OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou )"

Transkript

1 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU P E D A G O G I C K Á F A K U L T A Inštitút J. Páleša v Levoči OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou ) PaedDr. Ján Dravecký, PhD. Levoča, 2013

2 Cieľ predmetu: Priblížiť študentom základný obsah vzdelávania v špeciálnych základných školách variant A, B, C. Stručná osnova predmetu: obsah vzdelávania vo variante A učebné osnovy, učebné plány obsah vzdelávania vo variante B učebné plány, učebné osnovy obsah vzdelávania vo variante C učebné plány, učebné osnovy Literatúra: Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie. Číslo schvaľovacej doložky Ministerstva školstva SR: CD / :914. Platnosť od o Príloha A1: Obsah vzdelávania pre prípravný, 1. a 5. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. o Príloha B1: Obsah vzdelávania pre prípravný, 1.a 5. ročník pre žiakov so o stredným stupňom mentálneho postihnutia. Príloha C: Obsah vzdelávania pre prípravný, 1. a 5. ročník pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským. Rámcový obsah vzdelávania pre 2. a 6. ročník špeciálnej základnej školy variant A, B a C ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom MŠ SR-4255/ dňa 19. marca Rámcový obsah vzdelávania pre 3. a 7. ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom /18281:1-914 dňa 20. mája Obsah vzdelávania pre 4. a 8. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Obsah vzdelávania pre 4. a 8. ročník pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Obsah vzdelávania pre 4. a 8. ročník pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Obsah vzdelávania pre 9. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Obsah vzdelávania pre 9. ročník pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Obsah vzdelávania pre 9. ročník pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Zdroj: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katedry pedagogiky mentálne postihnutých Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. SAPIENTIA, Bratislava,

3 ÚVOD Mentálne postihnutý jednotlivec je bytosť, ktorú je potrebné prijímať ako komplex biologických, psychologických a asociálnych daností, znakov, prejavov a dôsledkov. Tieto znaky nie sú nemeniteľné. Naopak, sú ovplyvniteľné. V procese edukácie sú takíto jednotlivci nositeľmi špeciálnych edukačných potrieb sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podstatou a cieľom špeciálnopedagogických intervencií v širokom zmysle je a bude vývinové podnecovanie procesu rozvoja osobnosti. Poskytovanie primeraného množstva (kvantita) vhodných (kvalita) podnetov vedúcich ku vzdelanosti a vychovanosti, ku príprave na budúci život. Ten by mal mentálne postihnutý prežiť čo možno najsamostatnejšie. To však úzko súvisí so schopnosťou zvládnuť postupné začleňovanie do života spoločnosti. Preto jedným z cieľov edukácie mentálne postihnutých je ich príprava na čo najlepšie začlenenie do spoločnosti. Poznamenávame, že proces začleňovania mentálne postihnutých nie je jednoduchý. Závisí totiž nielen od prípravy každého postihnutého na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa socializácie, ale aj od spoločenských podmienok. Učiteľ má v rukách ten prvý faktor: kvalitnou edukáciou a podporou procesov učenia, edukáciou orientovanou na zmysluplnosť a využiteľnosť obsahu v praktickom živote podporovať proces sociálneho učenia. V ňom si má mentálne postihnutý jednotlivec osvojiť systém noriem, hodnôt, postojov ako aj schopnosť úspešne komunikovať v rôznych skupinách a v rôznom prostredí. Dňa 1. septembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Tento zákon okrem iného ustanovuje: a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach b) stupne vzdelania c) prijímanie na výchovu a vzdelávanie d) ukončovanie výchovy a vzdelávania e) poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti f) dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky g) vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni h) sústavu škôl a školských zariadení Ustanovenia 94 zákona upravujú postup pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Postupuje sa podľa vzdelávacích programov pre: deti a žiakov s mentálnym postihnutím deti a žiakov so sluchovým postihnutím deti a žiakov so zrakovým postihnutím deti a žiakov s telesným postihnutím deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených deti a žiakov hluchoslepých žiakov s vývinovými poruchami učenia 3

4 žiakov s poruchami aktivity a pozornosti deti a žiakov s viacnásobným postihnutím žiakov s poruchami správania. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením sú určené pre vzdelávanie žiakov s jednotlivými druhmi postihnutia alebo narušenia v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach základných škôl a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v základnej alebo strednej škole. Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Vzdelávací program pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím je určený pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnej materskej škole, špeciálnej základnej škole, v špeciálnych triedach základných škôl, v praktickej škole a v odbornom učilišti. Vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole podľa 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., t. j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím a v ďalších školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začlenení v základných školách Vzdelávací program vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. Podľa 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. Vzdelávací program, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa zavádzal postupne, a to od 1. septembra 2009 pre žiakov prípravných tried, 1. a 5. ročníka ŠZŠ (tzv. reformné triedy) v školskom roku 2010/2011 sa podľa nových vzdelávacích programov vzdelávali žiaci v prípravných triedach, v 1. a 2. ročníku a v 5. a 6. ročníku v školskom roku 2011/2012 sa podľa týchto vzdelávacích programov vzdelávali žiaci prípravných tried, ročníka a ročníka. Žiaci ostatných ročníkov sa vzdelávali podľa učebných plánov a učebných osnov 4

5 pre špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. mája 2006 pod číslom CD / :095 s účinnosťou od 1. septembra v školskom roku 2012/2013 sa podľa týchto vzdelávacích programov vzdelávali žiaci prípravných tried, ročníka a ročníka. Žiaci 9. a 10. ročníka sa vzdelávali podľa učebných plánov a učebných osnov pre špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. mája 2006 v školskom roku 2013/2014 sa všetci žiaci ŠZŠ vzdelávajú podľa vzdelávacích programov, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre špeciálne základné školy Vzdelávacie programy a rámcové obsahy vzdelávania, ktoré sú súčasťou vzdelávacích programov sú dostupné na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk). Stanovenie edukačných cieľov vzdelávania mentálne postihnutých je podmienené viacerými faktormi. Na prvom mieste to je osobnosť mentálne postihnutého vyplývajúca zo stupňa postihnutia, z počtu a druhu postihnutí. Potom ide o vek detí žiakov a tiež o typ a charakter inštitúcie školy (materská škola, základná škola, stredná škola praktická škola, odborné učilište). Obsah edukácie mentálne postihnutých (curriculum) predstavuje súhrn poznatkov o prírode a spoločnosti, ako aj súhrn zručností, spôsobilostí a návykov, ktoré si má objekt edukácie osvojiť a vedieť ich uplatňovať v praktickom živote s čo najväčšou mierou samostatnosti a nezávislosti. 1 Obsah edukácie by mal pokrývať v primeranej šírke a hĺbke viacero oblastí a z nich vyplývajúcich potrieb indivídua. Štandardný obsah a ciele edukácie v inštitucionalizovanej podobe sú určené príslušnými pedagogickými normami a dokumentmi, ktorými sú učebné plány a učebné osnovy. Pedagogické normy určujú obsah edukácie v jednotlivých predmetoch či zložkách výchovy pre jednotlivé ročníky. Aktuálne učebné plány a učebné osnovy pre primárne vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1. 1 Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (variant A) ISCED 1 Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia získa žiak primárne vzdelanie (ISCED 1), dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. 1 VANČOVÁ, A.: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých detí a mládeže v špeciálnych základných školách a v špeciálnych triedach. Transformácia inštitucionalizovanej edukácie mentálne postihnutých. In: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katedry pedagogiky mentálne postihnutých Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. SAPIENTIA : Bratislava, 2003, s. 16 5

6 1.1 Ciele výchovy a vzdelávania Cieľom primárneho vzdelávania (trvá 9 rokov + prípravný ročník) je rozvinúť u žiakov kľúčové kompetencie (spôsobilosti) na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná. Štátny vzdelávací program preto uvádza tieto konkrétne ciele: a) poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového b) rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti c) viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého d) rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého e) podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov f) umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote g) vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať h) podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu i) viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami j) naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie. Celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy vyučovania, sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole v rámci vyučovania, aj mimo vyučovania a mimoškolskej činnosti majú prispievať k postupnému utváraniu profilu absolventa školy a vyvážene rozvíjať všetky tri oblasti osobnosti žiaka: perceptuálno-motorickú kognitívnu sociálno-emocionálnu 1.2 Profil absolventa Absolvent programu primárneho vzdelávania má mať osvojené tieto kompetencie (spôsobilosti), ktoré sa považujú za kľúčové: a) sociálne komunikačné kompetencie b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií d) kompetencie učiť sa učiť sa e) kompetencie riešiť problémy f) osobné, sociálne a občianske kompetencie g) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 6

7 Vzdelávací program uvádza konkrétne obsah každej z uvedených kľúčových kompetencií, nebudeme ich preto na tomto mieste podrobne interpretovať - čitateľ sa s nimi môže zoznámiť v programovom dokumente. 1.3 Obsah vzdelávania Obsah vzdelávania je z hľadiska didaktického rozdelený do vzdelávacích oblastí. Tie vychádzajú z kľúčových kompetencií. Žiak má po dôkladnom osvojení si obsahu vzdelávania nadobudnúť požadované kľúčové kompetencie. V rámci vzdelávacích oblastí sa vyučujú konkrétne predmety. Od vyučujúceho sa žiada, aby vo vyučovaní týchto predmetov pristupoval integrujúco. V nasledujúcej tabuľke uvádzame jednotlivé vzdelávacie oblasti a vyučovacie predmety, ktoré do týchto oblastí sú zaradené. Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ ČLOVEK A PRÍRODA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ ČLOVEK A HODNOTY MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI ČLOVEK A SVET PRÁCE UMENIE A KULTÚRA ZDRAVIE A POHYB Predmety Slovenský jazyk a literatúra Rozvíjanie komunikačných schopností Rozvíjanie grafomotorických zručností Vecné učenie Vlastiveda Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Etická výchova / Náboženská výchova Matematika Informatická výchova Pracovné vyučovanie Svet práce Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova 1.4 Rámcový učebný plán Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským stanovuje v povinnej a voliteľnej časti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a vyučovacích predmetoch počet hodín v jednotlivých ročníkoch. 7

8 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Predmet slovenský jazyk a literatúra rozvíjanie komunikačných schopností Ročník prip SPOLU ,5 6, Príroda a spoločnosť Človek a príroda Človek a spoločnosť rozvíjanie grafomotorických zručností vecné učenie vlastiveda fyzika chémia 1 1 biológia dejepis geografia občianska náuka Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb matematika informatická výchova pracovné vyučovanie 0,5 0,5 0,5 0, ,5 30,5 svet práce 0,5 0,5 0,5 1,5 32 výtvarná výchova hudobná výchova telesná výchova Spolu povinná časť Voliteľné hodiny SPOLU povinná a voliteľná časť

9 2 Vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia (variant B) ISCED 1 Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia získa žiak primárne vzdelanie (ISCED 1), dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. 2.1 Ciele výchovy a vzdelávania Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu. Rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote. 2.2 Profil absolventa Absolvent primárneho vzdelávania so stredným stupňom mentálneho postihnutia má osvojené nasledovné kľúčové kompetencie: a) sociálne komunikačné kompetencie (vyjadrovanie, komunikácia ústnou a písomnou formou, schopnosť reprodukovať jednoduchý písaný text), je schopný vyjadriť svoj názor, je empatický, rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie, na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia (rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky, chápe základné prírodné javy v ich súvislosti, je zodpovedný voči prírode) c) kompetencie v oblasti komunikačných a informačných technológii (ovláda elementárne spôsoby práce s osobným počítačom, vie rozlišovať medzi reálnym a virtuálnym svetom d) kompetencia učiť sa učiť e) kompetencie riešiť problémy dokáže opísať problém a vie na koho sa môže obrátiť na pomoc f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (uvedomuje si vlastné potreby, uvedomuje si, že má práva a povinnosti dokáže odhadnúť dôsledky svojich činov, dokáže spolupracovať v skupine, je ohľaduplný k iným ľuďom) g) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (vníma krásu umeleckých diel, pozná pravidlá spoločenského kontaktu (spoločenskú etiketu), pozná pravidlá úpravy zovňajšku človeka, nepoškodzuje kultúrne pamiatky a pozná ľudové tradície) 2.3 Vzdelávacie oblasti Obsah primárneho vzdelávania je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 9

10 Základné predmety podľa vzdelávacích oblastí: VZDELÁVACIA OBLASŤ Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb PREDMETY Slovenský jazyk a literatúra Rozvíjanie komunikačných schopností Rozvíjanie grafomotorických Vecné učenie Etická výchova/ náboženská výchova matematika informatika informatická výchova Pracovné vyučovanie Svet práce výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova Vzdelávanie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej. Dĺžka výchovy a vzdelávania je desať rokov s možnosťou zriadiť prípravný ročník. 2.4 Rámcový učebný plán Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet Predmet slovenský jazyk a literatúra rozvíjanie komunikačných schopností rozvíjanie grafomotorických zručností Ročník prip vecné učenie etická výchova/náboženská výchova SPOLU matematika informatická výchova pracovné vyučovanie ,5 4,5 4,5 4,

11 práce svet práce 0,5 0,5 0,5 0, Umenie a kultúra Zdravie a pohyb výtvarná výchova hudobná výchova telesná výchova Spolu povinná časť Voliteľné hodiny SPOLU povinná+ voliteľná časť Vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 primárne vzdelávanie 3.1 Ciele výchovy a vzdelávania Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je: umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti a schopnosti prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka primerane k jeho schopnostiam a predpokladom pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom je vysvedčenie s doložkou. 3.2 Profil absolventa Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. Mal by čiastočne, až úplne samostatne vykonávať samoobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...). Mal by mať vybudované sociálne vzťahy v užšom a širšom sociálnom zázemí (trieda spolužiaci, učitelia, rodina...). Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami žiaka. Absolvent sa na základe výsledkov svojich individuálnych schopností môže zaradiť do praktickej školy. Absolvovaním programu primárneho vzdelávania má žiak získať predpoklady, aby v rámci svojich možností dokázal komunikovať a spolupracovať. Preto má mať osvojené základy používania materinského a štátneho jazyka, má si osvojiť základy seba obslužných činností a má si osvojiť tieto kľúčové kompetencie: a/ sociálne komunikačné kompetencie vyjadrovať sa ústnou a písomnou formou podľa svojich schopností, v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu, dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor b/ kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia dokázať používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií podľa svojich schopností 11

12 c/ kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií využívať základné IKT pri vyučovaní a učení sa, s pomocou učiteľa komunikuje prostredníctvom elektronických médií, vie používať vyučovacie programy d/ kompetencie učiť sa učiť osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov, teší sa z vlastných výsledkov e/ kompetencie riešiť problémy vníma problémové situácie, oboznamuje sa s nimi a s pomocou učiteľa sa ich pokúša riešiť f/ osobné, sociálne a občianske kompetencie uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, uvedomuje si svoje vlastné potreby, pripravuje sa na reálny život tak, aby sa vedel s výraznou pomocou a podporou zaradiť do daných životných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu života g/ kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry podľa svojich možností a schopností sa vie vyjadrovať prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku 3.3 Vzdelávacie oblasti Obsah vzdelávania je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z kľúčových kompetencií: VZDELÁVACIA OBLASŤ Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb PREDMETY Rozvíjanie komunikačných schopností Rozvíjanie sociálnych zručností Rozvíjanie grafomotorických zručností Vecné učenie Etická výchova/ náboženská výchova matematika informatická výchova informatická výchova Pracovné vyučovanie výtvarná výchova Hudobná výchova Zdravotná a telesná výchova Žiaci s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča blokové vyučovanie. Vyučovací čas je 20 hodín týždenne. Vyučovacie hodiny sú členené do kratších časových úsekov. Ich dĺžka sa stanovuje individuálne. 12

13 3.4 Rámcový učebný plán Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Predmet rozvíjanie komunikačných schopností rozvíjanie sociálnych zručností rozvíjanie grafomotorickýc h zručností Ročník príp SPOLU vecné učenie etická výchova/nábože nská výchova matematika informatická výchova pracovné vyučovanie výtvarná výchova hudobná výchova zdravotná a telesná výchova Spolu povinná časť Voliteľné hodiny SPOLU (povinná a voliteľná časť) Špecifiká edukácie v predmete slovenský jazyk Predmet slovenský jazyk a literatúra má v učebnom pláne špeciálnej základnej školy významné postavenie. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ostatných vyučovacích predmetov. Z celkového počtu hodín je venovaných predmetu SJaL až 36 % v ročníku (variant A), 30 % v ročníku a 17 % v ročníku. Cieľom vyučovania SJaL je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, vytvoriť návyk správneho hlasného čítania, 13

14 naučiť ich rozumieť prečítanému textu, usilovať sa z väčšiny žiakov vychovať čitateľov s kladným vzťahom k literatúre. Vzdelávací obsah SJaL je rozdelený do troch oblastí: jazyková komunikácia komunikácia a sloh čítanie a literatúra Jednotlivé obsahy podľa ročníkov obsahujú: ROČNÍK Jazyková komunikácia písanie zvuková rovina jazyka a pravopis, písanie, významová rovina, tvarová rovina zvuková rovina jazyka a pravopis, významová rovina, tvarová rovina, skladbová rovina Komunikácia a sloh komunikácia, ústny prejav sloh, komunikácia, ústny a písomný prejav sloh, komunikácia, ústny a písomný prejav Čítanie a literatúra technika čítania, literárna výchova technika čítania, základy čítania s porozumením, literárna výchova - všeobecné pojmy a základné literárne žánre technika čítania, čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného textu, literárna výchova - všeobecné pojmy a základné literárne žánre So zreteľom na špecifiká edukácie v predmete SJaL sa používajú najmä tieto vyučovacie metódy: aktivizujúce a motivačné metódy ich úlohou je vzbudiť záujem žiakov o učenie. Učiteľ využíva predbežnú, úvodnú a priebežnú motiváciu. K týmto metódam zaraďujeme napr. motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, motivácia kladným hodnotením, motivácia riekankou, vyčítankou, hádankou, motivácia hudobno-pohybovou hrou, motivácia dramatizáciou a detským divadlom, motivácia kresbou, modelovaním, atď. metódy upevňovania vedomostí a zručností a metódy vytvárania návykov táto skupina metód je bohatá, treba pri výbere metód dbať, aby žiak nebol pasívny konzument a prijímateľ poznatkov. Učiteľ má dbať na spätnú väzbu. K týmto metódam zaraďujeme napr. rozprávanie, rozhovor, vysvetľovanie, predĺžený výklad, demonštrácia predvádzanie, beseda, odpis, prepisovanie, diktát, porovnávanie, odpis, všestranný jazykový rozbor, reprodukcia, hra, práca s učebnicou, práca s východiskovým textom, cvičenia, atď. metódy preverovania, hodnotenia a klasifikácie (diagnostické a klasifikačné metódy) preverovanie vedomostí, zručností a ich hodnotenie patrí k najnáročnejším činnostiam učiteľa. Treba, aby si učiteľ uvedomil, že hodnotenie a klasifikácia plnia niekoľko úloh: o kontrolnú zistiť kvantitu a kvalitu osvojenia učiva o regulatívnu a informatívnu overuje sa správnosť postupov a metód 14

15 o o o výchovnú pre žiaka má byť hodnotenie stimulačným (motivačným) činiteľom diagnostickú umožňuje poznať žiaka prognostickú dáva obraz o ďalšom vývoji žiaka 5. Špecifiká edukácie v predmete matematika Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu s osvojovaním si vedomostí, zručností a návykov, ale participuje významnou mierou i na komplexnom rozvoji psychických procesov a vlastností osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím. V širšom význame sa matematika zameriava na formovanie pozitívneho vzťahu žiaka k objavovaniu a poznávaniu, prispieva k zvyšovaniu motivácie žiakov k učeniu a školskej práci vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi primeraným spôsobom matematickú dimenziu okolitého prostredia. Žiaci majú postupne spoznávať, že aritmetika sa zaoberá kvantitatívnou stránkou okolitého sveta a že geometria určitým spôsobom zjednodušene opisuje priestor, v ktorom sa pohybujeme. Obsah podľa ročníkov: a/ aritmetika 1. ročník Prirodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5, 0 numerácia a počtové výkony 2. ročník Numerácia v obore 0 až 10 a počtové výkony 3. ročník Numerácia v obore 10 až 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ Úvod do násobenia v obore do ročník Numerácia v obore do 100 Určovanie rádu čísel: jednotky, desiatky, stovky Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ a s prechodom cez základ Násobenie a delenie v obore do ročník Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel písomne v obore do 100 Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel do 1000 spamäti a písomne 6. ročník Sčítanie a odčítanie v obore do 1000 Násobenie a delenie v obore do 100 Prirodzené čísla v obore do , sčítanie a odčítanie Jednotky času 7. ročník Numerácia v obore do 100 Počítanie po desiatkach do 100, sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10 Manipulácia s peniazmi Oboznámenie sa s pojmami polovica, štvrtina, zápis Určovanie času na polhodiny 15

16 8. ročník Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do Číselný obor do milióna Delenie viacciferných čísel jednociferným deliteľom so zvyškom delenie viacciferných čísel dvojciferným deliteľom so zvyškom Zlomky, desatinné čísla čítanie, písanie, sčítanie, odčítanie, delenie 9. ročník Percento Istina, úrok, úroková miera Osobný a bežný účet, platobná karta Slovné úlohy z praxe b/ geometria 1. ročník Rovinné útvary štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik priraďovanie názvu Priestorové útvary guľa, kocka 2. ročník Geometrické tvary rovinné útvary, priestorové útvary Priamosť, modelovanie a kreslenie z geometrických tvarov 3. ročník Bod, úsečka Úsečka, krajné body úsečky, rysovanie pomocou pravítka Bod leží na úsečke, bod neleží na úsečke 4. ročník Priamky, rysovanie, označovanie Rôznobežky Meranie dĺžky úsečky 5. ročník Dĺžka úsečky, jednotky dĺžky, meranie dĺžky, súčet a rozdiel dĺžok úsečiek Práca s kružidlom, rysovanie kružnica 6. ročník Jednotky dĺžky, meranie dĺžky, rysovanie úsečiek Rôznobežky, rovnobežky a kolmice Rovinné obrazce trojuholník, štvorec, obdĺžnik, rysovanie, popis, vlastnosti 7. ročník Dĺžkové miery 1 m a 1 cm Rysovanie čiar, meranie na cm Poznávanie rovinných obrazcov a geometrických telies medzi predmetmi 8. ročník Uhol Obsahy rovinných útvarov jednotky obsahu, obsah štvorca, obdĺžnika Obvod a obsah kruhu Geometrické telesá: ihlan, kužeľ, popis základných vlastností 9. ročník Uhly, obvody a obsahy rovinných obrazcov Kocka sieť a povrch Kváder sieť a povrch Objemy telies, jednotky objemu Objem kocky a kvádra 16

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Základná škola s materskou školou Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Naša základná škola vzdeláva začlenených

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola, Úzka 4, 937 01 Želiezovce Dodatok č. 1 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE A NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE Vzdelávací program

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP podľa 1.dodatku schváleného MŠVVaŠ SR 19.6.2014 platný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM ISCED 1 - primárne vzdelávanie ISCED 2 - niţšie sekundárne vzdelávanie

Více

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Tvorba IVP PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Pri vypracovávaní IVP sa odporúča využiť nasledovnú odbornú literatúru: Mertin, V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha 1995.

Více

Základná škola, Ul. Komenského 13, Sabinov

Základná škola, Ul. Komenského 13, Sabinov Základná škola, Ul. Komenského 13, 08301 Sabinov Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aktualizované pre školský rok 2011/2012) 1. Kto je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk Prílohy Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY 23. november 2016 (streda) žiakom 5. ročníka ZŠ

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Legislatíva po roku 2008: Zákon č. 245/2008 Z.Z. z 22.5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Čirč ISCED 1

Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Čirč ISCED 1 Základná škola s materskou školou Čirč, 065 42 Čirč Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Čirč ISCED 1 Škola, vstupná brána k pokladom múdrosti 2014-2015 Základná škola s materskou školou Čirč,

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa vmetodickopedagogickomcentre.

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa vmetodickopedagogickomcentre. Výberové konanie Riaditeľ Základnej školy Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom 915 01,na základe zapojenia sa do projektu a na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY Základné údaje počet ţiakov : priemerne 647 za posledných 5 školských rokov počet tried : spolu: 28 1. stupeň: 10 2. stupeň: 16 ŠKD: 2 oddelenia ŠSZČ: 42 záujmových útvarov spádová

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska. v Bánovciach nad Bebravou

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska. v Bánovciach nad Bebravou Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou E-mail: zs4.bn@pbi.sk Webstránka: zs4bn.edupage.org Telefón: 0387603425 Naša škola vnaša škola

Více

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Spišská Belá

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Spišská Belá Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie 2009 Spišská Belá 1 Školský vzdelávací program pre: žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia žiakov so stredným

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více