Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)"

Transkript

1 PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce I. Charakteristika chovu včel v České republice 3 II. Plnění úkolů uložených IX. sjezdem ČSV 4 III. Další aktivity sekretariátu RV ČSV 18 IV. Vydavatelská činnost 21 V. Výsledek hospodaření ČSV, o. s. za rok VI. Komentář k výsledkům hospodaření ČSV za rok

2 ZMĚNA STANOV ČSV Změna Stanov ČSV, o. s. schválena na zasedání Republikového výboru ČSV dne Republikový výbor ČSV na svém březnovém zasedání 2013 přijal změnu svých stanov. Tyto změny vzalo Ministerstvo vnitra ČR na vědomí dne Drobné změny zpřesňujícího charakteru: Mnoho změn má pouze upřesňující charakter např. slova spoluvytvářet zájmová sdružení bylo nahrazeno vstupovat do zájmových sdružení (viz 3 písm. n) nebo doplňující ustanovení v 5, který se týká sjezdu, že sjezd rozhoduje o věcech, které si vyhradí. Upřesněno bylo i ustanovení, které se týká Republikového výboru ČSV 6 odst. 2 písm. e), který hovoří o volbě předsedy RV, který se volbou stává členem RV, pokud jím již není z titulu volby učiněné sjezdem. V případě, že takový předseda bude odvolán nebo na svou funkci rezignuje, pozbývá tím i členství v Republikovém výboru ČSV. Obdobně byla upřesněna i délka mandátu funkcionáře, který je zvolen namísto funkcionáře, jehož mandát zanikl předčasně. Mandát takto nově zvoleného funkcionáře zaniká s původním mandátem orgánu, do něhož byl zvolen (viz 26 odst. 6). Byla doplněna nová pravomoc RV a to vydávat statuty redakčních rad a statuty odborných komisí. V 7 Předsednictvo RV byl upřesněn vztah předsedy, místopředsedy a tajemníka vůči PRV, statutárnímu orgánu v tom smyslu, že tito zástupci statutárního orgánu jsou povinni ve svém jednání za svaz řídit se rozhodnutím předsednictva. Drobných úprav stanov je více, není třeba se mnoho rozepisovat. Doporučuji seznámit se s platným zněním našich stanov na našich webových stránkách. Změny jsou v textu vyznačeny tučně. Změny důležité: 1. Organizační jednotky svazu (základní organizace, okresní organizace, cech profesionálních včelařů) nejsou členy svazu. Pro mnohé čtenáře je toto konstatování logické a nezpochybnitelné. Ne tak pro některé soudy. Proto byly naše stanovy doplněny o ustanovení, které jasně říká, že na činnost organizačních jednotek nelze vztáhnout ustanovení o členství. 2. Ručení za dluhy organizačních jednotek O této problematice se mluví mnoho posledních půl roku, tj. po schválení nového občanského zákoníku, který hovoří o míře ručení hlavního spolku za závazky svého pobočného spolku. Schválená úprava říká, že svaz ručí za závazky okresní nebo základní organizace do výše likvidity majetku těchto organizačních jednotek. Protože výklad této problematiky se stále vyvíjí, je předpoklad, že nedávno schválená ustanovení budou ještě měněna. 3. Příspěvek na činnost okresních organizací 13 stanov se věnuje základním ustanovením okresní organizace. Nově schválená změna v odst. 4 písm. g) umožňuje okresním organizacím po předchozím projednání v jednotlivých základních organizacích vybírat od svých základních organizací příspěvek na činnost. K tomuto kroku bylo přikročeno proto, že malé okresní organizace nemají dostatek financí na svou činnost, 15% z členských příspěvků ze včelstev vybraných od základních organizací ve svém obvodu jim nestačí. Toto je cesta, jak prostředky na činnost pro své základní organizace získat. Výběr příspěvků není povinností, jen možností. 4. Cech profesionálních včelařů 22, který je věnován CPV, byl doplněn takto: CPV není oprávněn jednat jménem ČSV a vystupovat jeho jménem nebo ČSV zavazovat a to především vůči státním orgánům, územně-správním orgánům a třetím subjektům. CPV může vytvářet své předpisy, avšak k jejich účinnosti je nutný souhlas republikového výboru. CPV jakožto organizační jednotka svazu může být zrušen na základě rozhodnutí RV ČSV. ČSV neručí za dluhy a závazky CPV. 5. Členství ve svazu V 29, který je o členství v ČSV, byla doplněna v odst. 11 věta: Převod členů mezi základními organizacemi je možný. Jde v podstatě také o jisté zpřesnění, protože k přechodům člen ů mezi ZO běžně dochází a stanovy v 29 odst. 12 písm. e) a Jednací řád ČSV dokonce upravuje i lhůty, do kdy se musí člen přihlásit do jiné ZO, když jej z dosavadní evidence ZO vyřadí (60 dnů). Došlo dále k rozšíření práv členů v 30 člen svazu má právo přispívat k naplňování cílů a úkolů svazu a má také novou povinnost vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV. 6. Rozhodčí komise V 33, který se týká rozhodčí komise, došlo jen k doplnění jednoho slova, avšak významného slova. Dosud mohla být členem RK jen osoba, která ve svazu nepůsobí jako člen jiného voleného orgánu. Nyní pod doplnění slova nejvyššího voleného orgánu je možnost stát se členem RK rozšířena. S ohledem na nový občanský zákoník, který nepřipouští členství jen funkcionářům statutárního a kontrolního orgánu, je možné, že bychom rozšířili možnost být členem RK i funkcionářům Republikového výboru ČSV. To je však otázka dalšího zvažování. Je však jisté, že obsazení Rozhodčí komise musí být fundované, musí to být zkušení funkcionáři. Jenom ti mohou odpovědně rozhodovat ve sporech uvnitř svazu. A zkušenosti získají právě při své činnosti v orgánech svazu, zejména v těch nejvyšších. Na závěr je třeba říci, že s ohledem na blížící se účinnost nového občanského zákoníku ( ), který obsahuje 88 paragrafů věnujících se úpravě spolků na rozdíl od dosavadního zákona o sdružování č. 83/1990 Sb., který jich má jen 22, březnový RV ustavil novou legislativní komisi, která se bude zabývat bezproblémovým přechodem našeho svazu, našich stanov a dalších předpisů ze staré éry občanských sdružení do nové éry spolků. Mgr. Jarmila Machová 2 I Příloha Včelařství

3 CHARAKTERISTIKA CHOVU VČEL V ČR Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 I. Charakteristika chovu včel v České republice V roce 2012 chovalo chovatelů včelstev, z toho členů ČSV včelstev. Počet členů ČSV, o. s. (dále jen ČSV) vzrostl o 401 a počet včelstev se meziročně snížil o necelých 25 tisíc. Rok 2012 byl snůškově průměrný až lehce podprůměrný, medu bylo vyprodukováno tun, což je průměr 13,56 kg na včelstvo. Podle statistických údajů cena medu pro konečného spotřebitele vzrostla v průběhu roku 2012 z částky 134,19 Kč v v prosinci loňského roku na 143,07 v prosinci ČSV zastupoval v závěru roku ,39 % chovatelů včel s 97,67 % včelstev. Celková nákazová situace byla dobrá, objevují se ovšem informace o vyšších spadech roztočů Varroa destructor v některých oblastech. V roce 2012 byl v některých regionech zaznamenán zvýšený výskyt ohnisek moru včelího plodu (MVP), k čemuž proběhla jednání za účasti organizací a orgánů ČSV, SVS ČR a dalších (podnikatelských) subjektů. Státní veterinární správa průběžně vydávala tzv. mimořádná veterinární opatření (MVO) a připravovala na svém webu on line monitorovací systém nákazové situace na teritoriu ČR v reálném čase. V druhé polovině roku 2012 byli oficiální představitelé ČSV přizváni k rozběhnutým jednáním na ministerstvo zemědělství (MZe) stran novely vyhlášky 299/2003 Sb., kde jasně artikulovali své kritické připomínky k navrhovaným změnám. Negativním jevem je růst počtu krádeží včelstev a růst cen včelařských potřeb a surovin (cukr), který nekopíroval růst cen včelařských produktů v roce Předsednictvo RV se opakovaně zabývalo nabídkami na zprostředkování prodeje cukru včelařské veřejnosti, které však vyhodnotilo jako nevýhodné, především proto, že neobsahovaly náklady na logistiku a distribuci. V roce 2012 bylo dovezeno t medu za průměrnou cenu 64,24 kg/kč a vyvezeno t za cenu 68,33Kč/kg. ČR zůstává i nadále z hlediska spotřeby medu soběstačná. Největším odběratelem medu s 506 t bylo Slovensko a dodavatelem s 519 t Ukrajina. Podrobná statistika o zahraničním obchodu s medem je na Nový republikový výbor se sešel čtyřikrát, z toho jednou mimořádně, byl zvolen nový předseda ČSV a byly i přeobsazeny odborné komise. Předsednictvo RV ČSV se scházelo pravidelně jednou měsíčně. Vývoj počtu včelstev a včelařů od roku 1990 včelstev včelařů Příloha Včelařství I 3

4 ZPRÁVA O ČINNOSTI II. Plnění úkolů uložených IX. sjezdem ČSV 1. Hájit zájmy členů ČSV při jednání se zákonodárnými a výkonnými orgány státu Představitelé ČSV musejí být komunikativní k orgánům státní správy, hlavně k MZe, MF, MŠMT, MMR. T: úkol stálý Z: v textu V roce 2012 se uskutečnila 3 setkání předsedy ČSV s ministrem zemědělství ČR Petrem Bendlem, několik jednání předsedy ČSV na MZe s náměstky ministra Radkem Braumem a Tomášem Šimčíkem stejně jako několik dalších odborných jednání s vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství Martinem Žižkou a ředitelem Odboru myslivosti, rybářství a včelařství Jiřím Pondělíčkem i s vrchním ředitelem ekonomické sekce Jiřím Havlíčkem. Dvakrát jednal předseda o odborné problematice včelařství s poradcem ministra Josefem Stehlíkem, účastnil se aktivně jednání zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde ve svém vystoupení popsal stav a potřeby oboru včelařství. Za stejným účelem se účastnil i jednání v Senátu Parlamentu ČR. ČSV zastupoval také při mnoha jednáních s řadou představitelů státní správy i EU na významných výstavách se zemědělskou tématikou TECHAGRO, Natura Viva, Země živitelka. V rámci získávání podpory na některé aktivity ČSV jednal předseda s představiteli MF ČR, MŠMT ČR a MMR ČR. Několikrát jednal s prezidentem AK ČR a senátorem Janem Velebou včetně osobní účasti na 20. sněmu AK. Dále několikrát jednal s ústředním ředitelem SVS ČR Milanem Malenou a s řadou vedoucích pracovníků SVS ČR. V záležitostech přípravy a zjednodušení nového systému evidence včelstev pro ochranu včel podle zákona o rostlinolékařské péči, včetně zabezpečení dat proti zneužití, jednal několikrát předseda ČSV s ředitelem Státní rostlinolékařské správy Zdeňkem Machem. S vrchním ředitelem sekce kontrolní a právní Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martinem Klanicou pak jednal o posílení systému kontroly kvality medu v tržní síti ČR. Tento úkol v roce 2012 považuje předseda za splněný. Místopředseda Hrabák: V rámci sledovaného období se uskutečnila komunikace s MZe ČR, především z titulu funkce předsedy správní rady Středního odborného učiliště včelařského - včelařského vzdělávacího centra, o. p. s., (dále jen SOUV VVC). Především pak s ředitelem odboru myslivosti, rybářství a včelařství př. Pondělíčkem, členem správní rady a s př. Turnovským, členem dozorčí rady. Dále se představitelé svazu zúčastnili setkání s poslanci zemědělského výboru PSP ČR, organizovaného ČSV v prosinci KPM: Výsledkem jednání pracovníka odpovědného za práci s mládeží ze SOUV VVC s odpovědnými pracovníky MZe ČR bylo získání finanční podpory využité pro vydání metodických materiálů (listů, mimo program BMtN)) a informací na elektronických nosičích pro dlouhodobé využití ve včelařských kroužcích. RK: Komise se nesetkala s případem, kde by se při jednání s orgány státní správy vyskytly nějaké problémy v oblasti racionalizace, výzkumu apod. Začínají však náznaky s problémy při jednání se zástupci SVS ČR v oblasti nemocí a především vyšetřování vzorků nemocí včel. Funkcionáři ČSV na všech stupních komunikují se samosprávou a státní správou na své úrovni, hájí zájmy členů ČSV na regionální a místní úrovni. T: úkol stálý Z: v textu Místopředseda pro vnitrosvazovou organizační činnost: ZO ČSV: základní organizace ČSV na své úrovni jsou v kontaktu s místně příslušnými městskými a obecními úřady za účelem získávání podpory pro svoji činnost, a to jak materiální, (dotace, příspěvky, granty), tak i morální, (účast zástupců samosprávy obcí a měst na akcích pořádaných základními organizacemi. OO ČSV: okresní organizace v současné době nemají partnera na úrovni samospráv, zato komunikují na úrovni státní správy s KVS odděleními jednotlivých okresů. KKV ČSV: i když tyto složky stojí mimo strukturu s právní subjektivitou, ve většině krajů hrají velkou roli při jednání jak s krajskou samosprávou tak i státní správou, zejména při přípravě krajských dotací. V současné době většina krajů poskytuje dotace jak pro jednotlivé včelaře, tak i okresní organizace. Dbát včasného naplňování požadovaných úkolů (včasné a úplné podávání informací, statistik, hlášení, aj.). T: úkol stálý Z: předsedové OO, ZO ČSV viz níže informace sekretariátu RV ČSV. Tajemník: Úkol byl průběžně plněn, (přechází do roku 2013), probíhá analýza pro CIS, upravují se formalizované dokumenty a procesy. Elektronická pošta zavedená v roce 2011 funguje však na méně než 50 %. Probíhá zálohování klasickou poštou. K dalšímu přenosu informací je využíván časopis a jeho přílohy, respektive oběžník a web. Plnění úkolu v roce 2012 bylo pozitivně ovlivněno některými členy RV ČSV. 4 I Příloha Včelařství

5 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Sekretariát ČSV je centrálním úložištěm aktuálního dění v ČSV (komise udržují aktuální agendu na sekretariátu ČSV). T: úkol stálý Z: předsedové komisí RV ČSV, tajemník ČSV Tajemník: Formálně byl úkol splněn dopisem tajemníka předsedům OK ze dne a založením elektronických a naturálních složek OK na sekretariátu. Dopis byl vzat zářijovým usnesením PRV na vědomí. Ke standardu průběžného sledování a vyhodnocování administrativy OK byl vytvořen jednoduchý reportingový program MS Office - Excel, který je možno využívat s frekvencí 1x ročně. Žádný předseda OK doposud nedoplnil složku požadovanými dokumenty, umožňující vyhodnocovat činnost OK podle měřitelných kritérií. Korekce tohoto stavu bude vyžadovat intervenci PRV, předsedy svazu a větší zájem předsedů OK (členů PRV). Vzniká riziko nemožnosti věcně vyhodnocovat činnost OK dle materiálu Realizace hlavních úkolů ČSV pro období na objektivním základě jak v ročním cyklu (Zpráva o činnosti a hospodaření), tak i v cílovém stavu v roce 2015 (X. sjezd ČSV). Návrh na alternativní způsob hodnocení ze strany předsedů OK není na sekretariátu k dispozici. CHK: Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům hrozilo, že nebudou v pořádku doklady k vyplaceným dotacím na matky. Proto byla agenda CHK svěřena dočasně př. Cimalovi, s cílem zajistit zodpovědného pracovníka pro vedení agendy, který bude respektovat pravidla řízené dokumentace. RK: Všechny zápisy a zprávy o činnosti byly odeslány na sekretariát RV ČSV. KPM: Komise využívá vlastní úložiště dat na internetu na službách Adrive a Dropbox. Kromě toho komise používá také vlastní úložiště prostřednictvím služby Google pro ukládání a týmovou práci nad základními dokumenty pro práci s mládeží. Zápisy z jednání komise jsou pravidelně předávány sekretariátu elektronickou cestou. EK: Zápisy ze schůzek EK jsou na sekretariát zasílány elektronicky vždy po jejich uskutečnění. Dále jsou zasílány elektronicky členům PRV i RV ČSV, čímž je zajištěna jejich dostatečná a včasná informovanost. Usilovat o zavedení agendy ČSV na webové rozhraní ČSV s možností sdílení dat z jakéhokoliv místa. T: do Z: př. komise pro informatiku Úkol byl průběžně plněn i po V současné době má IT komise detailně zpracovaný seznam požadavků na CIS. Tento bude přidán do textu pro vyhlášení poptávkového řízení a předán ke schválení PRV v 03/2013. Po jeho odsouhlasení bude cca 3 týdny probíhat poptávkové řízení, pak týden vyhodnocení. Vybraná společnost pak na systému začne od května pracovat. Předpokládám, že první zkušební testy by mohly začít na přelomu měsíce a od srpna by se mělo najet na ostrý provoz Evidence včelařů a zpracování žádostí o dotace. Organizační strukturu sekretariátu ČSV optimalizovat k odpovídajícím potřebám členů a organizačních jednotek. T: do Z: tajemník ČSV a vnitřních předpisů ČSV dle navrženého harmonogramu na základě projednání a usnesení P/RV. Materiál Optimalizace sekretariátu ČSV, o. s. byl vypracován k a předán nově zvolenému předsedovi ČSV spolu s referenčním hodnocením zaměstnanců za období Obsah materiálu je klasifikován zpracovatelem jako DŮVĚR- NÉ. Materiál byl koncipován jako procesní analýza se syntetickými návrhy na řešení nové organizační struktury sekretariátu Úkol byl v průběhu roku 2012 projednáván v PRV v návaznosti na výše uvedený materiál a upřesňující dokumenty, tj. nové organizační schéma a slovní doprovod. Na listopadovém RV byla tajemníkovi uložena další aktualizace a její předložení k projednání na P/RV v březnu Usilovat o to, aby každý chovatel včel měl prvotní zájem o členství v ČSV. T: úkol stálý Z: všichni členové ČSV Místopředseda pro vnitrosvazovou organizační činnost: Úkol byl realizován v rámci přednáškové činnosti, na setkávání se včelaři v rámci včelařských akcí. Na úrovni základních organizací je tato činnost nejdůležitější, neboť zde mají k členům nejblíže, a proto záleží na schopnostech funkcionářů ZO začínající včelaře zapojit do činnosti jednotlivých organizací a svými zkušenostmi těmto členům být nápomocni při zařizování včelnic a ošetřování včelstev. RK: Při každé příležitosti členové komise presentují výhody členství v ČSV. Často se objevují námitky, že v některých oblastech je např. PSNV lepší, aktivnější, a někdy je nutno konstatovat, že je to pravda. KPM: Komise zahrnuje problematiku vnitrosvazové činnosti a výhod poskytovaných ČSV svým členům do doporučených vzdělávacích aktivit ve včelařských kroužcích. Znalost této problematiky se promítá do hodnocení výkonů soutěžících při Zlaté včele. S tímto tématem jsou seznamováni i účastníci Letní školy mladých včelařů stanovy, výhody členství, povinnosti včelařů. Příloha Včelařství I 5

6 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Zdokonalovat současný systém vzdělávání ke zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů ČSV Analyzovat stávající stav - vypracovat nový vzdělávací program ČSV pro realizaci v SOUV - VVC, o. p. s. pro kategorie: Zájemci o včelaření a začínající včelaři Provozní metody včelaření (Nástavkáři, Langstroth, Dadant, Zájmoví včelaři Kočování), Standardizace úlových soustav EKO - včelaři a alternativní včelaření Komunikace s PC, didaktická technika, IT komunikace. Chov silných včel Profesionálové a komerčně zaměření včelaři Kurzy (chov matek, výroba medového pečiva, výroba medoviny, Ekonomika včelařského provozu, marketing. aj.) T: do Z: př. komise racionalizační Předseda RK neměl možnost vzhledem ke stavu v Nasavrkách do tohoto procesu zasáhnout, protože žádný neprobíhal. V této oblasti je nutné, aby aktivita vycházela ze strany zástupců ČSV v orgánech SOUV-VVC. Tento úkol byl dle názoru RK postaven trochu nešťastně. VK: V současné době se o vzdělávání kategorie začínajících včelařů a zájemců o včelaření starají především okresní organizace a to podle svých schopností a možností. Je otázkou, zda materiálně nepodpořit tento pilíř svazového vzdělávání, který je blíže včelařskému lidu, než se snažit o jeho centralizaci. Pravdou je, že tento segment úspěšně využívají komerční subjekty k realizaci svých podnikatelských záměrů. Ostatní témata jsou průběžně řešena v rámci seminářů učitelů včelařství a jejich prostřednictvím distribuována členské základně. Vzdělávání učitelů včelařství obohatit o přednášky vysoce erudovaných pedagogů VŠ a o zahraniční odborníky blízkých oborů. T: do Z: př. komise pro vzdělávání Komise se jako každoročně podílela na zajištění a organizaci seminářů pro učitele včelařství a přednášející odborníky. V rámci těchto akcí jsou sbírány informace o možnostech přesunu některých akcí na pracovní dny z důvodů nedostatku volných kapacit SOUV VVC. Dále se vyhodnocují informace z realizovaných seminářů z důvodů udržení kvality. Koncepce seminářů pro učitele včelařství je postavená na snaze o zvyšování úrovně sboru učitelů a možnosti působit přes něj na členskou základnu, kde spolu se svazovým periodikem tvoří hlavní pilíř vzdělávání včelařů. Je snaha o distribuci objektivních informací a podle toho jsou semináře tvořeny. Přednášeli i názoroví oponenti /Klíma, Ptáček/. Pokud by se do včelařského vzdělávání měli zapojit ve větší míře světové včelařské kapacity, bylo by potřeba z důvodu rentability schéma organizace rozšířit na speciální seminář určený širší včelařské veřejnosti. Pokračovat ve vzdělávání funkcionářů OO, ZO. T: úkol stálý Z: místopředseda ČSV pro vnitrosvazovou činnost Ve vzdělávání funkcionářů okresních organizací jsou zatím značné rezervy. Toto vzdělávání je sice třetím rokem zařazeno do pravidelných seminářů v rámci vzdělávací činnosti SOU- -VVC, není ale specifikováno na jednotlivé funkce předseda jednatel účetní. Školení se zúčastní ten kdo má zrovna volno, popřípadě kdo je ochoten do Nasavrk jet. Zde je zapotřebí větší součinnost s komisí pro vzdělávání a vypracovat vzdělávací programy na jednotlivé funkcionáře. U vzdělávání funkcionářů základních organizací je situace ještě méně uspokojivá. Zde se školení zaměřuje pouze na seminář v měsíci září k zajištění dotací 1.D. a k předání aktuálních informací z oboru. Tyto semináře mají sice vzrůstající úroveň, v jednotlivých krajích jsou účastníky i zástupci krajů a KVS. I zde je nutné větší součinnosti s komisí pro vzdělávání. I nadále podporovat výrobu audiovizuálních pomůcek pro vzdělávání členské základny ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise pro vzdělávání Komise na jaře 2012 připomínkovala 1. díl DVD Včelařská fenologie. Veškerá doporučení k danému dílu byla předána PRV jako podkladový materiál k jednání s výrobcem firmou Videoslužby Kolář. 6 I Příloha Včelařství

7 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Ve spolupráci s KKV organizovat vzdělávací kurzy s praxí u profesionálních, resp. pokrokových včelařů v regionech. T: do Z: př. komise pro vzdělávání Vzdělávací kurzy jsou řešeny převážně okresními organizacemi, které ovšem naráží na sezónní vytíženost profesionálních včelařů. Tyto si kurzy ve vhodném období většinou pořádají ve vlastní režii. Pořádání těchto aktivit by mělo ležet na bedrech okresů a přes KKV zajišťovat povědomí o těchto akcích. Nic ale nebrání aktivitám na úrovni krajů s přihlédnutím na možnosti čerpání finančních prostředků z krajských rozpočtů. Vytvořit vědeckou radu ČSV za účasti odborníků ze školství a praxe. T: do Z: př. komise pro vzdělávání V roce 2012 byla ustavena Vědecká komise ČSV. Komise má 13 členů, kteří pokrývají téměř všechny obory včelařství (včelařskou praxi, zdraví včel, základní výzkum ve včelařství obecně, včelí produkty a jejich využití, včelařské školství). V roce 2012 se konala dvě zasedání komise, kde byla vytvořena náplň činnosti tak, aby nedocházelo k překrývání s ostatními komisemi RV ČSV (např. s komisí pro vzdělávání, komisí pro zdraví včel). Byly vytyčeny činnosti, kterými se komise bude zabývat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Na některých úkolech již zodpovědní členové komise začali pracovat (např. publikování metodiky výzkumu ve včelařství a včelařské terminologii). Dále budou publikovány ve Včelařství články, které budou mít charakter literární rešerše popisující stav poznání v určité oblasti. PRV ČSV bylo předloženo několik námětů, jejichž schválení a realizace spadá do kompetence PRV/RV ČSV. Časopis Včelařství využít jako nositele vzdělávání v oboru včelařství. T: úkol stálý Z: redakční rada Redakční rada je v současné době složena pouze ze 7 členů z původních 11. Proto je požadavek na její doplnění, a to o veterináře a profesionálního včelaře. Redakční rada odpovídá vydavateli za úroveň časopisu, která má směřovat k naplnění úkolů, které schválil sjezd. Především v oblasti zvyšování odbornosti členů, plnit společenskou funkci, informovat členy o činnosti svazu, jeho orgánů a organizací. Je zároveň poradním orgánem redaktora. Redakční rada zpracovává a schvaluje celkovou koncepci časopisu. Schází se čtvrtletně. Členové RR předkládají písemné náměty článků s případným návrhem autora. Děje se tak s tříměsíčním předstihem, aby redaktor mohl včas navržené autory oslovit a články vyžádat. Na základě těchto námětů je schválen tematický plán časopisu. Redakční rada schválila obsahovou strukturu a koncepci časopisu pro rok Odsouhlasila grafickou úpravu časopisu a podmínky reklamy. Rovněž schválila definitivní verze materiálu Hodnocení časopisu Včelařství k předložení do PRV ČSV. Členové redakční rady vznesli požadavek, aby se jednání RR zúčastňoval tajemník ČSV a pověřila předsedu ČSV, aby s tajemníkem jeho účast na zasedáních RR projednal. Na každém zasedání redakční rady je prováděna kontrola plnění přijatého tematického plánu a hodnocení tří posledních čísel časopisu. Redakční rada konstatuje, že tematický plán není redaktorem realizován, ve většině případů nejsou respektovány připomínky členů RR jak k odborné struktuře, velikosti fotografií jejich vypovídací hodnotě, opakovaně se vyskytují články se skrytou reklamou. Jen v ojedinělých případech je prováděno lektorování sporných příspěvků. Články nejsou redakčně upravovány (viz zápis ze zasedání RR). Zaslané rukopisy většinou nejsou posuzovány odborníky, proto se v otištěných článcích vyskytuje velké množství faktických chyb. Na tuto skutečnost RR neustále upozorňuje. Redakční rada nebrání publikování článků, které nebyly zařazeny do tematického plánu, ani článků kritických a kontroverzních. Ty však nemohou být v rozporu s platnými zákonnými předpisy. Sporné články musí být lektorovány a publikovány jen s připomínkami lektora. RR a členská základna velice kladně hodnotí stránku s dotazy a odpověďmi právničky svazu. 3. Pracovat se včelařskou i nevčelařskou mládeží při využití jejího volného času Maximální a trvalou podporu věnovat vedoucím včelařských kroužků mládeže. T: úkol stálý Z: př. komise pro práci s mládeží Komise zajistila tři semináře ke zvýšení odborné a metodické úrovně vedoucích VKM. Věnuje na každém semináři značnou pozornost představování systému evidence a tvorbě plánu práce jako nezbytným podmínkám pro udělení dotace z titulu NV č. 197/2005 Sb., tak, aby vedoucí byli mj. i v této oblasti náležitě proškoleni. Součástí seminářů je i školení řidičů motorových vozidel umožňující vedoucím přepravu dětí na setkání a soutěže mladých včelařů. Tyto semináře komise nechala zhodnotit samotnými účastníky. Při účasti zhruba 90 vedoucích byla dosažena souborná známka 1,4. Každý rok získává finanční prostředky i mimo rozpočet ČSV. Za ně jsou pořizovány metodické, didaktické a odborné materiály poskytované vedoucím v průběhu školního roku včetně pomůcek pro členy VKM. Příloha Včelařství I 7

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI Navázat spolupráci s MŠMT, KÚ, MěÚ, ObÚ - zřizovateli škol a školních družin, dostat obor včelařství do učebních osnov, do aktivit mimoškolní činnosti, družin mládeže. T: úkol stálý Z: vedoucí funkcionáři ČSV Místopředseda ČSV pro činnost: Úkol naplňován v rámci aktivit v SOUV-VVC. Dále propagací oboru včelařství ve sdělovacích prostředcích - tisk, rozhlas. KPM: Spolupráce se školami jako významnými zřizovateli značné části VKM je nezbytnou podmínkou jejich existence. Stav hodnotí komise jako trvale příznivý. Spolupráce se samosprávami krajů, měst a obcí pomáhá pokrýt náklady na činnost mnohých kroužků a doplňuje finanční a materiální krytí oblastních kol soutěže Zlatá včela. Tajemník: Personál sekretariátu včetně tajemníka se účastní vybraných akcí v tomto segmentu, komunikuje s komisí pro práci s mládeží a finančně zabezpečuje krytí aktivit dle vnitřních předpisů. Dále spolupracuje s implementující agenturou programu Bez medu to nejde REKLAMAX a prostřednictvím jejích aktivit šíří povědomí a pozitivní image oboru včelařství do tohoto segmentu populace v ČR i zahraničí (IMYB, Medojedi). Sekretariát přímo i zprostředkovaně podporuje veškeré aktivity ve svazových médiích a na významných společenských akcích, výstavách, atd. Poskytuje organizátorům/vedoucím včelařských kroužků on-line poradenskou a konzultační činnost v oblasti odborné i administrativní. Nejdůležitějšími akcemi (s významným podílem sekretariátu) v roce 2012 byla tradičně soutěž Zlatá včela a IMYB, setkání mimořádně organizované v Praze. V roce 2012 sekretariát zpracoval a navrhl novelu Směrnice pro práci s mládeží, která bude projednána a schválena na březnovém zasedání RV (2013). Součinnost vyvíjel sekretariát prostřednictvím programu Bez medu to nejde na veškerých plánovaných akcích celostátního významu a významných regionálních akcích za účasti představitelů státní správy a samosprávy. Mimořádně úspěšná akce s účastí středních, základních i mateřských škol byl například Podzimní den medu na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad v závěru roku 2012 s tím, že tato akce bude mít několik variant pokračování v roce Včelařská stanice na OC Chodov, Vyšehrad, Botanická zahrada Praha rovněž přímo, na veřejných medobraních, nebo zprostředkovaně, na tiskových konferencích a exkurzích, popularizuje obor včelařství mezi školní mládeží. Pro účely šíření osvěty v základních školách byl v rámci programu Bez medu to nejde zpracován, prezentován (mj. velmi úspěšně v Učitelských novinách), nabízen na webu a distribuován metodický materiál Bez medu to nejde. Firma REKLAMAX podporuje kampaň sofistikovanou sadou velkoplošných informačních panelů a tzv. bannerů. On-line konzultace a informace nabízí sekretariát začínajícím včelařům též na webu a telefonu. Úkol je plněn dle plánu práce ČSV v požadované kvalitě. Novelizovat směrnici ČSV s cílem zvýšit podporu VKM, založených při ZO ČSV. T: od Z: př. komise pro práci s mládeží Novela byla projednávána jak v komisi pro práci s mládeží, tak i s právním oddělením sekretariátu ČSV a zástupci ÚKRK. Po obsáhlé diskusi byly postupně zapracovány připomínky k původně navrženému znění. Směrnice je ve stadiu široké rozpracovanosti s předpokladem dokončení posledních úprav ke schválení RV v březnu 2013 a zahájení její platnosti od do začátku školního roku 2013/2014. Pokračovat v organizaci každoročních soutěží Zlatá včela. T: úkol stálý Z: př. komise pro práci s mládeží Soutěž má mnohaletou tradici a každoročně se jí účastní několik set dětí. Přispívá významně k aktivizaci včelařských kroužků mládeže a současně k vyšší odborné úrovni budoucích začínajících včelařů jak po teoretické, ta i po praktické stránce. O vysoké úrovni svědčí i přední místa získaná mladými včelaři z ČR za poslední 3 roky mezinárodní soutěže IMYB, kde jsou zástupci týmu ČR v silné konkurenci více než 15 zemí (poslední 2 ročníky) celkově na 1. místě. Soutěž probíhala ve stálém počtu 9 oblastních kol s každoroční obměnou organizátorů a míst konání. Ústřední kolo se realizovalo i v roce 2012 v SOUV VVC. Komise zvýšila důraz na náročnost při hodnocení praktických vědomostí a dovedností při ošetřování včelstev. 8 I Příloha Včelařství

9 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Organizovat tábor mladých včelařů - více krátkých turnusů s příspěvkem ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise pro práci s mládeží Zájem o tábory zůstává vysoký. Při letní škole mladých včelařů probíhá přípravné soustředění mladých reprezentantů ČSV na IMYB. Letní školy mladých včelařů v Nasavrkách se v roce 2012 zúčastnilo v několika turnusech 59 dětí ve věku 8 17 let, letní školy v okrese Frýdek Místek 19 žáků. Důležitý je fakt, že s mladými adepty chovu včel pracují dobrovolníci z řad vedoucích VKM a absolventů letních škol. Vedoucí ani instruktoři nejsou odměňováni. Tento stav však bude do budoucna jen obtížně neudržitelný. Bude potřebné řešit způsob jejich odměňování. Zajistit vše pro vybudování Střediska mladých evropských včelařů pod patronací ČSV. T: do Z: př. komise pro práci s mládeží Koncept Střediska mladých evropských včelařů má navázat na dosavadní úspěšný projekt Mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB. Úsilím ČSV ve spolupráci s Rakouským včelařským spolkem se podařilo tuto akci úspěšně provést v roce 2012 v Praze ovšem s oficiálním pořádáním prostřednictvím SOUV- -VVC Nasavrky. Cílem je vytvářet povědomí o našich možnostech a podmínkách v SOUV-VVC a získat tak první pozici při úvahách o vybudování zmíněného centra na mezinárodní úrovni. 4. Maximálně využívat prostředků Evropské unie na podporu včelařství Komise nabídla součinnost a předala potřebné kontakty vedení SOUV VVC. V tomto směru jednání zatím nepokročila. Komise však prostřednictvím pověřeného člena nadále udržuje svůj dominantní vliv na přípravu a organizaci IMYB v místě konání, kterým v roce 2013 bude německé město Münster, stejně tak i dominantní vliv při jednání komise pro přípravu IMYB při Apimondii, která začala pracovat od října Komise zve tyto zahraniční organizátory k poradám v ČR s možnostmi využití SOUV VVC. Aktivně propagovat program na podporu včelařství, zvláště podle NV č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytování dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, v platném znění. Publikovat aktuální znění v časopisu Včelařství s výkladem a průběžnými informacemi o stavu. T: úkol stálý Z: místopředseda ČSV V prosinci 2012 započala společná jednání mezi ČSV, o. s., MZe ČR, SZIF a jinými sdruženími o záměrech a prioritách českého včelařství v Českém včelařském programu na období a s tím spojených požadavků a připomínek k připravované novelizaci NV č. 197/2005 Sb., v platném znění pro období Konkrétní výstupy ohledně novelizace předmětného nařízení vlády budou dohodnuty a realizovány v první polovině r Novela nařízení vlády č. 197/2005 Sb., by pak měla nabýt účinnosti Aktivně se podílet na programu EU podpory včelařství po roce T: do Z: předseda ČSV, zástupce ČSV v COPA COGECA V rámci přípravy národního programu rozvoje včelařství byla provedena hlubší analýza současného stavu včetně jeho historických kořenů a současných trendů směřujících do budoucnosti. Tato analýza je k dispozici včetně řady dílčích konkrétních doporučení pro rozhodovací činnost ČSV i státní správy ve vztahu k oboru včelařství. Na základě této analýzy byl zpracován a následně schválen Český včelařský program a v současné době se již dokončují poslední úpravy textace z něj vycházející novely nařízení vlády, která stanoví podporu pro české včelařství v následujícím tříletém období. Úkol byl splněn. Věcně komunikovat s organizaci APISLAVIA a využít potenciálu členských zemí v komunikaci s orgány EU. Mezinárodní spolupráci postavit do prioritních zájmů českých včelařů. T: úkol stálý Z: předseda ČSV, o. s., zástupce ČSV v orgánu APISLAVIA Na valné hromadě Apislavia jsme podpořili rozhodnutí o ukončení členství včelařských organizací, které neplní podmínky členství ani s vedením této organizace nekomunikují (Ukrajina, Rusko). Byl stanoven termín pro splnění povinností a obnovení komunikace do konce června. Jelikož ani v tomto termínu nebyly členské povinnosti splněny, bylo ukončeno členství stávajícím členům z obou zemí a na říjnovém kongresu přijati zástupci jiných včelařských organizací z těchto zemí tak, že oba státy, významné z hlediska východoevropského včelařství mají i nadále zastoupení v orgánech Apislavia. Na podzimním zasedání byla tato organizace dále rozšířena o zástupce Krymu a Kazachstánu. O členství projevují zájem i další země středoevropského regionu, zejména Rakousko. Dohodnutou strategií, na jejímž projednávání se vedení ČSV významně podílelo, je podporovat společné iniciativy v oblastech ochrany zdraví včel, kontroly kvality včelích produktů a včelařského vzdělávání. Bylo rozhodnuto, že Apislavia bude podporovat kandidaturu Turecka pro konání kongresu Apimondia v roce 2017 a její členové budou postupovat ve vzájemné koordinaci při volbě orgánů Apimondia v roce 2013 v Kyjevě. V souvislosti s personálními změnami ve vedení Apislavia a kongresem Apimondia očekáváme aktivizaci činnosti Apislavia. Příloha Včelařství I 9

10 AKTUÁLNĚ 5. Vytvářet podmínky pro zvyšování počtu včelstev u jednotlivých chovatelů a podporovat rentabilitu chovu včel Podporovat zakládání klubů včelařů při ČSV: Profesionálové, Langstroth, Dadant, Alternativní včelaření, Zpracovatelé včelích produktů a obchodníci, Výrobci včelařských zařízení. T: do Z: př. komise racionalizační Kluby se specializovanou náplní, CPV, Langstroth (PSNV), Dadant existují, pracují, jejich činnost není zanedbatelná. V některých případech můžeme mluvit o spolupráci s RV především při pořádání různých akcí. Založení dále uvedených klubů, zpracovatelů včelích produktů, obchodníků a výrobců včelařských potřeb se zdá být komisi nereálné, mezi obchodníky, výrobci a podobně vyvstávají vztahy spíše konkurence a ne spolupráce. Problematika alternativního včelaření nemá s racionalizací nic společného. Organizovat pracovní setkání s návštěvami kvalitních včelařských provozů dle regionů. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Pracovní setkání se organizují a realizují v CPV, Dadant klubu, Sekci komerčních včelařů a vychází z potřeb jejich členů. Vlastní organizace návštěv, organizování zájezdů apod. je práce náročná a RK nemůže fungovat jako cestovní kancelář. RK navrhla, aby sekretariát oslovil vyspělé včelaře se žádostí, zda jsou ochotni přijímat, a za jakých podmínek exkurze, návštěvy, apod. Výsledky pak zveřejnit na www stránkách svazu. Dosud RK neobdržela seznam oslovených, i když o to žádala. V roce 2012 byla sekretariátem RV ČSV oslovena pokroková včelařská veřejnost (5 subjektů), bez měřitelného výsledku, iniciativa bude pokračovat i v roce Organizovat metodické zájezdy do zahraničí s návštěvou kvalitních včelařských provozů. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Tato činnost je časově náročná a vyžaduje osobnost, která to umí a chce. Dle zkušeností z posledních let při výběru akce se hlásí 6. Spolupracovat se Státní veterinární správou České republiky velké množství zájemců, ale při konkrétním organizování se jich přihlásí minimum. Akce se pak nemůže uskutečnit. Naději na úspěch mají zájezdy na kongresy apod. Podporovat společná jednání zástupců SVS, KVS a OO, KKV ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel V roce 2012 se uskutečnil v únoru společný seminář inspektorů SVS ČR a zdravotních referentů OO a v červnu specializovaný seminář pro inspektory SVS ČR. Na základě doporučení Komise pro zdraví včel ČSV vede jednání se SVS ČR, podle potřeby i s KVS, konkrétně např. k aktuální problematice v moru včelího plodu s KVS pro Středočeský kraj. Do prováděcích předpisů, metodických pokynů, vyhlášek a zákonných norem k oboru včelařství zahrnout obhajované zájmy chovatelů včel s důrazem na boj s nemocemi a nebezpečnými nákazami. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel Komise se v roce 2012 zabývala obsahem připravované metodiky kontroly zdraví zvířat pro rok Některé podněty, které na návrh komise předložil ČSV, nebyly zatím přijaty. Proto bude třeba dále jednat, komise vývoj sleduje a případné návrhy předloží. Bude třeba pro příští rok předem připravit na základě konkrétních poznatků věcné argumenty pro jednání. Velmi nepříznivě se při jednáních s MZe ČR a SVS projevovala i současná skutečnost, kdy se připomínky, podněty a žádosti o změny, zejména veterinárních předpisů, předkládají samostatně za Cech profesionálních včelařů a PSNS bez předchozího projednání s ČSV. Některé návrhy byly až nereálné a často účelové. Výsledně se tímto chaotickým postupem zhoršují možnosti dosáhnout shody a žádoucích cílů, tedy komplexního řešení dané problematiky. Nyní se to týká zejména připravovaných změn ustanovení, týkajících se moru včelího plodu a jeho tlumení a obecně novely vyhlášky č. 299/2003 Sb. Proto se návrh jejího konečného znění stále odkládá a rozhodně tato situace zhoršuje vyjednávací podmínky i pro příští období. 10 I Příloha Včelařství

11 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Chránit včelu jako ohrožený druh - dbát na dodržování předpisů o užívání chemických přípravků v zemědělství a lesním hospodářství. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel Jedná se především o dodržování platných předpisů, které byly novelizovány. ČSV ve fázi přípravy novel vedl jednání a značná část připomínek byla přijata. Informovanost členů komise i dalších funkcionářů průběžně zajišťoval sekretariát ČSV. Na doporučení Komise pro zdraví včel byla tato problematika zařazena i do programu společného semináře pro inspektory SVS a zdravotní referenty OO ČSV. Na základě objednávky dodávat časopis Včelařství na detašovaná okresní pracoviště SVS ČR pro zaměstnance SVS ČR, pověřené otázkou včel. T: úkol stálý Z: sekretariát Tajemník: Sekretariát zveřejňuje v časopise veškeré oficiální materiály SVS přímo nebo formou příloh a souborů ke stažení ve svazových médiích. K tomu aktivně prostřednictvím tajemníka a právničky svazu komunikuje s exponenty SVS ČR. Úkol je plněn průběžně. Vytvořit a stabilizovat síť prohlížitelů včel, schopných spolupracovat se SVS při posuzování zdravotního stavu včel. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel V roce 2012 proběhl kurz nových prohlížitelů včelstev a v září složili absolventi zkoušky. Byla schválena nová směrnice pro činnost prohlížitelů včelstev. 7. Zvýšit úroveň plemenného chovu včel v České republice Ve spolupráci s VÚVč, s. r. o. dbát na dodržování chovatelského řádu. T: úkol stálý Z: př. komise chovatelské Během posledních 2 let CHK vyvinula zvýšené úsilí na dodržování povinností jednotlivých chovů. Následkem toho došlo k postupnému přesunu některých šlechtitelských chovů do registrovaných chovů. Chovatelé se tak snaží využít mezer v CHŘ, aby při stejné podpoře maximálně snížili úroveň povinností, spojených s chovem matek. Během roku 2013 je připravit nový CHŘ, který jednoznačně určí účel a tomu odpovídající povinnosti jednotlivých stupňů chovů. Je třeba zajistit erudované pracovníky do kontroly chovů. Kontroly nelze zajišťovat volnočasově. Kontroly členů chovatelské komise jsou v některých případech vnímány velmi negativně a konkurenčně. Iniciovat u chovatelů matek zřízení regionálních chovných stanic včelích matek. T: do Z: př. komise chovatelské ČR je dostatečně pokryta stávající sítí chovatelů matek a případné zřizování takovýchto stanic by jen duplikovalo stávající síť chovů. Pravděpodobně by tyto stanice nebyly životaschopné. Iniciovat zřízení inseminační služby pro zájemce z řad chovatelů matek. T: do Z: př. komise chovatelské Inseminační služba existuje. Inseminační službu provádějí na objednávku pracovníci VÚVč, kteří umějí inseminovat. Po dohodě i pracovníci další. Tuto službu nemá smysl dublovat, když je již zavedena a funguje. Podporovat chovné stanice genofondem ověřené kvality i ze zahraničí (z oblastí, kde je plemeno včely kraňské). T: úkol stálý Z: př. komise chovatelské rozmnožovaného materiálu i jeho kvalitu. Každý dovoz neznamená automaticky přínos pro genofond našich chovů. Pravidla dovozu včelích matek kraňského plemene z Rakouska (povolení MZe a SVS ČR) byla přednesena na aktivech vyšších chovů. Při kontrolách jednotlivých chovů CHK prověřuje původ Příloha Včelařství I 11

12 OVP 8. Propagovat spotřebu medu a prodej tuzemských včelích produktů s využitím prostředků Evropské unie Program Bez medu to nejde popularizovat v médiích za podpory ČSV. T: po dobu realizace projektu Z: tajemník ČSV Sekretariát je systémovým integrátorem programu a garantem jeho kvality. K tomu pořádá čtvrtletní semináře v rámci řádných zasedání RV až do ukončení programu v roce Účastní se zasedání monitorovacího výboru MZe/SZIF a představitelů Komise EU. Efektivita programu roste a odpovídá plánovaným parametrům. Program propaguje a popularizuje sám sebe ve všech disponibilních médiích. V roce 2012 se podařilo vypořádat výhrady části včelařské veřejnosti k tomuto programu na platformě P/RV tak, že i někteří kritici vyjádřili pozitivní hodnocení k programu a jeho popularizaci. Část mýtů a principiálního nepochopení v malé části včelařské veřejnosti sice dosud přežívá, úspěšné ukončení tříletého cyklu v roce 2013 však neovlivní. Úkol je plněn v reálném čase a požadované kvalitě. Během realizace současného projektu připravovat další. T: Z: tajemník ČSV, př. komise racionalizační Tajemník: Úkol je aktuálně plněn prostřednictvím marketingového Programu na podporu propagace spotřeby medu implementující agenturou REKLAMAX. Práce na přípravě alternativního programu zahájil sekretariát v roce 2012 dle reálné nabídky MZe/SZIF a schopnosti resortu a ČSV kofinancovat program EU, včetně DPH. Byly osloveny svazy Polska, Slovenska a Rakouska. Pokračování je podmíněno třemi faktory: A/ Úspěšným vyhodnocením efektivity programu, B/ Nalezením partnera pro optimální kvantitativní rozsah programu dle požadavku EU, C/ Schopností a ochotou administrativy ČR, resp. ČSV program kofinancovat. Úkol je plněn v reálném čase a v požadované kvalitě. KR: Realizuje se již v pořadí druhý program podporující spotřebu medu. Uvažovat o realizaci dalšího programu je předčasné. Komise spolupracuje na každoroční soutěži Český med 20, kterou organizuje VÚVč Dol. Do soutěže se zapojují stovky včelařů, uděluje se každoročně přes 100 zlatých a desítky stříbrných medailí. Každoročně stoupá úroveň prodeje českého medu v obchodním balení, usuzujeme z úrovně vzorků přihlášených do soutěže. Vytvořit řád ČSV na podporu regionálních akcí k propagaci oboru včelařství. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Komise pokládá současnou finanční podporu regionálních akce prostřednictvím PRV za vyhovující. Členové komise často pomáhají pořadatelům těchto regionálních akcí při realizaci přednášek, doporučením exponátů, apod. 12 I Příloha Včelařství

13 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Účastnit se významných celostátních akcí - Země živitelka, Zahrada Čech, TECHAGRO, Natura Viva, Život na zahradě, s poradenskou službou. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Výsledky hodnocení zlepšovatelů: Pokud pořadatelé požádají o pomoc při poradenské činnosti, členové RK se zúčastní. Hodnocení XVIII. konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství spojené s velkou včelařskou výstavou: Účastnící z řad komise hodnotili pořádání za zdařilé, přesto ale vytipovali řadu dále uvedených nedostatků tak, abychom se jich pokud možno vyvarovali při pořádání při další konferenci na území české republiky. Bylo málo času na propagaci akce a agitaci pro získávání většího počtu zlepšovatelů a vystavovatelů, organizátor konkretizoval zásadní organizační údaje příliš pozdě, v druhé polovině srpna Pro konferenci byl ustanoven jen rámcový program témat, podrobnější program přednášek nebyl sestaven, ani zveřejněn, zpočátku nebylo ani označeno místo konání vlastní konference na výstavišti Konečné hodnocení přihlášených exponátů nebylo příliš šťastné, nízkonástavkový úl o výšce rámků 15 cm, vyhodnocení plničky coby sériového výrobku nemá nic společného s duchem konference Malá, spíše žádná informovanost návštěvníků o rozmístění výstavy Zamítnutí přihlášky sekretariátem SZV drátkování rámků českému přihlašovateli (po urgenci), přitom ze slovenské strany podobný exponát byl přijat Část zlepšovatelů vystavovala v prostorách s mizerným osvětlením, nikdo to za celou dobu výstavy neopravil. Pomůcky pro hobby včelaře: 1. Nízkonástavkový úl s použitím rámků bez drátkování a dnem s pylochytem (autor Karol Laco, Šahy) 1-3. Ponorné čerpadlo na med (autor Ing. Jan Jindra, Roudnice n. Labem) Stropní krmítko pro lt roztoku na jednorázové krmení (autor Ing. Vladimír Novotný, Bruntál) Pomůcky pro profesionální včelaře: 1. Multifunkční vážící zařízení Vilko 01 (ALYA, s.r.o., Poprad) 2. Plnička medu (Apidomia, s.r.o. Sentice) 3. Kontinuální výroba krémového medu s obohacením o zdraní prospěšné ingredience(dušan Dědinský, Bratislava) Audiovizuální a knižní publikace: 1. Metodika ošetřování včelstev v rámkovém systému Dadant, metodika + DVD (Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol) 2. Ekologie a včelařství kniha (ČSV Praha) 3. Metodické materiály a pracovní listy pro ekologický výukový program Bez medu to nejde (ČSV Praha) Příloha Včelařství I 13

14 ZPRÁVA O ČINNOSTI 9. Zlepšovat činnost subjektů s majetkovým podílem ČSV Vytvořit podmínky pro VČELPO, spol. s r. o., k účasti na významných celostátních akcích podporovaných ČSV. T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Komise nemá možnost zasahovat do dění Včelpa, k tomu jsou volení zástupci. Společnost Včelpo, spol. s r. o., je řízena profesionálně. Na tom má velkou zásluhu současný jednatel a ředitel P. Margaritopoulos. RV a PRV ČSV jsou informovány o činnosti této společnosti prostřednictvím druhého jednatele a dozorčí rady, složené z členů RV. Co se týká podmínek k účasti Včelpa na významných akcích podporovaných ČSV, zde je spolupráce na dobré úrovni. Včelpo se zúčastňuje pravidelně na výstavách s celostátní působností, kde je zastoupen i ČSV svým stánkem. Pokud se pracovníci Včelpa nemohou zúčastnit, dají k dispozici své výrobky k propagaci. Předseda komise předložil řediteli návrh na případné využití jednoho praktického výstupu souvisejícího s krystalizací medu. Ředitel však o něj v současné době neprojevil zájem. Hledat efektivní a ekonomické řešení pro správu stanic Jabloňany a Rosice. T: do Z: komise ekonomická EK již v prosinci r navrhla Plán EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV, o. s. na rok Tento dokument PRV v prosinci 2011 projednalo. Zahrnoval komplexní řešení oblasti ekonomiky ČSV s vnitřními vazbami. Vyplývala z něho i opatření pro sekretariát, PRV, RV (nejen tedy pro VS Rosice), ale pro všechny subjekty, v nichž má ČSV podíl nebo je jejich zakladatelem. Ačkoliv byl tento dokument v březnu 2012 přijat RV, sekretariát ani PRV z něho při své práci nevycházelo, a to se projevilo i v tom, že sekretariát v otázce VS Rosic postupoval bez vazby na EK a PRV, RV. Pokud by byl výše uvedený materiál využíván v praxi, muselo by např. z projednávání výsledků inventarizace vyplynout to, zda je dotyčný majetek (v toto případě VS Rosice) potřebný, nepotřebný nebo je nutná oprava, prodej likvidace apod. a na základě toho by mělo a mohlo být navrženo řešení PRV, RV. Pak by bylo možné případně využít i odborností členů EK. To se však, díky nesystémovému přístupu nestalo. Vyplývá z toho, že práci sekretariátu, PRV, komisí (v tomto případě EK) a RV je třeba řešit systémově a provázaně, k čemuž výše zmíněný materiál výrazně přispívá. Není možné řídit organizaci jakou ČSV je, kampaňovitě, ale s větším zaměřením na komplexnost a perspektivu. Obdobný materiál (pracovní název Návrh EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2013) byl PRV i RV navržen EK na listopadovém zasedání RV V současnosti jej PRV projednává a je škoda, že nebyl RV předložen ke schválení již v listopadu VS Jabloňany byla v minulosti pronajata Včelpu, s. r. o. i na základě dřívější EK (v l ) a ukazuje se, že tento krok byl správný a není na něm třeba v současnosti nic měnit. Pravidelná pozornost a projednávání by však zase mohla být řešena systémově na základě EK předloženého Návrhu EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2013 a další. Hodnotit ekonomický přínos subjektů pro ČSV v rámci výsledků hospodaření. T: úkol stálý Z: komise ekonomická V r a 2012 navrhla již v předchozím bodě zmíněný materiál k zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV a není třeba tuto skutečnost opakovat. Na tento bod má však samozřejmě přímý dopad i do oblasti hodnocení ekonomického přínosu subjektů. Přínos pro ČSV může být pouze tehdy, pokud budou ekonomicky stabilizovány a budou se zdárně uplatňovat na trhu, budou mít příznivé hospodářské výsledky. K tomu může přispět zavedení strategického a systémového uvažování do řízení a kontroly. K tomu práce EK směřovala. EK proto navrhla také konkrétní body, ekonomické ukazatele na zefektivnění hodnocení hospodaření Včelpo s.r.o. již na své schůzce v květnu Z tohoto by se dalo vycházet i při hodnocení ostatních subjektů, v nichž má ČSV své majetkové podíly. PRV i tomto případě na návrhy EK nereagovalo a návrhy ve své práci nijak neuplatnilo. Na toto předseda EK kriticky upozornil při hodnocení práce EK k Zdá se, že jediným výsledkem toho byl návrh předsedy ČSV k odvolání předsedy EK v PRV v listopadu PRV na svém zasedání přijalo usnesení, ve kterém říká, že se PRV zápisy a podněty EK nebude dále zabývat. Toto usnesení je dosud v platnosti. Předseda EK se domnívá, že ekonomice svazu i subjektů s majetkovou účastí CSV je třeba se věnovat pravidelně, tedy systémové a platnost tohoto usnesení PRV omezuje i práci PRV samotného a je třeba jej revokovat. Materiál Návrh EK k zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV o. s. i návrhy EK obsažené v jejích dosavadních zápisech ze schůzek k tomu přispívají. Toto je naplnění statutu EK přijatého ÚV ČSV v březnu Realizace názorů a návrhů EK je na statutárním orgánu ČSV, sekretariátu, RV ČSV. Do kontrolních orgánů subjektů zřízených ČSV delegovat zástupce znalé problematiky ekonomiky a obchodní politiky. T: úkol stálý Z: předseda ČSV lečnosti je zavedeno strategické a systémové uvažování do řízení a kontroly. S ohledem na výsledky by nebylo vhodné nahrazovat Včelpo svým hospodářským výsledkem za rok 2012 jednoznačně odborníky, kteří k nim svojí kontrolní a konzultační činností prokazuje, že společnost je ekonomicky stabilizovaná a zdárně významně přispěli a přispívají. se uplatňuje na trhu, má příznivé hospodářské výsledky. Ve spo- 14 I Příloha Včelařství

15 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Včelařská prodejna a bistro t. č. nepodniká. SOUV-VVC je nezisková organizace. K výměně na postu členů správní (2) a dozorčí rady (1) společnosti došlo v březnu až květnu VÚVč svým hospodářským výsledkem za rok 2012 rovněž jednoznačně prokázal, že je ekonomicky stabilní a má příznivé hospodářské výsledky. V červnu 2012 došlo k výměně dvou členů dozorčí rady institutu. 10. Vylepšovat systém činnosti organizačních složek svazu především s využitím informačních technologií (IT) Prodiskutovat možnost vzniku Asociace KKV při ČSV s cílem koordinace vztahu mezi včelaři a samosprávou krajů. T: do Z: místopředseda ČSV pro činnost Spíše než vytvářet další orgán mimo strukturu Svazu, bych podpořil zařazení KKV do struktury organizačních složek s právní subjektivitou. Značnou překážkou zatím je otázka finanční. Pokud se podaří vyřešit otázka financování KKV, nebude nic překážet se touto záležitostí zabývat na příštím sjezdu ČSV, při úpravě stanov. Dominantní pozornost věnovat webu ČSV. T: do Z: př. komise pro informatiku, tajemník ČSV Průběžně plněno, v roce 2011 byl na základě iniciativy IT komise spuštěn nový web a systém elektronické komunikace do úrovně OO/KKV. Oba produkty spravuje ve spolupráci s firmou ANI- MATO sekretariát. Sekretariát postupně naplnil databázi webu formalizovanými dokumenty ve formátu pro stažení, ustanovil pracovní skupinu pro web s cílem dosažení vyšší uživatelské schopnosti provozovaného programu, progresivního snížení chybovosti a potřebné zastupitelnosti. Na web byl umístěn on-line časopis Včelařství (ročník 2011). Na podporu činnosti organizačních složek se personál sekretariátu účastní lektorské činnosti, schůzí organizačních složek a společenských akcí. Sekretariát je vázán na iniciativu IT komise a způsob komunikace ve všech fázích realizace procesů, včetně testování plánovaných parametrů. V roce 2012 proběhl v podmínkách sekretariátu audit architektury webových stránek, bylo provedeno čištění a restrukturalizace v zájmu zvýšení uživatelského komfortu návštěvníků. Na webových stránkách ČSV nastavit komunikační rozhraní pro komunikaci s regiony - KKV - OO - ZO a zpět. Z: do Z: př. komise pro informatiku, tajemník ČSV Tajemník: V tomto ohledu zprostředkoval sekretariát prezentaci společnosti BRAIN4WEB. Jednalo se o funkční model standardní webové stránky organizační složky ČSV. Na webu ČSV je v záložce KONTAKTY hyperlink na organizace, které projevily zájem o tento typ dosažitelnosti. Cílovým stavem by měl být fungující a úplný seznam ových a www kontaktů veškerých organizačních složek ČSV. Úkol je plněn průběžně v součinnosti s IT komisí, je potřeba ve svazových orgánech důrazně propagovat elektronickou komunikaci jako prioritu, neboť ušetří svazu nemalé časové a finanční prostředky. Úkol je reálné do roku 2015 splnit na cca 75 %. Umožnit KKV, OO a ZO zavěsit svou doménu na web ČSV. T: do Z: př. komise pro informatiku Splněno. Maximum informací od organizačních složek a do organizačních složek uplatnit přes IT technologie a web ČSV, minimalizovat papírovou komunikaci. T: úkol stálý Z: př. komise pro informatiku, tajemník ČSV KIT: Po zprovoznění ových schránek pro funkcionáře ČSV, okresní organizace, které proběhlo v roce minulém, se nám letos podařilo zprovoznit ových schránek pro všechny základní organizace. V současné době je tato komunikace plně funkční a některé ZO ji již využívají. Na základě množících se dotazů na používání ových schránek byl vydán návod k použití a tento publikován. V současné době členové komise odpovídají na mailové a telefonické dotazy týkající se ů. Většina dotazů se týká zapomenutého hesla. Probíhaly přípravné práce na tvorbu CIS. Z důvodu správného nastavení programového prostředí pro CIS, je potřeba zjistit požadavky na tento systém. Komise zpracovala soubor otázek pro všechny pracovníky ústředí, pomocí kterých zjistíme požadavky na systém. Tyto otázky byly předány sekretariátu se žádostí o odpovědi na tyto otázky. Zpracování odpovědí by mělo dát požadavky na CIS. Toto by mělo být podkladem (co vlastně chceme) pro výběrové řízení, které by mělo proběhnout počátkem roku Příloha Včelařství I 15

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013/02 komise IT má zpracován detailní seznam požadavků na CIS. Nyní se zabývá zavedením těchto požadavků do textu pro poptávkové řízení. Hotový text bude zavčas předán k projednání na PRV v 03/2013. Tajemník: Byla zavedena elektronická komunikace do stupně OO/ZO. Rizikem je tzv. počítačová gramotnost uživatelů, která nedosáhla v roce %. K tomu byl v závěru roku nakoupen IKT HW/SW včetně IKT pro členy PRV, IT komise a ÚKRK. Ve spolupráci s IT komisí a sekretariátem se připravuje nový Centrální informační systém ČSV (CIS) spolu s inovací veškerých formalizovaných dokumentů a postupů. Papírová komunikace byla využita z důvodu nízké informační gramotnosti uživatelů a nutnosti udržení kontinuity správních procesů. Byly provedeny testy kompletnosti elektronických adresářů a opakovaně provedeny pracovníkem sekretariátu instruktáže na připojení k u OO/ZO. Do praxe byla uvedena nová elektronická průkazka člena ČSV a zrušeny členské známky. Ad hoc dotazy jsou řešeny průběžně formou hot-line v pracovní době sekretariátu, resp. v součinnosti s IT komisí, jde-li o složitější problematiku. Pro potřeby ekonomického oddělení sekretariátu byl na základě požadavku ÚKRK/EK navržen majetkový a inventarizační modul stávajícího systému OZO. Úkol je plněn v reálném čase a v požadované kvalitě. Na konci roku 2012 se začaly projevovat problémy s kapacitou poštovního serveru působené tím, že organizační složky nevyzvedávají poštu, případně zanechávají objemné soubory na webserveru. K tomu bude navýšena kapacita paměti a zavedeno systémové opatření pro výmaz nepotřebných informací. Časopis Včelařství - pravidelné rubriky, vzdělávání IT, zavěšený na webu ČSV. T: úkol stálý Z: př. redakční rady, tajemník ČSV RR: Struktura, design a obsah jsou pod supervizí RR. V roce 2011 došlo k výměně redaktora a komplexní proměně tohoto média. Webová prezentace byla též paralelně realizována pro předchozí ročník. Závěr: Procesy inovace nebyly zcela jasně řízeny a vyhodnocovány administrativou RR. Je třeba posílit strukturu zadání a kvalitativních kritérií pro redakci a periodicky časopis vyhodnocovat podle této struktury. Průběžně zajišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od čtenářské veřejnosti. Snížit chybovost redakce. Personálně a organizačně posílit redakci. Na základě požadavku RR a P/RV byla personálně řešena otázka komunikace redaktora s těmito orgány. Administrativa RR se posunula v roce 2012 k větší míře objektivizace hodnocení práce redaktora. Byla ustanovena struktura rubrik a formalizován proces zadávání/vyhodnocování úkolů redaktorovi. Na RV v srpnu byla otevřena otázka změny dodavatele časopisu, ta byla v listopadu vrácena k posouzení RR a návrhu RR rozhodnutí P/ RV. Chybovost se měřitelným způsobem nevyhodnocovala, byl vyvinut tlak na její snížení v oblasti textových korektur silami sekretariátu. Případný outsourcing byl zamítnut. Návrh tajemníka na personální posílení - rekonstrukci - redakce PRV nepřijalo. Veřejnost zaujímá k časopisu spíše kladný postoj, který vyjadřuje statisticky ne příliš významnými ohlasy. Problematickou se jeví odborné posuzování textů, které je nezbytnou součástí redakční práce každého odborného, případně vědeckého časopisu. Členové RR opakovaně poukazovali na nutnost takového posuzování textů, které by explicitně vedlo ke snížení faktické chybovosti v publikovaných článcích. Posuzování došlých rukopisů však nebylo zcela implementováno. Tajemník: Struktura časopisu a členění do rubrik jsou dány požadavkem RR, na web je současně s posledním číslem umisťováno číslo Včelařství staré 12 měsíců. Tajemník se zasedání RR účastní v kontextu dalších priorit ČSV a vlastních časových možností. Dále upřesněno ve stati Vydavatelská činnost. 11. Podporovat rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině k zajištění biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě rostoucích rostlin a podporovat přísuny včelstev ke kulturám (kočovný řád) ZO ČSV jsou v celé ČR - máme dosah do všech obcí a oblastí. Na této výhodě postavit argumentaci na podporu oboru v institucích státní správy a samosprávy. T: úkol stálý Z: všichni členové ČSV KPM: Výchovou mladých včelařů, začínajících jako hobby včelaři /malovčelaři/ přispívá ČSV prostřednictvím komise k naplnění úkolu rovnoměrného opylování kulturních a planě rostoucích rostlin. Tajemník: Sekretariát se podílí na komunikaci se státní správou a samosprávou v celém spektru činností. Klíčová otázka bude vyřešení postavení KKV ve struktuře ČSV a jeho působnost. Sekretariát se bude adaptovat na případné inovace organizační struktury ČSV, za předpokladu dostupnosti lidských a finančních zdrojů. Zaměstnanci sekretariátu v roce 2011 a 2012 rozvinuli přímou komunikaci se strukturami a osobami organizační úrovně OO/ ZO. Bezprostředně se účastnili plánovaných aktivů s funkcionáři OO a ZO a zajišťovali administrativní podporu. V průběhu období se tajemník na pozvání organizací účastnil celé řady akcí regionálního a místního významu (slavnostní otevření objektů, výroční schůze, medobraní, výstavy, oslavy tradic, svěcení praporů, prezentace včelařů, pohřby, atd.). V rámci těchto terénních aktivit došlo k celé řadě setkání s představiteli samosprávy a dalších občanských sdružení/nno. Rozvoj této iniciativy záleží na časových možnostech zaměstnanců, přístupu nositelů úkolu, kterými jsou všichni členové svazu, a na prioritách ČSV jako celku. 16 I Příloha Včelařství

17 PLNĚNÍ ÚKOLŮ Přesuny včelstev zásadně dle platných veterinárních předpisů. T: úkol stálý Z: př. komise pro zdraví včel Komise a následně ČSV prosadila do novely veterinárního zákona alespoň povinnost vydávání veterinárního osvědčení na přemísťování včelstev mimo území kraje, podmíněné negativním výsledkem vyšetření měli na mor včelího plodu. Zachování původního osvědčování přemísťování včelstev i mezi okresy nebylo s ohledem na celkovou koncepci tohoto zákona dosažitelné. Následná jednání v roce 2012 i 2013 vedla k přijmutí výkladu ustanovení, že se tato povinnost nevztahuje na přemísťování včelích matek ze schválených chovů, které byly vyšetřeny s vyhovujícím výsledkem v souladu s Metodikou kontroly zdraví stanovenou na příslušný rok. Také bylo dosaženo sjednocujícího výkladu pojmů včelstvo a oddělek. Z právního hlediska je oddělek shodný se včelstvem. Úkolem zůstává iniciativními návrhy ČSV vyřešit v novelách právních předpisů užívání pojmů včely a včelstvo, které je dosud chaotické. Jednat s AK a MZe ve věci přísunu včelstev k hmyzosnubným kulturám a obnovení tradice v této oblasti s nárokem na odměnu za opylení a uhrazení nákladů s tím spojených T: úkol stálý Z: př. komise racionalizační Přísun včelstev k hmyzomilným kulturám za účelem opylení a zvýšení výnosu je záležitost tržních vztahů. Je bezpředmětné v této věci jednat s AK a MZe ČR. Usilovat o vytvoření Kočovného řádu. Etické záležitosti související s dočasným přesunem včelstev (kočování) řešit v kočovném řádu. T: Z: tajemník ČSV Sekretariát je připraven realizovat případná opatření vyplývající z rozhodnutí svazových orgánů za předpokladu dostupnosti adekvátních lidských a finančních zdrojů. Při současných společensko-ekonomických podmínkách však není takový kočovný řád reálný. Příloha Včelařství I 17

18 ZPRÁVA O ČINNOSTI III. Další aktivity sekretariátu RV ČSV Sekretariát v průběhu roku 2012 přednostně zabezpečoval procesy v důsledku změn ve vedení svazu k Na mimořádném zasedání republikového výboru dne v hotelu Legie v Praze byl zvolen nový předseda ČSV a část předsednictva republikového výboru. Všechny procedury proběhly bez narušení příslušných normativů svazu a na zabezpečení se podílel veškerý personál sekretariátu. Doplnění orgánů ČSV proběhlo i na březnovém zasedání RV a pokračovalo v plánovaných termínech v srpnu a listopadu. Veškeré agendy připravené do těchto jednání P/RV byly schváleny tak, jak byly sekretariátem předloženy (po zapracování připomínek z pléna). Průběžná administrativa sekretariátu byla v 1. polovině roku ovlivněna částečným výpadkem pracovní schopnosti klíčového zaměstnance. Bylo nutno přistoupit k dočasnému přeskupení priorit a následně posunout termíny některých agend. Významně byla ovlivněna především agenda týkající se inventury majetku, chovatelské agendy, agenda učitelů včelařství, přednášejících odborníků a VKM. Standardně sekretariát plnil i další administrativní a organizátorské funkce, jako je: zabezpečení a koordinace legislativních procesů připomínkových řízení a konzultací (MZe, SVS, SRS, AK, parlament, atd.), podpora komunikace s orgány veřejné správy a partnerskými organizacemi, zahraniční aktivity a komunikace se stranami (Apimondia, Apislavia, SZV koordinační výbor, další národní včelařská sdružení, atd.), vnitřní komunikace (s orgány ČSV a příjemci dotací, žadateli, tazateli a stěžovateli, atd.), vnější komunikace a PR (výstavy, vernisáže, prezentace, semináře, marketingový program), akvizice a inovace IKT HW/SW pro sekretariát, orgány, OO/ZO včetně distribuce a logistiky, svépomocné zajišťování agendy spojené s průmyslově-právní ochranou duševního vlastnictví svazu, veškeré plánované i ad hoc aktivity sekretariát ve sledovaném období zabezpečil v požadovaném rozsahu a kvalitě. Nadstandardní práce byly vykonány ve prospěch kontrolních orgánů FÚ pro Prahu 1. Výsledky jejich šetření v oblasti správy dotací pro NNO v období byly včas a korektně zpracovány do výstupů, požadovaných PRV a předány k dalšímu využití určeným orgánům a exponentům ČSV. Proběhla šetření i dalších kontrolních orgánů MZe, resp. SZIF. Výsledky těchto kontrolních činností byly uspokojivé, drobné nedostatky byly odstraněny bez vedlejších nákladů ze strany svazu. Pracovníci sekretariátu se v závěru 1. pololetí významnou měrou podíleli na zabezpečení Mezinárodního setkání včelařské mládeže (IMYB) v Praze. Další významnou aktivitou bylo plánování, organizace a zabezpečení plánované účasti ČSV na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích, Techagro v Brně a Život na zahradě v Ostravě, kde proběhla jednání s představiteli MZe, SZIF a Evropské komise o budoucnosti Programu na podporu propagace spotřeby medu. Tato agenda byla zároveň projednána v rámci jednání Koordinačního výboru ČSV/SZV o možnostech budoucí mezinárodní spolupráce. ČSV byl rovněž adekvátně prezentován a silami sekretariátu zabezpečen významný podíl na podzimní Mezinárodní konferenci vynálezců a zlepšovatelů v Trenčíně. Další mezinárodní aktivity za účasti sekretariátu byly koordinovány za účelem včasné registrace na světovém kongresu APIMONDIA v Kyjevě v roce 2013 a účasti na jednáních APISLAVIE v Turecku a Polsku v roce Byl zabezpečen požadavek návštěva ústředí ČSV Chorvatského svazu včelařů v Praze v červnu. V personální oblasti kromě shora naznačeného případu nedocházelo k poruchám. Kritická situace byla řešena posílením neformální horizontální zastupitelnosti uvnitř sekretariátu a vyvedením chovatelské agendy mimo sekretariát. Dotyčný referent byl personálně řešen a bylo mu doporučeno zahájit léčení za účelem obnovy osobní integrity a pracovní schopnosti. Pracovní úvazek byl snížen, na adekvátní část pracovního úvazku byl přijat nový zaměstnanec. Došlo k úpravám pracovních náplní zaměstnanců sekretariátu tak, aby odpovídaly realitě. Celkové mzdové náklady nebyly tímto opatřením významně dotčeny. Na částečný pracovní úvazek byl přijat domovník. Zaměstnancům byly průběžně vypláceny přiměřené motivační odměny za obětavou a nadstandardní práci. Tajemník prezentoval předsednictvu a RV materiál týkající se systémové optimalizace sekretariátu. Navrhované změny byly vzaty v PRV na vědomí s tím, že je potřeba předpokládat omezení v oblasti svazových zdrojů a nadále posilovat soudržnost a horizontální zastupitelnost mezi zaměstnanci sekretariátu. Na listopadovém zasedání RV byla vyžádána aktualizace materiálu Optimalizace sekretariátu ČSV, o. s. k dalšímu projednání na RV v březnu Předsednictvo RV doporučilo tajemníkovi rozšíření formálního vzdělání v oboru včelařství. V zájmu informovanosti členů předsednictva o finančním, personálním a organizačním zabezpečení VS Rosice bylo rozhodnuto o konání výjezdního zasedání v Rosicích, které konstatovalo uspokojivý stav objektu bez nutnosti bezprostředních investičních nákladů. Personální zabezpečení objektu a knihovny po ukončení pronájmu v dubnu 2013 bylo uloženo k řešení tajemníkovi. V oblasti správy nemovitostí byly v rámci rozpočtovaných prostředků a dle dlouhodobého plánu oprav a akvizic nasmlouvány a provedeny práce na opravě netěsností potrubí odpadních vod, sanaci sklepních prostor, opravy nátěrů oken ve vnitrobloku a vnějších oken. Byla rekonstruována kancelář odborného referenta a prostor archivu pod podatelnou. Proběhla výměna některých morálně i fyzicky zastaralých plynových topidel v objektu. Svépomocný fond ČSV Příděl do SF na r je Kč, tj. cca o 250 tis. Kč více než v roce minulém. K bylo na sekretariát ČSV doručeno 153 žádostí o příspěvek ze Svépomocného fondu. Projednány byly všechny žádosti, 9 žádostí je neúplných. Zamítnuto bylo 8 žádostí. Nejvíce škodních případů má okres Brno-venkov a Frýdek-Místek po 6. Okres Teplice má nejvyšší součet všech příspěvků na škodní případy Kč. 40 žadatelů obdrželo příspěvek vyšší než Kč. Nejvyšší vyplacený příspěvek byl Kč. Nejvíce škod na včelařském majetku bylo způsobeno neznámým pachatelem 99 žádostí za Kč, 25 případů bylo způsobeno požárem za Kč, z toho 6 případů bylo nedbalostních za Kč, 10 případů bylo způsobeno vichřicí vyplaceno Kč, pádem stromu, bleskem - 6 případů za Kč. Na ostatní 4 žádosti se SF nevztahuje (úhyny, nemoci), 9 žádostí čeká na doplnění. Příspěvky byly přiznány v celkové hodnotě Kč. Na základě usnesení RV ČSV bylo uloženo PRV ČSV doplnit Svépomocný fond ČSV do konce r částkou 18 I Příloha Včelařství

19 DALŠÍ AKTIVITY SEKRETARIÁTU 3 miliony Kč. Tato částka byla na účet SF ČSV k převedena. K vyplatila účtárna poškozeným včelařům Kč. V této částce je vyplacení příspěvků ještě z konce roku Příspěvky přiznané na přelomu roku 2011/2012 nebyly již zúčtované v r a přecházejí do r Další náklady ze SF v r znamenaly poštovné, bankovní poplatky, znalečné, cestovné komise SF a soudní poplatky, celkem ve výši Kč. Úrazové pojištění členů ČSV činilo Kč. Celkové výdaje ze Svépomocného fondu za rok 2012 tak, jak jsou vykazovány účtárnou sekretariátu RV ČSV, byly Kč. Za r příjem z úroků z termínovaného vkladu je Kč po zdanění. Zůstatek z minulých let k je Kč. Komise SF (KSF) se sešla 4x. Projednala 9 případů odvolání. Příspěvek přiznala ve 2 případech. V 7 případech rozhodnutí potvrdila. Komise se zabývala změnou Ceníku morových škod. Konečné znění dosud nebylo schváleno. Spory Svépomocný fond V roce 2012 byly v rámci právní pomoci dle Stanov ČSV, o. s. a Statutu SF ČSV, o. s. byl jeden spor ukončen, řízení bylo zastaveno žalobce vzal svůj návrh zpět. Dosud probíhají 2 sousedské soudní spory. Je potěšující, že již několik let nejsou vedeny spory o náhradu škod vzniklých v důsledku úhynu včel následkem ošetřování porostů. Spory ČVS ČSV od r vedl spor o určení neúčinnosti právního úkonu proti fyzické osobě (postoupení pohledávky V. Kořána za Včelou Předboj, a. s. na M. Jiráska). Spor skončil rozhodnutím odvolacího soudu tak, že se rozsudek OS Benešov potvrzuje, tzn., že žaloba na určení neúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky se zamítá. Věc byla skončena V současné době probíhá jeden spor o zaplacení inzerátu v časopise Včelařství. Pro nedoručitelnost platebního rozkazu bude nařízeno ústní jednání. Druhý platební rozkaz, který podal ČSV proti bývalému nájemci o zaplacení dlužného nájemného, nabyl právní moci v dubnu r K dobrovolnému zaplacení dlužné částky nedošlo, proto se v současné době připravuje exekuční návrh. Úrazové pojištění členů ČSV Právní oddělení vede evidenci poškozených, kteří žádají o plnění z úrazového pojištění členů ČSV a provádí prvotní kontrolu potřebných dokladů. Tyto pak zasílá na příslušné oddělení pojišťovny. Pojistné pro rok 2012 bylo zaplaceno ve výši Kč. V roce 2012 bylo pojišťovně postoupeno k vyřízení 28 řádně vyplněných formulářů Oznámení úrazu s příslušnými přílohami. 16 případů úrazu bylo způsobeno při práci na kotoučové pile nebo hoblovce, 6 pádem při práci se včelami, 2 úrazy se staly při sbírání roje, 1 úraz se stal při cestě ke včelám, jeden bodnutí včelou, jeden při práci se včelami a jeden úraz vznikl popálením při vyvařování vosku. Pojišťovna v roce 2012 vyplatila na pojistném plnění našim členům Kč. Jedno pojistné bylo vyplaceno ve výši 70 tis. Kč na těžký úraz při sbírání roje. Evidence náhrad vyplacených v souvislosti MVO Právní oddělení vede též evidenci náhrad vyplacených v souvislosti s likvidací včelstev a včelařského majetku z důvodu nákazy morem včelího plodu, a to náhrad vyplacených státem. Jednotlivcům bylo vyplaceno za 176 žádostí Kč. Nejvyšší náhrada jednotlivci byla ve výši Kč. Již šestým rokem jsou vypláceny náhrady za vyšetření měli v ochranných pásmech moru včelího plodu. O náhradu požádalo 256 základních organizací ČSV, které pak náhrady rozdělovaly svým postiženým členům. Celkem ZO ČSV obdržely Kč. V roce 2012 stát tak vyřídil celkem 432 žádostí. 4 žádosti byly zamítnuty. 3 z důvodu nedodržení lhůty, 1 žádost byla zamítnuta z důvodu porušení zákazu přemísťování včelstev v ochranném pásmu. Vyplaceno bylo celkem Kč. Právní oddělení v r řešilo 169 písemných dotazů řadových včelařů a funkcionářů ČSV. Dotazy jsou zasílány v drtivé většině prostřednictvím ové pošty. Registrační listy organizačních jednotek svazu: Právní oddělení spravuje evidenci organizačních jednotek svazu, vystavuje registrační listy. K měl ČSV 1104 základních organizací a 77 okresních organizací včetně Městské organizace Praha. Dosud si nepožádalo o vystavení registračního listu 15 základních organizací. Členové ČSV jako každoročně jsou průběžně informováni prostřednictvím časopisu Včelařství a webových stránek ČSV o právních předpisech v oblasti včelařství a o jejich změnách. Směrnice svazu: V roce 2012 byla na březnovém zasedání RV ČSV schválena nová Směrnice pro prohlížitele včelstev č. 1/2012. Byl také novelizován Chovatelský řád ČSV a Rozpočtová pravidla směrnice ČSV č. 6/2011. Zákony a vyhlášky související se včelařstvím: Od je v účinnosti novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, která mimo jiné zachovala veterinární osvědčení pro přesun včel mimo kraj. V r došlo ke změně zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., v části týkající se ochrany včel ( 49 52), dále vyšla nová vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která provádí zákon o rostlinolékařské péči. Na podzim r vyšla též nová vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat, jeho ochraně, přemísťování a přepravě. Knihovna: Knihovna čítá knih, z toho je v českém, v německém a v ostatních cizích jazycích. Do fondu bylo v průběhu roku zaevidováno 59 titulů, převážnou část tvoří darované knihy od včelařů i nevčelařů. Knihovna disponuje 949 audiovizuálními nosiči. Celkový počet DVD činí 302 ks, 2 DVD byla převedena do knihovny v Rosicích, odepsáno pro opotřebení bylo 43 DVD. Pro archivaci videokazet se provádí postupně přepis na DVD. Formou výměny odebírá knihovna 31 zahraničních a 13 tuzemských časopisů. Ke svázání bylo dáno 53 časopiseckých titulů. Českých a zahraničních časopisů je evidováno celkem ročníků časopisů bylo přemístěno do nově vybudovaného depozitáře. Pro zpracování Odborných včelařských překladů bylo využito přes 150 zahraničních časopisů. Byla provedena aktualizace časopisů pro Národní knihovnu. Celoroční počet výpůjček činil Z toho bylo půjčeno 763 audiovizuálních nosičů, 596 časopisů a 907 knih. Zapomnětlivým včelařům bylo rozesláno 42 upomínek. Knihovna Včelařského střediska v Rosicích má knih. Přírůstky převodem z ústřední knihovny v Praze činily 14 publikací. Počet výpůjček byl 157 ks. Byly svázány časopisy Včelařství 2x a Včelár 1x. Příloha Včelařství I 19

20 ZPRÁVA O ČINNOSTI Expedice, podatelna: Expedice průběžně aktualizuje databázi členů pro účely zasílání časopisu Včelařství, adresář ZO, OV, ÚV příjemců pošty, vyřizuje objednávky tiskopisů, rozesílá Odborné včelařské překlady a Včelára soukromým odběratelům a včelařským kroužkům mládeže. Přetrvávajícím problémem zůstává včasné nahlášení změn adres funkcionářů ČSV, odhlášení a přihlášení nových členů svazu. Proto byly koncem roku 2012 stejně jako v roce minulém rozeslány základním organizacím ČSV k opravě seznamy členů tak, aby evidence pro zasílání časopisu Včelařství byla co nejpřesnější. Jako každý rok i v roce 2012 proběhl seminář soudních znalců oboru zemědělství, odvětví včelařství. opravena velká místnost skladu pod expedicí oprava stěn, oprava betonové podlahy a nátěr. Byla kompletně rekonstruována místnost kanceláře odborného oddělení v zadní budově včetně nového vybavení nábytkem. Byl dovybaven depozitář knih sestavami skříní. V r proběhla převážná část opravy oken lakýrnické práce. Byl pronajat uvolněný domovnický byt. K byl ukončen nájem nebytového prostoru (bývalá Kebrlova síň) firmou Rotor, s. r. o. Od jsou tyto nebytové prostory opět obsazeny a to vzdělávacím institutem. V únoru minulého roku došlo v přízemí zadní budovy k vodovodní škodě. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění ČSV prodal pozemek v k. ú. Řešetova Lhota, obec Studnice. Ve včelařské stanici Rosice proběhly udržovací práce objektu klempířské práce na včelíně (okapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu). Správa nemovitostí ČSV: V oblasti správy nemovitého majetku ČSV v r pokračovala výměna plynových kamen v sídle sekretariátu RV svazu. Byla 20 I Příloha Včelařství

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více