Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E"

Transkript

1 Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: Tímto předpisem se ruší předpis číslo: - Originál předpisu je uložen: Elektronická podoba předpisu je uložena na ekonomickém oddělení Předpis je zveřejněn na internetových ISŠ Cheb Oddělení ekonomické Za oddělení ekonomické schválila: Bedřiška Vocelková vedoucí ekonomického útvaru Vydal: PhDr. Miroslav Liška, ředitel ISŠ Cheb Obdrží: všichni vedoucí úseků ISŠ Cheb 1/13

2 Část první Obecná ustanovení Čl. I. Úvodní ustanovení Tato směrnice vymezuje odpovědnost a pravomoci zaměstnanců ISŠ Cheb zařazených do jednotlivých pozic v oblasti autoprovozu Integrované střední školy Cheb (dále jen ISŠ Cheb ) a současně stanoví postupy ISŠ Cheb v oblasti organizace, řízení a evidence autoprovozu. Pro účely této směrnice se rozumí Čl. II. Vymezení základních pojmů a) vlastníkem sluţebního vozidla Karlovarský kraj, b) provozovatelem sluţebního vozidla ISŠ Cheb, c) uţivatelem sluţebního vozidla řidič resp. zaměstnanec, kterému je vozidlo přiděleno za účelem dopravy na sluţební cestu, d) ţadatelem zaměstnanec, ţádající o sluţební vozidlo, příp. o sluţební vozidlo s řidičem, e) dispečerem autoparku pověřený zaměstnanec provozovatele, f) řidičem je kaţdý uţivatel, který osobně řídí přidělené sluţební vozidlo, g) sluţební vozidlo - vozidlo v majetku kraje přidělené do autoparku ISŠ Cheb, h) PHM pohonné hmoty (benzín, nafta atd.). i) Ţádanka resp. obsah ţádanky o zapůjčení referentského vozidla viz. příloha č. 1 j) Protokol o předání vozidla viz příloha č. 2 Čl. III. Všeobecná ustanovení 1. Směrnice neřeší organizování a řízení autoprovozu zajišťovaného a) vozidly pouţívanými pro sluţební účely, které nejsou ve vlastnictví ISŠ Cheb, b) soukromými vozidly pouţívanými pro sluţební účely dle zvláštního vnitřního předpisu 1, 2. Organizování a řízení autoprovozu ISŠ Cheb přísluší provozovateli. 3. Provozovatel odpovídá za efektivní čerpání rozpočtu, který se týká autoprovozu a to zejména poloţek: pohonné hmoty, opravy, údrţba a nákup nových vozidel a sluţby spojené s řízením autoparku. 4. Provozovatel stanovuje standardy vybavení sluţebních vozidel a na jejich základě rozhoduje o pouţití sluţebních vozidel v rámci autoprovozu ISŠ Cheb. 1 Směrnice ředitele č., o poskytování cestovních náhrad. 2/ 13

3 5. Sluţební vozidlo mohou řídit pouze určení zaměstnanci, kteří splňují stanovené náleţitosti a absolvovali školení zajišťované v ISŠ v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobili se ověření jejich znalostí. 6. Sluţební vozidla musí být vţdy pouţita pouze pro sluţební účely. 7. Uţívání sluţebního vozidla pro jiné neţ sluţební účely je moţné pouze na základě zvláštní dohody mezi uţivatelem vozidla a ISŠ Cheb a není řešeno v této směrnici. 8. V prostorách areálu ISŠ Cheb garáţují a parkují sluţební vozidla na místech stanovených provozovatelem. 9. Případné garáţování a parkování sluţebních vozidel před, po a během sluţební jízdy v místě trvalého bydliště uţivatele musí být předem schváleno zaměstnancem oprávněným k povolení pracovní cesty. 10. ISŠ Cheb můţe uplatnit náhradu spoluúčasti na pojistném plnění zaměstnancem, jako škodu při zaviněné dopravní nehodě. Výše spoluúčasti na pojistném plnění je řešena v Havarijním pojištění motorových vozidel ISŠ Cheb. 11. Noční parkování sluţebních vozidel je zajištěno na stanovených místech v areálu ISŠ Cheb, pokud není s uţivatelem dohodnuto jinak. Místo nočního parkování sluţebních vozidel schvaluje a určuje provozovatel na základě poţadavku uţivatele. 12. Při schvalování přidělení sluţebního vozidla případně při schvalování nočního parkování mimo areál ISŠ Cheb se má za to, ţe poţadavek ţadatele je v souladu se schválenou pracovní cestou ţadatele dle předpisu o poskytování cestovních náhrad. 13. Ve všech sluţebních vozidlech platí zákaz kouření. Část druhá Provoz sluţebních vozidel Čl. IV. Pouţívání a provoz sluţebních vozidel 1. Systém Autoprovozu ISŠ Cheb je zajištěn sluţebními vozidly v těchto reţimech a) sluţební vozidlo referentské tj. vozidlo řízené zaměstnancem, 2. Sluţební vozidla je moţné pouţít pouze ke sluţebním účelům, které souvisejí s konkrétním pracovním účelem, konkrétní pracovním úkolem nebo agendou ISŠ Cheb, pokud není stanoveno jinak. 3. Ve sluţebním vozidle je dovoleno přepravovat pouze osoby uvedené v písemné podobě Ţádanka o zapůjčení referentského vozidla (viz. příloha č.1) - v kolonce jména cestujících. Z důvodu zajištění sluţebních úkolů můţe být sluţebním vozidlem přepravován náklad nebo osoby jiných subjektů nebo institucí pouze za předpokladu, ţe budou řádně uvedeny v Ţádance o zapůjčení referentského vozidla. Po skončení přepravního výkonu je přepravovaná osoba povinna svým podpisem ve výkazu o provozu vozidla potvrdit správnost údajů o průběhu výkonu vozidla (místo a časové údaje). 3/ 13

4 4. Není přípustné, aby řidič dopravoval účastníky jízdy i na jiná místa, neţ která jsou předem schválena na Ţádance o zapůjčení vozidla. 5. Při přepravě osob nesmí být řidič ostatními účastníky jízdy vyrušován ani omezován v řízení vozidla. 6. Sluţební vozidla mohou být pouţita pouze v případě, ţe nelze vyuţít jiných efektivnějších způsobů dopravy, zejména při zváţení výše finančních nákladů nebo pracovní doby. 7. Fyzické převzetí či předání sluţebního vozidla má vţdy písemnou formu tzv. Protokol o převzetí vozidla uzavřený mezi řidičem a provozovatelem Čl. V. Dlouhodobé přidělení sluţebního vozidla uţivateli 1. Dlouhodobé přidělení sluţebního vozidla uţivateli pro sluţební účely se pouţije, přesáhne-li předpokládaná doba vyuţití více neţ 30 kalendářních dnů. 2. Dlouhodobé přidělení sluţebního vozidla uţivateli je moţné na základě zvláštní dohody. 3. Uţivatel je povinen vyuţívat sluţební vozidlo pouze v rozsahu schválené dohody. 4. Uţivatel je povinen vést záznamy o provozu vozidla na základě poţadavku a specifikace provozovatele, a tyto záznamy za uplynulý měsíc předat provozovateli do 3. dne následujícího měsíce. 5. O dlouhodobém přidělení sluţebního vozidla pro sluţební účely rozhoduje ředitel školy. Čl. VI. Krátkodobé přidělení sluţebního vozidla uţivateli 1. Krátkodobé přidělení sluţebního vozidla uţivateli se pouţije, nepřesáhne-li předpokládaná doba vyuţití vozidla 30 kalendářních dnů. 2. Uţivateli můţe být přiděleno sluţební vozidlo v tištěné podobě viz. příloha č. 1 Ţádanka o zapůjčení referentského vozidla v případech, kdy: a) nelze pouţít prostředku hromadné dopravy (např. přeprava nákladu, neexistuje levnější a časově flexibilní moţnost dopravy), b) se dosáhne podstatné úspory nákladů nebo pracovní doby. 3. Krátkodobé přidělení sluţebního vozidla je v kompetenci provozovatele a má vţdy písemnou či elektronickou formu. Čl. VII. Schvalování pracovní cesty a přidělení sluţebního vozidla 1. Při schvalování pracovní cesty uţivateli je příslušný schvalovatel povinen respektovat čl. VI. odst. 2 této směrnice. 2. Veškeré schvalovací procesy při přidělení sluţebního vozidla, mimo schválení pracovní cesty, probíhají tzv. ţádanky o zapůjčení vozidla dle přílohy č.1 této směrnice. 3. Schválení přidělení sluţebního vozidla ţadateli je v kompetenci provozovatele. 4/ 13

5 Čl. VIII. Objednání a rezervace sluţebního vozidla 1. Objednávání a rezervace sluţebních vozidel probíhá formou ţádanek o přepravu. 2. Ţadatel předkládá poţadavek na rezervaci sluţebního vozidla pro sebe jako uţivatele nebo jiného uţivatele, prostřednictvím ţádanky nejpozději 48 hodin před poţadovaným termínem jízdy. 3. Do poţadavku na rezervaci je ţadatel povinen uvést bezpodmínečně a výstiţně: cíl a účel cesty, poţadovaný počátek a konec rezervace, všechny přepravované osoby a místo nočního parkování (pokud je odpovědnou osobou dle této směrnice schváleno) tak, aby z uvedeného záznamu byl jednoznačně zřejmý účel a cíl cesty. 4. Přidělení vozidla následně provádí dispečer (nebo jeho zástupce) s ohledem na efektivní vyuţití vozového parku a náročnosti pracovní jízdy, přičemţ je oprávněn navrhnout ţadateli sloučení i několika poţadavků do jedné jízdy s cílem dosaţení efektivního vyuţití vozidla. 5. O výsledku procesu schvalování je ţadatel a všichni účastníci jízdy resp. uţivatelé informováni elektronickou cestou. 6. V případě, ţe pomine důvod rezervace vozidla, případně je nutné provést jiné změny v ţádance (cíl trasy, jméno řidiče, spolucestujících, časy odjezdu a příjezdu), je ţadatel povinen neprodleně o tomto informovat dispečera elektronickou cestou. Čl. IX Převzetí a vrácení vozidla 1. K vykonání sluţební jízdy bude vozidlo přistaveno 15 minut před začátkem poţadované jízdy v prostorách areálu ISŠ Cheb (pokud nebude předem dohodnuto jinak). V případě potřeby sluţební jízdy před zahájením a po skončení pracovní doby (dálkové jízdy, vyvolaná jednání apod.) bude vozidlo přistaveno po dohodě ţadatele s provozovatelem. 2. Sluţební vozidlo je předáno ţadateli na základě potvrzeného a schváleného poţadavku ( ţádanky) provozovatelem na základě písemného předávacího protokolu, pokud není s ţadatelem předem dohodnuto jiné místo předání. 3. Provozovatel je oprávněn vozidlo předat ţadateli, jen splňuje-li ţadatel všechny následující podmínky: a) splňuje všechny podmínky dané Zákonem o silniční dopravě, b) je zaměstnancem ISŠ Cheb, c) je drţitelem řidičského průkazu s oprávněním pro skupinu B, d) úspěšně absolvoval a má časově platné školení řidičů referentů, e) podepsal Protokol o předání vozidla (viz. příloha č. 2). 4. Provozovatel je povinen ţadateli při předání vozidla předat dokumentaci obsahující: a) osvědčení o technickém průkazu motorového vozidla, b) doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti, při cestách do zahraničí mezinárodní pojišťovací kartu, c) osvědčení o měření emisí, 5/ 13

6 d) dálniční kupón, e) servisní kníţku a návod k obsluze, f) formulář záznamu o dopravní nehodě, g) výpis povinností řidiče, vyplývajících z podmínek pojistné smlouvy havarijního pojištění, h) platební CCS kartu s uvedením její identifikace (poslední 4čísla ID karty). 5. Po ukončení jízdy je řidič povinen vozidlo neprodleně předat zpět provozovateli na určeném místě. Vozidlo je předané provozovateli na základě řádně vyplněného a podepsaného Protokolu o předání vozidla viz. příloha č Uţivatel odpovídá za to, ţe v okamţiku vrácení vozidla je vozidlo předáno provozovateli bez poškození, v čistém stavu (tj. čistý exteriér i interiér vozidla) a s více neţ 1/3 paliva v nádrţi vozidla. V případě, ţe řidič vykonává jízdu v poslední pracovní nebo kalendářní den v měsíci, vrátit auto provozovateli s plnou nádrţí. 7. Provozovatel odpovídá za to, ţe v okamţiku předání vozidla je vozidlo předáno uţivateli bez poškození, v čistém stavu (tj. čistý exteriér i interiér vozidla) a s více neţ 1/3 paliva v nádrţi. 8. V případě, ţe v době přidělení vozidla nebo v průběhu jeho uţívání dojde k poškození vozidla nebo uţivatel zjistí jakékoliv vady vozidla je uţivatel povinen o nich neprodleně informovat provozovatele a zjištěné vady či poškození písemně uvést do Protokolu o předání vozidla. 9. Uţivatel předá provozovateli při vrácení vozidla dokumentaci uvedenou v odst Určeným místem pro předání vozidla zpět provozovateli je v běţné pracovní době prostor garáţí, mimo běţnou pracovní dobu uţivatel auto zaparkuje na určeném místě pro parkování, podepsaný předávací protokol a klíče, včetně veškerých svěřených dokumentů, odevzdá dispečerovi. 11. O průběhu kaţdé jízdy je řidič povinen vyplnit Záznam o provozu vozidla v rozsahu údajů a) jméno a příjmení řidiče vozidla, b) datum začátku a konce jízdy, c) stav počitadla ujetých kilometrů při odjezdu a po příjezdu, d) místo a čas odjezdu a příjezdu vozidla, e) ujeté kilometry, přenos km, f) údaje o bezpečnostních přestávkách, g) podpis řidiče, h) údaje o čerpání PHM a mytí vozidla resp. doklad o pouţití CCS karty 6/ 13

7 Část třetí Povinnosti uţivatele a provozovatele Čl. X. 1. Provozovatel udrţuje vozový park v řádném technickém stavu, zajišťuje odpovídající servis údrţbu a čistotu vozidel. 2. Řidič je povinen: a) dodrţovat maximální hledisko efektivního provozu vozidla jak z hlediska spotřeby, tak z hlediska vytíţení; není přípustný stav, při kterém ţadatel vozidlo obdrţí a jízdu neprovede; pokud z jakýchkoliv důvodů v rezervovaném čase jízdu realizovat nemůţe, je povinen vozidlo neprodleně vrátit, b) při kaţdé jízdě provést zápis do Záznamu o provozu vozidla dle čl.x, odst.12, c) před začátkem kaţdé jízdy a po jejím skončení zkontrolovat stav vozidla, d) počínat si tak, aby stav vozidla odpovídal bezpečnostním, technickým a hygienickým poţadavkům, včetně udrţení celkové čistoty interiéru, e) počínat si tak, aby nezhoršoval technický stav vozidla, f) kaţdou závadu (i závadu odstraněnou během jízdy) či poškození vozidla neprodleně, prokazatelně nahlásit dispečerovi autoparku, nejpozději však zápisem v Protokolu o předání vozidla, g) provádět běţnou údrţbu vozidla dle pokynů výrobce a provozovatele a to: vnější mytí vozidla doplnění provozních kapalin a to: PHM, kapalina v ostřikovačích, odstranění znečištění interiéru, které způsobí sám nebo spolucestující h) pouţít sadu hands free v případě nutné potřeby realizovat během jízdy telefonický hovor 3. Spolucestující zaměstnanec je povinen při jízdě respektovat pokyny řidiče k zajištění bezpečnosti provozu a dodrţovat pravidla silničního provozu a ostatní právní předpisy upravující autodopravu. 4. Uţivatel popř. řidič má obecnou odpovědnost za převzaté vozidlo, zejména za škody na vozidle, neodůvodněné zvýšení spotřeby PHM, pomocných a čistících prostředků a vybavení vozidla. 5. K úhradě běţných výdajů (nákladů) na provoz vozidla a nákupu PHM můţe řidič pouţít pouze CCS kartu k tomu určenou provozovatelem. Náhradní díly či nářadí lze nakupovat pouze výjimečně ve zdůvodněných případech. Je zakázáno kartou nakupovat autodoplňky, občerstvení a předměty osobní potřeby. 6. Za převzatou CCS kartu, a náklady plynoucí z jejího pouţití má řidič hmotnou odpovědnost. 7. Nezdůvodnitelné zbytečné náklady a škody způsobené řidičem, nebo spolucestujícím (zejména způsobené nedodrţením pokynů dle odstavců tohoto článku) budou odpovědné osobě dány k náhradě. 8. Při řízení vozidla musí řidiči sluţebního vozidla dodrţovat pravidla silničního provozu a bezpečnostní přestávky během jízdy: nepřetrţitá doba řízení vozidla nesmí být delší neţ 4 hodiny za tuto dobu se povaţuje doba vlastního řízení, včetně přerušení jízdy na dobu kratší neţ 10 minut. Po uplynutí uvedené doby musí řidič přerušit řízení vozidla nejméně na dobu 30 minut, během kterých nesmí vykonávat činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. 7/ 13

8 9. O bezpečnostní přestávce je řidič povinen provést zápis do záznamu o provozu vozidla. 10. Při opuštění vozidla na sluţební cestě je řidič povinen zabezpečit vozidlo všemi prostředky, kterými je vybaveno tj.: mechanické zabezpečení řadící páky, alarm s hlídáním vnitřku vozu (pokud je nainstalován), překontrolovat řádné uzamčení vozidla, zavření oken, dbát na to, aby odloţené věci ve vozidle byly pokud moţno skryté (v zavazadlovém prostoru). 11. Doklady k vozidlu, případně CCS kartu, atd. (technický průkaz, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, karta na čerpání PHM) nesmí řidič ponechat v opuštěném vozidle. 12. Řidič je povinen před přistavením vozidla, tak i během denního provozu a rovněţ po skončení denního výkonu vozidla, kontrolovat jeho technický stav. O zjištěných poškozeních, závadách a jejich případném odstranění informovat provozovatele. 13. Provozovatel je povinen seznámit uţivatele se stavem předávaného sluţebního vozidla, dohodnout místa převzetí vozidla a předat mu případně další informace o vybavení a příslušenství vozidla. Čl. XI. Evidence provozu vozidla 1. Provozovatel zajišťuje a vyhodnocuje záznamy o provozu vozidel. Vyhodnocení spotřeby, nákladů a vytíţenosti vozidel provádí jednou za 3 měsíce.. 2. Pro kaţdé sluţební vozidlo se vede Záznam o provozu vozidla. 3. Provozovatel vozidla je odpovědný za následující doklady a) technický průkaz motorového vozidla, b) protokol o měření emisí vozidla, c) protokol o technické prohlídce vozidla, d) osvědčení o technickém průkazu motorového vozidla, e) doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti, při cestách do zahraničí mezinárodní pojišťovací kartu, f) osvědčení o měření emisí, g) dálniční kupón, h) servisní kníţku, i) formulář záznamu o nehodě. 4. Provozovatel vede pro kaţdé vozidlo v elektronické podobě evidenci, která obsahuje technické a provozní skutečnosti, které nastaly v průběhu celé doby uţívání vozidla. 5. Odpovědnost za spotřebu PHM a) provozovatel stanoví měrné normy spotřeby PHM, na základě údajů o spotřebě v technickém průkazu vozidla, měrnou normu spotřeby PHM uvede provozovatel (vedoucí autoparku) samostatně v popisu kaţdého vozidla ve své evidenci b) řidič je povinen dodrţovat normu spotřeby PHM, stanovenou provozovatelem c) provozovatel vede průběţně evidenci o provozu vozidel (podle údajů uvedených řidičem), nákupy PHM a ostatní náklady na provoz vozidla, vypočítá skutečnou spotřebu PHM a 1x za 3 měsíce ji porovná se stanovenou normou, 8/ 13

9 d) překračuje-li vozidlo za sledované období stanovenou normu spotřeby PHM o více neţ 10 procent, ověří provozovatel příčiny zvýšené spotřeby PHM, e) překročení normy spotřeby způsobené nevhodným stylem jízdy (překračování doporučené rychlosti), bezdůvodnou změnou trasy nebo cílového místa je škodou způsobenou řidičem, f) v případech zvýšení normy spotřeby PHM způsobených technickým stavem vozidla, provozovatel neprodleně zajistí odstranění příčin nadspotřeby, g) nelze-li sníţit spotřebu PHM konkrétního vozidla ani po vyčerpání všech technických moţností, zváţí provozovatel vyřazení vozidla z autoparku a podá návrh orgánu kraje na vyřazení vozidla z movitého majetku kraje Čl. XII. Parkování a garáţování vozidel 1. Řidič je při parkování a garáţování povinen dodrţovat bezpečnostní předpisy a předpisy poţární ochrany. 2. Garáţování a parkování sluţebních vozidel je povoleno pouze na místech určených provozovatelem. Pravidla pro uţívání garáţí a parkovišť ISŠ Cheb stanoví provozovatel. 3. Brání-li doba příjezdu vozidlo vrátit na určené místo, je řidič povinen zabezpečit vhodné parkování vozu. V případě, ţe řidič nemohl vrátit vozidlo na místo k tomu určené a vozidlo nepokračuje druhý den v pracovní cestě, je povinen tento vůz v následujícím pracovním dnu bez prodlení předat provozovateli. Řidič je povinen Čl. XIII Dopravní nehody a pojistné události a) v případech smrtelné nehody nebo nehody, kdy došlo ke zranění osoby, dále v případech poškození komunikace, všeobecně prospěšného zařízení, úniku nebezpečných látek nebo pokud na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, nebo na jiném majetku vznikla hmotná škoda větší jak 20 tis. Kč, neprodleně ohlásit nehodu Policii ČR, b) ohlásit Policii ČR odcizení vozidla nebo násilné poškození vozidla jinou osobou, c) při nehodě, jeţ není šetřena Policií ČR, vyplnit Záznam o dopravní nehodě, d) po nehodě učinit zápis do Protokolu o předání vozidla a k protokolu přiloţit kopii Záznamu o dopravní nehodě, e) kaţdé poškození, nehodu nebo ztrátu sluţebního vozidla ohlásit neprodleně provozovateli a svému nadřízenému, f) při nepojízdnosti vozidla informovat provozovatele a zajistit odtaţení vozidla na hlídané parkoviště nebo do servisu. Čl. XIV. Pojištění 1. Pověřený zaměstnanec provozovatele odpovídá za včasné předání podkladů pro pojištění vozidel a zajistit uzavření zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a pro pojištění proti škodám na majetku zřizovatele (havarijní pojištění) a následně předat na ekonomický útvar. 9/ 13

10 2. Na sluţební vozidla se vztahuje kromě zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel i další pojištění proti škodám na majetku kraje. Obsah a podmínky pojistných smluv jsou dostupné na ekonomickém útvaru. 10/ 13

11 Část čtvrtá Závěrečná ustanovení Čl. XV. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. V Chebu dne 25. března 2010 PhDr. Miroslav Liška Ředitel ISŠ Cheb Přílohy: 1. Ţádanka resp. obsah ţádanky o zapůjčení referentského vozidla 2. Protokol o předání vozidla resp. obsah protokolu o předání vozidla 11/ 13

12 Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, Cheb Ţádanka o zapůjčení referentského vozidla Ţadatel (jméno a adresa): Jména cestujících Datum konání cesty, od do: Směr a cíl cesty: Vozidlo výrobní značky: SPZ: Telefonní spojení: podpis ţadatele Udělení souhlasu ředitele školy: Vyplňuje zaměstnanec odpovědný za autodopravu Integrované střední školy Cheb. Stav tachometru před jízdou: Stav tachometru po jízdě: Celkem ujeto km: Cena za pouţití vozidla v Kč: podpis vedoucího autoparku 12/ 13

13 Integrovaná střední škola Cheb Protokol o předání vozidla Jméno předávajícího: Jméno přebírajícího: Typ vozidla: SPZ: Počátek cesty (místo, datum, čas): Stav tachometru před jízdou: Předáno: klíče Karta CCS Doklady Konec cesty (místo, datum, čas): Stav tachometru po jízdě: Zvláštní záznamy: Jméno předávajícího Jméno přebírajícího 13/ 13

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více