Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013"

Transkript

1 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy Výdaje Financování O , , ,85 Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k k uprav.rozpočtu Třída I - Daňové příjmy I ,64 99,93% Třída 2 - Nedaňové příjmy ,43 99,89% Třída 3 - Kapitálov. příjmy ,00 100,00% Třída 4 - Přijaté transfery ,50 100,00% Příjmy celkem ,57 99,95% Třída 5 - Běžné výdaje ,72 99,93% Třída 6 - Kapitálov. výdaje ,00 100,00% Výdaje celkem ,72 99,95% Saldo: Příjmy-výdaje O ,85 99,99% Opravné polož. k pen. ope. O O O O 0,00% Třída 8 - Financování O ,85 99,99% Přijaté úvěry a půjčky O O O O 0,00% Splátky úvěrů O O O O 0,00% Fond rezerv O O O O 0,00% Fondy ostatní O O O O 0,00% Prostředky z minulých let O O O O 0,00% Financování celkem O ,85 99,99% Přebytek{ -) ztráta{ +) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k v Kč.

2 Daňové příjmy - vyšší příjem daně ze závislé činnosti, daně z právnických osob, daně z nemovitosti, odvod z loterií, daně ze samo výdělečné činnosti, daně z kap. výnosů, DPH, ruzsi spravru popia ltk cy a pop ltk i a e ze psuo Položka Text Plnění SR % UR % Sdílené daně , , ,94 Daň z nemovitos , , ,93 Místní poplatky 96310, , ,94 Odvod z loterií 6460, , ,39 Správní poplatky 500, , ,00 Celkem Třída , , ,93 z toho snrávní a místní nonlatkv Položka Text Plnění SR % UR % 1340 Poplatek komunální odpad 93940, , , Poplatek ze psa 2370,00 240O 98,75 237O 100, Správní poplatky 500,00 100O 50, ,00 Celkem Poplatky 96810, Nedaňové příjmy - příjem z poskytování služeb - reklama, nižší příjem z prodeje popelnic a pytlů na odpad a nižší příjem z pronájmu pozemků, nižší úroky BÚ, nižší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů, příjem z věcného břemene Telefónica 02 Text Plnění SR o UR % Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a 6000,00 O 0, ,00 výrobků 2112 Příjem z prodeje zboží 2330, , , Příjmy z vl.činnosti 3360,00 O 0, , Pronájempozenlků , , , Uroky 827, , , Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekap.příspěvky 7 100, , ,86 Celkem Třída , , ,89 Kanitálové nříimv - obec v roce 2013 prodala 3 pozemky Položka Text Plnění SR % UR % 3111 Příjem z prodeje pozemků , , ,00 Celkem Třída , , ,00 Přijaté transfery - neinv.transfer Volba prezidenta ČR a volby do Parlamentu ČR, nerv. transfer ze SR, neinv.transfer od kraje - akce Královský Trojboj, inv.transfer od krajek truk v 'h ":D h. v re ons ce verejne o prostranství, neinv.trans er aslcl Položka Text Plnění SR o UR % 4111 Nein.transfer ze SR 30046,50 O 0, ,00 Volby do ZK 4112 Nein.transfer ze SR 54400, , , Nein.transfer kraj 15910,00 O 0, , Inv.transfer kraj , , ,00 Celkem Třída , , ,00 2

3 Běžné výdaje - navýšení výdajů obnova lesa, opravy komunikací, kulturní činnost -důchodci, ost.záležitosti kultury - věcné dary výročí,výdeje Královský trojboj, svoz nebezpečného odpadu,oprava čerpadla, nákup sekačky, navýšení osobních výdajů mzdy péče o vzhled obce, navýšení služeb hasiči, snížení nákladů na školy, snížení nákladů na komunální a velk00 bi )Jemove'ho odipad u, sruzeru 'v, nákladůu na snrá spravu Iesa Paragraf Text Plnění SR % UR % 1031 Pěstební činnost 17486, , , Správa v les. hospodář. 894, , , Silnice 99824, , , Veřejná doprava , , , Odvádění odpadních 0, ,00 O 0,00 vod 3111 Předškolní zařízení 5000, , , Základní školy 14000, , , Kultura 2520, , , Ost.záležitosti kultury 16345, , , Os1.tělových.činnost 50054, , , Veřejné osvětlení , , , Komunální služby 43362, , , Nebezpečný odpad , , , Komunální odpad , , , Ostatní odpady 12652, , , Péče o vzhled obce , , , Požární ochrana , , , Zastupitelstvo obce , , , Volby do Parlam.CR 19531,50 O 0, , Volba prezidenta CR 14568,00 O 0, , Cinnost místní správy , , , Obecné výdaje 6893, , , Pojištění majetku , , ,00 Celkem Třída , , ,93 Kapitálové výdaje - rekonstrukce veřejného prostranství, nákup pozemků Paragraf Text Plnění SR % UR % 3639 Veřejné prostranství , , , Nákup pozemků 43461,00 O 0, ,98 Celkem Třída , , ,00 3

4 Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa 3198,00 Kč I 728,00 Kč Mikroregion Zbraslavicko - příspěvek na povodně 1470,00 Kč Ostatní neinv.transfery neziskovým podobným organizacím Příspěvek plavání (ZŠ a MŠ Zbraslavice) Neinvestiční transfer školka + škola Mateřská školka Zbraslavice Základní škola Zbraslavice Neinvestiční transfery církvím Příspěvek Výtvarný kroužek 1856,00 Kč 1 856,00 Kč 19000,00 Kč 5000,00 Kč 14000,00 Kč 2500,00 Kč 2500,00 Kč 2. Hos odářská činnost obce Obec tipoklasy v roce 2013 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost. 3.) Stav účeloyých fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2013 neměla vytvořeny žádné účelové fondy. 4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 4

5 5.) Hospodaření obce v roce 2013 Výkaz rozvaha sestavena k Název položky Stav Stav k K Dlouhodobý nehmotný majetek 53419, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek , ,60 - pozemky , ,00 - stavby , ,20 - samost.movité věci a soubory mov.věcí , ,40 - nedokončený DHM ,00 O Stálá aktiva celkem , ,60 Zásoby , ,74 Pohledávky , ,00 Finanční majetek , ,75 Základní běžný účet , ,43 Oběžná aktiva celkem , ,92 AKTIV A CELKEM , ,52 Jmění účetní jednotky , ,02 Transfery na pořízení DM , ,86 Oceňovací rozdíly při změně metody , ,24 Jiné oceňovací rozdíly 15908, ,64 Opravy minulých období 35584,00 O Výsledek hospodaření , ,66 Vlastní kapitál , ,18 Dlouhodobé závazky 18432, ,00 Krátkodobé závazky , ,34 Cizí zdroje celkem , ,34 PASIV A CELKEM , ,52 5

6 Vyřazení majetku POHYB MAJETKU V ROCE 2013 účet inventární číslo název ks částka Sekačka Rasor ,00 Celkem , pozemek p.č. 458/2 6 m2 126, pozemek p.č m2 4662, pozemek p.č. 471/2 196 m2 4116, pozemek p.č. st m2 923, pozemek p.č. 79/ m ,00 Přeúčtování AU 58359,00 Celkem , Microsoft Windows ,00 Celkem , Lampa elektrická 1 290, El.svíčkv 1 680, El.kabel 1 120, El.kabel 1 149, Prodl.kabel 1 550, Razítko přihl. KTP 1 160, Razírko TP 1 160, Razítko předkontace 1 345, Dopravní značka , Pila oblouková 1 180, Sekera 1 247, Pavilon stříška , Pavilon 1 395, Altán 1 499, Altán bílý Pumpička Smuteční prapor Autonabíječka Baterie Celkem ,76 6

7 Přeúčtování AU pozemek p.č. 447/ m , , pozemek p.č m , , pozemek p.č. 79/ m , pozemek p.č. 79/ m ,00 Zařazení nového majetku účet inventární číslo název ks částka Veřejné prostranství náves ,00 Celkem , Sekačka Stiga combi , Stojan dřevěný , Párty stan ,00 Celkem , pozemek p.č m2 567, pozemek p.č m2 248, pozemek p.č. 70/10 44m2 1540, pozemek p.č m , pozemek p.č m2 3330, pozemek p.č. 79/ m ,00. Přeúčtování AU 58359,00 Přeúčtování AU ,00 Celkem , ,17 Osvětlení LED , Tašky na párty stan , ,13 Kompostér , Venkovní hra Mikádo 1 299, Externí disk , Proudnice , Tričko dětské ,00 Celkem ,71 Změna výměry pozemků pozemek p.č.458/2 6m2 O pozemek p.č. 79/ m ,00 7

8 6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2013 vrátila do Neinvestiční transfer ze Středočeského Fondu hejtmana - Královský trojboj Poskytovatel VZ Včel Paragraf Položka Skutečnost Cerpání % Příimv Středo český Královský , ,00 100,00 kraj troiboi Výdaie Mzdo. výdaje , ,00 100,00 Materiál ,00 300, ,00 Služby , ,00 100,00 Pohoštění , ,00 100,00 Věcné dary , ,00 100,00 CELKEM 15000, ,00 100,00 Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta České republiky Poskytovatel VZ Včel Paragraf Položka Skutečnost Cerpání % Příimv Středočeský Volby , ,00 kraj vratka 9432,00 Výdaje Mzdy , ,00 100,00 Materiál , ,00 100,00 Cestovné ,00 756,00 100,00 Pohoštění , ,00 100,00 CELKEM 14568, ,00 100,00 Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR Poskytovatel VZ Včel Paragraf Položka Skutečnost Cerpání % Přfimv Středočeský Volby , ,50 kraj vratka 5521,50 Výdaie Mzdy , ,50 100,00 DHDM , ,00 100,00 Materiál , ,00 100,00 Cestovné ,00 765,00 100,00 Pohoštění ,00 660,00 100,00 CELKEM 15478, ,50 100,00 8

9 Investiční transfer z rozpočtu Středočeského rekonstrukce veřejného prostranství kraje z Fondu rozvoje obcí a měst- ; Poskytovatel UZ Učel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příimv Středočeský 806 Veřejné , ,00 100,00 kraj prostranství Výdaie Prostranství , ,00 100,00 CELKEM , ,00 100,00 Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského ochrannou kraje na výdaje spojené s požární Poskytovatel UZ Učel Paragraf Položka Skutečnost Cerpání % Příjmy Středočeský Hasiči ,00 910,00 kraj Výdaje Materiál ,00 910,00 100,00 CELKEM 910,00 910,00 100,00 9

10 7.) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k Text Učty Běžné období Minulé období Náklady z činností , ,01 Finanční náklady Náklady na transfery , ,00 Daň z příjmů Náklady celkem , ,01 výnosy z činností , ,92 Finanční výnosy , ,82 výnosy z transferů , ,25 Výnosy daní a poplatků , ,01 Výnosy celkem , ,00 Výsledek hospodaření , ,99 8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Bc. Martina Sirotková. Přezkoumání se uskutečnilo dne na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2013 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky 10

11 9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne a uzavírá se vyjádřením: Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. obce Štipoklasy, Radek Křivánek, starosta obce Jaroslav Hudec, rnístostarosta obce Ing. Václav Brož, člen zastupitelstva Josef Duspiva, člen zastupitelstva Jiří Křivánek, člen zastupitelstva Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva 11

12 Přílohy: - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k ( FIN 2-12 M) - Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k Příloha územních samo správních celků sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok

13 Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2013 zpracovala J.Vlčková dne Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy - vyvěšen úřední deska dne: vyvěšen elektronická deska dne: svěšen úřední deska dne: svěšen elektronická deska dne: OBEC ŠTIPOKlASY ŠTIPOKLASY Č.P a2~m 28401KutnaHO~ Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2013 byl projednán a uzavřen dne na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č. 174/4. OBEC ŠTJPOKlASY ŠTIPOKlASY Č ~~a2~$ 28401KutnáHp 13

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 =========================

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 ========================= Závěrečný účet obce D O B Š Í N za r. 2010 ========================= P ř í j m y za r. 2010 v ý d a j e za r. 2010 Celkový přehled příjmů a výdajů za r. 2010 Viz: příloha 6 ks Lenka Bártová Starostka Rozbor

Více