SAS Závěrečné zkoušky a maturity

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAS Závěrečné zkoušky a maturity"

Transkript

1 SAS Závěrečné zkoušky a maturity Copyright 1992, 2015 MP-SOFT 1

2 Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány v nápovědě k programu v kapitole Co je nového. Další informace hledejte v nápovědě, v přiložených textových souborech a na internetu ( Tato verze příručky je upravenou a doplněnou verzí předchozí verze příručky. Úpravy a doplnění byly provedeny na základě aktuální verze systému SAS z června Autor úpravy: Ing. Miroslav Žák, autorizované konzultační středisko systému SAS při SŠS Třebíč 2

3 Obsah 1. Základní informace Účel modulu Důležité pojmy Spolupráce s ostatními moduly systému SAS Datová provázanost se systémem SAS Odlišnosti modulu před školním rokem 2010/ Popis ovládání a funkcí Spuštění Hlavní okno Karta žáka Karta žáka ve funkci Maturity Karta žáka ve funkci Závěrečné zkoušky Karta žáka ve funkci Absolutorium Karta žáka ve funkci Zadání opravné klasifikace Výběr žáka Panel nástrojů Nabídka Systém Nabídka Vstupy Funkce Zadání a oprava klasifikace Funkce Klasifikace z písemných zkoušek Funkce Klasifikace z předmětu Funkce Klasifikace z písemné zkoušky (z praktické zkoušky a z ústní zkoušky) Nabídka Zadání předmětů Nabídka Zadání předsedy komise Funkce Zadání termínu zkoušky Funkce Datum maturity Funkce Tiskopisy Funkce Maturitní dokumenty Import údajů z xml Funkce Připuštění ke zkoušce Funkce Zadání opravné klasifikace Nabídka Výstupy Funkce Výstupy Tisk Funkce Výstupy Prohlížení klasifikace Funkce Výstupy Prohlížení maturitních dokumentů Funkce Výstupy Prohlížení opravné klasifikace

4 2.8.5 Funkce Výstupy Hodnocení tříd Funkce Výstupy Statistika Nabídka Operace Funkce Operace Zrušení klasifikačního záznamu Funkce Operace Datum odchodu Funkce Operace Export údajů o žácích pro přihlášky ke státní maturitě Nabídka Filtry Nabídka Konfigurace Funkce Konfigurace Práce s číselníky Číselník předsedů komisí Funkce Konfigurace Volba pololetí a školního roku Funkce Konfigurace Možnosti Postup práce s modulem Závěrečné zkoušky a maturity Základní postup práce Stručný postup - zadávání opravných/náhradních zkoušek

5 1. Základní informace Modul Závěrečné zkoušky a maturity (ZM) je nedílnou součástí Systému agend pro školy SAS. Modul nelze spouštět samostatně, ale pouze ze systému SAS. 1.1 Účel modulu Modul Závěrečné zkoušky a maturity eviduje údaje spojené s klasifikací žáků u závěrečných zkoušek a maturit (zadávání a oprava známek, evidence termínů zkoušek a předsedů zkušebních komisí...). Systém umožňuje tisknout různé seznamy žáků, vysvědčení, výuční listy apod. Všechny formátovací soubory, podle kterých se provádí tisk, je možné vytvořit a upravovat pomocí modulu Návrhář tiskových sestav. Modul Závěrečné zkoušky a maturity navazuje na modul Evidence žáků a nelze ho bez tohoto modulu používat. Pomocí modulu Správce systému je možné mít nastaveno rozdělení žáků do dvou nezávislých skupin (skupiny 1 a 2). Při spuštění modulu Závěrečné zkoušky a maturity se rozhodujete, se kterou skupinou chcete pracovat. Takto můžete například oddělit denní a večerní studium. Není ale možné provádět zpracování dat z obou skupin najednou (např. tisk jednoho seznamu žáků z obou skupin). 1.2 Důležité pojmy Vysvědčení Nabídka Vstupy je rozdělena na Maturity, Závěrečné zkoušky a Absolutorium, podle toho, pro jaký typ školy je modul určen (jaký formulář je výstupem ze zadaných dat). Pro Maturity se užívá vysvědčení pro které se zadávají zkoušené předměty (individuálně pro každého žáka). Údaje nejsou standardně zpracovávány v SASu, ale načítají se z xml souborů dodávaných systémem CERTIS. Je však možná jejich dodatečná ruční úprava. 5

6 Výuční list Pro výuční list se nezadávají zkoušené předměty, nýbrž jsou pevně dány vstupy pro hodnocení z písemné, praktické a ústní zkoušky. Klasifikační záznam Při první aplikaci některé funkce v nabídce Vstupy na žáka se pro tohoto žáka vytvoří klasifikační záznam, do kterého se ukládají nastavení provedená v modulu Závěrečné zkoušky a maturity. Klasifikační záznam se liší pro maturity, závěrečné zkoušky a absolutorium, jeho typ je dán funkcí zvolenou v nabídce Vstupy. Je-li třeba zrušit klasifikační záznam žáka, je to možné provést funkcí Operace Zrušení klasifikačního záznamu. Konfigurace Konfigurace modulu Závěrečné zkoušky a maturity se nastavuje funkcí Konfigurace Možnosti v dialogovém okně Možnosti. 1.3 Spolupráce s ostatními moduly systému SAS Hlavní modul Umožňuje spuštění modulu Závěrečné zkoušky a maturity, nastavení základních možností, práci se společnými číselníky a zálohování dat. Modul Evidence žáků Z modulu Evidence žáků získává modul Závěrečné zkoušky a maturity žáky, třídy a učební skupiny. Modul Návrhář tiskových sestav Tvorba formátovacích souborů tiskových sestav (zkráceně sestav) pro všechny moduly SAS. Modul Prohlížeč výstupů Provádí tiskové výstupy, zobrazuje náhled na stránky a provádí tisk na tiskárně. 6

7 Modul Správce systému Definice přístupových práv uživatele k jednotlivým funkcím všech modulů systému SAS. Funkce pro zálohování dat a jejich obnovu. Funkce pro převod dat systému SAS na nové pololetí a nový školní rok. 1.4 Datová provázanost se systémem SAS V modulu Závěrečné zkoušky a maturity se vytváří tyto datové soubory: Klasifikace u závěrečných zkoušek, maturit a absolutoria Lokální databáze, která se kromě tohoto modulu využije při tiskových výstupech. Číselník předsedů komisí Lokální číselník, který se je individuální pro Závěrečné zkoušky a maturity 1 a 2 a pro každý školní rok. V modulu Závěrečné zkoušky a maturity se využívají tyto datové soubory: Společné číselníky Číselníky předmětů na škole, známek, celkového prospěchu. Pro zobrazení informací také číselníky okresů, národností, státních příslušností a oborů. Číselníky z Evidence žáků Číselník tříd a příp. číselník učebních skupin (je-li nastavena práce s učebními skupinami). Databáze žáků Žáci nadefinováni v Evidenci žáků. 1.5 Odlišnosti modulu před školním rokem 2010/2011 Vzhledem k tomu, že školním rokem 2010/2011 začaly probíhat státní maturity, jsou funkce po načtení archivních dat před tímto rokem odlišné 7

8 neobsahují funkce pro státní maturitu, ale funkce pro maturitu podle starých pravidel. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá dodatečný zásah do již zpracovaných dat, není v této příručce práce podle starých pravidel popisována. V případě nutnosti nějakého zásahu však je možné převzít principy práce z části Absolutorium, kde jsou jednotlivé funkce téměř shodné. 8

9 2. Popis ovládání a funkcí Modul Závěrečné zkoušky a maturity se ovládá standardním způsobem jako ostatní moduly SAS a jiné aplikace pro Windows 95 a vyšší. 2.1 Spuštění Modul Závěrečné zkoušky a maturity se spouští z Hlavního modulu volbou Závěrečné zkoušky a maturity 1 (pro skupinu 1) a Závěrečné zkoušky a maturity 2 (pro skupinu 2) v nabídce Moduly nebo dvojím kliknutím na ikonu. Podle přístupových práv přihlášeného uživatele se přizpůsobí nabídka modulu Závěrečné zkoušky a maturity, takže některé funkce nemusí být pro uživatele přístupné a nejsou zobrazeny v nabídce. Nastavení přístupových práv se provádí modulem Správce systému. Přístupová práva uživatele také mohou ovlivnit výběr tříd, se kterými může pracovat. To znamená, že žáci z některých tříd pro něho mohou být nepřístupní. S modulem Závěrečné zkoušky a maturity může pracovat najednou více uživatelů na počítačích propojených v síti. 2.2 Hlavní okno Hlavní okno se skládá ze tří částí: hlavní nabídka panel nástrojů (lišta s tlačítky pod hlavní nabídkou) stavový řádek (spodní řádek okna) 9

10 Stavový řádek modulu Závěrečné zkoušky a maturity obsahuje: stručnou nápovědu informaci o aktuálně nastaveném typu souborů (Evidence, Archiv), pololetí a školním roce informaci o aktuálně nastaveném filtru Obrázek 1 Hlavní okno modulu Závěrečné zkoušky a maturity 2.3 Karta žáka Klasifikační karta žáka se otevře při použití funkce Vstupy Maturity (Závěrečné zkoušky, Absolutorium) Zadání a oprava klasifikace. S kartou žáka se pracuje v dialogovém okně nazvaném Klasifikační karta žáka. V hlavičce dialogového okna se za názvem okna zobrazuje třída, do které žák patří, a funkce, která se s kartou provádí. 10

11 Na horní liště okna se mohou nacházet tato tlačítka: Tlačítka pro práci se schránkou: vyjmutí označeného textu do schránky, kopírování označeného textu do schránky a vložení textu ze schránky. Pomocí schránky můžete přenášet text mezi textovými vstupními poli a zápisníky v kartě. Toto tlačítko je aktivní pouze při práci s položkou, která odkazuje do nějakého číselníku. Po stisku tlačítka se zobrazí karta pro zadání nové položky do odpovídajícího číselníku. Stejnou akci můžete vyvolat z lokální nabídky k danému vstupnímu řádku, která obsahuje funkci Přidání položky do číselníku. Lokální nabídka se vyvolá stiskem pravého tlačítka myši nad vstupním řádkem nebo speciální klávesou na klávesnici pro lokální nabídku. Tlačítko pro okamžité uložení karty (nezobrazuje se při prohlížení). Toto tlačítko není obvykle nutné používat. Skupina čtyř tlačítek označovaných jako navigátor. Tlačítka slouží pro přesun na první, předchozí, následující a poslední kartu. Při zobrazení další karty žáka zůstává aktivní stejná záložka na kartě. V dolní části okna se nachází některé z těchto tlačítek: Potvrzení zadání. Po stisku provede uložení dat a zobrazí záložku Klasifikace předchozí karty. Nejdříve však obvykle klade kontrolní dotaz pro potvrzení správnosti zadaných údajů (kromě funkcí pro prohlížení karet). Stejnou funkci jako tlačítko plní klávesa <PageUp>. 11

12 Potvrzení zadání. Po stisku provede uložení dat a zobrazí záložku Klasifikace následující karty. Kromě funkcí pro prohlížení karet se však nejdříve zobrazí kontrolní dotaz na potvrzení správnosti zadaných údajů. Toto tlačítko bývá implicitní. Tlačítku odpovídá klávesa <PageDown>. Potvrzení zadání. Po stisku provede příslušnou operaci dle funkce, kterou bylo okno Klasifikační karta žáka vyvoláno. Nejdříve však obvykle klade kontrolní dotaz pro potvrzení správnosti zadaných údajů. Ukončení nebo přerušení funkce bez uložení dat. Zobrazí nápovědu k oknu. Nápovědu lze vyvolat také stiskem klávesy <F1>. Dialogové okno Klasifikační karta žáka má několik záložek, které se různě zobrazují na základě prováděné funkce. Klasifikační karta žáka je rozšířením Evidenční karty žáka z modulu Evidence žáků a obsahuje některé společné záložky (Osobní údaje, Zápisníky, Průběh studia a Přehled klasifikace). Mezi záložkami se přepíná pomocí myši nebo z klávesnice pomocí <Ctrl-Tab> (na následující záložku), resp. <Ctrl-Shift- Tab> (na předchozí záložku) Karta žáka ve funkci Maturity Klasifikační karta žáka ve funkci maturity obsahuje několik záložek pro vložení údajů o průběhu maturitní zkoušky včetně její státní části. Většinu 12

13 požadovaných údajů naplníme pomocí exportu dat ze souboru xml, zpracovává kompletní výsledky z celé maturitní zkoušky. Obrázek 2 Klasifikační karta žáka záložka Společná (maturity) Některé záložky pro údaje o maturitní zkoušce (společná a profilová) obsahují tato čtyři tlačítka: Přidání záznamu o předmětu. Vytvoří klasifikační záznam pro jeden předmět společné nebo profilové maturitní zkoušky pro ruční zadání údajů 13

14 Prohlížení záznamu o předmětu. Umožňuje prohlížení klasifikačního záznamu pro předmět vybraný v příslušné záložce. Oprava záznamu o předmětu. Umožňuje otevřít klasifikační záznam z předmětu a provádět opravy údajů Odebrání záznamu o předmětu. Bez možnosti návratu zruší klasifikační záznam z vybraného předmětu Pro potřeby maturitní zkoušky jsou využívány tyto karty na klasifikačním záznamu: Společná Profilová Hodnocení Údaje o společné části maturitní zkoušky. Data na této záložce je možno zadat ručně, předpokládá se však naplnění údajů pomocí funkce Import údajů z xml. Údaje o profilové části maturitní zkoušky. Data na této záložce je možno zadat ručně, předpokládá se však naplnění většiny údajů pomocí funkce Import údajů z xml. Obecnější údaje o maturitní zkoušce. Obsahuje následující údaje: Celkový prospěch celkový prospěch u maturitní zkoušky. Datum maturity datum předání vysvědčení a protokolu o maturitní zkoušce. Datum, kdy je žák poslední den žákem školy. Funkce Datum odchodu z nabídky Operace naplní tímto datem údaj Datum odchodu v evidenční kartě žáka. Druh zkoušky druh konané zkoušky, výběr z číselníků ÚIV, implicitně nastaveno na Maturitní zkouška. Vykonaná zkouška typ vykonané zkoušky, výběr z číselníku ÚIV, importuje se z XML souboru. neomluvená neúčast u maturitní zkoušky slouží pro sledování neomluvené neúčasti u maturitní zkoušky. Údaje Celkový prospěch a neomluvená neúčast u maturitní zkoušky je možno naimportovat pomocí funkce Import údajů z xml. 14

15 Tiskopisy Údaje o vydaných tiskopisech: Vysvědčení série, číslo série a číslo vydaného vysvědčení. Protokol série, číslo série a číslo vydaného protokolu. Dokumenty Záložka pro uložení souborů požadovaných legislativou pro žáka. Ze systému CERTIS jste obdrželi soubory ve formátu pdf pro vysvědčení a protokoly. Na této záložce lze zaevidovat soubory s vysvědčením a protokolem přímo pro žáka. Protože pdf soubory ze systému CERTIS obsahují data pro celou školu, je nejdříve nutno tento soubor rozdělit na soubory s údaji pro jednotlivé žáky a ty poté neimportovat. Jednodušší alternativou je použití funkce Maturitní dokumenty, která umožní zaevidovat tyto soubory jako celek. Od roku 2013 se protokol o maturitní zkoušce tiskne na volné listy (ne na číslované formuláře SEVT jak tomu bylo v předchozích letech). Na formuláře SEVT se tiskne pouze maturitní vysvědčení, v klasifikační kartě žáka v modulu Závěrečné zkoušky a maturity se eviduje pouze série a číslo vydaného vysvědčení. Protokol, který se tiskne na volné listy má evidenční číslo protokolu. Toto evidenční číslo by mělo být součástí xml souboru, ze kterého lze údaje importovat a v klasifikační kartě žáka se tento údaj nachází na záložce Hodnoceni. Vzhledem ke změnám, které probíhají ve struktuře předávaných a sledovaných maturitních údajů se při průběžných aktualizacích mohou měnit (přibývat) údaje na jednotlivých záložkách. Na změny je vždy upozorněno v materiálu INFO SAS. 15

16 2.3.2 Karta žáka ve funkci Závěrečné zkoušky Obrázek 3 Klasifikační karta žáka záložka Klasifikace (závěrečné zkoušky) Záložka Klasifikace (závěrečná zkouška) Záložka s klasifikací pro výuční list obsahuje všechny důležité klasifikační údaje žáka u závěrečné zkoušky. Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška Datum písemné zkoušky Datum praktické zkoušky Datum ústní zkoušky Hodnocení žáka z jednotlivých částí závěrečné zkoušky. Známka se zadává výběrem z číselníku známek. Data provádění jednotlivých částí závěrečné zkoušky, na vysvědčení se tiskne nejzazší datum z těchto uvedených. Datum se může zadat hromadně pomocí funkce Vstupy Závěrečné zkoušky Zadání termínu zkoušky. 16

17 Předseda komise Číslo protokolu Předseda zkušební komise. Funkce v nabídce Vstupy Závěrečné zkoušky Zadání předsedy komise umožňují hromadné zadání předsedy pro třídu nebo učební skupinu Číslo protokolu závěrečné zkoušky. Druh zkoušky Druh zkoušky se zadává výběrem z číselníku, přednastavena hodnota Závěrečná zkouška Vykonaná zkouška Vykonaná zkouška se zadává výběrem z číselníku, přednastavena hodnota Zkouška v řádném termínu. Nutno změnit při opravné nebo opakované zkoušce. Záložka Tiskopisy (závěrečná zkouška) Záložka obsahuje čísla vydávaných tiskopisů Vysvědčení Výuční list Diplom Série a číslo vysvědčení o závěrečné zkoušce. Série a číslo výučního listu. Série a číslo diplomu (využijí především Vyšší odborné školy). 17

18 2.3.3 Karta žáka ve funkci Absolutorium Obrázek 4 Klasifikační karta žáka záložka Klasifikace (Absolutorium) Klasifikace (Absolutorium) Záložka s klasifikací obsahuje všechny důležité klasifikační údaje žáka pro absolutorium. Zkoušené předměty Seznam zadaných zkoušených předmětů u žáka (maximálně 7 předmětů plus jeden dobrovolný). Pro každý předmět lze zadat známku z písemné zkoušky, téma (5 libovolných znaků) a známku (konečnou). Známka se zadává výběrem z číselníku známek. Seznam předmětů se nastavuje funkcemi v nabídce Vstupy Absolutorium Zadání předmětů. 18

19 Datum zkoušky Předseda komise Číslo protokolu Vysvědčení Druh zkoušky Vykonaná zkouška Datum provádění zkoušky, které se tiskne na vysvědčení. Datum se může zadat hromadně pomocí funkce Vstupy Absolutorium Zadání termínu zkoušky. Předseda zkušební komise. Funkce v nabídce Vstupy Absolutorium Zadání předsedy komise umožňují hromadné zadání předsedy. Číslo protokolu. Série a číslo maturitního vysvědčení. Druh zkoušky se zadává výběrem z číselníku, přednastavena hodnota Absolutorium Vykonaná zkouška se zadává výběrem z číselníku, přednastavena hodnota Zkouška v řádném termínu. Nutno změnit při opravné nebo opakované zkoušce. Záložka Tiskopisy (Absolutorium) Záložka obsahuje čísla vydávaných tiskopisů Vysvědčení Diplom Série a číslo vysvědčení. Série a číslo diplomu pro Vyšší odborné školy). 19

20 2.3.4 Karta žáka ve funkci Zadání opravné klasifikace Obrázek 5 Klasifikační karta žáka práce s opravnou klasifikací Pro práci s opravnou klasifikací slouží záložka Opravné zkoušky. Na této záložce se zobrazují základní údaje o klasifikačním záznamu opravné zkoušky, Pro vlastní práci se záznamem slouží tato čtyři tlačítka, která otevírají vlastní klasifikační záznam: Přidání záznamu o opravné zkoušce. Vytvoří klasifikační záznam pro opravnou zkoušku a umožní zadání údajů. Po zvolení této funkce je možné zadat všechny potřebné údaje, nebo pomocí tlačítka Kopie v levém dolním rohu okna vybrat předchozí neúspěšnou zkoušku a údaje zkopírovat do karty pro opravnou zkoušky. 20

21 Obrázek 6 Klasifikační karta žáka kopie klasifikace Prohlížení záznamu o opravné zkoušce. Umožňuje prohlížení klasifikačního záznamu pro opravnou zkoušku. Oprava záznamu o opravné zkoušce. Umožňuje otevřít klasifikační záznam opravné zkoušky a provádět opravy údajů. Odebrání záznamu o opravné zkoušce. Bez možnosti návratu zruší klasifikační záznam z opravné zkoušky. 21

22 Vlastní klasifikační záznam se liší pro jednotlivé typy zkoušek zadávanými údaji. Zadávané údaje jsou shodné, jako na kartách dle kapitol Pracuje se s nimi v několika záložkách. Záložka Evidence umožňuje zadání základních evidenčních údajů, které se budou tisknout na vysvědčení, mohou být odlišné od údajů v neúspěšné zkoušce (Školní rok, Třída, Třídní učitel) Ostatní záložky se shodují s kartami při zadávání výsledků zkoušek v řádném termínu. U maturitní zkoušky jsou k dispozici dvě funkce: Zadání opravné klasifikace (slouží pro zadání klasifikace státních maturit), zde je možné také provést import dat z xml souboru systému CERTIS. Zadání opravné klasifikace původní (slouží k zadání klasifikace maturit probíhajících podle pravidel před státními maturitami). Tyto dvě funkce se neliší v principu, ale ve vkládaných údajích. Popis ostatních záložek naleznete v příručce k modulu Evidence žáků. 2.4 Výběr žáka Mnoho funkcí v modulu Závěrečné zkoušky a maturity začíná výběrem žáka a zobrazením jeho karty. Pro výběr žáka se zobrazuje dialogové okno Vyhledání žáka, které je rozděleno na dvě části. V levé části okna je seznam tříd, po výběru některé třídy se v pravé části okna zobrazí seznam žáků z této třídy. Seznam žáků je seřazen podle příjmení a jména žáka, katalogového čísla, rodného čísla nebo karty žáka (podle nastavené konfigurace). Nabídka žáků může být zároveň ovlivněna zvolenou funkcí. Pro rychlejší vyhledání je možné začít psát do vstupního řádku počáteční písmena příjmení a jména žáka, resp. jiného údaje, podle kterého jsou žáci řazeni. Během psaní probíhá vyhledávání položky v seznamu, která vyhovuje zadanému textu. Stačí tedy napsat prvních pár znaků a stisknout klávesu <Enter> pro zobrazení karty žáka. 22

23 Obrázek 7 Dialogové okno Vyhledání žáka 2.5 Panel nástrojů Panel nástrojů (nástrojová lišta) modulu obsahuje tlačítka pro rychlou volbu funkcí. Zadání a oprava klasifikace pro maturity, funkce Vstupy Maturity Zadání a oprava klasifikace. Zadání a oprava klasifikace pro závěrečnou zkoušku, funkce Vstupy Závěrečné zkkoušky Zadání a oprava klasifikace. Zadání a oprava klasifikace pro Absolutorium, funkce Vstupy Absolutorium Zadání a oprava klasifikace. 23

24 Prohlížení klasifikace u závěrečných zkoušek a maturit, funkce Výstupy Prohlížení klasifikace. Provedení výstupu na tiskárnu, funkce Výstupy Tisk. Zobrazení celkového hodnocení tříd, funkce Výstupy Hodnocení tříd. Zobrazení statistických údajů, funkce Výstupy Statistika. Práce s filtry: nastavení filtru, zrušení nastavení filtru a zjištění počtu dle filtru. Funkce v nabídce Filtry. Nastavení konfigurace, funkce Konfigurace Možnosti. Nastavení pololetí a školního roku, funkce Konfigurace Volba školního roku. 2.6 Nabídka Systém Nabídka Systém obsahuje jedinou funkci Konec, která způsobí ukončení modulu Závěrečné zkoušky a maturity. 2.7 Nabídka Vstupy Nabídka Vstupy obsahuje tři části: Maturity, Závěrečné zkoušky a Absolutorium. Jednotlivé části odpovídají typu zkoušky, kterou má žák vykonávat. 24

25 Při prvním uplatnění některé funkce z této nabídky na žáka je pro žáka vytvořen klasifikační záznam, který je přizpůsoben pro vložení potřebných údajů odpovídajících příslušné zkoušce. Pokud se omylem vybere funkce z nesprávné části nabídky Vstupy, je možné chybně vytvořený klasifikační záznam vymazat funkcí Operace Zrušení klasifikačního záznamu. Nabídka Vstupy obsahuje funkce pro zadání zkoušených předmětů, předsedy zkušební komise, termínu zkoušky, klasifikace u zkoušky a dalších údajů. Funkce se mohou lišit dle zvoleného typu zkoušky. Pomocí nastavení přístupových práv v modulu Správce systému je možné zakázat některou část nabídky Vstupy. Zakázaná část se nezobrazuje v nabídce a zjednodušuje se tím práce s modulem Funkce Zadání a oprava klasifikace Funkce Vstupy Maturity (Závěrečné zkoušky, Absolutorium) Zadání a oprava klasifikace slouží pro zadání a opravu klasifikačních údajů v kartě žáka. Nejdříve se vybere žák ze seznamu v dialogovém okně Vyhledání žáka. Seznam je seřazen podle příjmení a jména žáka nebo podle nastavené konfigurace. Údaje o žákovi se opravují v dialogovém okně Klasifikační karta žáka. V okně se zobrazují tyto záložky Pro práci s klasifikačními a doplňkovými údaji podle příslušné zkoušky a záložky s evidenčními údaji žáka. Změnu údajů lze provádět na záložkách se údajů o příslušné zkoušce a v zápisnících, ostatní záložky lze pouze prohlížet Funkce Klasifikace z písemných zkoušek Funkce Vstupy Absolutorium Klasifikace z písemných zkoušek je určena pro zadání a opravu klasifikace z písemné zkoušky z předmětu. V dialogovém okně Výběr předmětu pro třídu nastavte třídu a předmět, které chcete ohodnotit. 25

26 Obrázek 8 Dialogové okno Výběr předmětu pro třídu Po nastavení se zobrazí dialogové okno Klasifikace z písemné zkoušky, ve kterém je seznam žáků ze zvolené třídy, kteří skládají zkoušku z vybraného předmětu. U každého žáka je pole pro zadání známky (podle číselníku známek). Po zadání známek a potvrzení tlačítkem OK jsou údaje zapsány do souboru Funkce Klasifikace z předmětu Funkce Vstupy Absolutorium Klasifikace z předmětu umožňuje zadávání a opravu klasifikace ze zvoleného předmětu. V dialogovém okně Výběr předmětu pro třídu nastavte třídu a předmět, které chcete ohodnotit. Po nastavení se zobrazí dialogové okno Klasifikace z předmětu, ve kterém je seznam žáků ze zvolené třídy, kteří skládají zkoušku z vybraného předmětu. U každého žáka je pole pro zadání známky (podle číselníku známek). Po zadání známek a po potvrzení tlačítkem OK jsou údaje zapsány do souboru. 26

27 Obrázek 9 Dialogové okno Klasifikace z předmětu Funkce Klasifikace z písemné zkoušky (z praktické zkoušky a z ústní zkoušky) Funkce Vstupy Závěrečné zkoušky Klasifikace z písemné zkoušky, Vstupy Závěrečné zkoušky Klasifikace z praktické zkoušky a Vstupy Závěrečné zkoušky Klasifikace z ústní zkoušky jsou určeny pro zadání a opravu klasifikace z jednotlivých částí závěrečné zkoušky. V dialogovém okně Výběr třídy zvolte třídu, u jejíchž žáků chcete provést hodnocení. Poté se zobrazí dialogové okno Zadání známek z písemné (resp. praktické nebo ústní) zkoušky, ve kterém je seznam žáků ze zvolené třídy. U každého žáka je pole pro zadání známky (podle číselníku známek). Po zadání známek a potvrzení tlačítkem OK jsou údaje zapsány do souboru. 27

28 2.7.5 Nabídka Zadání předmětů Nabídka Vstupy Absolutorium Zadání předmětů má tři části, které umožňují zadat zkoušené předměty. Funkce Vstupy Absolutorium Zadání předmětů Zadání pro třídu začíná výběrem třídy v dialogovém okně Výběr třídy. V dialogovém okně Zadání předmětů pro třídu jsou pole pro zadání 1. až 7. zkoušeného předmětu a dobrovolného předmětu. V tomto okně nastavte ty předměty, které mají všichni žáci ve třídě stejné. Můžete také nastavit i ty předměty, které má většina žáků a poté v následujících funkcích provést individuální úpravy. Pokud již byly předměty zadávány, objeví se v okně jejich nastavení, pokud je pro všechny žáky stejné. Pokud není předmět stejný u všech žáků, je pole prázdné a před ním je zobrazena hvězdička. Po potvrzení tlačítkem OK jsou zadané předměty zapsány ke všem žákům ve třídě. Pokud máte v Evidenci žáků nastavenu práci s učebními skupinami, je přístupná funkce Vstupy Absolutorium Zadání předmětů Zadání pro učební skupinu. Tato funkce umožňuje zadat zkoušené předměty pro všechny žáky vybrané učební skupiny. Po výběru třídy a učební skupiny v dialogovém okně Výběr učební skupiny je postup stejný jako u předchozí funkce. Funkce Vstupy Absolutorium Zadání předmětů Zadání pro žáka provádí individuální zadání zkoušených předmětů pro každého žáka. Žák se vybírá v dialogovém okně Vyhledání žáka, nastavení předmětů se provádí v dialogovém okně Zadání předmětů pro žáka. Je výhodné postupovat v zadávání zkoušených předmětů v pořadí třída, učební skupina (pokud existuje), žák. Pokud např. většina žáků třídy skládá zkoušku z matematiky, pouze tři žáci ne, nastavte nejdříve pro třídu maturitní předmět matematika a potom proveďte u těchto tří žáků změnu. 28

29 Obrázek 10 Dialogové okno Zadání předmětů pro třídu Nabídka Zadání předsedy komise Nabídky Vstupy Závěrečné zkoušky Zadání předsedy komise a Vstupy Absolutorium Zadání předsedy komise mají dvě části, které umožňují zadat předsedy zkušebních komisí. Funkce Zadání pro třídu začíná výběrem třídy v dialogovém okně Výběr třídy. V dialogovém okně Zadání předsedy zkušební komise pro třídu je pole pro zadání předsedy výběrem položky z číselníku předsedů komisí. Pokud již byl předseda zadáván, objeví se v okně jeho nastavení, pokud je pro všechny žáky stejné. Pokud není předseda stejný u všech žáků, je pole prázdné a před ním je zobrazena hvězdička. Po potvrzení tlačítkem OK je zadaný předseda zapsán ke všem žákům ve třídě. Funkce Zadání pro učební skupinu není přístupná, pokud není v Evidenci žáků nastavena práci s učebními skupinami. Tato funkce umožňuje zadat 29

30 předsedu pro všechny žáky vybrané učební skupiny. Po výběru třídy a učební skupiny v dialogovém okně Výběr učební skupiny je postup stejný jako u předchozí funkce. Obrázek 11 Dialogové okno Zadání předsedy zkušební komise pro učební skupinu Je výhodné nastavit nejdříve předsedu zkušební komise pro třídu a potom případně provést změnu pro učební skupinu (pokud existuje). Individuální nastavení předsedy zkušební komise pro žáka se provádí pomocí funkce Zadání a oprava klasifikace v kartě žáka Funkce Zadání termínu zkoušky Funkce Vstupy Závěrečné zkoušky Zadání termínu zkoušky a Vstupy Absolutorium Zadání termínu zkoušky slouží pro hromadné zadání termínu zkoušky. Pro závěrečné zkoušky se následně vybírá zadání termínu písemné, praktické a ústní zkoušky. Po výběru třídy v dialogovém okně Výběr třídy se zobrazí dialogové okno Zadání termínu zkoušky se seznamem žáků ve třídě. Přidělení data zkoušky se provádí následujícím způsobem: V seznamu označte žáky, kteří mají stejné datum zkoušky. V položce Termín zkoušky zadejte datum, které má být žákům přiřazeno. Stiskem tlačítka Zadat přidělte žákům zvolené datum (přidělené datum se zobrazí za jménem žáka v seznamu). Postup opakujte pro další termíny. Pro uložení zadaných termínů do souboru stiskněte tlačítko OK. 30

31 Obrázek 12 Dialogové okno Zadání termínu zkoušky Individuální změnu nastavení termínu zkoušky je možné provést také pomocí funkce Zadání a oprava klasifikace v kartě žáka Funkce Datum maturity Funkce pro zadání Data maturity (data předání vysvědčení a protokolu o maturitní zkoušce, současně se jedná o datum, kdy je žák poslední den žákem školy) v seznamu žáků. Po výběru funkce se zobrazí dialogové okno pro výběr třídy, dále se postupuje stejně, jako v předchozí kapitole při zadání data zkoušky. Chcete-li zrušit zadané datum pro některé žáky, pak tyto žáky nejdříve vyberte v seznamu, vstupní řádek Datum maturity vyprázdněte a stiskněte tlačítko Zadat. Funkce používá přístupové právo Maturity Zadání a oprava klasifikace. 31

32 2.7.9 Funkce Tiskopisy Funkce pro zadání vydávaných tiskopisů v seznamu žáků. Nejdříve se zobrazí dialogové okno pro výběr třídy. Po výběru třídy následuje zobrazení okna Zadání tiskopisů. Obrázek 13 Dialogové okno Zadání tiskopisů V horní části okna se nachází informace o třídě, se kterou se právě pracuje. Další částí okna jsou vstupní řádky a tlačítka pro zjednodušení zadání vydávaných vysvědčení a protokolu. Pod touto částí se nachází seznam žáků. V seznamu žáků je možno ručně zapsat sérii a číslo vydávaného vysvědčení a protokolu. Pro urychlení zadávání je možno použít vstupní řádky a tlačítka nad seznamem žáků. Například pro zadávání vydaných tiskopisů pro vysvědčení: pracuje se se vstupními řádky a tlačítky v části Vysvědčení. Do vstupního řádku série se zapíše série vydávaných tiskopisů (měla by být pro 32

33 všechny žáky stejná). Do vstupního řádku číslo lze zapsat číslo prvního vydávaného tiskopisu. Stiskem tlačítka Přidělit sérii se přidělí série pro všechny žáky, kteří ji dosud neměli zadanou. Stiskem tlačítka Přidělit sérii a číslo se přidělí série a číslo pro všechny žáky, kteří dosud neměli údaje zadané. Při přidělení čísla funkce postupuje tak, že pro následujícího žáka zvyšuje číslo o 1.Zadání vydávaných tiskopisů pro protokol lze provést obdobně pomocí vstupních řádků a tlačítek v části Protokol. Série - maximální velikost 3 znaky, může obsahovat malá a velká písmena a číslice. Číslo - maximální velkost 8 znaků, může obsahovat číslice. Funkce používá přístupové právo Vysvědčení Zadání a oprava klasifikace Funkce Maturitní dokumenty Funkce pro uložení souborů požadovaných legislativou. Nachází se v nabídce Vstupy Maturity. Ze systému CERTIS jste obdrželi soubory ve formátu pdf pro tisk vysvědčení a protokolů o průběhu nové maturity a soubor ve formátu xml, který obsahuje údaje o průběhu nové maturity pro jednotlivé žáky. Pomocí této funkce lze zaevidovat uvedené soubory jako celek. Obrázek 14 Dialogové okno Maturitní dokumenty 33

34 Po spuštění funkce se zobrazí dialogové okno Maturitní dokumenty se seznamem dokumentů. Pro jednotlivé dokumenty se v seznamu zobrazuje datum vložení, jméno souboru a popis. Soubory v seznamu jsou řazeny podle data vložení a je-li datum vložení stejné, dokumenty se řadí podle jména souboru. Pod seznamem dokumentů se nachází 4 tlačítka pro práci s dokumenty: Přidat pro vložení nového dokumentu. Prohlížet pro prohlížení údajů pro aktivní dokument v seznamu. Opravit pro opravu údajů o aktivním dokumentu v seznamu Odebrat pro zrušení aktivního dokumentu v seznamu z databáze. Obrázek 15 Dialogové okno Maturitní dokumenty úprava dokumentu 34

35 Po stisku jednoho z tlačítek se zobrazí dialogové okno Maturitní dokumenty, které slouží pro práci s dokumentem. V horní části dialogového okna se nachází základní údaje o dokumentu: Jméno souboru, Typ, Velikost, Datum vytvoření (datum vytvoření souboru), Datum vložení (nastaví se podle systémového data počítače). Vpravo od těchto údajů se nachází tlačítka pro práci se souborem tlačítko Vybrat soubor pro zadání souboru s dokumentem, tlačítko Otevřít pro otevření dokumentu (např. otevření dokumentu pdf v Adobe Reader) a tlačítko Uložit do souboru pro uložení dokumentu do souboru. Pod základními údaji o souboru se nachází vstupní řádek Popis pro zadání popisu souboru a textové pole Poznámka pro doplnění dalších údajů o dokumentu Import údajů z xml Funkce pro import údajů o maturitní zkoušce ze souboru xml, který jste obdrželi ze systému CERTIS. Funkce se nachází v nabídce Vstupy Maturity. Funkce je řešena formou průvodce a skládá se z 5 kroků: 1. krok Úvodní okno průvodce importem údajů z xml souboru. Slouží pro výběr souboru ve formátu xml s údaji o nové maturitě. Po stisku tlačítka Otevřít se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru. Implicitně je nastavena složka Uživatelé, která je součástí složky, ve které je nainstalován SAS. Obrázek 16 Dialogové okno Průvodce importem údajů z xml souboru (krok 1) 35

36 2. krok Druhý krok průvodce importem údajů z xml souboru slouží pro výběr žáků, pro které se bude import provádět. Obrázek 17 Dialogové okno Průvodce importem údajů z xml souboru (krok 2) Výběr se provádí s žáků uložených v xml souboru. V levé části okna se nachází seznam tříd, třídy jsou rozděleny pro jednotlivá zkušební místa. Po výběru třídy se v pravé části dialogového okna zobrazí seznam žáků, pro nastavení, kteří žáci budou součásti importu údajů z xml souboru. Implicitně jsou všichni žáci vybráni. 3. krok Ve třetím kroku průvodce importem údajů z xml souboru se provádí spojení žáků ze souboru xml s žáky v databázi SAS. V levé části okna se nachází seznam žáků (jsou rozděleni do tříd), v pravé části okna se je pracovní plocha pro spojení žáků Průvodce se pokusí žáky vybrané v předchozím kroku spojit, nemusí však být u všech žáků úspěšný. Žáci ze souboru xml, pro které byl vyhledán žák v databázi SAS, jsou označeni ikonou se zeleným zatržením a je pro ně uvedeno příjmení a jméno žáka z xml 36

37 souboru a příjmení a jméno žáka z databáze SAS. Pokud pro žáka z xml souboru nebyl vyhledán žák v databázi SAS, pak je žák označen ikonou s červeným křížkem a je uvedeno pouze příjmení a jméno z xml souboru. Obrázek 18 Dialogové okno Průvodce importem údajů z xml souboru (krok 3) Třetí krok průvodce importem údajů z xml souboru (spojení žáků z xml souboru a žáků z databáze SAS) provádí nyní kontrolu, zda pro všechny žáky z xml souboru existuje jejich protějšek v evidenci žáků v systému SAS. Pokud pro některého žáka z xml souboru neexistuje jeho protějšek v databázi SAS, zobrazí se dialogové okno s upozorněním na zjištěný problém. Toto dialogové okno dále obsahuje seznam žáků, kterých se problém týká, popis, jak jej vyřešit a také dotaz Pokračovat dále bez úpravy nastavení způsobu importu žáků z xml souboru? Po stisku tlačítka Ano přejdete na další krok průvodce importem údajů z xml souboru, stiskem tlačítka Ne se vrátíte do okna pro spojení žáků z xml souboru a databáze SAS. Pokud žák uvedený v seznamu ve skutečnosti maturitní zkoušku nekonal, import údajů z xml souboru se neprovádí. 37

38 Obrázek 19 Okno upozornění (krok 3) Pokud jsou však v seznamu uvedeni žáci, kteří jsou žáky vaší školy, nebo žáci, kteří konali maturitní zkoušku v opravném nebo náhradním termínu, pak by údaje z xml souboru měly být do systému SAS naimportovány. Proveďte následující kontrolu: 1. Ze seznamu žáků v levé části okna vyberte žáka, který je označen červeným křížkem. 2. V pravé části okna označte položku importovat údaje z xml souboru pro existujícího žáka v databázi SAS. 38

39 3. V seznamu žáků z databáze SAS (pravá část okna) ručně vyhledejte žáka, který odpovídá žákovi v seznamu v levé části okna. Pokud žák v seznamu žáků z databáze SAS není, pak může být problém v nastavení přístupových práv (u žáků, kteří jsou žáky školy), nebo žáci nejsou v evidenci žáků pro aktuální školní rok a pololetí (v případě že žáci konají maturitní zkoušku v opravném nebo náhradním termínu). Zadání žáků, kteří konají maturitu v opravném (náhradním) termínu: 1. V modulu Evidence žáků zadejte do číselníku třídy nové "fiktivní" třídy. Tyto třídy musí mít nastavenu položku "třída pouze pro opravné maturitní / závěrečné zkoušky". 2. Žáky do "fiktivních" tříd lze převést pomocí funkce Přesun žáků z nabídky Operace. Nejdříve je však třeba přepnout se do pololetí a školního roku, kdy byl přesouvaný žák naposledy žákem školy. Ve funkci Přesun žáků se nejdříve v seznamu žáků vybere žák, který se bude přesouvat do "fiktivní třídy". V dialogovém okně Přesun žáka se nastaví položka opravná maturitní / závěrečná zkouška a doplní údaje třída, příp. učební skupina a katalogové číslo. Upozornění: Seznam žáků v levé části okna je třeba pečlivě projít a zkontrolovat, zda pro všechny žáky z xml souboru je provedeno spojení s žáky s databáze SAS. Pokud v seznamu žáků v levé části okna existuje žák, pro kterého nebyl přidělen žák z databáze SAS, zobrazuje se pod seznamem žáků červený text. Algoritmus pro spojení žáků se pokusí vyhledat žáka podle úplně zadaného rodného čísla. Jeli žák v databázi SAS nalezen, pak ještě proběhne ověření, zda v databázi SAS není evidováno více karet žáků se vyhledaným rodným číslem. Pokud ano, pak 39

40 nelze jednoznačně určit, pro kterou kartu žáka má být import proveden a je nutno provést ruční nastavení. Pokud je vyhledání podle rodného čísla neúspěšné, provede se vyhledání podle příjmení, jména a data narození žáka. Podaří-li se žáka v databázi SAS najít, proběhne kontrola, zda v databázi SAS existuje více karet žáků se stejným příjmením, jménem a rodným číslem. Pokud ano, pak nelze jednoznačně určit, pro kterou kartu žák má být import proveden a je nutno provést ruční nastavení. V průvodci importem údajů z xml souboru se při načítání žáků z databáze SAS načtou pouze žáci ze tříd, které má uživatel nastaveny v přístupových právech k modulu Závěrečné zkoušky a maturity. 4. krok Čtvrtý krok průvodce importem údajů z xml souboru slouží pro spojení předmětů z xml souboru s číselníkem předmětů na škole v databázi SAS. 40 Obrázek 20 Dialogové okno Průvodce importem údajů z xml souboru (krok 4)

41 V levé části okna se nachází seznam předmětů z xml souboru, v pravé části okna se nachází pracovní plocha pro spojení předmětů. Průvodce se pokusí předměty spojit, nemusí však být úspěšný. Předměty, ze souboru xml, pro který byl vyhledán předmět z číselníku předmětů na škole v databázi SAS jsou označeny ikonou se zeleným zatržením a je pro ně uvedena zkratka z xml souboru a z číselníku předmětů na škole v databázi SAS. Pokud pro předmět z xml souboru nebyl vyhledán předmět v číselníku předmětu na škole v databázi SAS, pak je předmět označen ikonou s červeným křížkem a je uvedena pouze zkratka předmětu z xml souboru. Po výběru předmětu v seznamu se v pravé části okna zobrazí pracovní plocha pro spojení předmětů. V horní části se nachází nastavení způsobu importu: vložit nový předmět do číselníku předmětů na škole, importovat předmět jako existující předmět v číselníku předmětů na škole (výběr ze seznamu předmětů na škole), předmět v číselníku předmětů na škole v databázi SAS neexistuje, předmět není možno importovat. Pod nastavením způsobu importu se zobrazuje informace o předmětech z xml souboru a z databáze SAS (zkratka, název). Je-li vybrána možnost vložit nový předmět do číselníku předmětů na škole, pak je možno zadat novou zkratku předmětu. Je-li vybrána možnost importovat předmět jako existující předmět v číselníku předmětů na škole (výběr ze seznamu předmětů na škole) pak se v dolní části pracovní plochy zobrazí seznam předmětů na škole z databáze SAS. Předměty v seznamu jsou seřazeny podle zkratky a názvu předmětu. Výběr předmětu z databáze SAS se provádí dvojklikem myši na předmětu nebo výběrem předmětu v seznamu a stiskem klávesy mezerník. Upozornění: Při přechodu na další krok průvodce importem údajů z xml souboru se provádí kontrolu nastavení způsobu importu pro jednotlivé předměty. Pro přechod na další krok průvodce musí být pro všechny předměty nastaveno buď vložit nový předmět do číselníku předmětů na škole nebo importovat předmět jako existující předmět v číselníku předmětů na škole (výběr ze seznamu předmětů na škole). Možnost předmět v číselníku předmětů na škole v databázi SAS neexistuje, předmět není možno importovat je součástí způsobu importu pouze pro zobrazení situace, kdy se algoritmu nepodaří 41

42 pro předmět z xml souboru vyhledat předmět v číselníku předmětů na škole v databázi SAS. Pro spojení předmětů ze souboru xml a předmětů z číselníku předmětů na škole v databázi SAS používá algoritmus název předmětu. 5. krok Závěrečný krok průvodce importem údajů z xml souboru Slouží pro potvrzení provedení importu údajů. Obrázek 21 Dialogové okno Průvodce importem údajů z xml souboru (krok 5) Po zaškrtnutí položky provést import údajů z xml souboru a stisku tlačítka Dokončit proběhne vlastní import dat. Po dokončení importu dat z xml souboru se zobrazí protokol o provedené operaci. Protokol obsahuje informace, zda funkce proběhla úspěšně, počty žáků, pro které se provádí import dat (celkový počet žáků, počet žáků, u kterých import proběhl úspěšně a počet žáků, pro které import údajů z neproběhl z důvodu chyby). 42

43 Následuje seznam žáků, pro které se import údajů prováděl s hlášením zda import proběhl úspěšně nebo zda nastala chyba Funkce Připuštění ke zkoušce Funkce Vstupy Maturity (Závěrečné zkoušky, Absolutorium) Připuštění ke slouží pro výběr žáků kteří mohou vykonávat příslušnou zkoušku. V dialogovém okně Připuštění ke zkoušce vyberte příslušnou třídu a v zobrazeném seznamu žáků zaškrtnutím zvolte žáky, kteří mohou vykonávat zkoušku. Implicitně je pro všechny žáky nastaveno, že mohou zkoušku vykonávat. V dalších funkcích, které pracují s klasifikačním záznamem se pak budou nabízet pouze žáci, kteří byli touto funkcí připuštěni ke zkoušce. Označení může mít vliv i na další funkce v modulu Závěrečné zkoušky a maturity. Při importu xml souboru ze systému CERTIS musí mít nastaveno připuštění ke zkoušce všichni žáci, kteří figurují v tomto souboru. Jinak nedojde k jejich navázání na soubor a jejich data se nepřenesou do klasifikačního záznamu Funkce Zadání opravné klasifikace Funkce Vstupy Maturity (Závěrečné zkoušky, Absolutorium) Zadání opravné klasifikace (zadání opravné klasifikace staré) slouží pro zadání klasifikačních a evidenčních údajů pro potřeby opravné klasifikace. Funkce pracuje pouze se třídami, u nichž byl nastaven atribut Třída pouze pro opravné maturitní/závěrečné zkoušky. V dialogovém okně Vyhledání žáka vyberte příslušnou třídu pro opravné zkoušky a žáka se kterým chcete pracovat. Pomocí tlačítka ZADAT otevřete klasifikační záznam žáka pro opravné zkoušky ve kterém lze zadat či opravit požadované údaje týkající se opravné zkoušky, jak bylo popsáno v kapitole Karta žáka. 43

44 Obrázek 22 Číselník tříd - Určení třídy pro opravné zkoušky 2.8 Nabídka Výstupy Nabídka Výstupy obsahuje funkci pro provedení tiskového výstupu z modulu, funkci pro prohlížení klasifikace žáků a funkci pro zobrazení hodnocení tříd Funkce Výstupy Tisk Funkce provede tiskový výstup do Prohlížeče výstupů, ze kterého je pak možné provést tisk na tiskárně. Pokud modul Prohlížeč výstupů běží, před spuštěním této funkce ho ukončete. 44

45 V standardním dialogovém okně Otevřít vyberte sestavu, podle které proběhne tiskový výstup. Nejdříve ve spodní části okna vyberte typ sestavy seznam žáků, karta žáka, vysvědčení, číselníky. Potom vyberte ze seznamu sestavu a potvrďte tlačítkem Otevřít. Další řízení tiskového výstupu se předá modulu Prohlížeč výstupů. Obrázek 23 Dialogové okno Nastavení před výstupem část Rozsah tisku - Třídy Před provedením výstupu žáků se mohou zobrazit některá z následujících dialogových oken v závislosti na nastavení ve zvolené tiskové sestavě: Nastavení typu souborů pro výběr žáků Toto dialogové okno se objeví pouze u složitějších tiskových výstupů a nemá příliš význam pro výstupy z modulu Závěrečné zkoušky a maturity. Bližší informace k dialogovému oknu Nastavení typu souborů pro výběr žáků naleznete v příručkách Evidence žáků, Prohlížeč výstupů a tiskové výstupy a Návrhář tiskových sestav. 45

46 Nastavení před výstupem Toto okno může mít různý počet částí, záleží na konkrétní tiskové sestavě. Rozsah tisku Výběr Tato část má až čtyři dílčí části pro nastavení rozsahu podle tříd, tříd pro opravné zkoušky, oborů a učebních skupin. Při zobrazení okna je vybrána část s nastavením rozsahu tisku podle tříd. Je třeba provést nějaké označení, buď jedné nebo více tříd, jednoho nebo více ročníků nebo všech tříd celé školy (provede se např. tlačítkem Všechny nebo stiskem klávesy <+>). Pokud chcete provádět výběr podle oborů nebo učebních skupin, je nutné nejdříve v příslušné části provést povolení a potom v seznamu označit požadované obory, resp. učební skupiny. Před nastavením rozsahu u učebních skupin musí být nastaven rozsah tisku u tříd. Nastavení Výběru žáků může mít čtyři části: Výběr podle evidence výběr žáků podle evidenčních údajů (přerušení nebo ukončení studia, opakování ročníku, pohlaví, ZPS, zda chodí do školní jídelny nebo družiny). Výběr podle klasifikace výběr žáků podle celkového hodnocení jejich klasifikace (v aktuálně nastaveném školním roce a v modulu Klasifikace žáků nastaveném pololetí). Výběr podle záv. zkoušek výběr podle celkového hodnocení u závěrečných zkoušek nebo maturit. Při tisku maturitního vysvědčení nebo výučního listu bývá implicitně nastaven výběr jen těch žáků, kteří úspěšně složili zkoušku. Výběr podle uplatnění výběr podle přijetí k dalšímu studiu (dle modulu Uplatnění absolventů). 46

47 Vstupy Vstupy mohou být nastaveny tyto: Okres trvalého bydliště - výběr žáků podle okresu trvalého bydliště. Přechodné bydliště - výběr žáků podle přechodného bydliště (provádí se podle ulice a / nebo obce). Způsob ubytování - výběr žáků podle způsobu ubytování. Dosažení věku - výběr žáků podle věku v zadaném období. Zdravotní pojišťovna - výběr žáků podle zdravotní pojišťovny. Organizace, kde se žák učí - výběr žáků podle organizace, kde se učí. Sponzor - výběr žáků podle jejich sponzora. Změny v evidenci (zařazení a vyřazení v zadaném období) - výběr zařazených, resp. vyřazených žáků v zadaném období (podle data nástupu, resp. odchodu ze školy). Předseda zkušební komise - výběr žáků podle předsedy jejich maturitní komise, resp. komise u závěrečných zkoušek. Datum vykonání závěrečné zkoušky nebo maturity - výběr žáků podle data, kdy konali maturitu nebo závěrečnou zkoušku. Přihláška absolventa (v Uplatnění absolventů) výběr žáků podle parametrů přihlášky na další studium (volitelně podle některých z těchto údajů: typ školy, škola, specifikace 1 a 2). Dělení na seznamy Nastavení položky, podle které se má výstup dělit na více seznamů - při změně zvolené položky se začne vytvářet nový seznam. Standardní nastavení je neprovádět dělení. Dělení je možné provádět podle třídy, oboru, učební skupiny, národnosti, státní příslušnosti, okresu narození, okresu trvalého 47

48 bydliště, zdravotní pojišťovny, předchozí zdravotní pojišťovny, organizace kde se učí, sponzora nebo předsedy zkušební komise (u závěrečných zkoušek a maturit). Řazení Text pro volnou proměnnou V okně může být také přístupná část Řazení pro změnu přednastaveného seřazení žáků. Tato část se nachází v okně, pokud je v sestavě vložena volná proměnná. Volná proměnná je globální proměnná, jejíž hodnota se zadává právě v tomto okně těsně před provedením výstupu. Používá se např. v seznamech, které se ve stejném tvaru používají pro různé příležitosti, kde tato proměnná označuje název seznamu. Výběr karet pro tisk Okno pro ruční výběr karet. Implicitně jsou všichni vybraní žáci označeni k tisku, ale toto nastavení je zde možné změnit a tisknout jen některé žáky Funkce Výstupy Prohlížení klasifikace Funkce pro zobrazení klasifikačních údajů v kartě žáka. Nejdříve se vybírá žák ze seznamu v dialogovém okně Vyhledání žáka. Seznam je seřazen podle příjmení a jména žáka, podle katalogového čísla nebo podle rodného čísla (podle nastavené konfigurace). Údaje o žákovi se opravují v dialogovém okně Klasifikační karta žáka. V okně se zobrazují tyto záložky: Osobní údaje, Klasifikace, Zápisníky (pokud je zadán nějaký zápisník v modulu Evidence žáků), Průběh studia a Přehled klasifikace Funkce Výstupy Prohlížení maturitních dokumentů Funkce pro prohlížení maturitních dokumentů vložených pomocí funkce Vstupy Maturity Tiskopisy. 48

49 Nejdříve se vybere maturitní dokument ze seznamu v dialogovém okně Prohlížení maturitních dokumentů. Po stisku tlačítka Prohlížet se otevře dialogové okno Maturitní dokumenty prohlížení dokumentu. Z tohoto okna je možno také příslušný dokument otevřít pomocí asociovaného programu. K tomu slouží tlačítko Otevřít v pravém horním rohu okna Funkce Výstupy Prohlížení opravné klasifikace Funkce pro zobrazení klasifikačních údajů v kartě žáka. Otevře se klasifikační karta žáka v režim pouze pro čtení údajů Funkce Výstupy Hodnocení tříd Funkce zobrazí seznam tříd. Pro každou třídu je uveden celkový počet žáků ve třídě, kolik žáků u závěrečných zkoušek nebo maturit prospělo s vyznamenáním, prospělo a neprospělo a kolik žáků má klasifikaci pro maturitu, závěrečnou zkoušku a absolutorium (viz rozdělení nabídky Vstupy). Na řádku označeném Celkem je uveden součet hodnot v jednotlivých sloupcích. Obrázek 24 Dialogové okno Hodnocení třídy 49

50 2.8.6 Funkce Výstupy Statistika Funkce umožňuje pomocí grafu a tabulky zobrazit statistické údaje získané z dat modulu. Její obsluha je shodná, jako v jiných modulech (např. Evidence žáků). 2.9 Nabídka Operace Nabídka obsahuje funkci pro zrušení klasifikačního záznamu, funkce pro vložení data odchodu a funkce pro export údajů pro přihlášky ke státní maturitě Funkce Operace Zrušení klasifikačního záznamu Tato funkce umožňuje zrušit nesprávně založený klasifikační záznam v tomto modulu (např. nesprávně vybraná část v nabídce Vstupy nebo vytvoření klasifikačního záznamu pro žáka, který neskládá zkoušku). V dialogovém okně Vyhledání žáka vyberte žáka ze seznamu. Seznam je seřazen podle příjmení a jména žáka nebo podle katalogového čísla (podle nastavené konfigurace). Obrázek 25 Dialogové okno Zrušení klasifikačního záznamu V dialogovém okně Zrušení klasifikačního záznamu proveďte kontrolu vybraného žáka stiskem tlačítka Karta žáka zobrazí se Klasifikační karta žáka. Pokud chcete opravdu zrušit klasifikační záznam žáka, stiskněte 50

51 tlačítko OK. Evidenční údaje a klasifikace z modulu Klasifikace žáků se nezruší. Zrušení klasifikačního záznamu je nevratná operace! Funkce Operace Datum odchodu Obrázek 26 Dialogové okno Datum odchodu Funkce Datum odchodu naplní údaj Datum odchodu na evidenční kartě žáka údajem vyplněným jako datum zkoušky. Po výběru třídy lze obvyklým způsobem vybrat zaškrtnutím žáky zvolené třídy, pro které se přenos data zkoušky provede. Potvrzení převodu se provede tlačítkem OK. 51

52 2.9.3 Funkce Operace Export údajů o žácích pro přihlášky ke státní maturitě V nabídce Operace se nachází funkce Export údajů o žácích pro přihlášky ke státní maturitě. Tato funkce umožňuje provést export údajů o žácích do souborů ve formátu xls, který lze naimportovat do systému CERTIS. Podle posledních informací se uvažuje o změně formátu souboru s daty, v případě změny bude funkce upravena tak, aby odpovídala požadavků systému CERTIS. Funkce je vytvořena formou průvodce a skládá se z pěti kroků: 1. krok Úvodní okno průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě. Slouží pro výběr formátu souboru s daty (k dispozici jsou textový soubor (csv) nebo soubor Microsoft Excel (xls) a pro zadání jména a umístění souboru s exportem dat. Jako jméno souboru se zkrácený název školy zadaný ve funkci Údaje o škole v Hlavním modulu. Obrázek 27 Dialogové okno Průvodce exmportem údajů (krok 1) 52

53 2. krok Druhý krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě slouží pro výběr žáků, kteří budou součástí exportu dat. V levé části dialogového okna se nachází seznam tříd. Pro každou třídou se zobrazuje její zkratka, počet žáků vybraných a celkový počet žáků ve třídě. Po výběru třídy se v pravé části dialogového zobrazí seznam žáků. Výběr žáků lze provést buď kliknutím myší na ikonu tlačítka před jménem žáka nebo pomocí tlačítek v pravé části okna (Všechny vybere všechny žáky v seznamu, Nic zruší výběr všech žáků v seznamu, Obrátit obrátí výběr žáků, Vše před označí všechny žáky před aktivním žákem v seznamu, Vše za označí všechny žáky za aktivním žákem v seznamu). Obrázek 28 Dialogové okno Průvodce exmportem údajů (krok 2) 3. krok Třetí krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě slouží pro nastavení způsobu exportu údajů o státním občanství vybraných žáků. Exportovaný údaj musí odpovídat číselníku státních občanství RAST, který obsahuje dvoupísmenné zkratky. Průvodce zjistí státní občanství vybraných žáků evidované v systému SAS a na základě úplného názvu státu se pokusí 53

54 tato státní občanství spojit. Tento algoritmus však nemusí být jednoznačný, proto je zde možnost ručního nastavení exportu údaje o státním občanství. V levé části dialogového okna se nachází seznam nalezených státních občanství. Za každou zkratkou je uvedena šipka a údaj, jaká dvoupísmenná zkratka z číselníku RAST bude použita pro export dat. Po kliknutí na státní občanství se v pravé části dialogového okna zobrazí pracovní plocha pro zadaní způsobu exportu státního občanství. V horní části pracovní plochy se zobrazuje vybrané státní občanství a vstupní řádek pro zadání zkratky z číselníku RAST. Pod těmito údaji se zobrazuje vlastní seznam položek číselníku RAST. Způsob převodu lze provést buď zápisem dvoupísmenné zkratky státního občanství přímo do vstupního řádku nebo dvojklikem myši na položku v seznamu číselníku RAST. Obrázek 29 Dialogové okno Průvodce exmportem údajů (krok 3) 4. krok Čtvrtý krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě zobrazuje v přehledné tabulce údaje, které budou součásti exportu. V horní částí tabulky se nachází záhlaví s názvy údajů v jednotlivých sloupcích. 54

55 Údaje tabulce lze editovat. V levém dolním rohu se nachází tlačítko Kontrola dat, po jehož stisku proběhne kontrola vyplnění povinných údajů pro export dat. Na závěr kontroly se zobrazí protokol s informacemi o průběhu kontroly a případě seznamem žáků s informacemi o nalezených chybách. Obrázek 30 Dialogové okno Průvodce exmportem údajů (krok 4) 5. krok Závěrečný krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě. Slouží pro potvrzení provedení exportu dat. Po zaškrtnutí položky provést export údajů pro přihlášky ke státní maturitě potvrzení exportu dat a stisku tlačítka Dokončit proběhne vlastní export dat. Po vytvoření souboru s údaji o žácích se zobrazí okno s informacemi o místě uložení souboru s exportem dat a počtem exportovaných záznamů. 55

56 Obrázek 31 Dialogové okno Průvodce exmportem údajů (krok 5) 2.10 Nabídka Filtry Nabídka Filtry obsahuje funkce pro vytváření filtrů: Nový filtr, Oprava filtru, Zrušení filtru pro nastavování filtrů: Nastavení filtru, Zrušení nastavení filtru pro zjišťování počtu karet vyhovujících filtru: Zjištění počtu dle filtru Další informace k filtrům najdete v příručce Základní informace. 56

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

SAS. Školní knihovna. Copyright 1992, 2015 MP-SOFT

SAS. Školní knihovna. Copyright 1992, 2015 MP-SOFT SAS Školní knihovna Copyright 1992, 2015 MP-SOFT Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány v nápovědě k

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.1. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.1

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.1. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.1 INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.1 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, právě dostáváte do rukou nejnovější verzi programu verzi 7.1, která završuje 20leté vývojové úsilí

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

SAS Hlavní modul práce s číselníky

SAS Hlavní modul práce s číselníky SAS Hlavní modul práce s číselníky Copyright 1992, 2015 MP-SOFT Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.3. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.3. Vážení uživatelé programu SAS,

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.3. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.3. Vážení uživatelé programu SAS, INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.3 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, mezi nejvýznamnější změny v nové verzi SAS 7.3 patří koncepčně zcela přepracovaný způsob zadávání

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Konzervace, restaurování 2

Konzervace, restaurování 2 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 2 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.2. Úvodní slovo. Z dalšího obsahu. Obsah CD SAS 7.2. Obsah CD SAS 7.2. Vážení uživatelé programu SAS,

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.2. Úvodní slovo. Z dalšího obsahu. Obsah CD SAS 7.2. Obsah CD SAS 7.2. Vážení uživatelé programu SAS, INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.2 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, nová verze SAS 7.2 přináší zásadní změny. Abychom mohli provádět další technologický vývoj aplikací,

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, modul Zakázka Vám přináší moderní vzhled a nové možnosti. A jaké nové vlastnosti a funkce jsou vám k dispozici: začlenění seznamů do hlavního menu rozšíření údajů, na které lze vyhledávat

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Návod k práci s programem MMPI-2

Návod k práci s programem MMPI-2 Návod k práci s programem MMPI-2 Výchozím vstupním heslem je název programu psaný malými písmeny, tedy mmpi-2. Po zadání hesla stiskněte Enter nebo tlačítko Dále. Hlavní obrazovka programu zobrazuje přehled

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

NAHLAŠOVÁNÍ UBYTOVANÝCH CIZINCŮ PŘES PORTÁL UBYPORT

NAHLAŠOVÁNÍ UBYTOVANÝCH CIZINCŮ PŘES PORTÁL UBYPORT NAHLAŠOVÁNÍ UBYTOVANÝCH CIZINCŮ PŘES PORTÁL UBYPORT 23.8.2017 aktuální požadavky cizinecké policie postup při zápisu údajů o ubytovaném cizinci v programu RECEPCE konfigurace pro vytváření UNL souborů

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK A AUTOMATICKÉ UPOMÍNKY. Katalogový doplněk ABRA Gen

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK A AUTOMATICKÉ UPOMÍNKY. Katalogový doplněk ABRA Gen ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK A AUTOMATICKÉ UPOMÍNKY Katalogový doplněk ABRA Gen Dokumentace k doplňku ABRA Gen Datum: 20.4.2017 Obsah 1 Instalace a aktivace... 3 1.1 Instalace... 3 1.2 Aktivace... 5 2 Funkce... 6

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Úvod do filtrace, Quick filtr

Úvod do filtrace, Quick filtr Příručka uživatele systému Památkový katalog Úvod do filtrace, Quick filtr verze 1.x.x Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více