chyb a varování v nastavení převodu na 2. pololetí, rozdělený po třídách včetně informací o počtu nalezených chyb a varování a chybových hlášení. např. žák je označen, že bude opakovat ročník, ale nemá přidělenou třídu. Jednotlivé protokoly je možno uložit do souboru po kliknutí na odkaz Uložit do souboru. Chyba v převodu na 2. pololetí znamená, že chybějící údaje je nezbytný pro správné provedení převodu na 2. pololetí (např. zadaní nového označení třídy). Varování v převodu na 2. pololetí znamená, že údaje není vyplněn, ale jedná se o údaj který není nezbytný pro správné provedeni převodu na 2. pololetí (např. nové textové označení třídy pro nově založenou třídu). Nastavení třídy Dialogové okno pro nastavení třídy pro žáky, kteří budou pokračovat v jiné třídě. Základem okna je seznam žáků, pro každého žáka se zobrazuje katalogové číslo, příjmení a jméno, původní třída a nově přidělená třída. Přidělení třídy se provádí následujícím způsobem: v seznamu žáků označte ty, kteří budou studovat v jedné třídě. Do vstupního řádku Třída vyberte třídu, ve které budou žáci studovat. Stiskem tlačítka Zadat přidělíte vybraným žákům třídu. Tlačítka v pravé části okna slouží k rychlejšímu označení žáků v seznamu. Mají následující význam: Vše označí všechny žáky v seznamu Nic zruší označení všech žáků v seznamu Obrátit obrátí označení žáků v seznamu Vše za označí všechny žáky za aktivním položkou v seznamu, včetně aktivní položky Vše před označí všechny žáky před aktivním položkou v seznamu, včetně aktivní položky Ve vstupním řádku Třída se nabízí vždy třídy, které budou na škole po převodu na 2. pololetí. Ukončení vzdělávání Dialogové okno pro nastavení údajů o ukončení vzdělávání žáka. V horní části okna se zobrazují informace o žákovi příjmení a jméno, katalogové číslo, současná třída. V dolní části okna je možno zadat údaje o ukončení vzdělávání: Datum odchodu, Průběh vzdělávání, Ukončení doch. (ZŠ) a Ukončení vzděl. (SŠ, VOŠ).

14 Údaje o ukončení vzdělávání se zobrazují v závislosti na nastavené konfiguraci v modulu Evidence žáků. Protokoly o nastavení převodu na 2. pololetí Pátý krok převodu na 2. pololetí. Obsahuje protokoly o nastaveních převodu na 2. pololetí. Okno s protokoly obsahuje několik záložek s následujícími protokoly: Úplný úplný protokol s provedenými nastavením převodu na 2. pololetí, rozdělen po jednotlivých třídách, pro každou třídu obsahuje např. informace o nastavení způsobu převodu třídy (pokračuje do 2. pololetí, končí vzdělávání), seznamy žáků, kteří budou se přesouvají do jiné třídy, ukončují vzdělávání, Přesun žáků seznam žáků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v jiné třídě než doposud, rozdělený po třídách s informacemi o počtech přesouvaných žáků a přidělené třídě. Ukončení vzdělávání seznam žáků, kteří končí vzdělávání, rozdělený po třídách včetně údajů o počtech žáků a informacích o ukončení vzdělávání, Opravné závěrečné zkoušky / maturity seznam žáků, kteří budou konat opravnou závěrečnou zkoušku / maturitu, rozdělený po třídách s informacemi počtech žáků a informacích o přidělené třídě. Chyby seznam chyb a varování v nastavení převodu na 2. pololetí, rozdělený po třídách včetně informací o počtu nalezených chyb a varování a chybových hlášení. Např. žák je označen, že bude opakovat ročník, ale nemá přidělenou třídu. Jednotlivé protokoly je možno uložit do souboru po kliknutí na odkaz Uložit do souboru. Po stisku tlačítka Další se nabídne možnost uložení všech protokolů do souboru. Pokud možnost využijete, zobrazí dialogové okno pro výběr složky, do které budou protokoly uloženy. Po zadání složky dojde k uložení protokolů. Ukládají se do textových souborů (koncovka txt), jména souborů začínají předponou dp např. dp_uplny.txt. Chyba v převodu na 2. pololetí znamená, že chybějící údaje je nezbytný pro správné provedení převodu na 2. pololetí (např. zadaní nového označení třídy). Varování v převodu na 2. pololetí znamená, že údaje není vyplněn, ale jedná se o údaj který není nezbytný pro správné provedeni převodu na 2. pololetí (např. nové textové označení třídy). Potvrzení provedení převodu na 2. pololetí Šestý krok průvodce převodem na 2. pololetí. Slouží pro potvrzení provedení převodu na 2. pololetí. Po zaškrtnutí potvrzovací položky provést převod z 1. na 2. pololetí a stisku tlačítka Další dojde k vlastnímu převodu na 2. pololetí. Hlášení o průběhu provedení převodu na 2. pololetí Závěrečné okno průvodce převodem na 2. pololetí, které se zobrazí po vlastním převodu na 2. pololetí. Obsahuje informace o tom, zda byl převod úspěšně dokončen (hlášení Převod na 2. pololetí byl úspěšně dokončen), nebo pokud v průběhu převodu na 2. pololetí nastala chyba, pak se zobrazí hlášení o tom že převod na 2 pololetí nebyl dokončen (hlášení Při převodu na 2. pololetí nastala chyba a doplňující hlášení Při převodu na 2. pololetí nastala chyba, převod na 2. pololetí nebyl dokončen.). V tomto případě data zůstávají v 1. pololetí.

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Majetek 27.5.2015 2 KEO4 Majetek Obsah 0 1 Úvod 4 2 Prvotní nastavení 6 2.1 Číselníky... distribuční 7 Druh algoritm u... 7 Druh ceny... 7 Druh pohybu... 7 Druh účtování... 7 Klasifikace... 7 Možné

Více

Příručka pro uživatele projektu Bakaláři zápis údajů do Školní matriky

Příručka pro uživatele projektu Bakaláři zápis údajů do Školní matriky Příručka pro uživatele projektu Bakaláři zápis údajů do Školní matriky Autoři systému Bakaláři: Antonín Beneš, Antonín Blatný, Petr Blümel, Lukáš Čenovský, Marcel Dušek, Libor Jelínek, Milan Sourada Zpracoval:

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 17. 6. 2015) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze leden 2008 Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze Vážení uživatelé programu VABANK, dostáváte do rukou CD s instalací nové verze 4.81. Můžete ji instalovat pouze v případě, že jste uživateli verze

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více