ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002"

Transkript

1 KONENZÁTORY RAIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 novinka! Elektrolytické kondenzátory, radiální vývody Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F) Nízká impedance Pracovní teploty ( C) ivotnost (h) Popis SRM NIP 4 ~ 50 1 ~ ~ výška 5mm, zmenšené pouzdro SRE NIP 4 ~ 50 1 ~ ~ výška 5mm S5 YAG 4 ~ ~ ~ výška 5mm KRE NIP 6.3 ~ 50 1 ~ ~ výška 5mm SRA NIP 4 ~ 63 1 ~ ~ výška 7mm KMA NIP 4 ~ 63 1 ~ ~ výška 7mm SS YAG 4 ~ ~ ~ nízké pouzdro, výška 7a9mm SRG NIP 4 ~ 50 1 ~ ~ ~ 2000 nízké pouzdro KRG NIP 6.3 ~ 50 1 ~ ~ nízké pouzdro SMQ NIP 6.3 ~ ~ (-25) ~ zmenšená verze SMG KMQ NIP 6.3 ~ ~ (-40, -25) ~ ~ 2000 zmenšená verze KMG SMG NIP 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 85 C SK YAG 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 85 C KMG NIP 6.3 ~ ~ (-40, -25) ~ ~ 2000 obecné pou ití do 105 C SH YAG 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 105 C,vyšší ivotnost SE YAG 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 105 C SME - BP NIP 6.3 ~ ~ ~ bipolární SR YAG 25 ~ ~ ~ bipolární, pro vychylovací obvody KME - BP NIP 6.3 ~ ~ ~ bipolární SN YAG 6.3 ~ ~ -40 ~ bipolární KZN NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ verze KZM pro vyšší proud KZM NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ verze KZH se zvýšenou ivotností KZH NIP 6.3 ~ ~ 8200 X -40 ~ ~ 6000 velmi nízká impdance, zmenšené rozmìry KZE NIP 6.3 ~ ~ 6800 X -40 ~ ~ 5000 nízká impedance, zmenšené rozmìry KYB NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance, zmenšené rozmìry KYA NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance, zmenšené rozmìry KY NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance ST YAG 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance LZA NIP 6.3 ~ ~ X -55 ~ ~7000 nízká impedance, zmenšené rozmìry LXZ NIP 6.3 ~ ~ X -55 ~ ~ 8000 nízká impedance, zmenšené rozmìry, omyvatelný LXY NIP 10 ~ ~ 8200 X -55 ~ ~ 8000 nízká impedance, vysoká spolehlivost SY YAG 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ 6000 nízká impedance LXV NIP 6.3 ~ ~ X -55 ~ ~ 5000 nízká impedance SJ YAG 6.3 ~ ~ 6800 X -40 ~ ~ 5000 nízká impedance SC YAG 6.3 ~ ~ X -40 ~ nízká impedance SZ YAG 6.3 ~ ~ 3300 X -40 ~ velmi nízká impedance SL YAG 6.3 ~ ~ X -40 (-25) ~ ~ 7000 nízká impedance, vysoké napìtí KXE NIP 160 ~ ~ ~ ~ dlouhá ivotnost, pro vstupní filtraci KXJ NIP 160 ~ ~ (-25) ~ ~ dlouhá ivotnost, vylepšená verze KXG, pro vstupní filtraci KXG NIP 160 ~ ~ (-25) ~ ~ dlouhá ivotnost, pro vstupní filtraci SP YAG 160 ~ ~ (-25) ~ ~ dlouhá ivotnost, pro el. pøedøadníky S YAG 160 ~ ~ ~ dlouhá ivotnost, vyšší proud SG YAG 160 ~ ~ (-25) ~ dlouhá ivotnost, pro el. pøedøadníky KWA NIP 400 ~ ~ ~ verze KHE se zvýšenou ivotností, pro vstupní filtraci KHE NIP 400 ~ ~ ~ zmenšená verze PAG, pro vstupní filtraci PAG NIP 200 ~ ~ (-25) ~ zmenšená verze KMG, vyšší proud, pro vstupní filtraci SMH NIP 160 ~ ~ ~ zmenšená verze SMG, pro vstupní filtraci KMH NIP 160 ~ ~ ~ zmenšená verze KMG, pro vstupní filtraci SQ YAG 160 ~ ~ (-25) ~ pro adaptéry a výkonové aplikace KLJ NIP 200 ~ ~ ~ ochrana proti jiskøení pøi napì. pøetí ení, zmenšená KLG KLG NIP 200 & ~ ~ ochrana proti jiskøení pøi napì. pøetí ení LE NIP 10 ~ ~ ~ dlouhá ivotnost, vysoká spolehlivost FL NIP 6.3 ~ 50 1 ~ ~ vysoká spolehlivost SU YAG 10 ~ ~ ~ vysoké teploty SW YAG 10 ~ ~ ~ ~ 5000 vysoké teploty, dlouhá ivotnost GPA NIP 25 ~ ~ 6800 X -40 ~ ~ 5000 zmenšená verze GXE, vyšší proud GXE NIP 10 ~ ~ 4700 X -40 (-25) ~ ~ 5000 dlouhá ivotnost, vysoké teploty GXL NIP 10 ~ ~ ~ verze GXE se zvýšenou ivotností GP NIP 25 ~ ~ X -40 ~ ~3000 zmenšená verze GPA, vyšší proud, krátkodobì do 150 C GXH NIP 10 ~ ~ ~ / 2000 pou ití pro automobilové moduly, vysoké teploty LBK NIP 25 & ~ X -55 ~ speciální pou ití - airbagy, zmenšené rozmìry LBG NIP 25 & ~ X -55 ~ speciální pou ití - airbagy LLA NIP 6.3 ~ ~ ~ nízký svodový proud SB YAG 6.3 ~ ~ ~ nízký svodový proud PH NIP 300 & ~ ~ vybití speciální pou ití - fotoblesky Zvýraznìné polo ky nabízí ECOM standardnì a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. odací podmínky a parametry neoznaèených typù sdìlíme na dotaz. ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

2 novinka! KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolytické kondenzátory polymerové, radiální vývody Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F) Nízká impedance Pracovní teploty ( C) ivotnost (h) Popis PSG NIP 16 ~ ~ 1000 X -55 ~ ~ 5000 velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSK NIP 2.5 ~ ~ 560 X -55 ~ velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSF NIP 2 ~ ~ 1600 X -55 ~ velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSE NIP 2.5 ~ ~ 820 X -55 ~ velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSC NIP 2.5 ~ ~ 2700 X -55 ~ velmi nízká impedance CP YAG 2.5 ~ ~ 820 X -55 ~ velmi nízká impedance PSA NIP 2.5 ~ ~ 1500 X -55 ~ velmi nízká impedance CG YAG 2.5 ~ ~ 2700 X -55 ~ velmi nízká impedance PS NIP 2.5 ~ ~ 1500 X -55 ~ velmi nízká impedance Parametry a zásady pou ívání elektrolytických kondenzátorù NIPPON CHEMI-CON. Jmenovité napìtí Udc (V) Souèet stejnosmìrného napìtí a støídavé slo ky napìtí na kondenzátoru nesmí pøekroèit maximální dovolenou hodnotu napìtí, specifikovanou pro urèitý typ kondenzátoru. Stejnosmìrné napìtí, pøipojené na kondenzátor, musí dodr et polaritu, vyznaèenou na pouzdøe kondenzátoru. Jmenovitá kapacita C ( F) Kapacita kondenzátoru je uèena mìøením impedance pøi kmitoètu 120Hz, støední hodnotì mìøícího napìtí 0.5V, stejnosmìrném napìtí na kondenzátoru 1.5 a 2.0V a teplotì +20 C. Zbytkový proud Io ( A) Jmenovitá hodnota zbytkového proudu se mìøí pøi teplotì +20 C, pøi jmenovitém napìtí pøipojeném na kondenzátor pøes odpor 1k, dvì minuty po pøipojení napìtí. Ztrátový úhel tg. Ztrátový úhel je pomìr reálné slo ky impedance (R S ) a reaktance 1/ C. Mìøící metoda je shodná s metodou pro mìøení kapacity. Støídavý proud (zvlnìní stejnosmìrného proudu) IR(mA) Maximální hodnota støídavé slo ky proudu kondenzátorem je definována pro 120Hz, u nízkoimpedanèních kondenzátorù pro kmitoèet 100kHz. Pokud kondenzátor pracuje pøi jiném kmitoètu, je nutno maximální dovolenou hodnotu støídavého proudu odvodit vynásobením koeficientem, který je specifikován v katalogových listech.. Impedance Z20(m ) Impedance kondenzátoru je odpor, který kondenzátor pøedstavuje pro støídavý proud urèitého kmitoètu. Impedance Z20 u nízkoimpedanèních kondenzátorù je udávána pro kmitoèet 100kHz a teplotu +20 C. Ekvivalentní sériový odpor ESR(m ) Jedná se odporovou slo ku impedance, kterou si lze pøedstavit jako sériovì zapojenou s vlastním kondenzátorem. Tento odpor je pøi zanedbání dalších parazitních odporových slo ek pøímo úmìrný tepelným ztrátám v kondenzátoru pøi prùchodu proudu. Parametr ESR bývá uvádìn v katalogu pro kmitoèet 100kHz a teplotu +20 C, pokud není uvedeno jinak. (hod) kondenzátorù je udávána pro maximální dovolené zatí ení, tedy pro maximální dovolenou teplotu a maximální dovolenou støídavou slo ku proudu (zvlnìní). ivotnost kondenzátorù se zvyšuje na dvojnásobek s ka dým sní ením teploty o 10 C. Po uplynutí doby ivota se nesmí parametry kondenzátoru zmìnit více ne : kapacita C ± 20% pùvodní hodnoty tg 200% pùvodní hodnoty zbytkový proud Io pùvodní hodnota Montá elektrolytických kondenzátorù Kondenzátory nesmìjí být provozovány v prostøedí s toxickými látkami a nesmìjí být montovány v blízkosti zdrojù tepla. Nad ventilaèním otvorem kondenzátoru by mìl zùstat volný prostor 2 a 5mm. Elektrolyt a plyny unikající z ventilaèního otvoru mohou mít teplotu vyšší ne 100 o C. Vnìjší nevodivý obal kondenzátoru není urèen jako elektrická izolace. Skladování elektrolytických kondenzátorù Kondenzátory musí být skladovány pøi teplotì mezi +5 C a +35 C a relativní vlhkosti ni ší ne 75%. Skladování kondenzátorù v pøedepsaných podmínkách zaruèuje dodr ení parametrù kondenzátoru po dobu nejménì 2 roky. Pøed pou itím kondenzátorù, skladovaných v nepøíznivých podmínkách, je tøeba pøipojit na kondenzátor jmenovité napìtí pøes omezovací odpor cca 1k po dobu 30 a 60 minut. Polymerové elektrolytické kondenzátory Zbytkový proud kondenzátorù s tuhým elektrolytem je vyšší ne u klasických elektrolytických kondenzátorù a mù e být ovlivnìn i teplotním rázem pøi pájení. Nedoporuèuje se pou ívat tyto kondenzátory ve vazebních obvodech, v èasovacích obvodech a obecnì v obvodech s po adavky na nízký zbytkový proud. Objednací názvy a rozmìry NIPPON CHEMI-CON d F ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

3 Objednací názvy a rozmìry YAGEO KONENZÁTORY RAIÁLNÍ SRA Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, výška 7mm Jmenovité napìtí Udc 4Vdc ~ 63Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~ 470 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.01 C Udc; nejménì 3 A 1000 hodin Pracovní teplota -40~+85 C d F tg Io ( A) # CERA - 47/ 6,3 SRA CERA -330/ 6,3 8x7 SRA # CERA - 33/ 10 SRA CERA -220/ 10 8x7 SRA CERA - 10/ 16 4x7 SRA CERA - 22/ 16 SRA CERA - 47/ 16 6,3x7 SRA CERA -100/ 16 6,3x7 SRA CERA - 47/ 25 6,3x7 ASRA CERA - 4,7/ 35 4x7 SRA CERA - 10/ 35 SRA CERA - 33/ 35 6,3x7 SRA # CERA - 47/ 35 8x7 SRA SS tg Io ( A) # CERA - 3,3/ 50 4x7 SRA CERA - 4,7/ 50 SRA CERA - 22/ 50 6,3x7 SRA CERA - 33/ 50 8x7 SRA CERA - 1/ 63 4x7 SRA CERA - 2,2/ 63 4x7 SRA CERA - 3,3/ 63 SRA CERA - 4,7/ 63 6,3x7 SRA CERA - 10/ 63 6,3x7 SRA Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, výška 7 a 9mm Jmenovité napìtí Udc 4Vdc ~ 63Vdc Jmenovitá kapacita C 0.1 F ~ 470 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 4 V 6.3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) 0.1 4x7 1 4x x7 2 4x x7 3 4x x7 5 4x x x7 10 4x7 10 4x x7 7 4x7 19 4x x7 13 4x7 24 4x x7 19 4x x7 22 4x x7 37 4x x7 4x7 39 4x x x7 50 4x x x7 77 6x x7 90 6x x x x x7 95 6x x x x x x9 165 ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: , x7 6x7 4x7 6x7 6x7 6x7 6x7 8x x7 4x7 6x x7 70 6x7 81 4x7 4x7 6x x7 65 4x7 6x7 6x

4 SS SRG Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Pracovní teplota Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, výška 7 a 9mm (pokraèování) CERA - 22/ 16 4x7 SS CERA - 33/ 16 SS CERA - 47/ 16 4x7 SS CERA - 100/ 16 6x7 SS 89 Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, zmenšené pouzdro 4Vdc ~ 50Vdc 1 F ~10000 F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A 1000 hodin -40~+85 C tg Io ( A) # CERA - 47/ 25 5x9 SRG KONENZÁTORY RAIÁLNÍ CERA - 10/ 25 4x7 SS CERA - 33/ 25 SS CERA - 10/ 35 4x7 SS CERA - 22/ 35 SS CERA - 33/ 35 6x7 SS CERA - 1/ 50 4x7 SS CERA - 2,2/ 50 4x7 SS CERA - 10/ 50 SS CERA - 22/ 50 6x7 SS CERA - 47/ 50 8x7 SS CERA - 2,2/ 63 4x7 SS 21 SMG Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~39000 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.03 C Udc; nejménì 4 A (Udc 100V) 0.1 C Udc +40 (C Udc 1000) 0.04 C Udc +100 (C Udc 1000) 2000 hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 400V) -25 ~ +85 C (Udc = 450V) tg Io ( A) CERA - 330/ 6,3 6,3x11 SMG CERA / 6,3,5 SMG CERA - / 6,3 10x20 SMG CERA / 6,3 12,5x20 SMG CERA -0/ 6,3 SMG CERA / 6,3 25x40 SMG CERA - 100/ 10 5x11 SMG CERA - 220/ 10 5x11 SMG CERA - 330/ 10 6,3x11 SMG CERA - 470/ 10 6,3x11 ASMG CERA / 10,5 SMG CERA - / 10 10x20 SMG CERA / 10 12,5x20 SMG CERA / 10 12,5x25 SMG CERA / 10 SMG CERA - 100/ 16 5x11 SMG CERA - 220/ 16 SMG CERA - 330/ 16,5 SMG CERA - 470/ 16,5 SMG CERA / 16 10x16 SMG CERA - / 16 12,5x20 SMG CERA / 16 12,5x25 SMG CERA / 16 SMG CERA / 16 16x31,5 SMG CERA / 16 20x25 SMG CERA / 16 18x35,5 SMG CERA - 47/ 25 5x11 A SMG CERA - 100/ 25 6,3x11 SMG CERA - 220/ 25,5ASMG CERA - 330/ 25,5 SMG CERA - 470/ 25,5 SMG CERA / 25 10x20 A SMG CERA - / 25 12,5x25 SMG CERA / 25 SMG CERA / 25 16x31,5 SMG CERA / 25 20x25 SMG CERA / 25 18x35,5 SMG tg Io ( A) CERA - 22/ 50 5x11 SMG CERA - 33/ 50 5x11 A SMG CERA - 47/ 50 6,3x11 SMG CERA - 100/ 50,5 SMG CERA - 220/ 50,5 SMG CERA - 470/ 50 10x20 SMG CERA / 50 12,5x25 SMG CERA - / 50 16x35,5 SMG CERA - / 50 20x25 SMG CERA / 50 18x35,5 SMG CERA / 50 20x35 SMG CERA / 50 22x30 SMG CERA - 10/ 63 5x11 A SMG CERA - 22/ 63 5x11 SMG # CERA - 33/ 63 6,3x11 SMG CERA - 47/ 63 6,3x11 SMG CERA - 100/ 63,5 SMG CERA - 220/ 63 10x16 SMG CERA - 330/ 63 10x20 SMG CERA / 63 SMG CERA / 63 20x25 SMG CERA - / 63 20x35 SMG CERA - 1/ 100 5x11 SMG CERA - 2,2/ 100 5x11 SMG CERA - 3,3/ 100 5x11 SMG CERA - 4,7/ 100 5x11 SMG CERA - 10/ 100 6,3x11 SMG CERA - 22/ 100,5 SMG CERA - 33/ 100,5 SMG CERA - 47/ 100,5 SMG CERA - 100/ x20 SMG CERA - 220/ ,5x25 SMG # CERA - 330/ ,5x25 SMG CERA / 100 SMG CERA - 470/ 100 SMG # CERA - 33/ x20 SMG CERA - 100/ ,5x25 SMG ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

5 SMG Elektrolyt. kond. radiální, +85 C, obecné pou ití (pokraèování) tg Io ( A) CERA / 25 22x30 SMG CERA / 25 22x35 SMG CERA / 25 22x40 SMG CERA - 47/ 35 5x11 SMG CERA - 100/ 35 6,3x11 SMG CERA - 220/ 35,5 SMG CERA - 330/ 35,5 SMG CERA - 470/ 35 10x16 SMG CERA / 35 12,5x20 SMG CERA - / 35 SMG CERA / 35 16x35,5 SMG CERA / 35 20x25 SMG CERA / 35 22x30 SMG CERA / 35 18x35,5 SMG KONENZÁTORY RAIÁLNÍ tg Io ( A) # CERA - 10/ 200,5 SMG CERA - 22/ x20 SMG CERA - 33/ x20 SMG # CERA - 100/ 200 SMG CERA - 10/ x16 SMG # CERA - 220/ x30 SMG CERA - 0,47/ 350 6,3x11 SMG CERA - 47/ 350 SMG CERA - 100/ x31,5 SMG CERA - 1/ 400 6,3x11 SMG CERA - 2,2/ 400,5 SMG CERA - 10/ x20 SMG CERA - 33/ 400 SMG CERA - 47/ x31,5 SMG CERA - 100/ x35 SMG CERA - 2,2/ 450,5 SMG CERA - 22/ 450 SMG CERA - 47/ x35,5 SMG CERA - 100/ x40 SMG SK Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 0.1 F ~0 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.03 C Udc +10 A (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 100V); -25 ~ +85 C (Udc 160V) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) 0.1 5x x x x11 5 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

6 SK KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x x x x35 22x x35 22x40 22x x x Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x x x x11 5x x x x x15 12x x x x x x x25 18x x40 16x45 18x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

7 SK KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x novinka! CERA- 470/ 10 6,3x11 SK CERA - 470/ 10 SK CERA / 10 SK CERA / 10 SK CERA - 100/ 16 5x11 SK CERA - 220/ 16 SK CERA - 330/ 16 SK CERA - 470/ 16 SK CERA / 16 SK CERA / 16 SK CERA- 22/ 25 5x11 A SK CERA - 100/ 25 SK CERA- 100/ 25 6,3x11 A SK CERA - 220/ 25 SE CERA - 330/ 25 SK CERA - 470/ 25 SK CERA - 470/ 25 SK CERA / 25 SK CERA - / 25 SK CERA / 25 SK CERA / 25 SK CERA - 47/ 35 5x11 SK CERA- 47/ 35 5x11 A SK CERA - 100/ 35 SK CERA - 220/ 35 SK CERA - 220/ 35 SK CERA - 330/ 35 SK CERA - 470/ 35 SK CERA / 35 SK CERA - / 35 SK CERA / 35 SK CERA - 22/ 50 5x11 A SK CERA - 47/ 50 SK CERA - 100/ 50 SK CERA - 220/ 50 SK CERA - 330/ 50 SK CERA / 50 SK CERA / 50 SK CERA - / 50 SK CERA - 10/ 63 5x11 SK CERA - 10/ 63 5x11 A SK CERA - 22/ 63 SK CERA - 33/ 63 SK CERA - 33/ 63 A SK CERA - 100/ 63 SK CERA - 220/ 63 SK CERA - 470/ 63 SK CERA - 1/ 100 5x11 SK CERA - 2,2/ 100 5x11 SK CERA - 3,3/ 100 5x11 SK CERA - 4,7/ 100 5x11 SK CERA - 100/ 100 SK CERA - 100/ 160 SK CERA - 22/ 200 SK CERA - 1/ 400 SK CERA - 10/ 400 SK CERA - 47/ 450 SK 230 KMG Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~0 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.03 C Udc; nejménì 4 A (Udc 100V) 0.1 C Udc +40 (C Udc 1000) 0.04 C Udc +100 (C Udc 1000) 1000 hodin 2000 hodin (Udc 160V; 12.5mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C (Udc 100V) -40 ~ +105 C (160 Udc 400V) -25 ~ +105 C (Udc = 450V) tg Io ( A) CERA - 220/ 6,3 5x11 KMG CERA / 6,3,5 KMG CERA / 6,3 10x20 KMG CERA -0/ 6,3 KMG CERA - 220/ 10 6,3x11 A KMG CERA - 470/ 10,5 KMG CERA / 10,5 KMG CERA - / 10 10x20 KMG CERA / 10 12,5x20 KMG CERA - 100/ 16 5x11 A KMG CERA - 220/ 16 A KMG CERA - 330/ 16,5 KMG CERA - 470/ 16,5 KMG CERA / 16 10x16 KMG CERA - / 16 12,5x20 KMG CERA / 16 12,5x25 KMG CERA - 47/ 25 5x11 AKMG CERA - 100/ 25 6,3x11 KMG CERA - 220/ 25,5AKMG CERA - 330/ 25,5 KMG CERA - 470/ 25,5 KMG CERA / 25 10x20 KMG CERA - / 25 12,5x25 AKMG CERA / 25 KMG CERA / 25 16x31,5 KMG tg Io ( A) CERA - 1/ 100 5x11 KMG CERA - 2,2/ 100 5x11 A KMG CERA - 3,3/ 100 5x11 KMG CERA - 4,7/ 100 5x11 KMG CERA - 10/ 100 6,3x11 KMG CERA - 47/ 100,5AKMG CERA - 100/ x20 A KMG CERA - 220/ ,5x25 KMG CERA - 330/ 100 KMG CERA - 470/ x31,5 KMG CERA - 4,7/ 160 6,3x11 KMG CERA - 10/ 160,5AKMG CERA - 100/ 160 KMG # CERA - 220/ x31,5 KMG CERA - 10/ x16 KMG CERA - 22/ x20 KMG CERA - 47/ ,5x20 KMG CERA - 100/ 200 KMG CERA - 220/ x35,5 KMG CERA - 10/ x16 KMG CERA - 33/ ,5x20 KMG CERA - 47/ x25 KMG CERA - 100/ x31,5 KMG # CERA - 4,7/ x16 AKMG ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

8 KONENZÁTORY RAIÁLNÍ KMG Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, obecné pou ití (pokraèování) tg Io ( A) CERA / 25 18x35,5 KMG CERA - 100/ 35 6,3x11 KMG CERA - 220/ 35,5 KMG CERA - 330/ 35,5 KMG CERA - 470/ 35 10x16 KMG CERA / 35 12,5x20 KMG CERA / 35 16x35,5 KMG CERA / 35 18x35,5 KMG CERA - 22/ 50 5x11 KMG CERA - 33/ 50 5x11 KMG CERA - 47/ 50 6,3x11 A KMG CERA - 100/ 50,5 KMG CERA - 220/ 50,5 KMG CERA - 470/ 50 10x20 KMG CERA / 50 12,5x25 KMG CERA - / 50 16x35,5 KMG CERA / 50 18x35,5 KMG CERA - 10/ 63 5x11 KMG CERA - 22/ 63 5x11 KMG CERA - 33/ 63 6,3x11 KMG CERA - 47/ 63 6,3x11 KMG CERA - 100/ 63,5 KMG CERA - 220/ 63 10x16 KMG CERA - 470/ 63 12,5x20 KMG CERA / 63 KMG tg Io ( A) CERA - 10/ x20 KMG CERA - 22/ ,5x20 KMG CERA - 47/ 350 KMG CERA - 100/ x31.5 KMG CERA - 1/ 400 6,3x11 KMG CERA - 2,2/ 400,5 KMG CERA - 3,3/ 400,5 KMG CERA - 4,7/ x16 KMG CERA - 10/ x20 KMG CERA - 22/ ,5x25 KMG CERA - 33/ 400 KMG CERA - 47/ x31,5 KMG CERA - 100/ x40 KMG CERA - 1/ 450,5 KMG CERA - 2,2/ 450,5 KMG CERA - 3,3/ x16 KMG CERA - 10/ ,5x20 KMG CERA - 33/ x31,5 KMG CERA - 47/ x35,5 KMG SE Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 0.47 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.03 C Udc + 10 A; (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C (Udc 250V) ; -25 ~ +105 C (Udc 350V) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x11 7 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: , 8x

9 SE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x x x x x x x x x x x20 18x20 18x25 18x25 18x x32 22x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

10 SE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x novinka! CERA - 100/ 10 5x11 SE CERA - 220/ 10 5x11 SE CERA - 470/ 10 SE CERA - 100/ 16 5x11 SE CERA - 100/ 16 5x11 A SE CERA - 220/ 16 A SE CERA - 470/ 16 SE CERA / 16 SE CERA - / 16 SE CERA - 100/ 25 SE CERA - 220/ 25 SE CERA - 330/ 25 SE CERA - 470/ 25 SE CERA - 470/ 25 SE CERA - 470/ 25 A SE CERA / 25 SE CERA - / 25 SE CERA / 25 SE CERA - 47/ 35 5x11 SE CERA - 47/ 35 5x11 A SE CERA - 100/ 35 SE CERA - 220/ 35 SE CERA - 220/ 35 SE CERA - 330/ 35 SE CERA - 470/ 35 SE CERA / 35 SE CERA / 35 SE CERA - 22/ 50 5x11 SE CERA - 47/ 50 SE CERA - 47/ 50 SE CERA - 100/ 50 SE CERA - 220/ 50 SE CERA - 470/ 50 SE CERA / 50 SE CERA - / 50 SE CERA - 10/ 63 5x11 SE CERA - 10/ 63 5x11 A SE CERA - 22/ 63 5x11 SE CERA - 22/ 63 SE CERA - 47/ 63 SE CERA - 47/ 63 A SE CERA - 47/ 63 SE CERA - 100/ 63 SE CERA - 220/ 63 SE CERA - 220/ 63 SE CERA - 330/ 63 SE CERA - 470/ 63 SE CERA / 63 SE CERA - 1/ 100 5x11 SE CERA - 1/ 100 5x11 A SE CERA - 2,2/ 100 5x11 SE CERA - 3,3/ 100 5x11 SE CERA - 4,7/ 100 5x11 SE CERA - 10/ 100 SE CERA - 33/ 100 A SE CERA - 47/ 100 SE CERA - 100/ 100 SE CERA - 47/ 350 SE CERA - 1/ 400 SE CERA - 2,2/ 400 SE CERA - 10/ 400 SE CERA - 22/ 400 SE CERA - 33/ 400 SE CERA - 47/ 400 SE CERA - 68/ 400 SE CERA - 2,2/ 450 SE 35 KY Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Ztrátový úhel tg Pracovní teplota Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance 6,3 Vdc ~ 100 Vdc 1 F ~ F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A max za ka dých 1000 F 6,3 do 10Vdc 4000 hodin ( =5a6.3mm); 6000 hodin ( =8a10mm) 8000 hodin ( = 12.5 do 18 mm) 16 do 100Vdc 5000 hodin ( =5a6.3mm); 7000 hodin ( =8a10mm) hodin ( = 12.5 do 18 mm) -40 ~ +105 C Z20( ) Io ( A) CERA-100/25 6,3x11 A KY CERA-220/25,5 KY CERA-470/35 10x20 KY CERA-680/35 12,5x20 KY CERA-100/50,5 A KY CERA-22/50 5x11 KY Z20( ) Io ( A) CERA-100/63,5 A KY CERA-15/63 5x11 A2,5 KY CERA-15/100 6,3x11 KY CERA-330/100 KY CERA-47/100,5 A KY CERA-470/100 16x31,5 KY ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

11 LXZ Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Ztrátový úhel tg Pracovní teplota Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance, zmenšený 6.3 Vdc ~ 63 Vdc 12 F ~18000 F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A max za ka dých 1000 F 8000 hodin ( =16a18mm) 7000 hodin ( = 12.5 mm) 5000 hodin ( =10mm) 3000 hodin ( =8mm) 2000 hodin ( =5a6.3mm) -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) CERA - 150/ 6,3 5x11,5 LXZ CERA - 330/ 6,3 6,3x11,5 LXZ CERA - 470/ 6,3 6,3x15 LXZ CERA - 680/ 6,3 8x12 LXZ CERA - 820/ 6,3.5 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA / 6,3 8x20 LXZ CERA / 6,3 10x16 LXZ CERA / 6,3 10x20 LXZ CERA - / 6,3 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA / 6,3 12,5x20 LXZ CERA / 6,3 12,5x25 LXZ CERA / 6,3 12,5x30 LXZ CERA / 6,3 12,5x35 LXZ CERA / 6,3 16x20 LXZ CERA / 6,3 12,5x40 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA / 6,3 18x20 LXZ CERA / 6,3 16x30 LXZ CERA / 6,3 16x35 LXZ CERA / 6,3 18x25 LXZ CERA / 6,3 16x40 LXZ CERA / 6,3 18x30 LXZ CERA / 6,3 18x35 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA - 100/ 10 5x11,5 LXZ CERA - 220/ 10 6,3x11,5 LXZ CERA - 330/ 10 6,3x15 LXZ CERA - 470/ 10 8x12 LXZ CERA - 680/ 10 LXZ CERA - 680/ 10,5 LXZ CERA / 10 8x20 LXZ CERA / 10 10x16 LXZ CERA / 10 10x20 LXZ CERA / 10 LXZ CERA / 10 LXZ CERA - / 10 12,5x20 LXZ CERA / 10 12,5x25 LXZ CERA / 10 12,5x30 LXZ CERA / 10 16x20 LXZ CERA / 10 12,5x35 LXZ CERA / 10 12,5x40 LXZ CERA / 10 LXZ CERA / 10 18x20 LXZ CERA / 10 16x30 LXZ CERA / 10 18x25 LXZ CERA / 10 16x35 LXZ CERA / 10 18x30 LXZ CERA / 10 16x40 LXZ CERA / 10 18x35 LXZ CERA / 10 LXZ CERA - 47/ 16 5x11,5 LXZ CERA - 100/ 16 6,3x11,5ALXZ CERA - 220/ x15 ALXZ CERA - 330/ 16 8x12 LXZ CERA - 470/ 16 LXZ CERA - 470/ 16,5 LXZ CERA - 560/ 16 8x20 LXZ CERA - 680/ 16 10x16 LXZ CERA / 16 10x20 LXZ CERA / 16 LXZ CERA / 16 LXZ CERA / x20 LXZ KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Z20(m ) Io ( A) CERA - / 25 18x20 LXZ CERA / 25 12,5x40 LXZ CERA / 25 LXZ CERA / 25 16x30 LXZ CERA / 25 18x25 LXZ CERA / 25 16x35 LXZ CERA / 25 18x30 LXZ CERA / 25 16x40 LXZ CERA / 25 18x35 LXZ CERA / 25 LXZ CERA - 33/ 35 5x11,5 LXZ CERA - 56/ 35 6,3x11,5 LXZ CERA - 100/ 35 6,3x15 LXZ CERA - 150/ 35 8x12 LXZ CERA - 220/ 35 LXZ CERA - 220/ 35,5 LXZ CERA - 270/ 35 8x20 LXZ CERA - 330/ 35 10x16 LXZ CERA - 470/ 35 10x20 LXZ CERA - 560/ 35 LXZ CERA - 680/ 35 LXZ CERA - 680/ 35 12,5x20 LXZ CERA / 35 12,5x25 LXZ CERA / 35 16x15 LXZ CERA / 35 12,5x30 LXZ CERA / 35 16x20 LXZ CERA / 35 12,5x35 LXZ CERA / 35 1 LXZ CERA / 35 12,5x40 LXZ CERA / 35 LXZ CERA / 35 18x20 LXZ CERA - / 35 16x30 LXZ CERA - / 35 18x25 LXZ CERA / 35 16x35 LXZ CERA / 35 18x30 LXZ CERA / 35 16x40 LXZ CERA / 35 18x35 LXZ CERA / 35 LXZ CERA - 22/ 50 5x11,5 LXZ CERA - 47/ 50 6,3x11,5ALXZ CERA - 68/ x15 LXZ CERA - 100/ 50 8x12 LXZ CERA - 120/ 50 LXZ CERA - 120/ 50,5 LXZ CERA - 180/ 50 8x20 LXZ CERA - 180/ 50 10x16 LXZ CERA - 220/ 50 10x20 LXZ CERA - 330/ 50 LXZ CERA - 390/ 50 LXZ CERA - 390/ 50 12,5x20 LXZ CERA - 560/ 50 12,5x25 LXZ CERA - 680/ 50 12,5x30 LXZ CERA - 680/ 50 16x20 LXZ CERA - 820/ 50 12,5x35 LXZ CERA - 820/ 50 18x20 LXZ CERA / 50 12,5x40 LXZ CERA / 50 LXZ CERA / 50 16x30 LXZ CERA / 50 18x25 LXZ CERA / 50 16x35 LXZ CERA / 50 16x40 LXZ CERA / 50 18x30 LXZ CERA - / 50 18x35 LXZ CERA / 50 LXZ ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

12 LXZ Z20(m ) Io ( A) CERA - / x25 LXZ CERA / x30 LXZ CERA / 16 16x20 LXZ CERA / 16 12,5x35 LXZ CERA / x40 LXZ CERA / 16 LXZ CERA / 16 18x20 LXZ CERA / 16 16x30 LXZ CERA / 16 18x25 LXZ CERA / 16 16x35 LXZ CERA / 16 18x30 LXZ CERA / 16 16x40 LXZ CERA / 16 18x35 LXZ CERA / 16 LXZ CERA - 47/ 25 5x11,5 ALXZ CERA - 100/ 25 6,3x11,5 LXZ CERA - 180/ 25 6,3x15 LXZ CERA - 220/ 25 8x12 LXZ CERA - 330/ 25 LXZ CERA - 330/ 25,5 LXZ CERA - 390/ 25 8x20 LXZ CERA - 470/ 25 10x16 LXZ CERA - 680/ 25 10x20 LXZ CERA - 820/ 25 LXZ CERA / 25 LXZ CERA / 25 12,5x20 LXZ CERA / 25 12,5x25 LXZ CERA / 25 12,5x30 LXZ CERA / 25 16x20 LXZ CERA - / 25 12,5x35 LXZ KONENZÁTORY RAIÁLNÍ El. kond. radální, +105 C, nízká impedance, zmenšený (pokraèování) Z20(m ) Io ( A) CERA - 12/ 63 5x11,5 LXZ CERA - 22/ 63 6,3x11,5 LXZ CERA - 39/ 63 6,3x15 LXZ CERA - 68/ 63 8x12 LXZ CERA - 100/ 63 LXZ CERA - 100/ 63,5 LXZ CERA - 120/ 63 10x16 LXZ CERA - 150/ 63 8x20 LXZ CERA - 180/ 63 10x20 LXZ CERA - 220/ 63 LXZ CERA - 330/ 63 LXZ CERA - 330/ 63 12,5x20 LXZ CERA - 390/ 63 12,5x25 LXZ CERA - 470/ x30 LXZ CERA - 470/ 63 16x20 LXZ CERA - 680/ 63 12,5x35 LXZ CERA - 680/ 63 LXZ CERA - 680/ 63 18x20 LXZ CERA - 820/ 63 12,5x40 LXZ CERA - 820/ 63 16x30 LXZ CERA - 820/ 63 18x25 LXZ CERA / 63 16x35 LXZ CERA / 63 16x40 LXZ CERA / 63 18x30 LXZ CERA / 63 18x35 LXZ CERA / 63 LXZ LXY Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Ztrátový úhel tg Pracovní teplota Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance 10 Vdc ~ 63 Vdc 10 F ~ 8200 F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A max za ka dých 1000 F 2000 hodin ( =5a6.3mm); 3000 hodin ( =8mm) 5000 hodin ( = 10 mm); 7000 hodin ( = 12.5 mm) 8000 hodin ( =16a18mm) -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) CERA - 82/ 10 5x11,5 LXY CERA - 180/ 10,5 LXY CERA - 220/ x15 LXY CERA - 330/ 10 8x12 LXY CERA - 390/ 10,5 LXY CERA - 470/ 10 LXY CERA - 680/ 10 8x20 LXY CERA - 680/ 10 10x16 LXY CERA / 10 10x20 LXY CERA / x15 LXY 100 CERA / 10 LXY CERA / 10 LXY CERA / 10 12,5x20 LXY CERA - / 10 12,5x25 LXY CERA / 10 12,5x30 LXY CERA / 10 12,5x35 LXY CERA / 10 16x20 LXY CERA / 10 12,5x40 LXY CERA / 10 LXY CERA / 10 16x30 LXY CERA / 10 16x35 LXY CERA / 10 16x40 LXY CERA - 56/ 16 5x11,5 LXY CERA - 120/ 16 6,3x11,5 LXY CERA - 180/ 16 6,3x15 LXY CERA - 270/ 16 8x12 LXY CERA - 270/ 16,5 LXY CERA - 330/ 16 LXY Z20(m ) Io ( A) CERA - 27/ 35 5x11,5 LXY CERA - 39/ 35 5x15 LXY CERA - 56/ 35 6,3x11,5 LXY CERA - 82/ 35 6,3x15 LXY CERA - 120/ 35 8x12 LXY CERA - 120/ 35,5 LXY CERA - 180/ 35 LXY CERA - 220/ 35 8x20 LXY CERA - 220/ 35 10x16 LXY CERA - 330/ 35 10x20 LXY CERA - 390/ 35 LXY CERA - 560/ 35 LXY CERA - 560/ 35 12,5x20 LXY # CERA - 560/ 35 16x15 LXY CERA - 680/ x25 LXY CERA / x30 LXY CERA / 35 16x20 LXY CERA / x35 LXY CERA / 35 LXY CERA / x40 LXY CERA / 35 16x30 LXY CERA - / 35 16x35 LXY CERA / 35 16x40 LXY CERA - 18/ 50 5x11,5 LXY # CERA - 27/ 50 5x15 LXY CERA - 39/ 50 6,3x11,5 LXY CERA - 56/ x15 LXY CERA - 68/ 50 8x12 LXY ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

13 LXY Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) Z20(m ) Io ( A) CERA - 470/ 16 8x20 LXY CERA - 470/ 16 10x16 LXY CERA - 680/ 16 10x20 LXY CERA - 820/ 16 LXY CERA / 16 LXY CERA / 16 12,5x20 LXY CERA / 16 12,5x25 LXY CERA - / 16 12,5x30 LXY CERA - / 16 16x20 LXY CERA / 16 12,5x35 LXY CERA / 16 LXY CERA / 16 12,5x40 LXY CERA / 16 16x30 LXY CERA / 16 16x35 LXY CERA / 16 16x40 LXY CERA - 39/ 25 5x11,5 LXY CERA - 82/ 25 6,3x11,5 LXY CERA - 120/ 25 6,3x15 LXY CERA - 150/ 25 8x12 LXY CERA - 180/ 25,5 LXY CERA - 220/ 25 LXY CERA - 330/ 25 8x20 LXY CERA - 330/ 25 LXY CERA - 470/ 25 10x20 LXY CERA - 560/ 25 LXY CERA - 820/ 25 LXY CERA - 820/ 25 12,5x20 LXY CERA / 25 12,5x25 LXY CERA / 25 12,5x30 LXY CERA / 25 16x20 LXY CERA / 25 12,5x35 LXY CERA / 25 LXY CERA - / 25 12,5x40 LXY CERA / 25 16x30 LXY CERA / 25 16x35 LXY CERA / 25 16x40 LXY KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Z20(m ) Io ( A) CERA - 82/ 50 LXY CERA - 82/ 50,5 LXY CERA - 120/ 50 8x20 LXY CERA - 120/ 50 10x16 LXY CERA - 180/ 50 10x20 LXY CERA - 220/ 50 LXY CERA - 330/ 50 LXY CERA - 330/ 50 12,5x20 LXY CERA - 330/ 50 16x15 LXY CERA - 470/ 50 12,5x25 LXY CERA - 560/ 50 12,5x30 LXY CERA - 680/ 50 12,5x35 LXY CERA - 680/ 50 16x20 LXY CERA - 820/ 50 12,5x40 LXY CERA - 820/ 50 LXY CERA / 50 16x35 LXY CERA / 50 16x40 LXY CERA - 10/ 63 5x11,5 LXY CERA - 18/ 63 6,3x11,5 LXY CERA - 33/ 63 6,3x15 LXY CERA - 47/ 63 8x12 LXY CERA - 56/ 63,5 LXY CERA - 68/ 63 LXY CERA - 68/ 63 10x16 LXY CERA - 82/ 63 8x20 LXY CERA - 120/ 63 10x20 LXY CERA - 150/ 63 LXY CERA - 180/ 63 LXY CERA - 220/ 63 12,5x20 LXY CERA - 270/ 63 12,5x25 LXY CERA - 330/ 63 16x20 LXY CERA - 390/ 63 12,5x30 LXY CERA - 470/ 63 12,5x35 LXY CERA - 470/ 63 LXY CERA - 560/ 63 12,5x40 LXY CERA - 680/ 63 16x30 LXY CERA - 820/ 63 16x35 LXY CERA / 63 16x40 LXY SY Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 100Vdc Jmenovitá kapacita C 2.2 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max h,8-10 x h, :5000h,13-18 :6000h Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 6.3 V 10 V 16 V 25 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

14 SY KONENZÁTORY RAIÁLNÍ El. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) Udc 6.3 V 10 V 16 V 25 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x20.5 8x x x x x20 13x x x x15 16x x30 16x x x35 16x20 13x40 18x x40 18x20 18x x x x x x x30 16x x x40 18x20 18x25 18x x x30 16x20 13x35 18x20 13x40 18x x Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) 2.2 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x30 16x20 13x35 13x40 18x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

15 SY Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x x x KONENZÁTORY RAIÁLNÍ El. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) 16x x x x x x x x x x x x x x x x x30 16x20 13x35 13x40 18x20 18x25 18x x x x CERA / 6,3 8 x15 SY CERA - nn 470/ 10 8 x11 SY CERA / x15 SY CERA - 470/ x12 SY CERA - 470/ 16 8 x15 SY CERA - 100/ 25 6,3x11 A SY CERA - 220/ 25 8 x11 SY CERA - 330/ x12 SY CERA - 470/ x15 SY CERA - 100/ 35 6,3x11 SY CERA - 220/ 35 8 x15 SY CERA - 220/ x12 SY CERA - 330/ x15 SY CERA - 470/ x19 SY CERA / x25 SY CERA / x15 SY CERA / x36 SY CERA - / x32 SY CERA - 100/ 50 8 x11 SY CERA - 120/ 50 8 x15 SY CERA - 330/ x19 SY CERA - 330/ x25 SY CERA - 470/ x20 SY CERA / x25 SY CERA - / x36 SY 3680 LXV Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3 Vdc ~ 100 Vdc Jmenovitá kapacita C 5.6 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.01 C Udc; nejménì 3 A (Udc 100V) Ztrátový úhel tg max hodin ( = 12.5 a 18 mm) 3000 hodin ( =8a10mm) 2000 hodin ( =5a6.3mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) CERA - 8,2/ 80 5x11,5 LXV CERA - 18/ 80 6,3x11,5 LXV CERA - 27/ 80 6,3x15 LXV CERA - 33/ 80 8x12 LXV CERA - 39/ 80,5 LXV CERA - 47/ 80 LXV CERA - 56/ 80 8x20 LXV CERA - 56/ 80 10x16 LXV CERA - 82/ 80 10x20 LXV CERA - 100/ 80 LXV CERA - 150/ 80 LXV CERA - 150/ 80 12,5x20 LXV CERA - 180/ 80 12,5x25 LXV CERA - 270/ 80 12,5x30 LXV CERA - 270/ 80 16x20 LXV CERA - 330/ 80 12,5x35 LXV CERA - 330/ 80 LXV CERA - 390/ 80 12,5x40 LXV CERA - 390/ 80 18x20 LXV Z20(m ) Io ( A) CERA - 5,6/ 100 5x11,5 LXV CERA - 12/ 100,5 LXV CERA - 18/ x15 LXV CERA - 22/ 100 8x12 A LXV CERA - 27/ 100,5 LXV CERA - 33/ 100 LXV CERA - 33/ x16 LXV CERA - 39/ 100 8x20 LXV CERA - 56/ x20 LXV CERA - 68/ 100 LXV CERA - 100/ 100 A LXV CERA - 100/ ,5x20 LXV CERA - 120/ ,5x25 LXV CERA - 180/ ,5x30 LXV CERA - 180/ x20 LXV CERA - 220/ ,5x35 LXV CERA - 220/ 100 LXV CERA - 270/ ,5x40 LXV CERA - 270/ x20 LXV ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

16 LXV KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance, (pokraèování) Z20(m ) Io ( A) CERA - 470/ 80 16x30 LXV CERA - 470/ 80 18x25 LXV CERA - 560/ 80 16x35 LXV CERA - 680/ 80 16x40 LXV CERA - 680/ 80 18x30 LXV CERA - 820/ 80 18x35 LXV CERA / 80 LXV Z20(m ) Io ( A) CERA - 330/ x30 LXV CERA - 330/ x25 LXV CERA - 390/ x35 LXV CERA - 390/ x30 LXV CERA - 470/ x40 LXV CERA - 560/ x35 LXV CERA - 680/ 100 LXV SC Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 100Vdc Jmenovitá kapacita C 4.7 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max h Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 6.3 V 10 V 16 V 25 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) 10 4x x x x x x x x x x x x x x x x x x30 13x30 13x x032 0x Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) 4.7 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

17 SC KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x x CERA - 330/ 10 8 x11 SC CERA - 330/ 16 8 x15 SC CERA - 100/ x20 SC SZ Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, velmi nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 16Vdc Jmenovitá kapacita C 470 F ~ 3300 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) Ztrátový úhel tg max h Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 6.3 V 10 V 16 V C xl IR (ma) ESR (m ) xl IR (ma) ESR (m ) xl IR (ma) ESR (m ) 470 8X X X X X X X X X X X X X X X12 8X15 8X20 10X X X X CERA / 10 A SZ 1540 KXG Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, dlouhá ivotnost Jmenovité napìtí Udc 160 Vdc ~ 450 Vdc Jmenovitá kapacita C 6.8 F ~ 330 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.04 C Udc +100 Ztrátový úhel tg max hodin ( =10mm) hodin ( = 12.5 a 18 mm) Pracovní teplota -40 ~ +105 C (Udc 400V) -25 ~ +105 C (Udc = 450V) tg Io ( A) CERA - 10/ x16 KXG CERA - 22/ x20 AKXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ x20 KXG CERA - 68/ ,5x20 KXG tg Io ( A) CERA - 6,8/ x16 KXG CERA - 10/ x20 KXG CERA - 22/ ,5x20 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ x20 KXG ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

18 KXG KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, dlouhá ivotnost (pokraèování) tg Io ( A) CERA - 82/ ,5x20 KXG CERA -100/ ,5x25 KXG CERA -100/ x20 KXG CERA -150/ x20 KXG CERA -220/ 160 KXG CERA -330/ x31,5 KXG CERA - 10/ x16 KXG CERA - 22/ x20 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ ,5x20 KXG CERA - 68/ ,5x20 KXG CERA - 82/ x20 KXG CERA -100/ x20 KXG CERA -150/ 200 KXG CERA -220/ x25 KXG CERA -330/ x35,5 KXG CERA - 10/ x20 KXG CERA - 22/ x20 KXG CERA - 33/ ,5x20 KXG CERA - 47/ ,5x20 KXG CERA - 68/ x20 KXG CERA - 82/ x20 KXG CERA -100/ 250 KXG CERA -150/ x25 KXG CERA -220/ x31,5 KXG tg Io ( A) CERA - 68/ 350 KXG CERA - 68/ x20 KXG CERA - 82/ x25 KXG CERA -100/ x25 KXG CERA -120/ x31,5 KXG CERA -150/ x35,5 KXG CERA - 6,8/ x16 KXG CERA - 10/ x20 KXG CERA - 15/ ,5x20 KXG CERA - 22/ ,5x20 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ 400 KXG CERA - 47/ x20 KXG CERA - 68/ x25 KXG CERA - 82/ x25 KXG CERA -100/ x31,5 KXG CERA -120/ x35,5 KXG CERA -150/ 400 KXG CERA - 6,8/ x20 KXG CERA - 10/ ,5x20 KXG CERA - 15/ ,5x25 KXG CERA - 22/ x20 KXG CERA - 33/ 450 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ x25 KXG CERA - 68/ x31,5 KXG CERA - 82/ x35,5 KXG CERA -100/ 450 KXG SME Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C NEPOU ÍVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada SMG 2000 hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 400V); -25 ~ +85 C (Udc = 450V) tg Io ( A) # CERA - 330/ 25,5 SME # CERA / x20 ASME # CERA - / 25 SME # CERA - 0,1/ 100 5x11 SME # CERA - 100/ 160 SME KME Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C NEPOU IVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada KMG 1000 hodin Pracovní teplota -55 ~ +105 C (Udc 100V); -40 ~ +105 C (Udc 100V) tg Io ( A) # CERA - 2,2/ 250,5 SME # CERA - 4,7/ 250,5 SME # CERA - 33/ 350 SME # CERA - 4,7/ x20 SME # CERA - 33/ x31,5 SME tg Io ( A) # CERA / 10 18x35,5 KME # CERA - 220/ x35,5 KME # CERA - 10/ x16 KME KMF Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance NEPOU ÍVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada KY, LXV; (pro 160V KXG) 2000 hodin 3000 hodin (Udc 100V; =8a10mm) 5000 hodin (Udc 100V; 12.5mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C (Udc 100V) -40 ~ +105 C (160 Udc 400V) -25 ~ +105 C (Udc = 450V) Z20(m ) Io ( A) # CERA - 220/ 16,5 KMF tg Io ( A) # CERA - 1/ 400,5 KME # CERA - 4,7/ 400 KME Z20(m ) Io ( A) # CERA - 4,7/ 100 5x11 KMF # CERA - 470/ x31,5 KMF # CERA - 47/ ,5x25 KMF ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

19 SXE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance NEPOU ÍVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada KY, LXV 2000 hodin ( = 10 a 18 mm) ; 1000 hodin ( =4a 8mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) # CERA - 470/ 35 A SXE # CERA - 470/ 35 SXE Z20(m ) Io ( A) # CERA - 12/ 63 6,3x7 SXE # CERA -150/ SXE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ POLYMEROVÉ PSA Elektrolytické kondenzátory radiální polymerové, +105 C NÁHRAA ZA KONENZÁTORY OS-CON Jmenovité napìtí Udc 2.5 Vdc ~ 16Vdc Jmenovitá kapacita C 47 F ~ 1500 F ±20%(M) Zbytkový proud Io max 0.2 C Udc Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -55 ~ +105 C ESR(m ) Io ( A) CERA - 390/ 2,5 6,3x10,5 PSA CERA - 680/ 2,5,5 PSA CERA - 820/ 2,5,5 PSA CERA -1000/ 2,5 10x11,5 PSA CERA - 270/ 4 6,3x10,5 PSA CERA - 390/ 4 6,3x10,5 PSA CERA - 560/ 4,5 PSA CERA - 820/ 4 10x11,5 PSA CERA - 220/ 6,3 6,3x10,5 PSA CERA - 330/ 6,3 6,3x10,5 PSA CERA - 390/ 6,3,5 PSA CERA - 680/ 6,3 10x11,5 PSA ESR(m ) Io ( A) CERA - 47/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 68/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 100/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 150/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 270/ 10 8x10,5 PSA CERA - 470/ 10 10x11,5 PSA CERA - 100/ 16 6,3x10,5 PSA PS Elektrolytické kondenzátory radiální polymerové, +105 C NÁHRAA ZA KONENZÁTORY OS-CON Jmenovité napìtí Udc 2.5 Vdc ~ 35Vdc Jmenovitá kapacita C 18 F ~ 1500 F ±20%(M) Zbytkový proud Io max 0.2 C Udc Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -55 ~ +105 C ESR(m ) Io ( A) CERA - 680/ 2,5,5 PS CERA / 2,5,5 PS CERA - 560/ 4,5 PS CERA - 820/ 4,5 PS # CERA - 390/ 6,3,5 PS # CERA - 680/ 6,3,5 PS CERA - 270/ 10,5 PS CERA - 470/ 10,5 PS ESR(m ) Io ( A) CERA - 180/ 16,5 A PS CERA - 330/ 16,5 PS CERA - 100/ 20,5 PS CERA - 150/ 20,5 PS CERA - 68/ 25,5 PS CERA - 100/ 25,5 PS CERA - 18/ 35,5 PS CERA - 33/ 35,5 PS ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

20 C110X KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~10000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.03 C Udc + 10 A; (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 100V); -25 ~ +85 C (Udc 160V) # CERA / 10 6,3x11 C110X 240 # CERA / 10 8x12 C110X 417 # CERA / 10 C110X 650 # CERA / 16 8x12 C110X 383 # CERA / 16 10x16 C110X 791 # CERA / 16 10x20 C110X 740 # CERA - 47 / 25 5x11 C110X 118 # CERA / 25 8x12 C110X 349 # CERA / 25 12x20 C110X 1000 # CERA - / 25 C110X 1500 # CERA - / 50 16x30 C110X 2100 # CERA - 10 / 63 5x11 C110X 66 # CERA - 22 / 63 6,3x11 C110X 100 # CERA - 33 / 63 6,3x11 C110X 140 # CERA / 63 10x20 C110X 460 # CERA / 63 12x20 C110X 650 # CERA / 63 12x25 C110X 850 # CERA - 1 / 100 5x11 A C110X 30 # CERA - 3,3 / 100 5x11 C110X 40 # CERA / x25 C110X 240 # CERA - 4,7 / x16 C110X 45 # CERA - 10 / x20 C110X 75 C11CX Jmenovité napìtí Udc 4Vdc ~ 63Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~ 470 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, výška 7mm # CERA - 100/ 25 8x7 C11CX 145 C26C Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~10000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, výška 7mm # CERA - 33/ 16 C26C 120 C268 Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~10000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.02 C Udc + 15 A; (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C (Udc 100V) ; -25 ~ +105 C (Udc 160V) # CERA / 10 6,3x11 C # CERA / 10 8x12 C # CERA / 16 10x16 C # CERA / 35 8x12 C # CERA / 63 10x20 C # CERA / 63 12x25 C # CERA / 63 16x30 C # CERA - 3,3 / 100 5x11 C # CERA - 47 / 350 C # CERA - 10 / x20 C # CERA - 22 / x25 C # CERA - 33 / 400 C ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

Á Ž Ú ž ň š ž Ž š Ť Ť Ž Ď Ť Ž ž Ť š ř Ť Ť Ť Ť Ť ž š ž š Ť š Ť Ť š ř Ť Ť Ť Ť Š Ť Ť Ý Á ť ř Ť ž š ň Ť Ť Ž Ť Ť Ť Ž Ž ř ž ž Ť Ž Ě Ť ž Ť Ť Ť Ť š Ť Ž š Ť Ů Ť ť ť Ť ť Ž Č Ž š Ť ř Ť Ž š Ů Ť Ť š Ť Ť ž š ť Ť Ž Ž

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Univerzální èítaè 1300 MHz LCD Popsaný èítaè umožòuje svou velkou univerzálností vìtšinu mìøení i dosti speciálních, potøebných v dílnì radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová stupnice je použitelný prakticky

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

ř ř ě ý Í Č Š ě ů Č Í Š ě ě ř ů ú ě Š ř Š ú ú Í ý ř Í ů úč ý ý ý ř Í ě ý ý ý ř ě ý ý ř ý ý ř Í Č Í ý ř Í Í ý Í ú Í ě ř ý ř Č ŠÍ ř Í ý Ž ý ě ů ý š ř ě ě ů ň ý Č Č ý ě ř Č Í ý Ž ý ě ý ř Č ř ě ú Ž ř ů Í ě

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD ypracoval: Petr avroš (vav4) Datum Měření:.. 9 Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ A CHARAKTERISTIK POLOODIČOÝCH DIOD I. KŘEMÍKOÁ USMĚRŇOACÍ dioda propustný směr Obr. A multimetr M39 multimetr M39 omezovací

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Č Š Š Š é Č Č é ý ň Ž ú Č é é š ý é Ž Í ó Č é šť ů é é š ý é Í š ý é š ý é é šť é é ý é Š Ě Í Ě Í Ě Í Á Ý é é Í š ů ý é š ý ý ý é š ý é ý é ý ý ý é é é š é é ý Í é Ž ý š é é é ý é ý ý é é šť š é ů é ý

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Více energie pro malé trakční baterie Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry a Hawker XFC jsou konstrukční řady malých

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

ř é ř ň é ý ř ý š Ú ř ř ř ý ů ř Ž ř ů é š é ěř ů ř š ěř é é ř ř é ř ů ř ů ř ů ú šť š é ú Í ú ě ý š ú ř š é ů é ě ě ů š é ř š ě ů ř ř ř š ú ř š ř š š ů ů ě š ů ř é ě ý é ě ř ř Ž ř ě ř š ý ě ý ř ě ě ř ř

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více