VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014"

Transkript

1 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE září 2014 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy

2 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je úplnou základní školou zřizovanou městem Sokolov. Od 1. ledna 2000 je škola příspěvkovou organizací. Mimo běžné třídy jsou na druhém stupni třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( TzPPM) a na prvním stupni dle potřeby zřizujeme třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce měla škola celkem 22 tříd, ke 30. září 2013 bylo zapsáno 492 žáků, z toho 218 dívek. Na prvním stupni ( ročník) bylo celkem 13 tříd, do kterých docházelo 279 žáků, z toho 124 dívek. Na druhém stupni ( ročník) bylo celkem 9 tříd a 213 žáků, z toho 94 dívek. V každém ročníku pracovala jedna třída se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku (TzPPM). ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM počet žáků třídy celkem běžné třídy dívky TzPPM celkem I. STUPEŇ ZŠ ročník třídy celkem běžné třídy speciální třídy počet žáků dívky celkem ročník ročník ročník ročník ročník II. STUPEŇ ZŠ ročník třídy celkem běžné třídy TzPPM počet žáků dívky celkem ročník ročník ročník ročník Školský obvod školy školy tvořily ulice Alšova, Jasmínová, Jezerní, K. H. Borovského budovy č.p , Mánesova, Marie Majerové, Mičurinova, Slavíčkova, Švabinského, Závodu Míru č.p a 2139 a městské části Hrušková a Novina. Do tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty i do běžných tříd dojížděli také žáci z Březové u Sokolova, Bukovan, Citic, Dolních Niv, Dolního Rychnova, Habartova, Chlumu Svaté Maří, Jindřichovic, Krajkové, Královského Poříčí, Kraslic, Krásna, Kynšperku nad Ohří, Lokte, Lomnice, Nového Sedla, Oloví, Rotavy, Rovné, Starého Sedla, Svatavy, Šabiny, Těšovic. Ve školní družině byla zřízena tři oddělení s 90 zapsanými žáky.

3 3 Novou zkušeností v tomto školním roce pro nás bylo zřízení přípravné třídy. V předchozím roce se nesešel dostatečný počet zájemců. V roce díky spolupráci školy s Agenturou pro sociální začleňování, Pedagogicko - psychologickou poradnou Sokolov, odborem sociálních věcí Městského úřadu Sokolov a Člověkem v tísni se podařilo oslovit a získat souhlas dostatečného počtu rodičů. Počáteční obavy brzy nahradila spokojenost s viditelnými pozitivními výsledky působení na děti. Rozhodující podíl na tom měla dvojice pedagogických pracovnic, která působila v této třídě. Třídou prošlo celkem 18 dětí. Ve školní jídelně se připravovaly obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky po dobu školního vyučování od začátku září 2013 do konce června Ve srovnání se školním rokem 2012 / 2013 bylo prodáno o 2973 obědů více. kategorie 7 10 let let 15 a více let zaměstnanci cizí strávníci celkem Školní rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 počet strávníků počet obědů Organizace výuky Ve všech ročnících základní školy se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu Naše škola, který nabyl platnosti 1. září 2007, podle čtvrté verze platné od Výuka cizího jazyka Výuka povinného předmětu cizí jazyk ve školním roce 2013/2014 opět zahajovala ve třetím ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Žáci si volili mezi anglickým a německým jazykem. Změnou pro tento školní rok byla výuka dalšího cizího jazyka. Stala se povinnou součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uskutečňuje se od šestého ročníku, v šestém a sedmém ročníku s dotací 2 hodiny týdně (Aj, Nj, Rj), v osmém (Aj, Nj, Rj) s dotací 1 hodina týdně. Na devátý ročník se toto nové ustanovení ve školním roce 2013/2014 nevztahovalo, výuka cizího jazyka byla volitelným předmětem (Aj, Nj, Rj) s dotací 1 hodina týdně. Praktické činnosti ročník Pěstitelství a chovatelství, Práce s technickými materiály 8. a 9. ročník Svět práce Volitelné předměty 9. ročník další cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) VI.A Seminář a praktika z fyziky, Cvičení z matematiky VII.A Cvičení z matematiky, Informatika VIII.A Seminář a praktikum ze zeměpisu, Cvičení z matematiky IX.A Seminář a praktika z chemie, Cvičení z matematiky 6, - 7. ročník ( běžné třídy) Informatika, Užité výtvarné činnosti, Domácnost, Sportovní aktivity ročník (běžné třídy) Sportovní aktivity, Užité výtvarné činnosti, Informatika Nepovinné předměty Konverzace v Aj pro zájemce z II. stupně ZŠ ( 2 skupiny). Zájmové útvary Od října 2013 do června 2014 docházely přihlášené děti do těchto zájmových kroužků: 1. stupeň ZŠ: - 2 skupiny - plavání ( chlapci, dívky) - 1 skupina - Malí bubeníci

4 - 1 skupina - Hrátky s Alíkem - 1 skupina míčové hry - 1 skupina pěvecký kroužek 2. stupeň ZŠ: - 1 skupina basketbal - 1 skupina keramický kroužek - 1 skupiny pěvecký kroužek - 1 skupina kroužek matematiky - 1 skupina florbal 4 Nadstandardní vyučování Do tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( VI. A, VII.A, VIII.A, IX.A) docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů, rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umožňují žákům těchto tříd úspěšné přijetí na střední školy i úspěšný průběh studia. Informace ze sokolovského gymnázia i dalších škol hovoří o spokojenosti s absolventy těchto tříd. Mezinárodní projekt Mezinárodní spolupráce s Emil Fischer Volksschule v Dörfles Esbachu (SRN) trvá již jedenáct let. Navázat na úspěch našeho autorského muzikálu Mikeš putuje světem bylo těžké. Celému týmu se zdálo, že jsme v Mikešovi dosáhli vrcholu a cokoliv dalšího může být jen horší. Navíc nám muzikál Duhová rybka ( Regenbogenfisch), navržený našimi německými kolegy, připadal příliš jednotvárný. Nakonec jsme však Rybku upravili, přidali část s využitím Orfových nástrojů a několik dalších písniček, využili jsme žákovské dovednosti tanec, hru na flétnu, kytaru či klarinet. Nakonec vzniklo veselé a barevné představení, které si více než devadesátihlavý soubor zahrál s chutí a všichni diváci také s chutí tleskali. Týdenní pobyt byl jako obvykle naplněn činností od rána do večera nácviky představení, rukodílny, zkoumání vody a vodních živočichů, sport. Rekordní byl počet žáků, kteří se projektu ve Weissenstadtu zúčastnili dohromady 91, z naší školy 46. SRPDŠ Od roku 1997 při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Třídní schůzky jsou svolávány pravidelně v září, listopadu a dubnu. Rodiče jsou seznamováni s činností školy a vyjadřují se k ní. Připomínky ze strany rodičů jsou poté průběžně řešeny. Rodiče poskytují škole významný finanční příspěvek (150,- za dítě), který je čerpán na vstupné na kulturní představení, odměny při sportovním dnu, odměny reprezentantům školy a žákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Školská rada V roce 2000 vznikla podle 17b zákona 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav školská rada. S novým školským zákonem 561/2005 ( 167 a 168) byla zřizovatelem vyvolána potřeba nové školské rady. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyjadřuje se k nim a projednává návrh rozpočtu na další rok. Minimální preventivní program Minimální preventivní program školy klade důraz na dodržování zdravého životního stylu. Zaměřuje se na schopnost komunikace, dovednost jednat správně v krizových situacích a na rozvoj osobnosti dítěte. Probíhá všemi vyučovacími předměty, ale nejvíce se objevuje v přírodovědě (1. stupeň) a v předmětech rodinná výchova, člověk a zdraví, občanská výchova a výchova k občanství na 2. stupni ZŠ. Mezi hlavní cíle patří předávání potřebných informací žákům a společně s rodinou formování jejich postojů v oblasti odmítání návykových látek a negativních společenských jevů. Každoročně pořádáme besedu žáků s právníky, besedy 9. ročníku o drogách a mezilidských

5 5 vztazích, prevenci AIDS a pohlavních chorob. Názory žáků jsou zjišťovány anketami, dotazníky. Dalším úkolem do budoucna je boj s rozšiřujícím se kouřením. Školní soutěže Žáci školy se připravovali a poté účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT, Karlovarským krajem, Asociací školních sportovních klubů, Tělovýchovnou unií Sokolov. V celoroční okresní Sportovní lize pro 2. stupeň ZŠ organizované Okresní radou AŠSK ČR Sokolov jsme získali slušné šesté místo mezi 25 zúčastněnými školami. Ve sportovní lize pro první stupeň ZŠ organizované Tělovýchovnou unií Sokolov jsme obsadili páté místo mezi 23 zúčastněnými školami. Přílohou č. 2 této zprávy je přehled o umístěních žáků v soutěžích.

6 6 Údaje o zaměstnancích školy ve školním roce Celkový počet zaměstnanců ke : 57 Z toho: Pedagogičtí zaměstnanci celkem 41 Pedagogičtí zaměstnanci celkem z toho odborně kvalifikovaných přípravná třída celkem celkem 1. stupeň 2. stupeň z toho odborně kvalifikovaných celkem z toho odborně kvalifikovaných Učitelé z toho ženy z toho na MD asistenti pedagoga vychovatelky celkem Z toho: Nepedagogičtí zaměstnanci celkem 16 školní jídelna celkem 5 z toho: vedoucí ŠJ 1 vedoucí kuchařka 1 kuchařka 1 pracovník obch. provozu 2 provozní zaměstnanci celkem 11 z toho: školník údržbář 1 THP 1 strojník bazénu 1 uklízečky 8 Věkové složení zaměstnanců školy pedagogové I. stupeň ZŠ pedagogové II. stupeň ZŠ asistenti pedagoga vychovatelky ŠD nepedagogičtí ( provozní + ŠJ) počet celkem do 30 let let let nad 55 let Pracující důchodci počet celkem

7 7 Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku ( únor 2014) celkem z toho dívek Počet dětí u zápisu Z toho: Počet odkladů školní docházky 15 5 Přestoupilo na jinou školu 7 7 Přestoupilo z jiné školy 2 1 Počet dětí navržených do speciální třídy 0 0 Nastoupilo do 1. ročníku 2013/ Třída se zaměřením na výuku přírodovědných předmětů a matematiky Do třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku se přihlásilo a přijímací zkoušky vykonalo 30 zájemců, z toho 18 dívek. Bylo přijato 20 žáků, z toho 11 dívek. Ukončení povinné školní docházky v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku pokračuje po splnění povinné školní docházky ukončilo celkem Z toho dívek Přehled umístění žáků celkem střední školy SOU neumístění pokračuje v dokončení základního vzdělání

8 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( ke ) Podrobná tabulka výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících je přílohou č.1 této výroční zprávy ročník ročník ročník Školní rok 2011/ / / / / / / / /2014 počet žáků prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno stupeň z chování stupeň z chování počet omluvených hodin omluvených hodin na jednoho žáka počet neomluvených hodin neomluvených hodin na jednoho žáka , ,7 85,74 79,34 85,41 71,80 125,1 121,77 103, ,704 0,83 1, ,14 1,691 1,98 2,31 Podrobná tabulka výsledků vzdělávání v jednotlivých ročnících je přílohou č.1 této výroční zprávy. Údaje o akcích, soutěžích a jiných aktivitách školy Jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

9 9 Údaje o kontrolách nadřízených orgánů ve školním roce Dne 24. září 2013 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kontrola ve školní kuchyni s jídelnou a byla zaměřena na plnění povinností v oblasti hygieny potravin. Kontrolní zjištění: V době kontroly byly ve skladu zjištěny potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti. Nápravná opatření: Část zboží byla vyměněna dodavatelem za nezávadné, část byla ekologicky zlikvidována. Škodní komise konstatovala zanedbání pracovních povinností vedoucí školní jídelny a byla jí uložena částečná úhrada škody. Dne 30. září 2013 provedl Karlovarský inspektorát České školní inspekce zjištění a analýzu informací o podmínkách vzdělávání žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně programu upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Informace byly poskytnuty v plném rozsahu. Ze strany ČŠI nebyly následné připomínky.

10 10 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Dotace poskytnutá MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 Z toho: Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,00 0,00 V tom: Platy , ,00 0,00 OPPP 0,00 0,00 0,00 zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-565,00 ONIV , , ,00 Asistenti ped. pro žáky se soc. znevýh , ,00 0,00 2. Hospodaření školy ve vztahu ke zřizovateli městu Sokolov NÁKLADY ( v tis. Kč) VÝNOSY ( v tis. Kč) Spotřeba materiálu Prodej služeb - pronájem Spotřeba potravin Prodej služeb - stravné Spotřeba energií celkem Prodej služeb - ostatní Opravy a udržování Úroky Cestovné Zúčtování fondů Náklady na reprezentaci Jiné výnosy školy Ostatní služby Tržby z prodeje IM Mzdové náklady Prodej materiálu Zák. soc.a zdrav Provozní dotace zřizovatele pojištění celkem Zák. soc. náklady Z toho průtokové dotace Ostatní daně a poplatky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy investičního majetku Zúčtování opravných položek Náklady z drob. dlouhod majetku Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výnosy celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Sokolov, 23. září 2014 Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy přílohy: č.1 přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2013/2014 č.2 přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 č.3 přehled akcí a soutěží, kterých se žáci účastnili ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne.. Mgr. Dana Klimčuková, předsedkyně školské rady

11 11 Příloha č. 1 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2013 / 2014 Škola: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,31 59,14 83,83 73,39 72,56 71,8 100,7 98, ,59 103,95 85,74 Kontrola: prospělo s vyznamanáním + prospělo + neprospělo + nehodnoceno = počet žáků Uveden stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok ,238 0, ,142 0,099 2,218 7,118 0,205 2,315 1,084

12 12 Příloha č. 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Staň se záchranářem Basketbal And I Cup - chlapci Basketbal And I Cup - dívky Celostátní soutěže žáky připravoval(a) Třída III.A 1. p. uč. Bláhová Kvalifikace na republikové kolo M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková 2. p. uč. Šnobl 3. p. uč. Šnobl název soutěže Němčina nás baví ( 5.r.) Němčina nás baví ( 4.r.) Plavání Basketbal And I Cup - dívky Biologická olympiáda D Olympiáda v NJ IA Pohár Rozhlasu - mladší Basketbal And I Cup - chlapci krajská kola účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Rudolf Kvasňovský 1. Mgr. Vacková Tereza Vlachová 1. Mgr. Vacková R. Eibisch, P. B. Frohmann,, P. Fischerová, K. Kovardinský, Š. Grebeň, B. Stupková, K. Kárová, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, D. Berka, A. Buralová, J. Červenková, O. Kvasňovský II. stupeň ZŠ A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková 2. p. uč. Srb 1. p. uč. Šnobl Ondřej Husák 1. Mgr. Záleský Vojtěch Navrátil 2. p. uč. Plachá V. Navrátil, M. Prediger, M. Klepáček, D. Převrátil, K. Veselý, O. Sládek, M. Štefka,R. Krůta, J. Kudláč M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora, R. Götzl 2. p. uč. Šnobl, Vokáč 1. p. uč. Šnobl Olympiáda v NJ - IIA Matyáš Mordovanec 2. Mgr. Skopalová

13 název soutěže Matematická olympiáda 5. Matematická olympiáda Výtvarná soutěž Moje město Výtvarná soutěž Moje město Dopravní soutěž Hrajeme si s Ajaxem Plavání ( družstva r.) Plavání ( jednotlivci 3. r.) Přespolní běh Stolní tenis Šplh 13 Okresní kola účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Benedikt Janda 2. Mgr. Vacková Vladan Trhlík 3. Mgr. Křížová Alena Abeldinova 2. Mgr. Brožíková Veronika Sládková 3. Mgr. Křížová Klára Mlejnková 1. p. uč. Srb R. Eibisch, P. B. Frohmann, Š. Grebeň, K. Kovardinský, P. Fischerová, B. Stupková, K. Kárová, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, D. Berka, A. Buralová, J. Červenková, O. Kvasňovský 1. p. uč. Srb A. Vrba 1. p. uč. Srb K. Hrbková, R. Břešťan, M. Pechová, M. Valašíková, J. Malý, A. Kravaříková, D. Berka, K.Kovardinský, R. Kvasňovský, Š. Kuboňová, B. Navrátilová, A.Vrba A. Kábrt, T. Vlachová, K. Kárová, R. Kvasňovský Š. Hrabáková, A. Horváth, Z. Šustrová, O. Siničák, M. Valašíková, A. Vrba, N. Luksová, K. Kovardinský, B. Stupková, V. Parýsek 2. p. uč. Rychlá 2. Mgr. Mašková 2. Mgr. Mašková Matematický Klokánek Rudolf Kvasňovský 3. Mgr. Röhryová Pythagoriáda L. Prediger 2. Mgr. Křížová II. stupeň ZŠ Zeměpisná olympiáda B Vítek Černý 1. Mgr. Skopalová Olympiáda v NJ - IA Vojtěch Navrátil 1. p. uč. Plachá Matematická olympiáda Z7 Matěj Černý 1. Mgr. Burešová Matematická olympiáda Z6 Jan Pacelt 2. Mgr.Havelková Ondřej Podhajský 3. Mgr.Havelková Biologická olympiáda D Ondřej Husák 2. Mgr. Záleský Kateřina Nováčková 3. Mgr. Záleský Biologická olympiáda C Michal Nový 3. Mgr. Záleský Olympiáda v NJ - IIA Matyáš Mordovanec 1. Mgr. Skopalová Silový víceboj S. Maťaš, M. Prediger, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta 1. p. uč. Šnobl

14 Basketbal And I Cup - dívky Atletický čtyřboj - mladší Atletický čtyřboj - starší Pohár Rozhlasu - mladší Pohár Rozhlasu - starší Basketbal And I Cup - chlapci 14 A. Mašková, D. Hirschová, T. Muchová, A. Veverková, M. Fischerová, A. Urová, E. Tatýrková, A. Čebišová. E. Alvarezová, T. Pešková V. Navrátil, M. Kaiser, O. Sládek, R. Krůta, M. Štefka J. Nerad, V. Beránek, D. Biroščák, T. Fiala, D. Hynek V. Navrátil, M. Prediger, M. Klepáček, D. Převrátil, K. Veselý, O. Sládek, R. Krůta, M. Štefka, J. Kudláč J. Gebhart, D. Bartošek, V. Beránek, T. Fiala, D. Biroščák, M. Hoang, D. Hynek, P. Smatana M. Kaiser, O. Sládek, M. Štefka, R. Krůta, M. Zubanič, L. Brus, J. Kudláč, D. Sýkora 1. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Vokáč 2. p. uč. Šnobl 2. p. uč. Vokáč 1. p. uč. Šnobl

15 15 příloha č. 3 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled akcí a soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili ve školním roce ( tučně jsou vyznačeny akce, které škola zajišťovala nebo se podílela na pořadatelství) září 2013 ukázka dravců atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo mladší žactvo atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo starší žactvo říjen 2013 přespolní běh - I. stupeň - okresní kolo přespolní běh - II. stupeň - okresní kolo přespolní běh - I. stupeň - krajské kolo divadlo Cheb III.A, IV.A projekt Voda VI.A, B, C Židovské muzeum Praha IX.A beseda v knihovně II.B štola, muzeum Jáchymov VIII.A, IX.A, VI.A, VIII.B dopravní výchova V.A, V.B, V.C ekologický program Tonda Obal na cestách ročník listopad 2013 plavání školní kolo I. stupeň Feierstunde slavnostní hodina návštěva z velvyslanectví SRN, MŠMT, Goethe Institutu poděkování účastníkům celostátní soutěže němčinářů Šprechtíme stolní tenis I. st. okresní kolo hudební divadlo Hned vedle Halloween kabaret - ŠD Memento VI.A, C, VII.B, VIII.A Na vlnách divadla a hudby Karlovy Vary V.A, VI.C dopravní výchova I.A, I.B, I.C, II.A školní projekt Pravěk 6. ročník plavání 1. stupeň - krajské kolo prosinec 2013 stonožková sbírka AJAX spolupráce s Policií ČR III.A, III.B, IV.A, IV.C Mikuláš u Myšiček přípravná třída Mikuláš 1. a 2. stupeň Přemyslovci na českém trůně II ročník bowling 1. stupeň okresní kolo Jedna noc bez maminky projekt - přípravná třída Zdobení vánočního stromku zvířátkům školní družina Vánoční zpívání s rodiči 1. stupeň a pěvecký sbor Divadelní představení školní družina pro 1. stupeň, pro rodiče matematická olympiáda školní kolo 1. stupeň předvánoční sportovní den 2. stupeň vánoční besídky I. a II. stupeň, přípravná třída, školní družina

16 16 leden 2014 florbal okrskové kolo 1. stupeň Holokaust 9. ročník muzeum Co víš o Karlovarském kraji soutěž školní kolo konverzace v NJ I. stupeň školní kolo konverzace v AJ I. stupeň školní kolo třídní projekt Řečtí bohové - VI.A florbal okresní kolo 1. stupeň matematická olympiáda Z5 okresní kolo přehazovaná okrsková kola 1. stupeň únor 2014 zápis do 1. ročníku třídní projekt Masky přípravná třída olympiáda v ČJ 2. stupeň - okresní kolo Chodící hodiny soutěž ve školní družině olympiáda v NJ 2. stupeň Čtenářská soutěž školní kolo pro 3. ročník přehazovaná pro 1. stupeň okresní kolo Valentýn třídní projekt v přípravné třídě zeměpisná olympiáda 2. stupeň -okresní kolo basketbal okrsková kola 2. stupeň březen 2014 divadlo Pohoda + Masopust školní družina basketbal And I cup mladší dívky, chlapci okresní kolo třídní projekt Maminka přípravná třída basketbal starší dívky, chlapci okresní kolo Pythagoriáda 6., 7., 8. ročníky školní kolo minivolejbal - I. stupeň okresní kolo basketbal And I cup mladší dívky, chlapci krajské kolo sportovní gymnastika okresní kolo I. a II. stupeň recitační soutěž 1. stupeň okresní kolo vynášení Morany školní družina Školička - pro předškoláky duben 2014 Planeta Země 3000 kino Alfa Šplh soutěž pro II. stupeň okresní kolo Třídní projekt Den s pohádkou přípravná třída Jaro a Velikonoce výtvarná soutěž ve školní družině Biologická olympiáda ročník, ročník okresní kola Hravě o Sokolově soutěž v DDM Motivační odpoledne na Gymnáziu Sokolov Třídní projekt s rodiči Čarodějnice přípravná třída Hvězdárna Karlovy Vary VII.A, VIII.A Olympiáda v AJ okresní kolo Den Země 2. stupeň Vybíjená OK I. stupeň Vybíjená KK I. stupeň Stop pohádka divadlo pro 1. stupeň Basketbal And I Cup chlapci, dívky kvalifikace pro republikové finále Šplh 1. stupeň okresní kolo

17 Školička - pro předškoláky 17 květen 2014 třídní projekt Den matek přípravná třída Domácí zvířata projekt II.A, B farma Kozodoj Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo pro 1.a 2. stupeň Minifotbal McDonald s Cup okrskové kolo Jáma a divadlo ročníky Pohár rozhlasu mladší a starší žactvo - okresní kolo Pohár rozhlasu mladší a starší žactvo - krajské kolo Biologická olympiáda D, C krajské kolo Pythagoriáda pro 1. stupeň okresní kolo Trojkový minivolejbal okresní kolo Petangue I.stupeň okresní kolo Volejbal ročník okrsková kola Minifotbal ZŠ školní a okrskové kolo Školička - pro předškoláky červen 2014 Ringo 1. stupeň okresní kolo Věda a technika V.B, V.C - Plzeň Pasování na čtenáře projekt s knihovnou I. A, I. B, I. C Barevný týden projekt školní družiny Atletický trojboj 1. stupeň okresní kolo Vyhlášení školních výsledků sběrové soutěže Historie a vývoj rockové s populární hudby 1. a 2. stupeň Pohádková zahrada I.A, I.B Loket Souboj čtenářů školní projekt 6.A, 7.A a 7.B Den s Alíkem v ZOO Praha III.A, B Sportovní den 2. stupeň Loučení deváťáků vystoupení pro nižší ročníky Poslední zvonění

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více