Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE"

Transkript

1 Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie

2 Školský rok 200/ 20 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre 2. a 6.ročník Vzdelávací program: Stupeň vzdelania ISCED - primárne vzdelávanie Dĺžka štúdia: desaťročná povinná školská dochádzka Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma : denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Špeciálna základná škola Adresa : Inžinierska 24, 04 0 Košice IČO: Riaditeľ školy : Mgr. Mária Zwiebelová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Renáta Oršulová Zriaďovateľ: KŠÚ v Košiciach Adresa: Zádielska, 040 Košice Kontakty: tel: 055/ , 055/ web: Platnosť dokumentu : od do Podpis riaditeľa: 2

3 Rámcový obsah vzdelávania pre 2. a 6. ročník špeciálnej základnej školy variant A, B a C, ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED primárne vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom MŠ SR-4255/ dňa 9. marca 200. Školský vzdelávací program prerokovaný v Pedagogickej rade dňa Školský vzdelávací program prerokovaný v Rade školy dňa

4 Rámcový učebný plán pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre 2. a 6. ročník Školský vzdelávací program Vzdelávacia Predmet/ročník Pr oblasť Jazyk a slovenský jazyk 9 6,5 komunikácia a literatúra komunikačných schopností grafomotorických zručností Príroda vecné učenie a spoločnosť vlastiveda 3 Človek a príroda Človek a hodnoty Matematika a práca s informácia. Človek a svet práce Umenie a kultúra dejepis geografia občianska náuka etická / náboženská vých. matematika 5 5 informatická 0,5 pracovné 3 5 vyučovanie svet práce výtvarná 2 projektová VV hudobná Zdravie telesná 3 3 a pohyb /ZTV/ Spolu Učebný plán voliteľné hodiny -A variant 4

5 2. ROČNÍK Tabuľka č. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Spolu Predmet Štátny vzdelávací program Počet hodín Školský vzdelávací program 2. ročník 2. roč. slovenský jazyk 8 a literatúra komunikačných schopností grafomotorických zručností vecné učenie vlastiveda matematika 4 informatická pracovné vyučovanie 2 svet práce výtvarná hudobná telesná

6 Tabuľka č. 2 Učebný plán voliteľné hodiny A variant 2. ročník Ročník Vzdelávacia oblasť Predmet Hodina Okruhy rozvoja spôsobilosti Miesto 2. Jazyk a komunikácia 2. Matematika a práca s informáciami slovenský jazyk a literatúra matematika - nadobudne spôsobilosti grafomotorických zručností - prejaví radosť zo samostatnej informačnej zručnosti a získavanie informácií - prečíta požadované tvary písmen a vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primeranému stupňu vzdelania - správa sa v skupine a v kolektíve podľa spoločných pravidiel a noriem - píše úhľadne a pravopisne správne, pozná požadované tvary písmen a číslic - dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iného - dokáže využiť základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh - rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky - získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach kniţnica učebňa PC učebňa PC 6

7 2. Človek a svet práce pracovné vyučovanie. - dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov - dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív - v práci s papierom vie strihať, lepiť, skladať, tvarovať - pri práci v šk. kuchynke pozná potravinárske suroviny na prípravu jedál, pozná kuchynské náradie školský pozemok školské dielne školská kuchynka 2. Zdravie a pohyb telesná. - správa sa v skupine a v kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem - preberá spoluzodpovednosť na seba aj za činy skupiny - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislostí s aktívnym trávením voľného času - dokáže spolupracovať v skupine, pracovať v kolektíve - hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon iných telocvičňa okolie školy školské ihrisko 7

8 UČEBNÝ PLÁN A VARIANT Tabuľka č. 3 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a príroda Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Spolu Predmet Počet hodín Štátny vzdelávací program 6. ROČNÍK Školský vzdelávací program slovenský jazyk 6,5 a literatúra komunikačných schopností grafomotorických zručností vecné učenie vlastiveda 3 fyzika chémia biológia dejepis geografia občianska etická /náboženská / matematika 4 informatická 0,5 pracovné vyučovanie 4 svet práce výtvarná hudobná telesná

9 Tabuľka 4 Učebný plán voliteľné hodiny A variant 6. ročník Ročník Vzdelávacia oblasť Predmet Hodina Okruhy rozvoja spôsobilosti Miesto 6. Matematika 6. a práca s informáciami Človek a svet práce matematika pracovné vyučovanie - dokáže využiť základné matematické zručnosti na riešenie rôznych matematických úloh a praktického života, používa pritom konkrétne a abstraktné myslenie - rozumie a používa základné pojmy v oblasti matematiky a prírodných vied - dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a učebnými pomôckami - prejavuje aktivitu v individuálnom a skupinovom učení - hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých - vie používať vyučovacie programy - osvojí si základné zručnosti v návyky v rôznych v rôznych pracovných oblastiach - naučí sa organizovať a plánovať prácu na hodinách - naučí sa používať vhodné nástroje a pomôcky - naučí sa uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti - naučí sa rozlišovať druhy materiálov - vytvorí si vzťah k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt - naučí sa pripravovať jednoduché jedlá učebňa PC šk. pozemok šk. kuchynka krajčírska dielňa 9

10 6. Umenie a kultúra výtvarná - schopnosť vnímať krásu umeleckých diel, ľudových tradícií a produktov ľudskej práce - ovládať základné formy IKT - vytvoriť priestor pre rozvoj psychomotorických zložiek a to aktívnou účasťou na tvorbe rovinných a priestorových výtvarných prejavov - rozvíjať priestorovosť a fantáziu, preklenúť medzery medzi teoretickými poznatkami a praktickou činnosťou - pestovať vzťah k prírode a jej darom - chápať význam estetizácie prostredia - vytvárať priateľské radostné ovzdušie, vzájomnú dôveru, pocit slobody učebňa VV terén učebňa PC 6. Zdravie a pohyb telesná - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu - preberá spoluzodpovednosť za seba aj za skupinu - hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých - dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov telocvičňa terén 0

11 Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie

12 Školský rok 200/ 20 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre 2. a 6. ročník Vzdelávací program: Stupeň vzdelania ISCED - primárne vzdelávanie Dĺžka štúdia: desaťročná povinná školská dochádzka Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma : denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Špeciálna základná škola Adresa : Inžinierska 24, 04 0 Košice IČO: Riaditeľ školy : Mgr. Mária Zwiebelová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Renáta Oršulová Zriaďovateľ: KŠÚ v Košiciach Adresa: Zádielska, 040 Košice Kontakty: tel: 055/ , 055/ web: Platnosť dokumentu : od do Podpis riaditeľa: 2

13 Rámcový obsah vzdelávania pre 2. a 6. ročník špeciálnej základnej školy variant A, B a C, ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED primárne vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom MŠ SR-4255/ dňa 9. marca 200. Rámcový učebný plán pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre 2. a 6. ročník 3

14 Školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník Pr Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informácia. Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb slovenský jazyk 2 3 a literatúra 4 4 komunikačných schopností grafomotorických zručností 2 2 vecné učenie 2 2 etická / náboženská vých. matematika 3 3 informatická pracovné 5 5 vyučovanie svet práce výtvarná hudobná telesná 3 3 /ZTV/ Spolu Učebný plán voliteľné hodiny -B variant 4

15 Tabuľka č. 2. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Spolu Predmet Štátny vzdelávací program Počet hodín Školský vzdelávací program slovenský jazyk a literatúra 2 komunikačných 3 schopností grafomotorických zručností vecné učenie 2 etická /náboženská / matematika 3 informatická pracovné vyučovanie svet práce výtvarná hudobná 4 telesná

16 UČEBNÝ PLÁN voliteľné hodiny Tabuľka č.2 B variant 2. ročník Ročník Vzdelávacia oblasť Predmet Hodina Okruhy rozvoja spôsobilosti Miesto 2 Jazyk a komunikácia rozvoj komunikačných schopností - viesť k samostatnosti v elementárnom vyjadrovaní, schopnosti nadviazať jednoduchý komunikačný kontakt v bežnom živote - využívať základné komunikačné schopnosti k vytvoreniu vzťahov kniţnica učebňa PC rozvoj grafomotorických schopností - ovládať základy čítania, písania, využívať ich k svojmu vzdelávaniu - uplatňovať získané vedomostí, zručností a návyky v praktických situáciách, používať učebné materiály učebňa PC 6

17 2 Človek a svet práce pracovné vyučovanie - viesť k samostatnosti a vytrvalosti pri práci - vedieť rozdeľovať materiál na častí najmä skladaním, trhaním a rezaním - zautomatizované rozpoznávanie druhu materiálov (drevo, kov, papier, plast, textil) - má vytvorený vzťah k rastlinám, vie sa o nich postarať - rozpozná kultúrne plodiny od burín - pozná základné potravinárske suroviny - dodržuje zásady bezpečnosti pri práci šk. pozemok šk. dielne 2 Zdravie a pohyb telesná - pestovanie sebavedomia a samostatností, podporovať sebadôveru - dokáže sa správať v krízových situáciách i v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka podľa pokynov kompetentných osôb - uplatňovať získané vedomostí, zručností a návyky v praktických situáciách telocvičňa okolie školy terén 7

18 Učebný plán voliteľné hodiny -B variant Tabuľka č ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Spolu Predmet Štátny vzdelávací program Počet hodín Školský vzdelávací program slovenský jazyk a literatúra 3 komunikačných 3 schopností grafomotorických zručností vecné učenie 2 etická /náboženská / matematika 3 informatická pracovné vyučovanie svet práce výtvarná hudobná 4 telesná

19 UČEBNÝ PLÁN voliteľné hodiny Tabuľka č.4 B variant 6. ročník Ročník Vzdelávacia oblasť Predmet Hodina Okruhy rozvoja spôsobilosti Miesto 6 Jazyk a komunikácia 6 Človek a svet práce rozvoj grafomotorických schopnosti pracovné vyučovanie - na základe individuálnych schopností ovládať a dodržiavať pravidlá a normy bežného spoločenského života - podieľať sa na jednoduchých sociálnych aktivitách - používať učebnice, učebné pomôcky, uč. materiály - zvládať jednoduchú formy písomnej komunikácie - zvláda dodržiavanie a rešpektovanie požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri každej práci - vytvorí si pozitívny vzťah k práci - osvojí si základné manuálne zručnosti pri práci v šk. dielňach, pestovateľských prácach a pri práci v domácnosti - naučí sa poznávať rôzne druhy materiálov kniţnica učebňa PC šk. pozemok šk. kuchynka šk. dielne 9

20 6 Zdravie a pohyb telesná 2 - osvojí si základné povely a dodržiava základné pravidlá - rozvíja obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu, súťaživosť a sebavedomie - zdoláva jednoduché prekážky, osvojí si koordináciu pohybov - osvojenie si správneho držania tela telocvičňa terén 20

21 Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie 2

22 Školský rok 200/ 20 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ŠkVP pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre 2. a 6. ročník Vzdelávací program: Stupeň vzdelania ISCED - primárne vzdelávanie Dĺžka štúdia: desaťročná povinná školská dochádzka Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma : denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Špeciálna základná škola Adresa : Inžinierska 24, 04 0 Košice IČO: Riaditeľ školy : Mgr. Mária Zwiebelová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Renáta Oršulová Zriaďovateľ: KŠÚ v Košiciach Adresa: Zádielska, 040 Košice Kontakty: tel: 055/ , 055/ web: Platnosť dokumentu : od do Podpis riaditeľa: 22

23 Rámcový obsah vzdelávania pre 2. a 6. ročník špeciálnej základnej školy variant A, B a C, ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED primárne vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom MŠ SR-4255/ dňa 9. marca 200. Rámcový učebný plán pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre 2. a 6. ročník 23

24 Tabuľka č. Školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník Pr Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informácia. Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb 4 4 komunikačných schopností 2 2 sociálnych zručností grafomotorických zručností 2 vecné učenie etická / náboženská vých. matematika 2 2 informatická pracovné 3 3 vyučovanie výtvarná 2 2 hudobná telesná 3 4 /ZTV/ Spolu Učebný plán voliteľné hodiny C variant 24

25 Tabuľka č. 2 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Spolu Predmet komunikačných schopností sociálnych zručností grafomotorických zručností Štátny vzdelávací program 2. ročník Počet hodín Školský vzdelávací program vecné učenie - matematika 2 - pracovné vyučovanie 2 - výtvarná hudobná - zdravotná telesná

26 UČEBNÝ PLÁN voliteľné hodiny Tabuľka č.3 C variant 2. ročník Ročník Vzdelávacia oblasť Predmet Hodina Okruhy rozvoja spôsobilosti Miesto Umenie a kultúra Výtvarná Zdravie a pohyb Zdravotná telesná - dokázať sa vyjadrovať podľa svojich schopnosti na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov - akceptovať základné pravidlá a normy v súvislostí s úpravou svojho zovňajšku - nadobúdať spôsobilostí pri práci s papierom - prostredníctvom pedagóga osvojiť si rôzne techniky a spôsoby cvičenia, tešiť sa z vlastných výsledkov - vníma, sleduje a skúša riešiť problémové situácie - pripraviť sa na reálny život tak, aby dokázal s minimálnou podporou zaradiť sa do daných životných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu života telocvičňa okolie školy 26

27 Tabuľka č. 4 Vzdelávacia oblasť Učebný plán voliteľné hodiny C variant Predmet komunikačných schopností Štátny vzdelávací program Počet hodín 6. ročník Školský vzdelávací program 3 Jazyk a komunikácia sociálnych zručností 2 - grafomotorických - zručností Príroda a spoločnosť vecné učenie - etická Človek a hodnoty /náboženská - - Matematika a práca s informáciami matematika 2 - Človek a svet práce pracovné vyučovanie 3 - Umenie výtvarná a kultúra hudobná - Zdravie a pohyb zdravotná telesná 3 Spolu

28 UČEBNÝ PLÁN voliteľné hodiny Tabuľka č.5 C variant 6. ročník Ročník Vzdelávacia 5 oblasť Jazyk a komunikácia Predmet Hodina Okruhy rozvoja spôsobilosti Miesto Rozvoj komunikačných schopností - vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností adekvátne k stupňu postihnutia - na prijateľnej úrovni porozumieť hovorenému slovu - dokázať určitý čas počúvať, reagovať a vyjadrovať svoj názor 5 Umenie a kultúra Výtvarná - dokázať sa vyjadrovať podľa svojich schopností na úrovní základnej kultúrnej gramotností prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov - akceptuje základné pravidlá a normy v súvislosti s úpravou svojho zovňajšku - nadobúdať spôsobilosti v práci s papierom 5 Zdravie a pohyb Zdravotná telesná - prostredníctvom pedagóga osvojiť si rôzne techniky a spôsoby cvičenia, tešiť sa z vlastných výsledkov - vníma, sleduje a skúša riešiť problémové situácie - pripravený na reálny život tak, aby dokázal s minimálnou podporou zaradiť sa do daných životných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu života - uvedomiť si význam pozitívnej klímy v triede a svojim konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom telocvičňa okolie školy 28

29 29

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Spišská Belá

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Spišská Belá Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie 2009 Spišská Belá 1 Školský vzdelávací program pre: žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia žiakov so stredným

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou )

OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou ) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU P E D A G O G I C K Á F A K U L T A Inštitút J. Páleša v Levoči OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola, Úzka 4, 937 01 Želiezovce Dodatok č. 1 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na akordeóne pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na akordeóne pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na akordeóne pre PŠ Názov predmetu Hra na akordeóne Ročník Prípravné štúdium Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

pre nižšie stredné vzdelávanie

pre nižšie stredné vzdelávanie Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 1 Priezvisko a meno žiaka Slovenský a literatúra

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Kód a názov ŠkVP Hudobno- dramatické umenie 82 26 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom :82 26

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Spojená škola Malé Tatry 3, 034 05 Ruţomberok Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program pre ţiakov s mentálnym postihnutím ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A stredným stupňom mentálneho

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 9. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Čirč ISCED 1

Základná škola s materskou školou Čirč, Čirč Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Čirč ISCED 1 Základná škola s materskou školou Čirč, 065 42 Čirč Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ s MŠ Čirč ISCED 1 Škola, vstupná brána k pokladom múdrosti 2014-2015 Základná škola s materskou školou Čirč,

Více

Kompetenčný profil žiaka príloha A

Kompetenčný profil žiaka príloha A Kompetenčný profil žiaka príloha A Pri formulovaní kompetencií žiaka sme vychádzali z nasledujúcich teoretických východísk: Kompetencie chápeme ako prienik troch množín: vedomosti, zručnosti, motívy a

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK SVET PRÁCE Vypracoval: Mgr. Gabriela Gombošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska. v Bánovciach nad Bebravou

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska. v Bánovciach nad Bebravou Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou E-mail: zs4.bn@pbi.sk Webstránka: zs4bn.edupage.org Telefón: 0387603425 Naša škola vnaša škola

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka. Charakteristika absolventa

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka. Charakteristika absolventa 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka Charakteristika absolventa Absolvent študijného odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka je kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník so širokým odborným profilom

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základná škola Veľký Šariš. Školský vzdelávací program : Od hry k poznaniu

Základná škola Veľký Šariš. Školský vzdelávací program : Od hry k poznaniu Základná škola Veľký Šariš Školský vzdelávací program : Od hry k poznaniu Školský rok 2013/2014 1 Školský vzdelávací program : OD HRY K POZNANIU Stupeň vzdelania : ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia: Forma

Více

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a komunikácia Anglický jazyk šiesty 4hod týž/132hod ročne 1. Charakteristika predmetu zhoduje sa so ŠVP 2. Ciele predmetu Cieľové zameranie

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Základná škola s materskou školou Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Naša základná škola vzdeláva začlenených

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Geografia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 - Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Ročník 9. Časový rozvrh výučby

Více

Inovovaný ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Inovovaný ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA Inovovaný ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŽIAK NIE JE NÁDOBA, KTORÚ TREBA NAPLNIŤ, ALE FAKĽA, KTORÚ TREBA ZAPÁLIŤ. J. A. KOMENSKÝ STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1,

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP podľa 1.dodatku schváleného MŠVVaŠ SR 19.6.2014 platný

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE Názov predmetu: Svet práce Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie sredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

9.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš

9.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a svet práce Rodinná výchova deviaty ZŠ Dunajská

Více

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více