Purkyňovo gymnázium Strážnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Purkyňovo gymnázium Strážnice"

Transkript

1 Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2

3 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací program: osmiletý Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Purkyňovo gymnázium Strážnice Adresa: Masarykova 379, Strážnice IČO: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitel školy: RNDr. Václav Matyáš,CSc. Koordinátor pro tvorbu ŠVP: PhDr. Jaroslava Večeřová Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakty: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2009 RNDr. Václav Matyáš,CSc., ředitel 3

4 4

5 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Historie školy Velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka + Základy společenských věd Dějepis Matematika Zeměpis Chemie Biologie

6 5.11. Fyzika Informatika a výpočetní technika Estetická výchova hudební Estetická výchova výtvarná Tělesná výchova a zdraví Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy Dodatek

7 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Školství ve Strážnici má dlouholetou tradici. V roce 1577 zde byla zřízena vyšší bratrská škola. Mezi její nejznámější studenty patří Jan Ámos Komenský. V roce 1633 přišli do Strážnice piaristé, kteří se věnují vzdělávání a v roce 1634 otevírají gymnázium. Když v roce 1883 piaristické gymnázium zaniklo, správa města a místní inteligence po dlouholetých jednáních dosáhli v roce 1896 souhlasu ke zřízení českého státního gymnázia. Ve školním roce 1897/1898 bylo zahájeno vyučování v náhradních prostorách. V roce srpna - byla slavnostně otevřena budova gymnázia, jejíž stavba trvala necelý rok a která po rekonstrukcích slouží škole dodnes. Časem tyto prostory nestačily pro neustále se zvyšující počet žáků a bylo nutné přistavět školní jídelnu, tělocvičnu i nové vyučovací prostory. Od roku 1948 procházelo české školství přestavbou. Ze školy se stala jedenáctiletá střední škola, dvanáctiletá střední škola, všeobecně vzdělávací škola. Pak se škola vrátila k pojmenování gymnázium. Od roku 1956 nesla u svého názvu přídomek Marie Kudeříkové, bývalé žákyně strážnického gymnázia popravené nacisty. Po roce 1989 došlo opět ke změně názvu na Purkyňovo gymnázium a tento název má škola dodnes. Škola má tedy více jak stoletou tradici a během těch dlouhých let dokázala svou existenci vždy obhájit. Za tuto dlouhou dobu zde působila řada významných osobností a škola dala základ pro profesní rozvoj celé řadě žáků, z nichž se stali výborní lékaři, právníci, vědci, učitelé, politici, herci apod. V současnosti má všechny předpoklady pro další dlouhou úspěšnou budoucnost - moderní vybavení, kvalitní pedagogický sbor a velký počet zájemců o studium Velikost školy Purkyňovo gymnázium je všeobecně vzdělávací škola se čtyřletým a osmiletým studiem, která připravuje žáky ke studiu na všech typech vysokých škol. Celková kapacita je 490 žáků, pro osmileté studium maximálně 245 žáků, pro čtyřleté maximálně 260 žáků. Školní jídelna má kapacitu 480 osob Vybavení školy Gymnázium má velmi dobré materiální podmínky pro kvalitní výuku. Celkem je k dispozici 28 učeben. Z toho odborné učebny pro Bi, F, Ch, Z, D, laboratoře (Ch, F, Bi), 3 jazykové učebny, 2 učebny IVT, odborná učebna pro Hv a Vv. Dále má škola také knihovnu, školní jídelnu, bufet, tělocvičnu a venkovní asfaltové a travnaté hřiště a školní galerii. Bohužel kolem školy není dostatek místa na vybudování atletického areálu. Starobylá aula slouží k pořádání koncertů, přednášek a k jiným společným aktivitám. Odborné učebny Bi, F, Ch, Z jsou stupňovité (kromě D) a jsou vybaveny televizním okruhem s videem, kamerou a dataprojektorem. Dvě učebny IVT mají odpovídající množství počítačů a dataprojektory. Počítač pro žáky je také ve školní knihovně. Všechny počítače ve škole jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech. Jazykové učebny jsou vybaveny televizním okruhem, zatím jedna učebna je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou a dataprojektorem. 7

8 2.4. Pedagogický sbor Na gymnáziu učí počet učitelů odpovídající počtu žáků v daném školním roce (kolem 30), ředitel a zástupce ředitele. Ve sboru je téměř polovina mužů, což v dnešních školách není běžné. Sbor je věkově pestrý - od začínajících učitelů až po zkušené dlouholeté pedagogy. Všichni jsou aprobováni a kvalifikováni. Na škole působí jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence, koordinátor pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, koordinátor pro tvorbu ŠVP, kteří mají odborné vzdělání získané studiem k výkonu specializovaných činností, koordinátor pro práci s talentovanou mládeží a externí učitel náboženství. Učitelé mají zájem se vzdělávat, a proto se v rámci DVVP účastní různých kurzů a školení. Jsou sdruženi podle vyučovaných předmětů do šesti předmětových komisí, ve kterých spolupracují, promýšlejí další strategie a řeší aktuální požadavky a problémy. Předsedové těchto komisí jsou mimo jiné poradním orgánem ředitele školy Charakteristika žáků Většina žáků dojíždí do školy z okolních menších měst (Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Ostroh, Bzenec) a obcí, především z Veselska, Horňácka a z Hodonínska, výjimečně z Uh. Hradišťska a Břeclavska. Dopravní dostupnost je dobrá a možná jak vlakem, tak i autobusem. Škola se nachází v regionu s dosti velkou nezaměstnaností Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se účastní mezinárodních projektů v rámci Sokrates Benediktini a cisterciáci v Evropě. Na tomto projektu spolupracujeme s naším dlouholetým partnerem - gymnáziem v Herxheimu-Porýní-Falc. Zapojili jsme se také do mezinárodního projektu Ekoškola, Globe a národních projektů Živá voda pro obec. V roce 2007 jsme získali prestižní titul Ekoškola, který jsme v roce 2012 obhájili podruhé a jako jediné gymnázium v České republice jsme získali tento titul již potřetí, tentokrát na čtyři roky ( ). V letech se účastníme spolu se školami z Polska, Španělska a Portugalska Projektu Sokrates: Different nations, one goal: Togetherness. Ve škole jsou také realizovány projekty: CZ.1.07./1.1.02/ Výuka matematiky, fyzika a deskriptivní geometrie na počítači. CZ.1.07./1.3.10/ Zapojení ICT a e-learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Slovácko. Byl zahájen projekt CZ.1.07/1.5.00/ Moderní škola EU peníze středním školám (šablony). Jsme také partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno v projektu Partnerství ve vzdělávání. Tento projekt má posilovat zájem žáků o studium na této univerzitě a přispívat k posilování kvality středoškolského vzdělávání. Od roku 2006 probíhá každoroční výměnný pobyt s nizozemskou střední školou Nehalennia v Middelburgu. Na podzim pobývají naši žáci v rodinách v Nizozemí a účastní se týdenního programu, na jaře přijíždí žáci z Nizozemí do Strážnice. Dorozumívacím jazykem je angličtina Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola velmi dobře spolupracuje se školskou radou, s Občanským sdružením při PGS, které podporuje odpolední práce na Internetu a další mimoškolní kulturní, sportovní a vzdělávací akce žáků. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín pravidelně škola organizuje okresní kola Olympiády z německého jazyka a Dějepisné olympiády. 8

9 Spolupráce školy s městem je realizována zejména přednáškami pro strážnickou veřejnost v aule školy a kulturními akcemi školní cimbálové muziky podle potřeb města. Dále spolupracujeme s řadou dalších organizací, občanských nebo zájmových sdružení. Velmi dobrá je spolupráce s Kulturním domem Strážničan, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Veselí nad Moravu, VIS Bílé Karpaty, Ústavem lidové kultury ve Strážnici, Muzejním spolkem ve Strážnici, Kordárnou Velká nad Veličkou. Další organizace, s kterými spolupracujeme jsou: SONS - oblastní pobočka Kyjov, Občanské sdružení Život dětem, ACET, TJ Jiskra Strážnice, Domov pro seniory, DEV Lipka Brno. Dvakrát ročně jsou organizovány pro rodiče třídní schůzky. Rodiče mají možnost přístupu k informačnímu systému školy přes internet, kde získají veškeré informace týkající se výuky a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mohou také kdykoliv individuálně konzultovat s učiteli a být s nimi v kontaktu přes telefon nebo . Další informace o dění ve škole lze nalézt na nebo v průběhu Dne otevřených dveří, který je pořádán každoročně v prosinci. Škola má také každý rok svůj prezentační stánek na Veletrhu vzdělávání okresu Hodonín. 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Škola nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech - osmiletém a čtyřletém, ve kterých poskytujeme úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Žáky připravujeme především k dalšímu studiu na vysoké škole, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu, nezanedbatelné je i budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro celoživotní učení. Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez specifického zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Klademe důraz na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese. Hlavní rysy našeho vzdělávacího programu pro osmileté studium: účelné rozložení základního - společného učiva do nižších ročníků možnost profilace ve vyšších ročnících studia podle zájmu a zaměření žáka - volitelné předměty podpora jazykového vzdělávání podpora výuky informačních technologií podpora environmentálního vzdělávání budování pozitivního vztahu ke vzdělávání podpora budování zdravého životního stylu udržování bezpečného, přátelského a zdravého sociálního klimatu ve škole Žáci od primy povinně studují angličtinu, další cizí jazyk (německý nebo ruský) přibírají v tercii. V primě se žáci zúčastní Adaptačního pobytu, který je zaměřen na problémy přechodu na střední školu, na vytváření nových kolektivů. V tercii a kvintě se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. V kvintě se zúčastní dalšího pobytu zaměřeného na zdravé klima ve třídě a prevenci patologických jevů. V posledním týdnu školního roku probíhají Dny netradiční výuky. Pro žáky jsou připraveny různé druhy kurzů, ze kterých si mohou vybírat podle svých zájmů a zdokonalovat se ve sportu nebo získávat dovednosti a znalosti z různých oblastí. Třída kvarta realizuje projekt Ekolečko. Zapojujeme se i do mezinárodních projektů. Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Během celého studia klademe důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. Náš vzdělávací program vychází z prioritního cíle - kvalitně připravit absolventy k přijetí na vysokou školu a k dalšímu studiu na vysoké škole a celoživotnímu vzdělávání. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně - projekt Partnerství ve vzdělávání, abychom rozvíjeli zájem žáků o studium na této univerzitě a posílili kvalitu středoškolského vzdělávání Profil absolventa Profil absolventa Purkyňova gymnázia vychází z našich výchovných a vzdělávacích strategií a ze zaměření školy. Vedeme a vzděláváme žáky tak, že po absolvování kvarty - 10

11 posledního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a zároveň posledního ročníku povinné školní docházky žák: je vybaven klíčovými kompetencemi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech je vybaven znalostmi a dovednostmi, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) úrovni A1 - A2 Po absolvování posledního ročníku osmiletého studia žák: má takové kompetence (znalosti a dovednosti), které mu umožní uspět u maturity a složit zkoušku na zvolenou vysokou školu a pokračovat v dalším vysokoškolském studiu je schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný je schopen prakticky používat ICT při své práci i pro své vzdělávání je schopen samostatně se učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi a dále je rozvíjet je schopen pracovat v týmu v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají dle SERR úrovni B1 - B2 a je připraven složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek Tento profil absolventa platí v případě, že žák využije podle svých schopností všech možností, které mu škola nabízí Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 671/2004 Sb., v platném znění. Podle těchto předpisů stanoví ředitel školy jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech do osmiletého studia pro daný školní rok. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí, které je dáno aplikací těchto kritérií, a to v počtu povoleném pro každý školní rok zřizovatelem. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách školy Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a příslušnou vyhláškou, v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část Povinné zkoušky: 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí maturant uspět u všech tří povinných zkoušek. 11

12 Žák si může zvolit (ale nemusí) maximálně 3 nepovinné zkoušky z této nabídky: další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. Profilová část Profilová část je v kompetenci ředitele školy. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. Povinné zkoušky: Žák může konat maximálně jednu zkoušku formou maturitní práce. Žák si vybere 2 povinné zkoušky z této nabídky: český jazyk a literatura, další cizí jazyk, základy společenských věd, seminář ze společenských věd, matematika, biologie, seminář z biologie, chemie, seminář z chemie, dějepis, seminář z dějepisu, zeměpis, fyzika, seminář z fyziky, informatika a výpočetní technika, estetická výchova. Forma povinných zkoušek: český jazyk - maturitní práce další cizí jazyk - ústní zkouška základy společenských věd - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář ze společenských věd - maturitní práce matematika - ústní zkouška biologie - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z biologie - maturitní práce chemie - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z chemie - maturitní práce dějepis - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z dějepisu - maturitní práce zeměpis - ústní zkouška fyzika - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z fyziky - maturitní práce informatika a výpočetní technika - maturitní práce estetická výchova - maturitní práce + praktická část nebo ústní zkouška + praktická část programování - ústní zkouška Nepovinné zkoušky: Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky, nepovinné zkoušky se konají vždy jako ústní zkoušky. Neúspěch u nepovinných zkoušek ve společné nebo profilové části nemá vliv na úspěšné vykonání maturitní zkoušky. 12

13 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení pozitivně motivujeme žáky k učení prostřednictvím příkladů využití učiva v praxi vedeme žáky k využívání dalších zdrojů informací vedeme žáky k systemizaci poznatků zařazujeme do výuky takové činnosti, které vedou k rozvíjení žákovy paměti vedeme žáky k práci s chybou tak, aby vyhledávání chyby v práci vlastní i cizí bylo motivem zvládnout poznatky a postupy, které dosud neznali podporujeme samostatnost a tvořivost motivujeme k učení povinným používáním Školního diáře PGS vedeme žáky k plánování a organizování učení a dalších činností Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k tomu, aby dovednosti a poznatky získané v jednom předmětu dokázali využívat a vhodně uplatňovat i v jiných předmětech vedeme žáky k sebehodnocení a k objektivnímu hodnocení spolužáků podporujeme žáky v nalézání různých postupů při řešení problémů učíme žáky nebát se problémů - problém je výzva, ne hrozba podporujeme týmovou práci při řešení problémů Kompetence komunikativní co nejvíce zařazujeme samostatná vystoupení žáků vedeme žáky k věcné argumentaci, k rozlišování důležitosti informací vedeme žáky k aktivitě při vyučování vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni učíme žáky obhajovat svůj názor vhodnou formou a vhodně argumentovat učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky a respektovat názory druhých Kompetence sociální a personální motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a umožňujeme žákům účast na tvorbě pravidel podporujeme spolupráci mezi žáky Kompetence občanské důsledně kontrolujeme plnění zadaných úkolů vedeme žáky k ohleduplnosti k životnímu prostředí a k respektování přírody vedeme žáky k účasti na kulturních, sportovních a jiných vhodných akcích pořádaných školou i jinými organizacemi vedeme žáky k pochopení a uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní umožňujeme žákům prezentovat v prostorách školy výsledky jejich práce napomáháme žákům v další odborné a profesní orientaci 13

14 vedeme žáky k získávání správných pracovních návyků vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví při jakékoliv činnosti a k plnění povinností a závazků Kompetence k podnikavosti vedeme žáky k tomu, aby se při volbě seminářů a cvičení rozhodovali podle svého dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření tím, že jim poskytujeme co nejvíce informací o studiu na VŠ při organizaci společenských a kulturních akcí pořádaných školou vedeme žáky k zodpovědnosti za zdárný průběh akce tím, že je pověřujeme zabezpečením dílčích úkolů (např. výzdoba, nácvik tanečního nebo hudebního vystoupení, zajištění sponzorů, sestavení programu ) nebo organizací celé menší akce povinností vypracovat Závěrečnou seminární práci umožňujeme žákům rozvíjet osobní i odborný potenciál, tvořivost a zodpovědnost za dokončení zahájených aktivit motivujeme žáky k dosahování úspěchu tím, že je odměňujeme a chválíme za dosažené výsledky v nepovinných aktivitách a soutěžích 3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ve škole není vybudován bezbariérový přístup. Je možná jen integrace žáků s lehčím tělesným postižením, nevyžadujícím bezbariérové úpravy. Ve všech těchto případech spolupracujeme prostřednictvím výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů s Pedagogicko psychologickou poradnou a příslušnými odbornými institucemi a úřady. Jinak zajišťujeme tyto podmínky: individuální vzdělávací plán individuální přístup učitelů a jejich spolupráce možnost zapůjčení učebnic a učebních pomůcek, kopírování učebních materiálů vhodná motivace ke studiu, vhodné učební metody častější kontakt třídních učitelů se zákonnými zástupci případná pomoc při začleňování do kolektivu třídy využití školního Moodle e-learningové studium Zákonní zástupci žáků se sociálním znevýhodněním mohou požádat o finanční příspěvek na akce pořádané školou Občanské sdružení při PGS. Žákům se specifickými poruchami učení diagnostikovanými PPP vycházíme vstříc úpravou podmínek. V jakékoliv fázi vzdělávání je přihlédnuto k doporučením PPP. Po konzultaci s PPP se snažíme zajistit kromě výše uvedeného: vytvoření vhodných podmínek při přijímacím řízení, důležité je včasné informování školy ze strany rodičů, pokud byla porucha již dříve diagnostikována zohlednění jejich potřeb a specifických nároků všemi pedagogy volbu individuálního tempa možnost rozdělení učiva na menší celky vhodnou motivaci k další práci vhodnou podporu založenou na spolupráci zákonných zástupců, školy a pracovníků PPP, nebo jiných odborníků využití školního Moodle e-learningové studium 14

15 3.7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci našeho gymnázia mohou pro svůj rozvoj využít následujících možností: individuální vzdělávací plány účast na školních i mezinárodních projektech olympiády a odborné soutěže, SOČ spolupráce s MU - projekt Partnerství ve vzdělávání individuální přístup případnou pomoc při začleňování do kolektivu třídy spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují korespondenční semináře konzultace s koordinátorem pro talentovanou mládež využití školního Moodle e-learningové studium 3.8. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsme integrovali do jednotlivých předmětů a do práce třídních učitelů - viz tabulky: Nižší stupeň osmiletého gymnázia Název tematického okruhu OV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA I.Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopnosti poznávání ČJ, Fy ČJ, Fy AJ, RJ, Fy RJ, Ch, Bi, Fy 2. Sebepoznání a sebepojetí Adaptační kurz NJ, RJ, Bi AJ, NJ, RJ 3. Seberegulace a sebeorganizace Adaptační kurz Ch 4. Psychohygiena Všechny předměty Adaptační kurz Všechny předměty Všechny předměty 5. Kreativita ČJ, Fy, Hv ČJ, Fy, Hv Hv II.Sociální rozvoj 1. Poznávání lidí 2. Mezilidské vztahy 3. Komunikace Adaptační kurz ČJ RJ, Bi Fy Adaptační kurz Fy, EVh Adaptační kurz ČJ, Fy ČJ, Fy, EVh ČJ, AJ, NJ, RJ, Dě, Fy ČJ, AJ, NJ, RJ, Fy, EVh Všechny předměty ČJ, RJ, Ch, Fy, EVh ČJ, AJ, NJ, Ch, Fy, EVh 4. Kooperace a kompetice Adaptační kurz ČJ Ch III.Morální rozvoj 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 2. Hodnoty, postoje, praktická etika Fy, Tv Adaptační kurz Tv Adaptační kurz Ch, Fy Fy Ch AJ AJ 15

16 Osobnostní a sociální výchova Pozn.: Tematické okruhy PT Osobnostní a sociální výchova je možno integrovat v každém ročníku do všech předmětů jako součást běžné výuky a součást každodenní práce třídního učitele. Environmentální výchova Název tematického okruhu NV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Ekosystémy Dě, Bi Dě, Bi Bi 2. Základní podmínky života Dě, Z Dě, Ch, Bi Ch Ch, Bi 3. Lidské aktivity a životní prostředí 4. Vztah člověka a prostředí Realizace také probíhá v projektu EKOLEČKO. ČJ, Bi ČJ, Ch, Bi ČJ, Dě, Ch RJ, Ch, Bi ČJ, On, Bi, Fy ČJ, On, Ch, Bi ČJ, Dě, Ch NJ, RJ, Z, Ch, Bi Výchova demokratického občana Název tematického okruhu VDO PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Občanská společnost a škola AJ, On On, Dě AJ Z 2. Občan, občanská společnost a stát ČJ, AJ ČJ ČJ, AJ, Ch ČJ, On 3. Formy participace občanů v politickém životě 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování On On Dě On On, Dě On, Ch Dě, Ch On, Z, Ch Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu EGS PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Evropa a svět nás zajímá AJ, Dě Dě, Ch AJ, NJ, RJ, Dě ČJ, RJ, Ch 2. Objevujeme Evropu a svět EVh AJ RJ, Dě, Hv On, Ch 3. Jsme Evropané AJ, Dě AJ, Dě AJ, N, RJ, Hv On, Ch 16

17 Multikulturní výchova Název tematického okruhu MKV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Kulturní diference ČJ, AJ, On, EVh AJ, On, Dě, EVh ČJ, AJ, RJ, Hv ČJ, AJ, RJ, EVh 2. Lidské vztahy Ch ČJ, RJ RJ, Ch 3. Etnický původ On, Dě On, Dě Bi 4. Multikulturalita ČJ, RJ, Dě RJ 5. Princip sociálního smíru a solidarity Ch Mediální výchova Název tematického okruhu MEDV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ, Fy Ch, Fy ČJ, Ch, Fy ČJ, RJ, Z, Ch, Bi, Fy On On, Dě, Ch ČJ, Dě, Ch RJ, Ch 3. Stavba mediálních sdělení - tvorba ČJ ČJ ČJ 4. Vnímání autora mediálních sdělení ČJ, Bi 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Dě ČJ, Ch 6. Tvorba mediálních sdělení AJ AJ ČJ 7. Práce v realizačním týmu Fy Fy Dě, Fy ČJ, Bi, Fy Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OV kvinta sexta septima oktáva 1. Poznávání a rozvoj vlastní Adp.kurz osobnosti AJ, EVh Ch, AJ, EVh Bi, Ch, AJ AJ 2. Seberagulace, organizační Bi-bloky Bi-bloky, dovednosti a efektivní řešení Adp.kurz EVh problémů Ch, EVh Ch AJ ČJ, EVv, 3. Sociální komunikace AJ, EVh Adp.kurz EVv, AJ, EVh Bi AJ 17

18 4. Morálka všedního dne 5. Spolupráce a soutěž Adp.kurz AJ, EVh EVV,Ch,EVh Adp.kurz Ch, EVh AJ, Bi EVv, Ch, EVh Ch Bi Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu EGS kvinta sexta septima oktáva 1. Globalizační a rozvojové procesy Z Z, AJ ZSV, Dě, Bi 2. Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 3. Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce ZSV, Z Dě, Bi Z Z Dě, AJ 4. Žijeme v Evropě ČJ, Dě, Z, AJ, EVh Dě, AJ, EVh ZSV, Dě Vídeň AJ Praha 5. Vzdělávání v Evropě a ve světě ZSV Multikulturní výchova Název tematického okruhu MKV kvinta sexta septima oktáva 1. Základní problémy sociokulturních ZSV,RJ, EVh, Z, EVh, AJ ZSV, Dě, Bi AJ, NJ rozdílů AJ, Z 2. Psychosociální aspekty interkulturality 3. Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí RJ RJ, EVh RJ RJ, EVh AJ, ZSV Vídeň Praha Environmentální výchova Název tematického okruhu ENV kvinta sexta septima oktáva 1. Problematika vztahů organismů a prostředí AJ, Z 2. Člověk a životní prostředí EVv, Dě, Z 3. Životní prostředí regionu a české republiky Zdravý životní styl - kurz Fy, ČJ Zdravý životní styl - kurz Z, Fy Zdravý životní styl - kurz Bi Bi, Fy Bi, Fy AJ, NJ NJ 18

19 Mediální výchova Název tematického okruhu MEDV kvinta sexta septima oktáva 1. Média a mediální produkce Dě, Fy Fy, ČJ Fy AJ 2. Mediální produkty a jejich významy AJ, NJ, ČJ ČJ ZSV, Dě AJ 3. Uživatelé ČJ 4. Účinky mediální produkce a vliv médií ZSV ČJ AJ, ČJ 5. Role médií v moderních dějinách ZSV ČJ Dě Kurzy Ročník V. VI. VII. VIII. Název akce 1. Preventivní kurz Kurz v přírodě zaměřený na poznání kolektivu, utváření vztahů v kolektivu, role žáka v kolektivu a budování týmu 2. Sport a zdraví Zimní sportovní kurz v přírodě zaměřený na zimní sporty, první pomoc, rizika při pobytu v horách, řešení krizových situací 1. Zdravý životní styl a ekologie ve škole, doma a v regionu Kurz zaměřený na zásady správné životosprávy a na ekologické problémy ve škole, doma i v regionu. 1. Vídeň - kulturněhistorická exkurze do Vídně 2. Organizace společenské akce 1. Praha a Evropa Kulturněhistorická exkurze do Prahy Podmínka pro započtení akce účast na kurzu účast na kurzu účast na kurzu účast + vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné práce (výstavy) o Vídni účast na organizaci účast + vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné práce (výstavy, prezentace) o Praze Náhradní plnění účast na školních aktivitách zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů kurz první pomoci prezentace nebo odborný referát na dané téma vytvoření programu pro skupinu turistů podle zadání zajištění sponzorského daru do tomboly sestavení programu pro skupinu turistů v Praze dle zadání vyučujícího 19

20 Kurzy jsou součástí ŠVP, a proto jsou částí závazného vzdělávání pro všechny žáky. Je v zájmu školy, aby se kurzů účastnily co nejúplnější třídní nebo ročníkové kolektivy, proto předpokládáme: účast třídního učitele pokud je to možné v případě neúčasti žáka nutnost náhradního plnění není-li splněna uvedená podmínka, nejsou splněny podmínky pro uzavření klasifikačního období. Každý kurz obsahuje: tematické celky z PT Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova témata z oblastí Člověk a svět práce a Člověk a zdraví Každý kurz bude mít jednoznačný výstup v jedné z těchto forem tak, aby byla vždy doložitelná účast žáka. zpracovaný projekt závěrečná zpráva žáka výrobek, dílo, literární zpracování, mediální sdělení protokol Přehled průřezových témat a použitých zkratek: PT - Průřezové téma OV - Osobnostní a sociální výchova VDO - Výchova demokratického občana EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV - Multikulturní výchova ENV - Environmentální výchova MED - Mediální výchova ČJ - Český jazyk a literatura Bi - Biologie AJ - Anglický jazyk Fy - Fyzika NJ - Německý jazyk IVT - Informační a výpočetní technika RJ - Ruský jazyk EVh - Estetická výchova-hudební On - Občanská nauka EVv - Estetická výchova-výtvarná Dě - Dějepis TV - Tělesná výchova a zdraví M - Matematika ZSV - Základy společenských věd Z - Zeměpis Ch - Chemie 20

21 4. Učební plán 4.1. Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblasti Předmět I. II. III. IV. celkem SP, D, Z Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura 5 4, ,5 1,5 D Anglický jazyk cizí jazyk volitelný D Člověk a společnost 1 SP Občanská nauka Z Dějepis D Matematika a její aplikace Matematika 5 4, ,5+1 3,5 D Člověk a příroda Zeměpis SP 10 D Informační a komunikační technologie Umění a kultura Chemie Biologie Fyzika IVT SP 1 D Estetická výchova hudební a výtvarná Člověk a zdraví TV D celkem SP + 24 D + 1 Z Poznámky k učebnímu plánu Estetická výchova zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu, každé jako samostatný předmět jednu a půl hodiny týdně v primě a v sekundě a jednu hodinu v tercii a v kvartě. Téma Člověk a svět práce (SP) jsme zařadili do našeho učebního plánu následně: tematický okruh Svět práce jsme integrovali do občanské nauky v tercii a v kvartě s hodinou týdně navíc v tercii. Hodinu týdně jsme přidělili tematickému okruhu Práce s laboratorní technikou, který jsme integrovali do předmětů biologie, chemie a fyzika jako blok cvičení v kvartě, jehož hodnocení je součástí hodnocení příslušných předmětů (Bi, Ch, Fy). Jednu hodinu jsme přidělili tematickému okruhu Využití digitálních technologií v rámci IVT. Disponibilní časovou dotaci 24 hodin (D) jsme využili takto: šest hodin jsme přidělili povinně volitelnému předmětu Druhý cizí jazyk, tři a půl hodiny matematice, deset hodin vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jednu hodinu IVT, jednu a půl hodiny českému jazyku a literatuře, jednu hodinu tělesné výchově a jednu hodinu vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Výchovu ke zdraví (Z) jsme integrovali do předmětu Občanská nauka s hodinou týdně navíc v sekundě. Některé výstupy jsme integrovali do předmětů biologie, chemie, fyzika a tělesná výchova. Jako nepovinný předmět škola nabízí náboženství. 21

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více