S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 10. schůze /10Z/2012 2/10Z/2012 3/10Z/2012 4/10Z/2012 5/10Z/2012 6/10Z/2012 bere na vědomí přehled významných aktivit a jednání členů Rady města Zlína za období od do udělení Ceny města Zlína za rok 2011 Lubomíru Morávkovi. bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 33/2011, tabulka č. 1 17, - rozpočtové opatření č. 1/2012, tabulka č. 1 2, - rozpočtové opatření č. 2/2012, tabulka č poskytnutí dotace ve výši ,- Kč pro společnost PRO - HOCKEY Cz.,s.r.o., Prvního pluku 621/8a, Praha 8 - Karlín, IČ , na Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let, pořádaném ve dnech ve Zlíně rozpočtové opatření č. 2/2012 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek výši finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína dle důvodové zprávy

2 7/10Z/2012 8/10Z/2012 9/10Z/ /10Z/ /10Z/2012 Změnu č. 1 Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině č příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy bere na vědomí odstoupení PhDr. Ireny Ondrové z funkce člena správní rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.,ič: , ke dni návrh na jmenování pana Ludvíka Pavlištíka do funkce člena správní rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.,ič: vyřazení z účtu rozestavěnosti u investiční akce - Plán odpadového hospodářství města Zlína jako odpis zmařené investice změnu Integrovaného plánu rozvoje města Zlína, jejímž předmětem je: 1. změna finančního harmonogramu realizace IPRM 2. změna časového harmonogramu realizace IPRM 3. doplnění monitorovacího indikátoru IPRM 4. úprava Smlouvy o realizaci IPRM vše dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení bere na vědomí koncepční studii Regenerace panelového sídliště Malenovice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení realizaci projektu Regenerace panelového sídliště Malenovice a 1. etapu z programu Podpora regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2012 a podání žádosti o dotaci na uvedený projekt pověřuje Ing. Jiřího Viktorína, člena Rady města Zlína, všemi potřebnými úkony souvisejícími se zajištěním přípravy projektové žádosti dle podmínek dotačního titulu a předložením poskytovateli dotace pověřuje MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem žádosti o dotaci spolufinancování z rozpočtu statutárního města Zlína z části finančních prostředků vyčleněných Komisi místní části Malenovice ve výši 4 mil. Kč v roce 2012 na dofinancování 1. etapy v případě získání dotace - 2 -

3 12/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2012 na dofinancování nákladů spojených s realizací projektu "Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy na silnici I/49" ve výši ,- Kč zajištění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2012 na realizaci projektu "Cyklistická stezka Louky - Malenovice, 1. etapa" uzavření dodatku k budoucí kupní smlouvě ze dne , jejímž předmětem bude budoucí prodej zastavěných částí pozemků p.č. 2144/79, 2660/60 a 2735/1 v k.ú. Zlín dle geometrického zaměření o celkové výměře do m2 po pravomocné kolaudaci bytových domů nejpozději do pro Manag, a.s., Zarámí 92, Zlín, IČ prodej části pozemku p.č. 665 k.ú. Mladcová o výměře do 100 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro oplocení RD ve výši dle CMZ, t.j. 800,-Kč/m2 prodej části pozemku p.č. 244/35 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření zahrady u RD bezúplatný převod pozemku st.p.č. 163/2 k.ú. Zlín o výměře 91 m2 do vlastnictví *** uzavření kupní smlouvy mezi Pozemkovým fondem České republiky, sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , IČ , jako prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem Zlín 1, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, o převodu nově vzniklých pozemků p. č. 1300/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2 a p. č. 1301/4 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 31 m2, v obci a k. ú. Zlín, oddělených Geometrickým plánem číslo /2011 ze dne z pozemků p. č. 1300/5 a p. č. 1301/1 v obci a k. ú. Zlín, za kupní cenu ve výši ,-- Kč a částku na úhradu správního poplatku z návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,-- Kč, pověřuje - MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem - 3 -

4 19/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 465/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m2 a p. č. 732 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 207 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ , jako převodcem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nabyvatelem, pověřuje Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem souhlasí s výkupem pozemku p. č. 884/3 k. ú. Lužkovice o výměře 132 m2, od vlastníků ***, za smluvní cenu 150,- Kč/m2 souhlasí s výkupem pozemku p. č. 884/4 k. ú. Lužkovice o výměře 285 m2, od vlastníka ***, za smluvní cenu 150,- Kč/m2 souhlasí s výkupem pozemku p. č. 884/5 k. ú. Lužkovice o výměře 169 m2, od vlastníků ***, za smluvní cenu 150,- Kč/m2 souhlasí s výkupem pozemku p. č. 884/6 k. ú. Lužkovice o výměře 207 m2, od vlastníka ***, za smluvní cenu 150,- Kč/m2 prominutí smluvní pokuty ve výši ,00 Kč za prodlení s předáním nebytových prostor na nám. Míru 66 ve Zlíně za dlužníkem CONEX, s.r.o., IČ: , se sídlem nám. Míru 66, Zlín a prominutí smluvní pokuty ve výši ,00 Kč za prodlení s předáním nebytových prostor na Vodní 4210, Zlín za dlužníkem *** zrušuje část usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 26/8Z/2011 ze dne ve znění sjednání splátkového kalendáře manželům ***, ke splácení celkového dluhu ve výši ,- Kč po 1 000,- Kč/měsíc po dobu 85 měsíců sjednání splátkového kalendáře manželům ***, ke splácení dluhu v celkové - 4 -

5 výši ,- po 1.000,- Kč/měsíc po dobu 68 měsíců. 26/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 sjednání splátkového kalendáře delšího 18 měsíců panu ***, ke splacení dluhu ve výši ,- Kč bez příslušenství, po 500,- Kč/měsíc, s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu". prodloužení termínu na zaplacení kupní ceny u přímého prodeje ve výši ,- Kč, domu čp. 193, Na Rusavě v k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín do tj. o 3 měsíce. přeřazení domu čp. 3309, Hrnčířská, Zlín, v k. ú. Zlín do domů určených k prodeji. prodej domů a zastavěných částí pozemků podle Pravidel pro prodej bytových jednotek, domů, ideálních podílů na nemovitostech a nebytových jednotek v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 23/12Z/2008, seznam č. 7/2011 žadatelů o prodej domů v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob - lokalita Podvesná, k. ú. Zlín. zvýšení dosud platné jednotné výše částky neinvestičních výdajů za jednoho žáka pro obce, které jsou povinny hradit na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, neinvestiční výdaje jiné obci a z nichž žáci dojíždějí do zlínských základních škol, ze současných 3 000,- Kč/žák/rok na 5 000,- Kč/žák/rok, a to od počátku školního roku 2012/2013. zvýšení dosud platné jednotné výše částky neinvestičních výdajů za jedno dítě pro obce, které nemají mateřskou školu a z nichž děti dojíždějí do zlínských mateřských škol, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, ze současných 3 000,- Kč/dítě/rok na 5 000,- Kč/dítě/rok, a to od počátku školního roku 2012/2013. změnu č. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvkové organizace, IČ , dle přílohy

6 33/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 změnu Statutu Ekofondu, jehož součástí jsou Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu dle přílohy změnu Statutu Fondu zdraví dle přílohy poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2012 pro žadatele: Centrum pro rodinu Zlín o. s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Podpora rodinného života ve Zlíně" Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Centrum sociálních služeb Ergo Zlín" Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Horizont Zlín" poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2012 pro žadatele: Dětské centrum Beruška o. s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Aktivní rodina" poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2012 pro žadatele: DOMINO cz, o.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Otevřená náruč" - 6 -

7 40/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 Domov Jitka o.p.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Sociální služby Domova Jitka" poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2012 pro žadatele: "HANDICAP (?)" Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Klub dětí a mládeže "HANDICAP (?)" Zlín" "HANDICAP (?)" Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Osobní asistence" "HVĚZDA - občanské sdružení" (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením" "HVĚZDA - občanské sdružení" (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Sociálně terapeutické dílny pro klienty s mentálním postižením" Charita sv. Anežky Otrokovice (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Dluhové poradenství Samaritán" - 7 -

8 46/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 Charita sv. Anežky Otrokovice (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Terénní program Samaritán" Charita Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín" Charita Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Občanská poradna Charity Zlín" IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi" (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Centrum denních služeb Slunečnice" Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Domov pro seniory Efata" NADĚJE o.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Program pro lidi s handicapem - Dům Naděje Otrokovice, denní stacionář" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Otrokovice - 8 -

9 52/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 NADĚJE o.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Dům Naděje a Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny pro občany s mentálním postižením" realizovaný v NADĚJI o.s., pobočka Zlín Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Odborné sociální poradenství" realizovaný v Poradně pro ženy a dívky ve Zlíně poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2012 pro žadatele: Občanské sdružení ŠANCE PRO ŽIVOT (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Rozšiřující možnosti terapie pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a dalšími kombinovanými vadami" Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Nízkoprahové denní centrum - Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší" Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Pečovatelská služba OS ČČK Zlín" Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČ ), ,00 Kč, - 9 -

10 projekt: "Terénní program - Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší" 58/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2012 pro žadatele: Salesiánský klub mládeže Zlín (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Přijď, uvidíš, že to jde" STROP o.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Občanská poradna STROP" Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Zajištění provozu Střediska rané péče" Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Poradenské centrum SNN Zlín" Tyfloservis, o.p.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "CESTA ZE TMY 2012, sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých" realizovaný v Tyfloservisu, o.p.s., středisko Zlín "ArtZlín" o.s. (IČ: ), ,00 Kč, Koncerty žánru folk, country, blues, I. pololetí 2012, hudební a divadelní klub Zelenáčova šopa, Zlín

11 64/10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/ /10Z/2012 Bartošův soubor (IČ: ), ,00 Kč, Doplnění a oprava krojů, nákup rekvizit, rok 2012 Sdružení Dechového orchestru mladých Zlín (IČ: ), ,00 Kč, Pořízení uniforem muzikantů a kostýmů pro mažoretky, rok 2012 Slovácký soubor písní a tanců VONICA (IČ: ), ,00 Kč, Obnova krojového vybavení, rok 2012 MALENOVICKÉ PODHRADÍ (IČO: ), ,00 Kč, Mezinárodní festival dětských souborů "Děti v podhradí", , Zlín-Malenovice Městské divadlo Zlín (IČO: ), ,00 Kč, Prezentace mimo mateřskou scénu, , Žižkovské divadlo, Praha, na dopravu OUTDOOR FILMS s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, Mezinárodní festival outdoorových filmů ročník, listopad 2012, Zlín ***, ,00 Kč, Tradiční hudební a kulturní vystoupení amatérských souborů ze Zlína a okolí, I. pololetí 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: ), ,00 Kč, Miss Academia ČR 2012, , Kongresové centrum, Zlín

12 72/10Z/ /10Z/2012 ***, ,00 Kč, Filmový klub Charlie, únor - prosinec 2012, Malá scéna Zlín souhlasí se skutečností, že došlo k vydržení pozemku p. č. st. 163/2, k. ú. Zlín, obec Zlín, panem *** pověřuje Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, realizací všech potřebných úkonů vedoucích k realizaci zápisu vlastnického práva k pozemku p. č. st. 163/2, k. ú. Zlín, obec Zlín v příslušných evidencích Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, ve prospěch vydržitele pana *** MUDr. Miroslav Adámek v. r. Jiří Kadeřábek v. r. primátor 1. náměstek primátora

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 Zpracovatel: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína Název projektu: Komunitní

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více