Výroční zpráva o činnosti za školní rok O b s a h:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:"

Transkript

1 O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3. Východiska hodnocení školy strana 6 4. Údaje o počtu dětí strana 7 5. Personální zabezpečení strana 8 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění absolventů strana 9 7. Prevence sociálně patologických jevů strana Řízení školy strana Poradenské služby strana Údaje o průběhu a výsledku kontrol strana Úspěchy školy a žáků strana Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů strana Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a žáky strana Mimoškolní aktivity strana Plnění učebních plánů a koncepce školy strana Trend dalšího vývoje strana Prezentace školy na veřejnosti strana Základní údaje o hospodaření školy strana Schvalovací doložka strana 18 Přílohy: Seznam zaměstnanců a jejich zařazení Finanční vypořádání dotací z Libereckého kraje Přehled hospodaření příspěvkové organizace Akce školy, prezentace školy v tisku, ocenění Přílohy strana Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 2

2 1. Základní údaje o škole a jejím vedení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Druh školy: Sad 5. května 130 / I, Cvikov příspěvková organizace Město Cvikov základní Datum zařazení do sítě: , změny , a Kontakt: telefon: , Vedení školy: Jméno a příjmení funkce Ivo Čeřovský, ředitel školy Miroslav Novotný zástupce ŘŠ Titul Mgr. Mgr. Datum jmenování Jmenován 1. srpna 1996 Jmenován 1. srpna 2005 Školská rada: Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje Andrea Formánková předsedkyně Dagmar Slánská Ing. rodiče Kateřina Kovalevová Petra Stránská Mgr. Lenka Vodenková Mgr. pedagogické pracovníky Miroslav Novotný Mgr. Marta Studničná Šárka Jakobi Mgr. zřizovatele Jaroslav Švehla JUDr. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 3

3 Charakteristika školy z hlediska kapacity, účelnosti a vybavení, technický stav Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace může nabízet předškolní vzdělávání, vzdělávání na I. i II. stupni, stravování a mimoškolní výchovu. Svou činnost vymezenou Zřizovací listinou z a Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vyvíjí ve čtyřech budovách: Č. Pracoviště Vymezení činnosti Kapacita 1 Sad 5. května 130/I, Cvikov Vedení školy, 4. ročník, II. stupeň I. stupeň (1. 5. ročník) 2 Nerudova 300, Cvikov školní družina 630 žáků 75 žáků 3 Jiráskova 95, Cvikov školní jídelna, vývařovna 630 jídel 4 Lindava 278 mateřské škola (1 oddělení), výdejna 20 dětí Zřizovací listina umožňuje škole v rámci doplňkové činnosti pořádat kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků a odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, stravovat zaměstnance jiných organizací, důchodce a ženy na mateřské dovolené, pronajímat nebytové prostory a provozovat tělovýchovná zařízení. K těmto činnostem ZŠ a MŠ Cvikov získala i živnostenské listy opravňující k podnikání. Ty bylo nutno aktualizovat s ohledem na změnu názvu organizace k K počátku školního roku 2012/2013 disponovala škola 19 samostatnými kmenovými učebnami a 10 odbornými učebnami, a to učebnami chemie fyziky, informatiky (1 na odl. pracovišti Nerudova 300, 1 ve školní budově v Sadu 5. května 130), anglického jazyka, německého jazyka, technických prací v suterénu školy, pracovních činností s výstavní síní, hudebnou multimediální učebnou, cvičnou kuchyní a ekologickou dílnou s interaktivní tabulí a 15 notebooky realizovanou z dotačního programu příhraniční spolupráce Cíl 3. Dále dvěma tělocvičnami (v Sadu 5. května a v Lindavě), ani jedna však rozměry nesplňuje podmínky pro soutěžní utkání míčových her, z kapacitních důvodů jsme pak nuceni část výuky realizovat v místní sokolovně, kterou spravuje DDM Cvikováček Cvikov. Odborné učebny jsou doplněny keramickou dílnou. Pro zajištění tělesné výchovy slouží kromě tělocvičen i venkovní sportoviště při ZŠ v Sadu 5. května 130 v roce 2007 rekonstruované školní hřiště s kurtem na plážový volejbal, hřištěm s umělou trávou, jež je možné využívat na basketbal, malou kopanou, házenou a tenis, kurtem na nohejbal a volejbal, dálkařským, vrhačským i výškařským sektorem a běžeckým oválem s umělým povrchem. Při ZŠ Nerudova 300 je menší hřiště s umělým povrchem na vybíjenou a basketbal a také s dálkařským sektorem. Školní hřiště u budovy Sad. 5. května 130 slouží dětem i široké veřejnosti, správcem je pan Radek Marciník, zaměstnanec zřizovatele. Z důvodu zajištění přístupu veřejnosti zde byl od dubna také zaměstnán další správce z řad pracovníků na veřejně prospěšné práce, který byl také zaměstnancem zřizovatele. Pro činnost školní družiny byla v provozu 2 samostatná oddělení sídlící v přízemí objektu v Nerudově ulici 300. K nim náleží kancelář vedoucí vychovatelky sousedící se skladem Školního mléka a kanceláří vedoucí odloučeného pracoviště. Zázemí školy doplňují kabinety a sborovny pro 1. a 2. stupeň. Pro řízení a správu školy je v provozu kancelář školy a ředitelna propojené se sborovnou a učebnou výpočetní techniky v hlavní budově vnitřní počítačovou sítí, která je napojena na internetovou síť, díky níž mohou naši žáci i jejich učitelé využívat výhod připojení zdarma. Jak budova v Sadu 5. května 130, tak objekt v Nerudově ulici 300 disponují místnostmi pro školníky a uklízečky. V přízemí hlavní budovy je rovněž služební byt školníka. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 4

4 Technický stav budov, v nichž vyvíjí činnost naše příspěvková organizace, je různý. Hlavní budova v Sadu 5. května zhodnocená třemi etapami rekonstrukce v letech je udržována z provozních prostředků zřizovatele formou pravidelné údržby a odstraňování závad plynoucích z běžného provozu. V období hlavních školních prázdnin proběhlo malování celé budovy včetně tělocvičny a přístavby. Akce to byla co se týká rozsahu značná, ale zhotovitel si s ní poradil bez problémů a i díky kvalitní práci zaměstnanců školy se vše stihlo včas uklidit a školu připravit na nový školní rok 2013/2014. Škody způsobené žáky řešíme dohodou o opravě se zákonnými zástupci, kteří ji následně sami zajistí, popřípadě uhradí. Po opravě střechy, která proběhla v roce 2009, uvolnilo Město Cvikov finanční prostředky na opravu sociálních zařízení v objektu ZŠ Nerudova 300. V rámci akce, která proběhla v letních měsících, a chod školy tak omezila pouze minimálně, byly provedeny opravy obkladů a dlažeb, instalovány sanitární prvky a vyměněna osvětlovací tělesa. Další velkou investicí byla v roce 2013 výměna oken a zateplení fasády včetně kompletní rekonstrukce vytápění, která zahrnovala výměnu plynových kotlů za nové a výměnu radiátorů včetně rozvodů. Tato investice byla možná díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí a vstřícnosti zřizovatele školy při uvolnění finančních prostředků na tuto akci. Škole to přinese značnou finanční úsporu a pro žáky větší kvalitu a pohodu při vzdělávání. Výuka žáků probíhá v učebnách vybavených nábytkem vyhovujícím novým hygienickým předpisům. Jak na budově ZŠ Nerudova, tak i v objektu ZŠ Sad 5. května byly instalovány nové velice kvalitní interaktivní tabule Triptich s dataprojektory, počítači se softwarem a připojením ke školní síti. Toto zařízení bylo pořízeno díky dotaci EU peníze do škol. V rámci I. etapy byly instalované interaktivní tabule v počtu šesti kusů na budovu Nerudova 300 a dalších šesti kusů na budovu Sad 5. května 130. V II. etapě se na konci školního roku 2011/2012 nainstalovaly další 3 tabule v budově Sad 5. května 130. Další 2 tabule byly pořízeny ve školním roce 2012/2013 do poslední chybějící kmenové třídy v budově Sad 5. května 130 a do učebny fyziky a chemie. Zbývá vybavit 2 třídy v budově Nerudova 300. V současnosti ale vedení školy musí počkat s vybavením I. stupně, protože je záměrem Města Cvikov prodat budovu bývalého Městského kulturního střediska, ve které je umístěná Základní umělecká škola. Ta by se v případě prodeje přestěhovala do budovy I. stupně a tím by dvě třídy musely přejít na budovu hlavní, tj. Sad 5. května 130. Do doby prodeje nebo změny rozhodnutí o prodeji výše zmiňované budovy MKS nebude vedení školy investovat do těchto dvou tříd. V budoucnosti se ale počítá s vybavením zbývajících kmenových tříd posledními dvěma interaktivními tabulemi. Průběžně je doplňováno i vybavení učeben výpočetní techniky. Zrušení státního programu podpory ICT na školách, z něhož bylo možné obměňovat počítačovou techniku i přispívat na připojení k internetu, znamená ale nutnost financování této kapitoly z prostředků poskytovaných zřizovatelem. Výdaje na ostatní investiční náklady jsou ministerstvem trvale snižovány, což vzhledem ke snižujícím se výkonům znamená nutnost vynakládání většiny prostředků především na nákup a obměnu fondu učebnic. Výraznou pomocí ve vybavení školy je realizace projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Škola eko?logicky!. V rámci tohoto projektu došlo k výměně oken v přístavbě školy (poslední část školy, která neprošla rekonstrukcí). Byla přemístěna odborná učebna dílen do nových prostor v suterénu školy a v uvolněné učebně byla vybudovaná ekologická učebna s nejmodernější počítačovou a výukovou technikou. Na střeše přístavby byl umístěn fotovoltaický panel a malá větrná elektrárna doplněná fototermickým panelem. Toto zařízení slouží jako názorná pomůcka k lepší představě využití a fungování tzv. zelené energie. Učebnu využívají žáci naší školy i k běžné výuce, jsou zde ale také organizovány semináře pro žáky škol sdružených ve svazku Schkola, který zahrnuje několik základních a mateřských škol českých i německých. Vleklé problémy přináší škole údržba objektu mateřské školy v Lindavě č.p. 278, kde sice byly učiněny kroky vedoucí k odizolování pláště budovy, v níž se objevuje vlhkost a s ní spojené plísně. Stavební zásah přinesl zlepšení u obvodového zdiva, vlhkost se však nadále objevuje na chodbě a v tělocvičně. Problém je řešen každoročním škrábáním vnitřní omítky, jejím ošetřením proti plísním a výmalbou. V roce 2009 zřizovatel uvolnil finanční prostředky na výměnu střešní krytiny, která již byla ve značně nevyhovujícím stavu. V nejbližší době bude nutné zajistit opravu fasády z důvodu bezpečnosti (opadávání omítky i kusů cihel). Dalším dlouhodobým problémem MŠ je nevyhovující stav pitné vody. V Lindavě není veřejný vodovod, proto je škola zásobována vodou z vlastní studny. Po povodních v roce 2010 byla studna Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 5

5 odbornou firmou vyčištěna a došlo ke zprovoznění stávajícího zařízení sloužícího k úpravě pitné vody. Po počátečních problémech (úpravna nebyla řadu let v provozu) zařízení funguje, rozbory vody jsou vcelku dobré, avšak nevyhovující pro účely pitné vody v MŠ. Proto je k pitným účelům dovážena voda balená a hotové nápoje ze školní jídelny. Situaci s pitnou vodou vyřeší nový vodovod, na který Město Cvikov získalo dotaci a bude do konce roku 2013 vybudovaný. Dojde k napojení školy a tím k odstranění velkého problému zásobování zařízení pitnou vodou. V současnosti je dětem v MŠ k dispozici zařízená herna s kobercem a linoleem, umyvadlem a skříní s novými přenosnými lehátky. Na mezipatře je umývárna, chodbové schodiště je pokryto zátěžovým kobercem. Pro zlepšení podmínek předškolního vzdělávání se snaží vedení školy zvelebovat vnitřní i vnější prostory zařízení, o čemž vypovídá i snaha o průběžné doplňování vybavení školky o hračky, pomůcky a literaturu. Problémy s vytápěním (elektrokotel) byly na začátku školního roku 2012/2013 vyřešeny novou kabeláží a opravou základní desky kotle. Údržbu kotle převzal autorizovaný technik pan Jaroslav Mareš. Ve školní jídelně a vývařovně v Jiráskově ulici 95 došlo o hlavních prázdninách ve školním roce 2011/2012 k rekonstrukci vzduchotechniky včetně strojovny. Zároveň byla provedena rekonstrukce podlahy a obkladů spojená s opravou odpadů a rekonstrukcí elektroinstalace. Tato akce byla finančně nákladná, ale zlepšila jak pracovní prostředí pro zaměstnance jídelny, tak také byly naplněny požadavky z kontrol Krajské hygienické stanice Liberec. V letních měsících školního roku 2012/2013 byla vymalovaná jídelna a přístupové schodiště včetně sociálního zařízení. 2. Organizace výchovy a vzdělávání Pedagogická rada ve Cvikově schválila jako základní vzdělávací program školy program Základní škola pro ročník. Tento vzdělávací program je schválen pod č. j / Ve školním roce však již bylo vyučováno ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Krok za krokem k cíli. Koordinátorkou ŠVP je Mgr. Gerlinda Laurincová a za jednotlivé vzdělávací oblasti zodpovídají jmenovaní vedoucí. Vedení školy jejich práci podporuje umožňováním účasti na akcích dalšího vzdělávání zaměřených na tuto problematiku. Od školního roku 2011/2012 byla za podpory vedení školy opět zavedena výuka německého jazyka jako povinného předmětu, který si žáci vybírají od 3. ročníku. Domníváme se, že v naší příhraniční oblasti je výuka německého jazyka prospěšná a že by měla být pro výuku německého jazyka větší podpora z MŠMT a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Znalosti německého jazyka mohou žáci využívat při účasti na společných projektech organizovaných v rámci Svazku škol: Schkola, zejména pak ve spolupráci s Mittelschule Jonsdorf. Zájem o studium německého jazyka se nám potvrdil i ve školním roce 2012/2013, kdy byla opět obsazena jedna skupina žáků studujících německý jazyk. V 7. a 8. ročníku škola nabízela výběr ze tří povinně volitelných předmětů a to z Německého jazyka, Mediální výchovy a Sportovních her. Do skupiny Sportovních her bývají zpravidla vřazeni i žáci, kteří na svém předchozím působišti druhý cizí jazyk nestudovali. Nabídku povinně volitelných předmětů rozšiřují v 9. ročníku předměty Astronomie, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. 3. Východiska hodnocení školy Hodnocení školy jako vzdělávací instituce má dvě základní roviny první je hodnocení vnitřní to je měřitelné jednak dosahovanými učebními výsledky našich žáků (s přihlédnutím k celé řadě specifik vzdělávání jednotlivých skupin žáků), výsledky našich žáků na jednotlivých odborných soutěžích a olympiádách, jednak úspěchem našich absolventů při přechodu na střední školy a SOU (i když zde dochází dlouhodobě ke zkreslování věrohodnosti úspěšnosti tím, že nabídka středních škol a učilišť výrazně převyšuje poptávku ze stran absolventů). K průběžnému hodnocení výsledků vzdělávání a meziročnímu srovnávání slouží na naší škole rovněž akce Leonardo da Cvikov, která spočívá v celoškolním testování ročníkových znalostí z hlavních předmětů, cenným zdrojem informací nám je i účast na testování Scio, které v tomto školním roce proběhlo v 6. a 9. třídách. Zde naši žáci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 6

6 zaznamenali výrazný úspěch, kdy mezi žáky šestých tříd a víceletých gymnázií ve všech třech kategoriích obsadili 1. místa ze všech testovaných v Libereckém kraji. V testování obecných studijních předpokladů měla nejlepší výsledek Alžběta Laurincová z 6.A, v testování českého jazyka Martin Lejsek z 6.B a v testování matematiky Barbora Wágnerová z 6.A. I z tohoto pohledu se jeví akce Leonardo jako prospěšná, protože umožňuje zapojit do testování žáky od 3. do 9. ročníku. Navíc naše žáky připravuje na testování v budoucnosti. Mimořádným pramenem jsou i dotazníková šetření mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy (v minulosti Mapa školy) a další autoevaluační nástroje, jak jsou uvedeny i ve Školním vzdělávacím programu Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov. Velkým přínosem je zapojení školy do projektu Autoevaluace v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.22/ , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Testování a zpracování výstupů pro školu provádí firma KUSTOD s.r.o. z České Lípy. Vnější hodnocení se částečně prolíná s problematikou úspěšnosti našich absolventů při přijímání na střední školy. Podstatně vyšší vypovídací hodnotu však má jejich úspěšnost v průběhu jednotlivých let studia. Nejširší a nejpřísnější vnější hodnocení však přinášejí rodiče našich žáků a žáci samí. Výrazným kontrolním vstupem je i na naší škole Školská rada, jejíž kompetence vymezuje Školský zákon. Její členové (jmenovitě uvedeni na str. 3) zastupují jak zájmy pedagogů, tak i zájmy rodičů a zřizovatele. Pro zachování komplexnosti hodnocení musí být vzaty v úvahu již vytvořené materiálně technické podmínky, aktivita školy v oblasti zkvalitňování stávajícího technického zázemí, její personální politika a činnosti směřující k dalšímu vzdělávání učitelů. Ne nepodstatnou veličinou jsou pak předpoklady našich žáků. To ostatně ukázalo testování Scio v 6. a 9. třídách. Z těch plyne, že je studijní potenciál žáků až na výjimky využíván optimálně. Testování nám ukázalo, že větší problém mají žáci s řešením úloh z matematiky. 4. Údaje o počtu dětí V tomto školním roce navštěvovalo (k ) 18 tříd celkem 376 žáků. Z toho 10 tříd ročníku 211 žáků Z toho 8 tříd ročníku 165 žáků Školní družina 2 oddělení 70 žáků Mateřská škola 1 oddělení 11 dětí Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace, čelí v duchu demografického vývoje již několik let úbytku žáků. Tento pokles je způsoben i trvale vysokým počtem žádostí o odklad povinné školní docházky ze strany zákonných zástupců a stěhováním rodičů za pracovními příležitostmi. Dalším faktorem je rozšíření spádové malotřídní školy v Kunraticích u Cvikova o 4. a 5. ročník. Situace by se v letošním roce měla stabilizovat a průměrný počet žáků na třídu by již neměl klesat, ale spíše narůstat. Počet dětí přihlášených k docházce do MŠ Lindava (předpokládaný stav 14 dětí) je na stejné úrovni předcházejícího roku. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 7

7 5. Personální zabezpečení 5.1 Počty pracovníků Údaje dle výkazu PO 1 04 (za čtvrtletí 2013) Přepočtené osoby průměrný stav 39,968 Fyzické osoby - průměrný stav 42 Z toho pedagogických pracovníků celkem 29 Přepočtený stav 27,879 Ostatních pracovníků 13 Přepočtený stav 11,034 Přehledy všech pracovníků se základními údaji viz příloha. 5.2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Kategorie Kvalifikovanost v % Studující Nekvalifikov. produktivního věku Nekvalifikovaní poproduktivního věku a těsně před dostudováním. Vedení školy 100 % I. stupeň ročník II. stupeň ročník 96,77 % Celková kvalifikovanost 98,38 % Řešení 100 % Podpora studia na PF (jak studujících, tak i zájemců o studium) a rozšiřování kvalifikace formou DVPP Komentář k vývoji kvalifikovanosti: Celková kvalifikovanost obou stupňů díky výše uvedené podpoře je na vysoké úrovni. Na I. stupni byla kvalifikovanost učitelů 100%. Na II. stupni byla nekvalifikovaná pouze 1 učitelka cizího jazyka s dlouholetou praxí a s výbornými výsledky. V současné době si již dokončuje vysokoškolské vzdělání v rámci podpory DVPP. Analýza aprobovanosti: Počet pracovníků Počet pracovníků Aprobace Aprobace vyučující / aprobovaně vyučující / aprobovaně Český jazyk 2 / 2 Matematika 3 / 1 Dějepis 1 /1 Fyzika 1 / 1 Přírodopis 2 / 2 Tělesná výchova 4 / 3 Rodinná výchova 2 / 0 Hudební výchova 1 / 0 Chemie 1 /1 Německý jazyk, PVP 2 / 2 Výtvarná výchova 3/ 1 Anglický jazyk, PVP 2/ 1 Pracovní činnosti 4 / 1 Zeměpis 3 / 0 Občanská nauka 4 / 2 1. stupeň 10 / 10 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 8

8 5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníkům, kteří mají zájem o akreditované formy DVPP, jsou pro další profesní rozvoj vytvářeny podmínky i přesto, že prostředků na tyto formy vzdělávání nebyl vždy dostatek. Vyhláška o soustavě krajských normativů pak předznamenala další snížení prostředků na ONIV, z nichž škola mj. hradí DVPP. V oblasti DVPP jsme spolupracovali s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a zejména Národním institutem pro další vzdělávání Praha, které je organizátorem vzdělávání zaměřeného na počítačové dovednosti, školský management a rozšiřování jazykových kompetencí. Další rozvoj přinesl již zmiňovaný projekt EU Peníze školám. Neaprobovanost výuky anglického jazyka řešíme podporou dalšího vzdělávání pedagogů v rámci vysokoškolské magisterského studia. 5.4 Nástup nových pracovníků Titul Jméno a příjmení Kvalifikace Příchod od : Zařazení JanUrban Uklízeč Mgr. Diana Herudková VŠ Učitelka I. st. Marek Jakobi SŠ Vychovatel ŠD 5.5 Ukončení pracovního poměru Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Důvod ukončení Zařazení Mgr. Boris Jakobi VŠ Ukončení dohodou Učitel Mgr. Martina Nehasilová VŠ Ukončení dohodou Učitelka Bc. Ľubica Strnádková VŠ Ukončení dohodou Učitelka MŠ Anna Límová Ukončení dohodou Kuchařka Mária Řeháková Ukončení dohodou Uklízečka 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení a proběhl zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2013/2014 s následujícími výsledky: Celkem se dostavilo k zápisu 54 rozhodnuto o odkladu školní docházky 10 přeřazeno na jinou školu 0 zapsané postižené děti 0 do 2 budoucích prvních tříd školy zařazeno celkem: 44 žáků Komentář: Nedostatečná školní zralost dětí, které se potýkají s problémy ve výslovnosti, komunikaci a základními neznalostmi (pravolevá orientace, tvary, barvy, určování množství ), na něž již poukázaly výsledky testů školní zralosti a pohovory u zápisu, je důvodem, proč je počet nastupujících žáků v posledních letech poměrně nízký. Posudky odborných lékařů a pedagogicko psychologických poradenských zařízení tuto skutečnost potvrdily a podepřely opodstatněnost žádostí zákonných Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 9

9 zástupců o odklad nástupu do 1. ročníku. Přesto byla u tohoto zápisu lepší situace, než v předešlých letech. 6.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledné výsledky vzdělávání uvádí tabulka, ke které je nezbytné dodat, že každý přehled musí být posuzován vzhledem k neexistenci centrálně stanovených evaluačních standardů a akceptaci určitého stupně subjektivity jako relativní a že žádný takový přehled nemůže postihnout hodnotovou orientaci žáků, schopnost aplikovat poznatky, specifikovat sociální kompetence. I to je důvod pro využívání služeb komerčních firem, které zabezpečují testování výsledků ve vzdělávání a o diagnostiku stavu kompetencí žáků se začínají snažit. Jimi zjištěné výsledky tak mohou posloužit nejen jako podnět k hledání nových strategií a postupů, ale rovněž jako důvod ke korekci vlastního hodnocení konkrétního žáka. třída Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy přehled počet žáků chování Důtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapců vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B I.stupeň třída počet žáků chování Důtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapců vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B II.stup Celkem za školu Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 10

10 Počet omluvených hodin: Počet neomluvených hodin: 92 Pozn. Počet neomluvených hodin se oproti minulému roku rapidně snížil a žádný žák jich neměl velké množství mimo jedné žákyně, která byla z problémové rodiny a celou záležitost vyřešily příslušné instituce. Také se snížil počet žáků neprospívajících, což vedení školy považuje za krok správným směrem. Je vhodné pečlivěji zvažovat, zda opakování ročníku konkrétního žáka má nějaký význam. 6.2 Umístění absolventů školy STŘEDNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, SOŠ SŠ uměleckořemeslná a oděvní, Liberec 17, Horská 2 OA a jaz. šk., Liberec, Šamánkova 1 Gymnázium, Česká Lípa, žitavská SŠ zahradnická a zem. A. E.Komerse, Děčín Libverda, Českolipská VOŠ skl. a SŠ, Nový Bor, Wolkerova gymnázium 3 VOŠ skl. a SŠ, Nový Bor, Wolkerova pedagogika 4 S zdrav. Š, Liberec, Kostelní 9 1 VOŠ a SŠ, Varnsdorf, Bratislavská SPSŠ, Česká Lípa, Pražská S les. a SOŠ soc., Šluknov, T. G. Masaryka Euroškola, Česká Lípa, Železničářská SOŠ a Gym. Liberec, Na Bojišti 15 1 ŠKODA AUTO, SOU stroj., Ml. Boleslav, tř. Václava Klementa Celkem: 23 STŘEDNÍ ŠKOLY UČEBNÍ OBORY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední odborná učiliště SOŠ, SOU a U, Česká Lípa, 28. října VOŠ skl. a SŠ, Nový Bor, Wolkerova VOŠ asš, Varnsdorf, Bratislavská SOŠ a Gym., Liberec, Na Bojišti15 1 SŠ lodní doprava, Děčín VI, Dělnická 15 1 SŠ zahradnická a zem. A. E. Komerse, Děčín Libverda, Českolipská Celkem: 14 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 11

11 STŘEDNÍ ŠKOLY UČEBNÍ OBORY NIŽŠÍ ROČNÍKY ŠK. ROK 2012/2013 Žáci vycházející z nižších ročníků SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října SŠ a Gym., Liberec, Na Bojišti 15 1 Celkem: 3 SUMÁŘ ŠK. ROK 2012/2013 Sumář Žáci vycházející z devátých tříd 37 Žáci vycházející z nižších ročníků 3 Celkem: Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 byla prevence sociálně patologických jevů realizována podle Minimálního preventivního programu, který zpracovala metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Simona Novotná. Prevence rizikového chování byla realizována prakticky ve všech vyučovacích předmětech, volnočasových aktivitách apod. Ve škole funguje školní žákovská samospráva, která mnohdy upozorní na problémové záležitosti ve škole a svojí činností také přispívá k prevenci rizikového chování. Dlouhodobě je zavedena schránka důvěry, do níž mohou žáci dávat své anonymní dotazy či připomínky, které následně řeší vedení školy. Škola nabízí řadu sportovních kroužků, ve kterých mohou žáci aktivně trávit svůj volný čas. Podobně v kroužcích keramiky a výtvarné výchovy mohou žáci uplatnit své schopnosti a účelně využít volna mimo vyučování. Škola také úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Cvikováček, kterému umožňuje využívat pro své kroužky tělocvičnu a další školní prostory a vybavení. Škola se také zúčastňuje velkého množství soutěží, ať už sportovních, vědomostních, nebo uměleckých. Naši žáci ve všech oblastech dosahují často velice pěkných výsledků. Nemalý význam má spolupráce s německou školou v Jonsdorfu a s dalšími školami v rámci svazku Schkola. Probíhá řada setkání, při nichž se žáci naší školy seznamují s žáky ze sousedního Německa a navazují neformální vztahy. Velkým přínosem je zapojení školy do projektu příhraniční spolupráce Cíl 3. Všechny projevy rizikového chování jsou řešeny vedením školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a všech zúčastněných pedagogů. V případě záškoláctví při větším počtu neomluvených hodin škola spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru. Ve školním roce 2012/2013 však nebyly řešeny žádné závažnější prohřešky. 8. Řízení školy V oblasti řízení je důsledně využíváno dělení kompetencí dle organizačního řádu a organizačního schématu. Nejužší vedení školy se nad řešením provozních problémů schází každý den, dle potřeby se koná schůze rozšířeného vedení, které zahrnuje zástupce všech úseků. Na tato setkání navazují porady jednotlivých úseků. Vyslovovat se k činnosti organizace tak mají zaměstnanci možnost i mimo pravidelně konané pedagogické rady. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 12

12 Člen rozšířeného vedení Mgr. Ivo Čeřovský Mgr. Miroslav Novotný Mgr. Martina Nehasilová Mgr. Jiřina Endtová Mgr. Vladimíra Hanischová Dagmar Modráčková Venuše Nováková Liběna Růžičková Zuzana Turková Zastupující Vedení školy Vedení školy 1. stupeň Výchovné poradenství 2. stupeň Mateřská škola Školní družina Správní zaměstnanci, ekonomika Školní jídelna 9. Poradenské služby Spolupráce s odbornými institucemi je na dobré úrovni. Pedagogicko psychologická poradenská zařízení poskytují škole kompletní servis potřebných odborných služeb a škola zajišťuje svými pedagogy individuální péči o žáky s rysy SPUCH. Ve školním roce 2012/2013 naše škola měla 4 integrované žáky na I. st. Zákonní zástupci žáků mohou využívat v průběhu celého školního roku konzultace s výchovnou poradkyní po osobní domluvě. Ta má k tomuto účelu upravený rozvrh se sníženým úvazkem. Výchovná poradkyně podává informace o možnosti využití dalších poradenských zařízení dle konkrétní situace. 10. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o kontrolách provedených ČŠI Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány a) KHS ve školním roce 2012/2013 byly ve škole provedeny tyto kontroly: 1 kontrola ve školních budovách, 1 kontrola ve školní jídelně, 1 kontrola ve školním bufetu Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 1 Školní kuchyně Nebyly zjištěny žádné nedostatky 2 Sad 5. května 130, Nerudova 300 Nebyly zjištěny žádné nedostatky 3 Školní bufet Bufet v pronájmu, vedení školy nebyly sděleny žádné závažné nedostatky Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 13

13 b) Kontrolu stavu a zabezpečení požární ochrany školy prováděl na základě smlouvy o činnosti p. Michal Wodwud bezpečnostní a požární technik. Cvičné poplachy vyhlášené v součinnosti s ním byly hodnoceny bez závad. Periodické kontroly koná pan Zdeněk Nigrin, pověřen funkcí preventista PO a CO. c) Kontrolu stavu tělocvičen a nářadí provádí pravidelně odborná firma závady byly ihned odstraněny. d) Provedena veřejnosprávní kontrola dle 13 odst. 1 Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na 15 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Všechny kontrolované oblasti hospodaření školy byly bez závad. Kontrolu provedlo Sdružení obcí Libereckého kraje kontrolor Alexandra Olaszová. e) Provedena tematická kontrola Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, územním odborem Česká Lípa, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Výsledek kontroly bez závad. 11. Úspěchy školy a žáků Sportovní soutěže Akce Kolo Reprezentace Umístění Pohár Rozhlasu Okres Starší žákyně 3. místo Liga škol atletika Okres Žáci třída 2. místo Atletický čtyřboj Okres Starší žákyně 1. místo Atletický čtyřboj Kraj Starší žákyně 3. místo McDonalds Cup, kopaná Okres Žáci a ročník účast Coca Cola Cup Celostat. Žáci II. stupně účast Floorbalový turnaj Okres II. stupeň mladší žáci 6. místo Floorbalový turnaj Okres II. stupeň starší žáci 3. místo Přespolní běh Okres Dívky ročník 5. místo Přespolní běh Okres Chlapci ročník 2. místo Přespolní běh Okres Dívky ročník 1. místo Běh Cvikovem Kraj Žáci I. i II. stupně účast Tradiční výborné výkony podali naši žáci na Běhu Cvikovem, kde se umístili na medailových pozicích. Dobře nás naši žáci reprezentovali i na dalších sportovních akcích. Školní atletická olympiáda se v tomto školním roce uskutečnila za zájmu široké veřejnosti. Tato událost se tak stala dalším pokusem o vtažení zejména rodičů do dění na naší škole. V okresním měřítku se nám dlouhodobě daří v kopané a atletice. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 14

14 Ostatní soutěže, přehlídky a kulturní akce Akce Kolo Reprezentace Umístění Literární a výtvarná soutěž Literární a výtvarná soutěž Okres Požární ochrana očima dětí 2. místo Okres Česko mýma očima účast Hasík Kraj Žáci 2. a 6. ročníků účast Finanční gramotnost Okres Žáci II. stupně účast Sbírka bílá pastelka Celos. I. a II. stupeň účast Novoroční koncert Mezin. Polsko - Bogatynia účast Recitační soutěž Okres Šimon Tichý 1. místo Recitační soutěž Kraj Šimon Tichý 2. místo Den pro ekologii Okres Lužické hory Horní Světlá 1. místo a 2. místo Na škole proběhla školní kola recitační soutěže, Matematické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády, Matematického klokánka, Biologické olympiády a dalších soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT. Jejich vítězové nás reprezentovali na okresních kolech. Mimo uvedený přehled byla realizována hudební a divadelní představení v divadle v Liberci, v Novém Boru a v místním Multikulturním centru Sever, žáci se zúčastnili některých výstav, Burzy středních škol či Knižního veletrhu v Liberci. Absolvovali řadu exkurzí, besed (např. i ve spolupráci s příslušníky Městské policie Cvikov, s dobrovolnými hasiči ve Cvikově i Městskou knihovnou Cvikov) a komponovaných hudebních pořadů. Velký ohlas mezi dětmi, pedagogy a rodiči mělo Pasování čtenářů, které se pomalu ale jistě stává již tradiční akcí vzešlou ze spolupráce školy a Městské knihovny. Naši druháci si připomněli svátek Halloween, který zakončili přespáním ve škole. Na 1. stupni se uskutečnily projekty Vítání podzimu, Rozsvícení vánočního stromu spojeného s prodejem výtvorů našich žáků, a to se zapojením veřejnosti. Děti z mateřské školy Lindava v souladu s naplňováním školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání shlédli divadelní představení a své dovednosti předvedli rodičům a prarodičům v rámci tematických besídek. 12. Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů a) účast v mezinárodních projektech V rámci Svazku škol Schkola pokračovala spolupráce s Mittelschule Jonsdorf (SRN), s níž jsme realizovali vzájemné žákovské výměny se záměrem prohlubování jazykového vzdělávání. S pedagogy a žáky uvedené školy jsme realizovali mezinárodní projekty žáků 9. ročníku ve Cvikově a Jonsdorfu zakončené společnou prezentací skupinových prací v Jonsdorfu. Žáci se účastnili i společných exkurzí, mezi nimiž největší ohlas zaznamenaly návštěvy Žitavy a Drážďan a workshop na téma ochrany lesa a klimatu Prima Klima realizovaný v Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal. V měsíci březnu se uskutečnil Česko Německý lyžařský výcvikový kurz v Bedřichově. Tento kurz byl z 50% hrazen z projektu příhraniční spolupráce s německou školou v Jonsdorfu. Úspěšně pokračoval mezinárodní projekt příhraniční spolupráce v rámci Cíle 3, kdy jsme využili vybudované ekologické učebny k setkávání partnerských škol. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 15

15 b) účast v celorepublikových programech Žáci 1. stupně byli úspěšní i v projektu Zdravé zuby a Pásovec. Oblíbená je mezi nimi i akce pořádaná tradičně s Policií ČR Jezdíme s úsměvem. Aktivně spolupracujeme na sbírkové akci Život dětem a Bílá pastelka. Opakovaně jsme se zapojili i do charitativní akce Šance, která se zaměřuje na pomoc zneužívaným dětem a sociálně znevýhodněné mládeži. Také jsme podpořili sbírku Život dětem. c) účast v regionálních programech ZŠ a MŠ Cvikov se zúčastnila i Dne pro ekologii, který pořádala CHKO Lužické hory a který vyvrcholil vernisáží výtvarných prací, mezi nimiž byla i díla našich žáků, a zábavně naukovým dnem v novoborském městském parku. Zde jsme byli úspěšní a získali i přední umístění. K prohlubování vědomostí žáků v oblasti první pomoci slouží naše tradiční účast v Helpíkově poháru, který vyvrcholil krajským finále v Jablonci nad Nisou. Opět jsme se zapojili ve spolupráci s ZHS do projektu HASÍK, který je určen pro žáky 2. a 6. ročníků a vyvrcholil exkurzí do hasičské zbrojnice v České Lípě. 13. Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a žáky Škola jako samostatný právní subjekt vždy plně respektovala a nadále bude respektovat oprávněné zájmy pracovníků a žáků školy. V oblasti péče o pracovníky, v souladu s platnou legislativou, zabezpečila všechny předepsané formy protipožární a protiúrazové prevence, zajistila formou rozšíření platných pojistných smluv rozšíření forem pojištění pracovníků a žáků. Vedení školy rozhodlo o rozšíření pojistných smluv na zahraničí. Jedná se hlavně o cesty našich žáků a učitelů do sousedního Německa, kde se v rámci mezinárodní spolupráce zúčastňujeme řady projektů a setkávání. Formou samostatných nařízení ředitele je řešena otázka poskytování osobních ochranných prostředků. Čerpání prostředků FKSP na rekreaci a rehabilitaci pracovníků školy a příspěvek na stravování byly ponechány ve stejných relacích. V oblasti BOZP jsme se zaměřili na postupné odstraňování závad zjištěných při preventivních kontrolách a doplňování předepsané dokumentace tak, jak ji vyžadují nové právní normy přijaté i v souvislosti s naším vstupem do EU. V oblasti péče o žáky byla striktně dodržována všechna legislativní opatření. V knize úrazů bylo zapsáno celkem 24 úrazů, z toho 12 bylo registrováno. Při žádném nedošlo k pochybení ze strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech případech byla na vině neopatrnost. Z celkového počtu registrovaných bylo odškodněno13. Na odškodnění bylo vyplaceno celkem ,- Kč. 14. Mimoškolní aktivity a) Školní družina Ke konci tohoto školního roku disponovala škola 2 odděleními. Školní družina má k dispozici veškerou potřebnou audiovizuální techniku, využívala videotechniku i sportoviště školy (jak venkovní, tak i tělocvičnu). Školní družina má řadu kvalitních stolních her. V rámci ŠD pokračovaly v činnosti výtvarný kroužek a kroužek pohybových her. b) Účast na soutěžích - uvádí samostatný bod této zprávy (č. 10). Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 16

16 c) Nadstandardní nabídka školy V souladu se zřizovací listinou nabízela škola svým žákům následující aktivity - základy keramické práce, florbalový kroužek florbalová liga, kroužek basketbalu, výtvarný kroužek, doučovací skupiny, kroužky anglického i německého jazyka a internetový klub. K využití mimo vyučování tak slouží i učebna výpočetní techniky a multimediální učebna. V prostorách školy se konají i kurzy pro veřejnost. Škola poskytuje prostory i pro činnost kroužků DDM Cvikováček i místních sportovních oddílů. Jedná se zejména o bezplatný pronájem tělocvičny a školního hřiště na aktivity pořádané pro děti a zpoplatněný pronájem pro ostatní zájemce z řad veřejnosti. 15. Plnění učebních plánů a koncepce školy Výuka probíhala podle učebních plánů příslušných vzdělávacích programů, viz bod 3. zprávy, bez výraznějších narušení. Základní myšlenka dlouhodobé vzdělávací koncepce školy byla naplňována - škola poskytovala vzdělávání všem skupinám žáků spádové oblasti - jak žákům talentovaným, tak převažující skupině žáků, jejichž zájmy se ještě nevyhranily, i žákům s diagnostikovaným postižením. 16. Trend dalšího vývoje Jako základní a neměnný výkonový ukazatel je nutno chápat počet žáků ve třídách, tomu pak musíme podřídit i organizaci výuky ve školním roce. Celostátní trend ve volbě výuky cizího jazyka stále preferuje angličtinu. Vzhledem k poloze města a rozvoji spolupráce v rámci Svazku škol Schkola by ale bylo chybou nevyužít možností výuky německého jazyka. Proto je již několik let žákům nabízena možnost studia němčiny jako druhého cizího jazyka. Pro podchycení zájmu o němčinu a spolupráci s partnery na německé straně hranice jsou pro žáky otevírány nepovinné hodiny německého jazyka v nižších ročnících a povinně volitelný předmět od 7. ročníku. Ve školním roce 2011/2012 se po 8 letech opět výuka němčiny jako povinného jazyka obnovila. Zájem o tento cizí jazyk projevilo 10 žáků a vedení školy bude výuku tohoto cizího jazyka dále podporovat. I v následujícím školním roce se podařilo naplnit skupinu německého jazyka a potvrdilo se, že o tuto výuku je mezi žáky a rodiči skutečně zájem. Požadavek na rozvoj počítačové gramotnosti populace podporuje zavedení Informatiky jako povinného předmětu od 6. ročníku v minulosti, při postupném přecházení na školní vzdělávací program již od 5. ročníku ve školním roce 2011/2012. Výraznou změnou a modernizací forem výuky byl nákup a instalace interaktivních tabulí včetně počítačů a napojení do školní sítě ve většině kmenových tříd. Ve školním roce 2012/2013 měla škola k dispozici 16 kompletů interaktivních tabulí, 6 v budově I. stupně a 10 v hlavní budově. Na dovybavení všech kmenových tříd budou tedy ještě chybět 2 interaktivní tabule na I. stupni, které zamýšlíme v nejbližší době dokoupit. Otázkou ale stále zůstává možnost přesunu Základní a umělecké školy Cvikov do budovy Nerudova 300, jak již bylo popsáno výše. Již teď ale můžou žáci a učitelé naší školy využívat další 2 interaktivní tabule v ekologické dílně a ekologické učebně, které byly pořízeny z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. V obou budovách jsou také dvě multimediální učebny, které lze rovněž využívat k interaktivní výuce. Již zmíněná realizace školního vzdělávacího programu klade zvýšené požadavky na vyučující, ať už při dalším vzdělávání, tak při volbě moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji kompetencí žáků tak, jak je stanoví Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 17. Prezentace školy na veřejnosti Aktivity školy se vedení školy i její zaměstnanci snaží veřejnosti přibližovat prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova, místního rozhlasu a Českolipského deníku. Akce školy s přeshraničním rozměrem neušly pozornosti tisku ze sousedního Německa. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 17

17 18. Základní údaje o hospodaření školy a) Komentář k vyúčtování rozpočtu MěÚ Cvikov za rok 2012 v příloze zprávy b) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v příloze zpráv 19. Schvalovací doložka Výroční zpráva byla projednána na zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizaci dne a následně schválena. Za ŠR při ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov Ve Cvikově dne Andrea Formánková, předsedkyně Ve Cvikově dne 11. října 2013 Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 18

18 Seznam zaměstnanců a jejich pracovní zařazení 2012/2013 Vedení školy Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Mgr. Miroslav Novotný zástupce ředitele Mgr. Martina Nehasilová vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jiřina Endtová výchovná poradkyně Třídní učitelé Mgr. Diana Herudková 1. A Mgr. Ivana Žáková 1. B Mgr. Michaela Hokrová 2. A Mgr. Alena Jelínková 2. B Mgr. Jana Nečasová 3. A Mgr. Simona Novotná 3. B Mgr. Gerlinda Laurincová 4. A Mgr. Jarmila Růžičková 4. B Mgr. Martina Nehasilová 5. A Mgr. Lenka Vodenková 5. B Mgr. Lucie Votýpková 6. A Mgr. Václav Savka 6. B Mgr. Andrea Vojtěchová Jakobi 7. A Mgr. Mgr. Jiřina Endtová 7. B Ing. Dana Chourová 8. A Mgr. Vladimíra Zenková 8. B Mgr. Irena Knejflová 9. A Mgr. Ivana Jakubová 9. B Dagmar Modráčková MŠ Lindava Učitelé bez třídnictví Mgr. Boris Jakobi Mgr. Petra Stránská Martina Gőtlichová Mgr. Jiří Walter Mgr. Přemysl Šťástka Lubica Strnádková správce počítačové sítě MŠ Lindava Školní družina Venuše Nováková vedoucí vychovatelka Marek Jakobi vychovatel THP Liběna Růžičková ekonomka Věra Linhartová hospodářka Zdeněk Nigrin školník (Sad 5. května) Josef Jakub školník (Nerudova 300) Marie Čechová uklízečka (Sad 5. května) Jan Urban uklízeč (Sad 5. května) Ivana Trčová uklízečka (Nerudova 300) Jana Dolenská uklízečka (MŠ Lindava) Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 19

19 Školní jídelna Zuzana Turková vedoucí ŠJ Pavlína Kotěborská vedoucí kuchařka Jitka Mlázovská kuchařka Veronika Šušková pomocná kuchařka Štěpánka Šaldová úklid + pomoc. v kuchyni Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Michaela Walterová učitelka Mgr. Monika Tučková učitelka Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 20

20 Výroční zpráva o činnosti za školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 21

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více