VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014"

Transkript

1 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE září 2014 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy

2 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je úplnou základní školou zřizovanou městem Sokolov. Od 1. ledna 2000 je škola příspěvkovou organizací. Mimo běžné třídy jsou na druhém stupni třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( TzPPM) a na prvním stupni dle potřeby zřizujeme třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce měla škola celkem 22 tříd, ke 30. září 2013 bylo zapsáno 492 žáků, z toho 218 dívek. Na prvním stupni ( ročník) bylo celkem 13 tříd, do kterých docházelo 279 žáků, z toho 124 dívek. Na druhém stupni ( ročník) bylo celkem 9 tříd a 213 žáků, z toho 94 dívek. V každém ročníku pracovala jedna třída se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku (TzPPM). ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM počet žáků třídy celkem běžné třídy dívky TzPPM celkem I. STUPEŇ ZŠ ročník třídy celkem běžné třídy speciální třídy počet žáků dívky celkem ročník ročník ročník ročník ročník II. STUPEŇ ZŠ ročník třídy celkem běžné třídy TzPPM počet žáků dívky celkem ročník ročník ročník ročník Školský obvod školy školy tvořily ulice Alšova, Jasmínová, Jezerní, K. H. Borovského budovy č.p , Mánesova, Marie Majerové, Mičurinova, Slavíčkova, Švabinského, Závodu Míru č.p a 2139 a městské části Hrušková a Novina. Do tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty i do běžných tříd dojížděli také žáci z Březové u Sokolova, Bukovan, Citic, Dolních Niv, Dolního Rychnova, Habartova, Chlumu Svaté Maří, Jindřichovic, Krajkové, Královského Poříčí, Kraslic, Krásna, Kynšperku nad Ohří, Lokte, Lomnice, Nového Sedla, Oloví, Rotavy, Rovné, Starého Sedla, Svatavy, Šabiny, Těšovic. Ve školní družině byla zřízena tři oddělení s 90 zapsanými žáky.

3 3 Novou zkušeností v tomto školním roce pro nás bylo zřízení přípravné třídy. V předchozím roce se nesešel dostatečný počet zájemců. V roce díky spolupráci školy s Agenturou pro sociální začleňování, Pedagogicko - psychologickou poradnou Sokolov, odborem sociálních věcí Městského úřadu Sokolov a Člověkem v tísni se podařilo oslovit a získat souhlas dostatečného počtu rodičů. Počáteční obavy brzy nahradila spokojenost s viditelnými pozitivními výsledky působení na děti. Rozhodující podíl na tom měla dvojice pedagogických pracovnic, která působila v této třídě. Třídou prošlo celkem 18 dětí. Ve školní jídelně se připravovaly obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky po dobu školního vyučování od začátku září 2013 do konce června Ve srovnání se školním rokem 2012 / 2013 bylo prodáno o 2973 obědů více. kategorie 7 10 let let 15 a více let zaměstnanci cizí strávníci celkem Školní rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 počet strávníků počet obědů Organizace výuky Ve všech ročnících základní školy se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu Naše škola, který nabyl platnosti 1. září 2007, podle čtvrté verze platné od Výuka cizího jazyka Výuka povinného předmětu cizí jazyk ve školním roce 2013/2014 opět zahajovala ve třetím ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Žáci si volili mezi anglickým a německým jazykem. Změnou pro tento školní rok byla výuka dalšího cizího jazyka. Stala se povinnou součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uskutečňuje se od šestého ročníku, v šestém a sedmém ročníku s dotací 2 hodiny týdně (Aj, Nj, Rj), v osmém (Aj, Nj, Rj) s dotací 1 hodina týdně. Na devátý ročník se toto nové ustanovení ve školním roce 2013/2014 nevztahovalo, výuka cizího jazyka byla volitelným předmětem (Aj, Nj, Rj) s dotací 1 hodina týdně. Praktické činnosti ročník Pěstitelství a chovatelství, Práce s technickými materiály 8. a 9. ročník Svět práce Volitelné předměty 9. ročník další cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) VI.A Seminář a praktika z fyziky, Cvičení z matematiky VII.A Cvičení z matematiky, Informatika VIII.A Seminář a praktikum ze zeměpisu, Cvičení z matematiky IX.A Seminář a praktika z chemie, Cvičení z matematiky 6, - 7. ročník ( běžné třídy) Informatika, Užité výtvarné činnosti, Domácnost, Sportovní aktivity ročník (běžné třídy) Sportovní aktivity, Užité výtvarné činnosti, Informatika Nepovinné předměty Konverzace v Aj pro zájemce z II. stupně ZŠ ( 2 skupiny). Zájmové útvary Od října 2013 do června 2014 docházely přihlášené děti do těchto zájmových kroužků: 1. stupeň ZŠ: - 2 skupiny - plavání ( chlapci, dívky) - 1 skupina - Malí bubeníci

4 - 1 skupina - Hrátky s Alíkem - 1 skupina míčové hry - 1 skupina pěvecký kroužek 2. stupeň ZŠ: - 1 skupina basketbal - 1 skupina keramický kroužek - 1 skupiny pěvecký kroužek - 1 skupina kroužek matematiky - 1 skupina florbal 4 Nadstandardní vyučování Do tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( VI. A, VII.A, VIII.A, IX.A) docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů, rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umožňují žákům těchto tříd úspěšné přijetí na střední školy i úspěšný průběh studia. Informace ze sokolovského gymnázia i dalších škol hovoří o spokojenosti s absolventy těchto tříd. Mezinárodní projekt Mezinárodní spolupráce s Emil Fischer Volksschule v Dörfles Esbachu (SRN) trvá již jedenáct let. Navázat na úspěch našeho autorského muzikálu Mikeš putuje světem bylo těžké. Celému týmu se zdálo, že jsme v Mikešovi dosáhli vrcholu a cokoliv dalšího může být jen horší. Navíc nám muzikál Duhová rybka ( Regenbogenfisch), navržený našimi německými kolegy, připadal příliš jednotvárný. Nakonec jsme však Rybku upravili, přidali část s využitím Orfových nástrojů a několik dalších písniček, využili jsme žákovské dovednosti tanec, hru na flétnu, kytaru či klarinet. Nakonec vzniklo veselé a barevné představení, které si více než devadesátihlavý soubor zahrál s chutí a všichni diváci také s chutí tleskali. Týdenní pobyt byl jako obvykle naplněn činností od rána do večera nácviky představení, rukodílny, zkoumání vody a vodních živočichů, sport. Rekordní byl počet žáků, kteří se projektu ve Weissenstadtu zúčastnili dohromady 91, z naší školy 46. SRPDŠ Od roku 1997 při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Třídní schůzky jsou svolávány pravidelně v září, listopadu a dubnu. Rodiče jsou seznamováni s činností školy a vyjadřují se k ní. Připomínky ze strany rodičů jsou poté průběžně řešeny. Rodiče poskytují škole významný finanční příspěvek (150,- za dítě), který je čerpán na vstupné na kulturní představení, odměny při sportovním dnu, odměny reprezentantům školy a žákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Školská rada V roce 2000 vznikla podle 17b zákona 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav školská rada. S novým školským zákonem 561/2005 ( 167 a 168) byla zřizovatelem vyvolána potřeba nové školské rady. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyjadřuje se k nim a projednává návrh rozpočtu na další rok. Minimální preventivní program Minimální preventivní program školy klade důraz na dodržování zdravého životního stylu. Zaměřuje se na schopnost komunikace, dovednost jednat správně v krizových situacích a na rozvoj osobnosti dítěte. Probíhá všemi vyučovacími předměty, ale nejvíce se objevuje v přírodovědě (1. stupeň) a v předmětech rodinná výchova, člověk a zdraví, občanská výchova a výchova k občanství na 2. stupni ZŠ. Mezi hlavní cíle patří předávání potřebných informací žákům a společně s rodinou formování jejich postojů v oblasti odmítání návykových látek a negativních společenských jevů. Každoročně pořádáme besedu žáků s právníky, besedy 9. ročníku o drogách a mezilidských

5 5 vztazích, prevenci AIDS a pohlavních chorob. Názory žáků jsou zjišťovány anketami, dotazníky. Dalším úkolem do budoucna je boj s rozšiřujícím se kouřením. Školní soutěže Žáci školy se připravovali a poté účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT, Karlovarským krajem, Asociací školních sportovních klubů, Tělovýchovnou unií Sokolov. V celoroční okresní Sportovní lize pro 2. stupeň ZŠ organizované Okresní radou AŠSK ČR Sokolov jsme získali slušné šesté místo mezi 25 zúčastněnými školami. Ve sportovní lize pro první stupeň ZŠ organizované Tělovýchovnou unií Sokolov jsme obsadili páté místo mezi 23 zúčastněnými školami. Přílohou č. 2 této zprávy je přehled o umístěních žáků v soutěžích.

6 6 Údaje o zaměstnancích školy ve školním roce Celkový počet zaměstnanců ke : 57 Z toho: Pedagogičtí zaměstnanci celkem 41 Pedagogičtí zaměstnanci celkem z toho odborně kvalifikovaných přípravná třída celkem celkem 1. stupeň 2. stupeň z toho odborně kvalifikovaných celkem z toho odborně kvalifikovaných Učitelé z toho ženy z toho na MD asistenti pedagoga vychovatelky celkem Z toho: Nepedagogičtí zaměstnanci celkem 16 školní jídelna celkem 5 z toho: vedoucí ŠJ 1 vedoucí kuchařka 1 kuchařka 1 pracovník obch. provozu 2 provozní zaměstnanci celkem 11 z toho: školník údržbář 1 THP 1 strojník bazénu 1 uklízečky 8 Věkové složení zaměstnanců školy pedagogové I. stupeň ZŠ pedagogové II. stupeň ZŠ asistenti pedagoga vychovatelky ŠD nepedagogičtí ( provozní + ŠJ) počet celkem do 30 let let let nad 55 let Pracující důchodci počet celkem

7 7 Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku ( únor 2014) celkem z toho dívek Počet dětí u zápisu Z toho: Počet odkladů školní docházky 15 5 Přestoupilo na jinou školu 7 7 Přestoupilo z jiné školy 2 1 Počet dětí navržených do speciální třídy 0 0 Nastoupilo do 1. ročníku 2013/ Třída se zaměřením na výuku přírodovědných předmětů a matematiky Do třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku se přihlásilo a přijímací zkoušky vykonalo 30 zájemců, z toho 18 dívek. Bylo přijato 20 žáků, z toho 11 dívek. Ukončení povinné školní docházky v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku pokračuje po splnění povinné školní docházky ukončilo celkem Z toho dívek Přehled umístění žáků celkem střední školy SOU neumístění pokračuje v dokončení základního vzdělání

8 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( ke ) Podrobná tabulka výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících je přílohou č.1 této výroční zprávy ročník ročník ročník Školní rok 2011/ / / / / / / / /2014 počet žáků prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno stupeň z chování stupeň z chování počet omluvených hodin omluvených hodin na jednoho žáka počet neomluvených hodin neomluvených hodin na jednoho žáka , ,7 85,74 79,34 85,41 71,80 125,1 121,77 103, ,704 0,83 1, ,14 1,691 1,98 2,31 Podrobná tabulka výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících je přílohou č.1 této výroční zprávy. Údaje o akcích, soutěžích a jiných aktivitách školy Jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

9 9 Údaje o kontrolách nadřízených orgánů ve školním roce Dne 24. září 2013 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kontrola ve školní kuchyni s jídelnou a byla zaměřena na plnění povinností v oblasti hygieny potravin. Kontrolní zjištění: V době kontroly byly ve skladu zjištěny potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti. Nápravná opatření: Část zboží byla vyměněna dodavatelem za nezávadné, část byla ekologicky zlikvidována. Škodní komise konstatovala zanedbání pracovních povinností vedoucí školní jídelny a byla jí uložena částečná úhrada škody. Dne 30. září 2013 provedl Karlovarský inspektorát České školní inspekce zjištění a analýzu informací o podmínkách vzdělávání žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně programu upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Informace byly poskytnuty v plném rozsahu. Ze strany ČŠI nebyly následné připomínky.

10 10 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Dotace poskytnutá MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 Z toho: Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,00 0,00 V tom: Platy , ,00 0,00 OPPP 0,00 0,00 0,00 zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-565,00 ONIV , , ,00 Asistenti ped. pro žáky se soc. znevýh , ,00 0,00 2. Hospodaření školy ve vztahu ke zřizovateli městu Sokolov NÁKLADY ( v tis. Kč) VÝNOSY ( v tis. Kč) Spotřeba materiálu Prodej služeb - pronájem Spotřeba potravin Prodej služeb - stravné Spotřeba energií celkem Prodej služeb - ostatní Opravy a udržování Úroky Cestovné Zúčtování fondů Náklady na reprezentaci Jiné výnosy školy Ostatní služby Tržby z prodeje IM Mzdové náklady Prodej materiálu Zák. soc.a zdrav Provozní dotace zřizovatele pojištění celkem Zák. soc. náklady Z toho průtokové dotace Ostatní daně a poplatky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy investičního majetku Zúčtování opravných položek Náklady z drob. dlouhod majetku Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výnosy celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Sokolov, 23. září 2014 Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy přílohy: č.1 přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 č.2 přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 č.3 přehled akcí a soutěží, kterých se žáci účastnili ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne.. Mgr. Dana Klimčuková, předsedkyně školské rady

11 11 Příloha č. 1 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2013 / 2014 Škola: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,31 59,14 83,83 73,39 72,56 71,8 100,7 98, ,59 103,95 85,74 Kontrola: prospělo s vyznamanáním + prospělo + neprospělo + nehodnoceno = počet žáků Uveden stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok ,238 0, ,142 0,099 2,218 7,118 0,205 2,315 1,084

12 12 Příloha č. 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Staň se záchranářem Basketbal And I Cup - chlapci Basketbal And I Cup - dívky Celostátní soutěže žáky připravoval(a) Třída III.A 1. p. uč. Bláhová Kvalifikace na republikové kolo M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková 2. p. uč. Šnobl 3. p. uč. Šnobl název soutěže Němčina nás baví ( 5.r.) Němčina nás baví ( 4.r.) Plavání Basketbal And I Cup - dívky Biologická olympiáda D Olympiáda v NJ IA Pohár Rozhlasu - mladší Basketbal And I Cup - chlapci krajská kola účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Rudolf Kvasňovský 1. Mgr. Vacková Tereza Vlachová 1. Mgr. Vacková R. Eibisch, P. B. Frohmann,, P. Fischerová, K. Kovardinský, Š. Grebeň, B. Stupková, K. Kárová, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, D. Berka, A. Buralová, J. Červenková, O. Kvasňovský II. stupeň ZŠ A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková 2. p. uč. Srb 1. p. uč. Šnobl Ondřej Husák 1. Mgr. Záleský Vojtěch Navrátil 2. p. uč. Plachá V. Navrátil, M. Prediger, M. Klepáček, D. Převrátil, K. Veselý, O. Sládek, M. Štefka,R. Krůta, J. Kudláč M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora, R. Götzl 2. p. uč. Šnobl, Vokáč 1. p. uč. Šnobl Olympiáda v NJ - IIA Matyáš Mordovanec 2. Mgr. Skopalová

13 název soutěže Matematická olympiáda 5. Matematická olympiáda Výtvarná soutěž Moje město Výtvarná soutěž Moje město Dopravní soutěž Hrajeme si s Ajaxem Plavání ( družstva r.) Plavání ( jednotlivci 3. r.) Přespolní běh Stolní tenis Šplh 13 Okresní kola účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Benedikt Janda 2. Mgr. Vacková Vladan Trhlík 3. Mgr. Křížová Alena Abeldinova 2. Mgr. Brožíková Veronika Sládková 3. Mgr. Křížová Klára Mlejnková 1. p. uč. Srb R. Eibisch, P. B. Frohmann, Š. Grebeň, K. Kovardinský, P. Fischerová, B. Stupková, K. Kárová, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, D. Berka, A. Buralová, J. Červenková, O. Kvasňovský 1. p. uč. Srb A. Vrba 1. p. uč. Srb K. Hrbková, R. Břešťan, M. Pechová, M. Valašíková, J. Malý, A. Kravaříková, D. Berka, K.Kovardinský, R. Kvasňovský, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, A.Vrba A. Kábrt, T. Vlachová, K. Kárová, R. Kvasňovský Š. Hrabáková, A. Horváth, Z. Šustrová, O. Siničák, M. Valašíková, A. Vrba, N. Luksová, K. Kovardinský, B. Stupková, V. Parýsek 2. p. uč. Rychlá 2. Mgr. Mašková 2. Mgr. Mašková Matematický Klokánek Rudolf Kvasňovský 3. Mgr. Röhryová Pythagoriáda L. Prediger 2. Mgr. Křížová II. stupeň ZŠ Zeměpisná olympiáda B Vítek Černý 1. Mgr. Skopalová Olympiáda v NJ - IA Vojtěch Navrátil 1. p. uč. Plachá Matematická olympiáda Z7 Matěj Černý 1. Mgr. Burešová Matematická olympiáda Z6 Jan Pacelt 2. Mgr.Havelková Ondřej Podhajský 3. Mgr.Havelková Biologická olympiáda D Ondřej Husák 2. Mgr. Záleský Kateřina Nováčková 3. Mgr. Záleský Biologická olympiáda C Michal Nový 3. Mgr. Záleský Olympiáda v NJ - IIA Matyáš Mordovanec 1. Mgr. Skopalová Silový víceboj S. Maťaš, M. Prediger, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta 1. p. uč. Šnobl

14 Basketbal And I Cup - dívky Atletický čtyřboj - mladší Atletický čtyřboj - starší Pohár Rozhlasu - mladší Pohár Rozhlasu - starší Basketbal And I Cup - chlapci 14 A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková V. Navrátil, M. Kaiser, O. Sládek, R. Krůta, M. Štefka J. Nerad, V. Beránek, D. Biroščák, T. Fiala, D. Hynek V. Navrátil, M. Prediger, M. Klepáček, D. Převrátil, K. Veselý, O. Sládek, R. Krůta, M. Štefka, J. Kudláč J. Gebhart, D. Bartošek, V. Beránek, T. Fiala, D. Biroščák, M. Hoang, D. Hynek, P. Smatana M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora 1. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Vokáč 2. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Vokáč 1. p. uč. Šnobl

15 15 příloha č. 3 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled akcí a soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili ve školním roce ( tučně jsou vyznačeny akce, které škola zajišťovala nebo se podílela na pořadatelství) září 2013 ukázka dravců atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo mladší žactvo atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo starší žactvo říjen 2013 přespolní běh - I. stupeň - okresní kolo přespolní běh - II. stupeň - okresní kolo přespolní běh - I. stupeň - krajské kolo divadlo Cheb III.A, IV.A projekt Voda VI.A, B, C Židovské muzeum Praha IX.A beseda v knihovně II.B štola, muzeum Jáchymov VIII.A, IX.A, VI.A, VIII.B dopravní výchova V.A, V.B, V.C ekologický program Tonda Obal na cestách ročník listopad 2013 plavání školní kolo I. stupeň Feierstunde slavnostní hodina návštěva z velvyslanectví SRN, MŠMT, Goethe Institutu poděkování účastníkům celostátní soutěže němčinářů Šprechtíme stolní tenis I. st. okresní kolo hudební divadlo Hned vedle Halloween kabaret - ŠD Memento VI.A, C, VII.B, VIII.A Na vlnách divadla a hudby Karlovy Vary V.A, VI.C dopravní výchova I.A, I.B, I.C, II.A školní projekt Pravěk 6. ročník plavání 1. stupeň - krajské kolo prosinec 2013 stonožková sbírka AJAX spolupráce s Policií ČR III.A, III.B, IV.A, IV.C Mikuláš u Myšiček přípravná třída Mikuláš 1. a 2. stupeň Přemyslovci na českém trůně II ročník bowling 1. stupeň okresní kolo Jedna noc bez maminky projekt - přípravná třída Zdobení vánočního stromku zvířátkům školní družina Vánoční zpívání s rodiči 1. stupeň a pěvecký sbor Divadelní představení školní družina pro 1. stupeň, pro rodiče matematická olympiáda školní kolo 1. stupeň předvánoční sportovní den 2. stupeň vánoční besídky I. a II. stupeň, přípravná třída, školní družina

16 16 leden 2014 florbal okrskové kolo 1. stupeň Holokaust 9. ročník muzeum Co víš o Karlovarském kraji soutěž školní kolo konverzace v NJ I. stupeň školní kolo konverzace v AJ I. stupeň školní kolo třídní projekt Řečtí bohové - VI.A florbal okresní kolo 1. stupeň matematická olympiáda Z5 okresní kolo přehazovaná okrsková kola 1. stupeň únor 2014 zápis do 1. ročníku třídní projekt Masky přípravná třída olympiáda v ČJ 2. stupeň - okresní kolo Chodící hodiny soutěž ve školní družině olympiáda v NJ 2. stupeň Čtenářská soutěž školní kolo pro 3. ročník přehazovaná pro 1. stupeň okresní kolo Valentýn třídní projekt v přípravné třídě zeměpisná olympiáda 2. stupeň -okresní kolo basketbal okrsková kola 2. stupeň březen 2014 divadlo Pohoda + Masopust školní družina basketbal And I cup mladší dívky, chlapci okresní kolo třídní projekt Maminka přípravná třída basketbal starší dívky, chlapci okresní kolo Pythagoriáda 6., 7., 8. ročníky školní kolo minivolejbal - I. stupeň okresní kolo basketbal And I cup mladší dívky, chlapci krajské kolo sportovní gymnastika okresní kolo I. a II. stupeň recitační soutěž 1. stupeň okresní kolo vynášení Morany školní družina Školička - pro předškoláky duben 2014 Planeta Země 3000 kino Alfa Šplh soutěž pro II. stupeň okresní kolo Třídní projekt Den s pohádkou přípravná třída Jaro a Velikonoce výtvarná soutěž ve školní družině Biologická olympiáda ročník, ročník okresní kola Hravě o Sokolově soutěž v DDM Motivační odpoledne na Gymnáziu Sokolov Třídní projekt s rodiči Čarodějnice přípravná třída Hvězdárna Karlovy Vary VII.A, VIII.A Olympiáda v AJ okresní kolo Den Země 2. stupeň Vybíjená OK I. stupeň Vybíjená KK I. stupeň Stop pohádka divadlo pro 1. stupeň Basketbal And I Cup chlapci, dívky kvalifikace pro republikové finále Šplh 1. stupeň okresní kolo

17 Školička - pro předškoláky 17 květen 2014 třídní projekt Den matek přípravná třída Domácí zvířata projekt II.A, B farma Kozodoj Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo pro 1.a 2. stupeň Minifotbal McDonald s Cup okrskové kolo Jáma a divadlo ročníky Pohár rozhlasu mladší a starší žactvo - okresní kolo Pohár rozhlasu mladší a starší žactvo - krajské kolo Biologická olympiáda D, C krajské kolo Pythagoriáda pro 1. stupeň okresní kolo Trojkový minivolejbal okresní kolo Petangue I.stupeň okresní kolo Volejbal ročník okrsková kola Minifotbal ZŠ školní a okrskové kolo Školička - pro předškoláky červen 2014 Ringo 1. stupeň okresní kolo Věda a technika V.B, V.C - Plzeň Pasování na čtenáře projekt s knihovnou I. A, I. B, I. C Barevný týden projekt školní družiny Atletický trojboj 1. stupeň okresní kolo Vyhlášení školních výsledků sběrové soutěže Historie a vývoj rockové s populární hudby 1. a 2. stupeň Pohádková zahrada I.A, I.B Loket Souboj čtenářů školní projekt 6.A, 7.A a 7.B Den s Alíkem v ZOO Praha III.A, B Sportovní den 2. stupeň Loučení deváťáků vystoupení pro nižší ročníky Poslední zvonění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011 30. září 2011 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015 18. září 2015 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 2013 23. září 2013 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 2016 18. září 2016 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy - 1 - Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Vzdělávací program školy... 2 C. Personální obsazení školy... 5 D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více