Matematika. VII. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika. VII. ročník"

Transkript

1 Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / 2013 Vyučujúci: Mgr. Viera Levočová

2 Tematický výchovno vzdelávací plán 7.ročníka 2012/ Opakovanie a prehĺbenie poznatkov zo 6.ročníka Úvodná hodina 1 Desatinné čísla a počtové operácie s desatinnými číslami 2 Obsah obdĺžnika a štvorca 1 DOV Deliteľnosť prirodzených čísel 1 Uhol a jeho veľkosť 1 Zlomky 1 Trojuholník 1 Kombinatorika 1 Vstupná previerka 1 Rozbor vstupnej previerky 1 I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Zlomok, prvky zlomkov. Zápis desatinného zlomku desatinným číslom a opačne 1 Rozširovanie zlomkov. Krátenie zlomkov 2 Usporiadanie racionálnych čísel 1 Znázornenie racionálneho čísla na číselnej osi 1 Zápis zlomku v tvare desatinného čísla a opačne, vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom. 1 Zmiešané číslo - pravý a nepravý zlomok Sčitovanie zlomkov 2 Odčítavanie zlomkov 2 Sčitovanie zlomkov a odčítavanie zlomkov 1 Násobenie zlomku zlomkom 1 Násobenie zlomku celým číslom 1 Delenie celého čísla zlomkom 1 Delenie zlomku zlomkom 1 Počtové operácie so zlomkami 1 Slovné úlohy so zlomkami 2 ENV

3 Rozbor kontrolnej práce 1 II. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami Kladné a záporné čísla 1 Kladné a záporné čísla 1 Čísla navzájom opačné 1 Absolútna hodnota celého a desatinného čísla 1 Usporiadanie celých a desatinných čísel 2 Sčitovanie a odčitovanie celých a desatinných čísel Sčitovanie a odčitovanie celých a desatinných čísel 5 Násobenie a delenie celých a desatinných čísel 2 Súhrné cvičenia 2 1. písomná práca 1 Rozbor 1.písomnej práce 1 Násobenie a delenie celých a desatinných čísel 2 Počtové operácie s celými číslami 2 Slovné úlohy s celými a desatinnými číslami 3 ENV Finančná matematika 2 FG a TBZ 12. Finančná matematika 3 FG Rozbor kontrolnej práce 1 III. Objem kvádra a kocky Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán 4 Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys a bokorys. 1 Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys a bokorys. 2 TBZ Sieť kvádra a kocky 3 1. Objem telies 1 Jednotky objemu a ich premeny 2 Objem kvádra a kocky 1 Povrch kvádra a kocky 2

4 Slovné úlohy 3 Súhrné cvičenia 2 2. písomná práca 1 Rozbor 2.písomnej práce 1 Slovné úlohy - riešenie rôznych úloh na použitie V a S kvádra a kocky 1 ENV Slovné úlohy - riešenie rôznych úloh na použitie V a S kvádra a kocky 4 FG a ENV 2. IV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť Pomer, prevráteny pomer, členy pomeru 1 Rozširovanie a krátenie pomeru 1 Zväčšenie a zmenšenie čísla v danom pomere 1 Pomer - úpravy 2 Mierka plánu a mapy 2 Mierka plánu a mapy 1 DOV Postupný pomer 1 Priama úmernosť 1 Slovné úlohy na priamu úmernosť 2 Nepriama úmernosť 1 Slovné úlohy na nepriamu úmernosť 1 3. Slovné úlohy na nepriamu úmernosť 2 Trojčlenka 2 Slovné úlohy riešené trojčlenkou 1 ENV Zložená trojčlenka 1 Slovné úlohy riešené zloženou trojčlenkou 1 Tabuľka a graf priamej a nepriamej úmernosti 3 Finančná matematika 1 FG Rozbor kontrolnej práce 1 4. V. Percentá Percento 1 Výpočet hodnoty prisluchajúcej k počtu percent 1 Výpočet základu 1

5 Výpočet počtu percent 1 Súhrné cvičenia 2 3. písomná práca 1 Rozbor 3.písomnej práce 1 Promile 2 Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. 2 Vypočet %, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% a 100% bez prechodu cez 1%. 1 Riešenie slovných úloh a podnetových úloh 3 ENV a GRV Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom 2 Jednoduché úrokovanie 2 FG 5. Finančná matematika 2 FG Precvičenie učiva 2 Rozbor kontrolnej práce 1 VI. Kombinatorika Všetky možné usporiadania daného počtu prvkov 1 Výber a usporiadanie menšieho počtu prvkov z daného počtu prvkov 1 Výber a usporiadanie prvkov, úlohy aj s opakovaním prvkov 1 Pravidlo súčtu 1 Pravidlo súčinu 1 Riešenie slovných úloh s kombinatorickou motiváciou 3 Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov 2 TBZ Precvičenie učiva 2 Rozbor kontrolnej práce 1 6. Súhrné cvičenia a precvičovavie učiva 5 GRV a FG Súhrné cvičenia a precvičovavie učiva 2 4. písomná práca 1 Rozbor 4.písomnej práce 1

6 Záverečné opakovanie 1 Záverečné opakovanie 2 ENV a TBZ Výstupná práca 1 Rozbor výstupnej práce 1 Záverečné opakovanie 1 OSR počas celého roka vytrvalosť v riešení problémov dodržiavanie pravidiel, presnosť a precíznosť v rysovaní pomoc kamarátovi zodpovednosť k svojim povinnostiam. ENV - enviromentálna výchova; TBZ - tvorba projektov a prezentačné schopnosti DOV- dopravná výchova FG - Finančná gramotnosť GRV - Globálne rozvojové vzdelávanie Prierezové témy sa realizujú formou začlenenia do jednotlivých tematických celkov, prostredníctvom projektovej činnosti, blokového vyučovania, v rámci exkurzií a výletov a formou účelových cvičení. Súčasťou vyučovania matematiky je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

7

8

Matematika VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Matematika. V. ročník

Matematika. V. ročník Matematika V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 niţšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Siedmy Časový rozsah vyučovania 132 hod./4 hod. týždenne Vyučovací

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Cvičenia z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Matematika 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie

Více

- rysovať rovnobežky, rôznobežky, kolmice; Uč.I.str.36/1; str.38/12; str.41/2 - rysovať obdĺžnik, štvorec a trojuholník. Uč.I.str.

- rysovať rovnobežky, rôznobežky, kolmice; Uč.I.str.36/1; str.38/12; str.41/2 - rysovať obdĺžnik, štvorec a trojuholník. Uč.I.str. Tézy z matematiky - 5. ročník I. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel - sčítať a odčítať prirodzené čísla; Uč.II.str. 42/2,3,4; str.48/4 - sčítať aj viacej sčítancov; Uč.II. str.44/7; str.51/3, - riešiť

Více

Matematika. týždenné 4 hodín, ročne 132 hodín

Matematika. týždenné 4 hodín, ročne 132 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Siedmy týždenné 4 hodín, ročne 132 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Matematika

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 7., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 7., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 1 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED2 na ZŠ Lehnice UO MAT 7 UČEBNÉ OSNOVY

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED2 na ZŠ Lehnice UO MAT 7 UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Ročník 7. Časový rozsah výučby: Spolu i-švp i-škvp - voliteľné Počet hodín týždenne 5 4 1 Počet hodín ročne

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Súkromné športové gymnázium, SNP 6, Trenčianske Teplice

Súkromné športové gymnázium, SNP 6, Trenčianske Teplice Predmet: Matematika Ročník: Tretí /Tercia/, Trieda 3. OA Počet hodín týždenne : 4 Forma ukončenia: Absolvovanie vstupnej previerky, predpísaných písomných práca výstupnej previerky vypracovanie zadaných

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA NÁMESTOVO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 ( ISCED 3A - gymnázium ) Príloha Matematika sekunda Schválila pedagogická rada dňa 28.8.2015 Názov predmetu Vzdelávacia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník variant A

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre ročník variant A ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A, schválený MŠVVaŠ SR pod č.

Více

8 základné počtové výkony (operácie); základné vedomosti z geometrie

8 základné počtové výkony (operácie); základné vedomosti z geometrie Tematický výchovno-vzdelávací plán: MATEMATIKA Školský rok: 2017/2018 Škola: Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice Ročník: 4. Trieda 4. OA Týždenne: 4 hodiny (ŠVP) Ročne: 132 hodín (ŠVP) Vypracované

Více

Matematika (platný od )

Matematika (platný od ) Matematika (platný od 01.09.2016) 1. ročník A variant Obsah vzdelávania: 4 hodiny/týždenne 132 hodín Triedenie predmetov podľa vlastností (množstvo, veľkosť, farba, tvar) Dvojica. Vzťahy rovnako nie rovnako,

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión (18 hodín)

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión (18 hodín) Ok tób er September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: piaty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán

Tematický výchovno- vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania: ISCED2 Vzdelávacia oblasť: Matematika a s informáciami Predmet: Matematika Školský rok: 2018/2019 Trieda: VIII.A, VIII.B Spracovala:

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník MATEMATIKA ŠVP: 3,5 hod. ŠkVP: 0,5 hod., spolu 4 hod. týždenne spolu 132 vyučovacích hodín siedmy Škola Základná

Více

Matematika. Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:

Matematika. Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: Matematika Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: v piatom až deviatom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 165 hodín. 5. roč. 6. roč.

Více

Matematika Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Matematika Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Matematika Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník 5. 6.

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 1. ročník variant A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 1. ročník variant A, B Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 1. ročník variant A, B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A, B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

MATEMATIKA Charakteristika predmetu Ciele učebného predmetu

MATEMATIKA Charakteristika predmetu Ciele učebného predmetu MATEMATIKA Charakteristika predmetu Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:

Více

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: deviaty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií 1. Úvodná hodina, organizačné pokyny I II

Více

Matematika. Charakteristika učebného predmetu

Matematika. Charakteristika učebného predmetu Predmet: Matematika Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: Matematická kompetencia

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 1 O B S A H Matematika šiesty ročník... 3 Matematika

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: M A T E M A T I K A Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Učebné osnovy z matematiky Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie

Více

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Názov predmetu : MATEMATIKA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

MATEMATIKA. (Celkom 626 vyučovacích hodín) 1. Charakteristika učebného predmetu

MATEMATIKA. (Celkom 626 vyučovacích hodín) 1. Charakteristika učebného predmetu MATEMATIKA (Celkom 626 vyučovacích hodín) 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

Dejepis. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Soňa Trubačíková

Dejepis. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Soňa Trubačíková - Dejepis V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 1 O B S A H Matematika siedmy ročník... 3 Matematika

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Matematika Piaty 5 hodín týždenne, 165 hodín za rok

Matematika Piaty 5 hodín týždenne, 165 hodín za rok Učebné osnovy Názov predmetu Ročník Časová dotácia Matematika Piaty 5 hodín týždenne, 165 hodín za rok 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov. Tematický výchovno vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník. variant A

Základná škola, Školská 389, Sačurov. Tematický výchovno vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník. variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Tézy na štátnu záverečnú skúšku z Didaktiky elementárnej matematiky 2017/2018

Magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Tézy na štátnu záverečnú skúšku z Didaktiky elementárnej matematiky 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,www.ku.sk, tel.: +421 44 68 36 111, fax: +421 44 68 36 111, mobil: +421 918 722 007, e-mail: dekanat-pf@ku.sk

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

MAT I. Logika, množiny 6. Finančná matematika 4. Geometria 8. Planimetria 14. Výrazy 18. Funkcie Függvények 4

MAT I. Logika, množiny 6. Finančná matematika 4. Geometria 8. Planimetria 14. Výrazy 18. Funkcie Függvények 4 MAT I Logika, množiny 6 1. Výrok, pravdivostná hodnota výroku, výroková forma 2. Logické spojky. Kvantifikované výroky 3. Pravdivostná hodnota zložených výrokov 4. Množina, prvok, množina prázdna, konečná,

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Stolovanie hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín prvý 649 2 obchodná prevádzka 0 práca pri príprave jedál slovenský

Více

Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti

Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, 920 01 Hlohovec Plán hospitačnej činnosti Schválený na PR : 26.8.2015 Platnosť : od 1.9.2015 Mgr. Miroslava Múdra Vaňková riaditeľka školy Hospitácie v šk.roku 2015/2016

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

UČEBNÉ OSNOVY - MATEMATIKA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

UČEBNÉ OSNOVY - MATEMATIKA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA bn UČEBNÉ OSNOVY - MATEMATIKA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVACÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET Vypracovala: PaedDr. Magdaléna Polcová Pre 4. ročník

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Počet hodín : 5 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCD 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok:

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Šiesty týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Matematika

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Zvyškové triedy podľa modulu

Zvyškové triedy podľa modulu Zvyškové triedy podľa modulu Tomáš Madaras 2011 Pre dané prirodzené číslo m 2 je relácia kongruencie podľa modulu m na množine Z reláciou ekvivalencie, teda jej prislúcha rozklad Z na systém navzájom disjunktných

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Matematika pre tretiakov. Ako reaguje séria učebných materiálov M. Belica a J. Striežovskej na zmeny v išvp

Matematika pre tretiakov. Ako reaguje séria učebných materiálov M. Belica a J. Striežovskej na zmeny v išvp Matematika pre tretiakov Ako reaguje séria učebných materiálov M. Belica a J. Striežovskej na zmeny v išvp INFOSERVIS Prezentácia je dostupná na www.aitec.sk Otázky dávajte aj priebežne. Stíšte si, prosím,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OSNOVY osemročné štúdium. M A T E M A TI K A povinný učebný predmet

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OSNOVY osemročné štúdium. M A T E M A TI K A povinný učebný predmet Ministerstvo školstva Slovenskej republiky OSNOVY osemročné štúdium M A T E M A TI K A povinný učebný predmet Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2.4.1997 pod číslom 1797/97-15 s platnosťou

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Matematika 6. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami pre 6. ročník ZŠ v predmete Matematika v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie Vypracovala:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Učebné osnovy z matematiky Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné vzdelanie MATEMATIKA

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné vzdelanie MATEMATIKA MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania plní aj v jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania i uplatnenie

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 6. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 6. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 6. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

Škola: Základná škola, Hlavná 121, GELNICA Šk. rok: 2015/2016. Plán práce PK GEOGRAFIE

Škola: Základná škola, Hlavná 121, GELNICA Šk. rok: 2015/2016. Plán práce PK GEOGRAFIE Škola: Základná škola, Hlavná 121, GELNICA Šk. rok: 2015/2016 Plán práce PK GEOGRAFIE Plán vypracovala: Ing. Dana Fabišíková Vedenie školy: Vedúci PK: Pečiatka školy: Členovia PK-Z-Geografia Priezvisko

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie Učebné osnovy Matematika Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP (4P+1D) 5 hodin týţdenne, spolu (132P+33D)165 vyučovacích hodín šiesty Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺţka

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 6., Počet hodín : hodín týţdenne, spolu 165 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 6., Počet hodín : hodín týţdenne, spolu 165 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 1 hodín týţdenne, spolu 165 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více