HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen

2 OBSAH 0 ÚVOD CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ HODNOTÍCÍ INDIKÁTORY KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PROJEKT MACEŠKA ODDĚLENÍ SPORTU, TANCE A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Akce veřejnosti Tvořivé dílny Jednodenní akce POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PERSONÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ POBOČKY LOUKA V ROCE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem celou závěrečnou písemnou práci funkčního studia vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. V Brně dne 20. března 2011 Lucie Hájková 3

4 0 ÚVOD Činnost Lužánek střediska volného času je upravena Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. V tomto zákoně je ukotvena povinnost vytvořit pro školské zařízení Školní vzdělávací program. 1) První školní vzdělávací program (dále jen ŠVP ) vznikl v roce 2007 s platností do roku Vzniku předcházelo rozjezdové soustředění v roce 2006, kde se zaměstnanci v jednotlivých dílnách seznámili s klíčovými kompetencemi a rozpracovávali kapitoly vzdělávání. S nástupem nové pedagogické zástupkyně proběhla první evaluace ŠVP a původní školní vzdělávací program byl přepracován. Zcela nová verze ŠVP vznikla v roce 2010, kdy se na vzniku podílel celý kolektiv zaměstnanců SVČ. Východiskem byla evaluace předchozího ŠVP, hodnocení ročních projektů poboček a závěry z analýzy organizace pomocí systému měření H2K. Největší změnou oproti původnímu bylo zařazení ročních pobočkových projektů jako součást ŠVP Lužánek SVČ. Do té doby se jednalo o dva samostatné dokumenty a roční projekty měly převážně formální charakter. Roční plány činností, tzv. projekty poboček, byly do roku 2010 zpracovávány na školní kalendářní rok. Od roku 2010 potom na rok kalendářní. Cílem závěrečné práce je zhodnocení projektu Louky na rok Snahou je zjistit, zda byly dosaženy stanovené cíle, a to podle daných hodnotících indikátorů. Cílem je, aby se do hodnocení zapojili pracovníci, a to jak interní, tak externí. 1) Sbírka zákonů, č. 561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání 4

5 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Lužánky SVČ jsou školským zařízením zřízeným Jihomoravským krajem působícím na území Statutárního města Brna, jenž je vlastníkem tří budov, v kterých působí pobočky (Lidická, Lávka, Lesná). S oběma jsou vztahy zařízení na velmi dobré úrovni prostřednictvím odboru školství Jihomoravského kraje je SVČ financováno, magistrát Statutárního města Brna přispívá na financování především provozních nákladů většiny budov. Ostatní pobočky sídlí v budovách, jejichž majiteli jsou jednotlivé městské části. Jejich vztahy a podpora činnosti jsou pobočku od pobočky různé (viz samostatné projekty poboček). Lužánky středisko volného času, je nejstarším zařízením pro výchovu a vzdělávání ve volném čase v České republice a za tu dobu se výrazně zapsalo do širokého povědomí veřejnosti, především brněnské, ale i na celé jižní Moravě. Vzniklo původně v roce 1949 v budově uprostřed parku Lužánky a nedaleko středu města Brna. Do dnešního dne se rozrostlo na 11 pracovišť na území celého města. Jednotlivé pobočky se profilují s ohledem na svoje prostorové, materiálové a personální podmínky, a často i podle požadavku místní samosprávy. Na počátku roku 2007 se naskytla SVČ Lužánky nabídka uvolněných prostor na ZŠ Bzenecká 23, Brno Vinohrady. V září 2007 tak vzniká nová, v pořadí již 11. pobočka Lužánek pracoviště Louka. Městská část Brno-Vinohrady vznikla po komunálních volbách v roce Svojí rozlohou je jednou z nejmenších, ale za to patří k nejlidnatějším z 29 5

6 brněnských městských částí. Tvoří výjimečný urbanistický celek přibližně 150 panelových domů s barevnými fasádami a výškově členěnou zástavbou. Svou výhodnou polohou je nástupištěm k turistickým vycházkám v jižním cípu Moravského krasu. Vinohrady jsou velmi mladou částí, bezmála polovinu počtu obyvatel tvoří nyní mladí lidé do 20 let. Budova, kterou máme v nájmu, má celkem tři patra. Společně s CVČ Louka sídlí v budově další 4 subjekty: Gymnázium Globe, Liga vozíčkářů, MŠ Montessori Sluníčko a od září 2009 Střední knihovnická škola. S Mateřskou školou Sluníčko pokračuje navázaná spolupráce, ale v menší míře, než v roce Vedení Mateřské školy tlačí na paní učitelky, aby organizovaly vlastní činnost, včetně vlastních zájmových kroužků. Proto byly nuceny omezit kroužky konané u nás. Nadále lektorky odpoledních kroužků vyzvedávají děti přímo v MŠ. Velice kladný ohlas na tuto službu byl zaznamenán ze strany rodičů. Od ledna do června 2010 pokračovaly kroužky speciálně otevřené jen pro děti mateřské školy, a to Keramika ve dvou dnech a pohybový kroužek Kobylky. Od září 2010 byl již otevřen jen jeden kroužek, a to Keramika. Společně s Ligou za práva vozíčkářů jsme uspořádali zábavnou akci Vinohradské vozíkohraní. Akce byla úspěšná a jsme domluveni na další spolupráci. Na výzvu Gymnázia Globe jsme dodaly propagační materiály a informace o činnosti konané v pobočce Louka, ale i Lužánkách SVČ, které byly společně s dalšími organizacemi, jenž sídlí v budově Bzenecká 23, propagovány na Veletrhu středních škol na BVV. Udělaly se tedy malé krůčky k naplnění původního záměru: vytvořit komplex výchovně vzdělávacích programů několika spolupracujících subjektů. 6

7 2 HODNOTÍCÍ INDIKÁTORY V projektu Louky 2010 byly stanoveny hodnotící indikátory, na kterých se podíleli všichni interní zaměstnanci na řešitelské poradě. Týkají se jednotlivých oblastí vzdělávání. Na základě těchto indikátorů byly vyhodnoceny jednotlivé činnosti. Na hodnocení konkrétních činností se vždy podílel: Garant akce (hlavní vedoucí) Vedoucí pobočky Ostatní interní zaměstnanci na nejbližší poradě Ostatní spoluorganizátoři akce Klienti jejich zpětná vazba Měřítka kvality jednotlivých činností CVČ Louka, jak byly stanoveny v roce 2010: Pravidelná činnost Zájmových útvarů Pravidelná docházka klientů účast na jednotlivých lekcích kroužku Počet klientů v I. a ve II. pololetí školního roku (nárůst, pokles) Splněné výchovně vzdělávací cíle Uskutečněná soustředění zájmového útvaru během roku (pobytové akce) Podpůrné akce činnosti zájmového útvaru (návštěva akcí mimo CVČ Louka, např. výstavy, galerie, divadla, plavecký bazén, lanové centrum, apod. Výstupy činnosti zájmového útvaru: o Vystoupení v rámci různých akcí o Účast na soutěžích o Výstava výrobků Zpětná vazba o Záznam z hospitací o Naplnění stanovených výchovně vzdělávacích cílů Kvalifikace lektora (vzdělávání v oboru, praxe, zkušenosti Zpracovaný projekt, kvalita přípravy 7

8 Výukové programy - Počet uskutečněných výukových programů v daném roce - Spolupráce se školami návratnost škol na další výukové programy - Výukové programy jsou vhodným doplněním výuky, hodí se do ŠVP Základní školy. - Záznam z hospitací - Zpětná vazba od učitelů (dotazník) Pobytové akce, příměstské tábory, letní činnost - dodržení Lužáneckých standardů, jež jsou vytvořeny pro jednotlivé akce - kvalitní týmové zabezpečení (zkušení vedoucí a instruktoři, kvalitní zdravotní péče) - dodržení bezpečnostních a provozních zásad - kvalitní motivace (kvalitní celotáborová hra) - kvalitní program - zajištění perfektní organizace akce - zabezpečení materiálu - návratnost klientů v dalších ročnících akce - přeliv klientů do pravidelné činnosti ZÚ (nebo návštěvnost akcí pro veřejnost) - metodický záznam akce Akce veřejnosti - počet účastníků - tradičnost akce - sponzorský ohlas - medializace - zpětná vazba od účastníků a organizátorů 8

9 3 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Konkrétní cíle vzdělávání vycházejí z těchto dokumentů: zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákon 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících vyhláška 74/2005 o zájmovém vzdělávání vyhláška 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Program rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (Bílá kniha) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje ( ) Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Na tvorbě ŠVP Lužánek střediska volného času a konkrétních cílů vzdělávání se podílel celý kolektiv pracovníků SVČ, a to se snahou důsledně akceptovat kurikulární přístup tj. plánování nejen jednotlivých činností a jejich hodnocení, ale především získávání a rozvíjení klíčových kompetencí. Systém zařízení pro zájmové vzdělávání, založený na dobrovolnosti, vzhledem k časové dotaci umožňuje kompetence rozvíjet, posilovat, budovat, nikoliv však definitivně získat či završit. Cíle zájmového vzdělávání v SVČ respektují obecné cíle vzdělávání vymezené školským zákonem pro předškolní, základní (a gymnaziální) vzdělávání při respektování věkových a individuálních zvláštností účastníků, zájmů a očekávání dětí, jejich rodičů a dalších účastníků a specifických forem, metod a prostředků zájmového vzdělávání, tradic zařízení a trendů. V neposlední řadě vychází z personálních, materiálních a ekonomických podmínek, ve kterých se uskutečňuje. Cílem vzdělávání je účastníkům (především dětem a žákům) pomáhat utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a podpořit vznik spolehlivého základu všeobecného 9

10 vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu ve společnosti a na praktické jednání. Specifikace pobočky Louka byla rozdělena do těchto forem činnosti: PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A ZÁJMOVÁ ČINNOST POBYTOVÉ AKCE ODBORNÁ ČINNOST 3.1 PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmové činnost je rozdělena na tři stěžejní oblasti: Projekt Maceška a předškolní aktivity Oddělení sportovních aktivit, tance a ostatní zájmová činnost Výtvarné a keramické oddělení STATISTIKA Zájmových útvarů nabízela Louka v roce 2010 celkem 52. Pro předškolní děti bylo určeno 20 kroužků, pro děti školního věku 21 kroužků a 11 kroužků bylo určeno pro dospělé účastníky. Celkem navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 pravidelnou činnost 762 účastníků. 10

11 Graf 3.1: Počet účastníků v ZÚ podle věku Z grafu vyplývá, že převážná většina kroužků je určena pro děti, ať již předškolního nebo školního věku. 11

12 3.1.1 PROJEKT MACEŠKA Provozovny v rámci pobočky Louka: Louka, cvč Botanka Brno střed, KCL Kotlanka Brno Líšeň Personální zabezpečení: 2 interní zaměstnanci 9 externích zaměstnanců Hodnocení provozu projektu Maceška Maceška fungovala v roce 2010 na 9 13 místech v městě Brně a jeho blízkém okolí, a to pod 6 kmenovými pobočkami Lužánek střediska volného času. Počet provozoven se v průběhu roku 2010 měnil, a to z několika důvodů. Na podzim roku 2009 navštívila všechny provozovny Macešek Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje. Kontrola shledala na některých provozovnách nedostatky, podle nichž nebyly splněny hygienické normy dle platné vyhlášky. Po konzultacích s vedoucí KHS byl vytvořen nový sanitační a provozní řád Macešky. Veškeré nedostatky byly následně odstraněny a nápravná opatření byla zaslána na KHS. Z důvodu nesplnění hygienických směrnic musela být dočasně uzavřena Maceška na Botance. Během letních prázdnin proběhly stavební úpravy, objekt byl znovu zkolaudován a od září 2010 byla Maceška v těchto prostorách znovu otevřena. Z KCL Kotlanka, kde byla Maceška provozována již 4 rokem, jsme dostali výpověď nájmu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Bylo to z důvodu nesouhlasu vedení KCL Kotlanka s podmínkami zařazení do sítě škol, jež po nás vyžaduje zřizovatel. Jednalo se o nesouhlas právě s kontrolou KHS. Maceška byla od března 2010 v tomto středisku ukončena. 12

13 V září 2010 byly nalezeny nové prostory pro Macešku v městské části Brno Líšeň, a to v ZŠ Masarova. K provozu má Maceška k dispozici jednu třídu. V současné době všechny Macešky splňují veškeré hygienické normy. Od září 2010 je projekt Maceška zařazen jako doplňková činnost. Počet klientů Počet dětí v jedné skupině je stanoven na maximálně 15 dětí. Na pobočce Louka chodilo pravidelně v průměru 12 dětí denně. Počet přihlášených dětí se v průběhu roku měnil. Odliv dětí jsme zaznamenali v lednu, kdy některé děti získali místo v mateřské škole. V zimním období chodí méně dětí z důvodu zvýšené nemocnosti. Kapacita byla vždy téměř naplněna. Splněné výchovně vzdělávací cíle V průběhu roku se všechny děti navštěvující Macešku adaptovaly na nové prostředí i osoby, lektorky i vrstevníky a překonaly prvotní strach z pobytu bez maminky. Lektorky navázaly bližší vztahy s dětmi a děti také mezi sebou, vznikla první dětská přátelství. Děti se naučily pravidla a rituály chodu Macešky a podle svých možností a schopností se zapojovaly do společných her a činností. Děti se seznámily s novými pomůckami a činnostmi (cvičební pomůcky padák, overbaly, výtvarné pomůcky prstové barvy), pracovaly jednotlivě i ve skupinkách. Společně se děti naučily básničky, písničky, jednoduché tanečky a hry. Cíle Macešky byly splněny a děti jsou připravené na přechod do MŠ. 13

14 Zpětná vazba od klientů V měsíci květnu byl vypracován dotazník, jenž byl rozeslán na všechny pobočky Lužánek, kde Maceška působí, viz. Příloha 1. Z dotazníku vyplynula velká spokojenost ze strany klientů s projektem Maceška, stejně tak s lektorkami. Z průzkumu nevyplynul žádný problém nebo negativní zpětná vazba. Přínosem byly individuální připomínky a nápady klientů. Zejména jsme reagovali na požadavek prodloužení provozu na 5 hodin. Od září je možnost na některých pobočkách využití tzv. nadstandard provozu v době od 8 do 13 hodin. Podpůrné akce činnosti zájmového útvaru Na konci školního roku se uskutečnila ve všech dnech Macešky Besídka pro maminku ukázka z činnosti Macešky, představení dětí Během letních prázdnin se konal intenzivní týden Macešky: Maceška o prázdninách. Děti se mohly přihlásit na celý týden nebo na jednotlivé dny. Před Vánoci proběhla ve všech dnech, kdy se koná Maceška: Vánoční besídka, kde byli přizváni i rodiče. Děti předvedly pod vedením tet Macešek, co se naučily, vyrobily rodičům vánoční dáreček a dostaly drobné dárky od Ježíška. Mediální ohlas Duben btv brněnská televize, pořad Vlna z Brna Český rozhlas Brno Září btv brněnská televize, pořad Vlna z Brna Líšeňské noviny opakovaně Vinohradský Inform 14

15 Leden Brněnský deník Rovnost Zpracovaný projekt, kvalita přípravy Maceška má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Na vzniku ŠVP se podíleli hlavní vedoucí jednotlivých pracovišť Macešky, převážně interní zaměstnanci ODDĚLENÍ SPORTU, TANCE A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST V následující tabulce je přehled zájmových útvarů, které byly otevřeny ve školním roce 2009/2010 s přehledem počtu účastníků. 15

16 NÁZEV KROUŽKU POČET ÚČASTNÍKŮ I.POL. POČET ÚČASTNÍKŮ II. POL. PŘEŠKOLNÍ ZÚ Broučci 8 dětí + rodiče 8 + rodiče Kobylky Motýlci 14 dětí + rodiče 10 dětí + rodiče Rytmika Koníci 6 7 Kobylky MŠ ZÚ ŠKOLÁCI Aerobik děti Mažoretky I Mažoretky II. 7 0 Moderní tanec Břišní tanec děti Klub přátel středověku 6 5 Capoeira Florbal I. 8 7 Florbal II Fotbal 9 7 Quadrillka 3 0 Akalové Marfíci Miniové Volejbal Phoenix Phoenix Volejbal Louka 9 9 Volejbal Vinohrady 9 9 ZÚ DOSPĚLÍ Břišní tanec I. 8 8 Břišní tanec II. 9 9 Břišní tanec III

17 Angličtina dospělí 8 8 Ruština 5 7 Power joga 15 celkem 15 celkem Pilates 19 celkem 19 celkem Line dance Square dance Břišní tanec IV. 7 7 Počet klientů a stabilita zájmových útvarů Téměř u všech kroužků byl zaznamenán pokles účastníků ve druhém pololetí. U některých účastníků to je způsobeno hezkým počasím ve druhém pololetí, kdy rodiče dávají přednost pobytu venku. Ve druhém pololetí byl zrušen kroužek Mažoretky I. a Mažoretky II. z důvodu neshody s představou realizace a vedením kroužku, a to mezi vedoucí pobočky Louka a externí pracovnicí. Z důvodu opakovaných problémů a nezodpovědnosti jsme se museli s externí pracovnicí rozloučit. V pololetí byl také zrušen kroužek Quadrillka, a to z důvodu nenaplněnosti kroužku. V září nového školního roku byly otevřeny téměř všechny kroužky jako v minulém roce. V nabídce chyběl fotbal, kdy jsme dali přednost posunu kroužku Koníci na pozdější hodinu, čímž se posunuly i kroužky Florbalu. Tato změna se osvědčila, kroužek byl zcela naplněn. Nově byly v nabídce nabídnuty tyto kroužky: Sportík (dřívější Koníci posun na pozdější hodinu) Street dance začátečníci Street dance pokročilí Orientální tanec děti II. Angličtina dospělí I. a II. Ruština děti Flétnička 17

18 Výstupy činnosti zájmových útvarů Všechny taneční kroužky všech věkových kategorií, Aerobik, Klub přátel středověku a Rytmika se zúčastnily vystoupení na Loukademii ukázka činnosti zájmových kroužků na Louce. Capoeira, Orientální tance a Community dancers vystoupily na akci Lužánky v Lužánkách a na podiovém vystoupení Vinohradské Vozíkohraní. Tyto skupiny se zúčastnily řady soutěží a vystoupení na různých akcích. Největší úspěch Capoeira získala 1. místo na mezinárodní soutěži talentů 2010 Talent Awards, kdy soutěžily dvojice dětí. Podpůrné akce Víkendová soustředění Capoeiry Letní tábor Capoeiry Taneční tábor během letních prázdnin Víkendové akce pořádající Community dancers po celé republice Pobytová akce Taneční víkend pro všechny taneční kroužky Pozitiva Rozšíření nabídky kroužků Velký zájem o orientální tance Nárůst normativních klientů Získání kvalitních lektorů Negativa Rušení některých kroužků Nespolehliví externí zaměstnanci Málo uskutečněných podpůrných akcí v běžných kroužcích Opatření Častější hospitace v zájmových útvarech, zvláště u nových kroužků, či externistů 18

19 Zavedení hodnotícího systému u externích zaměstnanců Pověření interního zaměstnance uskutečněním pobytových akcí pro zájmové útvary Vzdělávání externích zaměstnanců kurz Hlavní vedoucí zotavovacích akcí VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ ODDĚLENÍ Zájmové útvary, které spadají do výtvarného a keramického oddělení Výtvarné a keramické kroužky Počet účastníků 1. pololetí 2009 Počet účastníků 2. pololetí 2010 Malí malíři Rukodělky 6 7 Malí sochaři 9 10 Keramika 7 8 Keramika pro rodiče s dětmi 11 8 Keramika pro předškoláčky Keramika pro předškoláčky Keramika - dospělí 10 6 Počet klientů a stabilita zájmových útvarů Výtvarné a keramické kroužky navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 v prvním pololetí celkem 79 účastníků, v druhém pololetí 68 účastníků. Z toho bylo 16 normativních dětí. Kroužky mají oproti minulému roku vzrůstající počet účastníků. Klienti se k nám opakovaně vrací. V druhém pololetí je mírný pokles klientů a to v kroužcích Keramika rodičů s dětmi a Keramika dospělí. Podle zpětné vazby je to z důvodu většího střídání kroužků děti odcházejí na jaro do sportovních kroužků. Dospělí odchází na jiné rukodělné aktivity, nebo chodí velmi nepravidelně. V následujícím školním roce se otevřel nový kroužek Malí výtvarníci, ale bohužel byla zrušena čtvrteční Keramika pro předškoláčky, pro malý zájem v MŠ Montessori. Důvody jsou zřejmě pro více nabízených kroužků v samotné škole. 19

20 Splněné výchovně vzdělávací cíle V kroužcích se povedla naplnit většina stanovených cílů Všichni se naučili základním pravidlům při práci ve výtvarných a keramických kroužcích Výstupy činnosti zájmových útvarů keramického a výtvarného oddělení Na konci školního roku se všechny výtvarné a keramické kroužky prezentovaly prostřednictvím svých prací na akci Loukademie. V průběhu roku 2010 byla přijatá nová externistka Andrea Crhonková, která vede ve školním roce 20010/2011 Malé sochaře. Pozitiva Klienti se k nám vrací, opakovaně navštěvují stejné kroužky Kroužky jsou materiálně a ekonomicky ziskové Negativa Pokles účastníků v druhém pololetí Malá naplněnost kroužků pro školní děti, některé kroužky se na začátku školního roku neotevřely Opatření Větší propagace na začátku školního roku placená reklama v místním plátku Inform Spolupráce s druhou základní školou na místním sídlišti Spolupráce se základní školou Montessori Sluníčko Propagace na výtvarném příměstském táboře 20

21 3.2 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST V této oblasti jsme se zaměřili na všechny věkové skupiny. Příležitostné akce měli především prezentační charakter. Snahou bylo spolupracovat s jinou organizací. Podařilo se uspořádat akci Vinohradské vozíkohraní ve spolupráci s Ligou za práva vozíčkářů, která sídlí ve stejné budově a domluvili jsme se na dalším pokračování. Získali jsme dotaci z MMB na projekt Na beton, který je určen pro náctileté účastníky Akce veřejnosti Cílem bylo projektovat akce pro veřejnost s tradičním motivem v daném ročním období. Podařilo se tento cíl splnit. V roce 2010 se uskutečnilo celkem 8 velkých akcí pro veřejnost, a to z naplánovaných 9. Na základě poptávky rodičů bylo naším zájmem zařadit novou akci pro veřejnost Pálení čarodějnic. Vzhledem k tomu, že nám nebylo umožněno ze strany radnice ÚMČ Brno Vinohrady rozdělat oheň, a protože jsme zjistili, že podobnou akci, ač na komerční bázi, pořádá KVIC, upustili jsme od pořádání této akce. Zrušena byla také akce Kolečkárna aneb závody na všem, co má kola, a to z důvodu malého zájmu veřejnosti. Byli jsme osloveni Ligou za práva vozíčkářů ohledně spolupořádání akce Vinohradské vozíkohraní. Dodatečně byla tato akce zařazena do projektu Louky. 21

22 Následuje vyhodnocení největších akcí pro veřejnost uskutečněných v roce Podrobné vyhodnocení každé činnosti zvlášť je uvedeno v příloze č. 2. NÁZEV AKCE TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ TRADIČNOST AKCE MEDIÁLNÍ OHLAS Karneval na , dva časy, 80 dětí + 3 rok Před akcí Inform Louce Hala - Louka doprovod Jarní dílny na rozkvetlé , tři místnosti - Louka 37 dětí + rodiče 3 rok Tisková zpráva, květen Inform Louce Loukademie , Hala - Louka 100 dětí + rodiče 2 rokem Pozvánka v Informu před akcí, červen tisková zpráva po akci - Inform Na Beton lidí 2 rokem Tisková zpráva před akcí květen, Inform Vinohradské vozíkohraní dětí + dospělí 1 rokem Rádio Petrov, Kiss Hády, Vinohradský Inform, Brněnský nos S lampionky za , Hala 95 dětí + 4 rokem Ne vílou Maceškou Louka, lesopark Akátky doprovod Mikuláš na , tři časy, 97 dětí + 4 rokem Ne Louce tři místnosti Louka doprovod Vánoční dílny , 4 místnosti - Louka 57 dětí + doprovod 4 rokem Vinohradský Inform 22

23 3.2.2 Tvořivé dílny V nabídce Louky se tradičně objevují Sobotní dílny na Louce s tvořivou náplní. Garantem je vedoucí výtvarného oddělení Dagmar Rosendorfová. Každý měsíc se v CVČ Louka uskutečňuje již třetí rok výtvarná dílna pro dospělé zaměřená na jednu rukodělnou techniku. Setkání probíhá vždy v sobotní dopoledne od 9:00 do 12:00 hod. V roce 2010 se nabídly veřejnosti tyto dílny: malování na hedvábí, smalty na vařiči, pletení z pedigu, mozaika, tiffany šperky, proutěný věnec, adventní věnec. Zrealizováno bylo 6 dílen, dílna Mozaiky se pro malý počet zájemců neuskutečnila. Celkem se dílen účastnilo 39 dospělých. Největší zájem byl již tradičně o dílnu Adventní věnec, které má každý rok veliký ohlas od veřejnosti. Další dobře obsazenou dílnou bylo Pletení z pedigu. Ostatní dílny se setkaly s menším ohlasem, setkalo se na nich průměrně 5 účastníků. Oproti plánu je počet účastníků menší. Dílnu Proutěný věnec vedla lektorka Andrea Crhonková. Sobotní dílny bychom na Louce chtěli udržet, pokud se ovšem účast na dílnách bude pohybovat pouze kolem pěti účastníků, od pořádání dílen pro příští roky upustíme. Pozitiva: Klienti se k nám vrací, opakovaně navštěvují stejné dílny Dílny mají velmi kladné hodnocení od účastníků Dílny jsou materiálně a ekonomicky ziskové Negativa: Malá účast na dílnách Nedostatečná propagace, v příštím roce je nutné propagaci vylepšit Nerozšiřující se nabídka Návrhy na zlepšení: 23

24 V příštím roce nutnost získání kvalitních lektorů na nové nebo rozšířené lekce Samostatná propagace jednotlivých dílen Tisková zpráva: Vinohradský Inform - říjen Jednodenní akce Na výjezdní poradě, do které se zapojili všichni interní zaměstnanci a jedna stěžejní externí zaměstnankyně, jsme vyhodnotili, že není našim cílem pořádat jednodenních akcí. A to především z časových důvodů, vytíženosti interních zaměstnanců a nepříliš velkého zájmu ze strany veřejnosti. V roce 2010 se žádná jednodenní akce tohoto typu neuskutečnila Význam těchto akcí vidíme především v podpůrné činnosti zájmových útvarů. 24

25 3.3 POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Pobytové akce, příměstské tábory a letní tábory, které se uskutečnily v roce 2010 jsou uvedeny v následující tabulce. Pro přehlednost je uveden počet účastníků a počet normativů, což je součást hodnotících kritérií. Ostatní hodnotící indikátory jsou uvedeny v podrobném vyhodnocení jednotlivých táborů a pobytů. 25

26 Letní činnost, příměstské tábory a pobyt. akce Typ Název činnosti Účastníci Normativy LČ Klání loupežnických rodů LČ Borač LČ Zlatý kompas LČ Taneční tábor LČ Výprava na Březník 43 9 LČ Capoeira tábor 9 12 celkem LČ PT Indiáni PT Barevné dny na Louce PT Goblini aneb říše na okraji PT Velikonoce v pohybu 19 7 PT Maceška o prázdninách 26 0 celkem PT PA Zimní výprava Kačenka PA Rampušák a lyžníci 23 0 PA Taneční víkend 16 9 PA Indiánské léto 22 0 PA Mikulášské soustředění Capoeira 15 9 celkem PA Celkem účastníků LČ, PT a PA 435 Celkem normativů LČ, PT a PA 531 V roce 2010 se navýšil počet letních táborů. Poprvé se nabídla Maceška o prázdninách a uskutečnila se navíc jedna pobytová akce. Letní činnost i příměstské tábory mají vzrůstající charakter, co do počtu uskutečněných táborů a pobytů, tak i do počtu účastníků. 26

27 3.4 VÝUKOVÉ PROGRAMY Nabízené výukové programy: Vánoční dílny na Louce Velikonoční dílny na Louce Komiks Keramika Podivuhodná vyprávění bývalého piráta Kolíska Ariadnina nit Výprava za všechny peníze Slovní hodnocení Z nabízených výukových programů se v roce 2010 uskutečnily pouze některé. A to Vánoční dílny, Velikonoční dílny a Keramika. Ostatní dílny se neuskutečnily z důvodů malé propagace v druhé části roku. A také hlavně, že v novém školním roce 2010/2011 již nebyly nabízeny. Nabízené dílny pro školní rok 2010/ 2011: Vánoční a Velikonoční dílny. Výukových programů se celkem zúčastnilo 7 různých základních a mateřských škol. Největší zájem je ze škol ZŠ Hamry, ZŠ Holzova a MŠ Montessori Sluníčko. Celkový počet účastníků výukových programů je 300 dětí. Výukové programy jsou kladně hodnoceny jak od žáků tak od učitelů. Po rozšíření nabídky vánočních a velikonočních dílen a po větší propagaci se setkáváme s velkým ohlasem od škol. Vánočních dílen se účastnilo 13 tříd. Vánoční dílny jsou nabízeny ve třech různých programech. Betlémský příběh, České tradiční vánoce, Vánoce ve světě. Pozitiva akce: Klienti se k nám vrací, opakovaně navštěvují VP VP mají velmi kladné hodnocení od dětí a učitelů VP jsou ziskové Fungování samostatné propagace, nezávislé na centrální propagaci Lužánek 27

28 Rozšíření nabídky v rámci Vánočních dílen a Velikonočních dílen Negativa akce: Nedostatečná propagace v první půlce roku Časová náročnost pro lektory Nutnost externích spolupracovníků Návrhy na změny: Vlastní cílená propagace v základních školách Oslovit vhodné externí zaměstnance o spolupráci Mediální ohlas: leden 2010 vyšla tisková zpráva ve Vinohradském Informu 28

29 4 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY CVČ Louka má v pronájmu přízemní prostory na Brzenecké 23, jedná se o cca 600m 2. V prostoru se nachází 4 výukové místnosti: Výtvarna místnost je vybavena k výuce výtvarných a keramických kroužků. V zadní části učebny je druhá místnost, která slouží jako sklad výtvarného materiálu a je zde umístěna el. pec k výpalu keramiky Tančírna z jedné místnosti je vytvořen taneční sál. Po celé jedné stěně je nainstalována zrcadlová stěna. Místnost slouží k výuce moderního tance, aerobiku, orientálního tance, cvičení power jógy apod. V zadní části je oddělená místnost, která slouží jako šatna a sklad sportovního materiálu. Maceška učebna slouží jako herna pro projekt Maceška. Přes polovinu místnosti je položen koberec. Je vybavena nejrůznějšími hračkami a cvičebními pomůckami vhodnými pro předškolní děti. V zadní místnosti se nachází stolky a židličky vhodné pro malé děti, sklad výtvarného materiálu a šatnička. Klubovna v místnosti je položen koberec, v dopoledních hodinách zde probíhají aktivity pro rodiče s dětmi. v odpoledních hodinách nejrůznější výukové kroužky. V rámci projektu Pozitivně zpátky do práce zde probíhá výuka Anglického jazyka. Pro lepší výuku byla místnost rozdělena regály na dvě části: lavice pro výuku a herní prostor. Místnost je vybavena klavírem. Kancelář klasická místnost pro interní zaměstnance CVČ Louka, vybavena kancelářským nábytkem, kancelářským materiálem a počítačovou technikou. Jsou zde umístěny 2 stolní PC a jeden notebook. Další vybavení: skartovačka, laminovací přístroj, řezačka, laserová tiskárna, kopírka pro černobílý tisk. Hala mezi jednotlivými místnostmi se nachází prostor o cca 155m 2. V jedné části je zřízeno tzv. posezení, které slouží jako odpočinková zóna pro rodiče, jenž čekají na své děti z kroužků, pro klienty, kteří se dostavili dříve apod. Mají zde možnost uvařit si čaj či kávu, přečíst časopisy nebo shlédnout informace z CVČ Louka. Ve volném prostoru haly plánujeme uskutečnit dílny pro veřejnost, výstavy a vernisáže. Prostor využívá občanské sdružení Community dancers Brno pro taneční tréninky. V roce 2010 jsme pořídili z hmotného investičního majetku radiomagnetofon, tzv. tubu, a to díky dotaci na projekt Na beton. 29

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více