LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku"

Transkript

1 LD moduly znakové LD MODULY Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje Interface Podsvícení jiné Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) WH0802A ,96 x 5,56 58,0 32,0 38,0 16, LED, EL ST7066 WH1202A ,65 x 5,50 55,7 32,0 46,0 14, LED, EL VATN* ST7066 WH1601A ,07 x 6,56 80,0 36,0 66,0 16, LED, EL ST7066 WH1601L ,84 x 8,06 122,0 33,0 99,0 13, LED, EL VATN* ST7066 WH1602A ,95 x 5,55 84,0 44,0 66,0 16, LED, EL ST7066 WH1602B ,95 x 5,55 80,0 36,0 66,0 16, LED, EL ST7066 WH1602B ,95 x 5,55 80,0 36,0 66,0 16,0 SPI LED, EL VATN* RW1063 WH1602B ,95 x 5,55 80,0 36,0 66,0 16,0 I2 LED, EL RW1063 WH1602W ,95 x 5,55 80,0 36,0 66,0 16, LED, EL ST7066 WH1602L ,84 x 9,66 122,0 44,0 99,0 24, LED, EL ST7066 WH1602Y ,80 x 9,22 122,0 44,0 99,0 24, LED VATN* ST7066 WH1602D ,95 x 5,55 85,0 36,0 66,0 16, LED, EL ST7066 WH1604A ,95 x 4,75 87,0 60,0 62,0 26, LED, EL VATN* ST7066 WH1604B ,95 x 4,75 70,6 60,0 60,0 32, LED, EL ST7066 WH2002A ,20 x 2,55 116,0 37,0 85,0 18, LED, EL ST7066 WH2002G ,20 x 5,55 115,0 36,0 85,0 18, LED VATN* ST7066 WH2002L ,00 x 9,66 180,0 40,0 149,0 23, LED, EL ST7066 WH2002M ,84 x 9,22 146,0 43,0 123,0 23, LED, EL ST7066 WH2004A ,95 x 4,75 98,0 60,0 77,0 25, LED, EL VATN* ST7066 WH4002A ,20 x 5,55 182,0 33,5 154,4 16, LED, EL ST7066 WH4004A ,78 x 4,89 190,0 54,0 147,0 29, LED, EL ST7066 * = Vybrané moduly s technologií displeje VATN zajiš ující vysoký kontrast a úhel pohledu. Hrubé porovnání s ostatními technologiemi - bod 3. parametry a zásady pou ívání. LD moduly grafické Modul Formát displeje Rozmìr bodu Rozmìry modulu Rozmìry displeje Interface jiné Øadiè vodorovnì svisle mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) WG12232A ,40 x 0,45 84,0 44,0 60,0 18, SBN1661G WG12232L ,40 x 0,45 84,0 44,0 60,0 18, ST7920 WG12232L ,40 x 0,45 84,0 44,0 60,0 18, ST7920 WG12864A ,48 x 0,48 93,0 70,0 72,0 40, NT7107 / NT7108 WG12864B ,39 x 0,39 75,0 52,7 58,8 31, NT7107 / NT7108 WG ,42 x 0,58 78,0 70,0 62,0 44, NT7107 / NT7108 WG12864D ,42 x 0,58 78,0 70,0 62,0 44,0 6800/8080 RA6963 WO12864B ,47 x 0,47 89,7 49, ,5 6800/8080 ST7565P WG14432B ,38 x 0,38 80,0 36,0 66,0 16, ST7920 WG14432B ,38 x 0,38 80,0 36,0 66,0 16,0 6800/8080 ST7920 WG14432E ,38 x 0,38 80,0 36,0 66,0 16, ST7920 WG14432E ,38 x 0,38 80,0 36,0 66,0 16, ST7920 WG16032D ,55 x 0,55 122,0 44,0 99,0 24, ST7920 WG160128B ,56 x 0,56 129,0 102,0 101,0 82,0 6800/8080 RA6963 WG160160D ,36 x 0,36 85,0 100,0 62,0 62,0 6800/8080 RA8822 WG19264E ,59 x 0,59 150,0 62,5 123,5 43, NT7107 / NT7108 WG20232A ,57 x 0,57 146,0 43,0 123,0 23,0 6800/8080 SBN1661G WG ,57 x 0,57 146,0 43,0 123,0 23,0 6800/8080 ST7920 WG ,57 x 0,57 146,0 43,0 123,0 23,0 6800/8080 ST7920 WO240160A ,27 x 0,255 93,0 64,2 78,5 47, ST7529 Objednací názvy LD modulù: Zvýraznìné polo ky nabízí EOM standardnì a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

2 LD MODULY Parametry a zásady pou ívání LD modulù WINSTAR 1. Formát displeje Znakové displeje mají aktivní plošky uspoøádány do matic 5x8 a v ka dé matici mohou zobrazit jen znak, definovaný a ulo ený do pamìti modulu. Matice jsou uspoøádány do 1 a 4 øádkù. Grafické displeje mají plošky rovnomìrnì rozmístìny po celé ploše displeje, mohou aktivovat kterýkoliv jednotlivý bod a jsou urèeny pro zobrazení grafických objektù (obrázkù). 2. Rozmìry modulu a displeje Standardní moduly (grafické i znakové) obsahují LD displej, logické obvody pro zpracování dat, øícící obvody displeje a zdroje svìtla pro pøisvícení displeje. Rozmìry modulu udávají rozmìry tištìného spoje a montá ních otvorù. Rozmìr displeje je rozmìr viditelné plochy. 3. Typ LD G STNG (Super Twisted Nematic) tmavì modrá na šedé, kontrast 2 a 4, pozorovací úhel 60 Y, M STNY, STNB (STN Yellow-green, STN Blue) tm.modrá na l-zel. (modrá na bílé), kontrast 2 a 4, úhel 60 F, T FSTN (Film Super Twisted Nematic) èerná na bílé (bílá na modré), kontrast cca 5, úhel 90 L VATN (Vertically Aligned Twisted Nematic) jednobarevný text na èerném pozadí, kontrast cca 10, úhel Druh polarizátoru Polarizaèní fólie urèuje optické vlastnosti displeje. Reflexní displej je èitelný pøi osvìtlení ze strany pozorovatele, nemù e být podsvícen. Transreflexní je dobøe èitelný za svìtla, za tmy musí být podsvícený ze zdroje svìtla v modulu. Transmisní musí být podsvícen v dy. Negativní obrací barvy aktivních a neaktivních bodù displeje (bílá na èerné, modrá na bílé, zelená na èerné,...). 5. Typ a barva podsvícení Nejpou ívanìjší typy podsvícení jsou LED s širokou nabídkou barevných variant. Ostatními typy jsou: B,D,W EL, elektroluminicsenèní fólie, barva modrá, zelená, bílá F FL (old athode Fluorescent Lamp), výbojka se studenou katodou, barva bílá N bez podsvícení jas (cd / m 2 ) barva napájení prac. teplota ( ) ivotnost pøi 25 (hod) LED 5 ~ 50 (1800) oran ová, èervená, luto-zelená, zelená D -20 ~ LED 210 ~ 1800 bílá, modrá D -20 ~ EL 10 ~ 30 modrá, zelená, bílá A 100V, 400Hz 0 ~ FL 50 ~ 100 bílá A 450V, 80kHz 0 ~ Znaková sada Znakové displeje mohou v dy zobrazit základní sadu znakù ASII kódu (anglická abeceda). Jako druhá znaková sada jsou standardnì evropské fonty. Na pøání mù e být jako druhá znaková sada azbuka, pøípadnì jiné fonty. 7. Smìr pohledu Udává smìr, ze kterého je displej èitelný. Standardní je smìr spodní (od èíslice 6 na ciferníku hodin). Pro displeje umístìné svisle na panelu a ètené shora je vhodné volit displej s horním smìrem pozorování (od èíslice 12 na ciferníku hodin). 8. Pracovní teploty Pracovní teploty pro LD displeje jsou standardnì -20 a +70. Pøi provozu modulu pøi ni ších teplotách se zhoršuje èitelnost displeje a výraznì zpomaluje rychlost zobrazování. 9. Typ øadièe Vìtšina znakových modulù je osazena øadièem Samsung ST7066, jeho instrukèní soubor i znaková sada jsou kompatibilní se standardními moduly. Vybrané typy znakových modulù (B1 a B3) jsou osazeny øadièem RW1063, který umo òuje komunikaci po sérivé sbìrnici I2 a SPI. Všechny typy øadièù jsou vypsány v souhrnných tabulkách na zaèátku kapitoly pro znakové i pro grafické moduly. 10. Dotykový panel Nìkteré typy grafických modulù mohou být na pøání opatøeny fólií, která je citlivá na dotyk. Fólie snímá souøadnice, ve kterých se pøedmìt dotýká fólie a zpracovává je na elektrické signály. Dotykový panel plní funkci ukazovacího zaøízení. 11. Kontrast displeje Kontrast LD displeje je nutno nastavit napìtím, pøivedeným na pin Uo. Nìkteré verze znakových modulù mají kontrast nastavený a teplotnì kompenzovaný v pracovním rozsahu teplot (znak T - Temp). U grafických a VATN displejù musí mít napìtí pro nastavení kontrastu zápornou polaritu vùèi pinu Uss. Zdroj záporného napìtí mù e být souèástí modulu (znak V - Neg V) a je vyveden na pin UEE. EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

3 Znakové LD moduly LD MODULY ZNAKOVÉ Základní technické parametry napájecí napìtí logické obvody 4.75V Udd 5.25V display Udd - Uo (25 ) = 4.3~6.6V podsvícení LED napìtí z rozsahu 3.0 a 5V D závisí na konkrétní barvì a provedení pracovní teploty -20 a +70 formát znaku 5 x 7 bodù + kurzor pozorovací úhel vertikální = 60 (85~90 pro VATN,FSTN), horizontální = 45 (80~90 pro VATN,FSTN) rychlost odezvy displeje ton (25 ) = 100~300 ms; tof (25 ) = 150~300 ms WH0802A1 Znakový modul 8 znakù, 2 øádky WH0802A1-TMI WH0802A1-SLL-JWV# 8 2 2,96 x 5, ,2 VATN neg. 1.5 LED bílá 48 JW horní WH0802A1-TMI-ET# 8 2 2,96 x 5, ,2 STNB neg. 1.5 LED bílá 70 ET spodní WH0802A1-TTI-ET# 8 2 2,96 x 5, ,2 FSTN neg. 1.5 LED bílá 70 ET spodní WH0802A1-YYH-ET# 8 2 2,96 x 5, ,2 STNY poz. 1.5 LED luto-zel 70 ET spodní WH1202A WH0802A1-SLL Znakový modul 12 znakù, 2 øádky WH1202A-YYH WH1202A-TMI-ET# ,65 x 5,5 55,7 32 9,7 STNB neg 1.3 LED bílá 40 ET spodní WH1202A-YYH-ET# ,65 x 5,5 55,7 32 9,7 STNY poz. 1.3 LED luto-zel 40 ET spodní WH1601A WH1202A-TMI Znakový modul 16 znakù, 1 øádek WH1601A-YYH WH1601A-SLL WH1601A-SLL-JWV# ,07 x 5, ,5 VATN neg. 1.2 LED bílá 60 JW horní WH1601A-TMI-ET# ,07 x 5, ,5 STNB neg. 1.2 LED bílá 32 ET spodní WH1601A-TTI-ET# ,07 x 5, ,5 FSTN neg. 1.2 LED bílá 32 ET spodní WH1601A-YYH-ET# ,07 x 5, ,5 STNY poz. 1.2 LED luto-zel 130 ET spodní EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

4 WH1601L LD MODULY ZNAKOVÉ Znakový modul 16 znakù, 1 øádek WH1601L-YYH WH1601L-YYH-ET# ,84 x 8, ,5 STNY poz. 1.2 LED luto-zel 160 ET spodní WH1602A Znakový modul 16 znakù, 2 øádky WH1602A-YYH WH1602A-TMI WH1602A-NGG-ET# ,95 x 5, ,7 STNG poz. 1, ET spodní WH1602A-NYG-ET# ,95 x 5, ,7 STNY poz. 1, ET spodní WH1602A-TFH-ET# ,95 x 5, ,2 FSTN poz. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602A-TGH-ET# ,95 x 5, ,2 STNG poz. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602A-TMI-ET# ,95 x 5, ,2 STNB neg. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602A-TTI-ET# ,95 x 5, ,2 FSTN neg. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602A-YYH-T# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED bílá 130 T spodní WH1602A-YYH-ET# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED bílá 130 ET spodní WH1602L1/Y Znakový modul 16 znakù, 2 øádky WH1602L1-YYH WH1602Y-GLL WH1602L1-TFH-ET# ,84 x 9, ,6 FSTN poz. 1,6 LED bílá 48 ET spodní WH1602L1-TGH-ET# ,84 x 9, ,6 STNG poz. 1,6 LED bílá 48 ET spodní WH1602L1-TMI-ET# ,84 x 9, ,6 STNB neg. 1,6 LED bílá 48 ET spodní WH1602L1-YYH-ET# ,84 x 9, ,6 STNY poz. 1,6 LED luto-zel 280 ET spodní WH1602Y-GLL-JWVE# ,80 x 9, ,6 VATN neg. 1 LED zelená 128 JW horní WH1602Y-PLL-JWVE# ,80 x 9, ,6 VATN neg. 1 LED modrá 128 JW horní WH1602Y-SLL-JWV# ,80 x 9, ,6 VATN neg. 1 LED bílá 128 JW horní EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

5 WH1602B/W LD MODULY ZNAKOVÉ Znakový modul 16 znakù, 2 øádky WH1602B WH1602B-SLL-JWV# WH1602B1 WH1602W WH1602W-YYH WH1602B-GLL-JWVE# ,95 x 5, ,2 VATN neg. 2 LED zelená 45 JW horní WH1602B-PLL-JWVE# ,95 x 5, ,2 VATN neg. 2 LED modrá 45 JW horní WH1602B-SLL-JWV# ,95 x 5, ,2 VATN neg. 2 LED bílá 45 JW horní WH1602B-TFH-ET# ,95 x 5, ,2 FSTN poz. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602B-TGH-ET# ,95 x 5, ,2 STNG poz. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602B-TMI-ET# ,95 x 5, ,2 STNB neg. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602B-TTI-ET# ,95 x 5, ,2 FSTN neg. 1,2 LED bílá 32 ET spodní WH1602B-YYH-ET# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED luto-zel 130 ET spodní WH1602B1-YYH-EW# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED luto-zel 130 EW spodní WH1602B3-YYH-EW# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED luto-zel 130 EW spodní WH1602W-YYH-ET# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED luto-zel 130 ET spodní WH1602B1 = verze s SPI rozhraním WH1602B3 = verze s I2 rozhraním WH1602D Znakový modul 16 znakù, 2 øádky WH1602D-YYH WH1602D-YYH-ET# ,95 x 5, ,2 STNY poz. 1,2 LED bílá 130 ET spodní WH1604A Znakový modul 16 znakù, 4 øádky WH1604A-SLL WH1604A-SLL-JWV# ,95 x 4, ,6 VATN neg. 3 LED bílá 128 JW horní WH1604A-TGH-ET# ,95 x 4, ,6 STNG poz. 1 LED bílá 48 ET spodní WH1604A-TMI-ET# ,95 x 4, ,6 STNB neg. 1 LED bílá 48 ET spodní EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

6 WH1604B LD MODULY ZNAKOVÉ Znakový modul 16 znakù, 4 øádky WH1604B WH1604B-YYH-ET# ,95 x 4,75 70,6 60 8,9 STNY poz. 1,2 LED luto-zel 100 ET spodní WH2002A/G Zn. modul 20 zn., 2 øád. WH2002A-YYH WH2002G-SLL WH2002A-NGG-ET# ,2 x 5, ,5 STNG poz ET spodní WH2002A-TMI-ET# ,2 x 5, ,9 STNB neg. 1 LED bílá 32 ET spodní WH2002A-TTI-ET# ,2 x 5, ,9 FSTN neg. 1 LED bílá 32 ET spodní WH2002A-YYH-ET# ,2 x 5, ,9 STNY poz. 1 LED luto-zel 210 ET spodní WH2002G-SLL-JTV# ,2 x 5, ,9 VATN neg. 1 LED bílá 48 JT horní WH2002L Znakový modul 20 znakù, 2 øádky WH2002L-YYH WH2002L-TFH-ET# x 9, ,9 FSTN poz. 1.5 LED bílá 48 ET spodní WH2002L-YYH-ET# x 9, ,9 STNY poz. 1.5 LED luto-zel 360 ET spodní WH2002M Znakový modul 20 znakù, 2 øádky WH2002M WH2002M-TMI-ET# ,84 x 9, ,7 STNB neg. 1,2 LED bílá 48 ET spodní WH2002M-TTI-ET# ,84 x 9, ,7 FSTN neg. 1,2 LED bílá 48 ET spodní WH2002M-YYH-ET# ,84 x 9, ,7 STNY poz. 1,2 LED luto-zel 300 ET spodní EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

7 WH2004A LD MODULY ZNAKOVÉ Znakový modul 20 znakù, 4 øádky WH2004A-YYH WH2004A-GLL WH2004A-GLL-JTVE# ,95 x 4, ,6 VATN neg. 1 LED zelená 128 JT horní WH2004A-NYG-ET# ,95 x 4, ,3 STNY poz ET spodní WH2004A-TFH-ET# ,95 x 4, ,6 FSTN poz. 1 LED bílá 48 ET spodní WH2004A-TGH-ET# ,95 x 4, ,6 STNG poz. 1 LED bílá 48 ET spodní WH2004A-TMI-ET# ,95 x 4, ,6 STNB neg. 1 LED bílá 48 ET spodní WH2004A-TYH-ET# ,95 x 4, ,6 STNY poz. 1 LED bílá 48 ET spodní WH4002A Znakový modul 40 znakù, 2 øádky WH4002A WH4002A-TMI-ET# ,20 x 5, ,5 13,6 STNB neg. 1,2 LED bílá 48 ET spodní WH4004A Znakový modul 40 znakù, 2 øádky WH4004A WH4004A-TFH-ET# ,78 x 4, ,6 FSTN poz. 2,4 LED bílá 64 ET spodní WH4004A-TMI-ET# ,78 x 4, ,6 STNB neg. 2,4 LED bílá 64 ET spodní EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

8 Grafické LD moduly WG12232A/L LD MODULY GRAFIKÉ Základní technické parametry: napájecí napìtí logické obvody 4.75V UDD 5.25V (nìkteré varianty 2.7 ~ 3.3V - v tabulce sloupec UDD-USS) display UDD - Uo pøíp. Uo-USS (25 ) viz tabulka (sloupec Uo) podsvícení LED napìtí z rozsahu 3.0 a 4.2V D závisí na konkrétní barvì a provedení (sloupec UF) pracovní teploty -20 ~ +70 pozorovací úhel vertikální = 40 ~ 60, horizontální = 30 ~ 45 (rozsah max. hodnot; více informací v kat. listu výrobce) kmitoèet napìtí pro LD f = 64Hz rychlost odezvy displeje ton (25 ) = 150~200 ms; tof (25 ) = 150~250 ms Grafický modul 122 x 32 bodù WG12232A-YYH WG12232L obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG12232A-TFH-V#A ,40 x 0, ,7 FSTN poz. LED bílá 32 3,5 3 4,45 1 SBN1661G WG12232A-TMI-V#A ,40 x 0, ,7 STNB neg. LED bílá 32 3,5 3 4,45 1 SBN1661G WG12232A-YYH-V#A ,40 x 0, ,7 STNY poz. LED luto-zel 120 4,2 3 4,45 1 SBN1661G WG12232L3-TFH-V#T ,40 x 0, ,7 FSTN poz. LED bílá 32 3,5 3,3 4,5 1,4 ST WG12232L3-YYH-V#T ,40 x 0, ,7 STNY poz. LED luto-zel 120 4,2 3,3 4,5 1,4 ST WG12232L5-TFH-V#T ,40 x 0, ,7 FSTN poz. LED bílá 32 3,5 5 4,5 1,4 ST WG12232L5-YYH-V#T ,40 x 0, ,7 STNY poz. LED luto-zel 120 4,2 5 4,5 1,4 ST7920 WG12864A Grafický modul 128 x 64 bodù WG12864A obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG12864A-TMI-V#N ,48 x 0, ,6 STNB neg. LED bílá 64 3,5 5 8,9 29,2 NT7107/08 WG12864B Grafický modul 128 x 64 bodù WG12864A obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG12864B-TFH-V#N ,40 x 0, ,7 8,9 FSTN poz. LED bílá 48 3, NT7107/08 EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

9 LD MODULY GRAFIKÉ WG12864/D Grafický modul 128 x 64 bodù WG12864 WG12864D-YYH obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG12864-TMI-V#N ,40 x 0, ,3 STNB neg. LED bílá 64 3,5 5 8,5 2,5 NT7107/ WG12864D-YYH-VZ# ,40 x 0, ,3 STNY poz. LED luto-zel 350 4,2 5 8,5 12 RA6963 WO12864B Grafický modul 128 x 64 bodù WO12864B-TFH obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WO12864B-TFH# ,47 x 0,47 89,7 49,8 12 FSTN poz. LED bílá 64 3,5 3,0 9,45 0,6 ST7565P WO12864B-TMI# ,47 x 0,47 89,7 49,8 12 STNB neg. LED bílá 64 3,5 3,0 9,45 0,6 ST7565P WG14432B/E Grafický modul 144 x 32 bodù WG14432B obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG14432B3-TFH-V#T ,38 x 0, ,2 FSTN poz. LED bílá 32 3,5 3,3 4,3 2,5 ST WG14432B3-TMI-V#T ,38 x 0, ,2 STNB neg. LED bílá 32 3,5 3,3 4,3 2,5 ST WG14432B3-YYH-V#T ,38 x 0, ,2 STNY poz. LED luto-zel 100 4,2 3,3 4,3 2,5 ST WG14432B5-TFH-V#T ,38 x 0, ,2 FSTN poz. LED bílá 32 3, ,5 ST WG14432B5-TMI-V#T ,38 x 0, ,2 STNB neg. LED bílá 32 3, ,5 ST WG14432B5-YYH-V#T ,38 x 0, ,2 STNY poz. LED luto-zel 100 4, ,5 ST WG14432E3-YYH-V#T ,38 x 0, ,2 STNY poz. LED luto-zel 100 4,2 3,3 -- 1,5 ST WG14432E5-YYH-V#T ,38 x 0, ,2 STNY poz. LED luto-zel 100 4,2 5 4,3 1,5 ST EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

10 LD MODULY GRAFIKÉ WG16032D3 Grafický modul 160 x 32 bodù WG16032D3 obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG16032D3-TFH-V#T ,55 x 0, ,6 FSTN poz. LED bílá 48 3,5 3,3 4,75 5,15 ST WG16032D3-TMI-V#T ,55 x 0, ,6 STNB neg. LED bílá 48 3,5 3,3 4,75 5,15 ST WG16032D3-YYH-V#T ,55 x 0, ,6 STNY poz. LED luto-zel 280 4,1 3,3 4,75 5,15 ST7920 WG160128B Grafický modul 160 x 128 bodù WG160128B-TFH obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG160128B-TFH-VZ# ,56 x 0, ,5 FSTN poz. LED bílá 128 3,5 3,0/5,5 19,2 42 RA6963 WG160160D5 Grafický modul 160 x 160 bodù WG160160D5 obj.è. objednací název formát rozmìr bodu rozmìry modulu LD podsvícení IF Napájecí napìtí (V) Idd øadiè WG160160D5-TFH-VGB# ,36 x 0, ,5 FSTN poz. LED bílá 96 3, RA8822 EOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED, EL RW1068

Více

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD MODULY LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED,

Více

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LD MODULY LD moduly znakové s paralelním rozhraním Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení 3V Temp Neg V jiné Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) x =

Více

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LD MODULY LD moduly znakové s paralelním rozhraním (moduly 20c s I2 rozhraním) Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení 3V Temp Neg V jiné Øadiè zn / ø ø mm š (mm)

Více

OLED MODULY ZNAKOVÉ OLED moduly znakové

OLED MODULY ZNAKOVÉ OLED moduly znakové OLED moduly znakové OLED MODULY ZNAKOVÉ Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje Interface Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) WEH000802A 8 2 2,96 x 5,56 58 32 38 16

Více

TFT MODULY. Pøevodník je primárnì urèen pro spolupráci s vývojovým softwarem výrobce (lze získat na po ádání) - bod 10. parametry a zásady pou ívání.

TFT MODULY. Pøevodník je primárnì urèen pro spolupráci s vývojovým softwarem výrobce (lze získat na po ádání) - bod 10. parametry a zásady pou ívání. TFT moduly 59261 WF35LTIADNN0# 3,5 320 240 16M LED bílá 420 horní -- NE RGB NE -20 ~ +70 59263 WF35MTIBDRN0# 3,5 320 240 256k LED bílá 420 horní -- PI24 UART/SPI ANO -20 ~ +70 59262 WF35QTIBDBN0# 3,5 320

Více

LED DISPLEJE. LED displeje 14 segmentové poèet míst výška znaku (mm) barva dvoumístné 13 èervená, zelená

LED DISPLEJE. LED displeje 14 segmentové poèet míst výška znaku (mm) barva dvoumístné 13 èervená, zelená LD displeje 7 segmentové LD DISPLJ poèet míst výška znaku (mm) barva jednomístné 7, 9, 9.9, 10, 13, 14, 20, 26, 38, 57 èervená, zelená, lutá, oran ová, modrá dvoumístné 7.6, 10, 13, 14, 20 èervená, zelená,

Více

Webinář displeje Winstar. Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly

Webinář displeje Winstar. Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly Webinář displeje Winstar Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly 1 Pozorovací úhel 2 Pozorovací úhel 3 Podsvícení Zdroj světla u transflektivních a transmisních LED Array větší spotřeba, ale

Více

LED DIODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LED DIODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku Diody LED LED DIODY pouzdra barva LED standardní 1.8, 3, 4, 5, 8, 10 èervená, zelená, lutá LED s vysokou svítivostí 3, 5, 8, 10 èervená, tmavì èervená, lutá, zelená, tmavì zelená, modrá, bílá LED dvoubarevné,

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

LED DIODY. UV a IR diody pouzdra vlnová délka è. stránky ultrafialové diody 3, 5 395nm, 405nm infraèervené diody 3, 5 940nm 30.

LED DIODY. UV a IR diody pouzdra vlnová délka è. stránky ultrafialové diody 3, 5 395nm, 405nm infraèervené diody 3, 5 940nm 30. Diody LED pouzdra barva è. stránky LED standardní 1.8, 3, 4, 5, 8, 10 zelená, lutá, oran ová, èervená, tmavì èervená 30.02 LED s vysokou svítivostí 3, 5, 8, 10 modrá, tmavì zelená, zelená, lutá, èervená,

Více

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. Oscilátor je hybridní integrovaný obvod, který obsahuje oscilátor øízený krystalovým rezonátorem. Výstupním signálem

Více

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 FÓLIOVÉ KONENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 Polyesterové kondenzátory typ diel. kapacita tolerance jm. napìtí dv / dt klim.kat konstrukce rozteè typické aplikace ± % V dc V / s mm

Více

LED DIODY 30.001. Diody LED

LED DIODY 30.001. Diody LED Diody LED LED DIODY pouzdra barva LED standardní 1.8, 3, 4, 5, 8, 10, zelená, LED bílé 3, 5, 8, 10 bílá LED s vysokou svítivostí 3, 5, 8, 10, tmavì,, zelená, tmavì zelená, modrá LED dvoubarevné 3, 5 /

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Operaèní zesilovaèe a komparátory OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Typ N GW Uos IQ Ucc poèet pinù MHz V A V operaèní zesilovaèe 1, 2, 4 0.014 ~ 10 150 ~ 7000 0.6 ~ 1000 1.4 ~ 5.5 5, 6,

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní Transformátory 230 V,EN 61558 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / tøída izolace VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x) 6 ~ 24 ano 70 C / B TRF 30/12.5 (10.5) EI 30 1.0 ~ 2.3 230

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

LCD alfanumerický displej WINSTAR WH1602L1-TFH-ET Obsah 1. Informace o klasifikaci modulu

LCD alfanumerický displej WINSTAR WH1602L1-TFH-ET Obsah 1. Informace o klasifikaci modulu LCD alfanumerický displej WINSTAR WH1602L1-TFH-ET Obsah 1. Informace o klasifikaci modulu 2. Předběžná opatření při použití LCD modulů 3. Základní specifikace 4. Maximální hodnoty 5. Elektrické charakteristiky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Safír 1 2. Technické parametry. Rozmery. Vlastnosti. Výbava na prání. Fotometrie a Svetelné zdroje

Safír 1 2. Technické parametry. Rozmery. Vlastnosti. Výbava na prání. Fotometrie a Svetelné zdroje Safír 1 Vlastnosti Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a mo nosti pou ití výbojky od

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 KONENZÁTORY RAIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 novinka! Elektrolytické kondenzátory, radiální vývody Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F)

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

LOGICKÉ OBVODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LOGICKÉ OBVODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LOGICKÉ OBVODY Logické obvody øada technologie log. úroveò (V) rozsah Uc (V) Ic ( A) tpd max (ns] vstup výstup MOS 4000 Standard CMOS 5.0 3.0 ~ 18.0 20 CMOS CMOS 74 HC High Speed CMOS 5.0 2.0 ~ 6.0 80

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace

MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace MLD zobrazovací panely jsou velké maticové panely pro zobrazování informací ve výrobních, skladovacích aj. prostorách na velkou vzdálenost.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Uživatelská příručka k externímu displeji se stojánkem Model: O2-LCD-001

Uživatelská příručka k externímu displeji se stojánkem Model: O2-LCD-001 Uživatelská příručka k externímu displeji se stojánkem Model: O2-LCD-001 (verze dokumentu V01, únor 2017) Obsah - Představení - Stručná charakteristika - Certifikace výrobce - Údržba - Záruka - Rozbalení

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

KRYSTALY GEYER - ISO 9002 Krystalové rezonátory GEYER - ISO 9002 Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (ppm) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KR.. HC49/U 1.8432-200 5-50 5-50 -40 až +105 HC49/U KR.. HC49/U3 3.2-70 10-30 15-120 -40 až

Více

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8 Technologie LCD panelů Jan Vrzal, verze 0.8 Princip LCD panelů tekuté krystaly jsou látka, která má stále krystalickou mřížku a zároveň se chová podobně jako kapalina tyto krystaly byly objeveny na nervových

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk.

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk. d SVORKOVNIC základní do plošného spoje Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodièe pod šroub typ Umax Imax vodiè rozteè () montáž poznámka V A.50.54.50.81 5.08 6.5 7.50 7.6 9.5 10.16 do PS vodièe

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 2.2 2.3

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti

Více

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.:

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: 608 644 440 e-mail: jirdokoupil@gmail.com OBSAH 2/ Logotyp spoleènosti 3-4/ Barevnost 5/ Použití na barevném pozadí 6/ Ochranná zóna logotypu 7/ Rozmìrová øada logotypu 8/

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Datasheet Fujitsu Monitor L22T-7 LED

Datasheet Fujitsu Monitor L22T-7 LED Datasheet Fujitsu Monitor L22T-7 LED Všestranný monitor: 21,5 (54,6 cm), širokoúhlé zobrazení Snadné používání Monitor Fujitsu L22T-7 LED nabízí formát zobrazení 16:9 v moderním provedení. Žádné kompromisy

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR základní manuál vizuálního stylu Logotyp logo èerpacích stanic je tvoøeno stylizovaným kvìtem s kapkou, umístìným v zaobleném ètvercovém rámeèku a doplnìné plným názvem sdružení, Základní výška loga je

Více

Katalog svítidel. Standard a rozšírený standard

Katalog svítidel. Standard a rozšírený standard Katalog svítidel Standard a rozšírený standard Artechnic-Schréder Akciová spoleènost vznikla v roce 1995. Sídlí v centru Prahy, na Námìstí Jiøího z Podìbrad a svùj sklad a výrobu má nedaleko Prahy, v Benešovì.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012.

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. A8LED je autorizovaný distributor panelů technologie LED (super jasné diody s velkým úhlem

Více

DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo svítidla. a čidlem pohybu

DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo svítidla. a čidlem pohybu DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo N VI O N svítidla s kamerou a čidlem pohybu KA SBV 705 M4 Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci. Sada obsahuje LCD monitor, venkovní kameru

Více

Maticové LCD moduly. Ing. Richard Lažanský

Maticové LCD moduly. Ing. Richard Lažanský Maticové LCD moduly Ing. Richard Lažanský 1 Úvod LCD maticové displeje jsou všude okolo nás. Setkáváme se s nimi při koupi jízdenky na autobus nebo vlak z automatu, či když parkujeme na placeném parkovišti.

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Technická příručka pro u ivatele obchodního zařízení PROFIREGÁLY SU5

Technická příručka pro u ivatele obchodního zařízení PROFIREGÁLY SU5 Technická příručka pro u ivatele obchodního zařízení PROFIREGÁLY SU5 Profiregály Milan Fail Pod Bručnou 14 Plzeň 326 00 tel: 3877 431 753 info@profiregaly.cz www.profiregály.cz OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ T e c

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče Parametr specifikace/ minimální požadavky zadavatele 22" LED AOC e2250swdak - FHD, DVI, rep Úhlopříčka obrazovky 22, poměr

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o.

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ Technická pøíruèka je urèena ke snadné a rychlé orientaci v prvcích obchodního zaøízení. Zjednoduší návrh zaøízení do urèeného prostoru

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

STABILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

STABILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Stabilizátory nízkoúbytkové STAILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Typ Iout Uout U popis poèet pinù ma V mv Stabilizátory kladné 50 ~ 4000 1.2 ~ 5.0 85 ~ 600 Shut,, LowNoise 3, 5, 6, 8 Stabilizátory

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Datasheet Fujitsu Monitor B24T-1L

Datasheet Fujitsu Monitor B24T-1L Datasheet Fujitsu Monitor B24T-1L Monitor s vyspělými technologiemi: širokoúhlá obrazovka s úhlopříčkou 24 (61 cm) Ergonomická obrazovka s nastavitelnou výškou pro kancelářské aplikace Monitor FUJITSU

Více

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Srovnání LCD displejů a LED panelů Ing. Ivo Herman, CSc. Brněnská 993 tel. +420 545 214 226 664 42 Modřice fax. +420 545 214 268 www.herman.cz herman@herman.cz Srovnání LCD displejů a LED panelů Technologie pro zobrazení informací pomocí

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

RELÉ. VE HS 250 / 3 1C 5, 12, 24 0.25 ne 750 2000 10.5 x 20.5 x 20.5 UL, CSA, VDE

RELÉ. VE HS 250 / 3 1C 5, 12, 24 0.25 ne 750 2000 10.5 x 20.5 x 20.5 UL, CSA, VDE Miniaturní relé Typ Cívka Rozmìry Bezpeènostní normy øada verze Zatížení Napìtí Pøíkon Bistabilní Kont / cívka W x L x H Vac / A Vdc / A Vdc W Vac Vac mm SY 60 / 0.5 24 / 1 5, 12, 24 0.15 ~ 0.175 ne 300

Více

INDUKÈNOSTI. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

INDUKÈNOSTI. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku Vývodové cívky Typ Popis Rozsah indukènosti ( H) Tolerance (%) Max. proud (ma) Q SFR (MHz) Pracovní teploty ( C) Rozmìry (mm) AL04 KOM axiální 0.22 ~ 1500 10 ~880 ~ 70 2.4 ~ 380 4.0 x 9.8 LAL04 TAI axiální

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 LED

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 LED Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 LED Všestranný monitor: širokoúhlá obrazovka s úhlopříčkou 24 (61 cm) Nejlepší energeticky úsporné řešení pro kancelářské aplikace Monitor FUJITSU E24T-7 LED v sobě spojuje

Více

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy www.... moderní nábytek za rozumné ceny www.... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www., PLUS Technické rozkresy - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA SFERA funkční moduly AUDIO JEDNOTKA 342170 342350 342170 Digitální audio jednotka se 2 tlačítky v jednom sloupci. Obsahuje zakončovací člen, který se zasouvá do posledního tlačítkového modulu, podsvětlení

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

ETC Embedded Technology Club 6. setkání

ETC Embedded Technology Club 6. setkání ETC Embedded Technology Club 6. setkání 17.1. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club - 6, 7.1.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Výklad: PWM, RC

Více