Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)"

Transkript

1 PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce I. Charakteristika chovu včel v České republice 3 II. Plnění úkolů uložených IX. sjezdem ČSV 4 III. Další aktivity sekretariátu RV ČSV 18 IV. Vydavatelská činnost 21 V. Výsledek hospodaření ČSV, o. s. za rok VI. Komentář k výsledkům hospodaření ČSV za rok

2 ZMĚNA STANOV ČSV Změna Stanov ČSV, o. s. schválena na zasedání Republikového výboru ČSV dne Republikový výbor ČSV na svém březnovém zasedání 2013 přijal změnu svých stanov. Tyto změny vzalo Ministerstvo vnitra ČR na vědomí dne Drobné změny zpřesňujícího charakteru: Mnoho změn má pouze upřesňující charakter např. slova spoluvytvářet zájmová sdružení bylo nahrazeno vstupovat do zájmových sdružení (viz 3 písm. n) nebo doplňující ustanovení v 5, který se týká sjezdu, že sjezd rozhoduje o věcech, které si vyhradí. Upřesněno bylo i ustanovení, které se týká Republikového výboru ČSV 6 odst. 2 písm. e), který hovoří o volbě předsedy RV, který se volbou stává členem RV, pokud jím již není z titulu volby učiněné sjezdem. V případě, že takový předseda bude odvolán nebo na svou funkci rezignuje, pozbývá tím i členství v Republikovém výboru ČSV. Obdobně byla upřesněna i délka mandátu funkcionáře, který je zvolen namísto funkcionáře, jehož mandát zanikl předčasně. Mandát takto nově zvoleného funkcionáře zaniká s původním mandátem orgánu, do něhož byl zvolen (viz 26 odst. 6). Byla doplněna nová pravomoc RV a to vydávat statuty redakčních rad a statuty odborných komisí. V 7 Předsednictvo RV byl upřesněn vztah předsedy, místopředsedy a tajemníka vůči PRV, statutárnímu orgánu v tom smyslu, že tito zástupci statutárního orgánu jsou povinni ve svém jednání za svaz řídit se rozhodnutím předsednictva. Drobných úprav stanov je více, není třeba se mnoho rozepisovat. Doporučuji seznámit se s platným zněním našich stanov na našich webových stránkách. Změny jsou v textu vyznačeny tučně. Změny důležité: 1. Organizační jednotky svazu (základní organizace, okresní organizace, cech profesionálních včelařů) nejsou členy svazu. Pro mnohé čtenáře je toto konstatování logické a nezpochybnitelné. Ne tak pro některé soudy. Proto byly naše stanovy doplněny o ustanovení, které jasně říká, že na činnost organizačních jednotek nelze vztáhnout ustanovení o členství. 2. Ručení za dluhy organizačních jednotek O této problematice se mluví mnoho posledních půl roku, tj. po schválení nového občanského zákoníku, který hovoří o míře ručení hlavního spolku za závazky svého pobočného spolku. Schválená úprava říká, že svaz ručí za závazky okresní nebo základní organizace do výše likvidity majetku těchto organizačních jednotek. Protože výklad této problematiky se stále vyvíjí, je předpoklad, že nedávno schválená ustanovení budou ještě měněna. 3. Příspěvek na činnost okresních organizací 13 stanov se věnuje základním ustanovením okresní organizace. Nově schválená změna v odst. 4 písm. g) umožňuje okresním organizacím po předchozím projednání v jednotlivých základních organizacích vybírat od svých základních organizací příspěvek na činnost. K tomuto kroku bylo přikročeno proto, že malé okresní organizace nemají dostatek financí na svou činnost, 15% z členských příspěvků ze včelstev vybraných od základních organizací ve svém obvodu jim nestačí. Toto je cesta, jak prostředky na činnost pro své základní organizace získat. Výběr příspěvků není povinností, jen možností. 4. Cech profesionálních včelařů 22, který je věnován CPV, byl doplněn takto: CPV není oprávněn jednat jménem ČSV a vystupovat jeho jménem nebo ČSV zavazovat a to především vůči státním orgánům, územně-správním orgánům a třetím subjektům. CPV může vytvářet své předpisy, avšak k jejich účinnosti je nutný souhlas republikového výboru. CPV jakožto organizační jednotka svazu může být zrušen na základě rozhodnutí RV ČSV. ČSV neručí za dluhy a závazky CPV. 5. Členství ve svazu V 29, který je o členství v ČSV, byla doplněna v odst. 11 věta: Převod členů mezi základními organizacemi je možný. Jde v podstatě také o jisté zpřesnění, protože k přechodům člen ů mezi ZO běžně dochází a stanovy v 29 odst. 12 písm. e) a Jednací řád ČSV dokonce upravuje i lhůty, do kdy se musí člen přihlásit do jiné ZO, když jej z dosavadní evidence ZO vyřadí (60 dnů). Došlo dále k rozšíření práv členů v 30 člen svazu má právo přispívat k naplňování cílů a úkolů svazu a má také novou povinnost vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV. 6. Rozhodčí komise V 33, který se týká rozhodčí komise, došlo jen k doplnění jednoho slova, avšak významného slova. Dosud mohla být členem RK jen osoba, která ve svazu nepůsobí jako člen jiného voleného orgánu. Nyní pod doplnění slova nejvyššího voleného orgánu je možnost stát se členem RK rozšířena. S ohledem na nový občanský zákoník, který nepřipouští členství jen funkcionářům statutárního a kontrolního orgánu, je možné, že bychom rozšířili možnost být členem RK i funkcionářům Republikového výboru ČSV. To je však otázka dalšího zvažování. Je však jisté, že obsazení Rozhodčí komise musí být fundované, musí to být zkušení funkcionáři. Jenom ti mohou odpovědně rozhodovat ve sporech uvnitř svazu. A zkušenosti získají právě při své činnosti v orgánech svazu, zejména v těch nejvyšších. Na závěr je třeba říci, že s ohledem na blížící se účinnost nového občanského zákoníku ( ), který obsahuje 88 paragrafů věnujících se úpravě spolků na rozdíl od dosavadního zákona o sdružování č. 83/1990 Sb., který jich má jen 22, březnový RV ustavil novou legislativní komisi, která se bude zabývat bezproblémovým přechodem našeho svazu, našich stanov a dalších předpisů ze staré éry občanských sdružení do nové éry spolků. Mgr. Jarmila Machová 2 I Příloha Včelařství

3 CHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČR Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 I. Charakteristika chovu včel v České republice V roce 2012 chovalo chovatelů včelstev, z toho členů ČSV včelstev. Počet členů ČSV, o. s. (dále jen ČSV) vzrostl o 401 a počet včelstev se meziročně snížil o necelých 25 tisíc. Rok 2012 byl snůškově průměrný až lehce podprůměrný, medu bylo vyprodukováno tun, což je průměr 13,56 kg na včelstvo. Podle statistických údajů cena medu pro konečného spotřebitele vzrostla v průběhu roku 2012 z částky 134,19 Kč v v prosinci loňského roku na 143,07 v prosinci ČSV zastupoval v závěru roku ,39 % chovatelů včel s 97,67 % včelstev. Celková nákazová situace byla dobrá, objevují se ovšem informace o vyšších spadech roztočů Varroa destructor v některých oblastech. V roce 2012 byl v některých regionech zaznamenán zvýšený výskyt ohnisek moru včelího plodu (MVP), k čemuž proběhla jednání za účasti organizací a orgánů ČSV, SVS ČR a dalších (podnikatelských) subjektů. Státní veterinární správa průběžně vydávala tzv. mimořádná veterinární opatření (MVO) a připravovala na svém webu on line monitorovací systém nákazové situace na teritoriu ČR v reálném čase. V druhé polovině roku 2012 byli oficiální představitelé ČSV přizváni k rozběhnutým jednáním na ministerstvo zemědělství (MZe) stran novely vyhlášky 299/2003 Sb., kde jasně artikulovali své kritické připomínky k navrhovaným změnám. Negativním jevem je růst počtu krádeží včelstev a růst cen včelařských potřeb a surovin (cukr), který nekopíroval růst cen včelařských produktů v roce Předsednictvo RV se opakovaně zabývalo nabídkami na zprostředkování prodeje cukru včelařské veřejnosti, které však vyhodnotilo jako nevýhodné, především proto, že neobsahovaly náklady na logistiku a distribuci. V roce 2012 bylo dovezeno t medu za průměrnou cenu 64,24 kg/kč a vyvezeno t za cenu 68,33Kč/kg. ČR zůstává i nadále z hlediska spotřeby medu soběstačná. Největším odběratelem medu s 506 t bylo Slovensko a dodavatelem s 519 t Ukrajina. Podrobná statistika o zahraničním obchodu s medem je na Nový republikový výbor se sešel čtyřikrát, z toho jednou mimořádně, byl zvolen nový předseda ČSV a byly i přeobsazeny odborné komise. Předsednictvo RV ČSV se scházelo pravidelně jednou měsíčně. Vývoj počtu včelstev a včelařů od roku 1990 včelstev včelařů Příloha Včelařství I 3

4 ZPRÁVA O ČINNOSTI II. Plnění úkolů uložených IX. sjezdem ČSV 1. Hájit zájmy členů ČSV při jednání se zákonodárnými a výkonnými orgány státu Představitelé ČSV musejí být komunikativní k orgánům státní správy, hlavně k MZe, MF, MŠMT, MMR. T: úkol stálý Z: v textu V roce 2012 se uskutečnila 3 setkání předsedy ČSV s ministrem zemědělství ČR Petrem Bendlem, několik jednání předsedy ČSV na MZe s náměstky ministra Radkem Braumem a Tomášem Šimčíkem stejně jako několik dalších odborných jednání s vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství Martinem Žižkou a ředitelem Odboru myslivosti, rybářství a včelařství Jiřím Pondělíčkem i s vrchním ředitelem ekonomické sekce Jiřím Havlíčkem. Dvakrát jednal předseda o odborné problematice včelařství s poradcem ministra Josefem Stehlíkem, účastnil se aktivně jednání zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde ve svém vystoupení popsal stav a potřeby oboru včelařství. Za stejným účelem se účastnil i jednání v Senátu Parlamentu ČR. ČSV zastupoval také při mnoha jednáních s řadou představitelů státní správy i EU na významných výstavách se zemědělskou tématikou TECHAGRO, Natura Viva, Země živitelka. V rámci získávání podpory na některé aktivity ČSV jednal předseda s představiteli MF ČR, MŠMT ČR a MMR ČR. Několikrát jednal s prezidentem AK ČR a senátorem Janem Velebou včetně osobní účasti na 20. sněmu AK. Dále několikrát jednal s ústředním ředitelem SVS ČR Milanem Malenou a s řadou vedoucích pracovníků SVS ČR. V záležitostech přípravy a zjednodušení nového systému evidence včelstev pro ochranu včel podle zákona o rostlinolékařské péči, včetně zabezpečení dat proti zneužití, jednal několikrát předseda ČSV s ředitelem Státní rostlinolékařské správy Zdeňkem Machem. S vrchním ředitelem sekce kontrolní a právní Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martinem Klanicou pak jednal o posílení systému kontroly kvality medu v tržní síti ČR. Tento úkol v roce 2012 považuje předseda za splněný. Místopředseda Hrabák: V rámci sledovaného období se uskutečnila komunikace s MZe ČR, především z titulu funkce předsedy správní rady Středního odborného učiliště včelařského - včelařského vzdělávacího centra, o. p. s., (dále jen SOUV VVC). Především pak s ředitelem odboru myslivosti, rybářství a včelařství př. Pondělíčkem, členem správní rady a s př. Turnovským, členem dozorčí rady. Dále se představitelé svazu zúčastnili setkání s poslanci zemědělského výboru PSP ČR, organizovaného ČSV v prosinci KPM: Výsledkem jednání pracovníka odpovědného za práci s mládeží ze SOUV VVC s odpovědnými pracovníky MZe ČR bylo získání finanční podpory využité pro vydání metodických materiálů (listů, mimo program BMtN)) a informací na elektronických nosičích pro dlouhodobé využití ve včelařských kroužcích. RK: Komise se nesetkala s případem, kde by se při jednání s orgány státní správy vyskytly nějaké problémy v oblasti racionalizace, výzkumu apod. Začínají však náznaky s problémy při jednání se zástupci SVS ČR v oblasti nemocí a především vyšetřování vzorků nemocí včel. Funkcionáři ČSV na všech stupních komunikují se samosprávou a státní správou na své úrovni, hájí zájmy členů ČSV na regionální a místní úrovni. T: úkol stálý Z: v textu Místopředseda pro vnitrosvazovou organizační činnost: ZO ČSV: základní organizace ČSV na své úrovni jsou v kontaktu s místně příslušnými městskými a obecními úřady za účelem získávání podpory pro svoji činnost, a to jak materiální, (dotace, příspěvky, granty), tak i morální, (účast zástupců samosprávy obcí a měst na akcích pořádaných základními organizacemi. OO ČSV: okresní organizace v současné době nemají partnera na úrovni samospráv, zato komunikují na úrovni státní správy s KVS odděleními jednotlivých okresů. KKV ČSV: i když tyto složky stojí mimo strukturu s právní subjektivitou, ve většině krajů hrají velkou roli při jednání jak s krajskou samosprávou tak i státní správou, zejména při přípravě krajských dotací. V současné době většina krajů poskytuje dotace jak pro jednotlivé včelaře, tak i okresní organizace. Dbát včasného naplňování požadovaných úkolů (včasné a úplné podávání informací, statistik, hlášení, aj.). T: úkol stálý Z: předsedové OO, ZO ČSV viz níže informace sekretariátu RV ČSV. Tajemník: Úkol byl průběžně plněn, (přechází do roku 2013), probíhá analýza pro CIS, upravují se formalizované dokumenty a procesy. Elektronická pošta zavedená v roce 2011 funguje však na méně než 50 %. Probíhá zálohování klasickou poštou. K dalšímu přenosu informací je využíván časopis a jeho přílohy, respektive oběžník a web. Plnění úkolu v roce 2012 bylo pozitivně ovlivněno některými členy RV ČSV. 4 I Příloha Včelařství

5 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Sekretariát ČSV je centrálním úložištěm aktuálního dění v ČSV (komise udržují aktuální agendu na sekretariátu ČSV). T: úkol stálý Z: předsedové komisí RV ČSV, tajemník ČSV Tajemník: Formálně byl úkol splněn dopisem tajemníka předsedům OK ze dne a založením elektronických a naturálních složek OK na sekretariátu. Dopis byl vzat zářijovým usnesením PRV na vědomí. Ke standardu průběžného sledování a vyhodnocování administrativy OK byl vytvořen jednoduchý reportingový program MS Office - Excel, který je možno využívat s frekvencí 1x ročně. Žádný předseda OK doposud nedoplnil složku požadovanými dokumenty, umožňující vyhodnocovat činnost OK podle měřitelných kritérií. Korekce tohoto stavu bude vyžadovat intervenci PRV, předsedy svazu a větší zájem předsedů OK (členů PRV). Vzniká riziko nemožnosti věcně vyhodnocovat činnost OK dle materiálu Realizace hlavních úkolů ČSV pro období na objektivním základě jak v ročním cyklu (Zpráva o činnosti a hospodaření), tak i v cílovém stavu v roce 2015 (X. sjezd ČSV). Návrh na alternativní způsob hodnocení ze strany předsedů OK není na sekretariátu k dispozici. CHK: Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům hrozilo, že nebudou v pořádku doklady k vyplaceným dotacím na matky. Proto byla agenda CHK svěřena dočasně př. Cimalovi, s cílem zajistit zodpovědného pracovníka pro vedení agendy, který bude respektovat pravidla řízené dokumentace. RK: Všechny zápisy a zprávy o činnosti byly odeslány na sekretariát RV ČSV. KPM: Komise využívá vlastní úložiště dat na internetu na službách Adrive a Dropbox. Kromě toho komise používá také vlastní úložiště prostřednictvím služby Google pro ukládání a týmovou práci nad základními dokumenty pro práci s mládeží. Zápisy z jednání komise jsou pravidelně předávány sekretariátu elektronickou cestou. EK: Zápisy ze schůzek EK jsou na sekretariát zasílány elektronicky vždy po jejich uskutečnění. Dále jsou zasílány elektronicky členům PRV i RV ČSV, čímž je zajištěna jejich dostatečná a včasná informovanost. Usilovat o zavedení agendy ČSV na webové rozhraní ČSV s možností sdílení dat z jakéhokoliv místa. T: do Z: př. komise pro informatiku Úkol byl průběžně plněn i po V současné době má IT komise detailně zpracovaný seznam požadavků na CIS. Tento bude přidán do textu pro vyhlášení poptávkového řízení a předán ke schválení PRV v 03/2013. Po jeho odsouhlasení bude cca 3 týdny probíhat poptávkové řízení, pak týden vyhodnocení. Vybraná společnost pak na systému začne od května pracovat. Předpokládám, že první zkušební testy by mohly začít na přelomu měsíce a od srpna by se mělo najet na ostrý provoz Evidence včelařů a zpracování žádostí o dotace. Organizační strukturu sekretariátu ČSV optimalizovat k odpovídajícím potřebám členů a organizačních jednotek. T: do Z: tajemník ČSV a vnitřních předpisů ČSV dle navrženého harmonogramu na základě projednání a usnesení P/RV. Materiál Optimalizace sekretariátu ČSV, o. s. byl vypracován k a předán nově zvolenému předsedovi ČSV spolu s referenčním hodnocením zaměstnanců za období Obsah materiálu je klasifikován zpracovatelem jako DŮVĚR- NÉ. Materiál byl koncipován jako procesní analýza se syntetickými návrhy na řešení nové organizační struktury sekretariátu Úkol byl v průběhu roku 2012 projednáván v PRV v návaznosti na výše uvedený materiál a upřesňující dokumenty, tj. nové organizační schéma a slovní doprovod. Na listopadovém RV byla tajemníkovi uložena další aktualizace a její předložení k projednání na P/RV v březnu Usilovat o to, aby každý chovatel včel měl prvotní zájem o členství v ČSV. T: úkol stálý Z: všichni členové ČSV Místopředseda pro vnitrosvazovou organizační činnost: Úkol byl realizován v rámci přednáškové činnosti, na setkávání se včelaři v rámci včelařských akcí. Na úrovni základních organizací je tato činnost nejdůležitější, neboť zde mají k členům nejblíže, a proto záleží na schopnostech funkcionářů ZO začínající včelaře zapojit do činnosti jednotlivých organizací a svými zkušenostmi těmto členům být nápomocni při zařizování včelnic a ošetřování včelstev. RK: Při každé příležitosti členové komise presentují výhody členství v ČSV. Často se objevují námitky, že v některých oblastech je např. PSNV lepší, aktivnější, a někdy je nutno konstatovat, že je to pravda. KPM: Komise zahrnuje problematiku vnitrosvazové činnosti a výhod poskytovaných ČSV svým členům do doporučených vzdělávacích aktivit ve včelařských kroužcích. Znalost této problematiky se promítá do hodnocení výkonů soutěžících při Zlaté včele. S tímto tématem jsou seznamováni i účastníci Letní školy mladých včelařů stanovy, výhody členství, povinnosti včelařů. Příloha Včelařství I 5

6 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Zdokonalovat současný systém vzdělávání ke zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů ČSV Analyzovat stávající stav - vypracovat nový vzdělávací program ČSV pro realizaci v SOUV - VVC, o. p. s. pro kategorie: Zájemci o včelaření a začínající včelaři Provozní metody včelaření (Nástavkáři, Langstroth, Dadant, Zájmoví včelaři Kočování), Standardizace úlových soustav EKO - včelaři a alternativní včelaření Komunikace s PC, didaktická technika, IT komunikace. Chov silných včel Profesionálové a komerčně zaměření včelaři Kurzy (chov matek, výroba medového pečiva, výroba medoviny, Ekonomika včelařského provozu, marketing. aj.) T: do Z: př. komise racionalizační Předseda RK neměl možnost vzhledem ke stavu v Nasavrkách do tohoto procesu zasáhnout, protože žádný neprobíhal. V této oblasti je nutné, aby aktivita vycházela ze strany zástupců ČSV v orgánech SOUV-VVC. Tento úkol byl dle názoru RK postaven trochu nešťastně. VK: V současné době se o vzdělávání kategorie začínajících včelařů a zájemců o včelaření starají především okresní organizace a to podle svých schopností a možností. Je otázkou, zda materiálně nepodpořit tento pilíř svazového vzdělávání, který je blíže včelařskému lidu, než se snažit o jeho centralizaci. Pravdou je, že tento segment úspěšně využívají komerční subjekty k realizaci svých podnikatelských záměrů. Ostatní témata jsou průběžně řešena v rámci seminářů učitelů včelařství a jejich prostřednictvím distribuována členské základně. Vzdělávání učitelů včelařství obohatit o přednášky vysoce erudovaných pedagogů VŠ a o zahraniční odborníky blízkých oborů. T: do Z: př. komise pro vzdělávání Komise se jako každoročně podílela na zajištění a organizaci seminářů pro učitele včelařství a přednášející odborníky. V rámci těchto akcí jsou sbírány informace o možnostech přesunu některých akcí na pracovní dny z důvodů nedostatku volných kapacit SOUV VVC. Dále se vyhodnocují informace z realizovaných seminářů z důvodů udržení kvality. Koncepce seminářů pro učitele včelařství je postavená na snaze o zvyšování úrovně sboru učitelů a možnosti působit přes něj na členskou základnu, kde spolu se svazovým periodikem tvoří hlavní pilíř vzdělávání včelařů. Je snaha o distribuci objektivních informací a podle toho jsou semináře tvořeny. Přednášeli i názoroví oponenti /Klíma, Ptáček/. Pokud by se do včelařského vzdělávání měli zapojit ve větší míře světové včelařské kapacity, bylo by potřeba z důvodu rentability schéma organizace rozšířit na speciální seminář určený širší včelařské veřejnosti. Pokračovat ve vzdělávání funkcionářů OO, ZO. T: úkol stálý Z: místopředseda ČSV pro vnitrosvazovou činnost Ve vzdělávání funkcionářů okresních organizací jsou zatím značné rezervy. Toto vzdělávání je sice třetím rokem zařazeno do pravidelných seminářů v rámci vzdělávací činnosti SOU- -VVC, není ale specifikováno na jednotlivé funkce předseda jednatel účetní. Školení se zúčastní ten kdo má zrovna volno, popřípadě kdo je ochoten do Nasavrk jet. Zde je zapotřebí větší součinnost s komisí pro vzdělávání a vypracovat vzdělávací programy na jednotlivé funkcionáře. U vzdělávání funkcionářů základních organizací je situace ještě méně uspokojivá. Zde se školení zaměřuje pouze na seminář v měsíci září k zajištění dotací 1.D. a k předání aktuálních informací z oboru. Tyto semináře mají sice vzrůstající úroveň, v jednotlivých krajích jsou účastníky i zástupci krajů a KVS. I zde je nutné větší součinnosti s komisí pro vzdělávání. I nadále podporovat výrobu audiovizuálních pomůcek pro vzdělávání členské základny ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise pro vzdělávání Komise na jaře 2012 připomínkovala 1. díl DVD Včelařská fenologie. Veškerá doporučení k danému dílu byla předána PRV jako podkladový materiál k jednání s výrobcem firmou Videoslužby Kolář. 6 I Příloha Včelařství

7 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Ve spolupráci s KKV organizovat vzdělávací kurzy s praxí u profesionálních, resp. pokrokových včelařů v regionech. T: do Z: př. komise pro vzdělávání Vzdělávací kurzy jsou řešeny převážně okresními organizacemi, které ovšem naráží na sezónní vytíženost profesionálních včelařů. Tyto si kurzy ve vhodném období většinou pořádají ve vlastní režii. Pořádání těchto aktivit by mělo ležet na bedrech okresů a přes KKV zajišťovat povědomí o těchto akcích. Nic ale nebrání aktivitám na úrovni krajů s přihlédnutím na možnosti čerpání finančních prostředků z krajských rozpočtů. Vytvořit vědeckou radu ČSV za účasti odborníků ze školství a praxe. T: do Z: př. komise pro vzdělávání V roce 2012 byla ustavena Vědecká komise ČSV. Komise má 13 členů, kteří pokrývají téměř všechny obory včelařství (včelařskou praxi, zdraví včel, základní výzkum ve včelařství obecně, včelí produkty a jejich využití, včelařské školství). V roce 2012 se konala dvě zasedání komise, kde byla vytvořena náplň činnosti tak, aby nedocházelo k překrývání s ostatními komisemi RV ČSV (např. s komisí pro vzdělávání, komisí pro zdraví včel). Byly vytyčeny činnosti, kterými se komise bude zabývat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Na některých úkolech již zodpovědní členové komise začali pracovat (např. publikování metodiky výzkumu ve včelařství a včelařské terminologii). Dále budou publikovány ve Včelařství články, které budou mít charakter literární rešerše popisující stav poznání v určité oblasti. PRV ČSV bylo předloženo několik námětů, jejichž schválení a realizace spadá do kompetence PRV/RV ČSV. Časopis Včelařství využít jako nositele vzdělávání v oboru včelařství. T: úkol stálý Z: redakční rada Redakční rada je v současné době složena pouze ze 7 členů z původních 11. Proto je požadavek na její doplnění, a to o veterináře a profesionálního včelaře. Redakční rada odpovídá vydavateli za úroveň časopisu, která má směřovat k naplnění úkolů, které schválil sjezd. Především v oblasti zvyšování odbornosti členů, plnit společenskou funkci, informovat členy o činnosti svazu, jeho orgánů a organizací. Je zároveň poradním orgánem redaktora. Redakční rada zpracovává a schvaluje celkovou koncepci časopisu. Schází se čtvrtletně. Členové RR předkládají písemné náměty článků s případným návrhem autora. Děje se tak s tříměsíčním předstihem, aby redaktor mohl včas navržené autory oslovit a články vyžádat. Na základě těchto námětů je schválen tematický plán časopisu. Redakční rada schválila obsahovou strukturu a koncepci časopisu pro rok Odsouhlasila grafickou úpravu časopisu a podmínky reklamy. Rovněž schválila definitivní verze materiálu Hodnocení časopisu Včelařství k předložení do PRV ČSV. Členové redakční rady vznesli požadavek, aby se jednání RR zúčastňoval tajemník ČSV a pověřila předsedu ČSV, aby s tajemníkem jeho účast na zasedáních RR projednal. Na každém zasedání redakční rady je prováděna kontrola plnění přijatého tematického plánu a hodnocení tří posledních čísel časopisu. Redakční rada konstatuje, že tematický plán není redaktorem realizován, ve většině případů nejsou respektovány připomínky členů RR jak k odborné struktuře, velikosti fotografií jejich vypovídací hodnotě, opakovaně se vyskytují články se skrytou reklamou. Jen v ojedinělých případech je prováděno lektorování sporných příspěvků. Články nejsou redakčně upravovány (viz zápis ze zasedání RR). Zaslané rukopisy většinou nejsou posuzovány odborníky, proto se v otištěných článcích vyskytuje velké množství faktických chyb. Na tuto skutečnost RR neustále upozorňuje. Redakční rada nebrání publikování článků, které nebyly zařazeny do tematického plánu, ani článků kritických a kontroverzních. Ty však nemohou být v rozporu s platnými zákonnými předpisy. Sporné články musí být lektorovány a publikovány jen s připomínkami lektora. RR a členská základna velice kladně hodnotí stránku s dotazy a odpověďmi právničky svazu. 3. Pracovat se včelařskou i nevčelařskou mládeží při využití jejího volného času Maximální a trvalou podporu věnovat vedoucím včelařských kroužků mládeže. T: úkol stálý Z: př. komise pro práci s mládeží Komise zajistila tři semináře ke zvýšení odborné a metodické úrovně vedoucích VKM. Věnuje na každém semináři značnou pozornost představování systému evidence a tvorbě plánu práce jako nezbytným podmínkám pro udělení dotace z titulu NV č. 197/2005 Sb., tak, aby vedoucí byli mj. i v této oblasti náležitě proškoleni. Součástí seminářů je i školení řidičů motorových vozidel umožňující vedoucím přepravu dětí na setkání a soutěže mladých včelařů. Tyto semináře komise nechala zhodnotit samotnými účastníky. Při účasti zhruba 90 vedoucích byla dosažena souborná známka 1,4. Každý rok získává finanční prostředky i mimo rozpočet ČSV. Za ně jsou pořizovány metodické, didaktické a odborné materiály poskytované vedoucím v průběhu školního roku včetně pomůcek pro členy VKM. Příloha Včelařství I 7

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI Navázat spolupráci s MŠMT, KÚ, MěÚ, ObÚ - zřizovateli škol a školních družin, dostat obor včelařství do učebních osnov, do aktivit mimoškolní činnosti, družin mládeže. T: úkol stálý Z: vedoucí funkcionáři ČSV Místopředseda ČSV pro činnost: Úkol naplňován v rámci aktivit v SOUV-VVC. Dále propagací oboru včelařství ve sdělovacích prostředcích - tisk, rozhlas. KPM: Spolupráce se školami jako významnými zřizovateli značné části VKM je nezbytnou podmínkou jejich existence. Stav hodnotí komise jako trvale příznivý. Spolupráce se samosprávami krajů, měst a obcí pomáhá pokrýt náklady na činnost mnohých kroužků a doplňuje finanční a materiální krytí oblastních kol soutěže Zlatá včela. Tajemník: Personál sekretariátu včetně tajemníka se účastní vybraných akcí v tomto segmentu, komunikuje s komisí pro práci s mládeží a finančně zabezpečuje krytí aktivit dle vnitřních předpisů. Dále spolupracuje s implementující agenturou programu Bez medu to nejde REKLAMAX a prostřednictvím jejích aktivit šíří povědomí a pozitivní image oboru včelařství do tohoto segmentu populace v ČR i zahraničí (IMYB, Medojedi). Sekretariát přímo i zprostředkovaně podporuje veškeré aktivity ve svazových médiích a na významných společenských akcích, výstavách, atd. Poskytuje organizátorům/vedoucím včelařských kroužků on-line poradenskou a konzultační činnost v oblasti odborné i administrativní. Nejdůležitějšími akcemi (s významným podílem sekretariátu) v roce 2012 byla tradičně soutěž Zlatá včela a IMYB, setkání mimořádně organizované v Praze. V roce 2012 sekretariát zpracoval a navrhl novelu Směrnice pro práci s mládeží, která bude projednána a schválena na březnovém zasedání RV (2013). Součinnost vyvíjel sekretariát prostřednictvím programu Bez medu to nejde na veškerých plánovaných akcích celostátního významu a významných regionálních akcích za účasti představitelů státní správy a samosprávy. Mimořádně úspěšná akce s účastí středních, základních i mateřských škol byl například Podzimní den medu na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad v závěru roku 2012 s tím, že tato akce bude mít několik variant pokračování v roce Včelařská stanice na OC Chodov, Vyšehrad, Botanická zahrada Praha rovněž přímo, na veřejných medobraních, nebo zprostředkovaně, na tiskových konferencích a exkurzích, popularizuje obor včelařství mezi školní mládeží. Pro účely šíření osvěty v základních školách byl v rámci programu Bez medu to nejde zpracován, prezentován (mj. velmi úspěšně v Učitelských novinách), nabízen na webu a distribuován metodický materiál Bez medu to nejde. Firma REKLAMAX podporuje kampaň sofistikovanou sadou velkoplošných informačních panelů a tzv. bannerů. On-line konzultace a informace nabízí sekretariát začínajícím včelařům též na webu a telefonu. Úkol je plněn dle plánu práce ČSV v požadované kvalitě. Novelizovat směrnici ČSV s cílem zvýšit podporu VKM, založených při ZO ČSV. T: od Z: př. komise pro práci s mládeží Novela byla projednávána jak v komisi pro práci s mládeží, tak i s právním oddělením sekretariátu ČSV a zástupci ÚKRK. Po obsáhlé diskusi byly postupně zapracovány připomínky k původně navrženému znění. Směrnice je ve stadiu široké rozpracovanosti s předpokladem dokončení posledních úprav ke schválení RV v březnu 2013 a zahájení její platnosti od do začátku školního roku 2013/2014. Pokračovat v organizaci každoročních soutěží Zlatá včela. T: úkol stálý Z: př. komise pro práci s mládeží Soutěž má mnohaletou tradici a každoročně se jí účastní několik set dětí. Přispívá významně k aktivizaci včelařských kroužků mládeže a současně k vyšší odborné úrovni budoucích začínajících včelařů jak po teoretické, ta i po praktické stránce. O vysoké úrovni svědčí i přední místa získaná mladými včelaři z ČR za poslední 3 roky mezinárodní soutěže IMYB, kde jsou zástupci týmu ČR v silné konkurenci více než 15 zemí (poslední 2 ročníky) celkově na 1. místě. Soutěž probíhala ve stálém počtu 9 oblastních kol s každoroční obměnou organizátorů a míst konání. Ústřední kolo se realizovalo i v roce 2012 v SOUV VVC. Komise zvýšila důraz na náročnost při hodnocení praktických vědomostí a dovedností při ošetřování včelstev. 8 I Příloha Včelařství

9 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Organizovat tábor mladých včelařů - více krátkých turnusů s příspěvkem ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise pro práci s mládeží Zájem o tábory zůstává vysoký. Při letní škole mladých včelařů probíhá přípravné soustředění mladých reprezentantů ČSV na IMYB. Letní školy mladých včelařů v Nasavrkách se v roce 2012 zúčastnilo v několika turnusech 59 dětí ve věku 8 17 let, letní školy v okrese Frýdek Místek 19 žáků. Důležitý je fakt, že s mladými adepty chovu včel pracují dobrovolníci z řad vedoucích VKM a absolventů letních škol. Vedoucí ani instruktoři nejsou odměňováni. Tento stav však bude do budoucna jen obtížně neudržitelný. Bude potřebné řešit způsob jejich odměňování. Zajistit vše pro vybudování Střediska mladých evropských včelařů pod patronací ČSV. T: do Z: př. komise pro práci s mládeží Koncept Střediska mladých evropských včelařů má navázat na dosavadní úspěšný projekt Mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB. Úsilím ČSV ve spolupráci s Rakouským včelařským spolkem se podařilo tuto akci úspěšně provést v roce 2012 v Praze ovšem s oficiálním pořádáním prostřednictvím SOUV- -VVC Nasavrky. Cílem je vytvářet povědomí o našich možnostech a podmínkách v SOUV-VVC a získat tak první pozici při úvahách o vybudování zmíněného centra na mezinárodní úrovni. 4. Maximálně využívat prostředků Evropské unie na podporu včelařství Komise nabídla součinnost a předala potřebné kontakty vedení SOUV VVC. V tomto směru jednání zatím nepokročila. Komise však prostřednictvím pověřeného člena nadále udržuje svůj dominantní vliv na přípravu a organizaci IMYB v místě konání, kterým v roce 2013 bude německé město Münster, stejně tak i dominantní vliv při jednání komise pro přípravu IMYB při Apimondii, která začala pracovat od října Komise zve tyto zahraniční organizátory k poradám v ČR s možnostmi využití SOUV VVC. Aktivně propagovat program na podporu včelařství, zvláště podle NV č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytování dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, v platném znění. Publikovat aktuální znění v časopisu Včelařství s výkladem a průběžnými informacemi o stavu. T: úkol stálý Z: místopředseda ČSV V prosinci 2012 započala společná jednání mezi ČSV, o. s., MZe ČR, SZIF a jinými sdruženími o záměrech a prioritách českého včelařství v Českém včelařském programu na období a s tím spojených požadavků a připomínek k připravované novelizaci NV č. 197/2005 Sb., v platném znění pro období Konkrétní výstupy ohledně novelizace předmětného nařízení vlády budou dohodnuty a realizovány v první polovině r Novela nařízení vlády č. 197/2005 Sb., by pak měla nabýt účinnosti Aktivně se podílet na programu EU podpory včelařství po roce T: do Z: předseda ČSV, zástupce ČSV v COPA COGECA V rámci přípravy národního programu rozvoje včelařství byla provedena hlubší analýza současného stavu včetně jeho historických kořenů a současných trendů směřujících do budoucnosti. Tato analýza je k dispozici včetně řady dílčích konkrétních doporučení pro rozhodovací činnost ČSV i státní správy ve vztahu k oboru včelařství. Na základě této analýzy byl zpracován a následně schválen Český včelařský program a v současné době se již dokončují poslední úpravy textace z něj vycházející novely nařízení vlády, která stanoví podporu pro české včelařství v následujícím tříletém období. Úkol byl splněn. Věcně komunikovat s organizaci APISLAVIA a využít potenciálu členských zemí v komunikaci s orgány EU. Mezinárodní spolupráci postavit do prioritních zájmů českých včelařů. T: úkol stálý Z: předseda ČSV, o. s., zástupce ČSV v orgánu APISLAVIA Na valné hromadě Apislavia jsme podpořili rozhodnutí o ukončení členství včelařských organizací, které neplní podmínky členství ani s vedením této organizace nekomunikují (Ukrajina, Rusko). Byl stanoven termín pro splnění povinností a obnovení komunikace do konce června. Jelikož ani v tomto termínu nebyly členské povinnosti splněny, bylo ukončeno členství stávajícím členům z obou zemí a na říjnovém kongresu přijati zástupci jiných včelařských organizací z těchto zemí tak, že oba státy, významné z hlediska východoevropského včelařství mají i nadále zastoupení v orgánech Apislavia. Na podzimním zasedání byla tato organizace dále rozšířena o zástupce Krymu a Kazachstánu. O členství projevují zájem i další země středoevropského regionu, zejména Rakousko. Dohodnutou strategií, na jejímž projednávání se vedení ČSV významně podílelo, je podporovat společné iniciativy v oblastech ochrany zdraví včel, kontroly kvality včelích produktů a včelařského vzdělávání. Bylo rozhodnuto, že Apislavia bude podporovat kandidaturu Turecka pro konání kongresu Apimondia v roce 2017 a její členové budou postupovat ve vzájemné koordinaci při volbě orgánů Apimondia v roce 2013 v Kyjevě. V souvislosti s personálními změnami ve vedení Apislavia a kongresem Apimondia očekáváme aktivizaci činnosti Apislavia. Příloha Včelařství I 9

10 AKTUÁLNĚ 5. Vytvářet podmínky pro zvyšování počtu včelstev u jednotlivých chovatelů a podporovat rentabilitu chovu včel Podporovat zakládání klubů včelařů při ČSV: Profesionálové, Langstroth, Dadant, Alternativní včelaření, Zpracovatelé včelích produktů a obchodníci, Výrobci včelařských zařízení. T: do Z: př. komise racionalizační Kluby se specializovanou náplní, CPV, Langstroth (PSNV), Dadant existují, pracují, jejich činnost není zanedbatelná. V některých případech můžeme mluvit o spolupráci s RV především při pořádání různých akcí. Založení dále uvedených klubů, zpracovatelů včelích produktů, obchodníků a výrobců včelařských potřeb se zdá být komisi nereálné, mezi obchodníky, výrobci a podobně vyvstávají vztahy spíše konkurence a ne spolupráce. Problematika alternativního včelaření nemá s racionalizací nic společného. Organizovat pracovní setkání s návštěvami kvalitních včelařských provozů dle regionů. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Pracovní setkání se organizují a realizují v CPV, Dadant klubu, Sekci komerčních včelařů a vychází z potřeb jejich členů. Vlastní organizace návštěv, organizování zájezdů apod. je práce náročná a RK nemůže fungovat jako cestovní kancelář. RK navrhla, aby sekretariát oslovil vyspělé včelaře se žádostí, zda jsou ochotni přijímat, a za jakých podmínek exkurze, návštěvy, apod. Výsledky pak zveřejnit na www stránkách svazu. Dosud RK neobdržela seznam oslovených, i když o to žádala. V roce 2012 byla sekretariátem RV ČSV oslovena pokroková včelařská veřejnost (5 subjektů), bez měřitelného výsledku, iniciativa bude pokračovat i v roce Organizovat metodické zájezdy do zahraničí s návštěvou kvalitních včelařských provozů. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Tato činnost je časově náročná a vyžaduje osobnost, která to umí a chce. Dle zkušeností z posledních let při výběru akce se hlásí 6. Spolupracovat se Státní veterinární správou České republiky velké množství zájemců, ale při konkrétním organizování se jich přihlásí minimum. Akce se pak nemůže uskutečnit. Naději na úspěch mají zájezdy na kongresy apod. Podporovat společná jednání zástupců SVS, KVS a OO, KKV ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel V roce 2012 se uskutečnil v únoru společný seminář inspektorů SVS ČR a zdravotních referentů OO a v červnu specializovaný seminář pro inspektory SVS ČR. Na základě doporučení Komise pro zdraví včel ČSV vede jednání se SVS ČR, podle potřeby i s KVS, konkrétně např. k aktuální problematice v moru včelího plodu s KVS pro Středočeský kraj. Do prováděcích předpisů, metodických pokynů, vyhlášek a zákonných norem k oboru včelařství zahrnout obhajované zájmy chovatelů včel s důrazem na boj s nemocemi a nebezpečnými nákazami. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel Komise se v roce 2012 zabývala obsahem připravované metodiky kontroly zdraví zvířat pro rok Některé podněty, které na návrh komise předložil ČSV, nebyly zatím přijaty. Proto bude třeba dále jednat, komise vývoj sleduje a případné návrhy předloží. Bude třeba pro příští rok předem připravit na základě konkrétních poznatků věcné argumenty pro jednání. Velmi nepříznivě se při jednáních s MZe ČR a SVS projevovala i současná skutečnost, kdy se připomínky, podněty a žádosti o změny, zejména veterinárních předpisů, předkládají samostatně za Cech profesionálních včelařů a PSNS bez předchozího projednání s ČSV. Některé návrhy byly až nereálné a často účelové. Výsledně se tímto chaotickým postupem zhoršují možnosti dosáhnout shody a žádoucích cílů, tedy komplexního řešení dané problematiky. Nyní se to týká zejména připravovaných změn ustanovení, týkajících se moru včelího plodu a jeho tlumení a obecně novely vyhlášky č. 299/2003 Sb. Proto se návrh jejího konečného znění stále odkládá a rozhodně tato situace zhoršuje vyjednávací podmínky i pro příští období. 10 I Příloha Včelařství

11 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Chránit včelu jako ohrožený druh - dbát na dodržování předpisů o užívání chemických přípravků v zemědělství a lesním hospodářství. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel Jedná se především o dodržování platných předpisů, které byly novelizovány. ČSV ve fázi přípravy novel vedl jednání a značná část připomínek byla přijata. Informovanost členů komise i dalších funkcionářů průběžně zajišťoval sekretariát ČSV. Na doporučení Komise pro zdraví včel byla tato problematika zařazena i do programu společného semináře pro inspektory SVS a zdravotní referenty OO ČSV. Na základě objednávky dodávat časopis Včelařství na detašovaná okresní pracoviště SVS ČR pro zaměstnance SVS ČR, pověřené otázkou včel. T: úkol stálý Z: sekretariát Tajemník: Sekretariát zveřejňuje v časopise veškeré oficiální materiály SVS přímo nebo formou příloh a souborů ke stažení ve svazových médiích. K tomu aktivně prostřednictvím tajemníka a právničky svazu komunikuje s exponenty SVS ČR. Úkol je plněn průběžně. Vytvořit a stabilizovat síť prohlížitelů včel, schopných spolupracovat se SVS při posuzování zdravotního stavu včel. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel V roce 2012 proběhl kurz nových prohlížitelů včelstev a v září složili absolventi zkoušky. Byla schválena nová směrnice pro činnost prohlížitelů včelstev. 7. Zvýšit úroveň plemenného chovu včel v České republice Ve spolupráci s VÚVč, s. r. o. dbát na dodržování chovatelského řádu. T: úkol stálý Z: př. komise chovatelské Během posledních 2 let CHK vyvinula zvýšené úsilí na dodržování povinností jednotlivých chovů. Následkem toho došlo k postupnému přesunu některých šlechtitelských chovů do registrovaných chovů. Chovatelé se tak snaží využít mezer v CHŘ, aby při stejné podpoře maximálně snížili úroveň povinností, spojených s chovem matek. Během roku 2013 je připravit nový CHŘ, který jednoznačně určí účel a tomu odpovídající povinnosti jednotlivých stupňů chovů. Je třeba zajistit erudované pracovníky do kontroly chovů. Kontroly nelze zajišťovat volnočasově. Kontroly členů chovatelské komise jsou v některých případech vnímány velmi negativně a konkurenčně. Iniciovat u chovatelů matek zřízení regionálních chovných stanic včelích matek. T: do Z: př. komise chovatelské ČR je dostatečně pokryta stávající sítí chovatelů matek a případné zřizování takovýchto stanic by jen duplikovalo stávající síť chovů. Pravděpodobně by tyto stanice nebyly životaschopné. Iniciovat zřízení inseminační služby pro zájemce z řad chovatelů matek. T: do Z: př. komise chovatelské Inseminační služba existuje. Inseminační službu provádějí na objednávku pracovníci VÚVč, kteří umějí inseminovat. Po dohodě i pracovníci další. Tuto službu nemá smysl dublovat, když je již zavedena a funguje. Podporovat chovné stanice genofondem ověřené kvality i ze zahraničí (z oblastí, kde je plemeno včely kraňské). T: úkol stálý Z: př. komise chovatelské rozmnožovaného materiálu i jeho kvalitu. Každý dovoz neznamená automaticky přínos pro genofond našich chovů. Pravidla dovozu včelích matek kraňského plemene z Rakouska (povolení MZe a SVS ČR) byla přednesena na aktivech vyšších chovů. Při kontrolách jednotlivých chovů CHK prověřuje původ Příloha Včelařství I 11

12 OVP 8. Propagovat spotřebu medu a prodej tuzemských včelích produktů s využitím prostředků Evropské unie Program Bez medu to nejde popularizovat v médiích za podpory ČSV. T: po dobu realizace projektu Z: tajemník ČSV Sekretariát je systémovým integrátorem programu a garantem jeho kvality. K tomu pořádá čtvrtletní semináře v rámci řádných zasedání RV až do ukončení programu v roce Účastní se zasedání monitorovacího výboru MZe/SZIF a představitelů Komise EU. Efektivita programu roste a odpovídá plánovaným parametrům. Program propaguje a popularizuje sám sebe ve všech disponibilních médiích. V roce 2012 se podařilo vypořádat výhrady části včelařské veřejnosti k tomuto programu na platformě P/RV tak, že i někteří kritici vyjádřili pozitivní hodnocení k programu a jeho popularizaci. Část mýtů a principiálního nepochopení v malé části včelařské veřejnosti sice dosud přežívá, úspěšné ukončení tříletého cyklu v roce 2013 však neovlivní. Úkol je plněn v reálném čase a požadované kvalitě. Během realizace současného projektu připravovat další. T: Z: tajemník ČSV, př. komise racionalizační Tajemník: Úkol je aktuálně plněn prostřednictvím marketingového Programu na podporu propagace spotřeby medu implementující agenturou REKLAMAX. Práce na přípravě alternativního programu zahájil sekretariát v roce 2012 dle reálné nabídky MZe/SZIF a schopnosti resortu a ČSV kofinancovat program EU, včetně DPH. Byly osloveny svazy Polska, Slovenska a Rakouska. Pokračování je podmíněno třemi faktory: A/ Úspěšným vyhodnocením efektivity programu, B/ Nalezením partnera pro optimální kvantitativní rozsah programu dle požadavku EU, C/ Schopností a ochotou administrativy ČR, resp. ČSV program kofinancovat. Úkol je plněn v reálném čase a v požadované kvalitě. KR: Realizuje se již v pořadí druhý program podporující spotřebu medu. Uvažovat o realizaci dalšího programu je předčasné. Komise spolupracuje na každoroční soutěži Český med 20, kterou organizuje VÚVč Dol. Do soutěže se zapojují stovky včelařů, uděluje se každoročně přes 100 zlatých a desítky stříbrných medailí. Každoročně stoupá úroveň prodeje českého medu v obchodním balení, usuzujeme z úrovně vzorků přihlášených do soutěže. Vytvořit řád ČSV na podporu regionálních akcí k propagaci oboru včelařství. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Komise pokládá současnou finanční podporu regionálních akce prostřednictvím PRV za vyhovující. Členové komise často pomáhají pořadatelům těchto regionálních akcí při realizaci přednášek, doporučením exponátů, apod. 12 I Příloha Včelařství

13 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Účastnit se významných celostátních akcí - Země živitelka, Zahrada Čech, TECHAGRO, Natura Viva, Život na zahradě, s poradenskou službou. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Výsledky hodnocení zlepšovatelů: Pokud pořadatelé požádají o pomoc při poradenské činnosti, členové RK se zúčastní. Hodnocení XVIII. konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství spojené s velkou včelařskou výstavou: Účastnící z řad komise hodnotili pořádání za zdařilé, přesto ale vytipovali řadu dále uvedených nedostatků tak, abychom se jich pokud možno vyvarovali při pořádání při další konferenci na území české republiky. Bylo málo času na propagaci akce a agitaci pro získávání většího počtu zlepšovatelů a vystavovatelů, organizátor konkretizoval zásadní organizační údaje příliš pozdě, v druhé polovině srpna Pro konferenci byl ustanoven jen rámcový program témat, podrobnější program přednášek nebyl sestaven, ani zveřejněn, zpočátku nebylo ani označeno místo konání vlastní konference na výstavišti Konečné hodnocení přihlášených exponátů nebylo příliš šťastné, nízkonástavkový úl o výšce rámků 15 cm, vyhodnocení plničky coby sériového výrobku nemá nic společného s duchem konference Malá, spíše žádná informovanost návštěvníků o rozmístění výstavy Zamítnutí přihlášky sekretariátem SZV drátkování rámků českému přihlašovateli (po urgenci), přitom ze slovenské strany podobný exponát byl přijat Část zlepšovatelů vystavovala v prostorách s mizerným osvětlením, nikdo to za celou dobu výstavy neopravil. Pomůcky pro hobby včelaře: 1. Nízkonástavkový úl s použitím rámků bez drátkování a dnem s pylochytem (autor Karol Laco, Šahy) 1-3. Ponorné čerpadlo na med (autor Ing. Jan Jindra, Roudnice n. Labem) Stropní krmítko pro lt roztoku na jednorázové krmení (autor Ing. Vladimír Novotný, Bruntál) Pomůcky pro profesionální včelaře: 1. Multifunkční vážící zařízení Vilko 01 (ALYA, s.r.o., Poprad) 2. Plnička medu (Apidomia, s.r.o. Sentice) 3. Kontinuální výroba krémového medu s obohacením o zdraní prospěšné ingredience(dušan Dědinský, Bratislava) Audiovizuální a knižní publikace: 1. Metodika ošetřování včelstev v rámkovém systému Dadant, metodika + DVD (Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol) 2. Ekologie a včelařství kniha (ČSV Praha) 3. Metodické materiály a pracovní listy pro ekologický výukový program Bez medu to nejde (ČSV Praha) Příloha Včelařství I 13

14 ZPRÁVA O ČINNOSTI 9. Zlepšovat činnost subjektů s majetkovým podílem ČSV Vytvořit podmínky pro VČELPO, spol. s r. o., k účasti na významných celostátních akcích podporovaných ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Komise nemá možnost zasahovat do dění Včelpa, k tomu jsou volení zástupci. Společnost Včelpo, spol. s r. o., je řízena profesionálně. Na tom má velkou zásluhu současný jednatel a ředitel P. Margaritopoulos. RV a PRV ČSV jsou informovány o činnosti této společnosti prostřednictvím druhého jednatele a dozorčí rady, složené z členů RV. Co se týká podmínek k účasti Včelpa na významných akcích podporovaných ČSV, zde je spolupráce na dobré úrovni. Včelpo se zúčastňuje pravidelně na výstavách s celostátní působností, kde je zastoupen i ČSV svým stánkem. Pokud se pracovníci Včelpa nemohou zúčastnit, dají k dispozici své výrobky k propagaci. Předseda komise předložil řediteli návrh na případné využití jednoho praktického výstupu souvisejícího s krystalizací medu. Ředitel však o něj v současné době neprojevil zájem. Hledat efektivní a ekonomické řešení pro správu stanic Jabloňany a Rosice. T: do Z: komise ekonomická EK již v prosinci r navrhla Plán EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV, o. s. na rok Tento dokument PRV v prosinci 2011 projednalo. Zahrnoval komplexní řešení oblasti ekonomiky ČSV s vnitřními vazbami. Vyplývala z něho i opatření pro sekretariát, PRV, RV (nejen tedy pro VS Rosice), ale pro všechny subjekty, v nichž má ČSV podíl nebo je jejich zakladatelem. Ačkoliv byl tento dokument v březnu 2012 přijat RV, sekretariát ani PRV z něho při své práci nevycházelo, a to se projevilo i v tom, že sekretariát v otázce VS Rosic postupoval bez vazby na EK a PRV, RV. Pokud by byl výše uvedený materiál využíván v praxi, muselo by např. z projednávání výsledků inventarizace vyplynout to, zda je dotyčný majetek (v toto případě VS Rosice) potřebný, nepotřebný nebo je nutná oprava, prodej likvidace apod. a na základě toho by mělo a mohlo být navrženo řešení PRV, RV. Pak by bylo možné případně využít i odborností členů EK. To se však, díky nesystémovému přístupu nestalo. Vyplývá z toho, že práci sekretariátu, PRV, komisí (v tomto případě EK) a RV je třeba řešit systémově a provázaně, k čemuž výše zmíněný materiál výrazně přispívá. Není možné řídit organizaci jakou ČSV je, kampaňovitě, ale s větším zaměřením na komplexnost a perspektivu. Obdobný materiál (pracovní název Návrh EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2013) byl PRV i RV navržen EK na listopadovém zasedání RV V současnosti jej PRV projednává a je škoda, že nebyl RV předložen ke schválení již v listopadu VS Jabloňany byla v minulosti pronajata Včelpu, s. r. o. i na základě dřívější EK (v l ) a ukazuje se, že tento krok byl správný a není na něm třeba v současnosti nic měnit. Pravidelná pozornost a projednávání by však zase mohla být řešena systémově na základě EK předloženého Návrhu EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2013 a další. Hodnotit ekonomický přínos subjektů pro ČSV v rámci výsledků hospodaření. T: úkol stálý Z: komise ekonomická V r a 2012 navrhla již v předchozím bodě zmíněný materiál k zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV a není třeba tuto skutečnost opakovat. Na tento bod má však samozřejmě přímý dopad i do oblasti hodnocení ekonomického přínosu subjektů. Přínos pro ČSV může být pouze tehdy, pokud budou ekonomicky stabilizovány a budou se zdárně uplatňovat na trhu, budou mít příznivé hospodářské výsledky. K tomu může přispět zavedení strategického a systémového uvažování do řízení a kontroly. K tomu práce EK směřovala. EK proto navrhla také konkrétní body, ekonomické ukazatele na zefektivnění hodnocení hospodaření Včelpo s.r.o. již na své schůzce v květnu Z tohoto by se dalo vycházet i při hodnocení ostatních subjektů, v nichž má ČSV své majetkové podíly. PRV i tomto případě na návrhy EK nereagovalo a návrhy ve své práci nijak neuplatnilo. Na toto předseda EK kriticky upozornil při hodnocení práce EK k Zdá se, že jediným výsledkem toho byl návrh předsedy ČSV k odvolání předsedy EK v PRV v listopadu PRV na svém zasedání přijalo usnesení, ve kterém říká, že se PRV zápisy a podněty EK nebude dále zabývat. Toto usnesení je dosud v platnosti. Předseda EK se domnívá, že ekonomice svazu i subjektů s majetkovou účastí CSV je třeba se věnovat pravidelně, tedy systémové a platnost tohoto usnesení PRV omezuje i práci PRV samotného a je třeba jej revokovat. Materiál Návrh EK k zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV o. s. i návrhy EK obsažené v jejích dosavadních zápisech ze schůzek k tomu přispívají. Toto je naplnění statutu EK přijatého ÚV ČSV v březnu Realizace názorů a návrhů EK je na statutárním orgánu ČSV, sekretariátu, RV ČSV. Do kontrolních orgánů subjektů zřízených ČSV delegovat zástupce znalé problematiky ekonomiky a obchodní politiky. T: úkol stálý Z: předseda ČSV lečnosti je zavedeno strategické a systémové uvažování do řízení a kontroly. S ohledem na výsledky by nebylo vhodné nahrazovat Včelpo svým hospodářským výsledkem za rok 2012 jednoznačně odborníky, kteří k nim svojí kontrolní a konzultační činností prokazuje, že společnost je ekonomicky stabilizovaná a zdárně významně přispěli a přispívají. se uplatňuje na trhu, má příznivé hospodářské výsledky. Ve spo- 14 I Příloha Včelařství

15 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Včelařská prodejna a bistro t. č. nepodniká. SOUV-VVC je nezisková organizace. K výměně na postu členů správní (2) a dozorčí rady (1) společnosti došlo v březnu až květnu VÚVč svým hospodářským výsledkem za rok 2012 rovněž jednoznačně prokázal, že je ekonomicky stabilní a má příznivé hospodářské výsledky. V červnu 2012 došlo k výměně dvou členů dozorčí rady institutu. 10. Vylepšovat systém činnosti organizačních složek svazu především s využitím informačních technologií (IT) Prodiskutovat možnost vzniku Asociace KKV při ČSV s cílem koordinace vztahu mezi včelaři a samosprávou krajů. T: do Z: místopředseda ČSV pro činnost Spíše než vytvářet další orgán mimo strukturu Svazu, bych podpořil zařazení KKV do struktury organizačních složek s právní subjektivitou. Značnou překážkou zatím je otázka finanční. Pokud se podaří vyřešit otázka financování KKV, nebude nic překážet se touto záležitostí zabývat na příštím sjezdu ČSV, při úpravě stanov. Dominantní pozornost věnovat webu ČSV. T: do Z: př. komise pro informatiku, tajemník ČSV Průběžně plněno, v roce 2011 byl na základě iniciativy IT komise spuštěn nový web a systém elektronické komunikace do úrovně OO/KKV. Oba produkty spravuje ve spolupráci s firmou ANI- MATO sekretariát. Sekretariát postupně naplnil databázi webu formalizovanými dokumenty ve formátu pro stažení, ustanovil pracovní skupinu pro web s cílem dosažení vyšší uživatelské schopnosti provozovaného programu, progresivního snížení chybovosti a potřebné zastupitelnosti. Na web byl umístěn on-line časopis Včelařství (ročník 2011). Na podporu činnosti organizačních složek se personál sekretariátu účastní lektorské činnosti, schůzí organizačních složek a společenských akcí. Sekretariát je vázán na iniciativu IT komise a způsob komunikace ve všech fázích realizace procesů, včetně testování plánovaných parametrů. V roce 2012 proběhl v podmínkách sekretariátu audit architektury webových stránek, bylo provedeno čištění a restrukturalizace v zájmu zvýšení uživatelského komfortu návštěvníků. Na webových stránkách ČSV nastavit komunikační rozhraní pro komunikaci s regiony - KKV - OO - ZO a zpět. Z: do Z: př. komise pro informatiku, tajemník ČSV Tajemník: V tomto ohledu zprostředkoval sekretariát prezentaci společnosti BRAIN4WEB. Jednalo se o funkční model standardní webové stránky organizační složky ČSV. Na webu ČSV je v záložce KONTAKTY hyperlink na organizace, které projevily zájem o tento typ dosažitelnosti. Cílovým stavem by měl být fungující a úplný seznam ových a www kontaktů veškerých organizačních složek ČSV. Úkol je plněn průběžně v součinnosti s IT komisí, je potřeba ve svazových orgánech důrazně propagovat elektronickou komunikaci jako prioritu, neboť ušetří svazu nemalé časové a finanční prostředky. Úkol je reálné do roku 2015 splnit na cca 75 %. Umožnit KKV, OO a ZO zavěsit svou doménu na web ČSV. T: do Z: př. komise pro informatiku Splněno. Maximum informací od organizačních složek a do organizačních složek uplatnit přes IT technologie a web ČSV, minimalizovat papírovou komunikaci. T: úkol stálý Z: př. komise pro informatiku, tajemník ČSV KIT: Po zprovoznění ových schránek pro funkcionáře ČSV, okresní organizace, které proběhlo v roce minulém, se nám letos podařilo zprovoznit ových schránek pro všechny základní organizace. V současné době je tato komunikace plně funkční a některé ZO ji již využívají. Na základě množících se dotazů na používání ových schránek byl vydán návod k použití a tento publikován. V současné době členové komise odpovídají na mailové a telefonické dotazy týkající se ů. Většina dotazů se týká zapomenutého hesla. Probíhaly přípravné práce na tvorbu CIS. Z důvodu správného nastavení programového prostředí pro CIS, je potřeba zjistit požadavky na tento systém. Komise zpracovala soubor otázek pro všechny pracovníky ústředí, pomocí kterých zjistíme požadavky na systém. Tyto otázky byly předány sekretariátu se žádostí o odpovědi na tyto otázky. Zpracování odpovědí by mělo dát požadavky na CIS. Toto by mělo být podkladem (co vlastně chceme) pro výběrové řízení, které by mělo proběhnout počátkem roku Příloha Včelařství I 15

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013/02 komise IT má zpracován detailní seznam požadavků na CIS. Nyní se zabývá zavedením těchto požadavků do textu pro poptávkové řízení. Hotový text bude zavčas předán k projednání na PRV v 03/2013. Tajemník: Byla zavedena elektronická komunikace do stupně OO/ZO. Rizikem je tzv. počítačová gramotnost uživatelů, která nedosáhla v roce %. K tomu byl v závěru roku nakoupen IKT HW/SW včetně IKT pro členy PRV, IT komise a ÚKRK. Ve spolupráci s IT komisí a sekretariátem se připravuje nový Centrální informační systém ČSV (CIS) spolu s inovací veškerých formalizovaných dokumentů a postupů. Papírová komunikace byla využita z důvodu nízké informační gramotnosti uživatelů a nutnosti udržení kontinuity správních procesů. Byly provedeny testy kompletnosti elektronických adresářů a opakovaně provedeny pracovníkem sekretariátu instruktáže na připojení k u OO/ZO. Do praxe byla uvedena nová elektronická průkazka člena ČSV a zrušeny členské známky. Ad hoc dotazy jsou řešeny průběžně formou hot-line v pracovní době sekretariátu, resp. v součinnosti s IT komisí, jde-li o složitější problematiku. Pro potřeby ekonomického oddělení sekretariátu byl na základě požadavku ÚKRK/EK navržen majetkový a inventarizační modul stávajícího systému OZO. Úkol je plněn v reálném čase a v požadované kvalitě. Na konci roku 2012 se začaly projevovat problémy s kapacitou poštovního serveru působené tím, že organizační složky nevyzvedávají poštu, případně zanechávají objemné soubory na webserveru. K tomu bude navýšena kapacita paměti a zavedeno systémové opatření pro výmaz nepotřebných informací. Časopis Včelařství - pravidelné rubriky, vzdělávání IT, zavěšený na webu ČSV. T: úkol stálý Z: př. redakční rady, tajemník ČSV RR: Struktura, design a obsah jsou pod supervizí RR. V roce 2011 došlo k výměně redaktora a komplexní proměně tohoto média. Webová prezentace byla též paralelně realizována pro předchozí ročník. Závěr: Procesy inovace nebyly zcela jasně řízeny a vyhodnocovány administrativou RR. Je třeba posílit strukturu zadání a kvalitativních kritérií pro redakci a periodicky časopis vyhodnocovat podle této struktury. Průběžně zajišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od čtenářské veřejnosti. Snížit chybovost redakce. Personálně a organizačně posílit redakci. Na základě požadavku RR a P/RV byla personálně řešena otázka komunikace redaktora s těmito orgány. Administrativa RR se posunula v roce 2012 k větší míře objektivizace hodnocení práce redaktora. Byla ustanovena struktura rubrik a formalizován proces zadávání/vyhodnocování úkolů redaktorovi. Na RV v srpnu byla otevřena otázka změny dodavatele časopisu, ta byla v listopadu vrácena k posouzení RR a návrhu RR rozhodnutí P/ RV. Chybovost se měřitelným způsobem nevyhodnocovala, byl vyvinut tlak na její snížení v oblasti textových korektur silami sekretariátu. Případný outsourcing byl zamítnut. Návrh tajemníka na personální posílení - rekonstrukci - redakce PRV nepřijalo. Veřejnost zaujímá k časopisu spíše kladný postoj, který vyjadřuje statisticky ne příliš významnými ohlasy. Problematickou se jeví odborné posuzování textů, které je nezbytnou součástí redakční práce každého odborného, případně vědeckého časopisu. Členové RR opakovaně poukazovali na nutnost takového posuzování textů, které by explicitně vedlo ke snížení faktické chybovosti v publikovaných článcích. Posuzování došlých rukopisů však nebylo zcela implementováno. Tajemník: Struktura časopisu a členění do rubrik jsou dány požadavkem RR, na web je současně s posledním číslem umisťováno číslo Včelařství staré 12 měsíců. Tajemník se zasedání RR účastní v kontextu dalších priorit ČSV a vlastních časových možností. Dále upřesněno ve stati Vydavatelská činnost. 11. Podporovat rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině k zajištění biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě rostoucích rostlin a podporovat přísuny včelstev ke kulturám (kočovný řád) ZO ČSV jsou v celé ČR - máme dosah do všech obcí a oblastí. Na této výhodě postavit argumentaci na podporu oboru v institucích státní správy a samosprávy. T: úkol stálý Z: všichni členové ČSV KPM: Výchovou mladých včelařů, začínajících jako hobby včelaři /malovčelaři/ přispívá ČSV prostřednictvím komise k naplnění úkolu rovnoměrného opylování kulturních a planě rostoucích rostlin. Tajemník: Sekretariát se podílí na komunikaci se státní správou a samosprávou v celém spektru činností. Klíčová otázka bude vyřešení postavení KKV ve struktuře ČSV a jeho působnost. Sekretariát se bude adaptovat na případné inovace organizační struktury ČSV, za předpokladu dostupnosti lidských a finančních zdrojů. Zaměstnanci sekretariátu v roce 2011 a 2012 rozvinuli přímou komunikaci se strukturami a osobami organizační úrovně OO/ ZO. Bezprostředně se účastnili plánovaných aktivů s funkcionáři OO a ZO a zajišťovali administrativní podporu. V průběhu období se tajemník na pozvání organizací účastnil celé řady akcí regionálního a místního významu (slavnostní otevření objektů, výroční schůze, medobraní, výstavy, oslavy tradic, svěcení praporů, prezentace včelařů, pohřby, atd.). V rámci těchto terénních aktivit došlo k celé řadě setkání s představiteli samosprávy a dalších občanských sdružení/nno. Rozvoj této iniciativy záleží na časových možnostech zaměstnanců, přístupu nositelů úkolu, kterými jsou všichni členové svazu, a na prioritách ČSV jako celku. 16 I Příloha Včelařství

17 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Přesuny včelstev zásadně dle platných veterinárních předpisů. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel Komise a následně ČSV prosadila do novely veterinárního zákona alespoň povinnost vydávání veterinárního osvědčení na přemísťování včelstev mimo území kraje, podmíněné negativním výsledkem vyšetření měli na mor včelího plodu. Zachování původního osvědčování přemísťování včelstev i mezi okresy nebylo s ohledem na celkovou koncepci tohoto zákona dosažitelné. Následná jednání v roce 2012 i 2013 vedla k přijmutí výkladu ustanovení, že se tato povinnost nevztahuje na přemísťování včelích matek ze schválených chovů, které byly vyšetřeny s vyhovujícím výsledkem v souladu s Metodikou kontroly zdraví stanovenou na příslušný rok. Také bylo dosaženo sjednocujícího výkladu pojmů včelstvo a oddělek. Z právního hlediska je oddělek shodný se včelstvem. Úkolem zůstává iniciativními návrhy ČSV vyřešit v novelách právních předpisů užívání pojmů včely a včelstvo, které je dosud chaotické. Jednat s AK a MZe ve věci přísunu včelstev k hmyzosnubným kulturám a obnovení tradice v této oblasti s nárokem na odměnu za opylení a uhrazení nákladů s tím spojených T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Přísun včelstev k hmyzomilným kulturám za účelem opylení a zvýšení výnosu je záležitost tržních vztahů. Je bezpředmětné v této věci jednat s AK a MZe ČR. Usilovat o vytvoření Kočovného řádu. Etické záležitosti související s dočasným přesunem včelstev (kočování) řešit v kočovném řádu. T: Z: tajemník ČSV Sekretariát je připraven realizovat případná opatření vyplývající z rozhodnutí svazových orgánů za předpokladu dostupnosti adekvátních lidských a finančních zdrojů. Při současných společensko-ekonomických podmínkách však není takový kočovný řád reálný. Příloha Včelařství I 17

18 ZPRÁVA O ČINNOSTI III. Další aktivity sekretariátu RV ČSV Sekretariát v průběhu roku 2012 přednostně zabezpečoval procesy v důsledku změn ve vedení svazu k Na mimořádném zasedání republikového výboru dne v hotelu Legie v Praze byl zvolen nový předseda ČSV a část předsednictva republikového výboru. Všechny procedury proběhly bez narušení příslušných normativů svazu a na zabezpečení se podílel veškerý personál sekretariátu. Doplnění orgánů ČSV proběhlo i na březnovém zasedání RV a pokračovalo v plánovaných termínech v srpnu a listopadu. Veškeré agendy připravené do těchto jednání P/RV byly schváleny tak, jak byly sekretariátem předloženy (po zapracování připomínek z pléna). Průběžná administrativa sekretariátu byla v 1. polovině roku ovlivněna částečným výpadkem pracovní schopnosti klíčového zaměstnance. Bylo nutno přistoupit k dočasnému přeskupení priorit a následně posunout termíny některých agend. Významně byla ovlivněna především agenda týkající se inventury majetku, chovatelské agendy, agenda učitelů včelařství, přednášejících odborníků a VKM. Standardně sekretariát plnil i další administrativní a organizátorské funkce, jako je: zabezpečení a koordinace legislativních procesů připomínkových řízení a konzultací (MZe, SVS, SRS, AK, parlament, atd.), podpora komunikace s orgány veřejné správy a partnerskými organizacemi, zahraniční aktivity a komunikace se stranami (Apimondia, Apislavia, SZV koordinační výbor, další národní včelařská sdružení, atd.), vnitřní komunikace (s orgány ČSV a příjemci dotací, žadateli, tazateli a stěžovateli, atd.), vnější komunikace a PR (výstavy, vernisáže, prezentace, semináře, marketingový program), akvizice a inovace IKT HW/SW pro sekretariát, orgány, OO/ZO včetně distribuce a logistiky, svépomocné zajišťování agendy spojené s průmyslově-právní ochranou duševního vlastnictví svazu, veškeré plánované i ad hoc aktivity sekretariát ve sledovaném období zabezpečil v požadovaném rozsahu a kvalitě. Nadstandardní práce byly vykonány ve prospěch kontrolních orgánů FÚ pro Prahu 1. Výsledky jejich šetření v oblasti správy dotací pro NNO v období byly včas a korektně zpracovány do výstupů, požadovaných PRV a předány k dalšímu využití určeným orgánům a exponentům ČSV. Proběhla šetření i dalších kontrolních orgánů MZe, resp. SZIF. Výsledky těchto kontrolních činností byly uspokojivé, drobné nedostatky byly odstraněny bez vedlejších nákladů ze strany svazu. Pracovníci sekretariátu se v závěru 1. pololetí významnou měrou podíleli na zabezpečení Mezinárodního setkání včelařské mládeže (IMYB) v Praze. Další významnou aktivitou bylo plánování, organizace a zabezpečení plánované účasti ČSV na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích, Techagro v Brně a Život na zahradě v Ostravě, kde proběhla jednání s představiteli MZe, SZIF a Evropské komise o budoucnosti Programu na podporu propagace spotřeby medu. Tato agenda byla zároveň projednána v rámci jednání Koordinačního výboru ČSV/SZV o možnostech budoucí mezinárodní spolupráce. ČSV byl rovněž adekvátně prezentován a silami sekretariátu zabezpečen významný podíl na podzimní Mezinárodní konferenci vynálezců a zlepšovatelů v Trenčíně. Další mezinárodní aktivity za účasti sekretariátu byly koordinovány za účelem včasné registrace na světovém kongresu APIMONDIA v Kyjevě v roce 2013 a účasti na jednáních APISLAVIE v Turecku a Polsku v roce Byl zabezpečen požadavek návštěva ústředí ČSV Chorvatského svazu včelařů v Praze v červnu. V personální oblasti kromě shora naznačeného případu nedocházelo k poruchám. Kritická situace byla řešena posílením neformální horizontální zastupitelnosti uvnitř sekretariátu a vyvedením chovatelské agendy mimo sekretariát. Dotyčný referent byl personálně řešen a bylo mu doporučeno zahájit léčení za účelem obnovy osobní integrity a pracovní schopnosti. Pracovní úvazek byl snížen, na adekvátní část pracovního úvazku byl přijat nový zaměstnanec. Došlo k úpravám pracovních náplní zaměstnanců sekretariátu tak, aby odpovídaly realitě. Celkové mzdové náklady nebyly tímto opatřením významně dotčeny. Na částečný pracovní úvazek byl přijat domovník. Zaměstnancům byly průběžně vypláceny přiměřené motivační odměny za obětavou a nadstandardní práci. Tajemník prezentoval předsednictvu a RV materiál týkající se systémové optimalizace sekretariátu. Navrhované změny byly vzaty v PRV na vědomí s tím, že je potřeba předpokládat omezení v oblasti svazových zdrojů a nadále posilovat soudržnost a horizontální zastupitelnost mezi zaměstnanci sekretariátu. Na listopadovém zasedání RV byla vyžádána aktualizace materiálu Optimalizace sekretariátu ČSV, o. s. k dalšímu projednání na RV v březnu Předsednictvo RV doporučilo tajemníkovi rozšíření formálního vzdělání v oboru včelařství. V zájmu informovanosti členů předsednictva o finančním, personálním a organizačním zabezpečení VS Rosice bylo rozhodnuto o konání výjezdního zasedání v Rosicích, které konstatovalo uspokojivý stav objektu bez nutnosti bezprostředních investičních nákladů. Personální zabezpečení objektu a knihovny po ukončení pronájmu v dubnu 2013 bylo uloženo k řešení tajemníkovi. V oblasti správy nemovitostí byly v rámci rozpočtovaných prostředků a dle dlouhodobého plánu oprav a akvizic nasmlouvány a provedeny práce na opravě netěsností potrubí odpadních vod, sanaci sklepních prostor, opravy nátěrů oken ve vnitrobloku a vnějších oken. Byla rekonstruována kancelář odborného referenta a prostor archivu pod podatelnou. Proběhla výměna některých morálně i fyzicky zastaralých plynových topidel v objektu. Svépomocný fond ČSV Příděl do SF na r je Kč, tj. cca o 250 tis. Kč více než v roce minulém. K bylo na sekretariát ČSV doručeno 153 žádostí o příspěvek ze Svépomocného fondu. Projednány byly všechny žádosti, 9 žádostí je neúplných. Zamítnuto bylo 8 žádostí. Nejvíce škodních případů má okres Brno-venkov a Frýdek-Místek po 6. Okres Teplice má nejvyšší součet všech příspěvků na škodní případy Kč. 40 žadatelů obdrželo příspěvek vyšší než Kč. Nejvyšší vyplacený příspěvek byl Kč. Nejvíce škod na včelařském majetku bylo způsobeno neznámým pachatelem 99 žádostí za Kč, 25 případů bylo způsobeno požárem za Kč, z toho 6 případů bylo nedbalostních za Kč, 10 případů bylo způsobeno vichřicí vyplaceno Kč, pádem stromu, bleskem - 6 případů za Kč. Na ostatní 4 žádosti se SF nevztahuje (úhyny, nemoci), 9 žádostí čeká na doplnění. Příspěvky byly přiznány v celkové hodnotě Kč. Na základě usnesení RV ČSV bylo uloženo PRV ČSV doplnit Svépomocný fond ČSV do konce r částkou 18 I Příloha Včelařství

19 DALŠÍ AKTIVITY SEKRETARIÁTU 3 miliony Kč. Tato částka byla na účet SF ČSV k převedena. K vyplatila účtárna poškozeným včelařům Kč. V této částce je vyplacení příspěvků ještě z konce roku Příspěvky přiznané na přelomu roku 2011/2012 nebyly již zúčtované v r a přecházejí do r Další náklady ze SF v r znamenaly poštovné, bankovní poplatky, znalečné, cestovné komise SF a soudní poplatky, celkem ve výši Kč. Úrazové pojištění členů ČSV činilo Kč. Celkové výdaje ze Svépomocného fondu za rok 2012 tak, jak jsou vykazovány účtárnou sekretariátu RV ČSV, byly Kč. Za r příjem z úroků z termínovaného vkladu je Kč po zdanění. Zůstatek z minulých let k je Kč. Komise SF (KSF) se sešla 4x. Projednala 9 případů odvolání. Příspěvek přiznala ve 2 případech. V 7 případech rozhodnutí potvrdila. Komise se zabývala změnou Ceníku morových škod. Konečné znění dosud nebylo schváleno. Spory Svépomocný fond V roce 2012 byly v rámci právní pomoci dle Stanov ČSV, o. s. a Statutu SF ČSV, o. s. byl jeden spor ukončen, řízení bylo zastaveno žalobce vzal svůj návrh zpět. Dosud probíhají 2 sousedské soudní spory. Je potěšující, že již několik let nejsou vedeny spory o náhradu škod vzniklých v důsledku úhynu včel následkem ošetřování porostů. Spory ČVS ČSV od r vedl spor o určení neúčinnosti právního úkonu proti fyzické osobě (postoupení pohledávky V. Kořána za Včelou Předboj, a. s. na M. Jiráska). Spor skončil rozhodnutím odvolacího soudu tak, že se rozsudek OS Benešov potvrzuje, tzn., že žaloba na určení neúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky se zamítá. Věc byla skončena V současné době probíhá jeden spor o zaplacení inzerátu v časopise Včelařství. Pro nedoručitelnost platebního rozkazu bude nařízeno ústní jednání. Druhý platební rozkaz, který podal ČSV proti bývalému nájemci o zaplacení dlužného nájemného, nabyl právní moci v dubnu r K dobrovolnému zaplacení dlužné částky nedošlo, proto se v současné době připravuje exekuční návrh. Úrazové pojištění členů ČSV Právní oddělení vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění z úrazového pojištění členů ČSV a provádí prvotní kontrolu potřebných dokladů. Tyto pak zasílá na příslušné oddělení pojišťovny. Pojistné pro rok 2012 bylo zaplaceno ve výši Kč. V roce 2012 bylo pojišťovně postoupeno k vyřízení 28 řádně vyplněných formulářů Oznámení úrazu s příslušnými přílohami. 16 případů úrazu bylo způsobeno při práci na kotoučové pile nebo hoblovce, 6 pádem při práci se včelami, 2 úrazy se staly při sbírání roje, 1 úraz se stal při cestě ke včelám, jeden bodnutí včelou, jeden při práci se včelami a jeden úraz vznikl popálením při vyvařování vosku. Pojišťovna v roce 2012 vyplatila na pojistném plnění našim členům Kč. Jedno pojistné bylo vyplaceno ve výši 70 tis. Kč na těžký úraz při sbírání roje. Evidence náhrad vyplacených v souvislosti MVO Právní oddělení vede též evidenci náhrad vyplacených v souvislosti s likvidací včelstev a včelařského majetku z důvodu nákazy morem včelího plodu, a to náhrad vyplacených státem. Jednotlivcům bylo vyplaceno za 176 žádostí Kč. Nejvyšší náhrada jednotlivci byla ve výši Kč. Již šestým rokem jsou vypláceny náhrady za vyšetření měli v ochranných pásmech moru včelího plodu. O náhradu požádalo 256 základních organizací ČSV, které pak náhrady rozdělovaly svým postiženým členům. Celkem ZO ČSV obdržely Kč. V roce 2012 stát tak vyřídil celkem 432 žádostí. 4 žádosti byly zamítnuty. 3 z důvodu nedodržení lhůty, 1 žádost byla zamítnuta z důvodu porušení zákazu přemísťování včelstev v ochranném pásmu. Vyplaceno bylo celkem Kč. Právní oddělení v r řešilo 169 písemných dotazů řadových včelařů a funkcionářů ČSV. Dotazy jsou zasílány v drtivé většině prostřednictvím ové pošty. Registrační listy organizačních jednotek svazu: Právní oddělení spravuje evidenci organizačních jednotek svazu, vystavuje registrační listy. K měl ČSV 1104 základních organizací a 77 okresních organizací včetně Městské organizace Praha. Dosud si nepožádalo o vystavení registračního listu 15 základních organizací. Členové ČSV jako každoročně jsou průběžně informováni prostřednictvím časopisu Včelařství a webových stránek ČSV o právních předpisech v oblasti včelařství a o jejich změnách. Směrnice svazu: V roce 2012 byla na březnovém zasedání RV ČSV schválena nová Směrnice pro prohlížitele včelstev č. 1/2012. Byl také novelizován Chovatelský řád ČSV a Rozpočtová pravidla směrnice ČSV č. 6/2011. Zákony a vyhlášky související se včelařstvím: Od je v účinnosti novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, která mimo jiné zachovala veterinární osvědčení pro přesun včel mimo kraj. V r došlo ke změně zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., v části týkající se ochrany včel ( 49 52), dále vyšla nová vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která provádí zákon o rostlinolékařské péči. Na podzim r vyšla též nová vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat, jeho ochraně, přemísťování a přepravě. Knihovna: Knihovna čítá knih, z toho je v českém, v německém a v ostatních cizích jazycích. Do fondu bylo v průběhu roku zaevidováno 59 titulů, převážnou část tvoří darované knihy od včelařů i nevčelařů. Knihovna disponuje 949 audiovizuálními nosiči. Celkový počet DVD činí 302 ks, 2 DVD byla převedena do knihovny v Rosicích, odepsáno pro opotřebení bylo 43 DVD. Pro archivaci videokazet se provádí postupně přepis na DVD. Formou výměny odebírá knihovna 31 zahraničních a 13 tuzemských časopisů. Ke svázání bylo dáno 53 časopiseckých titulů. Českých a zahraničních časopisů je evidováno celkem ročníků časopisů bylo přemístěno do nově vybudovaného depozitáře. Pro zpracování Odborných včelařských překladů bylo využito přes 150 zahraničních časopisů. Byla provedena aktualizace časopisů pro Národní knihovnu. Celoroční počet výpůjček činil Z toho bylo půjčeno 763 audiovizuálních nosičů, 596 časopisů a 907 knih. Zapomnětlivým včelařům bylo rozesláno 42 upomínek. Knihovna Včelařského střediska v Rosicích má knih. Přírůstky převodem z ústřední knihovny v Praze činily 14 publikací. Počet výpůjček byl 157 ks. Byly svázány časopisy Včelařství 2x a Včelár 1x. Příloha Včelařství I 19

20 ZPRÁVA O ČINNOSTI Expedice, podatelna: Expedice průběžně aktualizuje databázi členů pro účely zasílání časopisu Včelařství, adresář ZO, OV, ÚV příjemců pošty, vyřizuje objednávky tiskopisů, rozesílá Odborné včelařské překlady a Včelára soukromým odběratelům a včelařským kroužkům mládeže. Přetrvávajícím problémem zůstává včasné nahlášení změn adres funkcionářů ČSV, odhlášení a přihlášení nových členů svazu. Proto byly koncem roku 2012 stejně jako v roce minulém rozeslány základním organizacím ČSV k opravě seznamy členů tak, aby evidence pro zasílání časopisu Včelařství byla co nejpřesnější. Jako každý rok i v roce 2012 proběhl seminář soudních znalců oboru zemědělství, odvětví včelařství. opravena velká místnost skladu pod expedicí oprava stěn, oprava betonové podlahy a nátěr. Byla kompletně rekonstruována místnost kanceláře odborného oddělení v zadní budově včetně nového vybavení nábytkem. Byl dovybaven depozitář knih sestavami skříní. V r proběhla převážná část opravy oken lakýrnické práce. Byl pronajat uvolněný domovnický byt. K byl ukončen nájem nebytového prostoru (bývalá Kebrlova síň) firmou Rotor, s. r. o. Od jsou tyto nebytové prostory opět obsazeny a to vzdělávacím institutem. V únoru minulého roku došlo v přízemí zadní budovy k vodovodní škodě. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění ČSV prodal pozemek v k. ú. Řešetova Lhota, obec Studnice. Ve včelařské stanici Rosice proběhly udržovací práce objektu klempířské práce na včelíně (okapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu). Správa nemovitostí ČSV: V oblasti správy nemovitého majetku ČSV v r pokračovala výměna plynových kamen v sídle sekretariátu RV svazu. Byla 20 I Příloha Včelařství

Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 I. Charakteristika chovu včel v České republice V roce 2012 chovalo 48 132 chovatelů 540 705 včelstev, z toho 46 877 členů ČSV 528 123 včelstev. Počet

Více

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013 PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 2 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Název spolku: GeekLab z.s. Sídlo spolku: 17. Listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín Čl. II Účel spolku Spolek je založen k naplňování zájmu osvěty, testování, výzkumu a vývoje

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva V časopise Včelařství 1/2015 je uveřejněn návrh Stanov ČSV s tím, že členové ČSV mají právo se k nim vyjádřit. V příloze časopisu č. 12/2013 se v posledním

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 35, 538 5 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok /3 Nasavrky, září 3 l. Základní údaje o škole Název:

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Liberci, na adrese Cidlinská 920/4,

Více

Stanovy spolku Česká pedagogická komora

Stanovy spolku Česká pedagogická komora Stanovy spolku Česká pedagogická komora Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Česká pedagogická komora, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. za rok 2013

Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. za rok 2013 Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, o. s. za rok 2013 V roce 2013 30.4. skončil ve funkci tajemníka Ing. Rudolf Peleška. Po přechodnou dobu (květen a červen) než nastoupil nový tajemník, vykonávala

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010 H L A V N Í Z Á S A D Y věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010 Věcný návrh Stanov ČSCH vychází z připomínek, které obdržela komise od předsedy LK ÚV

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více