Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Základní údaje školy Úplný název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě IZO: Sídlo: Jirchářská 823, Uherský Brod ová adresa: Webové stránky: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Právní forma: Školská právnická osoba s účinností od IČ: Bankovní spojení: ČSOB Uherský Brod, č. účtu: /0300 Telefon: Jirchářská Na Výsluní Ředitel: Mgr. Ivo Ertl, statutární orgán ŠPO telefon: Škola sdružuje: Základní škola 1. stupeň Jirchářská stupeň Na Výsluní 2047 Školní družina Jirchářská 823 Rada ŠPO: Školská rada: Msgr. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký Mgr. Petr Bulvas, biskupský vikář pro školy AO Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při AO Aleš Cimala, předseda, zástupce rodičů Mgr. Markéta Mentzlová, místopředsedkyně, jmenovaný zástupce Členové: P. Josef Pelc, děkan uherskobrodský, jmenovaný člen Ing. Tomáš Moravanský, zástupce rodičů Mgr. Miriam Bartošová, zástupce pedagogů KZŠ Mgr. Andrea Kapsová, zástupce pedagogů KZŠ Vzdělávací plán: ŠVP pro základní vzdělávání Škola s úsměvem pro ročník 1

2 2.Charakteristika školy Katolická základní škola je plně organizovaná škola. Ve výše zmíněném roce disponovala 9 třídami 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po 1 třídě, celkem se vzdělávalo 153 žáků, z toho 76 na I. stupni a 77 na II. stupni. Z kapacitních důvodů máme pronajaté 2. patro budovy Základní školy Na Výsluní pro zabezpečení výuky na II. stupni. Tato skutečnost klade vyšší nároky jak na žáky, tak i na pedagogy. Škola naplňuje cíle vzdělávání a výchovy v křesťanském duchu. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu a přijímají její orientaci. Nabízí důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu. Nedílnou součástí školního života jsou mše, duchovní obnovy, příprava žáků ke svátostem, slavnosti liturgického roku, účast na dění ve farnosti a další. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk anglický, od 8. ročníku přibývá německý nebo ruský jazyk. Žáci především druhého stupně naši školu reprezentovali na olympiádách a soutěžích. V měsíci prosinci na škole proběhl Den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami. Pro žáky ročníku je v provozu školní družina. Svoji činnost nabízí školní klub, jehož hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, rekreace a odpočinku, pro žáky prvního i druhého stupně. Stravování je zajištěno ve školní výdejně na Jirchářské pro I. stupeň a ve školní jídelně v ZŠ Na Výsluní pro 2. stupeň. Škola si pronajímá tělocvičnu na Mariánském náměstí pro 1. stupeň a na ZŠ Na Výsluní pro 2. stupeň. Žáci mají k dispozici 1 jazykovou a 2 počítačové učebny. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,20 2. stupeň ,75 Škola celkem ,00 Školní družina ,00 Školní klub Pracovníci školy Ředitel: Zástupce ředitele: Učitelé 1. stupně: Učitelé 2. stupně: Mgr. Ivo Ertl Mgr. Marie Suchá Mgr. Miriam Bartošová Mgr. Štěpánka Kachníková Mgr. Michala Petrová Mgr. Eliška Trnková Mgr. Alena Brulíková Mgr. Andrea Kapsová 2

3 Mgr. Dagmar Kašíková Mgr. Petra Němečková Mgr. Michal Slinták Mgr. Alena Šenková Mgr. Alena Zemková Katecheti: P. Josef Pelc P. Zdeněk Gerhard Klimeš s. Milada Mertová s. Lucie Nedvídková Asistentky pedagoga: Ing. Věra Horňáková Ing. Marie Šiborová Vychovatelky ŠD: Libuše Goldmannová Bc. Martina Mošťková Rodičovská dovolená: Mgr. Eva Fridrichová Mgr. Jitka Tomancová Administrativní pracovnice: Hana Beníčková Školník: Zdeněk Vlk Pomocná kuchařka: Jiřina Chromková Uklízečky: Marie Jančářová Ludmila Kovářová Silvie Olivová Barbora Řešetková Personální zabezpečení pracovníci počet přepočtený počet učitelé (vč. ředitele) 13 12,363 asistentky pedagoga 2 2,000 vychovatelky 2 1,612 provozní pracovníci 7 5,350 Celkem 24 21,325 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk do 35 let 35 až 50 let nad 50 let z toho důchodci Počet z toho žen

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Reedukace SVPU 1 Integrované dítě v hodinách ČJ 2 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 1 Studium výchovného poradce 1 Prevence ve školách - nekázeň 1 Prevence šikany na 1. stupni 1 Bakaláři SW 1 Instruktor školního lyžování 1 Seminář pro ředitele 1 Základy finanční gramotnosti 1 Školení Google 3 Náměty a inspirace pro přírodovědu 10 Práce se třídou od A do Z 1 Průběžná klasifikace - webinář 1 Začínáme s Hejného metodou 9 Smysluplná autoevaluace 1 Odesíláme jarní matriku - webinář 1 Úvazky - webinář 1 Burza nápadů učitelů chemie 1 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. pololetí šk. roku 2013/2014 Třída Počet žáků Průměr třídy Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence Průměrná absence na žáka , , , ,71 4

5 , , , , , , , , , , ,42 2. pololetí šk. roku 2013/2014 Třída Počet žáků Průměr třídy Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence Průměrná absence na žáka , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Hodnocení chování žáků Pochvaly a ocenění na konci školního roku počet žáků 2013/2014 I. stupeň 4 II. stupeň 20 Celkem pochvaly a ocenění 24 udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, mimořádná aktivita 5

6 Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížená známka z chování Čtvrtletí I. stupeň II. stupeň Celkem udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy za opakované neplnění úkolů a zapomínání pomůcek, nevhodné chování ke spolužákům, nekázeň o přestávkách a vyrušování ve vyučování, kouření ve škole, pořizování videozáznamu pomocí mobilního telefonu Přijímací řízení na střední školu Gymnázia Počet žáků 4leté 8leté SOŠ SOU Přihlášených Přijatých Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 Požádáno Zapsáno o odklad Nastoupilo Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet Vývojové poruchy učení 2., 4. 2 Sluchové postižení 7. 1 Tělesné postižení 5., 8. 2 Autismus Spolupráce s poradenskými zařízeními Spolupráce s PPP v Uherském Brodě je na dobré odborné úrovni. Také spolupracujeme se SPC pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálněpedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. V tomto roce jsme také navázali spolupráci se Střediskem výchovné péče HELP. 6

7 6. Projekty Týden s EDISONem V týdnu od 24. do 28. února 2014 se naší žáci setkávali se zahraničními studenty, kteří k nám zavítali v rámci projektu EDISON, pořádaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Náplň projektu napovídá již samotný název, složený ze slov Education (vzdělávání), Drive (nadšení), Internationality (na mezinárodní úrovni), Students (studenti), Opportunity (příležitost) a Network (kontakty). Jeho cílem je tedy spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností. Téměř celý týden strávili na naší škole studenti z Brazílie (Ellen Mariana Zorzetto), Číny (Jiayang Zhang) a Turecka (Ilke Özkan). Byli ubytováni v hostitelských rodinách a každý den prezentovali zajímavé informace, které se týkaly jejich zemí. Jeden den se vyměnili se skupinou, která působila na ZŠ Mariánské náměstí, odkud k nám přišli studenti z Austrálie (Cherry), Bulharska (Evgeni Mihaylov) a Taiwanu (Wenyi Kuo). Všichni absolvovali šestitýdenní stáž v České republice, každý týden v jiném městě a na jiné škole, s víkendovými poznávacími výlety. Měli tak možnost seznámit se s naší zemí, její kulturou, obyvateli a tradicemi, a zároveň zprostředkovat obdobné informace o své zemi. Žáci z hostitelských rodin měli také možnost své studenty doprovázet při odpoledním programu: v pondělí to byla prohlídka města a slavnostní přivítání na radnici spojené s prohlídkou budovy. V úterý pak mohli navštívit zkoušku souboru Holúbek a nechat se vyfotit v tradičním kroji, ve středu si prohlédli baziliku na Velehradě a Památník ve Starém Městě. Také si nenechali ujít Muzeum JAK v Uherském Brodě. Další program závisel na hostitelských rodinách a zájmu studentů. Cíle projektu byly určitě naplněny: naši žáci získali obrovskou motivaci učit se cizí jazyky a zároveň si rozšířili znalosti o zmíněných zemích. Petra Němečková 7. Kalendář akcí ve školním roce 2013/ /2013 Mše svatá na zahájení školního roku Dopravní výchova 4. třída Den církevních škol VII. ročník Drakiády na Úlehlách Den bez aut aktivity na náměstí v Uh. Brodě žáci 1. stupně Vystoupení Holúbku na oslavách 100. výročí úmrtí hraběte z Kaunic 10/2013 Adorace KZŠ ve farním kostele Preventivní program negativních jevů v třídním kolektivu 7. třída Světelný růženec Beseda Na kole po Africe Milion dětí se společně modlí Misijní neděle Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín 8. třída v SVP HELP 7

8 11/2013 Mše svatá slavnost Všech svatých Autorské čtení Petry Braunové třída Co je vlastně šikana beseda ve třídě Okrskové kolo recitační soutěže ŠD Předplatné mladého diváka SD Uherské Hradiště Třídní schůzky Předškolička Okresní kolo soutěže Bible a my GISDAY 8. a 9. třída Den arcidiecéze Olomouc vystoupení Holúbku Kateřinský jarmark prodej výrobků, vystoupení Holúbku Florbalový turnaj v Uherském Brodě žáci třídy 12/2013 Den otevřených dveří Mikuláš ve škole Mikuláš v MŠ Záhorovice a MŠ Obchodní Adventní večer vystoupení Holúbku Předvánoční Vídeň třída Misijní bazárek prodej výrobků žáků Předškolička Adventní pásmo 3. třídy a Holúbku v MŠ Mariánské nám. Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín Výstava betlémů v galerii Panskýdům Cesta za vánoční hvězdou filmové představení pro třídu Třídní vánoční besídky Mše svatá Živý Betlém na náměstí v Uh. Brodě 01/2014 Konzultační odpoledne Předškolička Sněhové království Pustevny 7. a 9. třída Zápis do 1. třídy Mladý Démosthenes Zlín Okresní kolo matematické olympiády Školní kolo recitační soutěže Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín Okresní kolo dějepisné olympiády Pololetní mše svatá 02/2014 Lyžařský výcvikový kurz 8. a 9. třída Ústřední kolo soutěže Bible a my v Olomouci Okresní kolo olympiády z ČJ Okrskové kolo recitační soutěže Okresní kolo olympiády z AJ Okresní kolo zeměpisné olympiády Předškolička Paletka ŠD žáci 3. třídy Projekt EDISON Soustředění Holúbku na Maršově Fašank na 1. stupni 8

9 03/2014 Zazpívej, slavíčku Křížová cesta prvokomunikantů Křížové cesty tříd Předškolička Okresní kolo recitační soutěže Matematický klokan Malá energetická olympiáda Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách Projekt Dnes jím jako Ind 04/2014 Výstava Osudové roky české státnosti Velikonoční dílny Třídní schůzky Předškolička Halová olympiáda v Uh. Hradišti Den Země aktivity na náměstí v Uh. Brodě Výtvarné soutěže - Krása a tajemství Velikonoc; Rodina Krajské kolo recitační soutěže Holúbek v Praze 05/2014 Pouť na Provodov Dopravní soutěž ŠD 3. třída Divadelní představení v Mahenově divadle v Brně Noc s Andersenem Poznej svoje město 5. třída Den matek Okresní kolo Pythagoriády Výlet 4. a 6. třídy Boskovice Předškolička Dopravní výchova 4. třída Noc kostelů Vystoupení Holúbku k výročí penzionu v Uh. Brodě Výlet 8. třídy Rožnov pod Radhoštěm Výtvarná soutěž Svět očima skutečnosti a fantazie Sběr papíru Zahradní slavnost 06/2014 Mezinárodní folklórní festival Mladé Výlet školního parlamentu do ZOO Lešná Návštěva SOU Uherský Brod 8. třída Slavnostní pasování prváků na čtenáře Výlet 1. a 3. třídy Popovice Výlet 7. třídy Rožnov pod Radhoštěm Výlet 2. a 5. třídy Modrá, Velehrad Výlet 9. třídy Jeseníky Plavecké závody třída Návštěva Hi-Tech centra 4. a 5. třída Beseda o dobrovolnictví Výtvarná soutěž Vítejte u nás 9

10 Bavíme se spolu sportovní dopoledne třída 8. Úspěchy našich žáků v soutěžích Okresní kolo Umístění Jméno Ročník zeměpisná olympiáda 3. místo M. Škrdlíková místo J. Polehňa místo D. Mužík 6. Pythagoriáda místo J. Polehňa místo V. Jochim 8. olympiáda z M místo V. Jochim 8. olympiáda z Čj 15. místo I. Babulová místo M. Škrdlíková 9. recitační soutěž cena poroty P. Dleštík 3. postup do KK M. Lisoňková 6. postup do KK M. Hermanová 9. dějepisná olympiáda 1. místo M. Škrdlíková místo M. Stojaspal 8. Bible a my 1. místo M. Šobáň místo W. Hermanová 6. Mladý Démosthenes 2. místo M. Lisoňková Školní družina Počet oddělení: 2 první oddělení děti z 1., 3. a 5. třídy druhé oddělení děti ze 2. a 4. třídy I v letošním roce navštěvovala školní družinu autistická dívka. Přizpůsobili jsme provoz oddělení jejím potřebám, opět navštěvovala jako v loňském roce II. oddělení. Zde byl v době její přítomnosti menší počet dětí, aby byla zajištěná v maximální možné míře individuální péče o dívku. Počet dětí pravidelně navštěvujících ŠD: 58 celkem Počet dětí nepravidelně navštěvujících ŠD: 0 Vzdělávací cyklus na 5 let (naši ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy). Časový plán pětiletý. V letošním školním roce jsme po velmi dobré zkušenosti z minulých let opět postavili roční plán obou oddělení na společném celoročním projektu, tentokrát pod názvem Svět zvířat. 10

11 Cílem projektu bylo: seznámit děti s pojmy organismus, živočichové, mikroorganismy, mikroskop, hygiena, otužování, infekce, prevence, bezobratlí, obratlovci, savci, ekologie...(formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení), představit jednotlivé živočišné říše (stavba těla, podmínky pro život, vývoj, výskyt, potrava, ohrožené druhy, různé zajímavosti...), umět poznat zvířata žijící kolem nás, seznámit se se životem zvířat na farmě, naučit se správně pečovat o některé domácí mazlíčky.tedy zábavnou formou pomoci dětem poznávat a vzdělávat se. Měsíční projekty: ZÁŘÍ - stvoření světa ŘÍJEN - pravěká a bájná zvířata LISTOPAD - mikroorganismy (mikroskop, prevence onemocnění, hygiena, očkování...) PROSINEC - korýši a měkkýši LEDEN - hmyz ÚNOR - ryby a paryby BŘEZEN - plazi a obojživelníci DUBEN - ptáci KVĚTEN - savci ČERVEN - člověk Naše školní družina si vede svoji kroniku, kde pravidelně v měsíčních intervalech dokumentuje svoji činnost jak v písemné formě tak ve fotografiích a je k dispozici v I. odd. školní družiny. Konkrétní aktivity ŠD : Září - příprava na putování světem zvířat: vydání průkazů a rybek pro sběr bodů za splněné úkoly a aktivitu v průběhu následujícího školního roku - pečení cukroví na brodskou pouť Říjen - výtvarná soutěž Pravěká a bájná zvířata v rámci naší ŠD Listopad - družinové kolo recitační soutěže - návštěva představení v kině Máj (Já, padouch 2) - okrskové kolo soutěže v recitaci dětí ze školních družin (naše ŠD byla pořadatelem okrskového kola, kterého se zúčastnilo téměř 100 recitátorů z patnácti okolních družin) Prosinec - advent ve školní družině - výroba advent. věnce, hovoříme o významu adventu, v průběhu adventu pravidelně modlitba a četba z Dětské Bible u rozžatých svící - účast na akci pořádné městem Uh. Brod Kateřinský jarmark, kde děti prodávaly vlastnoručně zhotovené výrobky, výtěžek byl věnován na charitativní účely - družinové adventní dílničky pro děti i dospělé letos v rámci Dne otevřených dveří (společné předvánoční tvoření s ochutnávkou cukroví) Leden - kvíz v Knihovně F. Kožíka v Uh. Brodě pro děti ze školní družiny - návštěva představení v kině Máj (Zataženo, občas trakaře 2) - literární soutěž Pohádky od dětí nejen pro děti v rámci naší ŠD - výroba dárků pro děti, které půjdou k zápisu - Školní družina má talent (soutěž pro děti z naší ŠD a možnost ukázat kamarádům svůj talent a nadání pro cokoliv) Únor - okrsková výtvarná soutěž školních družin Paletka Březen - velikonoční zvyky a tradice 11

12 - účast na pěvecké přehlídce školních družin Zpěváček - malování na chodník aneb Chodník plný zvířátek Duben - oslava Dne Země tvoření ze zbytkového materiálu Květen - okrsková dopravní soutěž školních družin Červen - celodružinová oslava Dne dětí - letos inspirovaná celoročním projektem Svět zvířat (6 stanovišť s úkoly a odměnami) - dárek pro maminky ke Dni matek - okrsková atletická olympiáda Úspěchy a ocenění dětí ze ŠD ve školním roce 2013/2014: Okrsková recitační soutěž školních družin na DDM v Uherském Brodě, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích při celkovém počtu 99 dětí ze čtrnácti okolních družin. Naše školní družina byla hlavním pořadatelem této akce, vyslali jsme 8 soutěžících, z nichž 4 získali ocenění: 1. kategorie Marie Hrubošová 1. třída - cena poroty 2. kategorie Michal Bartoš 2. třída - 1. místo 3. kategorie Petr Dleštík 3. třída - 2. místo 4. kategorie Amálie Burešová 5. třída - 3. místo Okrsková výtvarná soutěž školních družin Paletka v Havřicíchpro žáky třetích tříd. Naši družinu reprezentovali tři třeťáci, děti malovaly bájného ptáka temperovými barvami za použití ozdobných třpytek. Viktorie Janigová byla oceněna mezi deseti nejlepšími pracemi, Viktorie Ondrášová získala se svým Ptákem Ohnivákem 2. místo. Okrsková pěvecká přehlídka školních družin Zpěváček na DDM v Uh. Brodě. Za naši družinu vystoupilo 5 dětí, získaly diplomovaný certifikát Zpívající družinka. Okrsková dopravní soutěž školních družin, dopravní hřiště Uh. Brod. Za naši družinu soutěžilo čtyřčlenné chlapecké družstvo ve složení: Petr Dleštík, Michal Mentzl, Filip Janík a Ondřej Mužík ze 3. třídy. Za své teoretické znalosti a jízdu zručnosti vybojovali páté místo z osmi zúčastněných týmů. Okrskové kolo atletické olympiády na stadionu Lapač v Uh. Brodě. V letošním roce se našim dětem nepodařilo vystoupat na nejvyšší příčky, ale pod heslem není důležité vyhrát, ale zúčastnit se se těšíme přece jen na odvetu v příštím roce. 10. Školní klub V tomto školním roce si z pestré nabídky kroužků ŠK vybralo celkem 71 dětí. Kroužky: Holúbek I, II, muzika, muzička; Angličtina hrou; Hezky česky; Počítáme se vším; FIMO kroužek; Hrajeme si u stolu; Mladý historik; Zábavná informatika; 3 v 1 - příroda + kamarádství + tvoření; Aerobic + pohybové hry; Fotbal; Florbal + futsal 12

13 11. Hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 a) Příjmy v Kč ,8 - dotace a dary dotace MŠMT - provozní dotace MŠMT na asistenty pedagoga dotace Město Uh. Brod - pro kroužek Holúbek dary - pro kroužek Holúbek ostatní finanční dary dotace Rozvoj učení (na mzdy) 1731 dotace EU Peníze školám ostatní příjmy ,8 školné školní družina a školní klub tržby příměstský tábor zúčtování sociálního fondu 11014,77 zúčtování odpisů zúčtování fondu Renovabis zúčtování fondu Holúbek 3445 úroky běžný účet 3113,03 b) Výdaje v Kč ,8 - investiční výdaje 0 - neinvestiční výdaje ,8 náklady na mzdy - pracovní smlouvy náklady na dohody o provedení práce a pracovní činnosti zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náhrada mzdy materiál: drobný majetek kancelářský materiál, tiskopisy 17516,3 čistící prostředky 7816 osobní ochranné pomůcky 585 školní potřeby 1. třída 1480 učební pomůcky pomůcky pro integrované

14 pomůcky drobné 7583 učitelská knihovna 7781,75 provozní materiál 90471,9 učebnice předplatné, odborné publikace 7980 energie (plyn, elektrika, voda) odpisy dlouhodobého majetku cestovné služby: opravy a udržování, revize pronájem tělocvičny a budovy telefon, internet poštovní služby 5990 kopírování, dokumentace ,97 zpracování mezd software služby 41658,78 věcná režie za obědy žáků + zaměstnanců dopravné plavecký výcvik odvoz odpadu školné, školení nákup softwaru ostatní služby ,1 ostatní náklady: pojištění ČSOB lékařské prohlídky 4230 zákonné pojištěmí Kooperativa ostatní provozní náklady bankovní poplatky 4045 Výsledek hospodaření v roce 2013 je 0 Kč. V Uherském Brodě Zpracovala: Mgr. Marie Suchá Schválil: Mgr. Ivo Ertl 14

15 Jen láskou, oběťmi a důvěrou v Boha můžeme změnit sebe, a tak i svět. Na přímluvu Panny Marie a svatého Dominika Savia prosíme: Naplň nás, Pane, svým Duchem, abychom tyto hodnoty žili a předávali našim dětem. 15

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více