VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014"

Transkript

1 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE září 2014 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy

2 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je úplnou základní školou zřizovanou městem Sokolov. Od 1. ledna 2000 je škola příspěvkovou organizací. Mimo běžné třídy jsou na druhém stupni třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( TzPPM) a na prvním stupni dle potřeby zřizujeme třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce měla škola celkem 22 tříd, ke 30. září 2013 bylo zapsáno 492 žáků, z toho 218 dívek. Na prvním stupni ( ročník) bylo celkem 13 tříd, do kterých docházelo 279 žáků, z toho 124 dívek. Na druhém stupni ( ročník) bylo celkem 9 tříd a 213 žáků, z toho 94 dívek. V každém ročníku pracovala jedna třída se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku (TzPPM). ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM počet žáků třídy celkem běžné třídy dívky TzPPM celkem I. STUPEŇ ZŠ ročník třídy celkem běžné třídy speciální třídy počet žáků dívky celkem ročník ročník ročník ročník ročník II. STUPEŇ ZŠ ročník třídy celkem běžné třídy TzPPM počet žáků dívky celkem ročník ročník ročník ročník Školský obvod školy školy tvořily ulice Alšova, Jasmínová, Jezerní, K. H. Borovského budovy č.p , Mánesova, Marie Majerové, Mičurinova, Slavíčkova, Švabinského, Závodu Míru č.p a 2139 a městské části Hrušková a Novina. Do tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty i do běžných tříd dojížděli také žáci z Březové u Sokolova, Bukovan, Citic, Dolních Niv, Dolního Rychnova, Habartova, Chlumu Svaté Maří, Jindřichovic, Krajkové, Královského Poříčí, Kraslic, Krásna, Kynšperku nad Ohří, Lokte, Lomnice, Nového Sedla, Oloví, Rotavy, Rovné, Starého Sedla, Svatavy, Šabiny, Těšovic. Ve školní družině byla zřízena tři oddělení s 90 zapsanými žáky.

3 3 Novou zkušeností v tomto školním roce pro nás bylo zřízení přípravné třídy. V předchozím roce se nesešel dostatečný počet zájemců. V roce díky spolupráci školy s Agenturou pro sociální začleňování, Pedagogicko - psychologickou poradnou Sokolov, odborem sociálních věcí Městského úřadu Sokolov a Člověkem v tísni se podařilo oslovit a získat souhlas dostatečného počtu rodičů. Počáteční obavy brzy nahradila spokojenost s viditelnými pozitivními výsledky působení na děti. Rozhodující podíl na tom měla dvojice pedagogických pracovnic, která působila v této třídě. Třídou prošlo celkem 18 dětí. Ve školní jídelně se připravovaly obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky po dobu školního vyučování od začátku září 2013 do konce června Ve srovnání se školním rokem 2012 / 2013 bylo prodáno o 2973 obědů více. kategorie 7 10 let let 15 a více let zaměstnanci cizí strávníci celkem Školní rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 počet strávníků počet obědů Organizace výuky Ve všech ročnících základní školy se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu Naše škola, který nabyl platnosti 1. září 2007, podle čtvrté verze platné od Výuka cizího jazyka Výuka povinného předmětu cizí jazyk ve školním roce 2013/2014 opět zahajovala ve třetím ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Žáci si volili mezi anglickým a německým jazykem. Změnou pro tento školní rok byla výuka dalšího cizího jazyka. Stala se povinnou součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uskutečňuje se od šestého ročníku, v šestém a sedmém ročníku s dotací 2 hodiny týdně (Aj, Nj, Rj), v osmém (Aj, Nj, Rj) s dotací 1 hodina týdně. Na devátý ročník se toto nové ustanovení ve školním roce 2013/2014 nevztahovalo, výuka cizího jazyka byla volitelným předmětem (Aj, Nj, Rj) s dotací 1 hodina týdně. Praktické činnosti ročník Pěstitelství a chovatelství, Práce s technickými materiály 8. a 9. ročník Svět práce Volitelné předměty 9. ročník další cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) VI.A Seminář a praktika z fyziky, Cvičení z matematiky VII.A Cvičení z matematiky, Informatika VIII.A Seminář a praktikum ze zeměpisu, Cvičení z matematiky IX.A Seminář a praktika z chemie, Cvičení z matematiky 6, - 7. ročník ( běžné třídy) Informatika, Užité výtvarné činnosti, Domácnost, Sportovní aktivity ročník (běžné třídy) Sportovní aktivity, Užité výtvarné činnosti, Informatika Nepovinné předměty Konverzace v Aj pro zájemce z II. stupně ZŠ ( 2 skupiny). Zájmové útvary Od října 2013 do června 2014 docházely přihlášené děti do těchto zájmových kroužků: 1. stupeň ZŠ: - 2 skupiny - plavání ( chlapci, dívky) - 1 skupina - Malí bubeníci

4 - 1 skupina - Hrátky s Alíkem - 1 skupina míčové hry - 1 skupina pěvecký kroužek 2. stupeň ZŠ: - 1 skupina basketbal - 1 skupina keramický kroužek - 1 skupiny pěvecký kroužek - 1 skupina kroužek matematiky - 1 skupina florbal 4 Nadstandardní vyučování Do tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( VI. A, VII.A, VIII.A, IX.A) docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů, rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umožňují žákům těchto tříd úspěšné přijetí na střední školy i úspěšný průběh studia. Informace ze sokolovského gymnázia i dalších škol hovoří o spokojenosti s absolventy těchto tříd. Mezinárodní projekt Mezinárodní spolupráce s Emil Fischer Volksschule v Dörfles Esbachu (SRN) trvá již jedenáct let. Navázat na úspěch našeho autorského muzikálu Mikeš putuje světem bylo těžké. Celému týmu se zdálo, že jsme v Mikešovi dosáhli vrcholu a cokoliv dalšího může být jen horší. Navíc nám muzikál Duhová rybka ( Regenbogenfisch), navržený našimi německými kolegy, připadal příliš jednotvárný. Nakonec jsme však Rybku upravili, přidali část s využitím Orfových nástrojů a několik dalších písniček, využili jsme žákovské dovednosti tanec, hru na flétnu, kytaru či klarinet. Nakonec vzniklo veselé a barevné představení, které si více než devadesátihlavý soubor zahrál s chutí a všichni diváci také s chutí tleskali. Týdenní pobyt byl jako obvykle naplněn činností od rána do večera nácviky představení, rukodílny, zkoumání vody a vodních živočichů, sport. Rekordní byl počet žáků, kteří se projektu ve Weissenstadtu zúčastnili dohromady 91, z naší školy 46. SRPDŠ Od roku 1997 při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Třídní schůzky jsou svolávány pravidelně v září, listopadu a dubnu. Rodiče jsou seznamováni s činností školy a vyjadřují se k ní. Připomínky ze strany rodičů jsou poté průběžně řešeny. Rodiče poskytují škole významný finanční příspěvek (150,- za dítě), který je čerpán na vstupné na kulturní představení, odměny při sportovním dnu, odměny reprezentantům školy a žákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Školská rada V roce 2000 vznikla podle 17b zákona 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav školská rada. S novým školským zákonem 561/2005 ( 167 a 168) byla zřizovatelem vyvolána potřeba nové školské rady. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyjadřuje se k nim a projednává návrh rozpočtu na další rok. Minimální preventivní program Minimální preventivní program školy klade důraz na dodržování zdravého životního stylu. Zaměřuje se na schopnost komunikace, dovednost jednat správně v krizových situacích a na rozvoj osobnosti dítěte. Probíhá všemi vyučovacími předměty, ale nejvíce se objevuje v přírodovědě (1. stupeň) a v předmětech rodinná výchova, člověk a zdraví, občanská výchova a výchova k občanství na 2. stupni ZŠ. Mezi hlavní cíle patří předávání potřebných informací žákům a společně s rodinou formování jejich postojů v oblasti odmítání návykových látek a negativních společenských jevů. Každoročně pořádáme besedu žáků s právníky, besedy 9. ročníku o drogách a mezilidských

5 5 vztazích, prevenci AIDS a pohlavních chorob. Názory žáků jsou zjišťovány anketami, dotazníky. Dalším úkolem do budoucna je boj s rozšiřujícím se kouřením. Školní soutěže Žáci školy se připravovali a poté účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT, Karlovarským krajem, Asociací školních sportovních klubů, Tělovýchovnou unií Sokolov. V celoroční okresní Sportovní lize pro 2. stupeň ZŠ organizované Okresní radou AŠSK ČR Sokolov jsme získali slušné šesté místo mezi 25 zúčastněnými školami. Ve sportovní lize pro první stupeň ZŠ organizované Tělovýchovnou unií Sokolov jsme obsadili páté místo mezi 23 zúčastněnými školami. Přílohou č. 2 této zprávy je přehled o umístěních žáků v soutěžích.

6 6 Údaje o zaměstnancích školy ve školním roce Celkový počet zaměstnanců ke : 57 Z toho: Pedagogičtí zaměstnanci celkem 41 Pedagogičtí zaměstnanci celkem z toho odborně kvalifikovaných přípravná třída celkem celkem 1. stupeň 2. stupeň z toho odborně kvalifikovaných celkem z toho odborně kvalifikovaných Učitelé z toho ženy z toho na MD asistenti pedagoga vychovatelky celkem Z toho: Nepedagogičtí zaměstnanci celkem 16 školní jídelna celkem 5 z toho: vedoucí ŠJ 1 vedoucí kuchařka 1 kuchařka 1 pracovník obch. provozu 2 provozní zaměstnanci celkem 11 z toho: školník údržbář 1 THP 1 strojník bazénu 1 uklízečky 8 Věkové složení zaměstnanců školy pedagogové I. stupeň ZŠ pedagogové II. stupeň ZŠ asistenti pedagoga vychovatelky ŠD nepedagogičtí ( provozní + ŠJ) počet celkem do 30 let let let nad 55 let Pracující důchodci počet celkem

7 7 Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku ( únor 2014) celkem z toho dívek Počet dětí u zápisu Z toho: Počet odkladů školní docházky 15 5 Přestoupilo na jinou školu 7 7 Přestoupilo z jiné školy 2 1 Počet dětí navržených do speciální třídy 0 0 Nastoupilo do 1. ročníku 2013/ Třída se zaměřením na výuku přírodovědných předmětů a matematiky Do třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku se přihlásilo a přijímací zkoušky vykonalo 30 zájemců, z toho 18 dívek. Bylo přijato 20 žáků, z toho 11 dívek. Ukončení povinné školní docházky v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku pokračuje po splnění povinné školní docházky ukončilo celkem Z toho dívek Přehled umístění žáků celkem střední školy SOU neumístění pokračuje v dokončení základního vzdělání

8 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( ke ) Podrobná tabulka výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících je přílohou č.1 této výroční zprávy ročník ročník ročník Školní rok 2011/ / / / / / / / /2014 počet žáků prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno stupeň z chování stupeň z chování počet omluvených hodin omluvených hodin na jednoho žáka počet neomluvených hodin neomluvených hodin na jednoho žáka , ,7 85,74 79,34 85,41 71,80 125,1 121,77 103, ,704 0,83 1, ,14 1,691 1,98 2,31 Podrobná tabulka výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících je přílohou č.1 této výroční zprávy. Údaje o akcích, soutěžích a jiných aktivitách školy Jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

9 9 Údaje o kontrolách nadřízených orgánů ve školním roce Dne 24. září 2013 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kontrola ve školní kuchyni s jídelnou a byla zaměřena na plnění povinností v oblasti hygieny potravin. Kontrolní zjištění: V době kontroly byly ve skladu zjištěny potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti. Nápravná opatření: Část zboží byla vyměněna dodavatelem za nezávadné, část byla ekologicky zlikvidována. Škodní komise konstatovala zanedbání pracovních povinností vedoucí školní jídelny a byla jí uložena částečná úhrada škody. Dne 30. září 2013 provedl Karlovarský inspektorát České školní inspekce zjištění a analýzu informací o podmínkách vzdělávání žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně programu upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Informace byly poskytnuty v plném rozsahu. Ze strany ČŠI nebyly následné připomínky.

10 10 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Dotace poskytnutá MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 Z toho: Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,00 0,00 V tom: Platy , ,00 0,00 OPPP 0,00 0,00 0,00 zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-565,00 ONIV , , ,00 Asistenti ped. pro žáky se soc. znevýh , ,00 0,00 2. Hospodaření školy ve vztahu ke zřizovateli městu Sokolov NÁKLADY ( v tis. Kč) VÝNOSY ( v tis. Kč) Spotřeba materiálu Prodej služeb - pronájem Spotřeba potravin Prodej služeb - stravné Spotřeba energií celkem Prodej služeb - ostatní Opravy a udržování Úroky Cestovné Zúčtování fondů Náklady na reprezentaci Jiné výnosy školy Ostatní služby Tržby z prodeje IM Mzdové náklady Prodej materiálu Zák. soc.a zdrav Provozní dotace zřizovatele pojištění celkem Zák. soc. náklady Z toho průtokové dotace Ostatní daně a poplatky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy investičního majetku Zúčtování opravných položek Náklady z drob. dlouhod majetku Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výnosy celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Sokolov, 23. září 2014 Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy přílohy: č.1 přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 č.2 přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 č.3 přehled akcí a soutěží, kterých se žáci účastnili ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne.. Mgr. Dana Klimčuková, předsedkyně školské rady

11 11 Příloha č. 1 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2013 / 2014 Škola: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,31 59,14 83,83 73,39 72,56 71,8 100,7 98, ,59 103,95 85,74 Kontrola: prospělo s vyznamanáním + prospělo + neprospělo + nehodnoceno = počet žáků Uveden stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok ,238 0, ,142 0,099 2,218 7,118 0,205 2,315 1,084

12 12 Příloha č. 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Staň se záchranářem Basketbal And I Cup - chlapci Basketbal And I Cup - dívky Celostátní soutěže žáky připravoval(a) Třída III.A 1. p. uč. Bláhová Kvalifikace na republikové kolo M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková 2. p. uč. Šnobl 3. p. uč. Šnobl název soutěže Němčina nás baví ( 5.r.) Němčina nás baví ( 4.r.) Plavání Basketbal And I Cup - dívky Biologická olympiáda D Olympiáda v NJ IA Pohár Rozhlasu - mladší Basketbal And I Cup - chlapci krajská kola účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Rudolf Kvasňovský 1. Mgr. Vacková Tereza Vlachová 1. Mgr. Vacková R. Eibisch, P. B. Frohmann,, P. Fischerová, K. Kovardinský, Š. Grebeň, B. Stupková, K. Kárová, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, D. Berka, A. Buralová, J. Červenková, O. Kvasňovský II. stupeň ZŠ A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková 2. p. uč. Srb 1. p. uč. Šnobl Ondřej Husák 1. Mgr. Záleský Vojtěch Navrátil 2. p. uč. Plachá V. Navrátil, M. Prediger, M. Klepáček, D. Převrátil, K. Veselý, O. Sládek, M. Štefka,R. Krůta, J. Kudláč M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora, R. Götzl 2. p. uč. Šnobl, Vokáč 1. p. uč. Šnobl Olympiáda v NJ - IIA Matyáš Mordovanec 2. Mgr. Skopalová

13 název soutěže Matematická olympiáda 5. Matematická olympiáda Výtvarná soutěž Moje město Výtvarná soutěž Moje město Dopravní soutěž Hrajeme si s Ajaxem Plavání ( družstva r.) Plavání ( jednotlivci 3. r.) Přespolní běh Stolní tenis Šplh 13 Okresní kola účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Benedikt Janda 2. Mgr. Vacková Vladan Trhlík 3. Mgr. Křížová Alena Abeldinova 2. Mgr. Brožíková Veronika Sládková 3. Mgr. Křížová Klára Mlejnková 1. p. uč. Srb R. Eibisch, P. B. Frohmann, Š. Grebeň, K. Kovardinský, P. Fischerová, B. Stupková, K. Kárová, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, D. Berka, A. Buralová, J. Červenková, O. Kvasňovský 1. p. uč. Srb A. Vrba 1. p. uč. Srb K. Hrbková, R. Břešťan, M. Pechová, M. Valašíková, J. Malý, A. Kravaříková, D. Berka, K.Kovardinský, R. Kvasňovský, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, A.Vrba A. Kábrt, T. Vlachová, K. Kárová, R. Kvasňovský Š. Hrabáková, A. Horváth, Z. Šustrová, O. Siničák, M. Valašíková, A. Vrba, N. Luksová, K. Kovardinský, B. Stupková, V. Parýsek 2. p. uč. Rychlá 2. Mgr. Mašková 2. Mgr. Mašková Matematický Klokánek Rudolf Kvasňovský 3. Mgr. Röhryová Pythagoriáda L. Prediger 2. Mgr. Křížová II. stupeň ZŠ Zeměpisná olympiáda B Vítek Černý 1. Mgr. Skopalová Olympiáda v NJ - IA Vojtěch Navrátil 1. p. uč. Plachá Matematická olympiáda Z7 Matěj Černý 1. Mgr. Burešová Matematická olympiáda Z6 Jan Pacelt 2. Mgr.Havelková Ondřej Podhajský 3. Mgr.Havelková Biologická olympiáda D Ondřej Husák 2. Mgr. Záleský Kateřina Nováčková 3. Mgr. Záleský Biologická olympiáda C Michal Nový 3. Mgr. Záleský Olympiáda v NJ - IIA Matyáš Mordovanec 1. Mgr. Skopalová Silový víceboj S. Maťaš, M. Prediger, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta 1. p. uč. Šnobl

14 Basketbal And I Cup - dívky Atletický čtyřboj - mladší Atletický čtyřboj - starší Pohár Rozhlasu - mladší Pohár Rozhlasu - starší Basketbal And I Cup - chlapci 14 A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková V. Navrátil, M. Kaiser, O. Sládek, R. Krůta, M. Štefka J. Nerad, V. Beránek, D. Biroščák, T. Fiala, D. Hynek V. Navrátil, M. Prediger, M. Klepáček, D. Převrátil, K. Veselý, O. Sládek, R. Krůta, M. Štefka, J. Kudláč J. Gebhart, D. Bartošek, V. Beránek, T. Fiala, D. Biroščák, M. Hoang, D. Hynek, P. Smatana M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora 1. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Vokáč 2. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Vokáč 1. p. uč. Šnobl

15 15 příloha č. 3 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled akcí a soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili ve školním roce ( tučně jsou vyznačeny akce, které škola zajišťovala nebo se podílela na pořadatelství) září 2013 ukázka dravců atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo mladší žactvo atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo starší žactvo říjen 2013 přespolní běh - I. stupeň - okresní kolo přespolní běh - II. stupeň - okresní kolo přespolní běh - I. stupeň - krajské kolo divadlo Cheb III.A, IV.A projekt Voda VI.A, B, C Židovské muzeum Praha IX.A beseda v knihovně II.B štola, muzeum Jáchymov VIII.A, IX.A, VI.A, VIII.B dopravní výchova V.A, V.B, V.C ekologický program Tonda Obal na cestách ročník listopad 2013 plavání školní kolo I. stupeň Feierstunde slavnostní hodina návštěva z velvyslanectví SRN, MŠMT, Goethe Institutu poděkování účastníkům celostátní soutěže němčinářů Šprechtíme stolní tenis I. st. okresní kolo hudební divadlo Hned vedle Halloween kabaret - ŠD Memento VI.A, C, VII.B, VIII.A Na vlnách divadla a hudby Karlovy Vary V.A, VI.C dopravní výchova I.A, I.B, I.C, II.A školní projekt Pravěk 6. ročník plavání 1. stupeň - krajské kolo prosinec 2013 stonožková sbírka AJAX spolupráce s Policií ČR III.A, III.B, IV.A, IV.C Mikuláš u Myšiček přípravná třída Mikuláš 1. a 2. stupeň Přemyslovci na českém trůně II ročník bowling 1. stupeň okresní kolo Jedna noc bez maminky projekt - přípravná třída Zdobení vánočního stromku zvířátkům školní družina Vánoční zpívání s rodiči 1. stupeň a pěvecký sbor Divadelní představení školní družina pro 1. stupeň, pro rodiče matematická olympiáda školní kolo 1. stupeň předvánoční sportovní den 2. stupeň vánoční besídky I. a II. stupeň, přípravná třída, školní družina

16 16 leden 2014 florbal okrskové kolo 1. stupeň Holokaust 9. ročník muzeum Co víš o Karlovarském kraji soutěž školní kolo konverzace v NJ I. stupeň školní kolo konverzace v AJ I. stupeň školní kolo třídní projekt Řečtí bohové - VI.A florbal okresní kolo 1. stupeň matematická olympiáda Z5 okresní kolo přehazovaná okrsková kola 1. stupeň únor 2014 zápis do 1. ročníku třídní projekt Masky přípravná třída olympiáda v ČJ 2. stupeň - okresní kolo Chodící hodiny soutěž ve školní družině olympiáda v NJ 2. stupeň Čtenářská soutěž školní kolo pro 3. ročník přehazovaná pro 1. stupeň okresní kolo Valentýn třídní projekt v přípravné třídě zeměpisná olympiáda 2. stupeň -okresní kolo basketbal okrsková kola 2. stupeň březen 2014 divadlo Pohoda + Masopust školní družina basketbal And I cup mladší dívky, chlapci okresní kolo třídní projekt Maminka přípravná třída basketbal starší dívky, chlapci okresní kolo Pythagoriáda 6., 7., 8. ročníky školní kolo minivolejbal - I. stupeň okresní kolo basketbal And I cup mladší dívky, chlapci krajské kolo sportovní gymnastika okresní kolo I. a II. stupeň recitační soutěž 1. stupeň okresní kolo vynášení Morany školní družina Školička - pro předškoláky duben 2014 Planeta Země 3000 kino Alfa Šplh soutěž pro II. stupeň okresní kolo Třídní projekt Den s pohádkou přípravná třída Jaro a Velikonoce výtvarná soutěž ve školní družině Biologická olympiáda ročník, ročník okresní kola Hravě o Sokolově soutěž v DDM Motivační odpoledne na Gymnáziu Sokolov Třídní projekt s rodiči Čarodějnice přípravná třída Hvězdárna Karlovy Vary VII.A, VIII.A Olympiáda v AJ okresní kolo Den Země 2. stupeň Vybíjená OK I. stupeň Vybíjená KK I. stupeň Stop pohádka divadlo pro 1. stupeň Basketbal And I Cup chlapci, dívky kvalifikace pro republikové finále Šplh 1. stupeň okresní kolo

17 Školička - pro předškoláky 17 květen 2014 třídní projekt Den matek přípravná třída Domácí zvířata projekt II.A, B farma Kozodoj Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo pro 1.a 2. stupeň Minifotbal McDonald s Cup okrskové kolo Jáma a divadlo ročníky Pohár rozhlasu mladší a starší žactvo - okresní kolo Pohár rozhlasu mladší a starší žactvo - krajské kolo Biologická olympiáda D, C krajské kolo Pythagoriáda pro 1. stupeň okresní kolo Trojkový minivolejbal okresní kolo Petangue I.stupeň okresní kolo Volejbal ročník okrsková kola Minifotbal ZŠ školní a okrskové kolo Školička - pro předškoláky červen 2014 Ringo 1. stupeň okresní kolo Věda a technika V.B, V.C - Plzeň Pasování na čtenáře projekt s knihovnou I. A, I. B, I. C Barevný týden projekt školní družiny Atletický trojboj 1. stupeň okresní kolo Vyhlášení školních výsledků sběrové soutěže Historie a vývoj rockové s populární hudby 1. a 2. stupeň Pohádková zahrada I.A, I.B Loket Souboj čtenářů školní projekt 6.A, 7.A a 7.B Den s Alíkem v ZOO Praha III.A, B Sportovní den 2. stupeň Loučení deváťáků vystoupení pro nižší ročníky Poslední zvonění

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: Základní škola Františkovy Lázně, Česká 1 Výroční zpráva Mgr. Jiřina Fajfrová 2009-2010 Obsah výroční zprávy: A. Základní údaje o škole str. 3-5 B. Vzdělávací program 6-7 C. Přehled pracovníků školy 8-9

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, 197

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více