za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská tel.fax : , mobil : ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova Praha 4 V Praze dne č.j. BL-217/2014 Věc: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok Mgr. Jana Vaníčková ředitelka školy 1

2 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/ Základní údaje o škole název školy: Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145 pracoviště: 1. Blatenská 2145, Praha 4 2. Pošepného náměstí 2022, Praha 4 3. Babákova 2149, Praha 4 Zřizovatel : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 415 č.j. S-MHMP /2007 datum vydání rozhodnutí IZO: MŠ ŠJ Identifikátor právnické osoby : IČO : Statutární zástupce : Mgr. Jana Vaníčková ředitelka telefony: , mobil : www:ms-blatenska.cz 2. Vzdělávací program, zkušenosti s realizací, případná specifika ŠVP naší mateřské školy je nazván Hrajme si celý rok. ČŠI kontrolou v listopadu 2013 potvrdila, že je v souladu s RVP PV a pro naplnění požadavku školského zákona je zveřejněný na přístupných místech ve všech pracovištích. Náš ŠVP je závazným dokumentem pro všechna tři pracoviště mateřské školy. Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je motivován postavičkami skřítků Duháčka a Blatenky, kterým děti ukazují lidský svět. Celý program je rozdělen do pěti hlavních integrovaných bloků a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem prolínají a navazují na sebe. Jsou to : 1. Hrajeme si v přírodě, 2. Hrajeme si se zvířátky, 3. Hrajeme si ve městě, 4. Hrajeme si mezi lidmi, 5. Hrajeme si na světě. Činnosti a získávání zkušeností jsou variabilní. Za odborné zpracování třídních programů odpovídají učitelky. Rodiče jsou s programem pravidelně seznamováni na třídních schůzkách počátkem školního roku a ve druhém pololetí. Je tématicky zaměřen k potřebám dítěte, k rozvoji jeho osobnosti a vedení k prosociálnímu chování s orientací na celkový harmonický rozvoj dětské osobnosti. Od počátku docházky dětí do naší mateřské školy jsou 2

3 systematicky a soustavně připravovány na školu. Připravenost dětí je prioritou naší výchovně vzdělávací práce. Za důležité považujeme postupné zvykání nově příchozích dětí do mateřské školy. S průběhem, obsahem a smyslem adaptačního programu jsou rodiče seznamováni již při přijímacím řízení a ještě na informativní schůzce před začátkem školního roku. Adaptace nově příchozího dítěte trvá cca 1 měsíc, záleží na invidualitě dítěte. Po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy klademe velký důraz na rozvoj mateřského jazyka a komunikačním dovednostem. I v letošním školním roce byly významnou a důležitou oporou školní logopedky, které docházely na jednotlivá pracoviště a věnovaly se hlavně dětem, které půjdou do základní školy. Počet dětí s nesprávnou výslovností stále přibývá. Od září do června bylo zapsáno do evidence logopedek 61 dětí a bylo napraveno 64 hlásek. V oblasti seznamování dětí s anglickým jazykem bylo ČŠI zjištěno jako nevyhovující, že výuka angličtiny probíhala v dopoledních hodinách a na financování se podíleli rodiče. Z tohoto důvodu bude v příštím školním roce organizována jiným způsobem, ale tak, aby požadavky a přání dětí, rodičů i ČŠI byly uspokojeny. Důraz ve výchovně vzdělávacím procesu klademe na bezpečnost, ochranu zdraví a tělesný rozvoj dětí. Pokračujeme v atletické průpravě a cvičení obratnosti, kde nám velmi pomáhá možnost pronajímání tělocvičny ZŠ Pošepného nám. a kde mohly děti pravidelně po celý rok sportovat. Děti cvičily s atletickým náčiním, získaným grantovou akcí Atletika do škol. V tomto školním roce jsme integrovali 4 děti se zdravotním znevýhodněním, s diagnózou ADHD- 3 děti, autismus-1dítě. Do následujícího školního roku pokračují 2 děti ADHD, Autismus. Ve třídách s integrovanými dětmi pracovaly asistentky pedagoga, celkem 3. Na kalendářní rok 2013 jsme získali grant MŠMT pro podporu dětí sociálně znevýhodněných, pro děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka, které v domácím prostředí užívají odlišný jazyk. Asistent pedagoga se věnoval dětem převážně vietnamské, ukrajinské a ruské národnosti. V letošním roce jsme realizovali několik projektů. 1. Ve spolupráci se společností Rozvojovka Člověk v tísni jsme se jako jediná MŠ v Praze zapojila do akce Naše posvícení, která měla podpořit spotřebu lokálních potravin a upozornit na problematiku hladu ve světě a naše paní kuchařky ve školních kuchyních vařily pouze z potravin, které jsou produkovány v ČR. 2. Společnost Prima Vizus už druhým rokem dělala u dětí zrakové testy, které mají odhalit zrakové vady dětí předškolního věku. 3. Všechna tři pracoviště se aktivně zapojila do sbírání víček od PET lahví pro nemocného Mirečka. Velký úspěch jsme sklidili ve výtvarné soutěži Babička, dědeček a já, kde jsme získali 1. místo v jednotlivcích, 2. a 3. místo v kolektivu. V prostorách ÚMČ Prahy 11 jsme otevřeli slavnostní vernisáží vánoční výstavu obrázků dětí naší mateřské školy s názvem Vánoce v Blatenské. 3

4 3. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 24 22, ,834 nepedagogičtí 14 12, ,004 celkem 38 35, ,838 Do pedagogických pracovníků jsou započítáni 3 asistenti pedagoga. b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let let nad 60 let z toho včetně důchodci počet c) průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy: 40,8 d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ped. prac. ped. prac. celkem s odbornou počet (fyz. osoby) k kvalifikací kvalifikací 4 ped. prac. bez odborné kvalifikace Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 83 Z toho jsou 3 asistentky pedagoga, které měly smlouvu do Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 2 e) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání Název akce Počet Časový rozsah- hodiny účastníků Seminář využití cvičebního náčiní (2) Předškolní školství v Anglii (2) E.Opravilová Hodnota dítěte 2 4 (2) Mozek a stres _ Fr. Koukolík 1 3 Školení pro práci s Testem rizika 1 4 poruch Konference EVVO 1 7 Prevence logopedických vad 2 16(8) Seminář- Nové inspirace výtvarných 1 2 činností Konference Školní zralost 1 4 4

5 Metodika Seznamování s angličtinou 5 20 (4) Jak připravit dítě na přechod do ZŠ 2 8 (4) Metody práce s dětmi s vysoce 1 8 funkčním autismem a Aspergerovým syndromem CELKEM PRŮMĚR : 3 hodiny na účastníka Vzdělávání ředitelky: Název akce Časový rozsah v hodinách Respektování dítěte 6 Setkání s MUDr.Fr.Koukolíkem- Mozek a 3 stres Celostátní konference Rozvoj a vize 8 předškolní pedagogiky Konference Média,právní ochrana dítěte 8 v předškolním věku a její pedagogická podpora Seminář využití cvičebního náčiní 2 Škola jako místo setkávání 6 Angličtina v mateřské škole 6 Předškolní školství v Anglii 2 E.Opravilová Hodnota dítěte 2 Jak připravit dítě na přechod do ZŠ 4 Konference: Hra je krásnou přípravou 16 k vážným věcem CELKEM 63 Seminář Využití cvičebního náčiní se uskutečnila v prostorách mateřské školy, čímž bylo umožněno se zúčastnit všem učitelkám. f) praxe studentů SŠ a VŠ : 2 Praxi zde vykonávaly 2 studentky SPgŠ Praha 6, Evropská 33. Praxe trvala 14 dnů. Praxi zde vykonávaly i 3 studentky pedagogiky z anglického Plymouth. 5

6 4. Zápisy do MŠ pro školní rok 2014/15 Počet celkem 117 Přihlášené děti z toho: součet čísel se musí rovnat počtu celkem z toho P z ostat. částí Prahy z ostatních krajů Počet celkem 83 Přijaté děti z toho: součet čísel se musí rovnat počtu celkem z toho P 11 z ostat. částí Prahy z ostatních děti odcházející do ZŠ (toto číslo musí být totožné s počtem přijatých dětí) počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí krajů 83* 34 Údaje v tabulce jsou platné k , tzn. k řádnému zápisu. Nebyly přijaté pouze děti z jiných obcí a děti dvouleté s bydlištěm na Praze 11 tzn. po K se tato čísla změnila, zůstává nám 21 nepřijatých dětí, z nichž jsou 3 děti s trvalým bydlištěm na Praze 11, jsou narozené v r a ostatní mají bydliště mimo Prahu 11. Odvolali se 3 rodiče, MHMP Rozhodnutí ředitelky potvrdil. K bylo vedeno správní řízení se 139 rodiči. 5. Počet dětí k : 276 Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet dětí Dolní Břežany 1 Újezd 4 Herink 2 Jesenice 4 Nusle 1 Kralupy n.vltavou 1 Mnichovice 1 Spořilov 1 Oleško 1 Praha Popovičky 3 Praha 5 1 Tehovec 1 Praha 2 1 Vestec 1 Praha 9 2 Zdiměřice 8 Praha 15 2 Kamenice 1 Celkem: 22 Celkem: 24 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 6. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet dětí celkem z toho nově přijatí Využití poradenských služeb pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, spec. pedagog V tomto školním roce jsme využili nabídku PPP k provedení orientačních testů školní zralosti. Ve spolupráci s PPP se podařilo od nového školního roku umístit 2 děti do jiné MŠ s menším počtem dětí ve třídě. I v tomto školním roce si mateřská škola sama prováděla s dětmi po dovršení šestého roku Test rizika specifických poruch učení. Bylo vyšetřeno celkem 51 dětí, z toho 24 dívek a 27 chlapců. Jmenovitý seznam vyšetřených dětí byl zaslán do PPP. Na základě dohody s PPP jsou dotazníky vyšetřovaných dětí archivovány v mateřské škole. V průběhu školního roku navštěvovaly mateřskou školu 3 děti, u nichž byla potvrzena diagnóza, vyžadující speciální péči. Tyto děti byly vyšetřeny SPC a na základě toho byl dětem doporučen asistent pedagoga. Žádosti o zřízení místa pro asistenty pedagogy bylo požádáno MHMP a MČ. Bylo vyhověno a finanční prostředky poskytnuty na tři pedagogické asistentky, s úvazkem celkem 2.0 (na pracovišti Blatenská, Pošepného nám. a Babákova). Do dalšího roku zůstávají dvě děti k integraci (ADHD, Autismus). Návštěvu psychologa jsme doporučili rodičům dítěte se závažným adaptačním problémem. 8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Spolupráce s rodiči je založena na práci Klubu rodičů, který má v mateřské škole již dlouholetou tradici. Výbor Klubu rodičů je tvořen jedním až dvěma zástupci rodičů z každé třídy a ti pomáhají celoročně zajišťovat průběh plánovaných akcí buď pořádaných jenom Klubem rodičů nebo společně s mateřskou školou. Tradičními se stávají akce Blatenské posvícení a Rej čarodějnic, konané na zahradách MŠ Blatenská a MŠ Babákova za doprovodu hudební skupiny NANOVO. Obě akce byly i letos velmi vydařené za hojné účasti dětí i rodičů nejen naší mateřské školy, ale i z okolí. V předvánočním období byly maminky pozvány na společné tvoření adventních věnců a mělo to velmi kladný ohlas. Spolupráci s rodiči se snaží rozvíjet i paní učitelky v rámci jednotlivých tříd. Připravují společné programy, jako například vánoční nadílku, vánoční a velikonoční dílny. Ve třídách se snažíme rodiče vést k zapojení do práce s dětmi. Aktivně se zapojují i rodiče nově příchozích dětí. Ve třídě předškoláků např. rodiče ocenili pečení chleba, jinde zase připravili vlastnoručně karnevalové a čarodějnické kostýmy nebo nosí na ukázku knihy, fotografie a různé předměty podle aktuálních aktivit ve třídách. 7

8 Za zmínku stojí i letos poprvé vyzkoušený grantový projekt třídy Draci s názvem Pojď, táto, překvapíme maminku, kde šlo o spolupráci tatínků a dětí při přípravě dárku pro maminku. Akce byla velmi úspěšná z pohledu rodičů a dětí a i pro paní učitelky přínosná a zajímavá. Velmi významné pro mateřskou školu jsou sponzorské dary od rodičů. I v letošním školním roce řada rodičů poskytla na základě darovací smlouvy finanční dary, které byly využity pro potřeby školy. Finanční dar poskytuje již tradičně i Klub rodičů a to ve výši 5000,-Kč na třídu. Tyto finance jsou využívány na nákup hraček a metodických pomůcek. Rodiče hlavně dětí z třetího ročníku měli možnost individuálně konzultovat s pedagogy ve věci vstupu dítěte do ZŠ. V této věci je nedobrá spolupráce s rodiči- cizinci, zejména vietnamského původu, kteří neslyší na rady učitelek a posílají děti do školy i se špatnou jazykovou výbavou. Z tohoto důvodu jsme využili vyhlášení grantového programu MŠMT na rok 2013 pro děti se sociálním znevýhodněním. Získané finance byly využity na mzdu pro asistenta pedagoga, který se intenzivně věnoval jazykové a komunikační přípravě dětí cizinců. Pravidelně dvakrát ročně - v září a v únoru zveme rodiče na třídní schůzky, kde jsou informováni o dětech, o výchovně vzdělávacím programu a o akcích, které chystáme. Navíc se snažíme předávat co nejvíce informací o dění ve škole formou nástěnek v dětských šatnách, zde mají rodiče možnost si prohlédnout fotografie, práce dětí a seznámit se s plánovanými akcemi jak třídními tak v rámci celé školy. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky a školní časopis Blateňáček. Letos jsme zkušebně zavedli Školu na dlani což je informování rodičů prostřednictvím internetu. Tím i rodiče nepřítomných dětí mohou získat zprávy o dění a plánovaných akcích v mateřské škole ihned. Na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ Pošepného nám., prostřednictvím učitelek 1.stupně a družiny a paní zástupkyně. V rámci projektu Atletika do škol jsme měli možnost využívat tělocvičnu a školní hřiště, kde si děti trénovaly různé sportovní disciplíny. Stále velmi pěkný a vstřícný je přístup všech zaměstnanců školní kuchyně. 9. Údaje o mimoškolních aktivitách: a) kroužky při MŠ flétna - zajišťovala agentura Rytmik kytara Institut Klasické kytary - p. Divišová výtvarná dílna, mažoretky, keramika, Školáček, pěvecký Skřivánek poskytovala MŠ prostřednictvím vlastních učitelek plavání - bazén Slavia Praha judo - SK step taneční studio atletika U mimoškolních aktivit se snažíme zařazovat činnosti hlavně z oblasti sportu a také na rozvoj dovedností a podpory talentovaných dětí. Na začátku každého školního roku dostanou rodiče nabídku kroužků a podle počtu přihlášených dětí je realizujeme. Na jednotlivých pracovištích nemusí být vždy stejné kroužky, ale rodiče mají možnost volit kroužek i na jiném pracovišti než kmenovém za předpokladu, že si tam budou dítě sami dovádět. 8

9 b) účast MŠ na mimoškolních akcích Dny Prahy 11 - Den životního prostředí Akce Prahy 11 pro děti Mikuláš Akce Prahy 11 pro děti - Vítání jara v Centrálním parku Prahy 11 Vernisáž MŠ na ÚMČ Praha 11 - Vánoce v Blatenské- výtvarné práce dětí V rámci spolupráce s DPS Blatenská se zaměřujeme na upevňování mezilidských vztahů a úctě ke starším spoluobčanům prostřednictvím pravidelných vzájemných návštěv při významných událostech - vystoupení dětí z kroužku Mažoretek a pěveckého Skřivánka s kulturním programem o Vánocích a Svátku matek Olympiáda pro děti na školním hřišti ZŠ Donovalská fotbalový turnaj Mateřinacup Sportování v ZŠ s deváťáky c) účast MŠ na přehlídkách, soutěžích Výtvarná soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu 5. místo Výtvarná soutěž O nejkrásnější kraslici Výtvarná soutěž Babička, dědeček a já 1.místo v jednotlivcích, 2.a 3.místo za kolektiv d) mezinárodní spolupráce a programy průběžně se podílíme na práci s mezinárodní organizaci OMEP spoluorganizování semináře Systém vzdělávání v Anglii umožnění praxe 3 studentek pedagogiky z Plymouth z Anglie e) formy identifikace dětí se školou (tradice) I letos jsme se snažili zajistit společné zážitky dětí a jejich rodičů v prostorách zahrad našich mateřských škol. Tyto akce se již stávají tradiční, oblíbené a očekávané, tudíž je chceme každým rokem opakovat. Blatenské posvícení Lampionový průvod a vyhodnocení soutěže o nejzajímavější dýni Mikulášská a vánoční nadílka Čarodějnický rej Ukázky pletení pomlázek Balónkové sportovní odpoledne spojené s oslavou Dne dětí Zahradní slavnost rozloučení s předškoláky Vánoční dílny a besídky pro rodiče Besídky ke Dni matek Olympiáda zimní a letní grant MČ Zpívání u vánočního stromu f) další aktivity školy divadelní představení zájezdová - 19x výchovné koncerty - 14x dětský karneval mikulášská a vánoční besídka s nadílkou poznávací zájezdy, výlety( např. zámek Berchtold, skanzen Přerov, Tvrz Hummer, Vyšehrad, výstava lodí na Pankráci, zámek Radíč a Dobříš..) naučné vycházky do lesa návštěva kina Galaxie, kina Ponrepo táborák na rozloučenou se školním rokem tvoření na hrnčířském kruhu setkání se sklářem foukání skla 9

10 slavnostní rozloučení s předškoláky v rámci Zahradní slavnosti solná jeskyně návštěva městské policejní stanice v Praze 11 atletika logopedický program zajištěn na každém pracovišti, pravidelně sem dochází logopedické asistentky. Věnuje se hlavně dětem 2.a 3. ročníku. Děti, které jsou věkově těsně před školou, mají přednost. Od září do června bylo zapsáno do evidence logopedek na pracovišti Blatenská a Babákova 41 dětí a 20 dětí na Pošep. Celkem bylo napraveno 64 hlásek. U 12 dětí byly logopedické vady odstraněny zcela. vydáváme 3x za rok časopis Blateňáček- je k dispozici i na webových stránkách mateřské školy vlastní webové stránky v rámci EKO výchovy sběr papíru Den země v Krčském lese Nácvik divadelního představení pro děti z ostatních tříd Kouzelný les prázdninový provoz - V červenci provoz probíhal v mateřské škole Blatenská od do Bylo přihlášeno 87 dětí ze všech tří pracovišť a skutečná docházka byla v průměru je 70. V srpnu byl provoz na pracovišti Babákova od do Na 8 pracovních dní bylo přihlášeno 62 dětí a skutečná docházka byla v průměru 40 dětí. Téma vzdělávání bylo Duháček s Blatenkou na prázdninách a Duháček s Blatenkou se vrací z prázdnin. Výchovně vzdělávací činnost byla zaměřena na zvyšování obratnosti a fyzické zdatnosti dětí, na ochranu zdraví, na rozvíjení jazykových a vyjadřovacích schopností dětí. Hlavním cílem bylo vytvoření nových pravidel třídy, začlenění do kolektivu, zlepšení jemné motoriky, využívat co nejvíce pobytu venku. Během celého dne bylo dbáno na pitný režim, bezpečnost dětí při hře a ochraně proti slunečnímu záření. Na zajištění dalšího provozu o prázdninách se opět podílela společnost Wattsenglish a.s. s nabídkou příměstského tábora s angličtinou. Společnost Wattsenglish si již několikátým rokem pronajímá na 3 prázdninové týdny 1 třídu v MŠ Blatenská k tomuto účelu, je to i nabídka pro děti naší mateřské školy v době, kdy je škola uzavřena. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků) Využívali jsme granty vyhlášené : MČ Prahy 11, MŠMT a MHMP. Na rok 2014 jsme MČ Prahy 11 požádali celkem o 17 grantů a MŠMT o 1 grant. Z toho na okruh školství jsme podali 4žádosti, na okruh Sport a TV také 4 a na okruh Kultura 9 grantů.. Kromě 2 grantů z oblasti Kultura a Školství byly přijaty všechny a celkem jsme obdrželi z MČ ,-Kč. MŠMT jsme požádali v rámci vyhlášeného rozvojového program o financování logopedické péče, tento grant byl zamítnutý. Na rok 2013 a 2014 jsme ještě žádali MHMP o navýšení prostředků v souvislosti s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na asistenty pedagoga a finance byly přiděleny. 11. Prevence rizikového chování V obsahu našeho ŠVP nechybí v rámci bezpečnosti i poučení dětí o možných nebezpečných situacích a prevenci úrazů. Děti se učí mít povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví nejen svého ale i druhých, jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti a jsou seznamovány s různými 10

11 nástrahami ve svém okolí. V jednotlivých třídách mají nastavena pravidla, která učí děti vzájemné toleranci, respektu, dodržování slušného chování. Jsou zaměřena na prevenci násilí mezi dětmi, ale i na nevhodné chování k majetku, k přírodě. Pravidelně na začátku školního roku a před každou akcí mimo budovu MŠ jsou děti poučeny o bezpečnosti ve třídě, zahradě i chování mimo budovu MŠ. Učitelky si tvoří spolu s dětmi třídní pravidla a vyžadují jejich dodržování. Hry a činnosti jsou zaměřovány na rozvoj spolupráce, komunikace, prosociálního chování, je podporováno zdravé sebevědomí dětí. V rámci primární prevence se zaměřujeme na pozitivní ovlivňování dětí, nabízíme možnosti využívání volného času společně dětí a rodičů. 12. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy V naší MŠ probíhala výuka angličtiny 2x týdně cca 30 minut, pod vedením rodilých mluvčích, kteří pracují podle metodiky schválené MŠMT. V prvním ročníku MŠ se děti zprvu učily překonat ostych z neznámé osoby, ale postupně se přizpůsobily. Děti s lektorem pracují převážně v prostoru třídy, motivačními podněty jsou nápodoba, hra, pohyb. Z výuky jsou pořizované videozáznamy, které mají možnost rodiče shlédnout na webových stránkách naší školy a společnosti Wattsenglish. V některých třídách se v letošním roce se projevily problémy s malým počtem přihlášených dětí na angličtinu a tudíž bylo třeba řešit klidovou činnost pro neangličtináře. Navíc ČŠI vytkla tuto aktivitu, konanou v dopoledních hodinách, hrazenou rodiči. Od nového školního roku dojde ke změně ve způsobu seznamování s anglickým jazykem tak, aby byl v souladu s požadavky ČŠI. 13. Enviromentální výchova Je zařazována průběžně po celý rok. Vycházkami do blízkého lesa se děti přímo učily, že je třeba mít kladný vztah k přírodě a ke všemu živému. Prováděly vlastní experimenty s přírodními materiály, pozorovaly klíčení a růst brambor, prováděly pokusy se soupravou na pokusy pro MŠ. V rámci EV také seznamujeme děti s hospodařením s odpady prostřednictvím třídění odpadů a ochrany přírody. Hrou je učíme znát, jaký odpad patří do kterého kontejneru. Konkrétní příklad nám poskytují v blízkosti MŠ umístěné popelnice žlutá, bílá, zelená, modrá a oranžová. Ve třídách mají děti určené nádoby na třídění papíru a přímo v areálu školy máme vlastní boxy na jeho sběr, které nám odváží společnost A.S.A., kde soutěžíme s panem Popelou. 14. Multikulturní výchova Integrace cizinců je u nás nejčastějším jevem, zejména Slováci, Vietnamci, Ukrajinci. Tohoto faktu se nám daří využívat v rámci vzdělávacího programu, hlavně získáváním zkušeností těchto dětí například při srovnávání rodinných rituálů, při oslavách narozenin, Vánoc či jiných významných dnů. 15. Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovensko 7 Polsko 1 Celkem 8 11

12 b) z ostatních zemí Stát počet dětí Vietnam 6 Bulharsko 1 Ukrajina 8 Celkem 15 Obecně největším problémem spojeným s cizinci je zajištění informovanosti rodičů, kteří nemluví česky a nemají o dění ve školce zájem. U nově přijatých jazyková znalost na začátku nebývá žádná, ale při individuálním přístupu se zlepšují. Důležitá je individuální práce v oblasti řeči, komunikace a porozumění. Po zvládnutí alespoň částečného porozumění pomíjí často se vyskytující počáteční agresivita a děti se začleňují do kolektivu velmi dobře. Do konce kalendářního roku jsme využili získané finance z rozvojového programu MŠMT pro pedagogického asistenta, který se věnoval komunikaci a výslovnosti u dětí cizinců. Velký důraz je rovněž kladen i na pedagogický přístup učitelek, které mají cizince ve třídě. 16. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Ve školním roce tvoří MŠ i nadále tři pracoviště s celkem 10 třídami a s 280 zapsanými dětmi. Pracuje zde 21 pedagogů 3 asistenti pedagoga a 18 provozních zaměstnanců včetně kuchařek. Našim dlouhodobým cílem je : 1. Vytvořit dobrý kolektiv zaměstnanců 2. Co nejvíce se prezentovat na veřejnosti a vejít tak do povědomí nejen občanů Prahy Stát se dobrou mateřskou školou, která bude vyhledávána rodiči na základě jejího dobrého jména a kvality. 17. Počet a výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ve školním roce 2013/14 1. ČŠI inspekční činnost v souladu s ustanovením 174odst.2písm.a),b)c) a d) zákona č.561/2004 Sb Místo kontroly : Blatenská 2145, Pošepného nám.2022, Babákova 2149 Kontrolované období: od školního roku 2011/2012 k termínu kontroly Zjištění : ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření realizovaná od Hygienická stanice HMP Kontrola: Šetření a protiepidemické opatření při výskytu onemocnění zažívacího traktu v MŠ Pošepného nám Zjištění : nebylo shledáno pochybení a byla přijata doporučená preventivní opatření 3. Hygienická stanice HMP Kontrola: Plnění povinností stanovených v 7,50 zákona 258/2000Sb, 410/2005 3,4,11,13,15,16,17,18,20,22,23 v MŠ Pošepného nám Zjištění : nebyly shledány nedostatky ani pochybení 12

13 4. PSSZ Kontrola : plnění povinností : a) v nemocenském pojištění b) v oblasti pojistného c) Kontrolované období: Zjištění : v bodě a), c) nebyly shledány nedostatky, v bodě b) byl zjištěn nedoplatek v měsíci 11/2013 Opatření : dodatečně doplaceno 5. Hygienická stanice HMP Kontrola: Místní šetření v MŠ Pošepného nám Důvod: záměr ÚMČ - OŠK rozšířit MŠ o 1 třídu Zjištění : ze strany hygieny byly stanoveny podmínky a doporučení 6. Hygienická stanice HMP Kontrola: Plnění povinností stanovených v 19-21,24 zákona 258/2000Sb, 49,50 vyhl. 137/2004, kontrola HACCP ve ŠJ Blatenská 2145 Zjištění : byla shledána poškozená zeď u kanálku u škrabky v ostatních sledovaných ukazatelích nebyly shledány hygienické nedostatky Opatření : nedostatek byl odstraněn v daném termínu, tj do Hygienická stanice HMP Kontrola: Plnění povinností stanovených v 7,50 zákona 258/2000Sb, 410/2005 3,4,11,12,15,16,17,18,21,22,23 v MŠ Blatenská 2145 Zjištění : nebyly shledány hygienické nedostatky 8. MČ Praha Kontrola výdajů vynaložených na reprezentaci Kontrolované období : od Zjištění : nebyly shledány nedostatky a z kontroly nevyplývají žádná opatření 18. Stížnosti na školu (i ŠJ) Na školu nebyla stížnost žádná 19. Připomínky a návrhy ke zřizovateli 20. Základní údaje o hospodaření školy viz. přiložená tabulka za období V Praze dne Podpis ředitelky a razítko MŠ

14 Škola z toho Celkem % Skutečnost MČ MŠMT(MHMP) Plán SK/PL Plán Skuteč. Plán Skuteč Plán Skuteč PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE x x z toho: příspěvek na provoz x x x x příspěvek na nájemné x x x x jiné příspěvky (odpisy, mimoř.př.) x x x x PVVZ-platy x x x x PVVZ-OON 0 0 ###### x x 0 0 x x PVVZ-ostatní (odvody, ONIV) x x x x dotace, příspěv. během roku x x granty získané během roku 0 0 ###### 0 0 x x x x ostatní granty 0 0 ###### 0 0 x x x x VÝNOSY CELKEM x x stravné x x úplata za vzdělávání, služby x x ostatní x x z toho : zapojení fondů x x x x tržby za zboží, služby 0 0 ###### 0 0 x x úroky x x x x jiné ostatní výnosy (649 xx) x x 0 0 NÁKLADY CELKEM mzdové (platy + OON) náhrady mzdy za nemoc x x x x - zákonné a jiné soc. pojišť. ( ) zákonné a jiné soc. nákl. ( ) materiál z toho : potraviny x x 10 0 režijní materiál učební pomůcky a učebnice x x x x ostatní 0 0 ###### energie x x 10 3 z toho: elektrické energie x x 3 1 vodné + stočné + srážky x x 3 1 teplo + teplá voda x x 4 1 plyn 0 0 ###### 0 0 x x opravy a údržba (511) x x odpisy (551) x x DDM (558) ostatní z toho : cestovné (512) 0 2 ###### x x náklady na reprezentaci (513) x x x x ostatní služby (518) z toho: pouze telefony x x x x nájemné budova x x x x zpracování mezd a účetn x x x x ostatní pokuty a penále (542) 0 0 ###### 0 0 x x x x ostatní náklady z činnosti (549) z toho: odvod za neplnění zam.zdr.post. 0 0 ###### 0 0 x x x x daň z příjmu (591) 0 0 ###### x x x x 0 0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ###### x x x x MČ - hl. činnost x x ###### x x x x MHMP - hl. činnost x x ###### x x x x Investiční přísp. na nestaveb.investice 0 0 ###### 0 0 x x Vypracoval: Bc. Dana Vondráčková Přehled hospodaření k ( v tis. Kč) Hlavní činnost Schválil : Mgr. Jana Vaníčková Doplňková činnost 14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více