Purkyňovo gymnázium Strážnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Purkyňovo gymnázium Strážnice"

Transkript

1 Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2

3 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací program: osmiletý Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Purkyňovo gymnázium Strážnice Adresa: Masarykova 379, Strážnice IČO: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitel školy: RNDr. Václav Matyáš,CSc. Koordinátor pro tvorbu ŠVP: PhDr. Jaroslava Večeřová Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakty: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2009 RNDr. Václav Matyáš,CSc., ředitel 3

4 4

5 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Historie školy Velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka + Základy společenských věd Dějepis Matematika Zeměpis Chemie Biologie

6 5.11. Fyzika Informatika a výpočetní technika Estetická výchova hudební Estetická výchova výtvarná Tělesná výchova a zdraví Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy Dodatek

7 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Školství ve Strážnici má dlouholetou tradici. V roce 1577 zde byla zřízena vyšší bratrská škola. Mezi její nejznámější studenty patří Jan Ámos Komenský. V roce 1633 přišli do Strážnice piaristé, kteří se věnují vzdělávání a v roce 1634 otevírají gymnázium. Když v roce 1883 piaristické gymnázium zaniklo, správa města a místní inteligence po dlouholetých jednáních dosáhli v roce 1896 souhlasu ke zřízení českého státního gymnázia. Ve školním roce 1897/1898 bylo zahájeno vyučování v náhradních prostorách. V roce srpna - byla slavnostně otevřena budova gymnázia, jejíž stavba trvala necelý rok a která po rekonstrukcích slouží škole dodnes. Časem tyto prostory nestačily pro neustále se zvyšující počet žáků a bylo nutné přistavět školní jídelnu, tělocvičnu i nové vyučovací prostory. Od roku 1948 procházelo české školství přestavbou. Ze školy se stala jedenáctiletá střední škola, dvanáctiletá střední škola, všeobecně vzdělávací škola. Pak se škola vrátila k pojmenování gymnázium. Od roku 1956 nesla u svého názvu přídomek Marie Kudeříkové, bývalé žákyně strážnického gymnázia popravené nacisty. Po roce 1989 došlo opět ke změně názvu na Purkyňovo gymnázium a tento název má škola dodnes. Škola má tedy více jak stoletou tradici a během těch dlouhých let dokázala svou existenci vždy obhájit. Za tuto dlouhou dobu zde působila řada významných osobností a škola dala základ pro profesní rozvoj celé řadě žáků, z nichž se stali výborní lékaři, právníci, vědci, učitelé, politici, herci apod. V současnosti má všechny předpoklady pro další dlouhou úspěšnou budoucnost - moderní vybavení, kvalitní pedagogický sbor a velký počet zájemců o studium Velikost školy Purkyňovo gymnázium je všeobecně vzdělávací škola se čtyřletým a osmiletým studiem, která připravuje žáky ke studiu na všech typech vysokých škol. Celková kapacita je 490 žáků, pro osmileté studium maximálně 245 žáků, pro čtyřleté maximálně 260 žáků. Školní jídelna má kapacitu 480 osob Vybavení školy Gymnázium má velmi dobré materiální podmínky pro kvalitní výuku. Celkem je k dispozici 28 učeben. Z toho odborné učebny pro Bi, F, Ch, Z, D, laboratoře (Ch, F, Bi), 3 jazykové učebny, 2 učebny IVT, odborná učebna pro Hv a Vv. Dále má škola také knihovnu, školní jídelnu, bufet, tělocvičnu a venkovní asfaltové a travnaté hřiště a školní galerii. Bohužel kolem školy není dostatek místa na vybudování atletického areálu. Starobylá aula slouží k pořádání koncertů, přednášek a k jiným společným aktivitám. Odborné učebny Bi, F, Ch, Z jsou stupňovité (kromě D) a jsou vybaveny televizním okruhem s videem, kamerou a dataprojektorem. Dvě učebny IVT mají odpovídající množství počítačů a dataprojektory. Počítač pro žáky je také ve školní knihovně. Všechny počítače ve škole jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech. Jazykové učebny jsou vybaveny televizním okruhem, zatím jedna učebna je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou a dataprojektorem. 7

8 2.4. Pedagogický sbor Na gymnáziu učí počet učitelů odpovídající počtu žáků v daném školním roce (kolem 30), ředitel a zástupce ředitele. Ve sboru je téměř polovina mužů, což v dnešních školách není běžné. Sbor je věkově pestrý - od začínajících učitelů až po zkušené dlouholeté pedagogy. Všichni jsou aprobováni a kvalifikováni. Na škole působí jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence, koordinátor pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, koordinátor pro tvorbu ŠVP, kteří mají odborné vzdělání získané studiem k výkonu specializovaných činností, koordinátor pro práci s talentovanou mládeží a externí učitel náboženství. Učitelé mají zájem se vzdělávat, a proto se v rámci DVVP účastní různých kurzů a školení. Jsou sdruženi podle vyučovaných předmětů do šesti předmětových komisí, ve kterých spolupracují, promýšlejí další strategie a řeší aktuální požadavky a problémy. Předsedové těchto komisí jsou mimo jiné poradním orgánem ředitele školy Charakteristika žáků Většina žáků dojíždí do školy z okolních menších měst (Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Ostroh, Bzenec) a obcí, především z Veselska, Horňácka a z Hodonínska, výjimečně z Uh. Hradišťska a Břeclavska. Dopravní dostupnost je dobrá a možná jak vlakem, tak i autobusem. Škola se nachází v regionu s dosti velkou nezaměstnaností Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se účastní mezinárodních projektů v rámci Sokrates Benediktini a cisterciáci v Evropě. Na tomto projektu spolupracujeme s naším dlouholetým partnerem - gymnáziem v Herxheimu-Porýní-Falc. Zapojili jsme se také do mezinárodního projektu Ekoškola, Globe a národních projektů Živá voda pro obec. V roce 2007 jsme získali prestižní titul Ekoškola, který jsme v roce 2012 obhájili podruhé a jako jediné gymnázium v České republice jsme získali tento titul již potřetí, tentokrát na čtyři roky ( ). V letech se účastníme spolu se školami z Polska, Španělska a Portugalska Projektu Sokrates: Different nations, one goal: Togetherness. Ve škole jsou také realizovány projekty: CZ.1.07./1.1.02/ Výuka matematiky, fyzika a deskriptivní geometrie na počítači. CZ.1.07./1.3.10/ Zapojení ICT a e-learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Slovácko. Byl zahájen projekt CZ.1.07/1.5.00/ Moderní škola EU peníze středním školám (šablony). Jsme také partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno v projektu Partnerství ve vzdělávání. Tento projekt má posilovat zájem žáků o studium na této univerzitě a přispívat k posilování kvality středoškolského vzdělávání. Od roku 2006 probíhá každoroční výměnný pobyt s nizozemskou střední školou Nehalennia v Middelburgu. Na podzim pobývají naši žáci v rodinách v Nizozemí a účastní se týdenního programu, na jaře přijíždí žáci z Nizozemí do Strážnice. Dorozumívacím jazykem je angličtina Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola velmi dobře spolupracuje se školskou radou, s Občanským sdružením při PGS, které podporuje odpolední práce na Internetu a další mimoškolní kulturní, sportovní a vzdělávací akce žáků. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín pravidelně škola organizuje okresní kola Olympiády z německého jazyka a Dějepisné olympiády. 8

9 Spolupráce školy s městem je realizována zejména přednáškami pro strážnickou veřejnost v aule školy a kulturními akcemi školní cimbálové muziky podle potřeb města. Dále spolupracujeme s řadou dalších organizací, občanských nebo zájmových sdružení. Velmi dobrá je spolupráce s Kulturním domem Strážničan, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Veselí nad Moravu, VIS Bílé Karpaty, Ústavem lidové kultury ve Strážnici, Muzejním spolkem ve Strážnici, Kordárnou Velká nad Veličkou. Další organizace, s kterými spolupracujeme jsou: SONS - oblastní pobočka Kyjov, Občanské sdružení Život dětem, ACET, TJ Jiskra Strážnice, Domov pro seniory, DEV Lipka Brno. Dvakrát ročně jsou organizovány pro rodiče třídní schůzky. Rodiče mají možnost přístupu k informačnímu systému školy přes internet, kde získají veškeré informace týkající se výuky a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mohou také kdykoliv individuálně konzultovat s učiteli a být s nimi v kontaktu přes telefon nebo . Další informace o dění ve škole lze nalézt na nebo v průběhu Dne otevřených dveří, který je pořádán každoročně v prosinci. Škola má také každý rok svůj prezentační stánek na Veletrhu vzdělávání okresu Hodonín. 9

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Škola nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech - osmiletém a čtyřletém, ve kterých poskytujeme úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Žáky připravujeme především k dalšímu studiu na vysoké škole, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu, nezanedbatelné je i budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro celoživotní učení. Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez specifického zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Klademe důraz na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese. Hlavní rysy našeho vzdělávacího programu pro osmileté studium: účelné rozložení základního - společného učiva do nižších ročníků možnost profilace ve vyšších ročnících studia podle zájmu a zaměření žáka - volitelné předměty podpora jazykového vzdělávání podpora výuky informačních technologií podpora environmentálního vzdělávání budování pozitivního vztahu ke vzdělávání podpora budování zdravého životního stylu udržování bezpečného, přátelského a zdravého sociálního klimatu ve škole Žáci od primy povinně studují angličtinu, další cizí jazyk (německý nebo ruský) přibírají v tercii. V primě se žáci zúčastní Adaptačního pobytu, který je zaměřen na problémy přechodu na střední školu, na vytváření nových kolektivů. V tercii a kvintě se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. V kvintě se zúčastní dalšího pobytu zaměřeného na zdravé klima ve třídě a prevenci patologických jevů. V posledním týdnu školního roku probíhají Dny netradiční výuky. Pro žáky jsou připraveny různé druhy kurzů, ze kterých si mohou vybírat podle svých zájmů a zdokonalovat se ve sportu nebo získávat dovednosti a znalosti z různých oblastí. Třída kvarta realizuje projekt Ekolečko. Zapojujeme se i do mezinárodních projektů. Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Během celého studia klademe důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. Náš vzdělávací program vychází z prioritního cíle - kvalitně připravit absolventy k přijetí na vysokou školu a k dalšímu studiu na vysoké škole a celoživotnímu vzdělávání. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně - projekt Partnerství ve vzdělávání, abychom rozvíjeli zájem žáků o studium na této univerzitě a posílili kvalitu středoškolského vzdělávání Profil absolventa Profil absolventa Purkyňova gymnázia vychází z našich výchovných a vzdělávacích strategií a ze zaměření školy. Vedeme a vzděláváme žáky tak, že po absolvování kvarty - 10

11 posledního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a zároveň posledního ročníku povinné školní docházky žák: je vybaven klíčovými kompetencemi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech je vybaven znalostmi a dovednostmi, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) úrovni A1 - A2 Po absolvování posledního ročníku osmiletého studia žák: má takové kompetence (znalosti a dovednosti), které mu umožní uspět u maturity a složit zkoušku na zvolenou vysokou školu a pokračovat v dalším vysokoškolském studiu je schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný je schopen prakticky používat ICT při své práci i pro své vzdělávání je schopen samostatně se učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi a dále je rozvíjet je schopen pracovat v týmu v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají dle SERR úrovni B1 - B2 a je připraven složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek Tento profil absolventa platí v případě, že žák využije podle svých schopností všech možností, které mu škola nabízí Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 671/2004 Sb., v platném znění. Podle těchto předpisů stanoví ředitel školy jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech do osmiletého studia pro daný školní rok. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí, které je dáno aplikací těchto kritérií, a to v počtu povoleném pro každý školní rok zřizovatelem. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách školy Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a příslušnou vyhláškou, v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část Povinné zkoušky: 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí maturant uspět u všech tří povinných zkoušek. 11

12 Žák si může zvolit (ale nemusí) maximálně 3 nepovinné zkoušky z této nabídky: další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. Profilová část Profilová část je v kompetenci ředitele školy. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. Povinné zkoušky: Žák může konat maximálně jednu zkoušku formou maturitní práce. Žák si vybere 2 povinné zkoušky z této nabídky: český jazyk a literatura, další cizí jazyk, základy společenských věd, seminář ze společenských věd, matematika, biologie, seminář z biologie, chemie, seminář z chemie, dějepis, seminář z dějepisu, zeměpis, fyzika, seminář z fyziky, informatika a výpočetní technika, estetická výchova. Forma povinných zkoušek: český jazyk - maturitní práce další cizí jazyk - ústní zkouška základy společenských věd - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář ze společenských věd - maturitní práce matematika - ústní zkouška biologie - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z biologie - maturitní práce chemie - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z chemie - maturitní práce dějepis - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z dějepisu - maturitní práce zeměpis - ústní zkouška fyzika - ústní zkouška nebo maturitní práce seminář z fyziky - maturitní práce informatika a výpočetní technika - maturitní práce estetická výchova - maturitní práce + praktická část nebo ústní zkouška + praktická část programování - ústní zkouška Nepovinné zkoušky: Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky, nepovinné zkoušky se konají vždy jako ústní zkoušky. Neúspěch u nepovinných zkoušek ve společné nebo profilové části nemá vliv na úspěšné vykonání maturitní zkoušky. 12

13 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení pozitivně motivujeme žáky k učení prostřednictvím příkladů využití učiva v praxi vedeme žáky k využívání dalších zdrojů informací vedeme žáky k systemizaci poznatků zařazujeme do výuky takové činnosti, které vedou k rozvíjení žákovy paměti vedeme žáky k práci s chybou tak, aby vyhledávání chyby v práci vlastní i cizí bylo motivem zvládnout poznatky a postupy, které dosud neznali podporujeme samostatnost a tvořivost motivujeme k učení povinným používáním Školního diáře PGS vedeme žáky k plánování a organizování učení a dalších činností Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k tomu, aby dovednosti a poznatky získané v jednom předmětu dokázali využívat a vhodně uplatňovat i v jiných předmětech vedeme žáky k sebehodnocení a k objektivnímu hodnocení spolužáků podporujeme žáky v nalézání různých postupů při řešení problémů učíme žáky nebát se problémů - problém je výzva, ne hrozba podporujeme týmovou práci při řešení problémů Kompetence komunikativní co nejvíce zařazujeme samostatná vystoupení žáků vedeme žáky k věcné argumentaci, k rozlišování důležitosti informací vedeme žáky k aktivitě při vyučování vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni učíme žáky obhajovat svůj názor vhodnou formou a vhodně argumentovat učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky a respektovat názory druhých Kompetence sociální a personální motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a umožňujeme žákům účast na tvorbě pravidel podporujeme spolupráci mezi žáky Kompetence občanské důsledně kontrolujeme plnění zadaných úkolů vedeme žáky k ohleduplnosti k životnímu prostředí a k respektování přírody vedeme žáky k účasti na kulturních, sportovních a jiných vhodných akcích pořádaných školou i jinými organizacemi vedeme žáky k pochopení a uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní umožňujeme žákům prezentovat v prostorách školy výsledky jejich práce napomáháme žákům v další odborné a profesní orientaci 13

14 vedeme žáky k získávání správných pracovních návyků vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví při jakékoliv činnosti a k plnění povinností a závazků Kompetence k podnikavosti vedeme žáky k tomu, aby se při volbě seminářů a cvičení rozhodovali podle svého dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření tím, že jim poskytujeme co nejvíce informací o studiu na VŠ při organizaci společenských a kulturních akcí pořádaných školou vedeme žáky k zodpovědnosti za zdárný průběh akce tím, že je pověřujeme zabezpečením dílčích úkolů (např. výzdoba, nácvik tanečního nebo hudebního vystoupení, zajištění sponzorů, sestavení programu ) nebo organizací celé menší akce povinností vypracovat Závěrečnou seminární práci umožňujeme žákům rozvíjet osobní i odborný potenciál, tvořivost a zodpovědnost za dokončení zahájených aktivit motivujeme žáky k dosahování úspěchu tím, že je odměňujeme a chválíme za dosažené výsledky v nepovinných aktivitách a soutěžích 3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ve škole není vybudován bezbariérový přístup. Je možná jen integrace žáků s lehčím tělesným postižením, nevyžadujícím bezbariérové úpravy. Ve všech těchto případech spolupracujeme prostřednictvím výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů s Pedagogicko psychologickou poradnou a příslušnými odbornými institucemi a úřady. Jinak zajišťujeme tyto podmínky: individuální vzdělávací plán individuální přístup učitelů a jejich spolupráce možnost zapůjčení učebnic a učebních pomůcek, kopírování učebních materiálů vhodná motivace ke studiu, vhodné učební metody častější kontakt třídních učitelů se zákonnými zástupci případná pomoc při začleňování do kolektivu třídy využití školního Moodle e-learningové studium Zákonní zástupci žáků se sociálním znevýhodněním mohou požádat o finanční příspěvek na akce pořádané školou Občanské sdružení při PGS. Žákům se specifickými poruchami učení diagnostikovanými PPP vycházíme vstříc úpravou podmínek. V jakékoliv fázi vzdělávání je přihlédnuto k doporučením PPP. Po konzultaci s PPP se snažíme zajistit kromě výše uvedeného: vytvoření vhodných podmínek při přijímacím řízení, důležité je včasné informování školy ze strany rodičů, pokud byla porucha již dříve diagnostikována zohlednění jejich potřeb a specifických nároků všemi pedagogy volbu individuálního tempa možnost rozdělení učiva na menší celky vhodnou motivaci k další práci vhodnou podporu založenou na spolupráci zákonných zástupců, školy a pracovníků PPP, nebo jiných odborníků využití školního Moodle e-learningové studium 14

15 3.7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci našeho gymnázia mohou pro svůj rozvoj využít následujících možností: individuální vzdělávací plány účast na školních i mezinárodních projektech olympiády a odborné soutěže, SOČ spolupráce s MU - projekt Partnerství ve vzdělávání individuální přístup případnou pomoc při začleňování do kolektivu třídy spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují korespondenční semináře konzultace s koordinátorem pro talentovanou mládež využití školního Moodle e-learningové studium 3.8. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsme integrovali do jednotlivých předmětů a do práce třídních učitelů - viz tabulky: Nižší stupeň osmiletého gymnázia Název tematického okruhu OV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA I.Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopnosti poznávání ČJ, Fy ČJ, Fy AJ, RJ, Fy RJ, Ch, Bi, Fy 2. Sebepoznání a sebepojetí Adaptační kurz NJ, RJ, Bi AJ, NJ, RJ 3. Seberegulace a sebeorganizace Adaptační kurz Ch 4. Psychohygiena Všechny předměty Adaptační kurz Všechny předměty Všechny předměty 5. Kreativita ČJ, Fy, Hv ČJ, Fy, Hv Hv II.Sociální rozvoj 1. Poznávání lidí 2. Mezilidské vztahy 3. Komunikace Adaptační kurz ČJ RJ, Bi Fy Adaptační kurz Fy, EVh Adaptační kurz ČJ, Fy ČJ, Fy, EVh ČJ, AJ, NJ, RJ, Dě, Fy ČJ, AJ, NJ, RJ, Fy, EVh Všechny předměty ČJ, RJ, Ch, Fy, EVh ČJ, AJ, NJ, Ch, Fy, EVh 4. Kooperace a kompetice Adaptační kurz ČJ Ch III.Morální rozvoj 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 2. Hodnoty, postoje, praktická etika Fy, Tv Adaptační kurz Tv Adaptační kurz Ch, Fy Fy Ch AJ AJ 15

16 Osobnostní a sociální výchova Pozn.: Tematické okruhy PT Osobnostní a sociální výchova je možno integrovat v každém ročníku do všech předmětů jako součást běžné výuky a součást každodenní práce třídního učitele. Environmentální výchova Název tematického okruhu NV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Ekosystémy Dě, Bi Dě, Bi Bi 2. Základní podmínky života Dě, Z Dě, Ch, Bi Ch Ch, Bi 3. Lidské aktivity a životní prostředí 4. Vztah člověka a prostředí Realizace také probíhá v projektu EKOLEČKO. ČJ, Bi ČJ, Ch, Bi ČJ, Dě, Ch RJ, Ch, Bi ČJ, On, Bi, Fy ČJ, On, Ch, Bi ČJ, Dě, Ch NJ, RJ, Z, Ch, Bi Výchova demokratického občana Název tematického okruhu VDO PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Občanská společnost a škola AJ, On On, Dě AJ Z 2. Občan, občanská společnost a stát ČJ, AJ ČJ ČJ, AJ, Ch ČJ, On 3. Formy participace občanů v politickém životě 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování On On Dě On On, Dě On, Ch Dě, Ch On, Z, Ch Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu EGS PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Evropa a svět nás zajímá AJ, Dě Dě, Ch AJ, NJ, RJ, Dě ČJ, RJ, Ch 2. Objevujeme Evropu a svět EVh AJ RJ, Dě, Hv On, Ch 3. Jsme Evropané AJ, Dě AJ, Dě AJ, N, RJ, Hv On, Ch 16

17 Multikulturní výchova Název tematického okruhu MKV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Kulturní diference ČJ, AJ, On, EVh AJ, On, Dě, EVh ČJ, AJ, RJ, Hv ČJ, AJ, RJ, EVh 2. Lidské vztahy Ch ČJ, RJ RJ, Ch 3. Etnický původ On, Dě On, Dě Bi 4. Multikulturalita ČJ, RJ, Dě RJ 5. Princip sociálního smíru a solidarity Ch Mediální výchova Název tematického okruhu MEDV PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA 1. Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ, Fy Ch, Fy ČJ, Ch, Fy ČJ, RJ, Z, Ch, Bi, Fy On On, Dě, Ch ČJ, Dě, Ch RJ, Ch 3. Stavba mediálních sdělení - tvorba ČJ ČJ ČJ 4. Vnímání autora mediálních sdělení ČJ, Bi 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Dě ČJ, Ch 6. Tvorba mediálních sdělení AJ AJ ČJ 7. Práce v realizačním týmu Fy Fy Dě, Fy ČJ, Bi, Fy Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OV kvinta sexta septima oktáva 1. Poznávání a rozvoj vlastní Adp.kurz osobnosti AJ, EVh Ch, AJ, EVh Bi, Ch, AJ AJ 2. Seberagulace, organizační Bi-bloky Bi-bloky, dovednosti a efektivní řešení Adp.kurz EVh problémů Ch, EVh Ch AJ ČJ, EVv, 3. Sociální komunikace AJ, EVh Adp.kurz EVv, AJ, EVh Bi AJ 17

18 4. Morálka všedního dne 5. Spolupráce a soutěž Adp.kurz AJ, EVh EVV,Ch,EVh Adp.kurz Ch, EVh AJ, Bi EVv, Ch, EVh Ch Bi Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tematického okruhu EGS kvinta sexta septima oktáva 1. Globalizační a rozvojové procesy Z Z, AJ ZSV, Dě, Bi 2. Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 3. Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce ZSV, Z Dě, Bi Z Z Dě, AJ 4. Žijeme v Evropě ČJ, Dě, Z, AJ, EVh Dě, AJ, EVh ZSV, Dě Vídeň AJ Praha 5. Vzdělávání v Evropě a ve světě ZSV Multikulturní výchova Název tematického okruhu MKV kvinta sexta septima oktáva 1. Základní problémy sociokulturních ZSV,RJ, EVh, Z, EVh, AJ ZSV, Dě, Bi AJ, NJ rozdílů AJ, Z 2. Psychosociální aspekty interkulturality 3. Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí RJ RJ, EVh RJ RJ, EVh AJ, ZSV Vídeň Praha Environmentální výchova Název tematického okruhu ENV kvinta sexta septima oktáva 1. Problematika vztahů organismů a prostředí AJ, Z 2. Člověk a životní prostředí EVv, Dě, Z 3. Životní prostředí regionu a české republiky Zdravý životní styl - kurz Fy, ČJ Zdravý životní styl - kurz Z, Fy Zdravý životní styl - kurz Bi Bi, Fy Bi, Fy AJ, NJ NJ 18

19 Mediální výchova Název tematického okruhu MEDV kvinta sexta septima oktáva 1. Média a mediální produkce Dě, Fy Fy, ČJ Fy AJ 2. Mediální produkty a jejich významy AJ, NJ, ČJ ČJ ZSV, Dě AJ 3. Uživatelé ČJ 4. Účinky mediální produkce a vliv médií ZSV ČJ AJ, ČJ 5. Role médií v moderních dějinách ZSV ČJ Dě Kurzy Ročník V. VI. VII. VIII. Název akce 1. Preventivní kurz Kurz v přírodě zaměřený na poznání kolektivu, utváření vztahů v kolektivu, role žáka v kolektivu a budování týmu 2. Sport a zdraví Zimní sportovní kurz v přírodě zaměřený na zimní sporty, první pomoc, rizika při pobytu v horách, řešení krizových situací 1. Zdravý životní styl a ekologie ve škole, doma a v regionu Kurz zaměřený na zásady správné životosprávy a na ekologické problémy ve škole, doma i v regionu. 1. Vídeň - kulturněhistorická exkurze do Vídně 2. Organizace společenské akce 1. Praha a Evropa Kulturněhistorická exkurze do Prahy Podmínka pro započtení akce účast na kurzu účast na kurzu účast na kurzu účast + vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné práce (výstavy) o Vídni účast na organizaci účast + vytvoření skupinového příspěvku do závěrečné práce (výstavy, prezentace) o Praze Náhradní plnění účast na školních aktivitách zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů kurz první pomoci prezentace nebo odborný referát na dané téma vytvoření programu pro skupinu turistů podle zadání zajištění sponzorského daru do tomboly sestavení programu pro skupinu turistů v Praze dle zadání vyučujícího 19

20 Kurzy jsou součástí ŠVP, a proto jsou částí závazného vzdělávání pro všechny žáky. Je v zájmu školy, aby se kurzů účastnily co nejúplnější třídní nebo ročníkové kolektivy, proto předpokládáme: účast třídního učitele pokud je to možné v případě neúčasti žáka nutnost náhradního plnění není-li splněna uvedená podmínka, nejsou splněny podmínky pro uzavření klasifikačního období. Každý kurz obsahuje: tematické celky z PT Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova témata z oblastí Člověk a svět práce a Člověk a zdraví Každý kurz bude mít jednoznačný výstup v jedné z těchto forem tak, aby byla vždy doložitelná účast žáka. zpracovaný projekt závěrečná zpráva žáka výrobek, dílo, literární zpracování, mediální sdělení protokol Přehled průřezových témat a použitých zkratek: PT - Průřezové téma OV - Osobnostní a sociální výchova VDO - Výchova demokratického občana EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV - Multikulturní výchova ENV - Environmentální výchova MED - Mediální výchova ČJ - Český jazyk a literatura Bi - Biologie AJ - Anglický jazyk Fy - Fyzika NJ - Německý jazyk IVT - Informační a výpočetní technika RJ - Ruský jazyk EVh - Estetická výchova-hudební On - Občanská nauka EVv - Estetická výchova-výtvarná Dě - Dějepis TV - Tělesná výchova a zdraví M - Matematika ZSV - Základy společenských věd Z - Zeměpis Ch - Chemie 20

21 4. Učební plán 4.1. Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblasti Předmět I. II. III. IV. celkem SP, D, Z Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura 5 4, ,5 1,5 D Anglický jazyk cizí jazyk volitelný D Člověk a společnost 1 SP Občanská nauka Z Dějepis D Matematika a její aplikace Matematika 5 4, ,5+1 3,5 D Člověk a příroda Zeměpis SP 10 D Informační a komunikační technologie Umění a kultura Chemie Biologie Fyzika IVT SP 1 D Estetická výchova hudební a výtvarná Člověk a zdraví TV D celkem SP + 24 D + 1 Z Poznámky k učebnímu plánu Estetická výchova zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu, každé jako samostatný předmět jednu a půl hodiny týdně v primě a v sekundě a jednu hodinu v tercii a v kvartě. Téma Člověk a svět práce (SP) jsme zařadili do našeho učebního plánu následně: tematický okruh Svět práce jsme integrovali do občanské nauky v tercii a v kvartě s hodinou týdně navíc v tercii. Hodinu týdně jsme přidělili tematickému okruhu Práce s laboratorní technikou, který jsme integrovali do předmětů biologie, chemie a fyzika jako blok cvičení v kvartě, jehož hodnocení je součástí hodnocení příslušných předmětů (Bi, Ch, Fy). Jednu hodinu jsme přidělili tematickému okruhu Využití digitálních technologií v rámci IVT. Disponibilní časovou dotaci 24 hodin (D) jsme využili takto: šest hodin jsme přidělili povinně volitelnému předmětu Druhý cizí jazyk, tři a půl hodiny matematice, deset hodin vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jednu hodinu IVT, jednu a půl hodiny českému jazyku a literatuře, jednu hodinu tělesné výchově a jednu hodinu vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Výchovu ke zdraví (Z) jsme integrovali do předmětu Občanská nauka s hodinou týdně navíc v sekundě. Některé výstupy jsme integrovali do předmětů biologie, chemie, fyzika a tělesná výchova. Jako nepovinný předmět škola nabízí náboženství. 21

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace Ć. j.: PGS 308/2016 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté všeobecné studium

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně

Více

Zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost zvuková stránka slova a věty. Rozvrstvení národního jazyka. Jazykověda a její složky

Zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost zvuková stránka slova a věty. Rozvrstvení národního jazyka. Jazykověda a její složky Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Prima Roční hodinová dotace 180 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: správně třídí slovní druhy,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika.

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika. Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, Samostatně

Více