CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Petra Klevetová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. Datum:

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Ester Danihelkové za odborné vedení mé absolventské práce, cenné rady, trpělivost a vstřícný přístup. Za propagační materiály děkuji Kateřině Hájkové a Tomáši Stiborkovi. Poděkování patří také mým nejbližším, kteří mě při psaní práce podporovali.

4 Obsah Úvod Domácí násilí a jeho charakteristika Domácí násilí Základní rysy domácího násilí Osoby ohroţené domácím násilím Násilné osoby Mýty o domácím násilí Nabídka pomoci osobám ohroženým domácím násilím Způsoby pomoci osobám ohroţeným domácím násilím Prevence proti domácímu násilí Projektová část Vize a poslání a cíle obecně prospěšné společnosti - Níké Odůvodnění projektu Cílová skupina projektu Popis aktivit projektu Personální obsazení a poţadavky na personální zajištění: Udrţitelnost projektu do budoucna Finanční plánování Public relations - vztahy s veřejností Závěr Seznam pužité literatury: Seznam tabulek Přílohy... 47

5 Úvod Domácí násilí je téma, o kterém se v minulosti příliš nemluvilo. Násilí v rodině bylo povaţováno za soukromou věc rodiny a nikdo neměl právo do těchto věcí zasahovat. V dnešní době se tento trend mění. O domácím násilí píše stále více autorů, zakládají se nové organizace a novelizuje se legislativa České Republiky. Přesto se tato problematika povaţuje v dnešní společnosti za tabu téma. Mnozí lidé berou domácí násilí stále na lehkou váhu. Vinu přisují oběti. Mnohdy ani nevěří, ţe je třeba se tímto sociálním problémem zabývat. V naší společnosti pořád převládají mýty o domácím násilí, které mystifikují naší společnost a zpomalují efektivní pomoci obětem domácího násilí. V zájmu společnosti je prohlubovat znalosti o domácím násilí, propagovat prevenci a nabízet nové způsoby pomoci osobám ohroţeným domácím násilím. Problematikou domácího násilí jsem se zabývala v průběhu celého mého studia. Absolvovala jsem praxi v poradně projektu Magdala a v Úsmevu ako dar. Magdala je organizace, která se zabývá pomoci obětem domácího násilí a také obětem obchodování s lidmi. Úsmev ako dar je společnost, která se stará o děti z dětských domovů a zabývá se také rodinami v krizi. I zde jsem se však setkala s násilím v rodinách, které bylo potřeba řešit. Obě tyto praxe mě jen utvrdily v přesvědčení, ţe se s domácím násilím musí bojovat. Je potřeba budovat a zefektivňovat systém pomoci obětem domácího násilí. A to především tam, kde mu není věnována taková pozornost. Opava je město, v kterém je nedostatečně řešena problematika domácího násilí. Proto je cílem mé práce vytvoření projektu k zaloţení neziskové organizace pro pomoc obětem domácího násilí. Jedná se návrh projektu k zřízení neziskové organizace pro oběti domácího násilí, se sídlem v Opavě. Mým přáním a vizí je, ţe díky tomuto projektu a zaloţení neziskové organizace pro oběti domácího násilí, se stane Opavsko bezpečnějším a harmoničtějším místem k ţivotu. Má práce se skládá ze tří celků. V první části předkládám informace o domácím násilí a jeho charakteristikách, které nám blíţe představí tuto problematiku. Druhá část je zaměřena na moţnosti pomoci osobám ohroţeným domácím násilím a to především na materiální, právní, psychologickou pomoc a prevenci. Třetí část mé práce tvoří samotný projekt, který je nazván Níké. Nese název podle řecké bohyně vítězství a jiţ 6

6 samotný název napovídá, ţe úsilím toho projektu je vítězství nad strachem z domácího násilí. V prvních dvou částech vyuţívám z metodických postupů studium odborné literatury. Třetí část je tvořena projektovou metodou. 7

7 1 Domácí násilí a jeho charakteristika V první části mé práce se budu věnovat domácímu násilí jako celku. Pro pochopení problematiky domácího násilí, je třeba si ujasnit, co vše se pod tímto pojmem skrývá. Nejdříve se zaměřím na vymezení termínu domácí násilí. Poté nastíním základní charakteristiku tohoto problému a jeho specifické znaky. Budu se také věnovat osobám, které jsou ohroţeny domácím násilím či jsou samy násilnými osobami. Dále se pokusím popsat mýty fenoménu domácího násilí, které mystifikují naší společnost. 1.1 Domácí násilí Matoušek (2003, s. 56) vymezuje pojem domácí násilí jako násilné chování mezi členy existující (popř. bývalé) rodiny či domácnosti. Je motivováno především vynucováním něčeho nedosaţitelného nebo se můţe jednat o akt odplaty, a to i na někom jiném neţ byl ten, kdo způsobil agresorovi křivdu. Domácí násilí bylo dlouho povaţováno v naší společnosti za tabu. Názory se však pomalu začínají měnit a společnost připouští, ţe i naše společnost a naše rodiny mohou být domácím násilím zasaţeny. Nejedná se pouze o fyzické napadení, ale také o psychické či emocionální násilí, verbální či neverbální výhruţky, vulgární chování apod. Násilí v rodině se můţe vyskytnout ve všech rodinách bez ohledu na socioekonomickou situaci rodiny, geografické, rasové, genderové či věkové charakteristiky účastníků násilí (Ševčík, 2011, s. 21). Násilí v rodinách se netýká pouze rodin, ale všech lidí ţijících v partnerských vztazích v jedné společné domácnosti. Je dobré ujasnit si, co znamená slovo rodina a co vyjadřují partnerské vztahy. Díky tomu si lze lépe uvědomit, ţe domácí násilí se neodvíjí od slova rodina (jak mnozí lidé předpokládají), ale od pojmu doma. Myslím si, ţe rodina hraje důleţitou roli v domácím násilí, tedy především ve vůli opustit násilníka. Pokud se domácí násilí vyskytuje v naší biologické rodině a násilníkem je náš blízký rodinný příslušník, pak je odchod od tyrana sloţitější, protoţe oběť má mnohdy silně emocionální vazby na agresora. Zatím co v domácnosti, tedy v partnerských vztazích, které nemají příbuzenský charakter, je ukončení 8

8 patologického vztahu jednodušší. Ve vztazích, které nemají příbuzenský charakter, se vyskytuje větší netolerance k násilnému chování týratele. Rodina je primárním kontextem lidské zkušenosti od kolébky až po hrob (Ševčík, 20, s. 11). Touto větou se Ševčík snaţí ukázat důleţitost rodiny. Dále pak poukazuje na fakt, ţe v rodině proţíváme většinou velkou část svého ţivota. Radujeme se z rodinných událostí a trápíme se z rodinných problémů. Ovlivňuje nás to dobré, co proţijeme v rodině a i to špatné, co nás v rodinných vztazích potká. Rodina má pro kaţdého z nás nenahraditelný význam (Ševčík, 2011, s. 11). Celá společnost, včetně rodin a domácností, podléhá sociální kontrole, která slouţí k tomu, abychom rozpoznali odchylky v chování od stanovené normy. Domácí násilí je jasné a významné porušení dané normy, která se týká vztahů k blízkým osobám (Atkinson, 2003, s. 526). Definici, která označuje rodinu za deviantní, vyvinul institut vědy o rodině. Rodina ze střední vrstvy se svou strukturou, svým chováním a svými hodnotami slouţí jako ukazatel normality v rodinách (Segalen, 1996, s. 265). Co je to ale normalita? Definovat normalitu je velmi obtíţné. Většina psychologů povaţuje za normální chování jedince či skupiny to, které nese následující znaky. Jedná se o přiměřenost k vnímání reality, schopnost ovládat své chování. Nesmí chybět sebeúcta a akceptace, dále pak schopnost vytvářet citové vazby a různá činorodost (Atkinson, 2003, s. 526). Pochopení modelu normálnosti rodiny přispívá k lepšímu rozeznání deviantního chování rodiny. Toto schéma slouţí jako sociální kontrola rodin v 21. Století. (Segalen, 1996, s. 265). Domácí násilí přináší s sebou velkou stresovou zátěţ pro celou rodinu. Rodinný stres můţeme označit za nespecifický poţadavek na adaptační chování všech rodinných příslušníků. Úroveň stresu v rodinách záleţí na mnoha faktorech. Především jsou jimi závaţnost a intenzita stresová situace. Dále jak rodina tuto zátěţ vnímá a hodnotí. Také záleţí na psychické i fyzické kondici všech členů rodiny. Neméně důleţitý je i širší kontext, tedy co uţ rodina zaţila a jaké jsou aktuální vztahy a city v rodině (Sobotková, 2007, s. 77). Zaţívání násilí ze strany blízké osoby je samo o sobě velmi stresující. Je těţké se vyrovnat se zradou a ztrátou důvěry. Další stresovou zátěţí je samotné řešení domácího 9

9 násilí. Často je jediným moţným východiskem opuštění svého násilného partnera. Pro mnohé lidi je nepředstavitelné, ţe by oběti zaţívali stres při opuštění agresora. Společnosti se zdá, ţe by měli být tito lidé šťastní, ţe se zbavili takové přítěţe. Proţívání oběti můţe být však jiné. Rozchod páru či rozvod manţelů (byť s násilným partnerem) je silně stresující situací a můţe v ţenách i muţích vyvolat hluboký pocit ztráty, který musí překonat (Atkinson, 2003, s. 491). Protoţe je rodina, proţívající si domácí násilí, vystavena velkému stresu, je třeba nabídnout všem členům kvalitní odbornou pomoc. 1.2 Základní rysy domácího násilí Domácí násilí má mnoho forem. Mezi ně patří fyzické násilí, verbální, sociální ekonomické, psychická a sexuální. Některá forma je méně nebezpečná neţ jiná, avšak kaţdá z nich způsobuje psychické problémy ohroţené osobě. Ale jak se pozná, co je domácí násilí a co jsou ještě přijatelné neshody v rodinách či partnerských vztazích? Domácí násilí musí vykazovat určité znaky a formy, které poukazují na závaţnost situace. Jedna facka či hádka mezi partnery ještě neznamená výskyt domácího násilí v jejich domácnosti. Chování, které se můţe zvát domácím násilím, se pokusím nyní popsat v následujících řádcích. Formy násilí Fyzické, tělesné ohroţování je nejzávaţnějším druhem násilí. Oběti si často aţ po fyzickém napadení uvědomí, ţe je jejich situace závaţná. Nejčastějšími projevy fyzického násilí jsou facky, kopání, škrcení, tahání za vlasy, poranění noţem, popáleniny, svazování či jiné fyzické napadení, které ohroţuje zdraví a ţivot jedince (Špaténková, 2011, s. 110). Verbální neboli slovní násilí je závaţné, neboť oběti podtrhává sebevědomí. Ač jeho následky nejsou tak zřejmé zůstávají ohroţené osobě hluboké jizvy na duši. Do této skupiny patří hrozby, výhruţky, poniţování, uraţení, nadávky a jiné verbální útoky (Špaténková, 2011, s. 110). Sociální násilí je nenápadná forma domácího násilí. Jedná se o izolace od okolí, zakazování a znemoţňovaní kontaktu s vnějším světem (včetně rodiny a přátel), 10

10 omezování pohybu po bytě apod. Násilník oběti zakazuje jakýkoliv kontakt s ostatními lidmi, aby si udrţel moc a kontrolu nad submisivní osobou. Proto příbuzní a známí často netuší, ţe jejich blízcí potřebují pomoc (Špaténková, 2011, s. 110). Ekonomické násilí se vyznačuje manipulací s financemi, odmítání dát oběti jakékoliv peníze, bránění výkonu zaměstnání, ničení majetku i osobních věcí poškozeného. Díky nedostatku financí se oběť často vzdává myšlenky opuštění násilného partnera. Bojí se, ţe by bez peněz neměla kam jít a nemohla by uţivit sebe ani své děti. Z tohoto důvodu s agresorem nadále setrvává (Špaténková, 2011, s. 110). Sexuální násilí je závaţná forma domácího násilí. Do této skupiny patří nucení k sexuálnímu styku či k praktikám, se kterými partner nesouhlasí-znásilnění, nucení k prostituci apod. Proţití sexuálního násilí často vede ke ztrátě zájmu o sex a zkreslenému mínění o vlastní sexualitě (Špaténková, 2011, s. 110). Psychické a emocionální násilí je charakterizováno tím, ţe agresor vyvolává v oběti pocity viny. Pouţívá k tomu vyhroţování (sebevraţdou, ublíţením dětem či domácím mazlíčkům). Dalšími praktikami psychického a emocionálního násilí jsou zahanbování, zneuţívání důvěry či ignorování (Špaténková, 2011, s. 110). Znaky domácího násilí Aliance proti domácímu násilí (BKB, nedatováno) popisuje domácí násilí jako souhrn klíčových znaků, které se vţdy opakují a objevují v problémových rodinách. Jedná se o opakování a dlouhodobost, coţ je primárním znakem domácího násilí. Jeden útok jakéhokoliv charakteru ještě neznamená výskyt domácího násilí. Útoky se musí opakovat. Výskyt jednoho útoku můţe však znamenat začátek násilí v rodině. Dále pak eskalace neboli stupňování je dalším znakem násilí. Začíná to nadávkami a uráţkami. Poté přechází násilník k psychickému a následně i k fyzickému či sexuálnímu násilí. Útočník svou míru agrese postupně zvyšuje. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí je dalším ukazatelem této problematiky. V násilném vztahu je vţdy jasně rozpoznatelné, kdo je ohroţená osoba a kdo násilná osoba. Vzájemné napadání, hádky, spory či rvačky nemůţeme povaţovat za domácí násilí, neboť se zde role agresora i oběti pravidelně střídají. V kaţdé rodině se občas vyskytne nedorozumění a proběhne poněkud ostřejší výměna názorů. To však 11

11 neznamená, ţe se jedná o patologii domácího násilí. Teprve aţ jedinec nebude mít moţnost bránit se a bude pod plnou kontrolou agresora, teprve pak můţeme mluvit o domácím násilí. Neveřejnost je také problémem násilí v rodině. Násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi. Toto jednání je vţdy mimo společenskou kontrolu a společnost, či známí nemají často ani potuchy o existenci domácího násilí. Zde hraje zásadní roli sociální izolace. Domácí násilí má své typické charakteristiky, které jsem popisovala výše v textu. Dále bych se chtěla věnovat cyklu domácího násilí, který se taktéţ pravidelně opakuje a je popisován jako začarovaný kruh z kterého není lehké uniknout. Cyklus domácího násilí Domácí násilí se mnohým lidem můţe zdát jako nepředvídatelné. Ve skutečnosti má určitý typický vzorec. Tento vzorec nazýváme cyklem domácího násilí (Walker, 1979, s. 91). Cyklus se skládá ze čtyř fází, které na sebe navazují - fáze napětí, fáze násilí, fáze usmíření, fáze klidu. Stadium napětí se vyznačuje houstnutím atmosféry. Komunikace mezi partnery je špatná, agresor je podráţděný, nespokojený, kritizující. Násilí má podobu spíše pasivní agrese. Ohroţená osoba se cítí nejistá a neklidná. Cítí nebezpečí, a proto se snaţí partnerovi ve všem vyhovět. Dá se říct, ţe je úsluţná aţ submisivní. Trpí pocity viny za to, ţe nezamezila vzniku napětí. Zamezení napětí se ji však nemůţe podařit, coţ agresora ještě více dráţdí a v následující fázi propukne násilí na vyšší úrovni (Walker, 1979, s. 91). Další fáze domácího násilí je fáze násilí. V tomto období jiţ vypukne násilí a teror na plno. Incidenty jiţ nejsou jen na úrovni emocionálního a psychického týrání, ale jedná se jiţ o fyzické útoky. Násilná osoba rozbíjí věci, zastrašuje, snaţí se získat plnou kontrolu nad ohroţenou osobou, tyranizuje a pouţívá fyzické násilí. Dochází k mlácení, kopání, škrcení, poplivání, popálení, svazování i znásilňování. Oběť trpí pocity strachu, úzkosti i zoufalství. Je bezmocná. Tato fáze končí modřinami, zlomeninami, občas i ošetřením v nemocnici. Ve výjimečných případech můţe končit 12

12 i smrtí. Dochází k zhoršování situace, neboť pachatel zjistí, ţe jeho chování nemá závaţné sociální důsledky (Walker, 1979, s. 91). Etapa usmíření je označována i za období líbánek. Násilník si uvědomuje, ţe by oběť mohla chtít vztah s ním ukončit. Agresor nechce však o ohroţenou osobu přijít, nechce nad ní ztratit kontrolu, proto mění svou strategii. Omlouvá se za předchozí nepříjemnosti a slibuje, ţe se změní. Dává najevo lásku, lítost i smutek (nebo to alespoň předstírá). Dárky a neustálá láskyplná pozornost oběť zpravidla přesvědčí o tom, ţe se chce agresor opravdu změnit. Po čase se však ukáţe, ţe to byla chybná domněnka. Násilník se nezmění a hrozba zneuţívání se jen zvyšuje (Walker, 1979, s. 91). Celý cyklus uzavírá stadium klidu, které je charakterizováno relativním poklidem, nečinností. Nedějí se ţádné výrazné incidenty, násilí se ve vztahu nevyskytuje. Ohroţená osoba doufá, ţe týraní se jiţ nikdy nebude opakovat. Nicméně problémy ve vztahu přetrvávají. Atmosféra ve vztahu opět houstne a přerůstá do fáze napětí. Celý cyklus se zpravidla opakuje tak dlouho, dokud není nějakým způsobem přerušen (Walker, 1979, s. 91). Cyklus domácího násilí se můţe jevit jako začarovaný kruh, z kterého není moţné uniknout. Ukrývá v sobě určité zákonitosti, které se neustále opakují. Protoţe se v tomto cyklu vyskytují i stádia, které oběti přinášejí pocity naděje a bezpečí, je mnohdy pro ohroţenou osobu rozpoznat nekonečnost tohoto cyklu a včas z této pasti uniknout. Je nezbytně nutné, aby sociální pracovník pomohl ohroţené osobě z toho kruhu vystoupit a pomoci ji, aby se do něho jiţ zpátky nedostala. 1.3 Osoby ohrožené domácím násilím Osobou ohroţenou domácím násilím se můţe stát prakticky kdokoliv. Můţe to být plačící novorozeně, dvouleté batole, školák, ţena na mateřské dovolené, nemohoucí senior, vysokoškolská studentka či bezúhonný manţel. Některé osoby se však stávají oběťmi násilí v rodině mnohem častěji neţ jiné skupiny (Ševčík, 2011, s.21). Osoby, které mají predispozice k tomu, aby se mohly stát ohroţenými osobami, se pokusím popsat v následujícím textu. 13

13 Děti z nefunkčních rodin jsou ve větším ohroţení výskytu domácího násilí v jejich rodinách. Dále pak jsou ohroţeny děti, jejichţ matka je taktéţ týrána. Rizikové jsou děti vyrůstající s otčímem nebo ty děti, které mají nějaké zdravotní či mentální znevýhodnění (Ševčík, 2011, s. 22). Podle Čaputovej (2000, s. 8) se při definování domácího násilí na dětech musí brát v potaz, ţe se jedná o soubor nepříznivých příznaků, které jsou výsledkem úmyslného ubliţování dětem ze strany jejich nejbliţších. Děti, které jsou ohroţeny domácím násilím, jsou mnohem zranitelnější ve svém vývoji, a proto je třeba věnovat jim velkou pozornost v poskytování následné péče. Partnerské násilí mezi adolescenty je poměrně nová podoba domácího násilí. Jedná se o násilí mezi mladými mileneckými dvojicemi. Podle vědců se tento fenomén stále rozšiřuje. Extrémní případy, kdy 16letý chlapec zabije svou 14letou přítelkyni, burcují experty na domácí násilí. Hlavním rysem partnerského násilí mezi mládeţí je snaha kontrolovat a vlastnit partnera. Násilník nutí svou oběť opustit kamarády i rodiny a nutí ji, aby veškerý čas trávila jen s ním. Násilí mezi mladistvými má stejný průběh i charakter jako domácí násilí mezi dospělými (Bílý kruh bezpečí, 2002, s. 106) Ţeny jsou nejčastějšími osobami ohroţenými domácím násilím. Vysoce rizikové jsou ţeny, které byly týrané jako děti. Dále pak ţeny či dívky, které se brzy vdály (před dovršením zletilosti nebo těsně po ní). Velké riziko hrozí i ţenám, které ţijí s promiskuitním partnerem nebo muţem, který preferuje perverzní sexuální praktiky, dále pak s partnerem závislým na alkoholu, drogách či je gambler. Do moţného ohroţení se dostávají i ţeny, které trpí depresemi, zneuţívají drogy, jsou pasivně agresivní nebo mají sebevraţedné sklony (Ševčík, 2011, s. 22). Muţi jako oběti domácího násilí jsou jen těţce identifikovatelní. Většina ohroţených muţů je neochotna vyhledat pomoc odborníků. Také se násilí na muţích jen velmi těţce prokazuje, neboť ţeny často volí rafinované formy psychického, verbálního a emocionální násilí (Špaténková, 2011, s. 134). Senioři, tedy především křehcí a závislí senioři, jsou také ohroţeni násilím v rodině. Senioři, kteří jiţ nejsou schopni dostatečně dát najevo své potřeby, jsou silně ohroţeni zanedbáváním, nerespektováním důstojnosti, týráním a zneuţíváním ze strany svých dětí, vnuků i jiných blízkých osob (Ševčík, 2011, s. 22). 14

14 Zdravotně postiţené osoby se závaţnými funkčními deficity jsou velkou zátěţí pro svou rodinu, která se o ně musí starat. Členové rodiny bývají často vyčerpání a frustrováni neustálou péčí o zdravotně postiţenou osobu. Tato zátěţ bývá často spouštěčem násilného jednání vůči osobě, o kterou je třeba pečovat (Ševčík, 2011, s. 23). Homosexuální vztahy nejsou vyjmuty z rizika vzniku domácího násilí. Domácí násilí na homosexuálních lidech nepáchají jen jejich partneři či partnerky. Často jsou agresoři jejich rodiče, sourozenci či další příbuzní. Rodinní příslušníci povaţují homosexualitu mnohdy za nemoc či něco zvráceného, a proto trvají na jejich vyléčení. Nechuť podrobit se přání rodiny vede k násilnému chování vůči homosexuálnímu jedinci (Ševčík, 2011, s. 111). Oproti osobám, které se častěji stávají oběťmi domácího násilí, stojí jedinci, kteří mají násilné sklony. Prvky násilnosti nosí v sobě kaţdý z nás. Agresivnost je přirozeným projevem, který lidé vyuţívají v sebeobraně, kdy je třeba uchránit sebe či blízkou osobu před napadením. Někteří lidé však vyuţívají násilí jako vynucovaní prostředek nad slabším jedincem. 1.4 Násilné osoby Násilnými osobami se mohou stát jak muţi, tak i ţeny. Není zcela jasné, proč se někteří lidé chovají násilně a jiní ne, příčiny agresivního chování mohou být různé. Za nejčastější důvody vzniku patologického násilného chování u člověka jsou povaţovány následující příčiny. Pro některé osoby to můţe být ţivotním stylem, naučeným vzorcem chování. Pro jiné zase pouhá reakce na stres, další zase mohou být predisponování specifickou strukturou osobnosti. Mohou zde hrát roli pocity ohroţení či neshody s partnerem. Také alkohol a drogy (Špaténková, 2011, s ). Ať je příčina jakákoliv, násilné osoby se od sebe liší z pohledu genderu. Ţeny jsou často povaţovány za křehké bytosti, které by nikdy nikomu neublíţily. Dokáţou však být násilné a kruté. Mohou figurovat jako agresoři v jakémkoliv druhu domácího násilí. Problematika ţen jako násilných osob není ještě zcela důkladně prozkoumána. Je to hlavně z toho důvodu, ţe muţi se jen neradi přiznávají, ţe jsou svou ţenou týraní. Nejčastěji se udává, ţe ţeny útočí v sebeobraně, coţ je charakteristickým 15

15 rysem ţenského domácího násilí, zatímco u muţů je typické, ţe násilí má tendenci se stupňovat. Také se v literatuře uvádí, ţe zoufalé ţeny mnohdy sklouznou k zoufalému řešení a svého (nejčastěji násilného) partnera zabijí. Pro ţeny je také typické, ţe pouţívají častěji verbální násilí. Sexuální násilí vyvolané ze strany ţen není tak časté (Špaténková, 2011, s ). Muţi se domácího násilí dopouštějí mnohem častěji neţ ţeny. Odborníci naznačují, ţe je to dáno výchovou v násilné domácnosti, také vrozenou ţárlivostí a majetnictvím. Příčinou můţe být i lpění na rozdělení tradičních genderových rolí. Muţi také mohou oplývat násilnickými sklony, mohou vykazovat problematické sexuální chování a mívají dvojí tvář. Muţi jako prostředek agrese pouţívají nejčastěji fyzické násilí. Druhým nejčastějším znakem u muţů je sexuálního násilí. Vyhroţování zabitím, sebevraţdou či ublíţením dětem povaţují násilní muţi za efektivní metodu, jak přinutit ţenu, aby dělala to, co oni chtějí (Špaténková, 2011, s ). První výzkum, který mapoval názory a zkušenosti s domácím násilím u veřejnosti se uskutečnil aţ v roce Toto šetření bylo provedeno jako součást širší analýzy, která se jmenovala Bezpečnostní rizika Týkala se bezpečnostní situace, kriminality a násilí. Výsledky výzkumu shrnula Vymětalová (2001). Šetření zkoumalo zkušenosti s domácím násilí prostřednictvím výčtu násilného jednání od facky aţ po škrcení. Ostatní formy domácího násilí jako je verbální, sociální či ekonomické, bylo zahrnuto pod poloţkou jiné formy násilí. Výsledky šetření ukazují, ţe alespoň jednu z forem domácího násilí ve svém ţivotě zaţilo 35 % ţen a 29 % muţů. Fyzické napadení ze strany partnera či partnerky udalo 13 % ţen a 5 % muţů. Z výzkumu také vyplynulo, ţe ţeny a muţi rozdílně vnímají násilnost určitého chování a rozdílně hodnotí vlastní zkušenosti s pácháním násilí. Genderové rozdíly v percepci domácího násilí se liší u ţen i muţů, jak z hlediska lehkých forem násilí, tak i těch závaţnějších. Například facku povaţuje 49 % ţen za násilné jednání a u muţů to je pouhých 40 %. Vynucení sexuálního styku nepovaţuje za hrubou formu napadení jen 3% ţen a 5% muţů. 8 % muţů také uvedlo, ţe zda je vynucení sexuálního styku násilím, záleţí na okolnostech dané situace. Překvapivé poznatky se objevily ve vztahu ke zkoumání psychického násilí, kdy 80 % ţen vnímá psychické násilí jako nebezpečné oproti 69 % muţů, kteří nepřikládají psychickému týraní takový význam. Empirické 16

16 šetření na toto téma poukázalo na skutečnost, ţe muţi mají větší míru tolerantnosti vůči násilí v rodinách (Vymětalová, 2001, s. 108). 1.5 Mýty o domácím násilí V naší společnosti existuje mnoho pověr a mýtů, které se týkají domácího násilí. Společnost těmto mýtům mnohdy věří, a proto je účinná pomoc obětem domácího násilí poměrně mladou záleţitostí. V následujících řádcích se chci věnovat aspektům, které mystifikují naší společnost. V povědomí veřejnosti je rozšířena spousta mýtů týkajících se domácího násilí. Výsledky statistického šetření však ukazují, ţe domácí násilí prostupuje celou společností. Není tedy pravda, ţe domácí násilí se týká pouze marginální vrstvy obyvatelstva, ani malého počtu rodin. Příčinou nebývá vţdy nutně alkohol či drogy a uţ vůbec ne provokace ze strany oběti. (Voňková, Spoustová, 2008, s. 25) Tento fakt nám tedy dokazuje, ţe domácí násilí není jen záleţitostí problémových rodin, jak se mnoho lidí domnívá. Tento dojem vzniká u společnosti převáţně proto, ţe oběti domácího násilí se obávají zveřejnění, které by pro ně mohlo mít závaţné důsledky. Například obava, ţe utrpí pověst rodiny, také strach, ţe muţ přijde o zaměstnání, u cizinek převládá strach ze ztráty povolení k pobytu apod. Musím však podotknout, ţe násilí v rodině můţe postihnout kaţdou ţenu nezávisle na příslušnosti k sociální vrstvě, kultuře, náboţenskému vyznání či věku. Nejedná se tedy pouze o problémové rodiny. (Sopková, 1998, s. 125) Dalším mýtem v naší společnosti je přesvědčení, ţe ti dva se jen hádají. Mnozí lidé, kteří tuší problém domácího násilí u blízkých lidí, si často sami sobě namlouvají, ţe se neděje nic váţného. Avšak mezi obyčejnou hádkou a násilím existuje značný rozdíl. Při hádce se řeší konflikt osob, které mají přiměřeně stejné síly. V případě nerovnosti síly hrozí nebezpečí, ţe silnější strana převezme moc a kontrolu nad slabším jedincem a začne této výhody zneuţívat. Tím se mění hádky na násilí. (Sopková, 1998, s. 125) Dalším nesprávným názorem je, ţe násilí v rodinách je soukromou záleţitostí rodin a stát by se do toho neměl míchat. Násilí a násilné činy jsou však trestnými činy a to bez ohledu na to, zda se odehrávají v soukromí či na veřejnosti. Z toho vyplívá, 17

17 ţe stát má určité povinnosti vůči svým občanům a musí se snaţit zamezit násilí a pomoci obětem i v rodinách. (Sopková, 1998, s. 125) Častým mýtem je také představa, ţe ţeny násilníka provokují či snad si týraní z nějakého důvodu zaslouţí. Tím se násilník snaţí oprostit od své viny a vinu přenáší na svou oběť. Také se trvdí, ţe ţeny si samy vybírají partnery, kteří jim ubliţují. To není zcela správné tvrzení, neboť na začátku vztahu se muţi chovají galantně a ochranářsky. Aţ po čase spoluţití se mohou projevit násilné sklony partnera. Také neplatí tvrzení, ţe si ţena po opuštění násilníka najde opět a jedině násilného partnera. (Sopková, 1998, s. 125) Ohroţené osoby neopuštění své násilné partnery z důvodu, aby si zachovaly určité výhody, ale proto, ţe jim v tom brání strach o sebe, děti í blízké. Jeden z největších mýtů je, ţe se ţeně násilí líbí, potřebuje ho, a proto neodchází. Skutečné příčiny jsou však jiné. Ţeny (oběti) se cítí být zahanbeny touto situací, mají strach o sebe i své blízké, mají strach z ostudy, samoty. Bojí se, ţe je společnost vyloučí. Také mají pocity selhání. (Voňková, Spoustová, 2008, s. 25) Za základní příčiny domácího násilí je povaţován také alkoholismus či skutečnost, ţe si násilník v dětství proţil násilí sám na sobě. Také násilní partneři tvrdí, ţe svou partnerku týrají jen proto, ţe neumí jinak vyjádřit své city k ní. Je pravda, ţe tyto dispozice jsou velkým předpokladem ke vzniku domácího násilí. Není však prokázána zákonitost mezi těmi to souvislosti. Mnohdy tyto faktory násilníci uţívají jen jako výmluvu, aby se ospravedlnili. (Sopková, 1998, s. 125) V naší společnosti je stále ţivý mýtus o předurčenosti k roli oběti. Znamená to, ţe mnoho lidí se domnívá, ţe jen slabé a bojácné ţeny se stávají oběťmi domácího násilí. Také převládá názor, ţe si zato ţena můţe sama, protoţe se nedokáţe vzepřít týrateli ze své vlastní hlouposti či slabosti. Mnozí spoluobčané věří, ţe se domácí násilí v slušných rodinách neděje a ţe jsou týrané pouze děti. Mnozí si stále neuvědomují, ţe domácí násilí se týká všech věkových vrstev bez ohledu na pohlaví (Pastor, 2007, s. 177). Mýty o domácím násilí jsou stále v podvědomí společnosti a mnohdy jsou pokládány za pravdivé. Pověry o domácím násilí stále mystifikují naší společnost a tím komplikují zprostředkování pomoci obětem. Proto je nutné se věnovat osvětě domácího 18

18 násilí, uvést společnost do skutečnosti a vytvářet preventivní programy, které pomohou v boji proti domácímu násilí. 19

19 2 Nabídka pomoci osobám ohroženým domácím násilím V předchozí části jsme si vyjasnili, co vše obsahuje pojem domácí násilí. Zjistili jsme, ţe domácí násilí můţe potkat kaţdého člověka bez rozdílů. Také jsme se dočetli, ţe tento sociální problém je velmi závaţný a není v jedincových silách, aby tento problém dokázal vyřešit sám bez pomoci. Proto se druhá část mé práce bude zabývat způsobem pomoci obětem domácího násilí. 2.1 Způsoby pomoci osobám ohroženým domácím násilím Situace osob, které jsou ohroţené domácím násilím, je skutečně obtíţná. Pro mnohé z nás je realita domácího násilí naprosto nepředstavitelné a mnohdy předčí i naše nejtemnější fantazie. Oběti domácího násilí mají téměř nulovou šanci, ţe tento problém vyřeší pouze vlastními silami. Potřebují z pravidla odbornou pomoc. Především se jedná o materiální pomoc, psychickou podporu a právní pomoc. (Ševčík, 2011, s. 131) Materiální pomoc Mnohé oběti domácího násilí odcházejí od svých násilných partnerů zcela bez prostředků. Proto jsou odkázáni na materiální pomoc intervenčních center. Materiální pomoc se poskytuje na zajištění bezpečného bydlení a finančních prostředků nutných k výţivě i zabezpečení péče o dítě. (Ševčík, 2011, s. 131) Právní pomoc Právní pomoc je nezbytnou součástí péče o osoby ohroţené domácím násilím. Jedná se o ochranu osoby ohroţené domácím násilím v jejím přirozeném prostředí, tedy ve společné domácností, kterou obývá společně s násilnou osobou. Česká Republika právně upravuje ochranu osob ohroţených domácím násilím v zákoně č. 135/2006, který vešel v platnost dne Přijetím tohoto zákona se řadí Česká republika k evropským státům, které mají komplexně právně upravenou ochranu ohroţených osob před domácím násilím. (Dohnalová, 2011, s. 132) 20

20 Nesmírně důleţitým krokem k zabezpečení ochrany před domácím násilím bylo zavedení institutu vykázání. Vykázání provádí policie ČR, která je oprávněna podle zákona č. 273/ 2008 Sb., o Policii České Republiky, po vyhodnocení situace tento institut pouţít. Vykázání se provádí většinou v případech, kdy se útoky na ohroţenou osobu opakují, pokud došlo k váţnému útoku na zdraví či ţivot oběti, došlo li k zvlášť závaţnému útoku na lidskou důstojnost nebo svobodu. V těchto případech je policista oprávněn vykázat násilnou osobu z bytu či domu a z bezprostředního okolí společného obydlí. Vykázání trvá většinou po dobu 10 dnů, během kterých má oběť moţnost promyslet si, jak bude postupovat dál. (Dohnalová, 2011, s. 133) Dalšími právními kroky k dosaţení bezpečnosti jsou především podání ţádosti o předběţné opatření, podání trestného oznámení na násilnou osobu z důvodu týrání osoby ţijící ve společné domácnosti či nebezpečné pronásledování a obtěţování. (Dohnalová, 2011, s ) Předběţné opatření je předběţné opatření nařízené soudem podle 76b zákona č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád. Jeho posláním je zajištění personální ochrana obětí a teritoriální ochrana obydlí, kde docházelo k incidentům domácího násilí. Pokud se násilná osoba dopustí některého z trestných činů vymezených v zákoně č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, pak je zahájeno řízení vyšetřování trestného činu. Nejčastějšími trestnými činy v domácím násilí jsou ublíţení na zdraví, těţké ublíţení na zdraví, omezování svobody, vydírání a znásilnění, také nebezpečné pronásledování či obtěţování. (Dohnalová, 2011, s ) Psychická podpora Psychická podpora je zde zastoupena převáţně ve formě poradenství, doprovázení, zvyšování kompetencí oběti a navrácení sebedůvěry. (Ševčík, 2011, s. 131) Mnohé osoby ohroţené domácím násilím přicházejí do intervenčních center silně rozrušené, proţívajíce krizi. V této chvíli by jako první pomoc měla nastoupit krizová intervence. 21

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci. SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.cz Obsah 1. Anti-mobbingové aktivity a důvody této činnosti 2. Mobbing

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Příloha č. 1 Seznam intervenčních center

Příloha č. 1 Seznam intervenčních center Příloha č. 1 Seznam intervenčních center Příloha č. 2 - Základní přehled NNO ACORUS o. s. pomoc osobám ohroţeným www.acorus.cz domácím násilím, nonstop tel. č.: 283 892 772 telefonní linka poradna pro

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více