Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba s účinností od IČO: tel.: IZO školy: fax: URL: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Ředitel, a telefon: ředitel: telefon: Mgr. Robert Goldmann 2. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy 1. až 9. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola s úsměvem Učitelé zohledňují ve vyučovacím procesu potřeby a možnosti žáků, vytvářejí příznivé sociální, emocionální a pracovní klima školního společenství. Vedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, duchovním hodnotám a učí je žít společně s ostatními lidmi. 3. Školní vzdělávací program - zaměření a zhodnocení přípravy Dokument Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV Škola s úsměvem) jako školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Katolické základní školy byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) na základě zákona č. 561/2004 Sb. ŠVP ZV vychází z dlouhodobých vzdělávacích a výchovných cílů školy a jejích možností. Dokument ŠVP ZV byl přijat Školskou radou jako platný ŠVP od školního roku 2006/2007 pro vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku a následně žáků ostatních ročníků. Základem tvorby ŠVP byly osvědčené osnovy Základní škola. 4. Charakteristika školy 1

2 Katolická základní škola je plně organizovaná škola. Ve výše zmíněném roce disponovala 9 třídami 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po 1 třídě, celkem se vzdělávalo 164 žáků, z toho 87 na I. stupni a 77 na II. stupni. Z kapacitních důvodů máme pronajatou budovu na sídlišti Máj pro zabezpečení výuky na II. stupni. Tato skutečnost klade vyšší nároky jak na žáky, tak i na pedagogy. Škola naplňuje cíle vzdělávání v duchu učit žáky poznávat, jednat, učit se žít a být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu a přijímají její orientaci. Nabízí důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu. Nedílnou součástí školního života jsou mše, duchovní obnovy, příprava žáků ke svátostem, slavnosti liturgického roku, účast na dění ve farnosti a další. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk anglický, od 8. ročníku přibývá německý jazyk. Žáci především druhého stupně naši školu reprezentovali na olympiádách a soutěžích. V měsíci prosinci a dubnu proběhl na škole Den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami. Pro žáky ročníku je v provozu školní družina. Svoji činnost nabízí školní klub, jehož hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, rekreace a odpočinku, pro žáky prvního i druhého stupně. Stravování je zajištěno ve školní výdejně. 5. Údaje o pracovnících školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, st. vzdělání, aprobace Počet roků ped. praxe 1 ředitel(ka) 1,0 VŠ, Čj/Kv 14 2 učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st. 6 5 učitel(ka) 0,818 VŠ, Bi/Ov 19 6 učitel(ka) 0,727 VŠ, Kv 11 7 učitel(ka) 1,0 VŠ, I. st. 7? 8 učitel(ka) 0,955 VŠ, I. st. 5 9 učitel(ka) 0,773 VŠ, Čj/Hv učitel(ka) 0,409 VŠ, Ma/Fy učitel(ka) 1,0 VŠ, M/Ze učitel(ka) 0,955 VŠ, Čj/D 4 13 učitel(ka) 0,955 SŠ,studující 6 14 učitel(ka) 0,409 VŠ, Z/D 0 15 vychovatelka+učitelka 0,88+0,227 SŠ,aprob. vych vychovatelka+učitelka 0,75+0,182 VŠ,vych. 1 2

3 5.2. Nepedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2010/2011 pracovalo ve škole 7 správních zaměstnanců, jejich přepočtené úvazky činí 5,55. Externí pracovníky škola nezaměstnává. pracovníci pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 1 školník 1,0 vyučen 2 uklizečka 0,625 vyučena 3 uklizečka 0,625 vyučena 4 pomocná kuchařka 0,8 vyučena 5 účetní 1,0 SŠ 6 uklizečka 1,0 vyučena 7 pomocná kuchařka 0,5 SŠ 5.3. Personální zabezpečení pracovníci k pedagogičtí (vč. ředitele) 16 nepedagogičtí 7 Celkem Kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikace pedag. prac. k Školní družina 1. st. 2. st. Vysokoškolské vzdělání Počet kvalifikovaných Počet nekvalifikovaných Celkem pedagogů pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 16 14,040 nepedagogičtí* 7 5,550 Celkem 23 19, Věková struktura pracovníků školy k Věk do 30 let z toho 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let včetně důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pracovníků: 43,43 roků 3

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Potřeba dalšího vzdělávání je z pohledu každého pedagoga různá a každému vyhovuje jiná forma. V dnešní době internetové komunikace doporučuji sledování nejrůznějších pedagogických trendů přes toto médium. Za nejpotřebnější se jeví akce pracující s osobností jedince, případně umožnění sebereflexe. trvání zaměření akcí 10/2010 Práce s interaktivní tabulí počet účastníků 14 vzdělávací instituce Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 02/2011 Efektivní výchova 1 DDM Uherský Brod 03/2011 Aktuální změny v právních předpisech 1 K. Nešporová Olomouc 04/2011 Čeština s humorem 1 KPS Vsetín 7. Problematika výchovného poradenství V tomto školním roce jsme měli první absolventy. Během podzimních měsíců se žáci 9. třídy zúčastnili burzy středních škol a učilišť, také za pomoci třídní učitelky a výchovné poradkyně se postupně orientovali v nabídce dalšího vzdělávání. Podstatnou součástí práce výchovné poradkyně je podchycení žáků s vývojovými poruchami učení, následná péče o integrované děti, případně řešení vážnějších kázeňských problémů. 8. Údaje o zařazování žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,4 2. stupeň ,25 ŠD ŠJ xx 164 xx ŠK xx 96 xx 9. Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovně vzdělávací výsledky školy 4

5 pololetí šk. roku 2010/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodin na žáka , , , , , , , , , ,19 Celkem , ,86 2. stupeň , , , , , , , ,59 Celkem , , pololetí šk. roku 2010/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodiny na žáka , , , , , , , , , ,13 Celkem , ,98 5

6 2. stupeň , , , , , , , ,06 Celkem , , Hodnocení chování žáků Pochvaly a ocenění na konci školního roku počet žáků 2010/2011 I. stupeň 8 II. stupeň 17 Celkem pochvaly a ocenění 25 udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, mimořádná aktivita Napomenutí tř. učitele Důtka tř. učitele Důtka ředitele školy počet celkem I. stupeň II. stupeň Celkem udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy za opakované neplnění úkolů a zapomínání pomůcek, nevhodné chování ke spolužákům, nevhodné a drzé chování k vyučujícím, krádež větší částky peněz, pití alkoholu na školním výletu Vyhodnocení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola měla 10 integrovaných žáků, z toho 1 se sluchovým postižením, 1 s tělesným postižením, 1 s kombinovaným postižením 7 s vývojovými poruchami učení. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, v případě potřeby s individuálním přístupem podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni i slovně. Každý integrovaný žák má 1 2 hodiny týdně reedukaci.

7 13. Spolupráce s PPP Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě je na dobré odborné úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem DUHA ve Zlíně. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. 14. Aktivity v rámci školních činností ve školním roce 2010/ /2010 Mše svatá na zahájení školního roku Den církevních škol Mutěnické vinařské dny vystoupení Holúbku Památník Velké Moravy exkurze žáků 9. ročníku ( 17 ) Knihovnická lekce Pohádky našeho kraje Městská knihovna Fr. Kožíka 18 žáků 2. ročníku Výstava obrazů návštěva galerie na Panském domě 4.,6. a 9. ročník ( 53 žáků ) Přednáška o partnerských vztazích na DDM 21 žáků 8. ročníku Den bez aut akce města na Masarykově náměstí žáci I. stupně Příběhy včelích medvídků divadelní představení ročník ( 54 žáků ) Knihovnická lekce dílo Astrid Lindgrenové 18 žáků 3. ročníku Duchovní obnova zaměstnanců školy na Velehradě Fotbalový turnaj O pohár starosty města Otrokovice 9 žáků 8. a 9. roč. 10/2010 Dopravní výchova 17 žáků 4. ročníku Předplatné mladého diváka Slovácké divadlo v Uh. Hradišti 12 žáků II. st. Ústřední kolo Svatováclavské révy v Lubině 3 žáci ze 3., 5. a 9. roč. 1. místo a 2x 3. místo Drakiáda na Úlehlách účast asi 50 dětí Modlitba Růžence žáků a pedagogů ve farním kostele Seminář pro pedagogy Práce s interaktivní tabulí Vystoupení Holúbku na 10. výročí OS Beruška Filmové představení Kuky se vrací žáci I. stupně Zájezd do Osvětimi a Krakova 10 žáků 8. a 9. roč. 11/2010 Školní kolo recitační soutěže ŠD Mrazík lední revue ve Zlíně 30 žáků 1. a 4. ročníku Orion Cup ve florbale v Uh. Brodě 16 žáků z roč. Futsalová liga v Malenovicích 9 žáků roč. postup do 2. kola Okrskové kolo recitační soutěže ŠD Děkanátní pouť na Velehrad modlitba desátku Růžence žáci a zaměstnanci naší školy Bible a my okresní kolo soutěže 5 žáků z ročníku 2 postupující do ústředního kola Kateřinský jarmark v Uh. Brodě žáci připravili v průběhu měsíce října a 7

8 8 listopadu výrobky, které pak sami prodávali Vystoupení souboru Holúbek na Kateřinském jarmarku Dějepisná olympiáda školní kolo 9 žáků II. stupně 3 postupující 12/2010 Perníčky 2010 předvánoční dílny lidových řemesel v MJAK Futsalová liga ve Veselí nad Moravou 7 žáků 6. a 7. ročníku Den otevřených dveří s adventními dílnami na Jirchářské i na Máji Výtvarná soutěž O logo knihovny Fr. Kožíka posláno 8 prací, 3 ocenění Misijní bazárek prodej výrobků žáků před brodskými kostely Došli jsme k vám na koledu vystoupení DFS Holúbek a Olšavěnka v DK - 30 dětí 2. a 3. ročníku Adventní večer KZŠ na DK v Uh. Brodě vystoupení souboru Holúbek Přednáška Ing. Veselého o betlémech pro žáky I. stupně Vánoční koledování společné zpívání koled žáků I. stupně Předvánoční mše sv. ve farním kostele 01/2011 Živý betlém v Uherském Brodě Školní kolo recitační soutěže 12 žáků z I. stupně a 8 žáků II. stupně Futsalová liga ve Vlčnově 8 žáků ročníku Jak se bubnuje na princezny divadelní představení Slováckého divadla - 45 žáků ročníku Pololetní mše sv. ve farním kostele Největší galerie znaků měst a obcí z odpadových materiálů o vytvoření světového rekordu se přičinili i žáci 4. ročníku svým znakem Uherského Brodu Na velkomoravském Veligradě výtvarná a literární soutěž žáci 9. ročníku místo 02/2011 Zápis do 1. třídy 14 dětí přijatých, 4 povolené odklady PŠD Dějepisná olympiáda v Uh. Hradišti 3 žáci 2 postupující do KK Ústřední kolo soutěže Bible a my 2 žákyně z 5. a 6. ročníku Bruslení pro všechny žáky na zimním stadionu v Uh. Brodě Filmové představení Letopisy Narnie 60 žáků II. stupně Okresní kolo olympiády v NJ 2 žáci z 8. a 9. ročníku Školní kolo Pythagoriády všichni žáci II. stupně 5 postujících do OK Okrskové kolo v halové kopané v Bojkovicích 9 žáků ročníku 1. místo - postup do OK Okrskové kolo recitační soutěže na DDM v Uh. Brodě 12 žáků 2x 1. místo, 2x 2. místo, 3. místo z celkového počtu 151 recitátorů Okresní kolo olympiády v AJ 4. místo Okresní kolo dějepisné olympiády 3 žáci ročníku 5. a 6. místo a postup do KK Okresní finále v halové kopané ve Starém Městě 9 žáků roč. 1. místo - postup do KK Zpěváček soutěž malých zpěváků lidových písní děti z Holúbku 03/2011 Výtvarná soutěž vyhlašovaná ZŠ Sv. Rodiny v Bratislavě, které zúčastnili žáci 3., 4., 6. a 9. třídy. Téma: Slovom o Tvoje láske 2. místo Mše sv. na Popeleční středu ve farním kostele Křížová cesta za žáky, učitele i rodiče ve farním kostele Matematický klokan v kategorii Klokánek 1. místo zisk plného počtu bodů

9 Přehlídka souborů Uherskobrodska soubor Holúbek Pohádkové čtení program v MK Fr. Kožíka pro žáky 4. ročníku ( 14 ) Pythagoriáda okresní kolo ve Starém Městě 5 žáků ze ročníku Krajské kolo v halové kopané v Luhačovicích 9 žáků ročníku skvělé 3. místo Okresní kolo olympiády v ČJ v Uh. Hradišti 2 žáci z 6. a 8. ročníku Okresní kolo recitační soutěže v Uh. Hradišti 3 žákyně I. stupně 1. místo a zvláštní ocenění 04/2011 Krajské kolo Dějepisné olympiády 2 žáci 8. a 9. ročníku Okresní kolo matematické olympiády ve Starém Městě 5 žáků ročníku Krajské kolo zeměpisné olympiády Velikonoční dílny na DDM 30 žáků 1. a 2. ročníku Velikonoční dílny v EC Chrpa 48 žáků ročníku Staré pověsti české program v MK Fr. Kožíka 16 žáků 4. ročníku Den Země akce na Masarykově náměstí žáci ročníku Koncert pro Japonsko vystoupení souboru Holúbek Soutěž Poznej svoje město 3 žáci 5. ročníku Krajské kolo recitační soutěže 05/2011 Soutěž mladých cyklistů v Uh. Hradišti 8 žáků z 6. a 8. ročníku, 2. a 4. místo Recitál Lubomíra Brabce žáci 9. ročníku Památník Velké Moravy ve Staré Městě + Slovácké muzeum v Uh. Hradišti exkurze pro žáky 7. ročníku Akademie k 5. výročí vzniku naší školy účinkovali téměř všichni žáci školy Výlet 5. třídy do Olomouce Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku na téma Vztahy a láska Výlet 6. třídy do Rožnova pod Radhoštěm 06/2011 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku průkaz mladého cyklisty Filmové představení Čertova nevěsta pro žáky I. stupně ke Dni dětí Film Lidice 8. a 9. ročník Přebor Uherskobrodska v plavání 20 žáků I. stupně 2. místo, 3. místo Výlet a exkurze 9. třídy do Prahy Výlet 4. třídy do Modré a Velehradu O pohár starosty města Uherský Brod soutěž v atletice pro žáky I. stupně 8 žáků z ročníku 2. místo, 3. místo a celkové 8. pořadí z 19 škol Cykloexkurze ve Vlčnově žáci 9. ročníku Výlet třídy k prameni Olšavy Výlet 7. třídy do Vídně Vystoupení zahraničních lidových souborů v MJAK 33 žáků 6. a 7. třídy Filmové představení Piráti z Karibiku pro žáky II. stupně Plavání v CPA Delfín pro všechny žáky i učitele Slavnostní ukončení školního roku mše sv. ve farní kostele 15. Školská rada, Sdružení rodičů Projednává aktuální témata týkající se školy, žáků, učitelů, rodičů, jejich žádosti finančního a organizačního charakteru, je nápomocná při vytváření spolupracujícího, přátelského a bezpečného prostředí školy. 9

10 16. Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. vědomostní Olympiáda v AJ okresní kolo Martin Fornůsek, 9. tř. 4. místo Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Martin Fornůsek, 9. tř. 5. místo Doroty Hermanová, 8. tř. 6. místo Matematická olympiáda okresní kolo Vojtěch Jochim, 7. tř. 9. místo sportovní Halová kopaná okresní kolo družstvo tř. 1. místo krajské kolo družstvo tř. 3. místo Přebory v plavání Uherskobrodska Denisa Dokupilová, 1. tř. 2. místo - družstvo 1. třídy 3. místo ve štafetě Atletická soutěž žáků I. stupně skok daleký Regina Flekačová, 5. tř. 2. místo - skok z místa František Šobáň, 2. tř. 3. místo jiné Ústřední soutěž v přednesu Svatováclavská réva Zita Klimčíková, 5. tř. 1. místo - Robert Goldmann, 3. tř. 3. místo - Monika Lisoňková, 9. tř. 3. místo Na velkomoravském Veligradě Helena Škrdlíková, 9. tř. 1. místo - Monika Lisoňková, 9. tř. 2. místo - Marie Dubská, 9. tř. 3. místo Recitační soutěž oblastní kolo Mirjam Lisoňková, 3. tř., Terezie Goldmannová, 4. tř. a Zita Klimčíková, 5. tř. postup do KK; Monika Lisoňková, 9. tř. získala diplom bez dalšího postupu Postup souboru Holúbek do celostátní přehlídky DFS v Jihlavě 17. Přijímací zkoušky V tomto školním roce absolvovalo 17 žáků: Gymnázia 5 žáků Střední školy 8 žáků Učební obory 4 žáci Jedna žákyně 5. ročníku byla přijata na víceleté gymnázium. 18. Školní družina při Katolické ZŠ UH. Brod Počet oddělení: 2 (každé má svoji vlastní třídu) první oddělení děti z 1. a 3. třídy 10

11 druhé oddělení děti z 2., 4. a 5. třídy Počet dětí pravidelně navštěvujících ŠD: Počet dětí nepravidelně navštěvujících ŠD: podle potřeb dětí) 58 celkem 11 (číslo bylo během roku mírně pohyblivé Provoz družiny: od pondělí do pátku: ranní družina... 6:30 7:45 hod odpolední družina.11:40 16:30 hod Vzdělávací cyklus na 5 let (naši ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy). Časový plán pětiletý. Obsah vzdělávacího programu pro ŠD navazuje na obsah ŠVP I. stupně. Svým programem navazujeme na vědomosti i dovednosti žáků získávaných při výuce, dále je rozvíjíme a prohlubujeme (inspirace tematickými celky školy). Vzdělávání ve ŠD se však zásadně liší od výuky ve vyučování. Naší školní družiny se obsahově týká okruh Člověk a jeho svět. V letošním školním roce jsme poprvé postavili roční plán obou oddělení na společném celoročním projektu pod názvem Desatero Božích přikázání. Cílem projektu bylo seznámit děti s Desaterem (každý měsíc jedno přikázání) formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie s ohledem na individuální zvláštnosti, pokusit se o jeho poznání a pochopení. Navíc jsme se snažili představit některé světce naše i z jiných zemí v souladu s příručkou pro kněze, katechety a animátory pro školní rok 2010/2011 (vydalo Centrum pro katechezi Olomouc). Konkrétní aktivity ŠD : Září Říjen - exkurze na hvězdárně v Uh. Brodě - chystáme se na Růžencovou pouť v našem městě (pečeme Rafaelo kuličky, tvoříme maxi družinový růženec z velkých barevných vatových koulí) - zdobení svíček netradičními metodami Svátek zesnulých 11

12 Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - školní a okrskové kolo v recitaci dětí ze školních družin (naše ŠD byla spolupořadatelem okrskového kola, kterého se zúčastnilo více než 80 recitátorů z okolních družin) - připravujeme se na advent (výroba advent. věnce), hovoříme o významu adv., v průběhu adventu pravidelně modlitba a četba z Dětské bible u rozžatých svící - účast na akci pořádné městem Uh. Brod Kateřinský jarmark (prodej výrobků zhotovených dětmi ze ŠD, dětmi ze školy či obětavými maminkami; výtěžek byl věnován potřebným na Ukrajinu) - družinové adventní dílničky pro děti i dospělé (společné předvánoční tvoření s ochutnávkou cukroví) - děti ze ŠD i ze školy se podílely na výrobě upomínkových předmětů a organizaci prodejní akce (prodávaly před kostely v Uh. Brodě a v Újezdci u Luhačovic po nedělních bohoslužbách a také na Kateřinském jarmarku na náměstí v Uh. Brodě viz listopad - vlastní výrobky, výtěžek byl odeslán na konto na Ukrajinu) - okrskové kolo výtvarné soutěže Paletka - výroba dárků pro děti, které půjdou k zápisu - prožíváme dobu postní ve školní družině - slavíme Svatý týden - velikonoční zvyky a tradice - výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - zapojili jsme se do programu k 5. výročí založení naší školy (videoprojekce: Otázky a odpovědi ) - okrskové kolo dopravní soutěže - celodružinová oslava Dne dětí - letos inspirovaná celoročním projektem Desatero (6 stanovišť s úkoly a odměnami) - okrsková sportovní olympiáda na stadionu Lapač v Uh. Brodě Úspěchy a ocenění dětí ze ŠD ve školním roce 2010/2011 LISTOPAD: okrsková recitační soutěž školních družin na DDM v Uherském Brodě, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích při celkovém počtu 87 dětí. cena poroty Dominik Ščuka ( 1. tř. ) 3. místo Mirjam Lisoňková ( 3. tř. ) 12

13 LEDEN: cena poroty okrskové kolo výtvarné soutěže Paletka, téma: zvířecí olympiáda Anna Kubáňová (3. tř.) KVĚTEN: okrskové kolo dopravní soutěže - mezi devíti zúčastněnými družinami vybojovalo naše čtyřčlenné družstvo 4. místo - absolutní vítězkou v soutěži děvčat se stala naše Alžběta Němečková ČERVEN: sportovní olympiáda školních družin na stadionu Lapač v Uh. Brodě 2. kategorie František Šobáň 3. místo ve skoku dalekém 2. kategorie Štěpán Bachůrek 3. místo v běhu na 50m 3. kategorie Klára Mikulcová 2. místo v běhu na 50m 19. Školní klub Rozvíjet svoje dovednosti a znalosti mohli žáci v široké nabídce kroužků ŠK: Holúbek I, II, přípravka a muzika, Sborový zpěv, Hra na kytaru, Tvořivá výtvarka, Angličtina hrou, Anglická konverzace, Matematický kroužek, Čeština jinak, Fyzikální praktika, Chemický kroužek, Mariánská družinka, Dramatický kroužek, Fotbal, Zdravotní TV, Logopedická prevence, Novinářský kroužek, Zábavná informatika. Celkem kroužky ŠK navštěvovalo 96 žáků. 13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Základní vzdělávání. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 0 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2005/2006 Základní škola Uherský Brod Újezdec, Podhájí 291 okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský IČO 70932301 Charakteristika školského zařízení Základní škola Uherský

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více