Purkyňovo gymnázium Strážnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Purkyňovo gymnázium Strážnice"

Transkript

1 Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2

3 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací program: osmiletý Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Purkyňovo gymnázium Strážnice Adresa: Masarykova 379, Strážnice IČO: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitel školy: RNDr. Václav Matyáš,CSc. Koordinátor pro tvorbu ŠVP: PhDr. Jaroslava Večeřová Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakty: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2009 RNDr. Václav Matyáš,CSc., ředitel 3

4 4

5 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Historie školy Velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka + Základy společenských věd Dějepis Matematika Zeměpis Chemie Biologie

6 5.11. Fyzika Informatika a výpočetní technika Estetická výchova hudební Estetická výchova výtvarná Tělesná výchova a zdraví Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy Dodatek

7 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Školství ve Strážnici má dlouholetou tradici. V roce 1577 zde byla zřízena vyšší bratrská škola. Mezi její nejznámější studenty patří Jan Ámos Komenský. V roce 1633 přišli do Strážnice piaristé, kteří se věnují vzdělávání a v roce 1634 otevírají gymnázium. Když v roce 1883 piaristické gymnázium zaniklo, správa města a místní inteligence po dlouholetých jednáních dosáhli v roce 1896 souhlasu ke zřízení českého státního gymnázia. Ve školním roce 1897/1898 bylo zahájeno vyučování v náhradních prostorách. V roce srpna - byla slavnostně otevřena budova gymnázia, jejíž stavba trvala necelý rok a která po rekonstrukcích slouží škole dodnes. Časem tyto prostory nestačily pro neustále se zvyšující počet žáků a bylo nutné přistavět školní jídelnu, tělocvičnu i nové vyučovací prostory. Od roku 1948 procházelo české školství přestavbou. Ze školy se stala jedenáctiletá střední škola, dvanáctiletá střední škola, všeobecně vzdělávací škola. Pak se škola vrátila k pojmenování gymnázium. Od roku 1956 nesla u svého názvu přídomek Marie Kudeříkové, bývalé žákyně strážnického gymnázia popravené nacisty. Po roce 1989 došlo opět ke změně názvu na Purkyňovo gymnázium a tento název má škola dodnes. Škola má tedy více jak stoletou tradici a během těch dlouhých let dokázala svou existenci vždy obhájit. Za tuto dlouhou dobu zde působila řada významných osobností a škola dala základ pro profesní rozvoj celé řadě žáků, z nichž se stali výborní lékaři, právníci, vědci, učitelé, politici, herci apod. V současnosti má všechny předpoklady pro další dlouhou úspěšnou budoucnost - moderní vybavení, kvalitní pedagogický sbor a velký počet zájemců o studium Velikost školy Purkyňovo gymnázium je všeobecně vzdělávací škola se čtyřletým a osmiletým studiem, která připravuje žáky ke studiu na všech typech vysokých škol. Celková kapacita je 490 žáků, pro osmileté studium maximálně 245 žáků, pro čtyřleté maximálně 260 žáků. Školní jídelna má kapacitu 480 osob Vybavení školy Gymnázium má velmi dobré materiální podmínky pro kvalitní výuku. Celkem je k dispozici 28 učeben. Z toho odborné učebny pro Bi, F, Ch, Z, D, laboratoře (Ch, F, Bi), 3 jazykové učebny, 2 učebny IVT, odborná učebna pro Hv a Vv. Dále má škola také knihovnu, školní jídelnu, bufet, tělocvičnu a venkovní asfaltové a travnaté hřiště a školní galerii. Bohužel kolem školy není dostatek místa na vybudování atletického areálu. Starobylá aula slouží k pořádání koncertů, přednášek a k jiným společným aktivitám. Odborné učebny Bi, F, Ch, Z jsou stupňovité (kromě D) a jsou vybaveny televizním okruhem s videem, kamerou a dataprojektorem. Dvě učebny IVT mají odpovídající množství počítačů a dataprojektory. Počítač pro žáky je také ve školní knihovně. Všechny počítače ve škole jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech. Jazykové učebny jsou vybaveny televizním okruhem, zatím jedna učebna je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou a dataprojektorem. 7

8 2.4. Pedagogický sbor Na gymnáziu učí počet učitelů odpovídající počtu žáků v daném školním roce (kolem 30), ředitel a zástupce ředitele. Ve sboru je téměř polovina mužů, což v dnešních školách není běžné. Sbor je věkově pestrý - od začínajících učitelů až po zkušené dlouholeté pedagogy. Všichni jsou aprobováni a kvalifikováni. Na škole působí jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence, koordinátor pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, koordinátor pro tvorbu ŠVP, kteří mají odborné vzdělání získané studiem k výkonu specializovaných činností, koordinátor pro práci s talentovanou mládeží a externí učitel náboženství. Učitelé mají zájem se vzdělávat, a proto se v rámci DVVP účastní různých kurzů a školení. Jsou sdruženi podle vyučovaných předmětů do šesti předmětových komisí, ve kterých spolupracují, promýšlejí další strategie a řeší aktuální požadavky a problémy. Předsedové těchto komisí jsou mimo jiné poradním orgánem ředitele školy Charakteristika žáků Většina žáků dojíždí do školy z okolních menších měst (Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Ostroh, Bzenec) a obcí, především z Veselska, Horňácka a z Hodonínska, výjimečně z Uh. Hradišťska a Břeclavska. Dopravní dostupnost je dobrá a možná jak vlakem, tak i autobusem. Škola se nachází v regionu s dosti velkou nezaměstnaností Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se účastní mezinárodních projektů v rámci Sokrates Benediktini a cisterciáci v Evropě. Na tomto projektu spolupracujeme s naším dlouholetým partnerem - gymnáziem v Herxheimu-Porýní-Falc. Zapojili jsme se také do mezinárodního projektu Ekoškola, Globe a národních projektů Živá voda pro obec. V roce 2007 jsme získali prestižní titul Ekoškola, který jsme v roce 2012 obhájili podruhé a jako jediné gymnázium v České republice jsme získali tento titul již potřetí, tentokrát na čtyři roky ( ). V letech se účastníme spolu se školami z Polska, Španělska a Portugalska Projektu Sokrates: Different nations, one goal: Togetherness. Ve škole jsou také realizovány projekty: CZ.1.07./1.1.02/ Výuka matematiky, fyzika a deskriptivní geometrie na počítači. CZ.1.07./1.3.10/ Zapojení ICT a e-learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Slovácko. Byl zahájen projekt CZ.1.07/1.5.00/ Moderní škola EU peníze středním školám (šablony). Jsme také partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno v projektu Partnerství ve vzdělávání. Tento projekt má posilovat zájem žáků o studium na této univerzitě a přispívat k posilování kvality středoškolského vzdělávání. Od roku 2006 probíhá každoroční výměnný pobyt s nizozemskou střední školou Nehalennia v Middelburgu. Na podzim pobývají naši žáci v rodinách v Nizozemí a účastní se týdenního programu, na jaře přijíždí žáci z Nizozemí do Strážnice. Dorozumívacím jazykem je angličtina Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola velmi dobře spolupracuje se školskou radou, s Občanským sdružením při PGS, které podporuje odpolední práce na Internetu a další mimoškolní kulturní, sportovní a vzdělávací akce žáků. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín pravidelně škola organizuje okresní kola Olympiády z německého jazyka a Dějepisné olympiády. 8

9 Spolupráce školy s městem je realizována zejména přednáškami pro strážnickou veřejnost v aule školy a kulturními akcemi školní cimbálové muziky podle potřeb města. Dále spolupracujeme s řadou dalších organizací, občanských nebo zájmových sdružení. Velmi dobrá je spolupráce s Kulturním domem Strážničan, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Veselí nad Moravu, VIS Bílé Karpaty, Ústavem lidové kultury ve Strážnici, Muzejním spolkem ve Strážnici, Kordárnou Velká nad Veličkou. Další organizace, s kterými spolupracujeme jsou: SONS - oblastní pobočka Kyjov, Občanské sdružení Život dětem, ACET, TJ Jiskra Strážnice, Domov pro seniory, DEV Lipka Brno. Dvakrát ročně jsou organizovány pro rodiče třídní schůzky. Rodiče mají možnost přístupu k informačnímu systému školy přes internet, kde získají veškeré informace týkající se výuky a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mohou také kdykoliv individuálně konzultovat s učiteli a být s nimi v kontaktu přes telefon nebo . Další informace o dění ve škole lze nalézt na nebo v průběhu Dne otevřených dveří, který je pořádán každoročně v prosinci. Škola má také každý rok svůj prezentační stánek na Veletrhu vzdělávání okresu Hodonín. 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Škola nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech - osmiletém a čtyřletém, ve kterých poskytujeme úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Žáky připravujeme především k dalšímu studiu na vysoké škole, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu, nezanedbatelné je i budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro celoživotní učení. Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez specifického zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Klademe důraz na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese. Hlavní rysy našeho vzdělávacího programu pro osmileté studium: účelné rozložení základního - společného učiva do nižších ročníků možnost profilace ve vyšších ročnících studia podle zájmu a zaměření žáka - volitelné předměty podpora jazykového vzdělávání podpora výuky informačních technologií podpora environmentálního vzdělávání budování pozitivního vztahu ke vzdělávání podpora budování zdravého životního stylu udržování bezpečného, přátelského a zdravého sociálního klimatu ve škole Žáci od primy povinně studují angličtinu, další cizí jazyk (německý nebo ruský) přibírají v tercii. V primě se žáci zúčastní Adaptačního pobytu, který je zaměřen na problémy přechodu na střední školu, na vytváření nových kolektivů. V tercii a kvintě se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. V kvintě se zúčastní dalšího pobytu zaměřeného na zdravé klima ve třídě a prevenci patologických jevů. V posledním týdnu školního roku probíhají Dny netradiční výuky. Pro žáky jsou připraveny různé druhy kurzů, ze kterých si mohou vybírat podle svých zájmů a zdokonalovat se ve sportu nebo získávat dovednosti a znalosti z různých oblastí. Třída kvarta realizuje projekt Ekolečko. Zapojujeme se i do mezinárodních projektů. Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Během celého studia klademe důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. Náš vzdělávací program vychází z prioritního cíle - kvalitně připravit absolventy k přijetí na vysokou školu a k dalšímu studiu na vysoké škole a celoživotnímu vzdělávání. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně - projekt Partnerství ve vzdělávání, abychom rozvíjeli zájem žáků o studium na této univerzitě a posílili kvalitu středoškolského vzdělávání Profil absolventa Profil absolventa Purkyňova gymnázia vychází z našich výchovných a vzdělávacích strategií a ze zaměření školy. Vedeme a vzděláváme žáky tak, že po absolvování kvarty - 10

11 posledního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a zároveň posledního ročníku povinné školní docházky žák: je vybaven klíčovými kompetencemi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech je vybaven znalostmi a dovednostmi, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) úrovni A1 - A2 Po absolvování posledního ročníku osmiletého studia žák: má takové kompetence (znalosti a dovednosti), které mu umožní uspět u maturity a složit zkoušku na zvolenou vysokou školu a pokračovat v dalším vysokoškolském studiu je schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný je schopen prakticky používat ICT při své práci i pro své vzdělávání je schopen samostatně se učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi a dále je rozvíjet je schopen pracovat v týmu v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají dle SERR úrovni B1 - B2 a je připraven složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek Tento profil absolventa platí v případě, že žák využije podle svých schopností všech možností, které mu škola nabízí Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 671/2004 Sb., v platném znění. Podle těchto předpisů stanoví ředitel školy jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech do osmiletého studia pro daný školní rok. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí, které je dáno aplikací těchto kritérií, a to v počtu povoleném pro každý školní rok zřizovatelem. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách školy Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a příslušnou vyhláškou, v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část Povinné zkoušky: 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí maturant uspět u všech tří povinných zkoušek. 11

12 Žák si může zvolit (ale nemusí) maximálně 3 nepovinné zkoušky z této nabídky: další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. Profilová část Profilová část je v kompetenci ředitele školy. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. Povinné zkoušky: Žák může konat maximálně jednu zkoušku formou maturitní práce. Žák si vybere 2 povinné zkoušky z této nabídky: český jazyk a literatura, další cizí jazyk, základy společenských věd, seminář ze společenských věd, matematika, biologie, seminář z biologie, chemie, seminář z chemie, dějepis, seminář z dějepisu, zeměpis, fyzika, seminář z fyziky, informatika a výpočetní technika, estetická výchova. Forma povinných zkoušek: český jazyk - maturitní práce další cizí jazyk - ústní zkouška základy společenských věd - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář ze společenských věd - maturitní práce matematika - ústní zkouška biologie - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z biologie - maturitní práce chemie - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z chemie - maturitní práce dějepis - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z dějepisu - maturitní práce zeměpis - ústní zkouška fyzika - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z fyziky - maturitní práce informatika a výpočetní technika - maturitní práce estetická výchova - maturitní práce + praktická část nebo ústní zkouška + praktická část programování - ústní zkouška Nepovinné zkoušky: Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky, nepovinné zkoušky se konají vždy jako ústní zkoušky. Neúspěch u nepovinných zkoušek ve společné nebo profilové části nemá vliv na úspěšné vykonání maturitní zkoušky. 12

13 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení pozitivně motivujeme žáky k učení prostřednictvím příkladů využití učiva v praxi vedeme žáky k využívání dalších zdrojů informací vedeme žáky k systemizaci poznatků zařazujeme do výuky takové činnosti, které vedou k rozvíjení žákovy paměti vedeme žáky k práci s chybou tak, aby vyhledávání chyby v práci vlastní i cizí bylo motivem zvládnout poznatky a postupy, které dosud neznali podporujeme samostatnost a tvořivost motivujeme k učení povinným používáním Školního diáře PGS vedeme žáky k plánování a organizování učení a dalších činností Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k tomu, aby dovednosti a poznatky získané v jednom předmětu dokázali využívat a vhodně uplatňovat i v jiných předmětech vedeme žáky k sebehodnocení a k objektivnímu hodnocení spolužáků podporujeme žáky v nalézání různých postupů při řešení problémů učíme žáky nebát se problémů - problém je výzva, ne hrozba podporujeme týmovou práci při řešení problémů Kompetence komunikativní co nejvíce zařazujeme samostatná vystoupení žáků vedeme žáky k věcné argumentaci, k rozlišování důležitosti informací vedeme žáky k aktivitě při vyučování vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni učíme žáky obhajovat svůj názor vhodnou formou a vhodně argumentovat učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky a respektovat názory druhých Kompetence sociální a personální motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a umožňujeme žákům účast na tvorbě pravidel podporujeme spolupráci mezi žáky Kompetence občanské důsledně kontrolujeme plnění zadaných úkolů vedeme žáky k ohleduplnosti k životnímu prostředí a k respektování přírody vedeme žáky k účasti na kulturních, sportovních a jiných vhodných akcích pořádaných školou i jinými organizacemi vedeme žáky k pochopení a uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní umožňujeme žákům prezentovat v prostorách školy výsledky jejich práce napomáháme žákům v další odborné a profesní orientaci 13

14 vedeme žáky k získávání správných pracovních návyků vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví při jakékoliv činnosti a k plnění povinností a závazků Kompetence k podnikavosti vedeme žáky k tomu, aby se při volbě seminářů a cvičení rozhodovali podle svého dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření tím, že jim poskytujeme co nejvíce informací o studiu na VŠ při organizaci společenských a kulturních akcí pořádaných školou vedeme žáky k zodpovědnosti za zdárný průběh akce tím, že je pověřujeme zabezpečením dílčích úkolů (např. výzdoba, nácvik tanečního nebo hudebního vystoupení, zajištění sponzorů, sestavení programu ) nebo organizací celé menší akce povinností vypracovat Závěrečnou seminární práci umožňujeme žákům rozvíjet osobní i odborný potenciál, tvořivost a zodpovědnost za dokončení zahájených aktivit motivujeme žáky k dosahování úspěchu tím, že je odměňujeme a chválíme za dosažené výsledky v nepovinných aktivitách a soutěžích 3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ve škole není vybudován bezbariérový přístup. Je možná jen integrace žáků s lehčím tělesným postižením, nevyžadujícím bezbariérové úpravy. Ve všech těchto případech spolupracujeme prostřednictvím výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů s Pedagogicko psychologickou poradnou a příslušnými odbornými institucemi a úřady. Jinak zajišťujeme tyto podmínky: individuální vzdělávací plán individuální přístup učitelů a jejich spolupráce možnost zapůjčení učebnic a učebních pomůcek, kopírování učebních materiálů vhodná motivace ke studiu, vhodné učební metody častější kontakt třídních učitelů se zákonnými zástupci případná pomoc při začleňování do kolektivu třídy využití školního Moodle e-learningové studium Zákonní zástupci žáků se sociálním znevýhodněním mohou požádat o finanční příspěvek na akce pořádané školou Občanské sdružení při PGS. Žákům se specifickými poruchami učení diagnostikovanými PPP vycházíme vstříc úpravou podmínek. V jakékoliv fázi vzdělávání je přihlédnuto k doporučením PPP. Po konzultaci s PPP se snažíme zajistit kromě výše uvedeného: vytvoření vhodných podmínek při přijímacím řízení, důležité je včasné informování školy ze strany rodičů, pokud byla porucha již dříve diagnostikována zohlednění jejich potřeb a specifických nároků všemi pedagogy volbu individuálního tempa možnost rozdělení učiva na menší celky vhodnou motivaci k další práci vhodnou podporu založenou na spolupráci zákonných zástupců, školy a pracovníků PPP, nebo jiných odborníků využití školního Moodle e-learningové studium 14

15 3.7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci našeho gymnázia mohou pro svůj rozvoj využít následujících možností: individuální vzdělávací plány účast na školních i mezinárodních projektech olympiády a odborné soutěže, SOČ spolupráce s MU - projekt Partnerství ve vzdělávání individuální přístup případnou pomoc při začleňování do kolektivu třídy spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují korespondenční semináře konzultace s koordinátorem pro talentovanou mládež využití školního Moodle e-learningové studium 3.8. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsme integrovali do jednotlivých předmětů a do práce třídních učitelů - viz tabulky: Nižší stupeň osmiletého gymnázia Název tematického okruhu OV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA I.Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopnosti poznávání ČJ, Fy ČJ, Fy AJ, RJ, Fy RJ, Ch, Bi, Fy 2. Sebepoznání a sebepojetí Adaptační kurz NJ, RJ, Bi AJ, NJ, RJ 3. Seberegulace a sebeorganizace Adaptační kurz Ch 4. Psychohygiena Všechny předměty Adaptační kurz Všechny předměty Všechny předměty 5. Kreativita ČJ, Fy, Hv ČJ, Fy, Hv Hv II.Sociální rozvoj 1. Poznávání lidí 2. Mezilidské vztahy 3. Komunikace Adaptační kurz ČJ RJ, Bi Fy Adaptační kurz Fy, EVh Adaptační kurz ČJ, Fy ČJ, Fy, EVh ČJ, AJ, NJ, RJ, Dě, Fy ČJ, AJ, NJ, RJ, Fy, EVh Všechny předměty ČJ, RJ, Ch, Fy, EVh ČJ, AJ, NJ, Ch, Fy, EVh 4. Kooperace a kompetice Adaptační kurz ČJ Ch III.Morální rozvoj 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 2. Hodnoty, postoje, praktická etika Fy, Tv Adaptační kurz Tv Adaptační kurz Ch, Fy Fy Ch AJ AJ 15

16 Osobnostní a sociální výchova Pozn.: Tematické okruhy PT Osobnostní a sociální výchova je možno integrovat v každém ročníku do všech předmětů jako součást běžné výuky a součást každodenní práce třídního učitele. Environmentální výchova Název tematického okruhu NV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Ekosystémy Dě, Bi Dě, Bi Bi 2. Základní podmínky života Dě, Z Dě, Ch, Bi Ch Ch, Bi 3. Lidské aktivity a životní prostředí 4. Vztah člověka a prostředí Realizace také probíhá v projektu EKOLEČKO. ČJ, Bi ČJ, Ch, Bi ČJ, Dě, Ch RJ, Ch, Bi ČJ, On, Bi, Fy ČJ, On, Ch, Bi ČJ, Dě, Ch NJ, RJ, Z, Ch, Bi Výchova demokratického občana Název tematického okruhu VDO PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Občanská společnost a škola AJ, On On, Dě AJ Z 2. Občan, občanská společnost a stát ČJ, AJ ČJ ČJ, AJ, Ch ČJ, On 3. Formy participace občanů v politickém životě 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování On On Dě On On, Dě On, Ch Dě, Ch On, Z, Ch Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu EGS PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Evropa a svět nás zajímá AJ, Dě Dě, Ch AJ, NJ, RJ, Dě ČJ, RJ, Ch 2. Objevujeme Evropu a svět EVh AJ RJ, Dě, Hv On, Ch 3. Jsme Evropané AJ, Dě AJ, Dě AJ, N, RJ, Hv On, Ch 16

17 Multikulturní výchova Název tematického okruhu MKV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Kulturní diference ČJ, AJ, On, EVh AJ, On, Dě, EVh ČJ, AJ, RJ, Hv ČJ, AJ, RJ, EVh 2. Lidské vztahy Ch ČJ, RJ RJ, Ch 3. Etnický původ On, Dě On, Dě Bi 4. Multikulturalita ČJ, RJ, Dě RJ 5. Princip sociálního smíru a solidarity Ch Mediální výchova Název tematického okruhu MEDV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ, Fy Ch, Fy ČJ, Ch, Fy ČJ, RJ, Z, Ch, Bi, Fy On On, Dě, Ch ČJ, Dě, Ch RJ, Ch 3. Stavba mediálních sdělení - tvorba ČJ ČJ ČJ 4. Vnímání autora mediálních sdělení ČJ, Bi 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Dě ČJ, Ch 6. Tvorba mediálních sdělení AJ AJ ČJ 7. Práce v realizačním týmu Fy Fy Dě, Fy ČJ, Bi, Fy Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OV kvinta sexta septima oktáva 1. Poznávání a rozvoj vlastní Adp.kurz osobnosti AJ, EVh Ch, AJ, EVh Bi, Ch, AJ AJ 2. Seberagulace, organizační Bi-bloky Bi-bloky, dovednosti a efektivní řešení Adp.kurz EVh problémů Ch, EVh Ch AJ ČJ, EVv, 3. Sociální komunikace AJ, EVh Adp.kurz EVv, AJ, EVh Bi AJ 17

18 4. Morálka všedního dne 5. Spolupráce a soutěž Adp.kurz AJ, EVh EVV,Ch,EVh Adp.kurz Ch, EVh AJ, Bi EVv, Ch, EVh Ch Bi Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu EGS kvinta sexta septima oktáva 1. Globalizační a rozvojové procesy Z Z, AJ ZSV, Dě, Bi 2. Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 3. Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce ZSV, Z Dě, Bi Z Z Dě, AJ 4. Žijeme v Evropě ČJ, Dě, Z, AJ, EVh Dě, AJ, EVh ZSV, Dě Vídeň AJ Praha 5. Vzdělávání v Evropě a ve světě ZSV Multikulturní výchova Název tematického okruhu MKV kvinta sexta septima oktáva 1. Základní problémy sociokulturních ZSV,RJ, EVh, Z, EVh, AJ ZSV, Dě, Bi AJ, NJ rozdílů AJ, Z 2. Psychosociální aspekty interkulturality 3. Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí RJ RJ, EVh RJ RJ, EVh AJ, ZSV Vídeň Praha Environmentální výchova Název tematického okruhu ENV kvinta sexta septima oktáva 1. Problematika vztahů organismů a prostředí AJ, Z 2. Člověk a životní prostředí EVv, Dě, Z 3. Životní prostředí regionu a české republiky Zdravý životní styl - kurz Fy, ČJ Zdravý životní styl - kurz Z, Fy Zdravý životní styl - kurz Bi Bi, Fy Bi, Fy AJ, NJ NJ 18

19 Mediální výchova Název tematického okruhu MEDV kvinta sexta septima oktáva 1. Média a mediální produkce Dě, Fy Fy, ČJ Fy AJ 2. Mediální produkty a jejich významy AJ, NJ, ČJ ČJ ZSV, Dě AJ 3. Uživatelé ČJ 4. Účinky mediální produkce a vliv médií ZSV ČJ AJ, ČJ 5. Role médií v moderních dějinách ZSV ČJ Dě Kurzy Ročník V. VI. VII. VIII. Název akce 1. Preventivní kurz Kurz v přírodě zaměřený na poznání kolektivu, utváření vztahů v kolektivu, role žáka v kolektivu a budování týmu 2. Sport a zdraví Zimní sportovní kurz v přírodě zaměřený na zimní sporty, první pomoc, rizika při pobytu v horách, řešení krizových situací 1. Zdravý životní styl a ekologie ve škole, doma a v regionu Kurz zaměřený na zásady správné životosprávy a na ekologické problémy ve škole, doma i v regionu. 1. Vídeň - kulturněhistorická exkurze do Vídně 2. Organizace společenské akce 1. Praha a Evropa Kulturněhistorická exkurze do Prahy Podmínka pro započtení akce účast na kurzu účast na kurzu účast na kurzu účast + vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné práce (výstavy) o Vídni účast na organizaci účast + vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné práce (výstavy, prezentace) o Praze Náhradní plnění účast na školních aktivitách zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů kurz první pomoci prezentace nebo odborný referát na dané téma vytvoření programu pro skupinu turistů podle zadání zajištění sponzorského daru do tomboly sestavení programu pro skupinu turistů v Praze dle zadání vyučujícího 19

20 Kurzy jsou součástí ŠVP, a proto jsou částí závazného vzdělávání pro všechny žáky. Je v zájmu školy, aby se kurzů účastnily co nejúplnější třídní nebo ročníkové kolektivy, proto předpokládáme: účast třídního učitele pokud je to možné v případě neúčasti žáka nutnost náhradního plnění není-li splněna uvedená podmínka, nejsou splněny podmínky pro uzavření klasifikačního období. Každý kurz obsahuje: tematické celky z PT Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova témata z oblastí Člověk a svět práce a Člověk a zdraví Každý kurz bude mít jednoznačný výstup v jedné z těchto forem tak, aby byla vždy doložitelná účast žáka. zpracovaný projekt závěrečná zpráva žáka výrobek, dílo, literární zpracování, mediální sdělení protokol Přehled průřezových témat a použitých zkratek: PT - Průřezové téma OV - Osobnostní a sociální výchova VDO - Výchova demokratického občana EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV - Multikulturní výchova ENV - Environmentální výchova MED - Mediální výchova ČJ - Český jazyk a literatura Bi - Biologie AJ - Anglický jazyk Fy - Fyzika NJ - Německý jazyk IVT - Informační a výpočetní technika RJ - Ruský jazyk EVh - Estetická výchova-hudební On - Občanská nauka EVv - Estetická výchova-výtvarná Dě - Dějepis TV - Tělesná výchova a zdraví M - Matematika ZSV - Základy společenských věd Z - Zeměpis Ch - Chemie 20

21 4. Učební plán 4.1. Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblasti Předmět I. II. III. IV. celkem SP, D, Z Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura 5 4, ,5 1,5 D Anglický jazyk cizí jazyk volitelný D Člověk a společnost 1 SP Občanská nauka Z Dějepis D Matematika a její aplikace Matematika 5 4, ,5+1 3,5 D Člověk a příroda Zeměpis SP 10 D Informační a komunikační technologie Umění a kultura Chemie Biologie Fyzika IVT SP 1 D Estetická výchova hudební a výtvarná Člověk a zdraví TV D celkem SP + 24 D + 1 Z Poznámky k učebnímu plánu Estetická výchova zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu, každé jako samostatný předmět jednu a půl hodiny týdně v primě a v sekundě a jednu hodinu v tercii a v kvartě. Téma Člověk a svět práce (SP) jsme zařadili do našeho učebního plánu následně: tematický okruh Svět práce jsme integrovali do občanské nauky v tercii a v kvartě s hodinou týdně navíc v tercii. Hodinu týdně jsme přidělili tematickému okruhu Práce s laboratorní technikou, který jsme integrovali do předmětů biologie, chemie a fyzika jako blok cvičení v kvartě, jehož hodnocení je součástí hodnocení příslušných předmětů (Bi, Ch, Fy). Jednu hodinu jsme přidělili tematickému okruhu Využití digitálních technologií v rámci IVT. Disponibilní časovou dotaci 24 hodin (D) jsme využili takto: šest hodin jsme přidělili povinně volitelnému předmětu Druhý cizí jazyk, tři a půl hodiny matematice, deset hodin vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jednu hodinu IVT, jednu a půl hodiny českému jazyku a literatuře, jednu hodinu tělesné výchově a jednu hodinu vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Výchovu ke zdraví (Z) jsme integrovali do předmětu Občanská nauka s hodinou týdně navíc v sekundě. Některé výstupy jsme integrovali do předmětů biologie, chemie, fyzika a tělesná výchova. Jako nepovinný předmět škola nabízí náboženství. 21

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, ŠVP, Šestileté všeobecné studium Šestileté všeobecné

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 1. UČEBNÍ PLÁN Tabulka učebního plánu pro I. stupeň, 1. 5. ročník Oblasti: Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118 Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace ormační a kom. tech. Člověk a

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více