Výroční zpráva o činnosti za školní rok O b s a h:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:"

Transkript

1 O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3. Východiska hodnocení školy strana 6 4. Údaje o počtu dětí strana 7 5. Personální zabezpečení strana 8 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění absolventů strana 9 7. Prevence sociálně patologických jevů strana Řízení školy strana Poradenské služby strana Údaje o průběhu a výsledku kontrol strana Úspěchy školy a žáků strana Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů strana Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a žáky strana Mimoškolní aktivity strana Plnění učebních plánů a koncepce školy strana Trend dalšího vývoje strana Prezentace školy na veřejnosti strana Základní údaje o hospodaření školy strana Schvalovací doložka strana 18 Přílohy: Seznam zaměstnanců a jejich zařazení Finanční vypořádání dotací z Libereckého kraje Přehled hospodaření příspěvkové organizace Akce školy, prezentace školy v tisku, ocenění Přílohy strana Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 2

2 1. Základní údaje o škole a jejím vedení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Druh školy: Sad 5. května 130 / I, Cvikov příspěvková organizace Město Cvikov základní Datum zařazení do sítě: , změny , a Kontakt: telefon: , Vedení školy: Jméno a příjmení funkce Ivo Čeřovský, ředitel školy Miroslav Novotný zástupce ŘŠ Titul Mgr. Mgr. Datum jmenování Jmenován 1. srpna 1996 Jmenován 1. srpna 2005 Školská rada: Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje Andrea Formánková předsedkyně Dagmar Slánská Ing. rodiče Kateřina Kovalevová Petra Stránská Mgr. Lenka Vodenková Mgr. pedagogické pracovníky Miroslav Novotný Mgr. Marta Studničná Šárka Jakobi Mgr. zřizovatele Jaroslav Švehla JUDr. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 3

3 Charakteristika školy z hlediska kapacity, účelnosti a vybavení, technický stav Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace může nabízet předškolní vzdělávání, vzdělávání na I. i II. stupni, stravování a mimoškolní výchovu. Svou činnost vymezenou Zřizovací listinou z a Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vyvíjí ve čtyřech budovách: Č. Pracoviště Vymezení činnosti Kapacita 1 Sad 5. května 130/I, Cvikov Vedení školy, 4. ročník, II. stupeň I. stupeň (1. 5. ročník) 2 Nerudova 300, Cvikov školní družina 630 žáků 75 žáků 3 Jiráskova 95, Cvikov školní jídelna, vývařovna 630 jídel 4 Lindava 278 mateřské škola (1 oddělení), výdejna 20 dětí Zřizovací listina umožňuje škole v rámci doplňkové činnosti pořádat kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků a odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, stravovat zaměstnance jiných organizací, důchodce a ženy na mateřské dovolené, pronajímat nebytové prostory a provozovat tělovýchovná zařízení. K těmto činnostem ZŠ a MŠ Cvikov získala i živnostenské listy opravňující k podnikání. Ty bylo nutno aktualizovat s ohledem na změnu názvu organizace k K počátku školního roku 2012/2013 disponovala škola 19 samostatnými kmenovými učebnami a 10 odbornými učebnami, a to učebnami chemie fyziky, informatiky (1 na odl. pracovišti Nerudova 300, 1 ve školní budově v Sadu 5. května 130), anglického jazyka, německého jazyka, technických prací v suterénu školy, pracovních činností s výstavní síní, hudebnou multimediální učebnou, cvičnou kuchyní a ekologickou dílnou s interaktivní tabulí a 15 notebooky realizovanou z dotačního programu příhraniční spolupráce Cíl 3. Dále dvěma tělocvičnami (v Sadu 5. května a v Lindavě), ani jedna však rozměry nesplňuje podmínky pro soutěžní utkání míčových her, z kapacitních důvodů jsme pak nuceni část výuky realizovat v místní sokolovně, kterou spravuje DDM Cvikováček Cvikov. Odborné učebny jsou doplněny keramickou dílnou. Pro zajištění tělesné výchovy slouží kromě tělocvičen i venkovní sportoviště při ZŠ v Sadu 5. května 130 v roce 2007 rekonstruované školní hřiště s kurtem na plážový volejbal, hřištěm s umělou trávou, jež je možné využívat na basketbal, malou kopanou, házenou a tenis, kurtem na nohejbal a volejbal, dálkařským, vrhačským i výškařským sektorem a běžeckým oválem s umělým povrchem. Při ZŠ Nerudova 300 je menší hřiště s umělým povrchem na vybíjenou a basketbal a také s dálkařským sektorem. Školní hřiště u budovy Sad. 5. května 130 slouží dětem i široké veřejnosti, správcem je pan Radek Marciník, zaměstnanec zřizovatele. Z důvodu zajištění přístupu veřejnosti zde byl od dubna také zaměstnán další správce z řad pracovníků na veřejně prospěšné práce, který byl také zaměstnancem zřizovatele. Pro činnost školní družiny byla v provozu 2 samostatná oddělení sídlící v přízemí objektu v Nerudově ulici 300. K nim náleží kancelář vedoucí vychovatelky sousedící se skladem Školního mléka a kanceláří vedoucí odloučeného pracoviště. Zázemí školy doplňují kabinety a sborovny pro 1. a 2. stupeň. Pro řízení a správu školy je v provozu kancelář školy a ředitelna propojené se sborovnou a učebnou výpočetní techniky v hlavní budově vnitřní počítačovou sítí, která je napojena na internetovou síť, díky níž mohou naši žáci i jejich učitelé využívat výhod připojení zdarma. Jak budova v Sadu 5. května 130, tak objekt v Nerudově ulici 300 disponují místnostmi pro školníky a uklízečky. V přízemí hlavní budovy je rovněž služební byt školníka. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 4

4 Technický stav budov, v nichž vyvíjí činnost naše příspěvková organizace, je různý. Hlavní budova v Sadu 5. května zhodnocená třemi etapami rekonstrukce v letech je udržována z provozních prostředků zřizovatele formou pravidelné údržby a odstraňování závad plynoucích z běžného provozu. V období hlavních školních prázdnin proběhlo malování celé budovy včetně tělocvičny a přístavby. Akce to byla co se týká rozsahu značná, ale zhotovitel si s ní poradil bez problémů a i díky kvalitní práci zaměstnanců školy se vše stihlo včas uklidit a školu připravit na nový školní rok 2013/2014. Škody způsobené žáky řešíme dohodou o opravě se zákonnými zástupci, kteří ji následně sami zajistí, popřípadě uhradí. Po opravě střechy, která proběhla v roce 2009, uvolnilo Město Cvikov finanční prostředky na opravu sociálních zařízení v objektu ZŠ Nerudova 300. V rámci akce, která proběhla v letních měsících, a chod školy tak omezila pouze minimálně, byly provedeny opravy obkladů a dlažeb, instalovány sanitární prvky a vyměněna osvětlovací tělesa. Další velkou investicí byla v roce 2013 výměna oken a zateplení fasády včetně kompletní rekonstrukce vytápění, která zahrnovala výměnu plynových kotlů za nové a výměnu radiátorů včetně rozvodů. Tato investice byla možná díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí a vstřícnosti zřizovatele školy při uvolnění finančních prostředků na tuto akci. Škole to přinese značnou finanční úsporu a pro žáky větší kvalitu a pohodu při vzdělávání. Výuka žáků probíhá v učebnách vybavených nábytkem vyhovujícím novým hygienickým předpisům. Jak na budově ZŠ Nerudova, tak i v objektu ZŠ Sad 5. května byly instalovány nové velice kvalitní interaktivní tabule Triptich s dataprojektory, počítači se softwarem a připojením ke školní síti. Toto zařízení bylo pořízeno díky dotaci EU peníze do škol. V rámci I. etapy byly instalované interaktivní tabule v počtu šesti kusů na budovu Nerudova 300 a dalších šesti kusů na budovu Sad 5. května 130. V II. etapě se na konci školního roku 2011/2012 nainstalovaly další 3 tabule v budově Sad 5. května 130. Další 2 tabule byly pořízeny ve školním roce 2012/2013 do poslední chybějící kmenové třídy v budově Sad 5. května 130 a do učebny fyziky a chemie. Zbývá vybavit 2 třídy v budově Nerudova 300. V současnosti ale vedení školy musí počkat s vybavením I. stupně, protože je záměrem Města Cvikov prodat budovu bývalého Městského kulturního střediska, ve které je umístěná Základní umělecká škola. Ta by se v případě prodeje přestěhovala do budovy I. stupně a tím by dvě třídy musely přejít na budovu hlavní, tj. Sad 5. května 130. Do doby prodeje nebo změny rozhodnutí o prodeji výše zmiňované budovy MKS nebude vedení školy investovat do těchto dvou tříd. V budoucnosti se ale počítá s vybavením zbývajících kmenových tříd posledními dvěma interaktivními tabulemi. Průběžně je doplňováno i vybavení učeben výpočetní techniky. Zrušení státního programu podpory ICT na školách, z něhož bylo možné obměňovat počítačovou techniku i přispívat na připojení k internetu, znamená ale nutnost financování této kapitoly z prostředků poskytovaných zřizovatelem. Výdaje na ostatní investiční náklady jsou ministerstvem trvale snižovány, což vzhledem ke snižujícím se výkonům znamená nutnost vynakládání většiny prostředků především na nákup a obměnu fondu učebnic. Výraznou pomocí ve vybavení školy je realizace projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Škola eko?logicky!. V rámci tohoto projektu došlo k výměně oken v přístavbě školy (poslední část školy, která neprošla rekonstrukcí). Byla přemístěna odborná učebna dílen do nových prostor v suterénu školy a v uvolněné učebně byla vybudovaná ekologická učebna s nejmodernější počítačovou a výukovou technikou. Na střeše přístavby byl umístěn fotovoltaický panel a malá větrná elektrárna doplněná fototermickým panelem. Toto zařízení slouží jako názorná pomůcka k lepší představě využití a fungování tzv. zelené energie. Učebnu využívají žáci naší školy i k běžné výuce, jsou zde ale také organizovány semináře pro žáky škol sdružených ve svazku Schkola, který zahrnuje několik základních a mateřských škol českých i německých. Vleklé problémy přináší škole údržba objektu mateřské školy v Lindavě č.p. 278, kde sice byly učiněny kroky vedoucí k odizolování pláště budovy, v níž se objevuje vlhkost a s ní spojené plísně. Stavební zásah přinesl zlepšení u obvodového zdiva, vlhkost se však nadále objevuje na chodbě a v tělocvičně. Problém je řešen každoročním škrábáním vnitřní omítky, jejím ošetřením proti plísním a výmalbou. V roce 2009 zřizovatel uvolnil finanční prostředky na výměnu střešní krytiny, která již byla ve značně nevyhovujícím stavu. V nejbližší době bude nutné zajistit opravu fasády z důvodu bezpečnosti (opadávání omítky i kusů cihel). Dalším dlouhodobým problémem MŠ je nevyhovující stav pitné vody. V Lindavě není veřejný vodovod, proto je škola zásobována vodou z vlastní studny. Po povodních v roce 2010 byla studna Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 5

5 odbornou firmou vyčištěna a došlo ke zprovoznění stávajícího zařízení sloužícího k úpravě pitné vody. Po počátečních problémech (úpravna nebyla řadu let v provozu) zařízení funguje, rozbory vody jsou vcelku dobré, avšak nevyhovující pro účely pitné vody v MŠ. Proto je k pitným účelům dovážena voda balená a hotové nápoje ze školní jídelny. Situaci s pitnou vodou vyřeší nový vodovod, na který Město Cvikov získalo dotaci a bude do konce roku 2013 vybudovaný. Dojde k napojení školy a tím k odstranění velkého problému zásobování zařízení pitnou vodou. V současnosti je dětem v MŠ k dispozici zařízená herna s kobercem a linoleem, umyvadlem a skříní s novými přenosnými lehátky. Na mezipatře je umývárna, chodbové schodiště je pokryto zátěžovým kobercem. Pro zlepšení podmínek předškolního vzdělávání se snaží vedení školy zvelebovat vnitřní i vnější prostory zařízení, o čemž vypovídá i snaha o průběžné doplňování vybavení školky o hračky, pomůcky a literaturu. Problémy s vytápěním (elektrokotel) byly na začátku školního roku 2012/2013 vyřešeny novou kabeláží a opravou základní desky kotle. Údržbu kotle převzal autorizovaný technik pan Jaroslav Mareš. Ve školní jídelně a vývařovně v Jiráskově ulici 95 došlo o hlavních prázdninách ve školním roce 2011/2012 k rekonstrukci vzduchotechniky včetně strojovny. Zároveň byla provedena rekonstrukce podlahy a obkladů spojená s opravou odpadů a rekonstrukcí elektroinstalace. Tato akce byla finančně nákladná, ale zlepšila jak pracovní prostředí pro zaměstnance jídelny, tak také byly naplněny požadavky z kontrol Krajské hygienické stanice Liberec. V letních měsících školního roku 2012/2013 byla vymalovaná jídelna a přístupové schodiště včetně sociálního zařízení. 2. Organizace výchovy a vzdělávání Pedagogická rada ve Cvikově schválila jako základní vzdělávací program školy program Základní škola pro ročník. Tento vzdělávací program je schválen pod č. j / Ve školním roce však již bylo vyučováno ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Krok za krokem k cíli. Koordinátorkou ŠVP je Mgr. Gerlinda Laurincová a za jednotlivé vzdělávací oblasti zodpovídají jmenovaní vedoucí. Vedení školy jejich práci podporuje umožňováním účasti na akcích dalšího vzdělávání zaměřených na tuto problematiku. Od školního roku 2011/2012 byla za podpory vedení školy opět zavedena výuka německého jazyka jako povinného předmětu, který si žáci vybírají od 3. ročníku. Domníváme se, že v naší příhraniční oblasti je výuka německého jazyka prospěšná a že by měla být pro výuku německého jazyka větší podpora z MŠMT a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Znalosti německého jazyka mohou žáci využívat při účasti na společných projektech organizovaných v rámci Svazku škol: Schkola, zejména pak ve spolupráci s Mittelschule Jonsdorf. Zájem o studium německého jazyka se nám potvrdil i ve školním roce 2012/2013, kdy byla opět obsazena jedna skupina žáků studujících německý jazyk. V 7. a 8. ročníku škola nabízela výběr ze tří povinně volitelných předmětů a to z Německého jazyka, Mediální výchovy a Sportovních her. Do skupiny Sportovních her bývají zpravidla vřazeni i žáci, kteří na svém předchozím působišti druhý cizí jazyk nestudovali. Nabídku povinně volitelných předmětů rozšiřují v 9. ročníku předměty Astronomie, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. 3. Východiska hodnocení školy Hodnocení školy jako vzdělávací instituce má dvě základní roviny první je hodnocení vnitřní to je měřitelné jednak dosahovanými učebními výsledky našich žáků (s přihlédnutím k celé řadě specifik vzdělávání jednotlivých skupin žáků), výsledky našich žáků na jednotlivých odborných soutěžích a olympiádách, jednak úspěchem našich absolventů při přechodu na střední školy a SOU (i když zde dochází dlouhodobě ke zkreslování věrohodnosti úspěšnosti tím, že nabídka středních škol a učilišť výrazně převyšuje poptávku ze stran absolventů). K průběžnému hodnocení výsledků vzdělávání a meziročnímu srovnávání slouží na naší škole rovněž akce Leonardo da Cvikov, která spočívá v celoškolním testování ročníkových znalostí z hlavních předmětů, cenným zdrojem informací nám je i účast na testování Scio, které v tomto školním roce proběhlo v 6. a 9. třídách. Zde naši žáci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 6

6 zaznamenali výrazný úspěch, kdy mezi žáky šestých tříd a víceletých gymnázií ve všech třech kategoriích obsadili 1. místa ze všech testovaných v Libereckém kraji. V testování obecných studijních předpokladů měla nejlepší výsledek Alžběta Laurincová z 6.A, v testování českého jazyka Martin Lejsek z 6.B a v testování matematiky Barbora Wágnerová z 6.A. I z tohoto pohledu se jeví akce Leonardo jako prospěšná, protože umožňuje zapojit do testování žáky od 3. do 9. ročníku. Navíc naše žáky připravuje na testování v budoucnosti. Mimořádným pramenem jsou i dotazníková šetření mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy (v minulosti Mapa školy) a další autoevaluační nástroje, jak jsou uvedeny i ve Školním vzdělávacím programu Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov. Velkým přínosem je zapojení školy do projektu Autoevaluace v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.22/ , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Testování a zpracování výstupů pro školu provádí firma KUSTOD s.r.o. z České Lípy. Vnější hodnocení se částečně prolíná s problematikou úspěšnosti našich absolventů při přijímání na střední školy. Podstatně vyšší vypovídací hodnotu však má jejich úspěšnost v průběhu jednotlivých let studia. Nejširší a nejpřísnější vnější hodnocení však přinášejí rodiče našich žáků a žáci samí. Výrazným kontrolním vstupem je i na naší škole Školská rada, jejíž kompetence vymezuje Školský zákon. Její členové (jmenovitě uvedeni na str. 3) zastupují jak zájmy pedagogů, tak i zájmy rodičů a zřizovatele. Pro zachování komplexnosti hodnocení musí být vzaty v úvahu již vytvořené materiálně technické podmínky, aktivita školy v oblasti zkvalitňování stávajícího technického zázemí, její personální politika a činnosti směřující k dalšímu vzdělávání učitelů. Ne nepodstatnou veličinou jsou pak předpoklady našich žáků. To ostatně ukázalo testování Scio v 6. a 9. třídách. Z těch plyne, že je studijní potenciál žáků až na výjimky využíván optimálně. Testování nám ukázalo, že větší problém mají žáci s řešením úloh z matematiky. 4. Údaje o počtu dětí V tomto školním roce navštěvovalo (k ) 18 tříd celkem 376 žáků. Z toho 10 tříd ročníku 211 žáků Z toho 8 tříd ročníku 165 žáků Školní družina 2 oddělení 70 žáků Mateřská škola 1 oddělení 11 dětí Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace, čelí v duchu demografického vývoje již několik let úbytku žáků. Tento pokles je způsoben i trvale vysokým počtem žádostí o odklad povinné školní docházky ze strany zákonných zástupců a stěhováním rodičů za pracovními příležitostmi. Dalším faktorem je rozšíření spádové malotřídní školy v Kunraticích u Cvikova o 4. a 5. ročník. Situace by se v letošním roce měla stabilizovat a průměrný počet žáků na třídu by již neměl klesat, ale spíše narůstat. Počet dětí přihlášených k docházce do MŠ Lindava (předpokládaný stav 14 dětí) je na stejné úrovni předcházejícího roku. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 7

7 5. Personální zabezpečení 5.1 Počty pracovníků Údaje dle výkazu PO 1 04 (za čtvrtletí 2013) Přepočtené osoby průměrný stav 39,968 Fyzické osoby - průměrný stav 42 Z toho pedagogických pracovníků celkem 29 Přepočtený stav 27,879 Ostatních pracovníků 13 Přepočtený stav 11,034 Přehledy všech pracovníků se základními údaji viz příloha. 5.2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Kategorie Kvalifikovanost v % Studující Nekvalifikov. produktivního věku Nekvalifikovaní poproduktivního věku a těsně před dostudováním. Vedení školy 100 % I. stupeň ročník II. stupeň ročník 96,77 % Celková kvalifikovanost 98,38 % Řešení 100 % Podpora studia na PF (jak studujících, tak i zájemců o studium) a rozšiřování kvalifikace formou DVPP Komentář k vývoji kvalifikovanosti: Celková kvalifikovanost obou stupňů díky výše uvedené podpoře je na vysoké úrovni. Na I. stupni byla kvalifikovanost učitelů 100%. Na II. stupni byla nekvalifikovaná pouze 1 učitelka cizího jazyka s dlouholetou praxí a s výbornými výsledky. V současné době si již dokončuje vysokoškolské vzdělání v rámci podpory DVPP. Analýza aprobovanosti: Počet pracovníků Počet pracovníků Aprobace Aprobace vyučující / aprobovaně vyučující / aprobovaně Český jazyk 2 / 2 Matematika 3 / 1 Dějepis 1 /1 Fyzika 1 / 1 Přírodopis 2 / 2 Tělesná výchova 4 / 3 Rodinná výchova 2 / 0 Hudební výchova 1 / 0 Chemie 1 /1 Německý jazyk, PVP 2 / 2 Výtvarná výchova 3/ 1 Anglický jazyk, PVP 2/ 1 Pracovní činnosti 4 / 1 Zeměpis 3 / 0 Občanská nauka 4 / 2 1. stupeň 10 / 10 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 8

8 5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníkům, kteří mají zájem o akreditované formy DVPP, jsou pro další profesní rozvoj vytvářeny podmínky i přesto, že prostředků na tyto formy vzdělávání nebyl vždy dostatek. Vyhláška o soustavě krajských normativů pak předznamenala další snížení prostředků na ONIV, z nichž škola mj. hradí DVPP. V oblasti DVPP jsme spolupracovali s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a zejména Národním institutem pro další vzdělávání Praha, které je organizátorem vzdělávání zaměřeného na počítačové dovednosti, školský management a rozšiřování jazykových kompetencí. Další rozvoj přinesl již zmiňovaný projekt EU Peníze školám. Neaprobovanost výuky anglického jazyka řešíme podporou dalšího vzdělávání pedagogů v rámci vysokoškolské magisterského studia. 5.4 Nástup nových pracovníků Titul Jméno a příjmení Kvalifikace Příchod od : Zařazení JanUrban Uklízeč Mgr. Diana Herudková VŠ Učitelka I. st. Marek Jakobi SŠ Vychovatel ŠD 5.5 Ukončení pracovního poměru Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Důvod ukončení Zařazení Mgr. Boris Jakobi VŠ Ukončení dohodou Učitel Mgr. Martina Nehasilová VŠ Ukončení dohodou Učitelka Bc. Ľubica Strnádková VŠ Ukončení dohodou Učitelka MŠ Anna Límová Ukončení dohodou Kuchařka Mária Řeháková Ukončení dohodou Uklízečka 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení a proběhl zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2013/2014 s následujícími výsledky: Celkem se dostavilo k zápisu 54 rozhodnuto o odkladu školní docházky 10 přeřazeno na jinou školu 0 zapsané postižené děti 0 do 2 budoucích prvních tříd školy zařazeno celkem: 44 žáků Komentář: Nedostatečná školní zralost dětí, které se potýkají s problémy ve výslovnosti, komunikaci a základními neznalostmi (pravolevá orientace, tvary, barvy, určování množství ), na něž již poukázaly výsledky testů školní zralosti a pohovory u zápisu, je důvodem, proč je počet nastupujících žáků v posledních letech poměrně nízký. Posudky odborných lékařů a pedagogicko psychologických poradenských zařízení tuto skutečnost potvrdily a podepřely opodstatněnost žádostí zákonných Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 9

9 zástupců o odklad nástupu do 1. ročníku. Přesto byla u tohoto zápisu lepší situace, než v předešlých letech. 6.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledné výsledky vzdělávání uvádí tabulka, ke které je nezbytné dodat, že každý přehled musí být posuzován vzhledem k neexistenci centrálně stanovených evaluačních standardů a akceptaci určitého stupně subjektivity jako relativní a že žádný takový přehled nemůže postihnout hodnotovou orientaci žáků, schopnost aplikovat poznatky, specifikovat sociální kompetence. I to je důvod pro využívání služeb komerčních firem, které zabezpečují testování výsledků ve vzdělávání a o diagnostiku stavu kompetencí žáků se začínají snažit. Jimi zjištěné výsledky tak mohou posloužit nejen jako podnět k hledání nových strategií a postupů, ale rovněž jako důvod ke korekci vlastního hodnocení konkrétního žáka. třída Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy přehled počet žáků chování Důtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapců vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B I.stupeň třída počet žáků chování Důtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapců vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B II.stup Celkem za školu Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 10

10 Počet omluvených hodin: Počet neomluvených hodin: 92 Pozn. Počet neomluvených hodin se oproti minulému roku rapidně snížil a žádný žák jich neměl velké množství mimo jedné žákyně, která byla z problémové rodiny a celou záležitost vyřešily příslušné instituce. Také se snížil počet žáků neprospívajících, což vedení školy považuje za krok správným směrem. Je vhodné pečlivěji zvažovat, zda opakování ročníku konkrétního žáka má nějaký význam. 6.2 Umístění absolventů školy STŘEDNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, SOŠ SŠ uměleckořemeslná a oděvní, Liberec 17, Horská 2 OA a jaz. šk., Liberec, Šamánkova 1 Gymnázium, Česká Lípa, žitavská SŠ zahradnická a zem. A. E.Komerse, Děčín Libverda, Českolipská VOŠ skl. a SŠ, Nový Bor, Wolkerova gymnázium 3 VOŠ skl. a SŠ, Nový Bor, Wolkerova pedagogika 4 S zdrav. Š, Liberec, Kostelní 9 1 VOŠ a SŠ, Varnsdorf, Bratislavská SPSŠ, Česká Lípa, Pražská S les. a SOŠ soc., Šluknov, T. G. Masaryka Euroškola, Česká Lípa, Železničářská SOŠ a Gym. Liberec, Na Bojišti 15 1 ŠKODA AUTO, SOU stroj., Ml. Boleslav, tř. Václava Klementa Celkem: 23 STŘEDNÍ ŠKOLY UČEBNÍ OBORY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední odborná učiliště SOŠ, SOU a U, Česká Lípa, 28. října VOŠ skl. a SŠ, Nový Bor, Wolkerova VOŠ asš, Varnsdorf, Bratislavská SOŠ a Gym., Liberec, Na Bojišti15 1 SŠ lodní doprava, Děčín VI, Dělnická 15 1 SŠ zahradnická a zem. A. E. Komerse, Děčín Libverda, Českolipská Celkem: 14 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 11

11 STŘEDNÍ ŠKOLY UČEBNÍ OBORY NIŽŠÍ ROČNÍKY ŠK. ROK 2012/2013 Žáci vycházející z nižších ročníků SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října SŠ a Gym., Liberec, Na Bojišti 15 1 Celkem: 3 SUMÁŘ ŠK. ROK 2012/2013 Sumář Žáci vycházející z devátých tříd 37 Žáci vycházející z nižších ročníků 3 Celkem: Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 byla prevence sociálně patologických jevů realizována podle Minimálního preventivního programu, který zpracovala metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Simona Novotná. Prevence rizikového chování byla realizována prakticky ve všech vyučovacích předmětech, volnočasových aktivitách apod. Ve škole funguje školní žákovská samospráva, která mnohdy upozorní na problémové záležitosti ve škole a svojí činností také přispívá k prevenci rizikového chování. Dlouhodobě je zavedena schránka důvěry, do níž mohou žáci dávat své anonymní dotazy či připomínky, které následně řeší vedení školy. Škola nabízí řadu sportovních kroužků, ve kterých mohou žáci aktivně trávit svůj volný čas. Podobně v kroužcích keramiky a výtvarné výchovy mohou žáci uplatnit své schopnosti a účelně využít volna mimo vyučování. Škola také úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Cvikováček, kterému umožňuje využívat pro své kroužky tělocvičnu a další školní prostory a vybavení. Škola se také zúčastňuje velkého množství soutěží, ať už sportovních, vědomostních, nebo uměleckých. Naši žáci ve všech oblastech dosahují často velice pěkných výsledků. Nemalý význam má spolupráce s německou školou v Jonsdorfu a s dalšími školami v rámci svazku Schkola. Probíhá řada setkání, při nichž se žáci naší školy seznamují s žáky ze sousedního Německa a navazují neformální vztahy. Velkým přínosem je zapojení školy do projektu příhraniční spolupráce Cíl 3. Všechny projevy rizikového chování jsou řešeny vedením školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a všech zúčastněných pedagogů. V případě záškoláctví při větším počtu neomluvených hodin škola spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru. Ve školním roce 2012/2013 však nebyly řešeny žádné závažnější prohřešky. 8. Řízení školy V oblasti řízení je důsledně využíváno dělení kompetencí dle organizačního řádu a organizačního schématu. Nejužší vedení školy se nad řešením provozních problémů schází každý den, dle potřeby se koná schůze rozšířeného vedení, které zahrnuje zástupce všech úseků. Na tato setkání navazují porady jednotlivých úseků. Vyslovovat se k činnosti organizace tak mají zaměstnanci možnost i mimo pravidelně konané pedagogické rady. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 12

12 Člen rozšířeného vedení Mgr. Ivo Čeřovský Mgr. Miroslav Novotný Mgr. Martina Nehasilová Mgr. Jiřina Endtová Mgr. Vladimíra Hanischová Dagmar Modráčková Venuše Nováková Liběna Růžičková Zuzana Turková Zastupující Vedení školy Vedení školy 1. stupeň Výchovné poradenství 2. stupeň Mateřská škola Školní družina Správní zaměstnanci, ekonomika Školní jídelna 9. Poradenské služby Spolupráce s odbornými institucemi je na dobré úrovni. Pedagogicko psychologická poradenská zařízení poskytují škole kompletní servis potřebných odborných služeb a škola zajišťuje svými pedagogy individuální péči o žáky s rysy SPUCH. Ve školním roce 2012/2013 naše škola měla 4 integrované žáky na I. st. Zákonní zástupci žáků mohou využívat v průběhu celého školního roku konzultace s výchovnou poradkyní po osobní domluvě. Ta má k tomuto účelu upravený rozvrh se sníženým úvazkem. Výchovná poradkyně podává informace o možnosti využití dalších poradenských zařízení dle konkrétní situace. 10. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o kontrolách provedených ČŠI Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány a) KHS ve školním roce 2012/2013 byly ve škole provedeny tyto kontroly: 1 kontrola ve školních budovách, 1 kontrola ve školní jídelně, 1 kontrola ve školním bufetu Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 1 Školní kuchyně Nebyly zjištěny žádné nedostatky 2 Sad 5. května 130, Nerudova 300 Nebyly zjištěny žádné nedostatky 3 Školní bufet Bufet v pronájmu, vedení školy nebyly sděleny žádné závažné nedostatky Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 13

13 b) Kontrolu stavu a zabezpečení požární ochrany školy prováděl na základě smlouvy o činnosti p. Michal Wodwud bezpečnostní a požární technik. Cvičné poplachy vyhlášené v součinnosti s ním byly hodnoceny bez závad. Periodické kontroly koná pan Zdeněk Nigrin, pověřen funkcí preventista PO a CO. c) Kontrolu stavu tělocvičen a nářadí provádí pravidelně odborná firma závady byly ihned odstraněny. d) Provedena veřejnosprávní kontrola dle 13 odst. 1 Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na 15 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Všechny kontrolované oblasti hospodaření školy byly bez závad. Kontrolu provedlo Sdružení obcí Libereckého kraje kontrolor Alexandra Olaszová. e) Provedena tematická kontrola Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, územním odborem Česká Lípa, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Výsledek kontroly bez závad. 11. Úspěchy školy a žáků Sportovní soutěže Akce Kolo Reprezentace Umístění Pohár Rozhlasu Okres Starší žákyně 3. místo Liga škol atletika Okres Žáci třída 2. místo Atletický čtyřboj Okres Starší žákyně 1. místo Atletický čtyřboj Kraj Starší žákyně 3. místo McDonalds Cup, kopaná Okres Žáci a ročník účast Coca Cola Cup Celostat. Žáci II. stupně účast Floorbalový turnaj Okres II. stupeň mladší žáci 6. místo Floorbalový turnaj Okres II. stupeň starší žáci 3. místo Přespolní běh Okres Dívky ročník 5. místo Přespolní běh Okres Chlapci ročník 2. místo Přespolní běh Okres Dívky ročník 1. místo Běh Cvikovem Kraj Žáci I. i II. stupně účast Tradiční výborné výkony podali naši žáci na Běhu Cvikovem, kde se umístili na medailových pozicích. Dobře nás naši žáci reprezentovali i na dalších sportovních akcích. Školní atletická olympiáda se v tomto školním roce uskutečnila za zájmu široké veřejnosti. Tato událost se tak stala dalším pokusem o vtažení zejména rodičů do dění na naší škole. V okresním měřítku se nám dlouhodobě daří v kopané a atletice. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 14

14 Ostatní soutěže, přehlídky a kulturní akce Akce Kolo Reprezentace Umístění Literární a výtvarná soutěž Literární a výtvarná soutěž Okres Požární ochrana očima dětí 2. místo Okres Česko mýma očima účast Hasík Kraj Žáci 2. a 6. ročníků účast Finanční gramotnost Okres Žáci II. stupně účast Sbírka bílá pastelka Celos. I. a II. stupeň účast Novoroční koncert Mezin. Polsko - Bogatynia účast Recitační soutěž Okres Šimon Tichý 1. místo Recitační soutěž Kraj Šimon Tichý 2. místo Den pro ekologii Okres Lužické hory Horní Světlá 1. místo a 2. místo Na škole proběhla školní kola recitační soutěže, Matematické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády, Matematického klokánka, Biologické olympiády a dalších soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT. Jejich vítězové nás reprezentovali na okresních kolech. Mimo uvedený přehled byla realizována hudební a divadelní představení v divadle v Liberci, v Novém Boru a v místním Multikulturním centru Sever, žáci se zúčastnili některých výstav, Burzy středních škol či Knižního veletrhu v Liberci. Absolvovali řadu exkurzí, besed (např. i ve spolupráci s příslušníky Městské policie Cvikov, s dobrovolnými hasiči ve Cvikově i Městskou knihovnou Cvikov) a komponovaných hudebních pořadů. Velký ohlas mezi dětmi, pedagogy a rodiči mělo Pasování čtenářů, které se pomalu ale jistě stává již tradiční akcí vzešlou ze spolupráce školy a Městské knihovny. Naši druháci si připomněli svátek Halloween, který zakončili přespáním ve škole. Na 1. stupni se uskutečnily projekty Vítání podzimu, Rozsvícení vánočního stromu spojeného s prodejem výtvorů našich žáků, a to se zapojením veřejnosti. Děti z mateřské školy Lindava v souladu s naplňováním školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání shlédli divadelní představení a své dovednosti předvedli rodičům a prarodičům v rámci tematických besídek. 12. Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů a) účast v mezinárodních projektech V rámci Svazku škol Schkola pokračovala spolupráce s Mittelschule Jonsdorf (SRN), s níž jsme realizovali vzájemné žákovské výměny se záměrem prohlubování jazykového vzdělávání. S pedagogy a žáky uvedené školy jsme realizovali mezinárodní projekty žáků 9. ročníku ve Cvikově a Jonsdorfu zakončené společnou prezentací skupinových prací v Jonsdorfu. Žáci se účastnili i společných exkurzí, mezi nimiž největší ohlas zaznamenaly návštěvy Žitavy a Drážďan a workshop na téma ochrany lesa a klimatu Prima Klima realizovaný v Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal. V měsíci březnu se uskutečnil Česko Německý lyžařský výcvikový kurz v Bedřichově. Tento kurz byl z 50% hrazen z projektu příhraniční spolupráce s německou školou v Jonsdorfu. Úspěšně pokračoval mezinárodní projekt příhraniční spolupráce v rámci Cíle 3, kdy jsme využili vybudované ekologické učebny k setkávání partnerských škol. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 15

15 b) účast v celorepublikových programech Žáci 1. stupně byli úspěšní i v projektu Zdravé zuby a Pásovec. Oblíbená je mezi nimi i akce pořádaná tradičně s Policií ČR Jezdíme s úsměvem. Aktivně spolupracujeme na sbírkové akci Život dětem a Bílá pastelka. Opakovaně jsme se zapojili i do charitativní akce Šance, která se zaměřuje na pomoc zneužívaným dětem a sociálně znevýhodněné mládeži. Také jsme podpořili sbírku Život dětem. c) účast v regionálních programech ZŠ a MŠ Cvikov se zúčastnila i Dne pro ekologii, který pořádala CHKO Lužické hory a který vyvrcholil vernisáží výtvarných prací, mezi nimiž byla i díla našich žáků, a zábavně naukovým dnem v novoborském městském parku. Zde jsme byli úspěšní a získali i přední umístění. K prohlubování vědomostí žáků v oblasti první pomoci slouží naše tradiční účast v Helpíkově poháru, který vyvrcholil krajským finále v Jablonci nad Nisou. Opět jsme se zapojili ve spolupráci s ZHS do projektu HASÍK, který je určen pro žáky 2. a 6. ročníků a vyvrcholil exkurzí do hasičské zbrojnice v České Lípě. 13. Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a žáky Škola jako samostatný právní subjekt vždy plně respektovala a nadále bude respektovat oprávněné zájmy pracovníků a žáků školy. V oblasti péče o pracovníky, v souladu s platnou legislativou, zabezpečila všechny předepsané formy protipožární a protiúrazové prevence, zajistila formou rozšíření platných pojistných smluv rozšíření forem pojištění pracovníků a žáků. Vedení školy rozhodlo o rozšíření pojistných smluv na zahraničí. Jedná se hlavně o cesty našich žáků a učitelů do sousedního Německa, kde se v rámci mezinárodní spolupráce zúčastňujeme řady projektů a setkávání. Formou samostatných nařízení ředitele je řešena otázka poskytování osobních ochranných prostředků. Čerpání prostředků FKSP na rekreaci a rehabilitaci pracovníků školy a příspěvek na stravování byly ponechány ve stejných relacích. V oblasti BOZP jsme se zaměřili na postupné odstraňování závad zjištěných při preventivních kontrolách a doplňování předepsané dokumentace tak, jak ji vyžadují nové právní normy přijaté i v souvislosti s naším vstupem do EU. V oblasti péče o žáky byla striktně dodržována všechna legislativní opatření. V knize úrazů bylo zapsáno celkem 24 úrazů, z toho 12 bylo registrováno. Při žádném nedošlo k pochybení ze strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech případech byla na vině neopatrnost. Z celkového počtu registrovaných bylo odškodněno13. Na odškodnění bylo vyplaceno celkem ,- Kč. 14. Mimoškolní aktivity a) Školní družina Ke konci tohoto školního roku disponovala škola 2 odděleními. Školní družina má k dispozici veškerou potřebnou audiovizuální techniku, využívala videotechniku i sportoviště školy (jak venkovní, tak i tělocvičnu). Školní družina má řadu kvalitních stolních her. V rámci ŠD pokračovaly v činnosti výtvarný kroužek a kroužek pohybových her. b) Účast na soutěžích - uvádí samostatný bod této zprávy (č. 10). Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 16

16 c) Nadstandardní nabídka školy V souladu se zřizovací listinou nabízela škola svým žákům následující aktivity - základy keramické práce, florbalový kroužek florbalová liga, kroužek basketbalu, výtvarný kroužek, doučovací skupiny, kroužky anglického i německého jazyka a internetový klub. K využití mimo vyučování tak slouží i učebna výpočetní techniky a multimediální učebna. V prostorách školy se konají i kurzy pro veřejnost. Škola poskytuje prostory i pro činnost kroužků DDM Cvikováček i místních sportovních oddílů. Jedná se zejména o bezplatný pronájem tělocvičny a školního hřiště na aktivity pořádané pro děti a zpoplatněný pronájem pro ostatní zájemce z řad veřejnosti. 15. Plnění učebních plánů a koncepce školy Výuka probíhala podle učebních plánů příslušných vzdělávacích programů, viz bod 3. zprávy, bez výraznějších narušení. Základní myšlenka dlouhodobé vzdělávací koncepce školy byla naplňována - škola poskytovala vzdělávání všem skupinám žáků spádové oblasti - jak žákům talentovaným, tak převažující skupině žáků, jejichž zájmy se ještě nevyhranily, i žákům s diagnostikovaným postižením. 16. Trend dalšího vývoje Jako základní a neměnný výkonový ukazatel je nutno chápat počet žáků ve třídách, tomu pak musíme podřídit i organizaci výuky ve školním roce. Celostátní trend ve volbě výuky cizího jazyka stále preferuje angličtinu. Vzhledem k poloze města a rozvoji spolupráce v rámci Svazku škol Schkola by ale bylo chybou nevyužít možností výuky německého jazyka. Proto je již několik let žákům nabízena možnost studia němčiny jako druhého cizího jazyka. Pro podchycení zájmu o němčinu a spolupráci s partnery na německé straně hranice jsou pro žáky otevírány nepovinné hodiny německého jazyka v nižších ročnících a povinně volitelný předmět od 7. ročníku. Ve školním roce 2011/2012 se po 8 letech opět výuka němčiny jako povinného jazyka obnovila. Zájem o tento cizí jazyk projevilo 10 žáků a vedení školy bude výuku tohoto cizího jazyka dále podporovat. I v následujícím školním roce se podařilo naplnit skupinu německého jazyka a potvrdilo se, že o tuto výuku je mezi žáky a rodiči skutečně zájem. Požadavek na rozvoj počítačové gramotnosti populace podporuje zavedení Informatiky jako povinného předmětu od 6. ročníku v minulosti, při postupném přecházení na školní vzdělávací program již od 5. ročníku ve školním roce 2011/2012. Výraznou změnou a modernizací forem výuky byl nákup a instalace interaktivních tabulí včetně počítačů a napojení do školní sítě ve většině kmenových tříd. Ve školním roce 2012/2013 měla škola k dispozici 16 kompletů interaktivních tabulí, 6 v budově I. stupně a 10 v hlavní budově. Na dovybavení všech kmenových tříd budou tedy ještě chybět 2 interaktivní tabule na I. stupni, které zamýšlíme v nejbližší době dokoupit. Otázkou ale stále zůstává možnost přesunu Základní a umělecké školy Cvikov do budovy Nerudova 300, jak již bylo popsáno výše. Již teď ale můžou žáci a učitelé naší školy využívat další 2 interaktivní tabule v ekologické dílně a ekologické učebně, které byly pořízeny z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. V obou budovách jsou také dvě multimediální učebny, které lze rovněž využívat k interaktivní výuce. Již zmíněná realizace školního vzdělávacího programu klade zvýšené požadavky na vyučující, ať už při dalším vzdělávání, tak při volbě moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji kompetencí žáků tak, jak je stanoví Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 17. Prezentace školy na veřejnosti Aktivity školy se vedení školy i její zaměstnanci snaží veřejnosti přibližovat prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova, místního rozhlasu a Českolipského deníku. Akce školy s přeshraničním rozměrem neušly pozornosti tisku ze sousedního Německa. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 17

17 18. Základní údaje o hospodaření školy a) Komentář k vyúčtování rozpočtu MěÚ Cvikov za rok 2012 v příloze zprávy b) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v příloze zpráv 19. Schvalovací doložka Výroční zpráva byla projednána na zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizaci dne a následně schválena. Za ŠR při ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov Ve Cvikově dne Andrea Formánková, předsedkyně Ve Cvikově dne 11. října 2013 Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 18

18 Seznam zaměstnanců a jejich pracovní zařazení 2012/2013 Vedení školy Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Mgr. Miroslav Novotný zástupce ředitele Mgr. Martina Nehasilová vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jiřina Endtová výchovná poradkyně Třídní učitelé Mgr. Diana Herudková 1. A Mgr. Ivana Žáková 1. B Mgr. Michaela Hokrová 2. A Mgr. Alena Jelínková 2. B Mgr. Jana Nečasová 3. A Mgr. Simona Novotná 3. B Mgr. Gerlinda Laurincová 4. A Mgr. Jarmila Růžičková 4. B Mgr. Martina Nehasilová 5. A Mgr. Lenka Vodenková 5. B Mgr. Lucie Votýpková 6. A Mgr. Václav Savka 6. B Mgr. Andrea Vojtěchová Jakobi 7. A Mgr. Mgr. Jiřina Endtová 7. B Ing. Dana Chourová 8. A Mgr. Vladimíra Zenková 8. B Mgr. Irena Knejflová 9. A Mgr. Ivana Jakubová 9. B Dagmar Modráčková MŠ Lindava Učitelé bez třídnictví Mgr. Boris Jakobi Mgr. Petra Stránská Martina Gőtlichová Mgr. Jiří Walter Mgr. Přemysl Šťástka Lubica Strnádková správce počítačové sítě MŠ Lindava Školní družina Venuše Nováková vedoucí vychovatelka Marek Jakobi vychovatel THP Liběna Růžičková ekonomka Věra Linhartová hospodářka Zdeněk Nigrin školník (Sad 5. května) Josef Jakub školník (Nerudova 300) Marie Čechová uklízečka (Sad 5. května) Jan Urban uklízeč (Sad 5. května) Ivana Trčová uklízečka (Nerudova 300) Jana Dolenská uklízečka (MŠ Lindava) Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 19

19 Školní jídelna Zuzana Turková vedoucí ŠJ Pavlína Kotěborská vedoucí kuchařka Jitka Mlázovská kuchařka Veronika Šušková pomocná kuchařka Štěpánka Šaldová úklid + pomoc. v kuchyni Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Michaela Walterová učitelka Mgr. Monika Tučková učitelka Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 20

20 Výroční zpráva o činnosti za školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 21

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více