ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002"

Transkript

1 KONENZÁTORY RAIÁLNÍ NIPPON CHEMI-CON - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 1, ISO 9001, ISO 9002 novinka! Elektrolytické kondenzátory, radiální vývody Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F) Nízká impedance Pracovní teploty ( C) ivotnost (h) Popis SRM NIP 4 ~ 50 1 ~ ~ výška 5mm, zmenšené pouzdro SRE NIP 4 ~ 50 1 ~ ~ výška 5mm S5 YAG 4 ~ ~ ~ výška 5mm KRE NIP 6.3 ~ 50 1 ~ ~ výška 5mm SRA NIP 4 ~ 63 1 ~ ~ výška 7mm KMA NIP 4 ~ 63 1 ~ ~ výška 7mm SS YAG 4 ~ ~ ~ nízké pouzdro, výška 7a9mm SRG NIP 4 ~ 50 1 ~ ~ ~ 2000 nízké pouzdro KRG NIP 6.3 ~ 50 1 ~ ~ nízké pouzdro SMQ NIP 6.3 ~ ~ (-25) ~ zmenšená verze SMG KMQ NIP 6.3 ~ ~ (-40, -25) ~ ~ 2000 zmenšená verze KMG SMG NIP 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 85 C SK YAG 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 85 C KMG NIP 6.3 ~ ~ (-40, -25) ~ ~ 2000 obecné pou ití do 105 C SH YAG 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 105 C,vyšší ivotnost SE YAG 6.3 ~ ~ (-25) ~ obecné pou ití do 105 C SME - BP NIP 6.3 ~ ~ ~ bipolární SR YAG 25 ~ ~ ~ bipolární, pro vychylovací obvody KME - BP NIP 6.3 ~ ~ ~ bipolární SN YAG 6.3 ~ ~ -40 ~ bipolární KZN NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ verze KZM pro vyšší proud KZM NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ verze KZH se zvýšenou ivotností KZH NIP 6.3 ~ ~ 8200 X -40 ~ ~ 6000 velmi nízká impdance, zmenšené rozmìry KZE NIP 6.3 ~ ~ 6800 X -40 ~ ~ 5000 nízká impedance, zmenšené rozmìry KYB NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance, zmenšené rozmìry KYA NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance, zmenšené rozmìry KY NIP 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance ST YAG 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ nízká impedance LZA NIP 6.3 ~ ~ X -55 ~ ~7000 nízká impedance, zmenšené rozmìry LXZ NIP 6.3 ~ ~ X -55 ~ ~ 8000 nízká impedance, zmenšené rozmìry, omyvatelný LXY NIP 10 ~ ~ 8200 X -55 ~ ~ 8000 nízká impedance, vysoká spolehlivost SY YAG 6.3 ~ ~ X -40 ~ ~ 6000 nízká impedance LXV NIP 6.3 ~ ~ X -55 ~ ~ 5000 nízká impedance SJ YAG 6.3 ~ ~ 6800 X -40 ~ ~ 5000 nízká impedance SC YAG 6.3 ~ ~ X -40 ~ nízká impedance SZ YAG 6.3 ~ ~ 3300 X -40 ~ velmi nízká impedance SL YAG 6.3 ~ ~ X -40 (-25) ~ ~ 7000 nízká impedance, vysoké napìtí KXE NIP 160 ~ ~ ~ ~ dlouhá ivotnost, pro vstupní filtraci KXJ NIP 160 ~ ~ (-25) ~ ~ dlouhá ivotnost, vylepšená verze KXG, pro vstupní filtraci KXG NIP 160 ~ ~ (-25) ~ ~ dlouhá ivotnost, pro vstupní filtraci SP YAG 160 ~ ~ (-25) ~ ~ dlouhá ivotnost, pro el. pøedøadníky S YAG 160 ~ ~ ~ dlouhá ivotnost, vyšší proud SG YAG 160 ~ ~ (-25) ~ dlouhá ivotnost, pro el. pøedøadníky KWA NIP 400 ~ ~ ~ verze KHE se zvýšenou ivotností, pro vstupní filtraci KHE NIP 400 ~ ~ ~ zmenšená verze PAG, pro vstupní filtraci PAG NIP 200 ~ ~ (-25) ~ zmenšená verze KMG, vyšší proud, pro vstupní filtraci SMH NIP 160 ~ ~ ~ zmenšená verze SMG, pro vstupní filtraci KMH NIP 160 ~ ~ ~ zmenšená verze KMG, pro vstupní filtraci SQ YAG 160 ~ ~ (-25) ~ pro adaptéry a výkonové aplikace KLJ NIP 200 ~ ~ ~ ochrana proti jiskøení pøi napì. pøetí ení, zmenšená KLG KLG NIP 200 & ~ ~ ochrana proti jiskøení pøi napì. pøetí ení LE NIP 10 ~ ~ ~ dlouhá ivotnost, vysoká spolehlivost FL NIP 6.3 ~ 50 1 ~ ~ vysoká spolehlivost SU YAG 10 ~ ~ ~ vysoké teploty SW YAG 10 ~ ~ ~ ~ 5000 vysoké teploty, dlouhá ivotnost GPA NIP 25 ~ ~ 6800 X -40 ~ ~ 5000 zmenšená verze GXE, vyšší proud GXE NIP 10 ~ ~ 4700 X -40 (-25) ~ ~ 5000 dlouhá ivotnost, vysoké teploty GXL NIP 10 ~ ~ ~ verze GXE se zvýšenou ivotností GP NIP 25 ~ ~ X -40 ~ ~3000 zmenšená verze GPA, vyšší proud, krátkodobì do 150 C GXH NIP 10 ~ ~ ~ / 2000 pou ití pro automobilové moduly, vysoké teploty LBK NIP 25 & ~ X -55 ~ speciální pou ití - airbagy, zmenšené rozmìry LBG NIP 25 & ~ X -55 ~ speciální pou ití - airbagy LLA NIP 6.3 ~ ~ ~ nízký svodový proud SB YAG 6.3 ~ ~ ~ nízký svodový proud PH NIP 300 & ~ ~ vybití speciální pou ití - fotoblesky Zvýraznìné polo ky nabízí ECOM standardnì a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. odací podmínky a parametry neoznaèených typù sdìlíme na dotaz. ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

2 novinka! KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolytické kondenzátory polymerové, radiální vývody Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F) Nízká impedance Pracovní teploty ( C) ivotnost (h) Popis PSG NIP 16 ~ ~ 1000 X -55 ~ ~ 5000 velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSK NIP 2.5 ~ ~ 560 X -55 ~ velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSF NIP 2 ~ ~ 1600 X -55 ~ velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSE NIP 2.5 ~ ~ 820 X -55 ~ velmi nízká impedance, vysoká ivotnost PSC NIP 2.5 ~ ~ 2700 X -55 ~ velmi nízká impedance CP YAG 2.5 ~ ~ 820 X -55 ~ velmi nízká impedance PSA NIP 2.5 ~ ~ 1500 X -55 ~ velmi nízká impedance CG YAG 2.5 ~ ~ 2700 X -55 ~ velmi nízká impedance PS NIP 2.5 ~ ~ 1500 X -55 ~ velmi nízká impedance Parametry a zásady pou ívání elektrolytických kondenzátorù NIPPON CHEMI-CON. Jmenovité napìtí Udc (V) Souèet stejnosmìrného napìtí a støídavé slo ky napìtí na kondenzátoru nesmí pøekroèit maximální dovolenou hodnotu napìtí, specifikovanou pro urèitý typ kondenzátoru. Stejnosmìrné napìtí, pøipojené na kondenzátor, musí dodr et polaritu, vyznaèenou na pouzdøe kondenzátoru. Jmenovitá kapacita C ( F) Kapacita kondenzátoru je uèena mìøením impedance pøi kmitoètu 120Hz, støední hodnotì mìøícího napìtí 0.5V, stejnosmìrném napìtí na kondenzátoru 1.5 a 2.0V a teplotì +20 C. Zbytkový proud Io ( A) Jmenovitá hodnota zbytkového proudu se mìøí pøi teplotì +20 C, pøi jmenovitém napìtí pøipojeném na kondenzátor pøes odpor 1k, dvì minuty po pøipojení napìtí. Ztrátový úhel tg. Ztrátový úhel je pomìr reálné slo ky impedance (R S ) a reaktance 1/ C. Mìøící metoda je shodná s metodou pro mìøení kapacity. Støídavý proud (zvlnìní stejnosmìrného proudu) IR(mA) Maximální hodnota støídavé slo ky proudu kondenzátorem je definována pro 120Hz, u nízkoimpedanèních kondenzátorù pro kmitoèet 100kHz. Pokud kondenzátor pracuje pøi jiném kmitoètu, je nutno maximální dovolenou hodnotu støídavého proudu odvodit vynásobením koeficientem, který je specifikován v katalogových listech.. Impedance Z20(m ) Impedance kondenzátoru je odpor, který kondenzátor pøedstavuje pro støídavý proud urèitého kmitoètu. Impedance Z20 u nízkoimpedanèních kondenzátorù je udávána pro kmitoèet 100kHz a teplotu +20 C. Ekvivalentní sériový odpor ESR(m ) Jedná se odporovou slo ku impedance, kterou si lze pøedstavit jako sériovì zapojenou s vlastním kondenzátorem. Tento odpor je pøi zanedbání dalších parazitních odporových slo ek pøímo úmìrný tepelným ztrátám v kondenzátoru pøi prùchodu proudu. Parametr ESR bývá uvádìn v katalogu pro kmitoèet 100kHz a teplotu +20 C, pokud není uvedeno jinak. (hod) kondenzátorù je udávána pro maximální dovolené zatí ení, tedy pro maximální dovolenou teplotu a maximální dovolenou støídavou slo ku proudu (zvlnìní). ivotnost kondenzátorù se zvyšuje na dvojnásobek s ka dým sní ením teploty o 10 C. Po uplynutí doby ivota se nesmí parametry kondenzátoru zmìnit více ne : kapacita C ± 20% pùvodní hodnoty tg 200% pùvodní hodnoty zbytkový proud Io pùvodní hodnota Montá elektrolytických kondenzátorù Kondenzátory nesmìjí být provozovány v prostøedí s toxickými látkami a nesmìjí být montovány v blízkosti zdrojù tepla. Nad ventilaèním otvorem kondenzátoru by mìl zùstat volný prostor 2 a 5mm. Elektrolyt a plyny unikající z ventilaèního otvoru mohou mít teplotu vyšší ne 100 o C. Vnìjší nevodivý obal kondenzátoru není urèen jako elektrická izolace. Skladování elektrolytických kondenzátorù Kondenzátory musí být skladovány pøi teplotì mezi +5 C a +35 C a relativní vlhkosti ni ší ne 75%. Skladování kondenzátorù v pøedepsaných podmínkách zaruèuje dodr ení parametrù kondenzátoru po dobu nejménì 2 roky. Pøed pou itím kondenzátorù, skladovaných v nepøíznivých podmínkách, je tøeba pøipojit na kondenzátor jmenovité napìtí pøes omezovací odpor cca 1k po dobu 30 a 60 minut. Polymerové elektrolytické kondenzátory Zbytkový proud kondenzátorù s tuhým elektrolytem je vyšší ne u klasických elektrolytických kondenzátorù a mù e být ovlivnìn i teplotním rázem pøi pájení. Nedoporuèuje se pou ívat tyto kondenzátory ve vazebních obvodech, v èasovacích obvodech a obecnì v obvodech s po adavky na nízký zbytkový proud. Objednací názvy a rozmìry NIPPON CHEMI-CON d F ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

3 Objednací názvy a rozmìry YAGEO KONENZÁTORY RAIÁLNÍ SRA Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, výška 7mm Jmenovité napìtí Udc 4Vdc ~ 63Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~ 470 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.01 C Udc; nejménì 3 A 1000 hodin Pracovní teplota -40~+85 C d F tg Io ( A) # CERA - 47/ 6,3 SRA CERA -330/ 6,3 8x7 SRA # CERA - 33/ 10 SRA CERA -220/ 10 8x7 SRA CERA - 10/ 16 4x7 SRA CERA - 22/ 16 SRA CERA - 47/ 16 6,3x7 SRA CERA -100/ 16 6,3x7 SRA CERA - 47/ 25 6,3x7 ASRA CERA - 4,7/ 35 4x7 SRA CERA - 10/ 35 SRA CERA - 33/ 35 6,3x7 SRA # CERA - 47/ 35 8x7 SRA SS tg Io ( A) # CERA - 3,3/ 50 4x7 SRA CERA - 4,7/ 50 SRA CERA - 22/ 50 6,3x7 SRA CERA - 33/ 50 8x7 SRA CERA - 1/ 63 4x7 SRA CERA - 2,2/ 63 4x7 SRA CERA - 3,3/ 63 SRA CERA - 4,7/ 63 6,3x7 SRA CERA - 10/ 63 6,3x7 SRA Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, výška 7 a 9mm Jmenovité napìtí Udc 4Vdc ~ 63Vdc Jmenovitá kapacita C 0.1 F ~ 470 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 4 V 6.3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) 0.1 4x7 1 4x x7 2 4x x7 3 4x x7 5 4x x x7 10 4x7 10 4x x7 7 4x7 19 4x x7 13 4x7 24 4x x7 19 4x x7 22 4x x7 37 4x x7 4x7 39 4x x x7 50 4x x x7 77 6x x7 90 6x x x x x7 95 6x x x x x x9 165 ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: , x7 6x7 4x7 6x7 6x7 6x7 6x7 8x x7 4x7 6x x7 70 6x7 81 4x7 4x7 6x x7 65 4x7 6x7 6x

4 SS SRG Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Pracovní teplota Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, výška 7 a 9mm (pokraèování) CERA - 22/ 16 4x7 SS CERA - 33/ 16 SS CERA - 47/ 16 4x7 SS CERA - 100/ 16 6x7 SS 89 Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, zmenšené pouzdro 4Vdc ~ 50Vdc 1 F ~10000 F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A 1000 hodin -40~+85 C tg Io ( A) # CERA - 47/ 25 5x9 SRG KONENZÁTORY RAIÁLNÍ CERA - 10/ 25 4x7 SS CERA - 33/ 25 SS CERA - 10/ 35 4x7 SS CERA - 22/ 35 SS CERA - 33/ 35 6x7 SS CERA - 1/ 50 4x7 SS CERA - 2,2/ 50 4x7 SS CERA - 10/ 50 SS CERA - 22/ 50 6x7 SS CERA - 47/ 50 8x7 SS CERA - 2,2/ 63 4x7 SS 21 SMG Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~39000 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.03 C Udc; nejménì 4 A (Udc 100V) 0.1 C Udc +40 (C Udc 1000) 0.04 C Udc +100 (C Udc 1000) 2000 hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 400V) -25 ~ +85 C (Udc = 450V) tg Io ( A) CERA - 330/ 6,3 6,3x11 SMG CERA / 6,3,5 SMG CERA - / 6,3 10x20 SMG CERA / 6,3 12,5x20 SMG CERA -0/ 6,3 SMG CERA / 6,3 25x40 SMG CERA - 100/ 10 5x11 SMG CERA - 220/ 10 5x11 SMG CERA - 330/ 10 6,3x11 SMG CERA - 470/ 10 6,3x11 ASMG CERA / 10,5 SMG CERA - / 10 10x20 SMG CERA / 10 12,5x20 SMG CERA / 10 12,5x25 SMG CERA / 10 SMG CERA - 100/ 16 5x11 SMG CERA - 220/ 16 SMG CERA - 330/ 16,5 SMG CERA - 470/ 16,5 SMG CERA / 16 10x16 SMG CERA - / 16 12,5x20 SMG CERA / 16 12,5x25 SMG CERA / 16 SMG CERA / 16 16x31,5 SMG CERA / 16 20x25 SMG CERA / 16 18x35,5 SMG CERA - 47/ 25 5x11 A SMG CERA - 100/ 25 6,3x11 SMG CERA - 220/ 25,5ASMG CERA - 330/ 25,5 SMG CERA - 470/ 25,5 SMG CERA / 25 10x20 A SMG CERA - / 25 12,5x25 SMG CERA / 25 SMG CERA / 25 16x31,5 SMG CERA / 25 20x25 SMG CERA / 25 18x35,5 SMG tg Io ( A) CERA - 22/ 50 5x11 SMG CERA - 33/ 50 5x11 A SMG CERA - 47/ 50 6,3x11 SMG CERA - 100/ 50,5 SMG CERA - 220/ 50,5 SMG CERA - 470/ 50 10x20 SMG CERA / 50 12,5x25 SMG CERA - / 50 16x35,5 SMG CERA - / 50 20x25 SMG CERA / 50 18x35,5 SMG CERA / 50 20x35 SMG CERA / 50 22x30 SMG CERA - 10/ 63 5x11 A SMG CERA - 22/ 63 5x11 SMG # CERA - 33/ 63 6,3x11 SMG CERA - 47/ 63 6,3x11 SMG CERA - 100/ 63,5 SMG CERA - 220/ 63 10x16 SMG CERA - 330/ 63 10x20 SMG CERA / 63 SMG CERA / 63 20x25 SMG CERA - / 63 20x35 SMG CERA - 1/ 100 5x11 SMG CERA - 2,2/ 100 5x11 SMG CERA - 3,3/ 100 5x11 SMG CERA - 4,7/ 100 5x11 SMG CERA - 10/ 100 6,3x11 SMG CERA - 22/ 100,5 SMG CERA - 33/ 100,5 SMG CERA - 47/ 100,5 SMG CERA - 100/ x20 SMG CERA - 220/ ,5x25 SMG # CERA - 330/ ,5x25 SMG CERA / 100 SMG CERA - 470/ 100 SMG # CERA - 33/ x20 SMG CERA - 100/ ,5x25 SMG ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

5 SMG Elektrolyt. kond. radiální, +85 C, obecné pou ití (pokraèování) tg Io ( A) CERA / 25 22x30 SMG CERA / 25 22x35 SMG CERA / 25 22x40 SMG CERA - 47/ 35 5x11 SMG CERA - 100/ 35 6,3x11 SMG CERA - 220/ 35,5 SMG CERA - 330/ 35,5 SMG CERA - 470/ 35 10x16 SMG CERA / 35 12,5x20 SMG CERA - / 35 SMG CERA / 35 16x35,5 SMG CERA / 35 20x25 SMG CERA / 35 22x30 SMG CERA / 35 18x35,5 SMG KONENZÁTORY RAIÁLNÍ tg Io ( A) # CERA - 10/ 200,5 SMG CERA - 22/ x20 SMG CERA - 33/ x20 SMG # CERA - 100/ 200 SMG CERA - 10/ x16 SMG # CERA - 220/ x30 SMG CERA - 0,47/ 350 6,3x11 SMG CERA - 47/ 350 SMG CERA - 100/ x31,5 SMG CERA - 1/ 400 6,3x11 SMG CERA - 2,2/ 400,5 SMG CERA - 10/ x20 SMG CERA - 33/ 400 SMG CERA - 47/ x31,5 SMG CERA - 100/ x35 SMG CERA - 2,2/ 450,5 SMG CERA - 22/ 450 SMG CERA - 47/ x35,5 SMG CERA - 100/ x40 SMG SK Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 0.1 F ~0 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.03 C Udc +10 A (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 100V); -25 ~ +85 C (Udc 160V) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) 0.1 5x x x x11 5 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

6 SK KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x x x x35 22x x35 22x40 22x x x Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x x x x11 5x x x x x15 12x x x x x x x25 18x x40 16x45 18x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

7 SK KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x novinka! CERA- 470/ 10 6,3x11 SK CERA - 470/ 10 SK CERA / 10 SK CERA / 10 SK CERA - 100/ 16 5x11 SK CERA - 220/ 16 SK CERA - 330/ 16 SK CERA - 470/ 16 SK CERA / 16 SK CERA / 16 SK CERA- 22/ 25 5x11 A SK CERA - 100/ 25 SK CERA- 100/ 25 6,3x11 A SK CERA - 220/ 25 SE CERA - 330/ 25 SK CERA - 470/ 25 SK CERA - 470/ 25 SK CERA / 25 SK CERA - / 25 SK CERA / 25 SK CERA / 25 SK CERA - 47/ 35 5x11 SK CERA- 47/ 35 5x11 A SK CERA - 100/ 35 SK CERA - 220/ 35 SK CERA - 220/ 35 SK CERA - 330/ 35 SK CERA - 470/ 35 SK CERA / 35 SK CERA - / 35 SK CERA / 35 SK CERA - 22/ 50 5x11 A SK CERA - 47/ 50 SK CERA - 100/ 50 SK CERA - 220/ 50 SK CERA - 330/ 50 SK CERA / 50 SK CERA / 50 SK CERA - / 50 SK CERA - 10/ 63 5x11 SK CERA - 10/ 63 5x11 A SK CERA - 22/ 63 SK CERA - 33/ 63 SK CERA - 33/ 63 A SK CERA - 100/ 63 SK CERA - 220/ 63 SK CERA - 470/ 63 SK CERA - 1/ 100 5x11 SK CERA - 2,2/ 100 5x11 SK CERA - 3,3/ 100 5x11 SK CERA - 4,7/ 100 5x11 SK CERA - 100/ 100 SK CERA - 100/ 160 SK CERA - 22/ 200 SK CERA - 1/ 400 SK CERA - 10/ 400 SK CERA - 47/ 450 SK 230 KMG Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~0 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.03 C Udc; nejménì 4 A (Udc 100V) 0.1 C Udc +40 (C Udc 1000) 0.04 C Udc +100 (C Udc 1000) 1000 hodin 2000 hodin (Udc 160V; 12.5mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C (Udc 100V) -40 ~ +105 C (160 Udc 400V) -25 ~ +105 C (Udc = 450V) tg Io ( A) CERA - 220/ 6,3 5x11 KMG CERA / 6,3,5 KMG CERA / 6,3 10x20 KMG CERA -0/ 6,3 KMG CERA - 220/ 10 6,3x11 A KMG CERA - 470/ 10,5 KMG CERA / 10,5 KMG CERA - / 10 10x20 KMG CERA / 10 12,5x20 KMG CERA - 100/ 16 5x11 A KMG CERA - 220/ 16 A KMG CERA - 330/ 16,5 KMG CERA - 470/ 16,5 KMG CERA / 16 10x16 KMG CERA - / 16 12,5x20 KMG CERA / 16 12,5x25 KMG CERA - 47/ 25 5x11 AKMG CERA - 100/ 25 6,3x11 KMG CERA - 220/ 25,5AKMG CERA - 330/ 25,5 KMG CERA - 470/ 25,5 KMG CERA / 25 10x20 KMG CERA - / 25 12,5x25 AKMG CERA / 25 KMG CERA / 25 16x31,5 KMG tg Io ( A) CERA - 1/ 100 5x11 KMG CERA - 2,2/ 100 5x11 A KMG CERA - 3,3/ 100 5x11 KMG CERA - 4,7/ 100 5x11 KMG CERA - 10/ 100 6,3x11 KMG CERA - 47/ 100,5AKMG CERA - 100/ x20 A KMG CERA - 220/ ,5x25 KMG CERA - 330/ 100 KMG CERA - 470/ x31,5 KMG CERA - 4,7/ 160 6,3x11 KMG CERA - 10/ 160,5AKMG CERA - 100/ 160 KMG # CERA - 220/ x31,5 KMG CERA - 10/ x16 KMG CERA - 22/ x20 KMG CERA - 47/ ,5x20 KMG CERA - 100/ 200 KMG CERA - 220/ x35,5 KMG CERA - 10/ x16 KMG CERA - 33/ ,5x20 KMG CERA - 47/ x25 KMG CERA - 100/ x31,5 KMG # CERA - 4,7/ x16 AKMG ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

8 KONENZÁTORY RAIÁLNÍ KMG Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, obecné pou ití (pokraèování) tg Io ( A) CERA / 25 18x35,5 KMG CERA - 100/ 35 6,3x11 KMG CERA - 220/ 35,5 KMG CERA - 330/ 35,5 KMG CERA - 470/ 35 10x16 KMG CERA / 35 12,5x20 KMG CERA / 35 16x35,5 KMG CERA / 35 18x35,5 KMG CERA - 22/ 50 5x11 KMG CERA - 33/ 50 5x11 KMG CERA - 47/ 50 6,3x11 A KMG CERA - 100/ 50,5 KMG CERA - 220/ 50,5 KMG CERA - 470/ 50 10x20 KMG CERA / 50 12,5x25 KMG CERA - / 50 16x35,5 KMG CERA / 50 18x35,5 KMG CERA - 10/ 63 5x11 KMG CERA - 22/ 63 5x11 KMG CERA - 33/ 63 6,3x11 KMG CERA - 47/ 63 6,3x11 KMG CERA - 100/ 63,5 KMG CERA - 220/ 63 10x16 KMG CERA - 470/ 63 12,5x20 KMG CERA / 63 KMG tg Io ( A) CERA - 10/ x20 KMG CERA - 22/ ,5x20 KMG CERA - 47/ 350 KMG CERA - 100/ x31.5 KMG CERA - 1/ 400 6,3x11 KMG CERA - 2,2/ 400,5 KMG CERA - 3,3/ 400,5 KMG CERA - 4,7/ x16 KMG CERA - 10/ x20 KMG CERA - 22/ ,5x25 KMG CERA - 33/ 400 KMG CERA - 47/ x31,5 KMG CERA - 100/ x40 KMG CERA - 1/ 450,5 KMG CERA - 2,2/ 450,5 KMG CERA - 3,3/ x16 KMG CERA - 10/ ,5x20 KMG CERA - 33/ x31,5 KMG CERA - 47/ x35,5 KMG SE Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 0.47 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.03 C Udc + 10 A; (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C (Udc 250V) ; -25 ~ +105 C (Udc 350V) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x11 7 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: , 8x

9 SE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 6,3 V 10 V 16 V 25 V 35 V 50 V 63 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x x x x x x x x x x x20 18x20 18x25 18x25 18x x32 22x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

10 SE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, obecné pou ití (pokraèování) Udc 100 V 160 V 200 V 250 V 350 V 400 V 450 V C xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) xl IR (ma) x x x x x novinka! CERA - 100/ 10 5x11 SE CERA - 220/ 10 5x11 SE CERA - 470/ 10 SE CERA - 100/ 16 5x11 SE CERA - 100/ 16 5x11 A SE CERA - 220/ 16 A SE CERA - 470/ 16 SE CERA / 16 SE CERA - / 16 SE CERA - 100/ 25 SE CERA - 220/ 25 SE CERA - 330/ 25 SE CERA - 470/ 25 SE CERA - 470/ 25 SE CERA - 470/ 25 A SE CERA / 25 SE CERA - / 25 SE CERA / 25 SE CERA - 47/ 35 5x11 SE CERA - 47/ 35 5x11 A SE CERA - 100/ 35 SE CERA - 220/ 35 SE CERA - 220/ 35 SE CERA - 330/ 35 SE CERA - 470/ 35 SE CERA / 35 SE CERA / 35 SE CERA - 22/ 50 5x11 SE CERA - 47/ 50 SE CERA - 47/ 50 SE CERA - 100/ 50 SE CERA - 220/ 50 SE CERA - 470/ 50 SE CERA / 50 SE CERA - / 50 SE CERA - 10/ 63 5x11 SE CERA - 10/ 63 5x11 A SE CERA - 22/ 63 5x11 SE CERA - 22/ 63 SE CERA - 47/ 63 SE CERA - 47/ 63 A SE CERA - 47/ 63 SE CERA - 100/ 63 SE CERA - 220/ 63 SE CERA - 220/ 63 SE CERA - 330/ 63 SE CERA - 470/ 63 SE CERA / 63 SE CERA - 1/ 100 5x11 SE CERA - 1/ 100 5x11 A SE CERA - 2,2/ 100 5x11 SE CERA - 3,3/ 100 5x11 SE CERA - 4,7/ 100 5x11 SE CERA - 10/ 100 SE CERA - 33/ 100 A SE CERA - 47/ 100 SE CERA - 100/ 100 SE CERA - 47/ 350 SE CERA - 1/ 400 SE CERA - 2,2/ 400 SE CERA - 10/ 400 SE CERA - 22/ 400 SE CERA - 33/ 400 SE CERA - 47/ 400 SE CERA - 68/ 400 SE CERA - 2,2/ 450 SE 35 KY Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Ztrátový úhel tg Pracovní teplota Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance 6,3 Vdc ~ 100 Vdc 1 F ~ F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A max za ka dých 1000 F 6,3 do 10Vdc 4000 hodin ( =5a6.3mm); 6000 hodin ( =8a10mm) 8000 hodin ( = 12.5 do 18 mm) 16 do 100Vdc 5000 hodin ( =5a6.3mm); 7000 hodin ( =8a10mm) hodin ( = 12.5 do 18 mm) -40 ~ +105 C Z20( ) Io ( A) CERA-100/25 6,3x11 A KY CERA-220/25,5 KY CERA-470/35 10x20 KY CERA-680/35 12,5x20 KY CERA-100/50,5 A KY CERA-22/50 5x11 KY Z20( ) Io ( A) CERA-100/63,5 A KY CERA-15/63 5x11 A2,5 KY CERA-15/100 6,3x11 KY CERA-330/100 KY CERA-47/100,5 A KY CERA-470/100 16x31,5 KY ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

11 LXZ Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Ztrátový úhel tg Pracovní teplota Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance, zmenšený 6.3 Vdc ~ 63 Vdc 12 F ~18000 F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A max za ka dých 1000 F 8000 hodin ( =16a18mm) 7000 hodin ( = 12.5 mm) 5000 hodin ( =10mm) 3000 hodin ( =8mm) 2000 hodin ( =5a6.3mm) -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) CERA - 150/ 6,3 5x11,5 LXZ CERA - 330/ 6,3 6,3x11,5 LXZ CERA - 470/ 6,3 6,3x15 LXZ CERA - 680/ 6,3 8x12 LXZ CERA - 820/ 6,3.5 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA / 6,3 8x20 LXZ CERA / 6,3 10x16 LXZ CERA / 6,3 10x20 LXZ CERA - / 6,3 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA / 6,3 12,5x20 LXZ CERA / 6,3 12,5x25 LXZ CERA / 6,3 12,5x30 LXZ CERA / 6,3 12,5x35 LXZ CERA / 6,3 16x20 LXZ CERA / 6,3 12,5x40 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA / 6,3 18x20 LXZ CERA / 6,3 16x30 LXZ CERA / 6,3 16x35 LXZ CERA / 6,3 18x25 LXZ CERA / 6,3 16x40 LXZ CERA / 6,3 18x30 LXZ CERA / 6,3 18x35 LXZ CERA / 6,3 LXZ CERA - 100/ 10 5x11,5 LXZ CERA - 220/ 10 6,3x11,5 LXZ CERA - 330/ 10 6,3x15 LXZ CERA - 470/ 10 8x12 LXZ CERA - 680/ 10 LXZ CERA - 680/ 10,5 LXZ CERA / 10 8x20 LXZ CERA / 10 10x16 LXZ CERA / 10 10x20 LXZ CERA / 10 LXZ CERA / 10 LXZ CERA - / 10 12,5x20 LXZ CERA / 10 12,5x25 LXZ CERA / 10 12,5x30 LXZ CERA / 10 16x20 LXZ CERA / 10 12,5x35 LXZ CERA / 10 12,5x40 LXZ CERA / 10 LXZ CERA / 10 18x20 LXZ CERA / 10 16x30 LXZ CERA / 10 18x25 LXZ CERA / 10 16x35 LXZ CERA / 10 18x30 LXZ CERA / 10 16x40 LXZ CERA / 10 18x35 LXZ CERA / 10 LXZ CERA - 47/ 16 5x11,5 LXZ CERA - 100/ 16 6,3x11,5ALXZ CERA - 220/ x15 ALXZ CERA - 330/ 16 8x12 LXZ CERA - 470/ 16 LXZ CERA - 470/ 16,5 LXZ CERA - 560/ 16 8x20 LXZ CERA - 680/ 16 10x16 LXZ CERA / 16 10x20 LXZ CERA / 16 LXZ CERA / 16 LXZ CERA / x20 LXZ KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Z20(m ) Io ( A) CERA - / 25 18x20 LXZ CERA / 25 12,5x40 LXZ CERA / 25 LXZ CERA / 25 16x30 LXZ CERA / 25 18x25 LXZ CERA / 25 16x35 LXZ CERA / 25 18x30 LXZ CERA / 25 16x40 LXZ CERA / 25 18x35 LXZ CERA / 25 LXZ CERA - 33/ 35 5x11,5 LXZ CERA - 56/ 35 6,3x11,5 LXZ CERA - 100/ 35 6,3x15 LXZ CERA - 150/ 35 8x12 LXZ CERA - 220/ 35 LXZ CERA - 220/ 35,5 LXZ CERA - 270/ 35 8x20 LXZ CERA - 330/ 35 10x16 LXZ CERA - 470/ 35 10x20 LXZ CERA - 560/ 35 LXZ CERA - 680/ 35 LXZ CERA - 680/ 35 12,5x20 LXZ CERA / 35 12,5x25 LXZ CERA / 35 16x15 LXZ CERA / 35 12,5x30 LXZ CERA / 35 16x20 LXZ CERA / 35 12,5x35 LXZ CERA / 35 1 LXZ CERA / 35 12,5x40 LXZ CERA / 35 LXZ CERA / 35 18x20 LXZ CERA - / 35 16x30 LXZ CERA - / 35 18x25 LXZ CERA / 35 16x35 LXZ CERA / 35 18x30 LXZ CERA / 35 16x40 LXZ CERA / 35 18x35 LXZ CERA / 35 LXZ CERA - 22/ 50 5x11,5 LXZ CERA - 47/ 50 6,3x11,5ALXZ CERA - 68/ x15 LXZ CERA - 100/ 50 8x12 LXZ CERA - 120/ 50 LXZ CERA - 120/ 50,5 LXZ CERA - 180/ 50 8x20 LXZ CERA - 180/ 50 10x16 LXZ CERA - 220/ 50 10x20 LXZ CERA - 330/ 50 LXZ CERA - 390/ 50 LXZ CERA - 390/ 50 12,5x20 LXZ CERA - 560/ 50 12,5x25 LXZ CERA - 680/ 50 12,5x30 LXZ CERA - 680/ 50 16x20 LXZ CERA - 820/ 50 12,5x35 LXZ CERA - 820/ 50 18x20 LXZ CERA / 50 12,5x40 LXZ CERA / 50 LXZ CERA / 50 16x30 LXZ CERA / 50 18x25 LXZ CERA / 50 16x35 LXZ CERA / 50 16x40 LXZ CERA / 50 18x30 LXZ CERA - / 50 18x35 LXZ CERA / 50 LXZ ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

12 LXZ Z20(m ) Io ( A) CERA - / x25 LXZ CERA / x30 LXZ CERA / 16 16x20 LXZ CERA / 16 12,5x35 LXZ CERA / x40 LXZ CERA / 16 LXZ CERA / 16 18x20 LXZ CERA / 16 16x30 LXZ CERA / 16 18x25 LXZ CERA / 16 16x35 LXZ CERA / 16 18x30 LXZ CERA / 16 16x40 LXZ CERA / 16 18x35 LXZ CERA / 16 LXZ CERA - 47/ 25 5x11,5 ALXZ CERA - 100/ 25 6,3x11,5 LXZ CERA - 180/ 25 6,3x15 LXZ CERA - 220/ 25 8x12 LXZ CERA - 330/ 25 LXZ CERA - 330/ 25,5 LXZ CERA - 390/ 25 8x20 LXZ CERA - 470/ 25 10x16 LXZ CERA - 680/ 25 10x20 LXZ CERA - 820/ 25 LXZ CERA / 25 LXZ CERA / 25 12,5x20 LXZ CERA / 25 12,5x25 LXZ CERA / 25 12,5x30 LXZ CERA / 25 16x20 LXZ CERA - / 25 12,5x35 LXZ KONENZÁTORY RAIÁLNÍ El. kond. radální, +105 C, nízká impedance, zmenšený (pokraèování) Z20(m ) Io ( A) CERA - 12/ 63 5x11,5 LXZ CERA - 22/ 63 6,3x11,5 LXZ CERA - 39/ 63 6,3x15 LXZ CERA - 68/ 63 8x12 LXZ CERA - 100/ 63 LXZ CERA - 100/ 63,5 LXZ CERA - 120/ 63 10x16 LXZ CERA - 150/ 63 8x20 LXZ CERA - 180/ 63 10x20 LXZ CERA - 220/ 63 LXZ CERA - 330/ 63 LXZ CERA - 330/ 63 12,5x20 LXZ CERA - 390/ 63 12,5x25 LXZ CERA - 470/ x30 LXZ CERA - 470/ 63 16x20 LXZ CERA - 680/ 63 12,5x35 LXZ CERA - 680/ 63 LXZ CERA - 680/ 63 18x20 LXZ CERA - 820/ 63 12,5x40 LXZ CERA - 820/ 63 16x30 LXZ CERA - 820/ 63 18x25 LXZ CERA / 63 16x35 LXZ CERA / 63 16x40 LXZ CERA / 63 18x30 LXZ CERA / 63 18x35 LXZ CERA / 63 LXZ LXY Jmenovité napìtí Udc Jmenovitá kapacita C Zbytkový proud Io Ztrátový úhel tg Pracovní teplota Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance 10 Vdc ~ 63 Vdc 10 F ~ 8200 F ±20%(M) 0.01 C Udc; nejménì 3 A max za ka dých 1000 F 2000 hodin ( =5a6.3mm); 3000 hodin ( =8mm) 5000 hodin ( = 10 mm); 7000 hodin ( = 12.5 mm) 8000 hodin ( =16a18mm) -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) CERA - 82/ 10 5x11,5 LXY CERA - 180/ 10,5 LXY CERA - 220/ x15 LXY CERA - 330/ 10 8x12 LXY CERA - 390/ 10,5 LXY CERA - 470/ 10 LXY CERA - 680/ 10 8x20 LXY CERA - 680/ 10 10x16 LXY CERA / 10 10x20 LXY CERA / x15 LXY 100 CERA / 10 LXY CERA / 10 LXY CERA / 10 12,5x20 LXY CERA - / 10 12,5x25 LXY CERA / 10 12,5x30 LXY CERA / 10 12,5x35 LXY CERA / 10 16x20 LXY CERA / 10 12,5x40 LXY CERA / 10 LXY CERA / 10 16x30 LXY CERA / 10 16x35 LXY CERA / 10 16x40 LXY CERA - 56/ 16 5x11,5 LXY CERA - 120/ 16 6,3x11,5 LXY CERA - 180/ 16 6,3x15 LXY CERA - 270/ 16 8x12 LXY CERA - 270/ 16,5 LXY CERA - 330/ 16 LXY Z20(m ) Io ( A) CERA - 27/ 35 5x11,5 LXY CERA - 39/ 35 5x15 LXY CERA - 56/ 35 6,3x11,5 LXY CERA - 82/ 35 6,3x15 LXY CERA - 120/ 35 8x12 LXY CERA - 120/ 35,5 LXY CERA - 180/ 35 LXY CERA - 220/ 35 8x20 LXY CERA - 220/ 35 10x16 LXY CERA - 330/ 35 10x20 LXY CERA - 390/ 35 LXY CERA - 560/ 35 LXY CERA - 560/ 35 12,5x20 LXY # CERA - 560/ 35 16x15 LXY CERA - 680/ x25 LXY CERA / x30 LXY CERA / 35 16x20 LXY CERA / x35 LXY CERA / 35 LXY CERA / x40 LXY CERA / 35 16x30 LXY CERA - / 35 16x35 LXY CERA / 35 16x40 LXY CERA - 18/ 50 5x11,5 LXY # CERA - 27/ 50 5x15 LXY CERA - 39/ 50 6,3x11,5 LXY CERA - 56/ x15 LXY CERA - 68/ 50 8x12 LXY ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

13 LXY Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) Z20(m ) Io ( A) CERA - 470/ 16 8x20 LXY CERA - 470/ 16 10x16 LXY CERA - 680/ 16 10x20 LXY CERA - 820/ 16 LXY CERA / 16 LXY CERA / 16 12,5x20 LXY CERA / 16 12,5x25 LXY CERA - / 16 12,5x30 LXY CERA - / 16 16x20 LXY CERA / 16 12,5x35 LXY CERA / 16 LXY CERA / 16 12,5x40 LXY CERA / 16 16x30 LXY CERA / 16 16x35 LXY CERA / 16 16x40 LXY CERA - 39/ 25 5x11,5 LXY CERA - 82/ 25 6,3x11,5 LXY CERA - 120/ 25 6,3x15 LXY CERA - 150/ 25 8x12 LXY CERA - 180/ 25,5 LXY CERA - 220/ 25 LXY CERA - 330/ 25 8x20 LXY CERA - 330/ 25 LXY CERA - 470/ 25 10x20 LXY CERA - 560/ 25 LXY CERA - 820/ 25 LXY CERA - 820/ 25 12,5x20 LXY CERA / 25 12,5x25 LXY CERA / 25 12,5x30 LXY CERA / 25 16x20 LXY CERA / 25 12,5x35 LXY CERA / 25 LXY CERA - / 25 12,5x40 LXY CERA / 25 16x30 LXY CERA / 25 16x35 LXY CERA / 25 16x40 LXY KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Z20(m ) Io ( A) CERA - 82/ 50 LXY CERA - 82/ 50,5 LXY CERA - 120/ 50 8x20 LXY CERA - 120/ 50 10x16 LXY CERA - 180/ 50 10x20 LXY CERA - 220/ 50 LXY CERA - 330/ 50 LXY CERA - 330/ 50 12,5x20 LXY CERA - 330/ 50 16x15 LXY CERA - 470/ 50 12,5x25 LXY CERA - 560/ 50 12,5x30 LXY CERA - 680/ 50 12,5x35 LXY CERA - 680/ 50 16x20 LXY CERA - 820/ 50 12,5x40 LXY CERA - 820/ 50 LXY CERA / 50 16x35 LXY CERA / 50 16x40 LXY CERA - 10/ 63 5x11,5 LXY CERA - 18/ 63 6,3x11,5 LXY CERA - 33/ 63 6,3x15 LXY CERA - 47/ 63 8x12 LXY CERA - 56/ 63,5 LXY CERA - 68/ 63 LXY CERA - 68/ 63 10x16 LXY CERA - 82/ 63 8x20 LXY CERA - 120/ 63 10x20 LXY CERA - 150/ 63 LXY CERA - 180/ 63 LXY CERA - 220/ 63 12,5x20 LXY CERA - 270/ 63 12,5x25 LXY CERA - 330/ 63 16x20 LXY CERA - 390/ 63 12,5x30 LXY CERA - 470/ 63 12,5x35 LXY CERA - 470/ 63 LXY CERA - 560/ 63 12,5x40 LXY CERA - 680/ 63 16x30 LXY CERA - 820/ 63 16x35 LXY CERA / 63 16x40 LXY SY Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 100Vdc Jmenovitá kapacita C 2.2 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max h,8-10 x h, :5000h,13-18 :6000h Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 6.3 V 10 V 16 V 25 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

14 SY KONENZÁTORY RAIÁLNÍ El. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) Udc 6.3 V 10 V 16 V 25 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x20.5 8x x x x x20 13x x x x15 16x x30 16x x x35 16x20 13x40 18x x40 18x20 18x x x x x x x30 16x x x40 18x20 18x25 18x x x30 16x20 13x35 18x20 13x40 18x x Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) 2.2 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x30 16x20 13x35 13x40 18x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

15 SY Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x x x KONENZÁTORY RAIÁLNÍ El. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) 16x x x x x x x x x x x x x x x x x30 16x20 13x35 13x40 18x20 18x25 18x x x x CERA / 6,3 8 x15 SY CERA - nn 470/ 10 8 x11 SY CERA / x15 SY CERA - 470/ x12 SY CERA - 470/ 16 8 x15 SY CERA - 100/ 25 6,3x11 A SY CERA - 220/ 25 8 x11 SY CERA - 330/ x12 SY CERA - 470/ x15 SY CERA - 100/ 35 6,3x11 SY CERA - 220/ 35 8 x15 SY CERA - 220/ x12 SY CERA - 330/ x15 SY CERA - 470/ x19 SY CERA / x25 SY CERA / x15 SY CERA / x36 SY CERA - / x32 SY CERA - 100/ 50 8 x11 SY CERA - 120/ 50 8 x15 SY CERA - 330/ x19 SY CERA - 330/ x25 SY CERA - 470/ x20 SY CERA / x25 SY CERA - / x36 SY 3680 LXV Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3 Vdc ~ 100 Vdc Jmenovitá kapacita C 5.6 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.01 C Udc; nejménì 3 A (Udc 100V) Ztrátový úhel tg max hodin ( = 12.5 a 18 mm) 3000 hodin ( =8a10mm) 2000 hodin ( =5a6.3mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) CERA - 8,2/ 80 5x11,5 LXV CERA - 18/ 80 6,3x11,5 LXV CERA - 27/ 80 6,3x15 LXV CERA - 33/ 80 8x12 LXV CERA - 39/ 80,5 LXV CERA - 47/ 80 LXV CERA - 56/ 80 8x20 LXV CERA - 56/ 80 10x16 LXV CERA - 82/ 80 10x20 LXV CERA - 100/ 80 LXV CERA - 150/ 80 LXV CERA - 150/ 80 12,5x20 LXV CERA - 180/ 80 12,5x25 LXV CERA - 270/ 80 12,5x30 LXV CERA - 270/ 80 16x20 LXV CERA - 330/ 80 12,5x35 LXV CERA - 330/ 80 LXV CERA - 390/ 80 12,5x40 LXV CERA - 390/ 80 18x20 LXV Z20(m ) Io ( A) CERA - 5,6/ 100 5x11,5 LXV CERA - 12/ 100,5 LXV CERA - 18/ x15 LXV CERA - 22/ 100 8x12 A LXV CERA - 27/ 100,5 LXV CERA - 33/ 100 LXV CERA - 33/ x16 LXV CERA - 39/ 100 8x20 LXV CERA - 56/ x20 LXV CERA - 68/ 100 LXV CERA - 100/ 100 A LXV CERA - 100/ ,5x20 LXV CERA - 120/ ,5x25 LXV CERA - 180/ ,5x30 LXV CERA - 180/ x20 LXV CERA - 220/ ,5x35 LXV CERA - 220/ 100 LXV CERA - 270/ ,5x40 LXV CERA - 270/ x20 LXV ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

16 LXV KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance, (pokraèování) Z20(m ) Io ( A) CERA - 470/ 80 16x30 LXV CERA - 470/ 80 18x25 LXV CERA - 560/ 80 16x35 LXV CERA - 680/ 80 16x40 LXV CERA - 680/ 80 18x30 LXV CERA - 820/ 80 18x35 LXV CERA / 80 LXV Z20(m ) Io ( A) CERA - 330/ x30 LXV CERA - 330/ x25 LXV CERA - 390/ x35 LXV CERA - 390/ x30 LXV CERA - 470/ x40 LXV CERA - 560/ x35 LXV CERA - 680/ 100 LXV SC Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 100Vdc Jmenovitá kapacita C 4.7 F ~15000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max h Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 6.3 V 10 V 16 V 25 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) 10 4x x x x x x x x x x x x x x x x x x30 13x30 13x x032 0x Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) 4.7 5x x x x x x x x x x x x x x x x x x ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

17 SC KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, nízká impedance (pokraèování) Udc 35 V 50 V 63 V 100 V C xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) xl IR (ma) ESR ( ) x x CERA - 330/ 10 8 x11 SC CERA - 330/ 16 8 x15 SC CERA - 100/ x20 SC SZ Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, velmi nízká impedance Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 16Vdc Jmenovitá kapacita C 470 F ~ 3300 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) Ztrátový úhel tg max h Pracovní teplota -40 ~ +105 C Udc 6.3 V 10 V 16 V C xl IR (ma) ESR (m ) xl IR (ma) ESR (m ) xl IR (ma) ESR (m ) 470 8X X X X X X X X X X X X X X X12 8X15 8X20 10X X X X CERA / 10 A SZ 1540 KXG Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, dlouhá ivotnost Jmenovité napìtí Udc 160 Vdc ~ 450 Vdc Jmenovitá kapacita C 6.8 F ~ 330 F ±20%(M) Zbytkový proud Io 0.04 C Udc +100 Ztrátový úhel tg max hodin ( =10mm) hodin ( = 12.5 a 18 mm) Pracovní teplota -40 ~ +105 C (Udc 400V) -25 ~ +105 C (Udc = 450V) tg Io ( A) CERA - 10/ x16 KXG CERA - 22/ x20 AKXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ x20 KXG CERA - 68/ ,5x20 KXG tg Io ( A) CERA - 6,8/ x16 KXG CERA - 10/ x20 KXG CERA - 22/ ,5x20 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ x20 KXG ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

18 KXG KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolyt. kond. radiální, +105 C, dlouhá ivotnost (pokraèování) tg Io ( A) CERA - 82/ ,5x20 KXG CERA -100/ ,5x25 KXG CERA -100/ x20 KXG CERA -150/ x20 KXG CERA -220/ 160 KXG CERA -330/ x31,5 KXG CERA - 10/ x16 KXG CERA - 22/ x20 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ ,5x20 KXG CERA - 68/ ,5x20 KXG CERA - 82/ x20 KXG CERA -100/ x20 KXG CERA -150/ 200 KXG CERA -220/ x25 KXG CERA -330/ x35,5 KXG CERA - 10/ x20 KXG CERA - 22/ x20 KXG CERA - 33/ ,5x20 KXG CERA - 47/ ,5x20 KXG CERA - 68/ x20 KXG CERA - 82/ x20 KXG CERA -100/ 250 KXG CERA -150/ x25 KXG CERA -220/ x31,5 KXG tg Io ( A) CERA - 68/ 350 KXG CERA - 68/ x20 KXG CERA - 82/ x25 KXG CERA -100/ x25 KXG CERA -120/ x31,5 KXG CERA -150/ x35,5 KXG CERA - 6,8/ x16 KXG CERA - 10/ x20 KXG CERA - 15/ ,5x20 KXG CERA - 22/ ,5x20 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ 400 KXG CERA - 47/ x20 KXG CERA - 68/ x25 KXG CERA - 82/ x25 KXG CERA -100/ x31,5 KXG CERA -120/ x35,5 KXG CERA -150/ 400 KXG CERA - 6,8/ x20 KXG CERA - 10/ ,5x20 KXG CERA - 15/ ,5x25 KXG CERA - 22/ x20 KXG CERA - 33/ 450 KXG CERA - 33/ x20 KXG CERA - 47/ x25 KXG CERA - 68/ x31,5 KXG CERA - 82/ x35,5 KXG CERA -100/ 450 KXG SME Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C NEPOU ÍVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada SMG 2000 hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 400V); -25 ~ +85 C (Udc = 450V) tg Io ( A) # CERA - 330/ 25,5 SME # CERA / x20 ASME # CERA - / 25 SME # CERA - 0,1/ 100 5x11 SME # CERA - 100/ 160 SME KME Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C NEPOU IVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada KMG 1000 hodin Pracovní teplota -55 ~ +105 C (Udc 100V); -40 ~ +105 C (Udc 100V) tg Io ( A) # CERA - 2,2/ 250,5 SME # CERA - 4,7/ 250,5 SME # CERA - 33/ 350 SME # CERA - 4,7/ x20 SME # CERA - 33/ x31,5 SME tg Io ( A) # CERA / 10 18x35,5 KME # CERA - 220/ x35,5 KME # CERA - 10/ x16 KME KMF Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance NEPOU ÍVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada KY, LXV; (pro 160V KXG) 2000 hodin 3000 hodin (Udc 100V; =8a10mm) 5000 hodin (Udc 100V; 12.5mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C (Udc 100V) -40 ~ +105 C (160 Udc 400V) -25 ~ +105 C (Udc = 450V) Z20(m ) Io ( A) # CERA - 220/ 16,5 KMF tg Io ( A) # CERA - 1/ 400,5 KME # CERA - 4,7/ 400 KME Z20(m ) Io ( A) # CERA - 4,7/ 100 5x11 KMF # CERA - 470/ x31,5 KMF # CERA - 47/ ,5x25 KMF ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

19 SXE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, nízká impedance NEPOU ÍVAT O NOVÝCH KONSTRUKCÍ, náhrada KY, LXV 2000 hodin ( = 10 a 18 mm) ; 1000 hodin ( =4a 8mm) Pracovní teplota -55 ~ +105 C Z20(m ) Io ( A) # CERA - 470/ 35 A SXE # CERA - 470/ 35 SXE Z20(m ) Io ( A) # CERA - 12/ 63 6,3x7 SXE # CERA -150/ SXE KONENZÁTORY RAIÁLNÍ POLYMEROVÉ PSA Elektrolytické kondenzátory radiální polymerové, +105 C NÁHRAA ZA KONENZÁTORY OS-CON Jmenovité napìtí Udc 2.5 Vdc ~ 16Vdc Jmenovitá kapacita C 47 F ~ 1500 F ±20%(M) Zbytkový proud Io max 0.2 C Udc Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -55 ~ +105 C ESR(m ) Io ( A) CERA - 390/ 2,5 6,3x10,5 PSA CERA - 680/ 2,5,5 PSA CERA - 820/ 2,5,5 PSA CERA -1000/ 2,5 10x11,5 PSA CERA - 270/ 4 6,3x10,5 PSA CERA - 390/ 4 6,3x10,5 PSA CERA - 560/ 4,5 PSA CERA - 820/ 4 10x11,5 PSA CERA - 220/ 6,3 6,3x10,5 PSA CERA - 330/ 6,3 6,3x10,5 PSA CERA - 390/ 6,3,5 PSA CERA - 680/ 6,3 10x11,5 PSA ESR(m ) Io ( A) CERA - 47/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 68/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 100/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 150/ 10 6,3x10,5 PSA CERA - 270/ 10 8x10,5 PSA CERA - 470/ 10 10x11,5 PSA CERA - 100/ 16 6,3x10,5 PSA PS Elektrolytické kondenzátory radiální polymerové, +105 C NÁHRAA ZA KONENZÁTORY OS-CON Jmenovité napìtí Udc 2.5 Vdc ~ 35Vdc Jmenovitá kapacita C 18 F ~ 1500 F ±20%(M) Zbytkový proud Io max 0.2 C Udc Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -55 ~ +105 C ESR(m ) Io ( A) CERA - 680/ 2,5,5 PS CERA / 2,5,5 PS CERA - 560/ 4,5 PS CERA - 820/ 4,5 PS # CERA - 390/ 6,3,5 PS # CERA - 680/ 6,3,5 PS CERA - 270/ 10,5 PS CERA - 470/ 10,5 PS ESR(m ) Io ( A) CERA - 180/ 16,5 A PS CERA - 330/ 16,5 PS CERA - 100/ 20,5 PS CERA - 150/ 20,5 PS CERA - 68/ 25,5 PS CERA - 100/ 25,5 PS CERA - 18/ 35,5 PS CERA - 33/ 35,5 PS ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

20 C110X KONENZÁTORY RAIÁLNÍ Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~10000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.03 C Udc + 10 A; (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C (Udc 100V); -25 ~ +85 C (Udc 160V) # CERA / 10 6,3x11 C110X 240 # CERA / 10 8x12 C110X 417 # CERA / 10 C110X 650 # CERA / 16 8x12 C110X 383 # CERA / 16 10x16 C110X 791 # CERA / 16 10x20 C110X 740 # CERA - 47 / 25 5x11 C110X 118 # CERA / 25 8x12 C110X 349 # CERA / 25 12x20 C110X 1000 # CERA - / 25 C110X 1500 # CERA - / 50 16x30 C110X 2100 # CERA - 10 / 63 5x11 C110X 66 # CERA - 22 / 63 6,3x11 C110X 100 # CERA - 33 / 63 6,3x11 C110X 140 # CERA / 63 10x20 C110X 460 # CERA / 63 12x20 C110X 650 # CERA / 63 12x25 C110X 850 # CERA - 1 / 100 5x11 A C110X 30 # CERA - 3,3 / 100 5x11 C110X 40 # CERA / x25 C110X 240 # CERA - 4,7 / x16 C110X 45 # CERA - 10 / x20 C110X 75 C11CX Jmenovité napìtí Udc 4Vdc ~ 63Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~ 470 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +85 C Elektrolytické kondenzátory radiální, +85 C, výška 7mm # CERA - 100/ 25 8x7 C11CX 145 C26C Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~10000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, výška 7mm # CERA - 33/ 16 C26C 120 C268 Elektrolytické kondenzátory radiální, +105 C, obecné pou ití Jmenovité napìtí Udc 6.3Vdc ~ 450Vdc Jmenovitá kapacita C 1 F ~10000 F ±20%(M) Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejménì 3 A (Udc 100V) 0.02 C Udc + 15 A; (Udc 160V) Ztrátový úhel tg max hodin Pracovní teplota -40 ~ +105 C (Udc 100V) ; -25 ~ +105 C (Udc 160V) # CERA / 10 6,3x11 C # CERA / 10 8x12 C # CERA / 16 10x16 C # CERA / 35 8x12 C # CERA / 63 10x20 C # CERA / 63 12x25 C # CERA / 63 16x30 C # CERA - 3,3 / 100 5x11 C # CERA - 47 / 350 C # CERA - 10 / x20 C # CERA - 22 / x25 C # CERA - 33 / 400 C ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 KONENZÁTORY NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 Elektrolytické kondenzátory SM Typ Rozsah napìtí (V) Rozsah kapacit (mf) Nízká impedance Pracovní teploty ( C) Životnost (h) Popis PXE 2.5-16

Více

ELEKTROLYTICKЩ KONDENZСTORY RADIСLNЭ. Elektrolytickщ kondenzсtory radiсlnэ s tuh m elektrolytem, +105 o C

ELEKTROLYTICKЩ KONDENZСTORY RADIСLNЭ. Elektrolytickщ kondenzсtory radiсlnэ s tuh m elektrolytem, +105 o C Objednacэ nсzvy a rozmьry KONENZСTORY RAIСLNЭ PS NСHRAA ZA KONENZСTORY OS-CON Jmenovitщ napьtэ Udc 2.5 Vdc - 25Vdc Jmenovitс kapacita C 68mF- 1500 mf Б20%(M) Zbytkov proud Io max 0.2 C Udc Ztrсtov њhel

Více

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 FÓLIOVÉ KONENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 Polyesterové kondenzátory typ diel. kapacita tolerance jm. napìtí dv / dt klim.kat konstrukce rozteè typické aplikace ± % V dc V / s mm

Více

INDUKÈNOSTI. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

INDUKÈNOSTI. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku Vývodové cívky Typ Popis Rozsah indukènosti ( H) Tolerance (%) Max. proud (ma) Q SFR (MHz) Pracovní teploty ( C) Rozmìry (mm) AL04 KOM axiální 0.22 ~ 1500 10 ~880 ~ 70 2.4 ~ 380 4.0 x 9.8 LAL04 TAI axiální

Více

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. Oscilátor je hybridní integrovaný obvod, který obsahuje oscilátor øízený krystalovým rezonátorem. Výstupním signálem

Více

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

KRYSTALY GEYER - ISO 9002 Krystalové rezonátory GEYER - ISO 9002 Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (ppm) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KR.. HC49/U 1.8432-200 5-50 5-50 -40 až +105 HC49/U KR.. HC49/U3 3.2-70 10-30 15-120 -40 až

Více

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní Transformátory 230 V,EN 61558 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / tøída izolace VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x) 6 ~ 24 ano 70 C / B TRF 30/12.5 (10.5) EI 30 1.0 ~ 2.3 230

Více

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost DC / DC mìnièe izolované 1W DC / DC mìnièe izolované 2W MÌNIÈ NAPÌTÍ typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost W 5 12 24 3.3 5 7.2 9 12 15 18 24 % poèet C mm

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012 www.zmue.eu MULTIMETRY Napájecí napìtí (vnitøní baterie 6F22) 10 h +5 C 40 C 180 95 44 mm II 2G EExia IIC T4, I M2 EExia I PARAMETRY VOLTMETRU

Více

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk.

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk. d SVORKOVNIC základní do plošného spoje Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodièe pod šroub typ Umax Imax vodiè rozteè () montáž poznámka V A.50.54.50.81 5.08 6.5 7.50 7.6 9.5 10.16 do PS vodièe

Více

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY SMD NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY SMD NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 YAGEO - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002 Elektrolytické kondenzátory polymerové SM novinka! Typ Výrobce Rozsah napìtí Rozsah kapacit (V) ( F) Nízká impedance

Více

RELÉ. VE HS 250 / 3 1C 5, 12, 24 0.25 ne 750 2000 10.5 x 20.5 x 20.5 UL, CSA, VDE

RELÉ. VE HS 250 / 3 1C 5, 12, 24 0.25 ne 750 2000 10.5 x 20.5 x 20.5 UL, CSA, VDE Miniaturní relé Typ Cívka Rozmìry Bezpeènostní normy øada verze Zatížení Napìtí Pøíkon Bistabilní Kont / cívka W x L x H Vac / A Vdc / A Vdc W Vac Vac mm SY 60 / 0.5 24 / 1 5, 12, 24 0.15 ~ 0.175 ne 300

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

STABILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

STABILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Stabilizátory nízkoúbytkové STAILIZÁTORY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Typ Iout Uout U popis poèet pinù ma V mv Stabilizátory kladné 50 ~ 4000 1.2 ~ 5.0 85 ~ 600 Shut,, LowNoise 3, 5, 6, 8 Stabilizátory

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody

Elektrolytické kondenzátory - šroubové vývody K01 10 000 hod/85 teplotní rozsah: -40+85 / 16 500V jmenovitá kapacita (tolerance 20%) ztrátový úhel (100Hz/20 ) typ. ekv. sériový odpor (100Hz/20 ) impedance (10kHz / 20 ) proud pracovní (100Hz / 85 ),

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

OLED MODULY ZNAKOVÉ OLED moduly znakové

OLED MODULY ZNAKOVÉ OLED moduly znakové OLED moduly znakové OLED MODULY ZNAKOVÉ Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje Interface Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) WEH000802A 8 2 2,96 x 5,56 58 32 38 16

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

DIODY DO35 SOD57 DO41 (DO204AL) DO15 (DO204AC) DO201 TO220AB

DIODY DO35 SOD57 DO41 (DO204AL) DO15 (DO204AC) DO201 TO220AB Diody pro všeobecné pou ití objednací název I f max() Ur max(v) pouzdro F17 1 1000 R1 1N 4007 1 1000 DO 41 1N 4007G 1 1000 DO 41 BY 133 1 1300 DO 15 EM 513 1 1300 DO 41 BY 228 1 1500 DO 15 EM 516 1 1600

Více

LED DIODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LED DIODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku Diody LED LED DIODY pouzdra barva LED standardní 1.8, 3, 4, 5, 8, 10 èervená, zelená, lutá LED s vysokou svítivostí 3, 5, 8, 10 èervená, tmavì èervená, lutá, zelená, tmavì zelená, modrá, bílá LED dvoubarevné,

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

LOGICKÉ OBVODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LOGICKÉ OBVODY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LOGICKÉ OBVODY Logické obvody øada technologie log. úroveò (V) rozsah Uc (V) Ic ( A) tpd max (ns] vstup výstup MOS 4000 Standard CMOS 5.0 3.0 ~ 18.0 20 CMOS CMOS 74 HC High Speed CMOS 5.0 2.0 ~ 6.0 80

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock Úvod Visací zámky Mul-T-Lock jsou určeny pro použití při zabezpečení budov a objektů. K použití v místech se zvýšenými požadavky na odolnost proti násilnému překonání jsou určeny zámky s chráněným třmenem.

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Switching Power Sup 2008/2009

Switching Power Sup 2008/2009 Switching Power Sup 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMPONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAPITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REPUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUPUJE. vůli přehlednosti

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv is Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení - dle dokumentace

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Chyba mìøení: F max. mùže být kladná nebo záporná

Chyba mìøení: F max. mùže být kladná nebo záporná MIKROMETRICKÁ MÌØIDLA Použití: pro mìøení vnìjších nebo vnitøních rozmìrù. Speciální mikrometrická mìøidla pro mìøení závitù, ozubených kol, drátù, plechù, nástrojù s lichým poètem bøitù, drážek, zápichù

Více

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Transformátory 230 V, EN 61558 ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / Izolaèní tøída Bezpeènostní normy VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x)

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové oznaèování motorù 5 Zkrácená oznaèení pro zvláštní

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada - Relé průmyslové, 7-10 A Řada miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u.12,.13,.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo

Více

Sada pro automatické ovládání ZSS/

Sada pro automatické ovládání ZSS/ Sada pro automatické Sada pro automatické ZSS je urèena pro støešního jednorychlostního ve funkci: teploty, vlhkosti prostøedí, rychlosti prùtoku vzduchu ve vìtracím kanálu a pro realizaci programu vybraného

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 Řada průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky C a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

Obsah TECHNOLOGIE VÝROBY PLOŠNÝCH SPOJÙ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA... 13 1.1 Subtraktivní technologie výroby... 15 1.2 Aditivní technologie výroby plošných spojù... 16 1.3 Výroba a konstrukce vícevrstvých desek

Více

Firma VEKA má rozmanitý program. Plastové profily pro okna, domovní a posuvné dveře existují v různých rodinách systémů TOPLINE, SOFTLINE 70, SWINGLINE a SOFTLINE, které se liší designem a technikou. Takže

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

Relé výkonové miniaturní, 12 A

Relé výkonové miniaturní, 12 A ada 56 Relé výkonové miniaturní, A 56. 56.-000 56. miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 60- - mechanická aretace a mechanická indikace - patice se

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

Modulové přístroje Svodiče bleskového proudu a přepětí

Modulové přístroje Svodiče bleskového proudu a přepětí Modulové přístroje Svodiče bleskového proudu a přepětí Jmenovité napětí U n 230/400 V~ 50/60 Hz Svodiče bleskového proudu třída Svodiče bleskového proudu třídy odpovídají IN VE 0675, část 6/A2 Přístroje

Více

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED, EL RW1068

Více

Synchronní lineární motory ØADY L3S/L3SK

Synchronní lineární motory ØADY L3S/L3SK Synchronní lineární motory ØADY L3S/L3SK Ploché lineární motory pro vysoce dynamické pohony Ta¾né síly Rychlost posuvu Chlazení 3-2 N -1-2 ms vzduch (L3S) vodní (L3SK) V¹eobecné technické a provozní podmínky

Více

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

OSCILÁTORY. Typ Rozsah kmitoètù (MHz) Stabilita kmitoètu (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro

OSCILÁTORY. Typ Rozsah kmitoètù (MHz) Stabilita kmitoètu (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro OSCIÁTORY n ovinka! novinka! Oscilátory Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO - 200 (205) 0.5 ~ 100 25 ~ 100 TT, CMOS 0 ~ +70 (-40~+80) I14 KXO - 210 (215) 0.5 ~ 100 25 ~ 100 TT, CMOS 0 ~ +70

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

HORIZONT PS penta plus. HORIZONT PS penta. Katalog profilového systému

HORIZONT PS penta plus. HORIZONT PS penta. Katalog profilového systému Katalog profilového systému Obsah katalogu Název Statika oken a okenních sestav 7.6 Zasklívání oken 7.9 www.horizontps.com info@horizontps.cz Sthav 02-12 List 7.1.1 7.1 Základní informace o systému Technická

Více

bezpečnostní moduly pro obvody NOUZOVÉHO STAVENÍ

bezpečnostní moduly pro obvody NOUZOVÉHO STAVENÍ ATROLAT, s. r. o., divize Sensing and Control, Kaštanová 182, 739 61 Třinec, Dolní Líštná www.atrolat.cz bezpečnostní moduly pro obvody NOUZOVÉHO STAVENÍ TYPICKÉ APLIKACE VLASTNOSTI NAPÁJENÍ POVOLENÍ PODMÍNKY

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ 5 W 10 W 18 W 30 W Výstupní proud 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 1 A 420 ma 210 ma 2 A 840 ma 420 ma 3 A 1,5 A 750 ma

Více

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE PRODUKTOVÝ KATALOG WWW.NGENERGY.CZ

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE PRODUKTOVÝ KATALOG WWW.NGENERGY.CZ ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE PRODUKTOVÝ KATALOG WWW.NGENERGY.CZ VARIABOX VARIABOX-S / IP44 VARIABOX / IP44 VARIABOX / IP44 VARIABOX-XL / IP44 VARIABOX-XXL / IP44 VARIABOX-S / IP67 VARIABOX / IP67 VARIABOX / IP67

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

LED DISPLEJE. LED displeje 14 segmentové poèet míst výška znaku (mm) barva dvoumístné 13 èervená, zelená

LED DISPLEJE. LED displeje 14 segmentové poèet míst výška znaku (mm) barva dvoumístné 13 èervená, zelená LD displeje 7 segmentové LD DISPLJ poèet míst výška znaku (mm) barva jednomístné 7, 9, 9.9, 10, 13, 14, 20, 26, 38, 57 èervená, zelená, lutá, oran ová, modrá dvoumístné 7.6, 10, 13, 14, 20 èervená, zelená,

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Horkovzduƒn pœístroj LEISTER Welding Pen A LEISTER Welding Pen S Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT LEISTER Welding Pen

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X 2. vydání - prosinec 2011 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1 TXV 133 39 1. POPIS A PARAMETRY Základní dokumentace Moduly

Více

Deska zvukové signalizace DZS

Deska zvukové signalizace DZS Deska zvukové signalizace DZS Návod k montáži a obsluze Vydání: 1.1 Počet listů: 5 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz

Více

Univerzální obvod rozhraní (UTI) Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory

Univerzální obvod rozhraní (UTI) Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory Univerzální obvod rozhraní (UTI Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory Vlastnosti Komunikace senzorù kapacitních, odporových senzorù Pt, termistorù, odporových mùstkù a potenciometrù s èíslicovými procesory

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv copyright To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP Datový list Presostat Typ BCP INDUSTRIAL AUTOMATION verze 09/2007 Presostat BCP Úvod Typ BCP je øada specializovaných ových spínaèù pro sledování u s bezpeènostní funkcí u parních kotlù a ohøívaèù vody.

Více

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) http://www.emgola.cz/ emgo@iol.cz 2 STAVEBNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ BAROMETR Zatím jsem se

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah Seznam použitých znakù a symbolù... 9 Seznam použitých zkratek... 10 Úvod... 11 úvod 1 ELEKTROSTTICKÉ GENERÁTORY... 15 1.1 Holtzova tøecí elektrika (též Winterova)... 17 1.2 Jednoduchý elektrostatický

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí 126 /0305 www.turck.cz vysoká odolnost vůči nárazu ( 2500 m/s 2, 6 ms dle DIN IEC 68-2-27) SSI, paralelní nebo proudový výstup rozlišení: max. 16384 impulzů (14 bitů), pro otáčku provedení s hřídelí ø

Více

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY 25 VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Od ústředny se signalizací alarmu až po skříně, které lze vybavit podle potřeby. FLEXIBILITA Možnost výběru ústředny s tlačítkem nebo s otvorem o 22 mm nebo s lištou

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více