U P R A V E N É U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U P R A V E N É U S N E S E N Í"

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva města (dle presenční listiny) Omluveni Ing. Gavlasz, p. Keclík, Ing. Krejča PROGRAM 1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu b) Schválení programu jednání 2) Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města ve 2. pololetí roku ) Návrh na rozpočtové opatření 4) Stanovení poplatku z prodlení 5) Záměry prodejů 6) Jiné dispozice s majetkem města 7) Výkupy majetku do vlastnictví města 8) Konečné schválení smluv 9) Prodej nebytové jednotky 10) Informace z výborů 11) Stav realizace opatření pro období plynoucích ze Strategického plánu a tvorby koncepce města Písku do roku ) Návrh veřejnoprávní smlouvy se spolkem Naděje 13) Udělení ceny Starosty města Písek 14) Kontrola plnění usnesení 15) Návrh na změnu systému smluvní podpory sportu města Písku 16) Různé, interpelace 17) Připomínky občanů 18) Závěr

2 JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1)a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/18 Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Brože a JUDr. Luboše Průšu. K bodu 1)b) Schválení programu jednání Usnesení č. 2/18 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání s doplněním bodů: - 5)z3) Záměr prodeje pozemků a staveb U Honzíčka v k.ú. Písek - 16a) Cyklistická stezka a chodník Hradiště průmyslová zóna Písek 1. etapa. K bodu 2) roku 2017 Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města ve 2. pololetí Usnesení č. 3/18 Zastupitelstvo města projednalo informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města ve 2. pololetí roku Zodpovídá: Ing. Toman K bodu 3) Návrh na rozpočtové opatření Usnesení č. 4/18 Zastupitelstvo města rozpočtové opatření č. 1/18 schvaluje. Zodpovídá: Ing. Toman K bodu 4) Stanovení poplatku z prodlení Usnesení č. 5/18 Zastupitelstvo města schvaluje prominutí 50 % poplatku z prodlení vedeného v evidenci Domovní a bytové správy města Písku v částce ,28 Kč dlužníka. Zodpovídá: Ing. Šartnerová K bodu 5) Záměry prodejů z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 962/12 k. ú. Písek za účelem výstavby zděné garáže žadatel lokalita Na Pakšovce, Písek stránka 2 (celkem 8)

3 Usnesení č. 6/18 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 962/12 o výměře cca 20 m 2 k. ú. Písek žadateli, bytem Písek, Smrkovice 162, za účelem vybudování zděné garáže za cenu Kč/m 2, dle čl. III. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. z2) prodej pozemku parc. č. 962/24 k. ú. Písek na zahrádky lokalita Na Pakšovce Usnesení č. 7/18 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 962/24 o výměře 5429 m 2 k. ú. Písek za minimální cenu 300 Kč/m 2, dle čl. IX. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek bude rozdělen geometrickým plánem na jednotlivé zahrady, které budou za tuto cenu nabídnuty ve výběrovém řízení obálkovou metodou obyvatelům města Písku s trvalým pobytem ke dni vyhlášení výběrového řízení. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady města Písku. Prodej pozemku se uskuteční až po změně územního plánu, kdy bude pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek zahrnut do ploch rekreace se specifickým využitím zahrádkové osady. z3) Záměr prodeje pozemků a staveb U Honzíčka v k.ú. Písek Usnesení č. 8/18 Zastupitelstvo města odkládá projednání prodeje pozemku st.parc. č. 590 o výměře 1957 m 2, jehož součástí je budova čp. 172 U Honzíčka a pozemku parc.č o výměře 2326 m 2 vše k. ú. Písek na své příští zasedání K bodu 6) Jiné dispozice s majetkem města d1) zrušení předkupního práva ve prospěch města Písku ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p vše k. ú. Písek (budova filmové školy) žadatel Usnesení č. 9/18 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva na dobu neurčitou, které bylo sjednáno kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne mezi městem Písek a žadatelem, bytem Písek, ve prospěch města Písku, a to ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p. 2068, obč. vyb. vše k. ú. Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení dohody o zrušení předkupního práva. d2) žádost o vyjádření souhlasu s převodem vlastnického práva za současného zachování předkupního práva ve prospěch města Písku k pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku žadatelé, lokalita Hradiště, Okružní ulice stránka 3 (celkem 8)

4 Usnesení č. 10/18 Zastupitelstvo města odkládá své rozhodnutí o souhlasu s převodem vlastnického práva za současného zachování předkupního práva k pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku z vlastnictví žadatelů do vlastnictví nabyvatelů s tím, že předkupní právo ve prospěch města do doby vzniku stavby tedy vázne u pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku o výměře 1505 m 2 i nadále. d3) zrušení usnesení č. 178/17 ze dne záměr prodeje pozemku parc. č. 2654/18 k. ú. Písek společnost Schneider Electric, a. s. - lokalita Písek, průmyslová zóna Usnesení č. 11/18 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení usnesení č. 178/17 ze dne d4) oprava usnesení č. 276/17 ze dne úprava výměry u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek a v konečném znění darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek do vlastnictví Nemocnice Písek, a. s. a v konečném znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby stavba neveřejné účelové komunikace ve prospěch města Písek v rámci investičního záměru revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek Usnesení č. 12/18 Zastupitelstvo města schvaluje opravu svého usnesení č. 276/17 ze dne v tom smyslu, že u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/1 k. ú. Písek) se upravuje výměra z 309 m 2 na 310 m 2. Zastupitelstvo města dále bere na vědomí, že k upravení výměry u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek dojde i ve schválené darovací smlouvě a schválené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby - smlouvy byly rovněž schváleny usnesením č. 276/17 ze dne d5) oprava usnesení č. 150/17 ze dne a usnesení č. 275/17 ze dne oprava adresy trvalého bydliště u kupující Usnesení č. 13/18 Zastupitelstvo města schvaluje opravu svého usnesení č. 150/17 ze dne v tom smyslu, že se vypouští text žadatelům, bytem a nahrazuje se textem žadateli, bytem a žadatelce, bytem a dále opravu svého usnesení č. 275/17 ze dne v tom smyslu, že se vypouští text žadatelů, oba bytem a nahrazuje se textem žadateli, bytem a žadatelce, bytem Zastupitelstvo města dále bere na vědomí, že k upravení adresy trvalého bydliště u žadatelů došlo i ve schválené kupní smlouvě - smlouva byla schválena usnesením č. 275/17 ze dne stránka 4 (celkem 8)

5 d6) zrušení usnesení - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s. p. k. ú. Boudy (lesní cesty) Usnesení č. 14/18 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení svého usnesení č. 45/17 ze dne a č. 126/17 ze dne (sml. č ) d7) výkup usazovací nádrže umístěné na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek z vlastnictví společnosti JITEX Písek, a. s. a konečné znění kupní smlouvy areál čistírny odpadních vod Usnesení č. 15/18 Zastupitelstvo města schvaluje 1. výkup usazovací nádrže číslo 2 umístěné na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek v areálu čistírny odpadních vod z vlastnictví společnosti JITEX Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, U Vodárny 1506, do vlastnictví města Písku, a to za kupní cenu ve výši Kč. 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy č. 2 - předmětem smlouvy je výkup usazovací nádrže číslo 2 umístěné na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek v areálu čistírny odpadních vod z vlastnictví společnosti JITEX Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, U Vodárny 1506, do vlastnictví města Písku, a to za kupní cenu ve výši Kč. K bodu 7) Výkupy majetku do vlastnictví města k1) výkup pozemku parc. č. 609/10 k. ú. Písek z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu akce: Chodník a cyklostezka v průmyslové zóně Dobešická Usnesení č. 16/18 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 609/10 o výměře 251 m 2 k. ú. Písek (oddělen GP č /2017 ze dne z pozemku parc. č. 609/3 k. ú. Písek) z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: , Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov za cenu v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady na vypracování znaleckého posudku uhradí město Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. K bodu 8) Konečné schválení smluv 1) Konečné znění kupních smluv prodej pozemku parc. č. 1591/11 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů, pozemku parc. č. 1591/7 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky a pozemku parc. č. 1591/10 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky lokalita Roháčova ulice, Písek Usnesení č. 17/18 Zastupitelstvo města schvaluje 1. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 1591/11, ostatní plocha jiná plocha o výměře 60 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za celkovou kupní cenu ve výši 600 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č a) P) stránka 5 (celkem 8)

6 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 1591/7, ostatní plocha jiná plocha o výměře 62 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za celkovou kupní cenu ve výši 620 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č b) P) 3. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 1591/10, ostatní plocha jiná plocha o výměře 52 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za celkovou kupní cenu ve výši 520 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č c) P) 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 948/5 k. ú. Smrkovice do vlastnictví žadatele - lokalita Smrkovice, ulice Za Humny Usnesení č. 18/18 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 948/5, ostatní plocha ost. komunikace o výměře 31 m 2 k. ú. Smrkovice (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 948/3 k. ú. Smrkovice) do vlastnictví žadatele za cenu 100 Kč/m 2, dle čl. VII. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. (sml. č P) 3) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene ve prospěch města Písek na části pozemku parc.č. 2216/12 k.ú. Písek ve vlastnictví Ředitelství silnici a dálnic ČR v rámci stavby Oprava vodovodů Zborovská ulice Písek Usnesení č. 19/18 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy oprava vodovodních řadů ET 250 a Li 300 v délce cca 11 m na části pozemku parc. č. 2216/12 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3, Písek jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČO: jako povinným za částku ve výši 1.597,20 Kč včetně DPH. Věcné břemeno bylo vyznačeno geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku parc.č. 2216/12 k.ú. Písek zhotoveného Geodetickou kanceláří Plavec Michalec, Budovcova 2530, Písek ze dne Geometrický plán byl vyhotoven na náklady oprávněného. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. K bodu 9) Prodej nebytové jednotky Usnesení č. 20/18 Zastupitelstvo města schvaluje prodej jednotky č. 1813/66 o výměře 7,94 m 2 v čp. 1813, Otavská, Písek se stavební parcelou č. 3523, k. ú. Písek, Společenství vlastníků jednotek domu čp v Otavské ulici v Písku zastoupené předsedou společenství za město Písek Ivanou Adámkovou, na výjimku ze Zásad prodeje nebytových prostor, článek X. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na Kč + fond oprav. Zodpovídá: Ing. Šartnerová stránka 6 (celkem 8)

7 K bodu 10) Informace z výborů Usnesení č. 21/18 Zastupitelstvo města 1. projednalo informaci z jednání výborů zastupitelstva 2. projednalo účasti členů ve výborech zastupitelstva města 3. projednalo protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru: číslo 01/2018/KV Kontrola smluv mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o., Městskými službami Písek s.r.o a provozovateli sportovišť a kontroly nájmů sportovišť sportovním oddílům. Zodpovídá: Ing. Votýpka K bodu 11) Stav realizace opatření pro období plynoucích ze Strategického plánu a tvorby koncepce města Písku do roku 2025 Usnesení č. 22/18 Zastupitelstvo města stav realizace opatření, vyplývajícího ze Strategického plánu a tvorby koncepce města Písku do roku 2025, pro období 2 let, v předloženém dokumentu Naplňování opatření v oblastech Ekonomika a podnikání, Mobilita, Atraktivita města, městská infrastruktura, v průběhu roku 2016, Akční plán ze dne projednalo. Zodpovídá: Ing. Filip K bodu 12) Návrh veřejnoprávní smlouvy se spolkem Naděje Usnesení č. 23/18 Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města spolku NADĚJE, K Brance č. 11/19e, Praha 5, IČO , na rok 2018 ve výši Kč ,-- na úhradu nákladů vzniklých v roce 2018 v souvislosti se: a) zajištěním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, b) zajištěním fakultativních služeb dle Pověření města, jež jsou navazující činností k sociální službě terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, c) zajištěním práce s předškolními dětmi, zajištění akcí pro děti a mládež, předložené v příloze č. 1 tohoto materiálu. Zodpovídá: Mgr. Baslerová K bodu 13) Udělení ceny Starosty města Písek Usnesení č. 24/18 Zastupitelstvo města v souladu se Zásadami pro udělování ceny města Písek, čl. 1, bod 2 navrhuje udělení ceny Starosty města Písek za rok 2017 pro Folklorní soubor Písečan. Zodpovídá: Ing. Cibulková stránka 7 (celkem 8)

8 K bodu 14) Kontrola plnění usnesení Usnesení č. 25/18 Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování úkol č. 229/17. Zodpovídá: Ing. Hofmanová K bodu 15) Návrh na změnu systému smluvní podpory sportu města Písku Usnesení č. 26/18 Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál o Návrhu na změnu systému smluvní podpory sportu města Písku. Zodpovídá: p. Brož K bodu 16) Různé, interpelace a) Cyklistická stezka a chodník Hradiště průmyslová zóna Písek 1. etapa Usnesení č. 27/18 Zastupitelstvo města 1. projednalo informaci o přípravě projektu Cyklistická stezka a chodník Hradiště průmyslová zóna Písek 1. etapa, průběhu výběrového řízení na zhotovitele lávky SO 02 přes řeku Otavu, a o stavu žádosti o dotaci na tento projekt; 2. schvaluje předfinancování akce cyklostezka SO 01, při podpoře z Regionálního integrovaného operačního programu, ve výši Kč a ukládá finančnímu odboru zařadit částku ve výši Kč do rozpočtu města Písku pro rok Zodpovídá: Ing. Filip K bodu 17) Připomínky občanů K bodu 18) Závěr V Písku stránka 8 (celkem 8)

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 19.01.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 14.02.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 27 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.08.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 05.10.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 27 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 13.06.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 21 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 08.03.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 09.11.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 07.12.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.04.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.01.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 26.05.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Ing. V. Gavlasz, Ing. P. Hladík, J. Kudrlová, Ing. Z. Kulič, Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, Ing. J. Uhlík

Ing. V. Gavlasz, Ing. P. Hladík, J. Kudrlová, Ing. Z. Kulič, Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, Ing. J. Uhlík U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 10.08.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 20 členů ZM

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 05.03.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zastupitelstvo města Choceň PŘEHLED USNESENÍ. z 4. zasedání Zastupitelstva města Choceň, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Choceň PŘEHLED USNESENÍ. z 4. zasedání Zastupitelstva města Choceň, které se konalo dne . E" t i' Zastupitelstvo města Choceň PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Choceň, které se konalo dne 30.1.2019 44/4/ZM/2019 Zpráva o kontrole usnesení I. Zastupitelstvo města vyřazuje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 17664/2019 Naše sp. zn.: 14759/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01ZG6R7* U S N E S E N Í z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2019 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích

Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 23/1: ZM schvaluje předložený program 23. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

ZM z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 105193/2016 č. j.: 110300/2016 z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 11. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 15.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.11.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.09.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Přítomni. 26 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni. JUDr. Ing. Čapek PROGRAM

Přítomni. 26 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni. JUDr. Ing. Čapek PROGRAM U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.03.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.02.2013 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 36. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 27.11.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.09.2018, zápis č. 18/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 44 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více