STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů a zaměstnanců 8 Rizikové situace, jejich řešení a prevence 11 Vnitřní pravidla pro přijímání darů...14 Jednání se zájemcem o sociální službu..14 Pravidlo pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.16 Sazby za úhrady..17 Individuální plánování průběhu sociální služby.18 Rozsah osobních a citlivých údajů 22 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby...25 Návaznost poskytované sociální služby na další zdroje.27 Pravidelné hodnocení zaměstnanců 28 Pravidla pro uzavírání dohod s dobrovolníky.27 Pravidlo pro odbornou praxi studentů 30 Systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě 30 Nouzové a havarijní situace 31 Seznam dostupných dokumentů.34 Pravidla pro zvyšování kvality sociální služby..35 Ukončení pobytu..37 1

2 Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem Krajského úřadu Libereckého kraje, který je naším zřizovatelem. Krajský úřad svěřil budovy do správy Domova důchodců. Poslání zařízení: 1. Podpora klientů v soběstačnosti, v dovednostech, v sebeobsluze, v odpovědnosti za své chování, v samostatném rozhodování a seberealizaci. 2 Podpora při zvládání své závislosti na alkoholu a dovednosti žít s psychickou poruchou či podobným handicapem. 3 Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů 4 Poskytnout klientům důstojnou službu dle individuálního plánu a Smlouvy o poskytování soc. služby. 5 Poskytovat kvalitní, efektivní službu v souladu se všemi právy, povinnostmi a standardy kvality soc. služeb. 6 Motivovat klienty k co nejmenší závislosti na službě, popřípadě podpořit klienta v odchodu do své domácnosti, nebo návazné služby. 7 V případě potřeby klienta, poskytnout možnost doživotního ubytování. Pro zachování soběstačnosti, rozvoj nebo udržení dovedností, sebeobsluhy, odpovědnosti za své chování, samostatné rozhodování a seberealizaci vytváříme a naplňujeme individuální plány klientů. Ty jsou sestavovány na základě osobní spolupráce s pracovníky v přímé péči, popř. rodinou apod. Klienti, kteří se v důsledku své osamělosti nebo finanční tísně apod. nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou motivováni k co nejsamostatnějšímu řešení této situace. V případě, že se podaří stav klienta díky rehabilitaci a péči zlepšit natolik, že přestane být závislý na poskytované službě, motivujeme obyvatele k odchodu do jiné služby, nebo do soukromí. Organizace poskytuje pobytové služby v budově odd. B v zadní části areálu zámku ve Sloupu v Čechách. Tyto služby jsou poskytovány od 6:30 do 19:00 dle harmonogramu služeb. Noční služba je zajištěna formou dohledu z jiných oddělení. (viz rozpis noční služby) Uživatelé žijí v jedno a dvoulůžkových pokojích, které si mohou zařídit drobným nábytkem dle svého vkusu a dle svých představ. K zachování jejich důstojnosti přispívá také pomoc při péči o zevnějšek. Obyvatelé domova mají k dispozici pedikérku, fyzioterapeutku nebo kadeřnici a mohou se také účastnit pravidelných bohoslužeb. Domov spolupracuje se dvěma dobrovolnickými centry v České Lípě, ty dodávají proškolené dobrovolníky. Sociální začleňování je zajištěno pravidelným kontaktem s veřejným životem. To vše se děje prostřednictvím výletů, setkání s žáky okolních škol, návštěv divadel, restaurací i sportovišť a pořádáním řady kulturních akcí v prostorách parku a bývalé konírny. 2

3 Klienti jsou chráněni před předsudky a negativním hodnocením závazkem zaměstnanců k mlčenlivosti, zaměstnaneckými supervizemi, vzděláváním zaměstnanců, poskytováním informací o chodu zařízení veřejnosti, kontaktem s rodinami klientů a pořádáním zmíněných kulturních akcí přístupných veřejnosti. Dále pak zaměstnanci studují kasuistiky klientů, aby lépe pochopili jejich životní situaci. Na týmových setkáních zaměstnanců se probírá jednání každého klienta. Tým se snaží najít nejlepší cestu, jak klienty podpořit a motivovat k aktivnímu způsobu života. Cílová skupina ( s kapacitou 20 lůžek): Muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním důchodu v nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a takovými psychickými poruchami, které neomezují klienta v dodržování Pravidel bydlení. Klienti, kteří nejsou a nebyli závislí na drogách mimo alkoholu. Klienti, kteří se léčili, nebo léčí z alkoholismu a jsou odhodláni pracovat se svojí závislostí v souvislosti s Individuálním plánem a Smlouvou o poskytování služby. Klienti, kteří potřebují v rámci zlepšení svého stavu vykonávat samoobslužné aktivity a pracovní terapii. (dále jen klienti) 1. Oddělení B je otevřené oddělení s celodenní přítomností personálu noční služba je poskytována formou dohledu z ostatních odd. 2. Odd. B je domov se zvláštním režimem. Kontraindikace poskytování služby: - dle zákona č. 108/2006 Sb. - nepřijímáme klienty stižené úplnou slepotou - neposkytujeme kompenzační pomůcky (zájemce o službu musí mít své pomůcky a musí je umět používat) - nepřijímáme klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení - nepřijímáme žadatele, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití (např. z důvodu mentálního postižení, závislosti na drogách mimo alkoholu a tabáku, patologické agrese apod.) - oddělení B je bezbariérové pouze v přízemí lze přijmout klienta na inv. vozíku v případě, že bude volné místo v přízemí budovy a klient bude schopen samostatného pohybu na vozíku. - žadatel by měl být schopen pochopit základní Pravidla bydlení domácí řád - nepřijímáme ženy 3

4 Ochrana práv uživatelů Právo na soukromí, právo bydlet Ubytování V domově jsou klienti ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Výjimkou je jeden třílůžkový pokoj, který vznikl na vlastní žádost obyvatel. Každý klient má k dispozici noční stolek a uzamykatelnou skříň. Každý klient má možnost zútulnit si pokoj osobními věcmi. Klíče od skříně a trezorku jsou ve dvou vyhotoveních jednu sadu vlastní klient, druhá je uložena na sesterně oddělení. Do osobních věcí personál klientovi může nahlížet dle Pravidel bydlení součást smlouvy o poskytování soc. služby. Podmínkou zařízení je, aby klient umožnil vstup personálu při kontrole přítomnosti alkoholu na oddělení, dále při kontrole udržování čistoty, při úklidu pokoje a při opravách a údržbě oddělení. Klient se prohlídky vždy účastní! Do zamčeného pokoje smí personál domova vstoupit jen ve výjimečných případech. Klient o tom musí být vždy informován předem. Pokud je klient náhle dlouhodobě hospitalizován a je nutné vstoupit do pokoje z výše uvedených důvodů, může personál pokoj otevřít. Zaměstnanci jsou povinni před vstupem do pokoje zaklepat. To neplatí při nočních kontrolách zdravotního stavu klientů. Klient však může noční kontroly odmítnout. Klienti přijímají návštěvy ve společenské místnosti daného oddělení, nebo na svých pokojích (případně se souhlasem spolubydlícího). Ve výjimečných případech má vedení DD právo je omezit (např. protiepidemiologická opatření). Pokud zůstane klient uvězněn v zamčeném pokoji, jsou na každém oddělení (sesterně) náhradní klíče, které v případě nouzové situace použije personál. Pokud dojde k tomu, že klíč bude zlomen v zámku, nebo zastrčen z druhé strany, postupuje se následovně: Personál se pokusí dostat do pokoje skrz okno (v přízemí). V případě, že ani tak se do pokoje nedostane, zavolá údržbáře. Pokud by údržbáři nebyli přítomni a personál by měl podezření na ohrožení života klienta, pokusí se dveře otevřít násilím, případně zavolá Policii ČR. O úhradě vzniklé škody rozhodne vedoucí oddělení. Hygiena Na oddělení je hygienické zařízení společné vždy pro více klientů. Nesoběstačným klientům pomáhá v hygienické péči personál, přičemž je respektována jejich intimita (zákaz vstupu dalším osobám do prostoru koupelny, zástěny). Pokud je nutné klienta do koupelny vézt na vozíku, musí být zachována jeho důstojnost a intimita. To platí i při užívání WC křesel na pokojích. Koupelny jsou označeny cedulkou VOLNO/OBSAZENO. 4

5 Právo na respekt Oslovování Pokud si klient nepřeje jinak (písemně vyjádřeno v individuálním plánu), je personál povinen klientům vykat, jiné oslovení (např. dědo, babi, ) je nepřípustné. V případě, že si některý člen personálu všimne neuctivého oslovování klienta, je povinen to neprodleně oznámit vedoucímu oddělení nebo sociálnímu pracovníkovi, který záležitost s dotyčným vyřeší. Před vcházením do pokojů personál vždy klepe a čeká na vyzvání. Respektování volby klienta Viz. dále pravidlo svobodné volby; klient má právo činit svobodná rozhodnutí o všem, co se ho jakýmkoli způsobem dotýká, zaměstnanci podporují samostatné jednání klientů. V případě, že klient již není schopen rozumově posoudit důsledky svého jednání, a to je objektivně v rozporu s jeho zájmy, domov kontaktuje blízké osoby, případně zažádá soud o určení opatrovníka. Odd. B má specifická pravidla, která do určité míry omezují klienty. Je proto nezbytné, aby s nimi byl klient seznámen, dokázal je pochopit a dobrovolně je přijal stvrdil svým podpisem ve smlouvě. Partnerské soužití Zařízení respektuje případné partnerské vztahy mezi klienty domova. Odd. B předem deklaruje, že přijímá pouze muže. Vyplývá to z poptávky o službu ze strany žen. Pokud by se zvýšila poptávka ze strany žen, není vyloučeno, že bude oddělení smíšené. Zatím je určeno pouze pro muže. Na oddělení není možné ubytovat nikoho jiného, nežli klienta domova. Právo svobodného pohybu Klienti mají možnost volně se pohybovat po areálu i mimo něj. Pokud je předpokládaná doba pobytu mimo zařízení delší, ohlásí klient svůj odchod službu konajícímu pracovníkovi. Klient, který opouští zařízení, ve vlastním zájmu odhlašuje jídlo 48 hodin dopředu. Pokud tak neučiní, strava mu propadá a stravné nebude vráceno. Z důvodu odhlášení stravy je klient povinen oznámit také plánovaný dlouhodobý pobyt mimo zařízení. (viz stravování) Hlavní brány zařízení se zamykají v letních měsících ve 21 hodin, v zimních ve 20 hodin. V případě, že se uživatel vrátí po této době, zazvoní a sestra v noční službě mu otevře. Doba nočního klidu je od 22 hodin do 6 hodin. Odd. B je nepřístupné z vnější strany bez klíče každý klient vlastní klíč od pokoje a hlavního vchodu, klientům byl také nabídnut klíč od branky, ale vzali si jej jen někteří jednotlivci viz zápisy ze setkání skupiny. Pokud se klient bez předchozí domluvy s personálem nevrátí do zařízení do 22 hodin, sloužící personál na oddělení je povinen zavolat na polici ČR do Nového Boru a tuto skutečnost ohlásit. viz ztráta klienta. Domov organizuje pro své klienty také řadu atraktivních programů včetně výletů mimo obec Sloup v Čechách (hrady, zámky, sportovní a kulturní akce apod.). Sami uživatelé mohou navrhovat místa, která by chtěli navštívit. Domov má pro tyto účely k dispozici dva automobily s celkovým počtem 14 míst + jedno místo pro vozíčkáře. 5

6 Ve výjimečných případech může být právo klientů na svobodný pohyb omezeno vedoucím oddělení (v případě kritické epidemiologické situace). Tehdy se nedoporučuje ani přecházet mezi jednotlivými odděleními, aby nedošlo k dalšímu šíření infekce. Personál může klientovy doporučit omezení vycházek, pokud mu to evidentně nedovoluje jeho zdravotní stav riziko možnost opilosti, nepříčetnosti o tomto vždy provede zápis Hlášení o mimořádné události. Právo svobodné volby Odd. B je domov se zvláštním režimem. Zvláštní režim spočívá v omezení užívání alkoholu, v aktivizaci a v udržení klientů ve zdraví. Každý klient by měl přispět svými dovednostmi v běžném denním životě. Jedná se zejména o pracovní terapii. Každý klient si rozhodne o své funkci. Všechny funkce jsou konzultovány na setkání skupiny a každý má právo se k nim svobodně vyjádřit. Tým zaměstnanců vždy pečlivě zvažuje, zda klient svou funkci zvládne a je pro něj přiměřená. Zároveň, zda ho baví, či nikoliv. Každý klient si volí svojí funkci sám, případně je mu nabídnuta. Pracovní terapie pomáhá klienty udržovat ve fyzické i psychické kondici. Není žádoucí, aby klienti naší cílové skupiny pociťovali nudu, letargii a nezodpovědnost. Rozsah, forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. Vzhledem ke specifické cílové skupině, je třeba zachovat pevná pravidla, která jsou dobrovolně přijata každým jedincem. viz Pravidla bydlení. Těmito Pravidly je omezeno právo svobodné volby ve smyslu užívání alkoholu a dalšího nežádoucího chování, které je v nich uvedeno. Klient sám rozhoduje o tom, jak bude trávit svůj volný čas (TV, poslech hudby, četba, návštěvy, procházky atd.). Spolu s klíčovým pracovníkem si domluví, kdy bude jaké aktivity vykonávat, čeho chce dosáhnout, za jak dlouho atd. (viz. individuální plánování). Personál domova zajišťuje další program, jako jsou kulturní akce, výlety, soutěže, taneční zábavy apod. Klienti si mohou z nabízených aktivit vybrat tu, která je jim nejbližší. Sami mohou také navrhovat další činnosti, kterých by se chtěli zúčastnit. v současné době převážně klienti navrhují akce, které se realizují. Ať už se klient rozhodne jakkoli, je vždy respektováno jeho svobodné rozhodnutí. Personál může klienta poučit o možném porušení Pravidel bydlení a seznámí ho s možnými riziky následků jeho chování. Pokud si však klient bude i nadále stát za svým rozhodnutím, je to jeho svobodná volba. 6

7 Lékař Lékařskou péči zajišťují dva nepraktičtí lékaři. Klienti se mohou rozhodnout, kterého lékaře budou navštěvovat. Bez doporučení lékaře domova nezajišťujeme doprovod na vyšetření. Pokud si klient (opatrovník), nebo jeho příbuzný vyjedná z vlastní iniciativy lékařské vyšetření mimo domov, zajistí si sám dopravu i doprovod na toto vyšetření. Klient si hradí veškeré náklady spojené s lékařským vyšetřením. (léky, pobyt v nemocnici, ošetření apod.) Pobyt v domově Klienti jsou do zařízení přijímáni na základě žádosti a smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tuto smlouvu podepisují osobně a ze své svobodné vůle poté, co se důkladně seznámili s jejím obsahem a se souvisejícími dokumenty (vnitřní předpisy domova) a tomuto obsahu porozuměli. Za klienta, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, podepisuje tuto smlouvu jeho opatrovník. Klientovi je smluvně zaručováno právo kdykoli ukončit pobyt v zařízení, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc, smlouvu však lze ukončit i dohodou. Zařízení může s klientem rozvázat smlouvu pouze v zákonem stanovených případech. Jedná se zejména o neplacení úhrady a o hrubé porušování povinností, vyplývajících z vnitřních pravidel domova. V tomto případě činí výpovědní doba 2 měsíce. Stěhování Klienti jsou při příjmu umístěni na předem dohodnutý pokoj. Chce-li být klient přestěhován na jiný pokoj, sepíše Žádost o stěhování. U nesoběstačných klientů může tento formulář vypsat personál či rodinný příslušník. Ze své iniciativy může domov přemístit klienta na jiný pokoj pouze ve výjimečných případech. Sem patří nouzové a havarijní situace, kdy pobyt na daném pokoji není možný (např. stavební úpravy). Dále situace, kdy nastanou vážné neshody mezi spolubydlícími klienty, které není možno vyřešit jinak, než jejich odloučením. Posledním případem je zhoršení zdravotního stavu klienta, kdy musí být přemístěn na oddělení s odpovídající péčí (také zlepší-li se jeho zdravotní stav natolik, že není nezbytná zvýšená péče, může být přestěhován na jiné oddělení). Právo na přiměřené riziko Domov podporuje klienty v zodpovědnosti za své jednání. Klient je samostatná osobnost, má právo rozhodovat o věcech, které se týkají jeho života a jednat dle svého uvážení, i v případě, že svým jednáním ohrožuje sám sebe (např. dieta, hygiena, hospodaření s financemi, zdravotní rizika). Nikdo není nucen dělat nic, co je v rozporu s jeho přesvědčením. Výjimkou jsou klienti zbavení způsobilosti k právním úkonům, za něž jedná v jejich zájmu opatrovník. Klient má právo odmítnout doporučení daná mu domovem, je však seznámen s možnými následky vyplývajícími z jeho chování. Pokud by svým jednáním ohrožoval chod domova nebo přímo spolubydlící, postupuje se dle Pravidel bydlení - domovního řádu. 7

8 Právo hospodařit se svými penězi Klienti mají dle zákona č.108/2006 Sb. nárok na min. zůstatek důchodu 15%. Pokud by po zaplacení úhrady za pobyt činil tento zůstatek méně, úhrada se sníží o adekvátní částku. Zůstatek důchodu je v hotovosti vyplácen buď klientovi osobně, nebo na žádost klienta jeho rodinným příslušníkům. Pokud je zřejmé, že klient nezvládá hospodaření s penězi, či o to sám požádá, je ředitelem domova ustanoven pracovník, kterému klient na základě písemného pověření svěří své peníze. Pracovník vede o hospodaření sešit, kam zakládá všechny doklady o příjmech a výdajích dle platných směrnic. Všichni svéprávní klienti mají možnost sami rozhodnout o způsobu hospodaření se svými penězi. Výplata zůstatku důchodu uživatelům V případě výplaty důchodu hromadnou výplatnicí na účet domova je klientům odečtena úhrada za pobyt, záloha na léky a případné fakultativní služby, provedeno vyúčtování za minulý měsíc a k 15.dni v měsíci je klientů vyplacen zůstatek. Zůstatek důchodu může být vyplacen také osobám pověřeným klientovou plnou mocí a ředitelem pověřeným pracovníkům. V případě úhrad jinou formou ( hotově, či převodem ) se postupuje individuálně v souladu se směrnicemi k vedení deposit. Pravidlo pro doručování pošty Každý všední den ráno vyzvedává hospodářka poštu určenou pro domov důchodců. V podatelně zařízení pak došlou poštu roztřídí dle oddělení a následně roznese klientům. Běžná pošta, jako jsou dopisy, pohledy, letáky atd., nepodléhá evidenci. Hospodářka je zmocněna vyzvedávat doporučené dopisy na jméno klientů a je též oprávněna vyinkasovat hotovost zaslanou klientovi složenkou. Pro tento účel má Českou poštou vystaveno potvrzení oprávněného příjemce. Přijetí peněz i doporučených dopisů potvrdí na poště otiskem razítka organizace a svým podpisem. Zmocnění k vyzvedávání pošty má také jeden sociální pracovník pro možnost zastupování. Možné střety zájmů uživatelů a zaměstnanců Definování rizikových situací vyplývajících z běžného provozu DD. Oslovování viz. právo na respekt Hygiena Na oddělení je stanoven harmonogram koupání jednotlivých klientů, který vychází z Individuálního plánování. Tzn.,že každý klient si nasmlouvá min.2 dny v týdnu, kdy provede celkovou hygienu těla. Klient se však samozřejmě může rozhodnout pro koupel i v jiný den. Pokud klient soustavně odmítá očistu těla, bude personálem edukován (poučen) o nezbytnosti udržovat hygienu a o možných zdravotních následcích. Podmínkou zařízení je, aby klient provedl celkovou hygienu těla min. 2x týdně. Nespolupracuje-li klient dlouhodobě 8

9 a narušuje-li tím život ostatních obyvatel, může to být důvod k ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele dle Smlouvy. Prádlo Klienti mají kvůli identifikaci své osobní prádlo označeno štítky se jménem. Prvních 72 štítků je klientovi přiděleno při přijetí zdarma, ostatní si již klienti hradí. Ztratí-li se klientovi některý kus ošacení, oznámí tuto skutečnost zaměstnanci. Personál osloví pracovníky prádelny, zda se tam ošacení nenachází. Jelikož domov zajišťuje praní prádla pro 80 klientů, hrozí zde riziko záměny ošacení z různých oddělení, nebo záměny ošacení klientů. Může tak dojít ke ztrátě, nebo k dočasné ztrátě ošacení. Domov disponuje se základním ošacením pro klienty. V případě ztráty je klientům nabídnuto náhradní ošacení. Pokud má klient šatstvo poškozeno natolik, že nelze opravit, je o poškození informován. Pokud není sám schopen posoudit, zda je ošacení v pořádku, může mu šatník doplnit pověřený pracovník, nebo rodina (např. po dohodě s osobami blízkými). Z praxe je zřejmý i případ, kdy si klient nechtěl obnovit šatník, neměl dostatečné množství spodního prádla z důvodu finanční situace. S klientem bylo vyjednáváno a domov mu nabídl zdarma náhradní ošacení. Toto klient využil. Podávání stravy Čas vydávání stravy je v domově z provozních důvodů pevně stanoven. Rozpis je vyvěšen na dveřích hlavní zámecké jídelny a je zakotven v Pravidlech bydlení. Strava se podává 4x denně na jídelnách jednotlivých oddělení. Klienti oddělení B se stravují na jídelně zámku, kam samostatně, nebo s doprovodem docházejí. Pouze klienti nemocní dostávají stravu přímo na pokoj. Složení stravy je takové, aby vyhovovalo zdravotnímu stavu klientů (diety). Pokud klient s předepsanou dietou vyžaduje normální stravu, je zdravotnickým personálem poučen o možných zdravotních následcích a potvrdí svým podpisem, že byl o rizicích náležitě informován. Strava se podává podle týdenního jídelníčku, který je vyvěšen na oddělení. Klienti mají možnost spolupodílet se na tvorbě jídelníčku na společných setkáních zaměstnanců a klientů, při setkání skupiny, osobní komunikací s vedoucím stravování. Porušování léčebného režimu, nedodržování dietního stravování, medikace, chování v rozporu s doporučením lékaře Personál provede edukaci klienta vysvětlí, proč je nutné dodržovat léčebný režim, jaké jsou možné komplikace v případě porušení, o tomto poučení provede zápis do dokumentace klienta. Klient podepíše, že byl edukován, a toto potvrzení má uloženo ve zdravotnické dokumentaci. Dále je však klientům ponecháno právo svobodně se rozhodovat o svém jednání. Aktivizace klientů Klienti dobrovolně žijí v úzkém společenství, které má jasný řád, pravidla, a klienti se výrazně podílejí na rozhodování uvnitř skupiny. Každý jednotlivec je součástí skupiny a je nutné, aby dodržoval její pravidla. Život v domově se snaží maximálně přiblížit životu v běžné společnosti. Klienti zde žijí odpovědně, učí se respektovat a přijímat pravidla společnosti. Z běžného života vyplývá, že čím více se člověk dokáže o sebe postarat, jeho stupeň závislosti se snižuje. Naším posláním je mimo jiné motivovat klienty k co nejmenší závislosti na službě, popřípadě podpořit klienta v odchodu do své domácnosti. Klienti jsou podporováni v sebeobslužných činnostech, které se týkají běžného života. Například úklid, 9

10 docházení za službami, osobní hygiena, sezónní údržba čistoty areálu apod. (viz Pravidla bydlení). Veškeré činnosti slouží k fyzické a duševní aktivizaci klientů. K udržování společenských návyků a pravidel. K odpovědnosti a možnosti seberealizace. K abstinenci alkoholu. Sociální pracovníci a PSP v zařízení organizují řadu aktivizačních programů, účast na nich je však zcela dobrovolná. Vychází z individuálního plánování péče s každým klientem. Tehdy si klient sám nebo za pomoci svého klíčového pracovníka určí, čím by se chtěl ve volném čase zabývat, jaký je jeho cíl, k němuž by chtěl dospět atd. Vše závisí pouze na svobodné vůli každého klienta. Stěhování viz. pravidlo o stěhování klientů. Stěhování je vždy problematické, pokud se vyskytne situace, kdy se dva klienti na pokoji nesnesou. Zařízení má k dispozici omezený počet jednolůžkových pokojů. Pokud tato situace nastane, sociální pracovník nejdříve s klienty vyjednává, zda lze nalézt společnou řeč a situaci vyřešit společnou dohodou. Pokud toto nelze a je nutné přistoupit ke stěhování, naruší se tím poklidné soužití jiných klientů, kteří by si měli s dotyčnými vyměnit místo. Je třeba vždy velmi citlivě vyjednávat se všemi zúčastněnými klienty. O stěhování se vždy jedná na skupině, individuálně i v týmu zaměstnanců. Vynucování si péče ze strany klientů Někteří klienti vyžadují poskytování služby i tehdy, jsou-li schopni se obsloužit sami (př. vyžadují pomoc s oblékáním, i když se dokáží obléci sami, vyžadují holení, ale jsou sami schopni se oholit apod.) Všem klientům je poskytována péče podle stupně závislosti, do kterého byli zařazeni lékařem. Klienti jsou směřováni k co největší samostatnosti. Umění vést klienty k soběstačnosti je také součástí vzdělávání zaměstnanců. Zneužití služeb personálu je považováno za hrubé porušení Pravidel bydlení. Kouření V zařízení jsou vymezeny prostory pro kuřáky, na pokojích klientů není kouření dovoleno. Pokud bude některý klient opakovaně přistižen, že kouří mimo vymezené prostory, bude znečištěná místnost vymalována na náklady klienta. S klientem musí být ihned sepsáno hlášení o mimořádné události službu konajícím personálem. viz Pravidla bydlení Omezování svobodného pohybu viz. právo svodobného pohybu Zvířata v DD Klienti si nemohou s sebou do domova libovolně přinášet zvířata. Vždy záleží na předchozí domluvě s vedením domova a na schválení skupiny. Podmínkou je, že se klient o tato zvířata dokáže plně postarat, zajistit plnou péči včetně očkování apod. Klient je majitelem 10

11 zvířete a odpovídá za něj v plném rozsahu. Zvíře je povinen nahlásit na příslušném obecním úřadě. Rizikové situace, jejich řešení a prevence Rizika vyplývající z probíhajících interpersonálních vztahů A, Rizikové situace vyplývající ze vztahů mezi jednotlivými klienty 1) Verbální agrese klienta zaměřená na jiného klienta (skupinu klientů) či agrese skupiny klientů směrem k jednomu/několika klientům. Fyzická agrese klienta zaměřená na jiného klienta, případně na větší počet různých klientů. Fyzické napadení jednoho či více klientů skupinou jiných klientů je méně pravděpodobné, i když ne nemožné. 2) Klient domova může způsobit majetkovou škodu jinému klientovi domova (zničení, ztráta, odcizení) 3) donášení alkoholu a jiných drog do areálu domova 4) podporování ostatních klientů v užívání návykových látek alkoholu, drog 5) užívání alkoholu a jiných drog v areálu domova 6) přítomnost klienta v areálu domova pod vlivem alkoholu, drog 7) odmítnutí orientační dechové zkoušky při podezření klientovi opilosti 8) verbální a fyzické napadání personálu, klientů, osob a zvířat v domově i mimo něj. 9) sexuální obtěžování personálu, klientů, osob a zvířat. 10) prokázaná krádež 11) kouření mimo místa, kde je to dovoleno 12) vědomé ničení majetku domova a majetku ostatních klientů 13) neplacení stanovené úhrady a porušování Smlouvy 14) zneužití služeb personálu B, Rizikové situace vyplývající ze vztahů mezi klienty a zaměstnanci domova 1, Verbální a/nebo fyzická agrese klienta zaměřená na zaměstnance. 2, Verbální a/nebo fyzická agrese zaměstnance zaměřená na klienta. 3, Klient může způsobit škodu na majetku zaměstnance nebo na majetku domova. 4, Zaměstnanec domova může způsobit majetkovou škodu klientovi. Abychom se vyvarovali těchto problémů, zaměstnanci věnují majetku klientů náležitou péči. Klienti mají možnost zamykat své skříně a stolky. Zaměstnanci používají pouze prostředky nezbytné pro výkon jejich povolání, nosí předepsaný pracovní oděv. 5, Klient nerespektuje nařízení zaměstnanců domova vycházejících z Pravidel bydlení - domovního řádu a smlouvy. Řešení ze strany zaměstnance 11

12 Přítomný personál zhodnotí vzniklou situaci a snaží se jí vyřešit domluvou. Dále na setkání skupiny. V krajních případech volá Policii ČR. O události sepisuje Mimořádné hlášení. V případě způsobené majetkové škody klient tuto škodu nahradí. Dále viz. Pravidla bydlení. Řešení ze strany klienta Klient má možnost si stěžovat na verbální či fyzickou agresi, popř. upozornit na majetkovou škodu způsobenou zaměstnancem nebo jiným klientem dle pravidla o podávání stížností. Má právo svolat skupinu za přítomnosti personálu. Může zavolat Policii ČR. V případě prokázané majetkové škody způsobené zaměstnancem či jiným klientem, mu je tato dotyčnými uhrazena. Klient má možnosti podávání stížností jako každý jiný občan ČR. Rizika vyplývající z běžného provozu Klienti jsou jednak sami ohroženi určitými možnými rizikovými situacemi, jednak tyto situace mohou sami zapříčinit. Pády, úrazy: U klientů již často bývá porušena rovnováha, připojují se závratě, problémy s koordinací atd. Důsledkem toho může být pád (z postele, židle, vozíku či při chůzi) a následný úraz, který může mít nejvážnější důsledky. Toto nebezpečí hrozí zejména na kluzkých podkladech, např. v koupelně, v zimně na náledí, pod vlivem alkoholu apod. Řešení: Bezbariérové vstupy, protiskluzové podložky, zábrany na postelích, sypání chodníků v zimě, kompenzační pomůcky, doprovázení klientů, dodržení abstinence, pohyb v areálu pouze ve střízlivém stavu Infekční choroby: Domov je zařízení s velkým počtem klientů, v zařízeních tohoto typu hrozí v případě výskytu některé z infekčních chorob epidemie. To pak dále klade velké nároky jak na zdraví klientů, tak na personál. Řešení: Sterilní materiál, očkování personálu (chřipka, hepatitida typu B), prevence, dodržování hygienických předpisů, dodržování hygieny klientů Individuální rizika: Vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a životní stylu klientů je nutno počítat s poruchami orientace, paměti či možností úrazu. Může dojít k tomu, že klient opustí zařízení (procházka, nákup) a nevrátí se zapomene na cestu, zabloudí, má nehodu, opije se. Řešení: Možná rizika jsou zaznamenána v osobních kartách. Tyto informace slouží personálu k předcházení zmiňovaným rizikovým situací. 12

13 Požár: Někteří klienti v domově jsou kuřáci. Může dojít k tomu, že klient odhodí nedopalek do koše na odpadky, spadne mu do postele apod. a následně vznikne požár. Ten může vzniknout také nevhodným používáním rychlovarné konvice apod. Řešení: vyhrazené prostory pro kuřáky, hasicí přístroje na odděleních, evakuační plán, školení BZOP Poranění při aktivitách a pracovní terapii: Součástí aktivizace klientů je pracovní terapie, funkce a činnosti, aktivity apod., při nichž se může stát, že dojde ke zranění. Ke zranění může dojít také tehdy, pohybuje li se klient mimo domov vycházka, výlet apod. Řešení: dohled zaměstnanců, opatrnost při činnosti, možnost ošetření, poskytnutí první pomoci, zavolání RZS. Chyba při podávání léků: Během lékování pro obyvatele domova může dojít k záměně léků klientů. Řešení: Okamžitě po zjištění této skutečnosti musí personál informovat jak klienta tak vedoucí ošetřovatelského úseku, nebo SZP sloužící na oddělení, která rozhodne o dalších krocích (např. převozu do nemocnice apod.) Autoagrese: Jak již bylo řečeno výše, může se stát, že klient napadne jiného obyvatele domova. Může ale nastat také situace, kdy se klient stane nebezpečným sám sobě, například v důsledku zhoršení zdravotního stavu, ve stavech deprese apod. Toto jednání může mít ty nejzávažnější důsledky. Řešení: předcházení podobným situacím pozorováním změn v chování klientů, vytváření důvěry mezi zaměstnanci a klienty (toto téma je také obsahem pravidelných supervizí), popř. medikace, návštěvy odborných lékařů (psychiatr, psycholog) Postup při zjištění porušování práv uživatelů DZR Personál Zaměstnanci domova jsou povinni zabezpečit klientům nejvyšší možnou kvalitu služby. Musí dbát na to, aby práva uživatelů nebyla ohrožena. Při zjištění, že zaměstnanec tato práva porušil, příp. porušuje, musí být zajištěna náprava. Situaci prošetřuje ředitel domova, případně další odborníci ( staniční sestra, u závažných činů Policie ČR). Dle závažnosti porušení práv uživatelů se přistupuje k následujícím sankcím: Pohovor nadřízeného s pracovníkem, domluva Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Snížení osobního ohodnocení Ukončení pracovního poměru 13

14 Ve velmi závažných případech (krádež, fyzické či psychické týrání, napadení, úmyslné ublížení na zdraví) okamžité propuštění Uživatelé Klienti jsou při přijetí do DZR seznámeni s právy a povinnostmi, která v zařízení mají, s pravidly, jež je třeba dodržovat. Tato pravidla jsou vytýčena v Pravidlech bydlení, domácím a provozním řádu domova a klienti se je podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální péče zavazují dodržovat. Pokud dojde k tomu, že uživatel dohodnutá ustanovení porušuje, může domov přistoupit k následujícím sankcím: Pohovor klienta se sociálním pracovníkem, vedoucím oddělení, případně ředitelem domova, napomenutí, domluva (vysvětlení, jaké chování se od klienta očekává), Svolání a řešení na setkání Skupiny odd. B viz Pravidla bydlení Udělení podmínečného vyloučení Ukončení pobytu klienta dle uzavřené smlouvy s klientem. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. Vnitřní pravidla pro přijímání darů Darování je právní úkon, kterým dárce něco bezúplatně přenechává nebo slibuje přenechat obdarovanému. Dar může mít podobu peněz, ostatních věcí movitých, nemovitostí, práv apod. Předmět daru není právními předpisy striktně vymezen. Drobné dary od klientů zaměstnancům domova: Pokud je personálu klientem nabídnut dar v hodnotě do 100,- Kč, může ho zaměstnanec přijmout s tím, že je povinen zapsat tuto skutečnost do tzv. Knihy darů. Knihy darů jsou uloženy na sesternách jednotlivých oddělení. Pokud je personálu klientem nabídnut dar v hodnotě přesahující 100,- Kč může ho zaměstnanec přijmout pouze po konzultaci se svým nadřízeným, s tím, že je v případě přijetí daru opět povinen zapsat tuto skutečnost do Knihy darů. Dary klientů organizaci: Pokud klient nabídne organizaci dar, řeší jeho přijmutí vnitropodniková směrnice č. 7. Jednání se zájemcem o sociální službu Pro přijetí do DZR Sloup v Čechách je potřeba vyplnit Žádost o umístění, jejíž součástí je také Vyjádření lékaře. Podané žádosti jsou obodovány komisí složenou ze sociálních pracovníků a vedoucích zdravotního úseku dle kritérií, kterými jsou: 14

15 Cílová skupina zda žadatel spadá do cílové skupiny uživatelů Stupeň závislosti dle kritéria příspěvku na péči Míra osamělosti zda se o žadatele může postarat rodina či nikoli, jestli využívá služeb jiného zařízení (např. DPS) apod. Datum podání žádosti Bydliště nebo rodinné vazby v Libereckém kraji Přímý kontakt se zájemcem nebo osobami jemu blízkými Pokud žadatel, nebo osoby jemu blízké navštíví DZR, jsou domovem provedeni (průvodcem je sociální pracovník nebo zástupce vedení domova) a zároveň jsou jim poskytnuty informace o ceně, rozsahu služeb a domovním řádu (jedná se o informace obsažené ve Smlouvě o poskytování sociální služby). Zájemce o službu je informován o kritériích přijetí do DZR a počtu žadatelů zařazených do databáze domova. Jsou mu poskytnuty formuláře Žádost o umístění a Vyjádření lékaře k žádosti o umístění. Sociální pracovník rovněž poskytne zájemci o službu informace o možném využití příspěvku na péči a dodá kontakty na další organizace v regionu, které poskytují podobné služby. Poštovní a elektronická korespondence Sociální pracovníci komunikují se zájemci o službu také formou dopisů a ů. (Obsahově se tato komunikace shoduje s bodem 1.) Veškeré informace o zařízení jsou zájemcům k dispozici také na webových stránkách organizace Telefonický kontakt Se zájemcem o službu lze jednat také telefonicky. Se zájemcem komunikuje sociální pracovník. Pokud ten není přítomen, poskytne základní informace zástupce vedení domova.(obsahově se tato komunikace shoduje s bodem 1) Zájemci jsou před podáním žádosti o umístění do domova požádáni, aby veškeré změny týkající se žádosti v budoucnu nahlásili. Po obodování žádosti dle kritérií organizace (viz Bodové hodnocení žadatele) a zařazení do databáze žadatelů je se zájemci o umístění komunikováno dle pořadí v databázi - pokud lze na základě umístění v databázi předpokládat, že je u zájemce o službu reálné přijetí do domova v kratší době, dojednává se (telefonicky) se zájemcem tzv. sociální šetření. Sociální šetření Zahrnuje část zdravotní a sociální. Účastní se jej vždy jeden vedoucí zdravotního úseku a jeden sociální pracovník. Součástí sociálního šetření je zjištění představ, požadavků a osobních cílů žadatele. Obsah šetření je v bodech shrnut ve formuláři Anamnéza zájemce o službu. Výstupem ze šetření je rovněž tzv. Zápis ze sociálního šetření, kde je shrnut 15

16 aktuální psychický a somatický stav žadatele z pohledu vedoucího zdravotního úseku a sociálního pracovníka a je zde nastíněno, na které oddělení se s žadatelem má počítat. Vždy je kladena otázka, zda má žadatel představu o DZR a zda má opravdový zájem o ubytování v této službě. Přednostní přijetí Klienti jsou motivováni k samostatnému rozhodování a sebeobsluze. Pokud se během služby zlepší zdravotní a psychický stav natolik, že existuje reálná možnost samostatného bydlení, nabízí sociální pracovník klientovi možnost odchodu do soukromí, nebo možnost využití vhodnější sociální služby např. DPS. Klientům, kteří se sami rozhodnou o odchodu a tím umožní přijetí potřebnějšího žadatele, zaručujeme v případě opětovného zvýšení závislosti na pomoci druhé osoby přednostní přijetí zpět. Postup při odmítnutí zájemce o sociální službu Zařízení může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem o sociální službu pouze z důvodů stanovených zákonem. Jedná se o případy, kdy zařízení neposkytuje tu sociální službu, o kterou zájemce žádá, pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby a pokud přijetí vylučuje žadatelův zdravotní stav. Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb jsou stanoveny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. v platném znění. Žadatel je s důvodem odmítnutí seznámen. Pravidlo pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby Klienti jsou přijímání na základě žádosti a uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby. V průběhu sociálního šetření uvědomí sociální pracovník zájemce o umístění o tom, že je nutné tuto smlouvu podepsat. Zájemce má možnost se se smlouvou i všemi jejími přílohami předem seznámit. S ohledem na jeho zdravotní stav mu může být smlouva nahlas přečtena nebo vytisknuta dostatečně velkým písmem. K uzavírání smlouvy může být v některých případech přizvána blízká osoba. Smlouvy jsou vyhotoveny ve standardním provedení. Smlouva je uzavírána vždy písemně. Jsou v ní uvedeny všechny náležitosti tak, jak si je předem zájemce a zařízení sjednají (úhrada, přesné místo ubytování, úprava a vybavení pokoje atd.) Za zařízení je osobou pověřenou jejím podpisem ředitel, případně jeho zástupce. Při uzavírání smlouvy dojedná sociální pracovník se zájemcem o službu, jaká bude forma a rozsah poskytované služby, stanoví se osobní cíle, jichž chce zájemce prostřednictvím zařízení dosáhnout. K tomuto účelu sociální pracovník ve spolupráci se SZP a rodinou sestaví předběžný individuální plán klienta. Po měsíci pobytu klienta v zařízení sestaví určený klíčový pracovník s klientem pevný IP. 16

17 Smlouva se uzavírá na zkušební dobu tří měsíců, po té je automaticky prodloužena na dobu neurčitou. V případě, že se během zkušební doby prokáže, že klient není způsobilý k pobytu v zařízení, smlouva se neprodlužuje. Smlouva obsahuje také ujednání o možnosti jejího vypovězení. Klient může smlouvu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc, ale lze smlouvu ukončit i dohodou. Zařízení může smlouvu vypovědět jen v zákonem stanovených případech, výpovědní doba v tomto případě činí 2 měsíce. Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, jednu obdrží klient, druhá je uložena v jeho spise u sociálního pracovníka. Obě kopie jsou opatřeny přelepkami s razítkem domova. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze se souhlasem obou stran, a to formou písemných dodatků. Tyto dodatky mají stejné náležitosti jako samotná smlouva, tj. podpis ředitele či jeho zástupce, podpis klienta, dvě kopie. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Zájemce o službu zbavený způsobilosti k právním úkonům Je-li zájemce o poskytnutí služby zbavený způsobilosti k právním úkonům, jedná sociální pracovník domova s jeho opatrovníkem. Ten také za zájemce podepisuje smlouvu. Je-li opatrovníkem stanoven zaměstnanec domova (týká se zejména stávajících klientů), musí být klientovi stanoven tzv. kolizní opatrovník, který bude zastupovat klienta ve všech záležitostech týkajících se smlouvy o poskytnutí sociální služby. V případě, že zájemce o službu nemá opatrovníka, ale jeho zdravotní stav vylučuje porozumění obsahu smlouvy, je mu stanoven tzv. správní opatrovník. Jedná se o zaměstnance sociálního odboru městského úřadu místně příslušného trvalému bydlišti zájemce. Pro přijetí klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům je též důležité jeho rozhodnutí, zda má zájem bydlet v našem domově, či nikoliv. Nelze umístit klienta, který si stěhování nepřeje. Sazby za úhrady Celodenní strava - normální: 123,- Kč / den ( 78,- hodnota jídla, 45,- režijní náklady ) Celodenní strava - diabetická: 125,- Kč / den ( 80,- hodnota jídla, 45,- režijní náklady ) Ubytování na pokojích jednolůžkový : 180,- Kč / den dvoulůžkový : 175,- Kč / vícelůžkový : 170,- Kč / den úhrady 30.dní 31.dní 28.dní 29.dní 1-lůžkový pokoj norm.strava 1-lůžkový pokoj diabetes 9.090, , , , , , , ,- 2-lůžkový pokoj norm.strava 2-lůžkový pokoj - diabetes 8.940, , , , , , , ,- 17

18 3-lůžkový pokoj norm-strava 3-lůžkový pokoj - diabetes 8.790, , , , , , , ,- platné od Fakultativní služby Bezplatné fakultativní služby Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout bezplatně Osobě následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV (dle Domácího řádu): a) úschova financí v trezoru, vkladních knížek, cenností, občanských průkazů., b) možnost zajištění nákupu dle dohody pro klienta, který je osamělý a nemůže si nákup obstarat sám, c) ukládání drobných potravin a nápojů v ledničce domova, d) využívání mikrovlnné trouby a varné konvice domova, e) využívání /hlavně pak na společenských místnostech a společných jídelnách/ TV a rádia domova. f) odvoz služebním automobilem po okrese Č. Lípa Hrazené Fakultativní služby: donáška jídla na pokoj kadeřnice spotřebiče na pokoji 20,- Kč dle ceníku dle ceníku Další fakultativní činnosti klient hradí dle platného ceníku. Závazný je vždy aktuální ceník, který je k dispozici na nástěnkách a u sociálních pracovníků. Individuální plánování průběhu sociální služby Individuální plán je základem plánování průběhu sociálních služeb a spolupráce mezi klientem a poskytovatelem soc. služeb. IP je výsledkem dohody mezi klientem a poskytovatelem a je v souladu s posláním a cíli poskytovatele. V IP je vyjádřen osobní cíl klienta a jednotlivé kroky, které k němu vedou. Plán je sestavován realizačním týmem společně s klientem. Vymezení pojmů: Klíčový pracovník je jmenovitě určený pracovník odpovědný za koordinaci a kvalitu služeb poskytovaných určitému klientovi. Jeho úloha spočívá v navázání důvěry a porozumění mezi klientem a pracovníkem, v individuálním přístupu pracovníka ke klientovi. Klíčový pracovník se empaticky zajímá o tělesný a duševní stav svého klienta a vypracovává spolu s ním IP péče. Pomáhá klientovi při stanovování krátkodobých a dlouhodobých plánů, spolupracuje s ním a ostatními členy týmu při jejich stanovování a dosahování. Dále se stará o pravidelné vyhodnocování plánu, hájí práva a zájmy klienta. 18

19 Klíčový pracovník je tedy: Průvodcem daného klienta při pobytu v DD Věnuje zvýšenou pozornost nově příchozímu klientovi Reflektuje na potřeby klienta a konzultuje toto s týmem Domlouvá s klientem individuální plán a dohlíží na jeho plnění Podílí se na vyhodnocení IP s týmem Informuje klienta o poskytování služby, odkazuje na kompetentní pracovníky Klíčový pracovník je klientovi přidělen již před nástupem, pokud klientovi tento pracovník nevyhovuje, oznámí to při vyhodnocování IP vedoucímu oddělení a dojde k úpravě, event. změně klíčového pracovníka Klíčový pracovník spolupracuje s klientem na postupném dosažení cílů uvedených v IP Individuální plán je souhrn těch osobních cílů, jichž chce klient dosáhnout ve spolupráci se zařízením. Jsou to vždy cíle klienta! Pokud klient není schopen své cíle formulovat pro duševní postižení, např. demenci, pak se formulace cílů účastní jeho zainteresovaní příbuzní, případně je záležitostí týmu pracovníků daného oddělení - vždy s přihlédnutím k zájmům klienta, tak jak je avizují pracovníci, kteří s ním denně pracují. Součástí IP je také způsob plnění cílů, uvedení překážek v plnění, hodnocení splnění nebo nesplnění cílů a plán ošetřovatelské péče. Realizační tým je skupina zaměstnanců spolupracujících v týmu na jednotlivých odděleních k zajištění poskytnutí soc. služby. Vedoucí oddělení-metodicky vede všechny pracovníky v týmu, provádí pravidelně kontrolu plnění IP Sociální pracovník-zaměstnanec zařízení, který zprostředkovává první kontakt s uživateli a v průběhu poskytování služby se stará o sociální pomoc klientům jednotlivých oddělení. Pomáhá klíčovým pracovníkům metodicky při stanovování IP a provádí průběžně kontrolu. Klíčový pracovník - viz výše Ostatní členové týmu - SZP poskytují ošetřovatelskou a zdravotní péči a spolupracují v týmu s ostatními členy, Někteří SZP mohou být i klíčovým pracovníkem. PSP, kteří nejsou klíčovými pracovníky, poskytují základní péči a úzce spolupracují s týmem. Metodický pokyn k postupu při individuálním plánování Individuální plán je založen v první řadě na přesném popisu potřeb klientů, jejichž naplňování je hlavním obsahem služby. Stěžejní část individuálního plánu je tedy přesným nastavením služby tak, aby odpovídala schopnostem a potřebám uživatelů. Energii ušetřenou vykonáváním činností, které obyvatelé zvládnou sami, věnujeme tam, kde je jí třeba. Nepodporujeme tím zvyšování závislosti na službě a ztrátu soběstačnosti a současně tak zkvalitňujeme péči o opravdové potřeby klientů. Zpracování individuálního plánu začíná již v jednání se zájemcem o službu. Na sociálním šetření (zúčastňuje se ho soc. pracovník a vedoucí zdravotního úseku) je se zájemcem zpracována Anamnéza zájemce o službu, kde dochází k zmapování prvních potřeb potenciálního klienta. Zařízení zároveň nabídne poskytované služby. Ze šetření je vyhotoven zápis, který je s Anamnézou součástí sociální dokumentace zájemce o službu. Před nástupem klienta obdrží vedoucí daného oddělení z klientovy složky tyto dokumenty: Anamnézu zájemce + Vyjádření lékaře ( je součástí žádosti o poskytnutí služby). Dále připraví Přijímací protokol, a zavede klientovi dokumentaci skládající se z části ošetřovatelské a zdravotní. 19

20 Ještě před nástupem klienta je určen klíčový pracovník. Ten obdrží zmíněné dokumenty a připraví se na příjem nového obyvatele. Pokud je to možné, klíčový pracovník má v den jeho nástupu službu. Pokud toto možné není, je určen jiný pracovník, který se o nově příchozí při přijetí stará. Přijímací protokol vyplňuje službu konající pracovník po nástupu klienta na oddělení. Vyhotoví se ve dvojím provedení, jeden obdrží klient a druhý zůstává součástí oš. dokumentace. Jsou do něj zaznamenávány nově získané osobní předměty klienta. Sociální pracovník připraví Osobní kartu (oranžový tiskopis) předá jí klíčovému pracovníkovi, který ji vyplní s klientem za spolupráce se SZP do jednoho měsíce od přijetí. Osobní karta je dokumentem, který co nejpodrobněji mapuje klientovi potřeby. Osobní karta je nadále založena v ošetřovatelské dokumentaci. Tým na oddělení ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a s klientem sestaví na základě zjištěných informací plán podpory na Záznam o plnění individuálního plánu péče. Zde se dle potřeb klienta vyznačí výkony a stupeň podpory, event. převzetí apod. Stanovené a dohodnuté úkony stvrdí klient svým podpisem a obdrží originál. Kopie slouží v oš. dokumentaci k zaznamenávání denně poskytované péče a zároveň i k zmapování a přehledu o využití příspěvku na péči. Tento tiskopis aktualizují klíčoví zaměstnanci vždy když dojde ke změně. Apelovat na úpravy může klient kdykoliv, stejně jako členové týmu. Posledním používaným formulářem je Plán individuální péče (Zelený tiskopis). Klíčový pracovník stanovuje dle potřeb klienta jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Krátkodobé cíle mohou být prostředkem pro naplnění cílů dlouhodobých. Při jejich stanovování je prioritou klientova vůle a přání, pokud jeho zdravotní stav neumožňuje samostatně si cíl stanovit, podílí se rodina a realizační tým. Na odděleních probíhají setkání týmu, kde jsou probírány jednotlivé problémy a přání související s cíli obyvatel domova. Ze setkání se provádějí zápisy, které slouží jako informativní zdroj pro ostatní pracovníky týmu. Zápisy jsou uloženy u jednotlivých vedoucích a sociálních pracovníků daných oddělení a na sesternách. Manuál k Individuálnímu plánu péče a) Cíl dojednaný s klientem je první kolonka, kterou se zabýváme a kterou vypisujeme, protože se od ní vše odráží. Tento cíl musí být popsán konkrétně a jednoduše, tak aby mu uživatel rozuměl. Nepoužíváme proto při jeho pojmenování žádná cizí slova (např. grafomotorika, logopedie apod.), ani ho neurčujeme obecně a nejasně (zlepšení chůze). Cíl je klientovo přání. Je na klientovi, kolik takových cílů má. Netlačíme ho a nepodsouváme mu přání, která sám nemá, jen proto, abychom měli dobrý pocit z velkého množství cílů. Někdo chce mít jen klid a chce, aby se mu občas nakoupilo něco dobrého. Někdo chce co nejrychleji sehnat dobrovolnici. Někdo touží po tom jet do divadla, protože tam deset let nebyl. Je v podstatě jedno, jestli jsou přání taková, že se splní jednorázově: Rád bych jel na jaře alespoň jednou na koncert dechovky a nebo taková, že se plní neustále: Rád bych měl stále zajištěn dostatek kávy, cigaret a sladkostí. Některé cíle jsou na kratší dobu: Chtěl bych se v březnu podívat za příbuznými do Žandova a ke splnění některých potřebujeme dlouhou dobu: Chtěl bych dojít do konce roku bez chodítka od mého pokoje na jídelnu a zpátky. Cíle musí být splnitelné. Je jasné, že Domov důchodců nemůže klientovi, slíbit cestu do Afriky. I proto je důležité klientům sdělit, že vycházíme z možností našeho domova. U některých klientů se cíle určují těžko a tito lidé mají problémy je vyjádřit. V takových případech můžeme pomoci cíl klienta určit v týmu zaměstnanců a rodiny. Např. vypozorujeme, co klientovi chutná, co ho baví, co mu dělá radost apod. Nikdy neurčujeme cíl jen odhadem a jen proto, aby nějaký cíl měl. Do 20

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více