HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen

2 OBSAH 0 ÚVOD CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ HODNOTÍCÍ INDIKÁTORY KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PROJEKT MACEŠKA ODDĚLENÍ SPORTU, TANCE A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Akce veřejnosti Tvořivé dílny Jednodenní akce POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PERSONÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ POBOČKY LOUKA V ROCE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem celou závěrečnou písemnou práci funkčního studia vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. V Brně dne 20. března 2011 Lucie Hájková 3

4 0 ÚVOD Činnost Lužánek střediska volného času je upravena Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. V tomto zákoně je ukotvena povinnost vytvořit pro školské zařízení Školní vzdělávací program. 1) První školní vzdělávací program (dále jen ŠVP ) vznikl v roce 2007 s platností do roku Vzniku předcházelo rozjezdové soustředění v roce 2006, kde se zaměstnanci v jednotlivých dílnách seznámili s klíčovými kompetencemi a rozpracovávali kapitoly vzdělávání. S nástupem nové pedagogické zástupkyně proběhla první evaluace ŠVP a původní školní vzdělávací program byl přepracován. Zcela nová verze ŠVP vznikla v roce 2010, kdy se na vzniku podílel celý kolektiv zaměstnanců SVČ. Východiskem byla evaluace předchozího ŠVP, hodnocení ročních projektů poboček a závěry z analýzy organizace pomocí systému měření H2K. Největší změnou oproti původnímu bylo zařazení ročních pobočkových projektů jako součást ŠVP Lužánek SVČ. Do té doby se jednalo o dva samostatné dokumenty a roční projekty měly převážně formální charakter. Roční plány činností, tzv. projekty poboček, byly do roku 2010 zpracovávány na školní kalendářní rok. Od roku 2010 potom na rok kalendářní. Cílem závěrečné práce je zhodnocení projektu Louky na rok Snahou je zjistit, zda byly dosaženy stanovené cíle, a to podle daných hodnotících indikátorů. Cílem je, aby se do hodnocení zapojili pracovníci, a to jak interní, tak externí. 1) Sbírka zákonů, č. 561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání 4

5 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Lužánky SVČ jsou školským zařízením zřízeným Jihomoravským krajem působícím na území Statutárního města Brna, jenž je vlastníkem tří budov, v kterých působí pobočky (Lidická, Lávka, Lesná). S oběma jsou vztahy zařízení na velmi dobré úrovni prostřednictvím odboru školství Jihomoravského kraje je SVČ financováno, magistrát Statutárního města Brna přispívá na financování především provozních nákladů většiny budov. Ostatní pobočky sídlí v budovách, jejichž majiteli jsou jednotlivé městské části. Jejich vztahy a podpora činnosti jsou pobočku od pobočky různé (viz samostatné projekty poboček). Lužánky středisko volného času, je nejstarším zařízením pro výchovu a vzdělávání ve volném čase v České republice a za tu dobu se výrazně zapsalo do širokého povědomí veřejnosti, především brněnské, ale i na celé jižní Moravě. Vzniklo původně v roce 1949 v budově uprostřed parku Lužánky a nedaleko středu města Brna. Do dnešního dne se rozrostlo na 11 pracovišť na území celého města. Jednotlivé pobočky se profilují s ohledem na svoje prostorové, materiálové a personální podmínky, a často i podle požadavku místní samosprávy. Na počátku roku 2007 se naskytla SVČ Lužánky nabídka uvolněných prostor na ZŠ Bzenecká 23, Brno Vinohrady. V září 2007 tak vzniká nová, v pořadí již 11. pobočka Lužánek pracoviště Louka. Městská část Brno-Vinohrady vznikla po komunálních volbách v roce Svojí rozlohou je jednou z nejmenších, ale za to patří k nejlidnatějším z 29 5

6 brněnských městských částí. Tvoří výjimečný urbanistický celek přibližně 150 panelových domů s barevnými fasádami a výškově členěnou zástavbou. Svou výhodnou polohou je nástupištěm k turistickým vycházkám v jižním cípu Moravského krasu. Vinohrady jsou velmi mladou částí, bezmála polovinu počtu obyvatel tvoří nyní mladí lidé do 20 let. Budova, kterou máme v nájmu, má celkem tři patra. Společně s CVČ Louka sídlí v budově další 4 subjekty: Gymnázium Globe, Liga vozíčkářů, MŠ Montessori Sluníčko a od září 2009 Střední knihovnická škola. S Mateřskou školou Sluníčko pokračuje navázaná spolupráce, ale v menší míře, než v roce Vedení Mateřské školy tlačí na paní učitelky, aby organizovaly vlastní činnost, včetně vlastních zájmových kroužků. Proto byly nuceny omezit kroužky konané u nás. Nadále lektorky odpoledních kroužků vyzvedávají děti přímo v MŠ. Velice kladný ohlas na tuto službu byl zaznamenán ze strany rodičů. Od ledna do června 2010 pokračovaly kroužky speciálně otevřené jen pro děti mateřské školy, a to Keramika ve dvou dnech a pohybový kroužek Kobylky. Od září 2010 byl již otevřen jen jeden kroužek, a to Keramika. Společně s Ligou za práva vozíčkářů jsme uspořádali zábavnou akci Vinohradské vozíkohraní. Akce byla úspěšná a jsme domluveni na další spolupráci. Na výzvu Gymnázia Globe jsme dodaly propagační materiály a informace o činnosti konané v pobočce Louka, ale i Lužánkách SVČ, které byly společně s dalšími organizacemi, jenž sídlí v budově Bzenecká 23, propagovány na Veletrhu středních škol na BVV. Udělaly se tedy malé krůčky k naplnění původního záměru: vytvořit komplex výchovně vzdělávacích programů několika spolupracujících subjektů. 6

7 2 HODNOTÍCÍ INDIKÁTORY V projektu Louky 2010 byly stanoveny hodnotící indikátory, na kterých se podíleli všichni interní zaměstnanci na řešitelské poradě. Týkají se jednotlivých oblastí vzdělávání. Na základě těchto indikátorů byly vyhodnoceny jednotlivé činnosti. Na hodnocení konkrétních činností se vždy podílel: Garant akce (hlavní vedoucí) Vedoucí pobočky Ostatní interní zaměstnanci na nejbližší poradě Ostatní spoluorganizátoři akce Klienti jejich zpětná vazba Měřítka kvality jednotlivých činností CVČ Louka, jak byly stanoveny v roce 2010: Pravidelná činnost Zájmových útvarů Pravidelná docházka klientů účast na jednotlivých lekcích kroužku Počet klientů v I. a ve II. pololetí školního roku (nárůst, pokles) Splněné výchovně vzdělávací cíle Uskutečněná soustředění zájmového útvaru během roku (pobytové akce) Podpůrné akce činnosti zájmového útvaru (návštěva akcí mimo CVČ Louka, např. výstavy, galerie, divadla, plavecký bazén, lanové centrum, apod. Výstupy činnosti zájmového útvaru: o Vystoupení v rámci různých akcí o Účast na soutěžích o Výstava výrobků Zpětná vazba o Záznam z hospitací o Naplnění stanovených výchovně vzdělávacích cílů Kvalifikace lektora (vzdělávání v oboru, praxe, zkušenosti Zpracovaný projekt, kvalita přípravy 7

8 Výukové programy - Počet uskutečněných výukových programů v daném roce - Spolupráce se školami návratnost škol na další výukové programy - Výukové programy jsou vhodným doplněním výuky, hodí se do ŠVP Základní školy. - Záznam z hospitací - Zpětná vazba od učitelů (dotazník) Pobytové akce, příměstské tábory, letní činnost - dodržení Lužáneckých standardů, jež jsou vytvořeny pro jednotlivé akce - kvalitní týmové zabezpečení (zkušení vedoucí a instruktoři, kvalitní zdravotní péče) - dodržení bezpečnostních a provozních zásad - kvalitní motivace (kvalitní celotáborová hra) - kvalitní program - zajištění perfektní organizace akce - zabezpečení materiálu - návratnost klientů v dalších ročnících akce - přeliv klientů do pravidelné činnosti ZÚ (nebo návštěvnost akcí pro veřejnost) - metodický záznam akce Akce veřejnosti - počet účastníků - tradičnost akce - sponzorský ohlas - medializace - zpětná vazba od účastníků a organizátorů 8

9 3 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Konkrétní cíle vzdělávání vycházejí z těchto dokumentů: zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákon 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících vyhláška 74/2005 o zájmovém vzdělávání vyhláška 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Program rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (Bílá kniha) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje ( ) Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Na tvorbě ŠVP Lužánek střediska volného času a konkrétních cílů vzdělávání se podílel celý kolektiv pracovníků SVČ, a to se snahou důsledně akceptovat kurikulární přístup tj. plánování nejen jednotlivých činností a jejich hodnocení, ale především získávání a rozvíjení klíčových kompetencí. Systém zařízení pro zájmové vzdělávání, založený na dobrovolnosti, vzhledem k časové dotaci umožňuje kompetence rozvíjet, posilovat, budovat, nikoliv však definitivně získat či završit. Cíle zájmového vzdělávání v SVČ respektují obecné cíle vzdělávání vymezené školským zákonem pro předškolní, základní (a gymnaziální) vzdělávání při respektování věkových a individuálních zvláštností účastníků, zájmů a očekávání dětí, jejich rodičů a dalších účastníků a specifických forem, metod a prostředků zájmového vzdělávání, tradic zařízení a trendů. V neposlední řadě vychází z personálních, materiálních a ekonomických podmínek, ve kterých se uskutečňuje. Cílem vzdělávání je účastníkům (především dětem a žákům) pomáhat utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a podpořit vznik spolehlivého základu všeobecného 9

10 vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu ve společnosti a na praktické jednání. Specifikace pobočky Louka byla rozdělena do těchto forem činnosti: PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A ZÁJMOVÁ ČINNOST POBYTOVÉ AKCE ODBORNÁ ČINNOST 3.1 PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmové činnost je rozdělena na tři stěžejní oblasti: Projekt Maceška a předškolní aktivity Oddělení sportovních aktivit, tance a ostatní zájmová činnost Výtvarné a keramické oddělení STATISTIKA Zájmových útvarů nabízela Louka v roce 2010 celkem 52. Pro předškolní děti bylo určeno 20 kroužků, pro děti školního věku 21 kroužků a 11 kroužků bylo určeno pro dospělé účastníky. Celkem navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 pravidelnou činnost 762 účastníků. 10

11 Graf 3.1: Počet účastníků v ZÚ podle věku Z grafu vyplývá, že převážná většina kroužků je určena pro děti, ať již předškolního nebo školního věku. 11

12 3.1.1 PROJEKT MACEŠKA Provozovny v rámci pobočky Louka: Louka, cvč Botanka Brno střed, KCL Kotlanka Brno Líšeň Personální zabezpečení: 2 interní zaměstnanci 9 externích zaměstnanců Hodnocení provozu projektu Maceška Maceška fungovala v roce 2010 na 9 13 místech v městě Brně a jeho blízkém okolí, a to pod 6 kmenovými pobočkami Lužánek střediska volného času. Počet provozoven se v průběhu roku 2010 měnil, a to z několika důvodů. Na podzim roku 2009 navštívila všechny provozovny Macešek Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje. Kontrola shledala na některých provozovnách nedostatky, podle nichž nebyly splněny hygienické normy dle platné vyhlášky. Po konzultacích s vedoucí KHS byl vytvořen nový sanitační a provozní řád Macešky. Veškeré nedostatky byly následně odstraněny a nápravná opatření byla zaslána na KHS. Z důvodu nesplnění hygienických směrnic musela být dočasně uzavřena Maceška na Botance. Během letních prázdnin proběhly stavební úpravy, objekt byl znovu zkolaudován a od září 2010 byla Maceška v těchto prostorách znovu otevřena. Z KCL Kotlanka, kde byla Maceška provozována již 4 rokem, jsme dostali výpověď nájmu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Bylo to z důvodu nesouhlasu vedení KCL Kotlanka s podmínkami zařazení do sítě škol, jež po nás vyžaduje zřizovatel. Jednalo se o nesouhlas právě s kontrolou KHS. Maceška byla od března 2010 v tomto středisku ukončena. 12

13 V září 2010 byly nalezeny nové prostory pro Macešku v městské části Brno Líšeň, a to v ZŠ Masarova. K provozu má Maceška k dispozici jednu třídu. V současné době všechny Macešky splňují veškeré hygienické normy. Od září 2010 je projekt Maceška zařazen jako doplňková činnost. Počet klientů Počet dětí v jedné skupině je stanoven na maximálně 15 dětí. Na pobočce Louka chodilo pravidelně v průměru 12 dětí denně. Počet přihlášených dětí se v průběhu roku měnil. Odliv dětí jsme zaznamenali v lednu, kdy některé děti získali místo v mateřské škole. V zimním období chodí méně dětí z důvodu zvýšené nemocnosti. Kapacita byla vždy téměř naplněna. Splněné výchovně vzdělávací cíle V průběhu roku se všechny děti navštěvující Macešku adaptovaly na nové prostředí i osoby, lektorky i vrstevníky a překonaly prvotní strach z pobytu bez maminky. Lektorky navázaly bližší vztahy s dětmi a děti také mezi sebou, vznikla první dětská přátelství. Děti se naučily pravidla a rituály chodu Macešky a podle svých možností a schopností se zapojovaly do společných her a činností. Děti se seznámily s novými pomůckami a činnostmi (cvičební pomůcky padák, overbaly, výtvarné pomůcky prstové barvy), pracovaly jednotlivě i ve skupinkách. Společně se děti naučily básničky, písničky, jednoduché tanečky a hry. Cíle Macešky byly splněny a děti jsou připravené na přechod do MŠ. 13

14 Zpětná vazba od klientů V měsíci květnu byl vypracován dotazník, jenž byl rozeslán na všechny pobočky Lužánek, kde Maceška působí, viz. Příloha 1. Z dotazníku vyplynula velká spokojenost ze strany klientů s projektem Maceška, stejně tak s lektorkami. Z průzkumu nevyplynul žádný problém nebo negativní zpětná vazba. Přínosem byly individuální připomínky a nápady klientů. Zejména jsme reagovali na požadavek prodloužení provozu na 5 hodin. Od září je možnost na některých pobočkách využití tzv. nadstandard provozu v době od 8 do 13 hodin. Podpůrné akce činnosti zájmového útvaru Na konci školního roku se uskutečnila ve všech dnech Macešky Besídka pro maminku ukázka z činnosti Macešky, představení dětí Během letních prázdnin se konal intenzivní týden Macešky: Maceška o prázdninách. Děti se mohly přihlásit na celý týden nebo na jednotlivé dny. Před Vánoci proběhla ve všech dnech, kdy se koná Maceška: Vánoční besídka, kde byli přizváni i rodiče. Děti předvedly pod vedením tet Macešek, co se naučily, vyrobily rodičům vánoční dáreček a dostaly drobné dárky od Ježíška. Mediální ohlas Duben btv brněnská televize, pořad Vlna z Brna Český rozhlas Brno Září btv brněnská televize, pořad Vlna z Brna Líšeňské noviny opakovaně Vinohradský Inform 14

15 Leden Brněnský deník Rovnost Zpracovaný projekt, kvalita přípravy Maceška má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Na vzniku ŠVP se podíleli hlavní vedoucí jednotlivých pracovišť Macešky, převážně interní zaměstnanci ODDĚLENÍ SPORTU, TANCE A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST V následující tabulce je přehled zájmových útvarů, které byly otevřeny ve školním roce 2009/2010 s přehledem počtu účastníků. 15

16 NÁZEV KROUŽKU POČET ÚČASTNÍKŮ I.POL. POČET ÚČASTNÍKŮ II. POL. PŘEŠKOLNÍ ZÚ Broučci 8 dětí + rodiče 8 + rodiče Kobylky Motýlci 14 dětí + rodiče 10 dětí + rodiče Rytmika Koníci 6 7 Kobylky MŠ ZÚ ŠKOLÁCI Aerobik děti Mažoretky I Mažoretky II. 7 0 Moderní tanec Břišní tanec děti Klub přátel středověku 6 5 Capoeira Florbal I. 8 7 Florbal II Fotbal 9 7 Quadrillka 3 0 Akalové Marfíci Miniové Volejbal Phoenix Phoenix Volejbal Louka 9 9 Volejbal Vinohrady 9 9 ZÚ DOSPĚLÍ Břišní tanec I. 8 8 Břišní tanec II. 9 9 Břišní tanec III

17 Angličtina dospělí 8 8 Ruština 5 7 Power joga 15 celkem 15 celkem Pilates 19 celkem 19 celkem Line dance Square dance Břišní tanec IV. 7 7 Počet klientů a stabilita zájmových útvarů Téměř u všech kroužků byl zaznamenán pokles účastníků ve druhém pololetí. U některých účastníků to je způsobeno hezkým počasím ve druhém pololetí, kdy rodiče dávají přednost pobytu venku. Ve druhém pololetí byl zrušen kroužek Mažoretky I. a Mažoretky II. z důvodu neshody s představou realizace a vedením kroužku, a to mezi vedoucí pobočky Louka a externí pracovnicí. Z důvodu opakovaných problémů a nezodpovědnosti jsme se museli s externí pracovnicí rozloučit. V pololetí byl také zrušen kroužek Quadrillka, a to z důvodu nenaplněnosti kroužku. V září nového školního roku byly otevřeny téměř všechny kroužky jako v minulém roce. V nabídce chyběl fotbal, kdy jsme dali přednost posunu kroužku Koníci na pozdější hodinu, čímž se posunuly i kroužky Florbalu. Tato změna se osvědčila, kroužek byl zcela naplněn. Nově byly v nabídce nabídnuty tyto kroužky: Sportík (dřívější Koníci posun na pozdější hodinu) Street dance začátečníci Street dance pokročilí Orientální tanec děti II. Angličtina dospělí I. a II. Ruština děti Flétnička 17

18 Výstupy činnosti zájmových útvarů Všechny taneční kroužky všech věkových kategorií, Aerobik, Klub přátel středověku a Rytmika se zúčastnily vystoupení na Loukademii ukázka činnosti zájmových kroužků na Louce. Capoeira, Orientální tance a Community dancers vystoupily na akci Lužánky v Lužánkách a na podiovém vystoupení Vinohradské Vozíkohraní. Tyto skupiny se zúčastnily řady soutěží a vystoupení na různých akcích. Největší úspěch Capoeira získala 1. místo na mezinárodní soutěži talentů 2010 Talent Awards, kdy soutěžily dvojice dětí. Podpůrné akce Víkendová soustředění Capoeiry Letní tábor Capoeiry Taneční tábor během letních prázdnin Víkendové akce pořádající Community dancers po celé republice Pobytová akce Taneční víkend pro všechny taneční kroužky Pozitiva Rozšíření nabídky kroužků Velký zájem o orientální tance Nárůst normativních klientů Získání kvalitních lektorů Negativa Rušení některých kroužků Nespolehliví externí zaměstnanci Málo uskutečněných podpůrných akcí v běžných kroužcích Opatření Častější hospitace v zájmových útvarech, zvláště u nových kroužků, či externistů 18

19 Zavedení hodnotícího systému u externích zaměstnanců Pověření interního zaměstnance uskutečněním pobytových akcí pro zájmové útvary Vzdělávání externích zaměstnanců kurz Hlavní vedoucí zotavovacích akcí VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ ODDĚLENÍ Zájmové útvary, které spadají do výtvarného a keramického oddělení Výtvarné a keramické kroužky Počet účastníků 1. pololetí 2009 Počet účastníků 2. pololetí 2010 Malí malíři Rukodělky 6 7 Malí sochaři 9 10 Keramika 7 8 Keramika pro rodiče s dětmi 11 8 Keramika pro předškoláčky Keramika pro předškoláčky Keramika - dospělí 10 6 Počet klientů a stabilita zájmových útvarů Výtvarné a keramické kroužky navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 v prvním pololetí celkem 79 účastníků, v druhém pololetí 68 účastníků. Z toho bylo 16 normativních dětí. Kroužky mají oproti minulému roku vzrůstající počet účastníků. Klienti se k nám opakovaně vrací. V druhém pololetí je mírný pokles klientů a to v kroužcích Keramika rodičů s dětmi a Keramika dospělí. Podle zpětné vazby je to z důvodu většího střídání kroužků děti odcházejí na jaro do sportovních kroužků. Dospělí odchází na jiné rukodělné aktivity, nebo chodí velmi nepravidelně. V následujícím školním roce se otevřel nový kroužek Malí výtvarníci, ale bohužel byla zrušena čtvrteční Keramika pro předškoláčky, pro malý zájem v MŠ Montessori. Důvody jsou zřejmě pro více nabízených kroužků v samotné škole. 19

20 Splněné výchovně vzdělávací cíle V kroužcích se povedla naplnit většina stanovených cílů Všichni se naučili základním pravidlům při práci ve výtvarných a keramických kroužcích Výstupy činnosti zájmových útvarů keramického a výtvarného oddělení Na konci školního roku se všechny výtvarné a keramické kroužky prezentovaly prostřednictvím svých prací na akci Loukademie. V průběhu roku 2010 byla přijatá nová externistka Andrea Crhonková, která vede ve školním roce 20010/2011 Malé sochaře. Pozitiva Klienti se k nám vrací, opakovaně navštěvují stejné kroužky Kroužky jsou materiálně a ekonomicky ziskové Negativa Pokles účastníků v druhém pololetí Malá naplněnost kroužků pro školní děti, některé kroužky se na začátku školního roku neotevřely Opatření Větší propagace na začátku školního roku placená reklama v místním plátku Inform Spolupráce s druhou základní školou na místním sídlišti Spolupráce se základní školou Montessori Sluníčko Propagace na výtvarném příměstském táboře 20

21 3.2 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST V této oblasti jsme se zaměřili na všechny věkové skupiny. Příležitostné akce měli především prezentační charakter. Snahou bylo spolupracovat s jinou organizací. Podařilo se uspořádat akci Vinohradské vozíkohraní ve spolupráci s Ligou za práva vozíčkářů, která sídlí ve stejné budově a domluvili jsme se na dalším pokračování. Získali jsme dotaci z MMB na projekt Na beton, který je určen pro náctileté účastníky Akce veřejnosti Cílem bylo projektovat akce pro veřejnost s tradičním motivem v daném ročním období. Podařilo se tento cíl splnit. V roce 2010 se uskutečnilo celkem 8 velkých akcí pro veřejnost, a to z naplánovaných 9. Na základě poptávky rodičů bylo naším zájmem zařadit novou akci pro veřejnost Pálení čarodějnic. Vzhledem k tomu, že nám nebylo umožněno ze strany radnice ÚMČ Brno Vinohrady rozdělat oheň, a protože jsme zjistili, že podobnou akci, ač na komerční bázi, pořádá KVIC, upustili jsme od pořádání této akce. Zrušena byla také akce Kolečkárna aneb závody na všem, co má kola, a to z důvodu malého zájmu veřejnosti. Byli jsme osloveni Ligou za práva vozíčkářů ohledně spolupořádání akce Vinohradské vozíkohraní. Dodatečně byla tato akce zařazena do projektu Louky. 21

22 Následuje vyhodnocení největších akcí pro veřejnost uskutečněných v roce Podrobné vyhodnocení každé činnosti zvlášť je uvedeno v příloze č. 2. NÁZEV AKCE TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ TRADIČNOST AKCE MEDIÁLNÍ OHLAS Karneval na , dva časy, 80 dětí + 3 rok Před akcí Inform Louce Hala - Louka doprovod Jarní dílny na rozkvetlé , tři místnosti - Louka 37 dětí + rodiče 3 rok Tisková zpráva, květen Inform Louce Loukademie , Hala - Louka 100 dětí + rodiče 2 rokem Pozvánka v Informu před akcí, červen tisková zpráva po akci - Inform Na Beton lidí 2 rokem Tisková zpráva před akcí květen, Inform Vinohradské vozíkohraní dětí + dospělí 1 rokem Rádio Petrov, Kiss Hády, Vinohradský Inform, Brněnský nos S lampionky za , Hala 95 dětí + 4 rokem Ne vílou Maceškou Louka, lesopark Akátky doprovod Mikuláš na , tři časy, 97 dětí + 4 rokem Ne Louce tři místnosti Louka doprovod Vánoční dílny , 4 místnosti - Louka 57 dětí + doprovod 4 rokem Vinohradský Inform 22

23 3.2.2 Tvořivé dílny V nabídce Louky se tradičně objevují Sobotní dílny na Louce s tvořivou náplní. Garantem je vedoucí výtvarného oddělení Dagmar Rosendorfová. Každý měsíc se v CVČ Louka uskutečňuje již třetí rok výtvarná dílna pro dospělé zaměřená na jednu rukodělnou techniku. Setkání probíhá vždy v sobotní dopoledne od 9:00 do 12:00 hod. V roce 2010 se nabídly veřejnosti tyto dílny: malování na hedvábí, smalty na vařiči, pletení z pedigu, mozaika, tiffany šperky, proutěný věnec, adventní věnec. Zrealizováno bylo 6 dílen, dílna Mozaiky se pro malý počet zájemců neuskutečnila. Celkem se dílen účastnilo 39 dospělých. Největší zájem byl již tradičně o dílnu Adventní věnec, které má každý rok veliký ohlas od veřejnosti. Další dobře obsazenou dílnou bylo Pletení z pedigu. Ostatní dílny se setkaly s menším ohlasem, setkalo se na nich průměrně 5 účastníků. Oproti plánu je počet účastníků menší. Dílnu Proutěný věnec vedla lektorka Andrea Crhonková. Sobotní dílny bychom na Louce chtěli udržet, pokud se ovšem účast na dílnách bude pohybovat pouze kolem pěti účastníků, od pořádání dílen pro příští roky upustíme. Pozitiva: Klienti se k nám vrací, opakovaně navštěvují stejné dílny Dílny mají velmi kladné hodnocení od účastníků Dílny jsou materiálně a ekonomicky ziskové Negativa: Malá účast na dílnách Nedostatečná propagace, v příštím roce je nutné propagaci vylepšit Nerozšiřující se nabídka Návrhy na zlepšení: 23

24 V příštím roce nutnost získání kvalitních lektorů na nové nebo rozšířené lekce Samostatná propagace jednotlivých dílen Tisková zpráva: Vinohradský Inform - říjen Jednodenní akce Na výjezdní poradě, do které se zapojili všichni interní zaměstnanci a jedna stěžejní externí zaměstnankyně, jsme vyhodnotili, že není našim cílem pořádat jednodenních akcí. A to především z časových důvodů, vytíženosti interních zaměstnanců a nepříliš velkého zájmu ze strany veřejnosti. V roce 2010 se žádná jednodenní akce tohoto typu neuskutečnila Význam těchto akcí vidíme především v podpůrné činnosti zájmových útvarů. 24

25 3.3 POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Pobytové akce, příměstské tábory a letní tábory, které se uskutečnily v roce 2010 jsou uvedeny v následující tabulce. Pro přehlednost je uveden počet účastníků a počet normativů, což je součást hodnotících kritérií. Ostatní hodnotící indikátory jsou uvedeny v podrobném vyhodnocení jednotlivých táborů a pobytů. 25

26 Letní činnost, příměstské tábory a pobyt. akce Typ Název činnosti Účastníci Normativy LČ Klání loupežnických rodů LČ Borač LČ Zlatý kompas LČ Taneční tábor LČ Výprava na Březník 43 9 LČ Capoeira tábor 9 12 celkem LČ PT Indiáni PT Barevné dny na Louce PT Goblini aneb říše na okraji PT Velikonoce v pohybu 19 7 PT Maceška o prázdninách 26 0 celkem PT PA Zimní výprava Kačenka PA Rampušák a lyžníci 23 0 PA Taneční víkend 16 9 PA Indiánské léto 22 0 PA Mikulášské soustředění Capoeira 15 9 celkem PA Celkem účastníků LČ, PT a PA 435 Celkem normativů LČ, PT a PA 531 V roce 2010 se navýšil počet letních táborů. Poprvé se nabídla Maceška o prázdninách a uskutečnila se navíc jedna pobytová akce. Letní činnost i příměstské tábory mají vzrůstající charakter, co do počtu uskutečněných táborů a pobytů, tak i do počtu účastníků. 26

27 3.4 VÝUKOVÉ PROGRAMY Nabízené výukové programy: Vánoční dílny na Louce Velikonoční dílny na Louce Komiks Keramika Podivuhodná vyprávění bývalého piráta Kolíska Ariadnina nit Výprava za všechny peníze Slovní hodnocení Z nabízených výukových programů se v roce 2010 uskutečnily pouze některé. A to Vánoční dílny, Velikonoční dílny a Keramika. Ostatní dílny se neuskutečnily z důvodů malé propagace v druhé části roku. A také hlavně, že v novém školním roce 2010/2011 již nebyly nabízeny. Nabízené dílny pro školní rok 2010/ 2011: Vánoční a Velikonoční dílny. Výukových programů se celkem zúčastnilo 7 různých základních a mateřských škol. Největší zájem je ze škol ZŠ Hamry, ZŠ Holzova a MŠ Montessori Sluníčko. Celkový počet účastníků výukových programů je 300 dětí. Výukové programy jsou kladně hodnoceny jak od žáků tak od učitelů. Po rozšíření nabídky vánočních a velikonočních dílen a po větší propagaci se setkáváme s velkým ohlasem od škol. Vánočních dílen se účastnilo 13 tříd. Vánoční dílny jsou nabízeny ve třech různých programech. Betlémský příběh, České tradiční vánoce, Vánoce ve světě. Pozitiva akce: Klienti se k nám vrací, opakovaně navštěvují VP VP mají velmi kladné hodnocení od dětí a učitelů VP jsou ziskové Fungování samostatné propagace, nezávislé na centrální propagaci Lužánek 27

28 Rozšíření nabídky v rámci Vánočních dílen a Velikonočních dílen Negativa akce: Nedostatečná propagace v první půlce roku Časová náročnost pro lektory Nutnost externích spolupracovníků Návrhy na změny: Vlastní cílená propagace v základních školách Oslovit vhodné externí zaměstnance o spolupráci Mediální ohlas: leden 2010 vyšla tisková zpráva ve Vinohradském Informu 28

29 4 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY CVČ Louka má v pronájmu přízemní prostory na Brzenecké 23, jedná se o cca 600m 2. V prostoru se nachází 4 výukové místnosti: Výtvarna místnost je vybavena k výuce výtvarných a keramických kroužků. V zadní části učebny je druhá místnost, která slouží jako sklad výtvarného materiálu a je zde umístěna el. pec k výpalu keramiky Tančírna z jedné místnosti je vytvořen taneční sál. Po celé jedné stěně je nainstalována zrcadlová stěna. Místnost slouží k výuce moderního tance, aerobiku, orientálního tance, cvičení power jógy apod. V zadní části je oddělená místnost, která slouží jako šatna a sklad sportovního materiálu. Maceška učebna slouží jako herna pro projekt Maceška. Přes polovinu místnosti je položen koberec. Je vybavena nejrůznějšími hračkami a cvičebními pomůckami vhodnými pro předškolní děti. V zadní místnosti se nachází stolky a židličky vhodné pro malé děti, sklad výtvarného materiálu a šatnička. Klubovna v místnosti je položen koberec, v dopoledních hodinách zde probíhají aktivity pro rodiče s dětmi. v odpoledních hodinách nejrůznější výukové kroužky. V rámci projektu Pozitivně zpátky do práce zde probíhá výuka Anglického jazyka. Pro lepší výuku byla místnost rozdělena regály na dvě části: lavice pro výuku a herní prostor. Místnost je vybavena klavírem. Kancelář klasická místnost pro interní zaměstnance CVČ Louka, vybavena kancelářským nábytkem, kancelářským materiálem a počítačovou technikou. Jsou zde umístěny 2 stolní PC a jeden notebook. Další vybavení: skartovačka, laminovací přístroj, řezačka, laserová tiskárna, kopírka pro černobílý tisk. Hala mezi jednotlivými místnostmi se nachází prostor o cca 155m 2. V jedné části je zřízeno tzv. posezení, které slouží jako odpočinková zóna pro rodiče, jenž čekají na své děti z kroužků, pro klienty, kteří se dostavili dříve apod. Mají zde možnost uvařit si čaj či kávu, přečíst časopisy nebo shlédnout informace z CVČ Louka. Ve volném prostoru haly plánujeme uskutečnit dílny pro veřejnost, výstavy a vernisáže. Prostor využívá občanské sdružení Community dancers Brno pro taneční tréninky. V roce 2010 jsme pořídili z hmotného investičního majetku radiomagnetofon, tzv. tubu, a to díky dotaci na projekt Na beton. 29

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o.

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol Pozvánka na kulatý stůl s řediteli škol které se koná v úterý 13. 9. 2016 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ (přízemí vlevo), Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Program: 1. Stručné shrnutí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa: Skálova 600, 511 01 Turnov Identifikátor školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Litevská 2720 Kladno 272 01 Mgr. Marie Vacková - Vedoucí ICM- Patrik Veltruský Labyrint Středisko volného času, vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PROJEKT 2015/2016 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015/2016 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015/2016 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Kuřilová Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2015 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace. Vinařská 4/958, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace. Vinařská 4/958, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace Vinařská 4/958, 603 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 213 Termín konání inspekce:

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek Přijímání účastníků DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické překážky.

Více