Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba s účinností od IČO: tel.: IZO školy: fax: URL: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Ředitel, a telefon: ředitel: telefon: Mgr. Robert Goldmann 2. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy 1. až 9. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola s úsměvem Učitelé zohledňují ve vyučovacím procesu potřeby a možnosti žáků, vytvářejí příznivé sociální, emocionální a pracovní klima školního společenství. Vedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, duchovním hodnotám a učí je žít společně s ostatními lidmi. 3. Školní vzdělávací program - zaměření a zhodnocení přípravy Dokument Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV Škola s úsměvem) jako školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Katolické základní školy byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) na základě zákona č. 561/2004 Sb. ŠVP ZV vychází z dlouhodobých vzdělávacích a výchovných cílů školy a jejích možností. Dokument ŠVP ZV byl přijat Školskou radou jako platný ŠVP od školního roku 2006/2007 pro vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku a následně žáků ostatních ročníků. Základem tvorby ŠVP byly osvědčené osnovy Základní škola. 4. Charakteristika školy 1

2 Katolická základní škola je plně organizovaná škola. Ve výše zmíněném roce disponovala 9 třídami 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po 1 třídě, celkem se vzdělávalo 164 žáků, z toho 87 na I. stupni a 77 na II. stupni. Z kapacitních důvodů máme pronajatou budovu na sídlišti Máj pro zabezpečení výuky na II. stupni. Tato skutečnost klade vyšší nároky jak na žáky, tak i na pedagogy. Škola naplňuje cíle vzdělávání v duchu učit žáky poznávat, jednat, učit se žít a být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu a přijímají její orientaci. Nabízí důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu. Nedílnou součástí školního života jsou mše, duchovní obnovy, příprava žáků ke svátostem, slavnosti liturgického roku, účast na dění ve farnosti a další. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk anglický, od 8. ročníku přibývá německý jazyk. Žáci především druhého stupně naši školu reprezentovali na olympiádách a soutěžích. V měsíci prosinci a dubnu proběhl na škole Den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami. Pro žáky ročníku je v provozu školní družina. Svoji činnost nabízí školní klub, jehož hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, rekreace a odpočinku, pro žáky prvního i druhého stupně. Stravování je zajištěno ve školní výdejně. 5. Údaje o pracovnících školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, st. vzdělání, aprobace Počet roků ped. praxe 1 ředitel(ka) 1,0 VŠ, Čj/Kv 14 2 učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st učitel(ka) 1,0 VŠ, I.st. 6 5 učitel(ka) 0,818 VŠ, Bi/Ov 19 6 učitel(ka) 0,727 VŠ, Kv 11 7 učitel(ka) 1,0 VŠ, I. st. 7? 8 učitel(ka) 0,955 VŠ, I. st. 5 9 učitel(ka) 0,773 VŠ, Čj/Hv učitel(ka) 0,409 VŠ, Ma/Fy učitel(ka) 1,0 VŠ, M/Ze učitel(ka) 0,955 VŠ, Čj/D 4 13 učitel(ka) 0,955 SŠ,studující 6 14 učitel(ka) 0,409 VŠ, Z/D 0 15 vychovatelka+učitelka 0,88+0,227 SŠ,aprob. vych vychovatelka+učitelka 0,75+0,182 VŠ,vych. 1 2

3 5.2. Nepedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2010/2011 pracovalo ve škole 7 správních zaměstnanců, jejich přepočtené úvazky činí 5,55. Externí pracovníky škola nezaměstnává. pracovníci pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 1 školník 1,0 vyučen 2 uklizečka 0,625 vyučena 3 uklizečka 0,625 vyučena 4 pomocná kuchařka 0,8 vyučena 5 účetní 1,0 SŠ 6 uklizečka 1,0 vyučena 7 pomocná kuchařka 0,5 SŠ 5.3. Personální zabezpečení pracovníci k pedagogičtí (vč. ředitele) 16 nepedagogičtí 7 Celkem Kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikace pedag. prac. k Školní družina 1. st. 2. st. Vysokoškolské vzdělání Počet kvalifikovaných Počet nekvalifikovaných Celkem pedagogů pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 16 14,040 nepedagogičtí* 7 5,550 Celkem 23 19, Věková struktura pracovníků školy k Věk do 30 let z toho 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let včetně důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pracovníků: 43,43 roků 3

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Potřeba dalšího vzdělávání je z pohledu každého pedagoga různá a každému vyhovuje jiná forma. V dnešní době internetové komunikace doporučuji sledování nejrůznějších pedagogických trendů přes toto médium. Za nejpotřebnější se jeví akce pracující s osobností jedince, případně umožnění sebereflexe. trvání zaměření akcí 10/2010 Práce s interaktivní tabulí počet účastníků 14 vzdělávací instituce Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 02/2011 Efektivní výchova 1 DDM Uherský Brod 03/2011 Aktuální změny v právních předpisech 1 K. Nešporová Olomouc 04/2011 Čeština s humorem 1 KPS Vsetín 7. Problematika výchovného poradenství V tomto školním roce jsme měli první absolventy. Během podzimních měsíců se žáci 9. třídy zúčastnili burzy středních škol a učilišť, také za pomoci třídní učitelky a výchovné poradkyně se postupně orientovali v nabídce dalšího vzdělávání. Podstatnou součástí práce výchovné poradkyně je podchycení žáků s vývojovými poruchami učení, následná péče o integrované děti, případně řešení vážnějších kázeňských problémů. 8. Údaje o zařazování žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,4 2. stupeň ,25 ŠD ŠJ xx 164 xx ŠK xx 96 xx 9. Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovně vzdělávací výsledky školy 4

5 pololetí šk. roku 2010/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodin na žáka , , , , , , , , , ,19 Celkem , ,86 2. stupeň , , , , , , , ,59 Celkem , , pololetí šk. roku 2010/ stupeň Třída Počet žáků Neprospělo Prospělo Prospělo Průměr. s vyznamenáním prospěch Zameškáno hodin Průměr hodiny na žáka , , , , , , , , , ,13 Celkem , ,98 5

6 2. stupeň , , , , , , , ,06 Celkem , , Hodnocení chování žáků Pochvaly a ocenění na konci školního roku počet žáků 2010/2011 I. stupeň 8 II. stupeň 17 Celkem pochvaly a ocenění 25 udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, mimořádná aktivita Napomenutí tř. učitele Důtka tř. učitele Důtka ředitele školy počet celkem I. stupeň II. stupeň Celkem udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy za opakované neplnění úkolů a zapomínání pomůcek, nevhodné chování ke spolužákům, nevhodné a drzé chování k vyučujícím, krádež větší částky peněz, pití alkoholu na školním výletu Vyhodnocení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola měla 10 integrovaných žáků, z toho 1 se sluchovým postižením, 1 s tělesným postižením, 1 s kombinovaným postižením 7 s vývojovými poruchami učení. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, v případě potřeby s individuálním přístupem podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni i slovně. Každý integrovaný žák má 1 2 hodiny týdně reedukaci.

7 13. Spolupráce s PPP Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě je na dobré odborné úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem DUHA ve Zlíně. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. 14. Aktivity v rámci školních činností ve školním roce 2010/ /2010 Mše svatá na zahájení školního roku Den církevních škol Mutěnické vinařské dny vystoupení Holúbku Památník Velké Moravy exkurze žáků 9. ročníku ( 17 ) Knihovnická lekce Pohádky našeho kraje Městská knihovna Fr. Kožíka 18 žáků 2. ročníku Výstava obrazů návštěva galerie na Panském domě 4.,6. a 9. ročník ( 53 žáků ) Přednáška o partnerských vztazích na DDM 21 žáků 8. ročníku Den bez aut akce města na Masarykově náměstí žáci I. stupně Příběhy včelích medvídků divadelní představení ročník ( 54 žáků ) Knihovnická lekce dílo Astrid Lindgrenové 18 žáků 3. ročníku Duchovní obnova zaměstnanců školy na Velehradě Fotbalový turnaj O pohár starosty města Otrokovice 9 žáků 8. a 9. roč. 10/2010 Dopravní výchova 17 žáků 4. ročníku Předplatné mladého diváka Slovácké divadlo v Uh. Hradišti 12 žáků II. st. Ústřední kolo Svatováclavské révy v Lubině 3 žáci ze 3., 5. a 9. roč. 1. místo a 2x 3. místo Drakiáda na Úlehlách účast asi 50 dětí Modlitba Růžence žáků a pedagogů ve farním kostele Seminář pro pedagogy Práce s interaktivní tabulí Vystoupení Holúbku na 10. výročí OS Beruška Filmové představení Kuky se vrací žáci I. stupně Zájezd do Osvětimi a Krakova 10 žáků 8. a 9. roč. 11/2010 Školní kolo recitační soutěže ŠD Mrazík lední revue ve Zlíně 30 žáků 1. a 4. ročníku Orion Cup ve florbale v Uh. Brodě 16 žáků z roč. Futsalová liga v Malenovicích 9 žáků roč. postup do 2. kola Okrskové kolo recitační soutěže ŠD Děkanátní pouť na Velehrad modlitba desátku Růžence žáci a zaměstnanci naší školy Bible a my okresní kolo soutěže 5 žáků z ročníku 2 postupující do ústředního kola Kateřinský jarmark v Uh. Brodě žáci připravili v průběhu měsíce října a 7

8 8 listopadu výrobky, které pak sami prodávali Vystoupení souboru Holúbek na Kateřinském jarmarku Dějepisná olympiáda školní kolo 9 žáků II. stupně 3 postupující 12/2010 Perníčky 2010 předvánoční dílny lidových řemesel v MJAK Futsalová liga ve Veselí nad Moravou 7 žáků 6. a 7. ročníku Den otevřených dveří s adventními dílnami na Jirchářské i na Máji Výtvarná soutěž O logo knihovny Fr. Kožíka posláno 8 prací, 3 ocenění Misijní bazárek prodej výrobků žáků před brodskými kostely Došli jsme k vám na koledu vystoupení DFS Holúbek a Olšavěnka v DK - 30 dětí 2. a 3. ročníku Adventní večer KZŠ na DK v Uh. Brodě vystoupení souboru Holúbek Přednáška Ing. Veselého o betlémech pro žáky I. stupně Vánoční koledování společné zpívání koled žáků I. stupně Předvánoční mše sv. ve farním kostele 01/2011 Živý betlém v Uherském Brodě Školní kolo recitační soutěže 12 žáků z I. stupně a 8 žáků II. stupně Futsalová liga ve Vlčnově 8 žáků ročníku Jak se bubnuje na princezny divadelní představení Slováckého divadla - 45 žáků ročníku Pololetní mše sv. ve farním kostele Největší galerie znaků měst a obcí z odpadových materiálů o vytvoření světového rekordu se přičinili i žáci 4. ročníku svým znakem Uherského Brodu Na velkomoravském Veligradě výtvarná a literární soutěž žáci 9. ročníku místo 02/2011 Zápis do 1. třídy 14 dětí přijatých, 4 povolené odklady PŠD Dějepisná olympiáda v Uh. Hradišti 3 žáci 2 postupující do KK Ústřední kolo soutěže Bible a my 2 žákyně z 5. a 6. ročníku Bruslení pro všechny žáky na zimním stadionu v Uh. Brodě Filmové představení Letopisy Narnie 60 žáků II. stupně Okresní kolo olympiády v NJ 2 žáci z 8. a 9. ročníku Školní kolo Pythagoriády všichni žáci II. stupně 5 postujících do OK Okrskové kolo v halové kopané v Bojkovicích 9 žáků ročníku 1. místo - postup do OK Okrskové kolo recitační soutěže na DDM v Uh. Brodě 12 žáků 2x 1. místo, 2x 2. místo, 3. místo z celkového počtu 151 recitátorů Okresní kolo olympiády v AJ 4. místo Okresní kolo dějepisné olympiády 3 žáci ročníku 5. a 6. místo a postup do KK Okresní finále v halové kopané ve Starém Městě 9 žáků roč. 1. místo - postup do KK Zpěváček soutěž malých zpěváků lidových písní děti z Holúbku 03/2011 Výtvarná soutěž vyhlašovaná ZŠ Sv. Rodiny v Bratislavě, které zúčastnili žáci 3., 4., 6. a 9. třídy. Téma: Slovom o Tvoje láske 2. místo Mše sv. na Popeleční středu ve farním kostele Křížová cesta za žáky, učitele i rodiče ve farním kostele Matematický klokan v kategorii Klokánek 1. místo zisk plného počtu bodů

9 Přehlídka souborů Uherskobrodska soubor Holúbek Pohádkové čtení program v MK Fr. Kožíka pro žáky 4. ročníku ( 14 ) Pythagoriáda okresní kolo ve Starém Městě 5 žáků ze ročníku Krajské kolo v halové kopané v Luhačovicích 9 žáků ročníku skvělé 3. místo Okresní kolo olympiády v ČJ v Uh. Hradišti 2 žáci z 6. a 8. ročníku Okresní kolo recitační soutěže v Uh. Hradišti 3 žákyně I. stupně 1. místo a zvláštní ocenění 04/2011 Krajské kolo Dějepisné olympiády 2 žáci 8. a 9. ročníku Okresní kolo matematické olympiády ve Starém Městě 5 žáků ročníku Krajské kolo zeměpisné olympiády Velikonoční dílny na DDM 30 žáků 1. a 2. ročníku Velikonoční dílny v EC Chrpa 48 žáků ročníku Staré pověsti české program v MK Fr. Kožíka 16 žáků 4. ročníku Den Země akce na Masarykově náměstí žáci ročníku Koncert pro Japonsko vystoupení souboru Holúbek Soutěž Poznej svoje město 3 žáci 5. ročníku Krajské kolo recitační soutěže 05/2011 Soutěž mladých cyklistů v Uh. Hradišti 8 žáků z 6. a 8. ročníku, 2. a 4. místo Recitál Lubomíra Brabce žáci 9. ročníku Památník Velké Moravy ve Staré Městě + Slovácké muzeum v Uh. Hradišti exkurze pro žáky 7. ročníku Akademie k 5. výročí vzniku naší školy účinkovali téměř všichni žáci školy Výlet 5. třídy do Olomouce Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku na téma Vztahy a láska Výlet 6. třídy do Rožnova pod Radhoštěm 06/2011 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku průkaz mladého cyklisty Filmové představení Čertova nevěsta pro žáky I. stupně ke Dni dětí Film Lidice 8. a 9. ročník Přebor Uherskobrodska v plavání 20 žáků I. stupně 2. místo, 3. místo Výlet a exkurze 9. třídy do Prahy Výlet 4. třídy do Modré a Velehradu O pohár starosty města Uherský Brod soutěž v atletice pro žáky I. stupně 8 žáků z ročníku 2. místo, 3. místo a celkové 8. pořadí z 19 škol Cykloexkurze ve Vlčnově žáci 9. ročníku Výlet třídy k prameni Olšavy Výlet 7. třídy do Vídně Vystoupení zahraničních lidových souborů v MJAK 33 žáků 6. a 7. třídy Filmové představení Piráti z Karibiku pro žáky II. stupně Plavání v CPA Delfín pro všechny žáky i učitele Slavnostní ukončení školního roku mše sv. ve farní kostele 15. Školská rada, Sdružení rodičů Projednává aktuální témata týkající se školy, žáků, učitelů, rodičů, jejich žádosti finančního a organizačního charakteru, je nápomocná při vytváření spolupracujícího, přátelského a bezpečného prostředí školy. 9

10 16. Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. vědomostní Olympiáda v AJ okresní kolo Martin Fornůsek, 9. tř. 4. místo Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Martin Fornůsek, 9. tř. 5. místo Doroty Hermanová, 8. tř. 6. místo Matematická olympiáda okresní kolo Vojtěch Jochim, 7. tř. 9. místo sportovní Halová kopaná okresní kolo družstvo tř. 1. místo krajské kolo družstvo tř. 3. místo Přebory v plavání Uherskobrodska Denisa Dokupilová, 1. tř. 2. místo - družstvo 1. třídy 3. místo ve štafetě Atletická soutěž žáků I. stupně skok daleký Regina Flekačová, 5. tř. 2. místo - skok z místa František Šobáň, 2. tř. 3. místo jiné Ústřední soutěž v přednesu Svatováclavská réva Zita Klimčíková, 5. tř. 1. místo - Robert Goldmann, 3. tř. 3. místo - Monika Lisoňková, 9. tř. 3. místo Na velkomoravském Veligradě Helena Škrdlíková, 9. tř. 1. místo - Monika Lisoňková, 9. tř. 2. místo - Marie Dubská, 9. tř. 3. místo Recitační soutěž oblastní kolo Mirjam Lisoňková, 3. tř., Terezie Goldmannová, 4. tř. a Zita Klimčíková, 5. tř. postup do KK; Monika Lisoňková, 9. tř. získala diplom bez dalšího postupu Postup souboru Holúbek do celostátní přehlídky DFS v Jihlavě 17. Přijímací zkoušky V tomto školním roce absolvovalo 17 žáků: Gymnázia 5 žáků Střední školy 8 žáků Učební obory 4 žáci Jedna žákyně 5. ročníku byla přijata na víceleté gymnázium. 18. Školní družina při Katolické ZŠ UH. Brod Počet oddělení: 2 (každé má svoji vlastní třídu) první oddělení děti z 1. a 3. třídy 10

11 druhé oddělení děti z 2., 4. a 5. třídy Počet dětí pravidelně navštěvujících ŠD: Počet dětí nepravidelně navštěvujících ŠD: podle potřeb dětí) 58 celkem 11 (číslo bylo během roku mírně pohyblivé Provoz družiny: od pondělí do pátku: ranní družina... 6:30 7:45 hod odpolední družina.11:40 16:30 hod Vzdělávací cyklus na 5 let (naši ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy). Časový plán pětiletý. Obsah vzdělávacího programu pro ŠD navazuje na obsah ŠVP I. stupně. Svým programem navazujeme na vědomosti i dovednosti žáků získávaných při výuce, dále je rozvíjíme a prohlubujeme (inspirace tematickými celky školy). Vzdělávání ve ŠD se však zásadně liší od výuky ve vyučování. Naší školní družiny se obsahově týká okruh Člověk a jeho svět. V letošním školním roce jsme poprvé postavili roční plán obou oddělení na společném celoročním projektu pod názvem Desatero Božích přikázání. Cílem projektu bylo seznámit děti s Desaterem (každý měsíc jedno přikázání) formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie s ohledem na individuální zvláštnosti, pokusit se o jeho poznání a pochopení. Navíc jsme se snažili představit některé světce naše i z jiných zemí v souladu s příručkou pro kněze, katechety a animátory pro školní rok 2010/2011 (vydalo Centrum pro katechezi Olomouc). Konkrétní aktivity ŠD : Září Říjen - exkurze na hvězdárně v Uh. Brodě - chystáme se na Růžencovou pouť v našem městě (pečeme Rafaelo kuličky, tvoříme maxi družinový růženec z velkých barevných vatových koulí) - zdobení svíček netradičními metodami Svátek zesnulých 11

12 Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - školní a okrskové kolo v recitaci dětí ze školních družin (naše ŠD byla spolupořadatelem okrskového kola, kterého se zúčastnilo více než 80 recitátorů z okolních družin) - připravujeme se na advent (výroba advent. věnce), hovoříme o významu adv., v průběhu adventu pravidelně modlitba a četba z Dětské bible u rozžatých svící - účast na akci pořádné městem Uh. Brod Kateřinský jarmark (prodej výrobků zhotovených dětmi ze ŠD, dětmi ze školy či obětavými maminkami; výtěžek byl věnován potřebným na Ukrajinu) - družinové adventní dílničky pro děti i dospělé (společné předvánoční tvoření s ochutnávkou cukroví) - děti ze ŠD i ze školy se podílely na výrobě upomínkových předmětů a organizaci prodejní akce (prodávaly před kostely v Uh. Brodě a v Újezdci u Luhačovic po nedělních bohoslužbách a také na Kateřinském jarmarku na náměstí v Uh. Brodě viz listopad - vlastní výrobky, výtěžek byl odeslán na konto na Ukrajinu) - okrskové kolo výtvarné soutěže Paletka - výroba dárků pro děti, které půjdou k zápisu - prožíváme dobu postní ve školní družině - slavíme Svatý týden - velikonoční zvyky a tradice - výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - zapojili jsme se do programu k 5. výročí založení naší školy (videoprojekce: Otázky a odpovědi ) - okrskové kolo dopravní soutěže - celodružinová oslava Dne dětí - letos inspirovaná celoročním projektem Desatero (6 stanovišť s úkoly a odměnami) - okrsková sportovní olympiáda na stadionu Lapač v Uh. Brodě Úspěchy a ocenění dětí ze ŠD ve školním roce 2010/2011 LISTOPAD: okrsková recitační soutěž školních družin na DDM v Uherském Brodě, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích při celkovém počtu 87 dětí. cena poroty Dominik Ščuka ( 1. tř. ) 3. místo Mirjam Lisoňková ( 3. tř. ) 12

13 LEDEN: cena poroty okrskové kolo výtvarné soutěže Paletka, téma: zvířecí olympiáda Anna Kubáňová (3. tř.) KVĚTEN: okrskové kolo dopravní soutěže - mezi devíti zúčastněnými družinami vybojovalo naše čtyřčlenné družstvo 4. místo - absolutní vítězkou v soutěži děvčat se stala naše Alžběta Němečková ČERVEN: sportovní olympiáda školních družin na stadionu Lapač v Uh. Brodě 2. kategorie František Šobáň 3. místo ve skoku dalekém 2. kategorie Štěpán Bachůrek 3. místo v běhu na 50m 3. kategorie Klára Mikulcová 2. místo v běhu na 50m 19. Školní klub Rozvíjet svoje dovednosti a znalosti mohli žáci v široké nabídce kroužků ŠK: Holúbek I, II, přípravka a muzika, Sborový zpěv, Hra na kytaru, Tvořivá výtvarka, Angličtina hrou, Anglická konverzace, Matematický kroužek, Čeština jinak, Fyzikální praktika, Chemický kroužek, Mariánská družinka, Dramatický kroužek, Fotbal, Zdravotní TV, Logopedická prevence, Novinářský kroužek, Zábavná informatika. Celkem kroužky ŠK navštěvovalo 96 žáků. 13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje školy Úplný název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě IZO: 651015227 Sídlo: Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod E-mailová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE. za šk. rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE. za šk. rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE za šk. rok 2011/2012 OBSAH: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012:... 4 Vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Jirchářská 823, Uherský Brod

Jirchářská 823, Uherský Brod Minimální preventivní program Program prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok 2014/2015 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod Úvod Minimální preventivní program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více