KRYSTALY GEYER - ISO 9002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYSTALY GEYER - ISO 9002"

Transkript

1 Krystalové rezonátory GEYER - ISO 9002 Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (ppm) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KR.. HC49/U až +105 HC49/U KR.. HC49/U až +105 HC49/U3 KR.. HC45/U až +105 HC45/U KR.. KX ppm/k -40 až +85 KX38 KR.. KX , , ppm/k -40 až +85 KX39 KR.. KX , ppm/k -40 až +85 KX26 Krystalové rezonátory SM Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (ppm) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KR.. KXK až +85 HC 49/U3 SM KR.. KX-MC až +105 KX-MC KR.. KX až +105 KX 20 KR.. KX327S ppm/k -40 až +85 KX 327S KR.. KX327XS ppm/k -40 až +85 KX 327XS KR.. KX327L ppm/k 0 až +70 KX 327L KR.. KX327NT ppm/k -40 až +85 KX 327NT KR.. KX až +85 KX5 KR.. KX až +105 KX6 KR.. KX až +105 KX7 KR.. KX až +105 KX8 KR.. KX9A až +105 KX9A KR.. KX9B až +105 KX9B KR.. KX12A až +105 KX12A KR.. KX12B až +105 KX12B KR.. KX až +105 KX13 Oscilátory Typ (MHz) (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro OS TTL, CMOS 0 až +70 IL14 OS TTL, CMOS -40 až +85 IL14 OS TTL, CMOS 0 až +70 IL8 OS TTL, CMOS -40 až +85 IL8 OS TTL, CMOS, tøístavový 0 až +70 IL14 OS TTL, CMOS, tøístavový -40 až +85 IL14 OS TTL, CMOS, tøístavový 0 až +70 IL8 OS TTL, CMOS, tøístavový -40 až +85 IL8 OS TTL, CMOS, tøístavový -40 až +85 SM OS V TTL, CMOS, tøístavový -40 až +85 SM OS V CMOS, tøístavový -40 až +85 SM OS V CMOS, tøístavový -40 až +85 SM OS koaxiální 50 W, tøístavový 0 až +70 SM Oscilátory øízené napìtím (VCXO) Typ (MHz) (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro OS TTL, CMOS -40 až +85 IL14 OS TTL, CMOS -40 až +85 IL8 OS CMOS -40 až +85 SM Oscilátory teplotnì kompenzované (TCXO) Typ (MHz) (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro OS TTL, HCMOS, sinusový -40 až +85 IL14 OS sinusový -30 až +75 SM Oscilátory øízené napìtím teplotnì kompenzované (VCTCXO) Typ (MHz) (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro OS TTL, HCMOS, sinusový -40 až +85 IP14 OS sinusový -30 až +80 SM OS sinusový -40 až +85 SM Keramické rezonátory Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (%) (%) Pracovní teploty ( C) Pouzdro RK ZTA až +80 rad. vývody RK ZTB až +80 rad. vývody RK ZTT M až +80 rad. vývody RK ZTT C až +80 SM 46.01

2 Parametry a zásady pou ívání krystalových rezonátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce krystalového rezonátoru. Krystalový rezonátor je souèástka, která vyu ívá piezoelektrického jevu. Po pøipojení elektrického napìtí na monokrystal nìkterých látek dochází ke zmìnì mechanických rozmìrù monokrystalu. Pøipojením støídavého napìtí je monokrystal uveden do mechanických vibrací, jejich kmitoèet je urèen komplexem vlastností monokrystalu. V porovnání s ostatními rezonátory (mechanické, LC obvody, keramické) mají krystalové rezonátory nejvhodnìjší vlastnosti, zejména stabilitu rezonanèního kmitoètu a malou teplotní závislost parametrù. Krystalové rezonátory (pro které je všeobecnì pou íván název krystaly) jsou vyrábìny z monokrystalu oxidu køemièitého (SiO ) vyøíznutím pravoúhlého elementu. V závislosti na rozmìrech a orientaci øezu elementu vùèi osám monokrystalu získá rezonátor specifické vlastnosti. 2. Teplotní závislost rezonanèního kmitoètu. Pro krystalové rezonátory pro pásmo kmitoètù nad 3MHz se pou ívá AT øez, pro kmitoèty øádu desítek a stovek khz se pou ívá øez XY. Teplotní závislost kmitoètu pro rezonátory øezu AT a XY je na obr.1. Zmìnou úhlu øezu AT se mìní prùbìh teplotní závislosti rezonanèního kmitoètu podle diagramu na obr Náhradní schéma krystalového rezonátoru. Pro kmitoèty v okolí rezonanèního kmitoètu mù e být pro krystalový rezonátor sestaveno náhradní elektrické schema podle obr.3. L1 a C1 vyjadøují vlastní indukènost a kapacitu a jsou urèeny typem øezu, úhlem øezu, rozmìry elementu a konstrukcí elektrod. Rezonanèní kmitoèet krystalu je dán vztahem o =1/ L1 C1 R1 je sériový odpor rezonátoru, je urèen technologií výroby, tvarem elementu a zpùsobem pouzdøení. Velikost R1 ovlivòuje jakost rezonátoru Q = 1 / o C1 R1, èím je odpor R1 menší tím vyšší je úèinnost oscilátoru. Co je kapacita, daná kapacitou elektrod a vývodù. Mù e být zmìøena bì nou metodou pøi kmitoètu dostateènì vzdáleném od rezonanèního kmitoètu rezonátoru. 4. Krystalový rezonátor v elektrickém obvodì oscilátoru. Obvodové schéma oscilátoru øízeného krystalem je na obr. 4. Nejèastìji se v praxi vyu ívá sériové rezonance krystalu s paralelnì pøipojeným kondenzátorem CL Èím ni ší je kapacita CL, tím spolehlivìji se oscilátor rozkmitá pøi zapnutí napájení. Èím vyšší je kapacita, tím menší je nebezpeèí, e se oscilátor rozkmitá na vyšším harmonickém kmitoètu. CL =CL1 CL2 /(CL1+CL2) 5. Objednací názvy krystalových rezonátorù. Kód pro pøesnost a stabilitu kmitoètu A ±5 ppm B ±10 ppm C ±15 ppm ±20 ppm E ±30 ppm F ±50 ppm G ±100 ppm Kmitoèet (MHz) - Jmenovitý rezonanèní kmitoèet pøi teplotì 25 ±2 C Pøesnost kmitoètu (ppm) - Výrobní tolerance jmenovitého kmitoètu pøi teplotì 25 ±2 C H >100 ppm (ppm) - Zmìna kmitoètu v celém rozsahu pracovních teplot Zatì ovací kapacita (pf) - oporuèená kapacita CL (viz. èl. 4.) Rozsah pracovních teplot- Teploty, pro které jsou zaruèovány parametry krystalu Vìtšina typù krystalù má hodnoty nìkterých parametrù (napø. hodnotu zatì ovací kapacity) volitelné. Standardní hodnoty takových parametrù jsou vytištìny tuènì. (Napø. Zatì ovací kapacita : 12, 16, 20 pf)

3 KR..HC49/U Krystaly v pouzdøe HC49/U a 200 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 5, 10, 15, 20, 30, 50 ppm 5,10,15,20,30,50 ppm 10 a 30 pf Vlastní kapacita 7pF max2mw Sériový odpor 60 pro f >4MHz n KR 1, EF 30 HC49/U / +70 KR 1, EF 30T HC49/U / +85 n KR 2, EF 30 HC49/U / +70 n KR 2, EF 30 HC49/U / +70 KR 3, EF 30 HC49/U / +70 KR 3, EF 30T HC49/U / +85 KR 3, EF 30 HC49/U / +70 n KR 3, EF 30 HC49/U / +70 n KR 3, EF 30 HC49/U / +70 KR 3, EF 30T HC49/U / +85 n KR 3, EF 30 HC49/U / +70 n KR 3, EF 30T HC49/U / +85 KR 4, BA 30 HC49/U / +70 n KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 4, EF 30T HC49/U / +85 KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 4, AA 30 HC49/U / +70 KR 4, BB 30 HC49/U / +70 n KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 4, EF 30 HC49/U / +70 KR 5, EF 30 HC49/U / +70 KR 5, EF 30T HC49/U / +85 KR 5, EF 30 HC49/U / +70 KR 5, FF 30T HC49/U / +85 KR 6, EF 30 HC49/U / +70 KR 6, FF 30T HC49/U / +85 KR 6, FF 30 HC49/U / +70 n KR 7, EF 30 HC49/U / +70 KR 7, EF 30 HC49/U / +70 n KR 8, EF 30 HC49/U / +70 KR 8, EF 30T HC49/U / +85 KR 8, EF 30 HC49/U / +70 KR 8, EF 30 HC49/U / +70 KR 8, EF 30 HC49/U / +70 KR 8, EF 30 HC49/U / +70 n KR 9, EF 30 HC49/U / +70 KR 9, EF 30 HC49/U / +70 KR 9, EF 30 HC49/U / +70 n KR 10, EF 30 HC49/U / +70 KR 10, FF 30E HC49/U / +105 KR 10, EF 30 HC49/U / +70 n KR 10, EF 30 HC49/U / +70 KR 10, EF 30T HC49/U / +85 KR 11, EF 30 HC49/U / +70 n KR 11, EF 30 HC49/U / +70 n KR 11, EF 30T HC49/U / +85 n KR 12, EF 30 HC49/U / +70 n KR 12, EF 30 HC49/U / +70 KR 12, EF 30 HC49/U / +70 KR 13, EF 30 HC49/U / +70 KR 14, EF 30 HC49/U / +70 KR 14, EF 30 HC49/U / +70 n KR 14, EF 30 HC49/U / +70 KR 15, EF 30 HC49/U / +70 KR 15, EF 30 HC49/U / +70 n KR 16, EF 30 HC49/U / +70 KR 16, EF 30T HC49/U / +85 KR 16, EF 30 HC49/U / +70 KR 17, EF 30 HC49/U / +70 n KR 18, EF 30 HC49/U / +70 KR 18, EF 30T HC49/U / +85 n KR 19, EF 30 HC49/U / +70 n KR 20, EF 30 HC49/U / +70 KR 20, EF 30 HC49/U / +70 KR 20, EF 30 HC49/U / +70 n KR 22, EF 30 HC49/U / +70 n KR 24, EF 30 HC49/U / +70 n KR 24, EF 30 HC49/U / +70 n KR 27, EF3 30 HC49/U / +70 KR 29, EF 30 HC49/U / +70 KR 30, EF3 30 HC49/U / +70 KR 32, EF 30T HC49/U / +85 KR 32, EF3 30T HC49/U / +85 KR 38, EF 30 HC49/U / +70 KR 39, EF 30 HC49/U / +70 KR 40, EF3 30 HC49/U / +70 KR 48, EF3 30 HC49/U / +70 KR 56, EF3 30 HC49/U / +70 KR 57, EF3 30 HC49/U / +70 KR 57, EF3 30 HC49/U / +70 KR 58, EF3 30 HC49/U / +70 KR 59, EF3 30 HC49/U / +70 KR 60, EF3 30 HC49/U / +70 KR 60, EF3 30 HC49/U / +70 KR 61, EF3 30 HC49/U / +70 KR 61, EF3 30 HC49/U / +70 KR 64, EF3 30T HC49/U / +85 KR 134,00000 FF5 30 HC49/U / +70 KR 159,50000 EF7 30 HC49/U / +70 KR 159,77500 EF7 30 HC49/U / +70 IP- KXINS Materiál Mylar Tlouš ka mm Prùrazné napìtí 9kV Pracovní teplota 250 C objednací název obj. è Izolaèní podlo ka pod krystaly v pouzdøe HC49 n IP - KXINS n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku 46.03

4 KR..HC49/U3 Krystaly v pouzdøe HC49/U3 3.2 a 70 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 10, 15, 20, 30 ppm 15, 20, 30, 50, 100, 120 ppm Zatì ovací kapacita 12, 16, 20 pf Vlastní kapacita 3pF max 0.1mW Sériový odpor 50 pro f >10MHz KR 1, EF 16 HC49/U / +70 KR 3, EF 16 HC49/U / +70 n KR 3, EF 16 HC49/U / +70 KR 3, EG 16T HC49/U / +85 n KR 3, EF 16 HC49/U / +70 KR 3, EG 16T HC49/U / +85 n KR 3, EF 16 HC49/U / +70 KR 3, EG 16T HC49/U / +85 n KR 4, EF 16 HC49/U / +70 KR 4, EG 16T HC49/U / +85 n KR 4, EF 16 HC49/U / +70 n KR 4, EF 16 HC49/U / +70 n KR 4, EF 16 HC49/U / +70 KR 4, EF 16 HC49/U / +70 KR 4, EF 16 HC49/U / +70 n KR 4, EF 16 HC49/U / +70 KR 4, EG 16T HC49/U / +85 n KR 5, EF 16 HC49/U / +70 KR 5, EG 16T HC49/U / +85 KR 5, EF 16 HC49/U / +70 n KR 6, EF 16 HC49/U / +70 n KR 6, EF 16 HC49/U / +70 KR 6, EF 16 HC49/U / +70 KR 6, EF 16 HC49/U / +70 n KR 7, EF 16 HC49/U / +70 n KR 7, EG 16T HC49/U / +85 KR 7, EF 16 HC49/U / +70 n KR 7, EF 16 HC49/U / +70 n KR 8, EF 16 HC49/U / +70 n KR 8, EG 16T HC49/U / +85 n KR 8, EF 16 HC49/U / +70 n KR 9, EF 16 HC49/U / +70 n KR 9, EF 16 HC49/U / +70 n KR 10, EF 16 HC49/U / +70 KR 10, EG 16T HC49/U / +85 KR 10, EG 16T HC49/U / +85 n KR11, EF 16 HC49/U / +70 KR..HC45/U Krystaly v pouzdøe HC45/U 0.8 a 200 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 ppm 5,10,15,20,30,50, 100 ppm 10 a 30 pf Vlastní kapacita 7pF max 2 mw KR 1, GG 30 HC45/U / +70 KR 1, GG 30T HC45/U / +85 KR 3, GG 30T HC45/U / +85 KR 6, EF 20 HC45/U / +70 KR 8, EF 30 HC45/U / +70 KR 11, EF 30 HC45/U / +70 KR 12, EF 30 HC45/U / +70 KR 11, EF 16T HC49/U / +85 KR 11, EF 16E HC49/U / +105 n KR 12, EF 16 HC49/U / +70 KR 12, EG 16T HC49/U / +85 KR 12, EF 16 HC49/U / +70 n KR 13, EF 16 HC49/U / +70 KR 14, EF 16 HC49/U / +70 KR 14, EF 16 HC49/U / +70 n KR 14, EF 16 HC49/U / +70 KR 14, EG 16T HC49/U / +85 n KR 15, EF 16 HC49/U / +70 n KR 16, EF 16 HC49/U / +70 n KR 16, EF 16T HC49/U / +85 KR 16, EF 16E HC49/U / +105 KR 16, EG 16T HC49/U / +85 n KR 16, EF 16 HC49/U / +70 KR 16, EF 16 HC49/U / +70 n KR 17, EF 16 HC49/U / +70 KR 18, EF 16 HC49/U / +70 n KR 18, EF 16 HC49/U / +70 n KR 19, EF 16 HC49/U / +70 KR 20, BC 16 HC49/U / +70 n KR 20, EF 16 HC49/U / +70 KR 20, EF 16T HC49/U / +85 KR 20, EF 16E HC49/U / +105 n KR 20, EF 16 HC49/U / +70 KR 20, EF 16 HC49/U / +70 n KR 22, EF 16 HC49/U / +70 n KR 24, EF 16 HC49/U / +70 KR 24, EG 16T HC49/U / +85 n KR 24, EF 16 HC49/U / +70 n KR 25, EF 16 HC49/U / +70 n KR 30, EF 16 HC49/U / +70 KR 32, EF 16 HC49/U / +70 KR 40, CB16 HC49/U / +70 n KR 40, EF 16 HC49/U / +70 KR 49, EF3 30 HC49/U / n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

5 KR..KX38 Krystaly v pouzdøe KX38 Tolerance kmitoètu (25 C) 20 ppm ppm / K Zatì ovací kapacita C 6, 12 pf 1.3 pf max 10 W KR 0, BB 12 KX / +70 KR 0, F 6 KX / +70 KR 0, F 6T KX / +85 n KR 0, F 12 KX / +70 n KR 0, F 12T KX / +85 KR 0, F 12E KX / +105 KR 0, FF 12 KX / +70 KR..KX39 Krystaly v pouzdøe KX39 40 a 100kHz a 70 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 50 ppm 30, 50 ppm ppm / K 50, 100 ppm 12 pf 12, 16, 20pF 3.0 pf max 0.01 mw max 0.1mW KR 0, EF 16 KX / +70 KR 0, EF 16 KX / +70 KR 0, EF 16 KX / +70 KR 0, EF 16 KX / +70 KR 0, FF 12 KX / +70 KR 3, EF 16 KX / +70 KR 4, FF 16 KX / +70 KR 4, EF 16 KX / +70 KR 4, EF 16 KX / +70 KR 6, EF 16 KX / +70 KR 8, EF 16 KX / +70 KR 11, EF 16 KX / +70 KR 12, FF 16 KX / +70 KR 20, EF 16 KX / +70 KR..KX26 Krystaly v pouzdøe KX26, khz Tolerance kmitoètu (25 C) 30 ppm ppm / K 12.5 pf 1.3 pf max 10 W n KR 0, F 12,5 KX / +70 KR 0, EE 12,5 KX / +70 n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku 46.05

6 KR..KXK 3.50 a 70 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 15, 20, 30, 50 ppm 25, 30, 50, 100 ppm 12, 16, 30 pf max 0.1 mw KR 3, FF 16 KXK / +70 KR 3, FG 16T KXK / +85 KR 3, EF 16 KXK / +70 KR 3, FF 16 KXK / +70 n KR 4, FF 16 KXK / +70 KR 4, FG 16T KXK / +85 KR 5, FF 16 KXK / +70 KR 6, FF 16 KXK / +70 KR 6, FG 16T KXK / +85 n KR 7, FF 16 KXK / +70 n KR 8, FF 16 KXK / +70 KR 8, FF 16 KXKS / +70 n KR 10, EF 16 KXK / +70 KR 10, FF 16 KXK / +70 KR 10, FF 16 KXK / +70 KR 10, EF 20 KXKS / +70 KR..KX-MC Krystaly v pouzdøe HC49/U3 SM 3.50 a 60 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 50 ppm 50, 100, 120 ppm 12, 16, 20 pf max. 0.1 mw KR 4, FF 16 KXMC / +70 KR 7, FF 16 KXMC / +70 KR 9, FF 16 KXMC / +70 KR 10, FF 16 KXMC / +70 KR 11, FF 16 KXMC / +70 n KR 11, FF 16 KXK / +70 KR 11, FF 16T KXK / +85 KR 11, FF 16 KXKS / +70 KR 11, EF 20 KXKS / +70 KR 13, FF 16 KXK / +70 KR 14, FF 16 KXK / +70 KR 14, FF 16 KXK / +70 n KR 16, FF 16 KXK / +70 KR 18, FF 16 KXK / +70 KR 18, FG 16T KXK / +85 n KR 22, FF 16 KXK / +70 KR 24, FF 16 KXK / +70 KR 25, FF 16 KXK / +70 KR 25, FF 16 KXK / +70 KR 32, FF 16 KXK / +70 KR 50, FF316 KXK / +70 KR 14, FF 16 KXMC / +70 KR 14, FF 16T KXMC / +85 KR 18, FF 16 KXMC / +70 KR 19, FF 16 KXMC / +70 KR 22, FF 16 KXMC / +70 KR..KX a 25 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 50 ppm 50, 100, 120 ppm 12, 16, 20 pf max 0.5 mw 2000 ks KR 3, FF 16 KX / +70 KR 3, FF 16 KX / +70 KR 4, FF 16 KX / +70 KR 4, FF 16 KX / +70 n KR 6, FF 16 KX / +70 KR 7, FF 16 KX / +70 KR 8, FF 16 KX / +70 KR 10, FF 16 KX / +70 KR 11, FF 16 KX / +70 KR 20, FF 16 KX / +70 KR 22, FF 16 KX / n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

7 KR..KX327S Tolerance kmitoètu (25 C) 30 ppm ± ppm / K 12.5 pf 2.0 pf max 1 W KR 0, F 12,5 KX327S / +70 n KR 0, F 12,5TKX327S / +85 KR 0, F 30T KX327S / +85 KR..KX327XS Tolerance kmitoètu (25 C) 20, 30 ppm ± ppm / K 6a 12.5 pf 2.0 pf max 1 W KR 0, F 12,5 KX327XS KR..KX327L Tolerance kmitoètu (25 C) Pracovní teplota KR..KX327NT Tolerance kmitoètu (25 C) Pracovní teplota KR..KX5 Tolerance kmitoètu (25 C) Pracovní teplota / ppm ppm / K 7a 12.5 pf 0.8 pf max 1 W -20 a +70 C 20, 30 ppm ± ppm / K 7a 12.5 pf 2.0 pf max 1 W -40 a +85 C 20 a 80 MHz 30, 50 ppm 30, 50, 100 ppm 8, 10, 16 pf -20 a +70, -40 a +85 C kHz kHz kHz kHz n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku 46.07

8 KR..KX6 KR..KX7 12 a 60 MHz 10, 15, 20, 30, 50, 100, 120 ppm 7, 12, 16, 20 pf KR..KX8 12.0a 60MHz 10, 15, 20, 30, 50, 100, 120 ppm 10, 16, 20 pf max. 0.1 mw 2000 ks KR 12, FF 10 KX / +70 KR..KX9A 8.0 a 300 MHz 10, 15, 20, 30, 50, 100, 120 ppm 10, 16, 20 pf KR 11, FF 16 KX9A / +70 KR 22, FF 16 KX9A / +70 KR 120, FF3 16 KX9A / +70 KR..KX9B 16 a 80 MHz 10, 15, 20, 30, 50, 100, 120 ppm 8, 10, 16 pf 8.0 a 50 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 10, 20, 30, 50 ppm 10, 20, 30, 50, 100, 120 ppm 10, 16, 20 pf max. 0.1 mw n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

9 KR..KX12A KR..KX12B 8.0 a 50 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 50 ppm 10, 15, 20, 30, 50, 80 ppm 12, 16, 20 pf KR 10, FF 16 KX12B / +70 KR 11, FF 16 KX12B / +70 KR 12, FF 16 KX12B / +70 KR 13, FF 16 KX12B / +70 KR 14, FF 16 KX12B / +70 KR..KX a 160 MHz 10, 15, 20, 30, 50, 80 ppm 12, 16, 20 pf KR 6, FF 16 KX / +70 KR 8, FF 16 KX / +70 KR 8, FF 16 KX / +70 KR 10, FF 16 KX / +70 KR 10, FF 16T KX / +85 KR 11, FF 16 KX / +70 KR 12, FF 16 KX / +70 KR 13, FF 16 KX / +70 KR 18, FF 16 KX / +70 KR 20, FF 16T KX / +85 KR 22, FF 16 KX / +70 KR 22, FF 16T KX / +85 KR 100,00000 FF3 20 KX / a 150 MHz Tolerance kmitoètu (25 C) 50 ppm 10, 15, 20, 30, 50 ppm 10, 16, 20 pf max. 0.1 mw KR 22, FF 16 KX12B / +70 KR 24, FF 16 KX12B / +70 KR 25, FF 16 KX12B / +70 KR 48, FF 16 KX12B / +70 n souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej odací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku 46.09

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. Oscilátor je hybridní integrovaný obvod, který obsahuje oscilátor øízený krystalovým rezonátorem. Výstupním signálem

Více

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Transformátory 230 V, EN 61558 ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / Izolaèní tøída Bezpeènostní normy VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x)

Více

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 FÓLIOVÉ KONENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 Polyesterové kondenzátory typ diel. kapacita tolerance jm. napìtí dv / dt klim.kat konstrukce rozteè typické aplikace ± % V dc V / s mm

Více

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 KONENZÁTORY NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 Elektrolytické kondenzátory SM Typ Rozsah napìtí (V) Rozsah kapacit (mf) Nízká impedance Pracovní teploty ( C) Životnost (h) Popis PXE 2.5-16

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

INDUKÈNOSTI. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

INDUKÈNOSTI. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku Vývodové cívky Typ Popis Rozsah indukènosti ( H) Tolerance (%) Max. proud (ma) Q SFR (MHz) Pracovní teploty ( C) Rozmìry (mm) AL04 KOM axiální 0.22 ~ 1500 10 ~880 ~ 70 2.4 ~ 380 4.0 x 9.8 LAL04 TAI axiální

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk.

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk. d SVORKOVNIC základní do plošného spoje Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodièe pod šroub typ Umax Imax vodiè rozteè () montáž poznámka V A.50.54.50.81 5.08 6.5 7.50 7.6 9.5 10.16 do PS vodièe

Více

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 KONENZÁTORY RAIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 novinka! Elektrolytické kondenzátory, radiální vývody Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F)

Více

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost DC / DC mìnièe izolované 1W DC / DC mìnièe izolované 2W MÌNIÈ NAPÌTÍ typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost W 5 12 24 3.3 5 7.2 9 12 15 18 24 % poèet C mm

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

OSCILÁTORY. Typ Rozsah kmitoètù (MHz) Stabilita kmitoètu (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro

OSCILÁTORY. Typ Rozsah kmitoètù (MHz) Stabilita kmitoètu (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro OSCIÁTORY n ovinka! novinka! Oscilátory Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO - 200 (205) 0.5 ~ 100 25 ~ 100 TT, CMOS 0 ~ +70 (-40~+80) I14 KXO - 210 (215) 0.5 ~ 100 25 ~ 100 TT, CMOS 0 ~ +70

Více

Oscilátory Oscilátory

Oscilátory Oscilátory Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek):

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LOGICKÉ OBVODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LOGICKÉ OBVODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LOGICKÉ OBVODY Logické obvody øada technologie log. úroveò (V) rozsah Uc (V) Ic ( A) tpd max (ns] vstup výstup MOS 4000 Standard CMOS 5.0 3.0 ~ 18.0 20 CMOS CMOS 74 HC High Speed CMOS 5.0 2.0 ~ 6.0 80

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5.

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5. ABB Network Partner SPAJ 1 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 1 C Vlastnosti: Nadproudová ochrana fází a ochrana pøi zemních poruchách pro chránìní vývodù.

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

TEPELNÌ VODIVÉ FÓLIE KERAFOL - ISO 9001

TEPELNÌ VODIVÉ FÓLIE KERAFOL - ISO 9001 VODIVÉ ÓLIE KERAOL - ISO 9001 ólie KERATHERM s vysokou tepelnou í KER - 70 / _0 16 1.2 ~ 1.4 0.25 ~ 0.27 cca 2.2 85-40 / +200 hnìdá x x levné aplikace KER - 86 / _0 7 1.8 ~ 2.1 0.125 ~ 1.0 cca 2.3 85 ~

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD MODULY LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED,

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Podrobný obsah CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ ØADY PIC16F87X A PIC16F87XA TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ

Podrobný obsah CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ ØADY PIC16F87X A PIC16F87XA TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ Obsah 1 Základní popis...17 2 Uspoøádání pamìti...27 3 PORTY...45 4 Pamì EEPROM a FLASH...58 5 Èasové moduly...65 6 Funkèní moduly CAPTURE/COMPARE/PWM (moduly CCP1/CCP2)...80 7 Modul synchronního sériového

Více

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED, EL RW1068

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

RELÉ. VE HS 250 / 3 1C 5, 12, 24 0.25 ne 750 2000 10.5 x 20.5 x 20.5 UL, CSA, VDE

RELÉ. VE HS 250 / 3 1C 5, 12, 24 0.25 ne 750 2000 10.5 x 20.5 x 20.5 UL, CSA, VDE Miniaturní relé Typ Cívka Rozmìry Bezpeènostní normy øada verze Zatížení Napìtí Pøíkon Bistabilní Kont / cívka W x L x H Vac / A Vdc / A Vdc W Vac Vac mm SY 60 / 0.5 24 / 1 5, 12, 24 0.15 ~ 0.175 ne 300

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv copyright To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Univerzální obvod rozhraní (UTI) Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory

Univerzální obvod rozhraní (UTI) Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory Univerzální obvod rozhraní (UTI Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory Vlastnosti Komunikace senzorù kapacitních, odporových senzorù Pt, termistorù, odporových mùstkù a potenciometrù s èíslicovými procesory

Více

TRANSFORMÁTORY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

TRANSFORMÁTORY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku Trasformátory, EN 61558 Typ Výko Primár Sekudár Zkratuvzdoré Prac.teplota / tøída izolace VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x) 6 ~ 24 ao 70 C / B TRF 30/12.5 (10.5) EI 30 1.0 ~ 2.3 230 1x (2x) 6 ~ 24

Více

DMD 331. DMD 331 Snímače tlakové diference

DMD 331. DMD 331 Snímače tlakové diference DMD 331 DMD 331 Snímače tlakové diference Výhody oba vstupy pro kapalinu jednostranné přetížení 30ti násobkem rozsahu dif.tlaku dlouhodobá stabilita kompaktní konstrukce spolehlivost při dynamickém namáhání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Operaèní zesilovaèe a komparátory OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Typ N GW Uos IQ Ucc poèet pinù MHz V A V operaèní zesilovaèe 1, 2, 4 0.014 ~ 10 150 ~ 7000 0.6 ~ 1000 1.4 ~ 5.5 5, 6,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Praktická elektronika A Radio - 5/97

Praktická elektronika A Radio - 5/97 Èítaè 1300 MHz Miloš Zajíc Na základì znaèného ohlasu na velmi jednoduchý univerzální èítaè, publikovaný v PE 5/96, vznikla na èetné žádosti rozšíøená verze, splòující vyšší požadavky. Cílem bylo zapojení

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_28_Vf oscilátor Název školy Střední

Více

Pøijímaèe padesátých a šedesátých let TESLA Tesla 3P-2 Pøijímaè vyvinutý n p Tesla Elektronik na objednávku Èeskoslovenských pošt Svou premiéru mìl 14

Pøijímaèe padesátých a šedesátých let TESLA Tesla 3P-2 Pøijímaè vyvinutý n p Tesla Elektronik na objednávku Èeskoslovenských pošt Svou premiéru mìl 14 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou DMK 331 P DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou Výhody nízká chyba vlivem teploty linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO na přání Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 (pouze pro 4...20mA

Více

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6,   s o f c o s o f c o n. IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012 www.zmue.eu MULTIMETRY Napájecí napìtí (vnitøní baterie 6F22) 10 h +5 C 40 C 180 95 44 mm II 2G EExia IIC T4, I M2 EExia I PARAMETRY VOLTMETRU

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

Obsah TECHNOLOGIE VÝROBY PLOŠNÝCH SPOJÙ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA... 13 1.1 Subtraktivní technologie výroby... 15 1.2 Aditivní technologie výroby plošných spojù... 16 1.3 Výroba a konstrukce vícevrstvých desek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sada pro automatické ovládání ZSS/

Sada pro automatické ovládání ZSS/ Sada pro automatické Sada pro automatické ZSS je urèena pro støešního jednorychlostního ve funkci: teploty, vlhkosti prostøedí, rychlosti prùtoku vzduchu ve vìtracím kanálu a pro realizaci programu vybraného

Více

STABILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

STABILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Stabilizátory nízkoúbytkové STAILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Typ Iout Uout U popis poèet pinù ma V mv Stabilizátory kladné 50 ~ 4000 1.2 ~ 5.0 85 ~ 600 Shut,, LowNoise 3, 5, 6, 8 Stabilizátory

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 440 0,12 kw až 75 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 440 0,12 kw až 75 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 440 0,12 kw až 75 kw Katalog K FM 2-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 440 0,12 kw až 75 kw Katalog K FM 2-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti 2 Pøíslušenství

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475 Dvou a tøíbodový regulátor pro montá na stìnu a pro panelové zabudování. (Pøední rám 144 mm x 96 mm) Pou ití Optimalizující, ekvitermnì

Více

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany ABB Energo SPAU 300 Napì ové ochrany Napì ové ochrany SPAU 300 Vlastnosti: Napì ová kontrolní a ochranná relé pro rozvodny. Všeobecnì použitelné napì ové ochrany pro aplikace vyžadující kontrolu pøepìtí

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody K01 10 000 hod/85 teplotní rozsah: -40+85 / 16 500V jmenovitá kapacita (tolerance 20%) ztrátový úhel (100Hz/20 ) typ. ekv. sériový odpor (100Hz/20 ) impedance (10kHz / 20 ) proud pracovní (100Hz / 85 ),

Více

Elektrom r elektronický

Elektrom r elektronický Elektronický 1-fázový elektrom r činné energie pro p ímé p ipojení 7E.13.8.230.0000 7E.16.8.230.0000 elektrom r podle ČSN EN 62053 provedení ov ené dle p edpis o metrologii schválení PTB Braunschweig t

Více

Indukční lineární senzor LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181

Indukční lineární senzor LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna rozlišení 0,001 mm 15 30 VDC konektor M12 x 1,

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Rezonanční řízení s regulací proudu

Rezonanční řízení s regulací proudu 1 Rezonanční řízení s regulací proudu Ing. Ladislav Kopecký, 15.12. 2013 Provozování střídavého motoru v režimu sériové rezonance vyžaduje nižší napětí než napájení stejného motoru ze sítě 230V/50Hz. To

Více

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení D a t o v ý l i s t S n í m ač momentu síly S é r i e M ( 2 N m 1 0 0 0 0 N m ) Výhody/Použití Pro statické i dynamické momenty Nerezavějící provedení Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY 4.1.1 OSCILÁTORYY Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů,

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj kapacitní keramický senzor materiály: 1.4571; na přání CuNiFe ponorné nebo přírubové provedení jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0 200 mh 2 O

Více

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO LMK 5 Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 40 mbar do 0... 0 bar Výstupní signály vodi: 4... 0 ma vodi: 0 0 ma / 0 0 V jiné po dohod Pednosti

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více