Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/7908/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starostky města, 13:45 h. Přítomni: 7 - Mgr. Zdeněk Baborák, RNDr. Lukáš Boháč, Mgr. Monika Dušková, Mgr. Pavel Dvořáček, Stanislav Popelář, Mgr. Stanislava Švarcová, Ing. Ladislav Verner (14:05 h) Omluveni: 0 Ohlášené návštěvy: JUDr. Milan Slezák, Michaela Vídeňská, Ing. Petra Brejšová Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: oddělení investic odboru investic a oddělení odboru investic a finanční odbor oddělení právní a přestupků oddělení školství a kultury kancelář starosty a tajemníka Zpráva starostky a místostarosty Kontrola úkolů Diskuse radních Závěr Program jednání byl schválen. nepř: 1 (Verner)

2 Hlavní část jednání 62_ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU INVESTIC A MAJETKU _62_01_Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Do místnosti byl přizván pan Slezák ve 14:00 h. Pan tajemník se dotázal, z čeho vznikl takto vysoký zisk. Pan Slezák odpověděl, že za topné hospodářství, a upozornil, že pro letošní krátkou a mírnou zimu bude tento zisk nižší. Pan Slezák opustil místnost v 14:07 h. 106/2014 Rada města Lanškroun jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti podle ust. 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění: se seznámila se Zprávou o výsledku hospodaření společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: za rok 2013, schválila výsledky hospodaření společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: za rok 2013 dle přílohy, schválila účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: za rok 2013 schválila rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši ,22,-- Kč následujícím způsobem o částku ,-- Kč na tvorbu zákonného rezervního fondu, o částku ,22,-- Kč na převod do nerozděleného zisku minulých let, schválila rozpočet společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: na rok 2013 dle přílohy. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 7911/2014 ze dne ) _62_01_01_Zpráva o výsledku hospodaření, příloha k účetní závěrce, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, rozpočet nákladů a výnosů _62_02 - Oprava střechy objektu zámku čp. 1 v Lanškrouně výběr zhotovitele Pan Dvořáček se dotázal na princip výběru zhotovitele. Pan tajemník mu poskytl potřebné informace.

3 107/2014 Rada města Lanškroun rozhodla v souladu s ustanovením článku 5.4. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce Oprava střechy zámku čp. 1 v Lanškrouně podanou uchazečem: BROMACH spol. s r. o., Vinohradská 2029/124, Praha 3, PSČ , IČO: Veřejná zakázka byla zadána podle Pokynu pro zadávání zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun čj. MULA 4625/2014 schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 63/2014 ze dne Termín realizace do: (zaslání rozhodnutí o výběru přihlášeným uchazečům) Marie Heinrichová, referentka památkové péče (zpráva čj. MULA 7992/2014 ze dne ). 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU _61_01_Zápis č. 1 z jednání dražební komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 1 z jednání dražební komise ze dne (zpráva čj. MULA 7012/2014 ze dne ) _61_02_Žádost o přestěhování 108/2014 Rada města Lanškroun projednala čj. MULA 5739/2014 ze dne o přestěhování do většího bytu, rozhodla byt č. 4 v domě čp. 747, Palackého ul., Lanškroun žadatelce nepronajmout a odkázala ji na účast v dražbě práva uzavřít nájemní smlouvu na volné městské byty. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7571/2014 ze dne ) _61_02_01 Žádost, vyjádření Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o _61_03 Solná jeskyně zřízení předzahrádky Pan tajemník doplnil, že tento bod souvisí s tržním řádem, který by byl nutný při schválení usnesení změnit. 109/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 3076/2014 ze dne o povolení umístění venkovní zahrádky u domu čp. 62 v ulici Strážní a souhlasila s umístěním

4 venkovní zahrádky na pozemku v města ppč v k. ú. Lanškroun s tím, že o záboru veřejného prostranství bude dále rozhodovat příslušný správce poplatku v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2010 ze dne o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7616/2014 ze dne ) _61_03_01 Žádost, foto, mapa 10_ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD _10_01 Změna tržního řádu 110/2014 Rada města Lanškroun vydala nařízení města Lanškroun č. 2/2014, kterým se mění nařízení města č. 2/2011 Tržní řád. Termín realizace: (zveřejnění nařízení) (zpráva čj. MULA 7963/2014 ze dne ) _10_01_01_Nařízení rady Tržní řád Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU 2. (není-li uvedeno jinak, předkládá paní Vídeňská) _61_04 Zřízení služebnosti inženýrských sítí - VAK Jablonné nad Orlicí vodovod a kanalizace Pan tajemník doplnil, že návrh usnesení je negativní, jelikož by si tuto záležitost měl vyjednat přímo majitel pozemku se společností VAK Jablonné nad Orlicí a nezatěžovat tedy pozemek služebností již teď.

5 111/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Vlastislava Vyhnálka, předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 6480/2014 ze dne ) o zřízení služebnosti v ulici Husova a rozhodla služebnost inženýrských sítí (kanalizace a vodovodu) ve prospěch výše uvedené společnosti na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 2137/7, ppč. 3776/10 a ppč. 3675/36 vše v k. ú. Lanškroun nezřídit. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7622/2014 ze dne ). B) Rada města Lanškroun projednala žádost Vlastislava Vyhnálka, předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 6480/2014 ze dne ) o zřízení služebnosti v ulici Husova a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrských sítí (kanalizace a vodovodu) ve prospěch výše uvedené společnosti na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 2137/7, ppč. 3776/10 a ppč. 3675/36 vše v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7622/2014 ze dne ) _61_04_01 Žádost, situace, mapa _61_05 Prodej pozemku za areálem čistírny odpadních vod 112/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 6236/2014 ze dne o prodej části pozemku za areálem čistírny odpadních vod a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat část pozemku ppč o výměře cca 320 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7682/2014 ze dne ).

6 140317_61_05_01 Žádost, foto, zákres, mapa _61_06 Zřízení služebnosti inženýrské sítě - metropolitní síť v lokalitě ulice Nádražní OMEGA tech s r.o. 113/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti OMEGA tech s. r. o., Nádražní 85, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 7752/2014 ze dne ) o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města v ulici Nádražní a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch výše uvedené společnosti na pozemcích v města ppč. 3669/3, ppč. 3669/42 a ppč vše v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7720/2014 ze dne ) _61_06 Žádost, situace, tabulka (výměra služebností) příloha GP _61_07 Dražba domu čp. 79 v ulici Dukelských hrdinů Paní Vídeňská informovala přítomné, že o tento dům je vcelku velký zájem. Ona sama ví minimálně o dvou vážných zájemcích. 114/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s podnětem odboru investic a ohledně prodeje domu čp. 79 v ulici Dukelských hrdinů v Lanškrouně a stanovila termín dražby práva uzavřít kupní smlouvu na pozemky stpč. 665 a stpč o celkové výměře 598 m 2, jejichž součástí je dům čp. 79, Žichlínské Předměstí, ulice Dukelských hrdinů, Lanškroun a budova bez čp/če vše v k. ú. Lanškroun na s tím, že prezenční listina účastníků bude uzavřena dne Rada města uložila dražební komisi zajistit provedení dražby. Termín realizace do: (zveřejnění dražby) Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7831/2014 ze dne ) _61_07_01 Fotografie, mapa

7 140317_61_08 Prodej domu čp. 15 v ulici T. G. Masaryka obálková soutěž 115/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí Martiny Vybíralové, jednatelky společnosti J+M NEMOVITOST s. r. o., Třebařov 256, IČO: (čj. MULA 7454/2014 ze dne o koupi domu čp. 15 v ulici T. G. Masaryka v Lanškrouně a stanovila lhůtu na doručení obálek označených heslem Soutěž - dům čp. 15 v ulici T. G. Masaryka v Lanškrouně za účelem podání cenové nabídky koupit pozemek stpč. 445 o výměře 430 m 2, jehož součástí je dům čp. 15, Ostrovské Předměstí, Lanškroun, ulice T. G. Masaryka v k. ú. Lanškroun do Rada města pověřila dražební komisi provedením soutěže a uložila oddělení odboru investic a zveřejnit úmysl města prodat výše uvedený pozemek obálkovou metodou s termínem otevírání obálek dne a seznámit zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek a s dokumentem Pravidla prodeje nemovitostí z vlastnictví města. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7887/2014 ze dne ) _61_08_01 Žádost, mapa _61_09_Zápis č. 4 z jednání majetkové komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 4 z jednání majetkové komise ze dne (zpráva čj. MULA 7043/2014 ze dne ) _61_10 Opětovná nabídka Autodružstva Lanškroun na prodej areálu v ulici Dobrovského Paní starostka sdělila přítomným, že jednatelé společnosti snížili částku o 100 tisíc. Paní Vídeňská doplnila, že za šest měsíců snížili cenu celkem o 300 tisíc. Paní starostka sdělila, že jednatelé společnosti konstatovali, že požadovanou částku již nesníží a budou jednat s dalším zájemcem o pozemek. Paní Vídeňská doplnila, že toto místo bylo určeno jako parkoviště v územním i strategickém plánu města. Proběhla rozsáhlá diskuze, při které se členové rady dohodli, že by o této koupi mělo rozhodnout zastupitelstvo města s tím, že by pro členy zastupitelstva měl být vypracován návrh nebo skica od městského architekta. Úkol pro odbor dopravy a silničního hospodářství: prověřit možnost realizace parkovacích míst v této lokalitě

8 (dopravní napojení apod.). Další úkol vznikl pro odbor investic a, a to vypracovat přibližný odhad nákladů na demolici nemovitostí a nákladů na vybudování parkovacích míst nebo parkovacího domu. A) Rada města Lanškroun projednala opětovnou nabídku Autodružstva Lanškroun, Dobrovského 233, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 5862/2013 ze dne ) k odkoupení areálu Autodružstva v ulici Dobrovského v Lanškrouně a doporučila zastupitelstvu města Pozemek stpč. 713 o výměře 337 m 2 Pozemek stpč. 715/1 o výměře 1030 m 2, jehož součástí je budova čp. 233 rodinný dům, Žichlínské Předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun Pozemek stpč o výměře 37 m 2, jehož součástí je stavba bez čp./če jiná stavba Pozemek ppč. 70 o výměře 1163 m 2 a pozemek ppč. 71/1 o výměře 138 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za nabídnutou cenu Kč ,- do vlastnictví města nenabývat. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 7986/2014 ze dne ). proti: 7 116/2014 Rada města Lanškroun projednala nabídku Autodružstva Lanškroun, Dobrovského 233, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 34680/2013 ze dne ), k odkoupení areálu Autodružstva v ulici Dobrovského v Lanškrouně a doporučila zastupitelstvu města Pozemek stpč. 713 o výměře 337 m 2 Pozemek stpč. 715/1 o výměře 1030 m 2, jehož součástí je budova čp. 233 rodinný dům, Žichlínské Předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun Pozemek stpč o výměře 37 m 2, jehož součástí je stavba bez čp./če jiná stavba Pozemek ppč. 70 o výměře 1163 m 2 a pozemek ppč. 71/1 o výměře 138 m 2 vše v k. ú. Lanškroun úplatně nabýt do vlastnictví města za cenu Kč ,-. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a

9 (zpráva čj. MULA 7986/2014 ze dne ) _61_10_01 Nabídka ADL, návrh Kokeše, ÚP, foto, mapa _61_11_Pronájem pozemku za řadovými garážemi 117/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 2638/2014 ze dne o souhlas s oplocením části pozemku v Lanškrouně, rozhodla pronajmout část pozemku ppč. 1920/24 o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Lanškroun na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši Kč 200,- a rozhodla udělit souhlas s vybudováním lehkého oplocení bez podezdívky na náklady nájemců. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 8023/2014 ze dne ). 118/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru investic a ohledně ukončení smlouvy o bezplatném užívání pozemku a rozhodla ukončit smlouvu č. 828 o bezplatném užívání pozemku uzavřenou dne na užívání části pozemku ppč. 1920/24 o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Lanškroun dohodou ke dni Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 8023/2014 ze dne ) _61_11_01 Žádost, smlouva o bezplatném užívání, mapa _61_12 Zřízení služebnosti inženýrské sítě OMEGA tech kabelová televize v lokalitě ulice Slovenská, Českých bratří 119/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti OMEGA tech s. r. o., Nádražní 85, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 6925/2014 ze dne ) o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města

10 v lokalitě ulice Slovenská a Českých bratří, souhlasila s umístěním kabelového vedení do pozemků ppč. 3071/2, ppč. 3850/4, ppč. 3850/5, ppč. 3081/239, ppč. 3081/102, ppč. 3849/1, ppč. 3081/91, ppč. 3081/124, ppč. 3081/1, ppč. 3081/113, ppč. 3081/101, ppč. 3081/6, ppč. 3081/233, ppč. 3081/234, ppč. 3081/235, ppč. 3081/236, ppč. 3081/162, ppč. 3103/2, ppč. 3103/7, ppč. 3081/193, ppč. 3081/166, ppč. 3081/211 vše v k. ú. Lanškroun, rozhodla o zřízení služebnosti ve prospěch výše uvedené společnosti a schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 8090/2014 ze dne ) _61_12_01 Žádost, smlouva, situace _61_20 Areál Společenského domu Návrh usnesení č. 1: - prodloužení nájmu restaurace a sálu Společenského domu Pan Verner upozornil na to, že podle jeho názoru není měsíční výpovědní lhůta seriózní. Proběhla rozsáhlá diskuze o délce výpovědní lhůty. Podle názoru pana Dvořáčka je takto určená délka výpovědní lhůty pro město výhodná. Paní starostka si uvědomuje možné problémy s 30ti denní výpovědní lhůtou a je ochotna nechat ji zvýšit na tři měsíce. Paní starostka se tedy dotázala přítomných, zda podává někdo protinávrh na výpovědní lhůtu 3 měsíce. Nikdo tak neučinil. Paní starostka upozornila členy rady města, že současný nájemce Společenského domu upřednostňuje koupi nemovitosti před prodloužením nájmu. Přítomní dlouze debatovali o možnosti prodeje Společenského domu a dohodli se, že před nabídkou k prodeji by měla být vytvořena anketa, ve které by občané města Lanškroun rozhodli, jak naložit se současným Společenským domem. 120/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí Tomáše Lepina, Lukavice 322, Letohrad, IČO: (čj. MULA 6672/2014 ze dne ) o pokračování nájemního vztahu a provozování restaurace a sálu Společenského domu i po uplynutí nájemní doby na níž byla stávající smlouva uzavřena a uložila odboru investic a zveřejnit úmysl města pronajmout od na dobu neurčitou nebytové prostory v přízemí a suterénu objektu čp. 335, Nádražní ul., Lanškroun s tím, že v novém nájemním vztahu bude zohledněna 30-ti denní výpovědní lhůta a měsíční nájemné ve výši Kč s připočtením DPH. Termín realizace:

11 Jiří Švarc, referent oddělení OIM (zpráva čj. MULA 7186/2014 ze dne ). zdrž: 1 (Verner) Návrh usnesení č. 2: - prodloužení výpůjčky nájmu salonků ve II. NP restaurace 121/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: (č. MULA 7590/2014 ze dne ) o prodloužení výpůjčky nebytových prostor ve II. NP objektu čp. 335, Nádražní ul., Lanškroun, rozhodla o změně doby uvedené výpůjčky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní a uložila oddělení právnímu a přestupků vypracovat v tomto smyslu novou smlouvu o výpůjčce. Termín realizace: Jiří Švarc, referent oddělení OIM (zpráva čj. MULA 7186/2014 ze dne ). Návrh usnesení č. 3: - žádosti o koupi areálu Společenského domu 122/2014 Rada města Lanškroun se seznámila se žádostmi Reného Skaly, jednatele společnosti SKALA INVEST GROUP s. r. o., Na Zámecké 11, Praha 4 - Nusle, IČO: (čj. MULA 18608/2011 ze dne ) a Tomáše Lepina, Lukavice 322, Letohrad, IČO: (čj. MULA 6672/2014 ze dne ) o koupi areálu Společenského domu, tj. domu s čp. 335, Nádražní ulice, Lanškroun na pozemku stpč. 868, objektu občanské vybavenosti na pozemku stpč. 3095, průmyslového objektu na pozemku stpč a pozemků stpč. 868, stpč. 3095, stpč. 2226, ppč. 1839/1, 1839/3, ppč. 1839/4, ppč. 1839/5, ppč. 1839/6 a ppč. 1839/7 o celkové výměře m 2, vše v k. ú. Lanškroun a rozhodla obě žádosti projednat po obdržení výsledků ankety, ve které se k budoucnosti areálu Společenského domu vyjádří občané města. Termín realizace: Jiří Švarc, referent oddělení OIM (zpráva čj. MULA 7186/2014 ze dne ). Návrh usnesení č. 4: - demolice dřevostavby v areálu Společenského domu

12 123/2014 Rada města se seznámila se zprávou oddělení odboru investic a o stavu dřevostavby bez čp/če na pozemku stpč v areálu Společenského domu a doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o demolici uvedeného objektu. Termín realizace: Jiří Švarc, referent oddělení OIM (zpráva čj. MULA 7186/2014 ze dne ) _61_20_01 dopis p. Lepina (čj. MULA 6672/2014 ze dne ), vyjádření Kulturního centra Lanškroun, dopis p. Skaly (čj. MULA 18608/2011 ze dne ), fotografie dřevostavby _61_21 Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. - oprava bytu č. 4 v domě čp. 747, Palackého ul., Lanškroun Paní Vídeňská dodala, že tento byt je momentálně prázdný, poté půjde do dražby na právo uzavřít nájemní smlouvu. 124/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne schválila záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: provést kompletní opravu vybydleného bytu č. 4 o velikosti v domě čp. 747 Palackého ulice, Lanškroun (nová elektroinstalace, rozvody teplé a studené vody včetně odpadů, nové ústřední topení, kompletní oprava WC a koupelny včetně výměny zařizovacích předmětů a obkladů, kompletní výmalba, oprava podlah, výměna všech dveří, výměna kuchyňské linky a sporáku včetně odsavače par, příslušné revizní zprávy elektro, plyn, spalinové cesty) a stanovila částku ,- Kč bez DPH jako finanční limit pro použití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 7869/2014 ze dne ). pro: 5 nepř: 2 (Dvořáček, Popelář)

13 140317_61_22 Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. - schválení roční odměny jednateli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. za rok 2013 a stanovení motivačních kritérií pro rok 2014 Pan místostarosta, jako předkladatel tohoto bodu, doplnil potřebné informace. Paní Dušková s výší odměny souhlasí a nezpochybňuje ji, ale navrhla do budoucna změnit motivační kritéria i příspěvkových organizací. Návrh usnesení č. 1: - odměna jednateli 125/2014 Rada města Lanškroun jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti podle ust. 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů projednala návrh pro vyplacení odměny na základě splnění motivačních kritérií pro rok 2013 a schválila vyplacení roční odměny jednateli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: za rok dle přílohy. Termín realizace do: Mgr. Zdeněk Baborák, místostarosta (zpráva čj. MULA 8029/2014 ze dne ). Návrh usnesení č. 2 - schválení motivačních kritérií pro rok /2014 Rada města Lanškroun jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti podle ust. 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila motivační kritéria pro odměňování jednatele společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., se sídlem Lanškroun, Dobrovského 43, IČO: , pro rok 2014 dle důvodové zprávy. Termín realizace do: Mgr. Zdeněk Baborák, místostarosta (zpráva čj. MULA 8029/2014 ze dne ) _61_22_01 Tabulka: Splněná motivační kriteria 5 1 _ F I N A N Č N Í O D B O R _51_01_Hospodářská činnost města Lanškroun za rok 2013 Bez návrhu usnesení byly Radě města Lanškroun předloženy výsledky hospodářské činnosti města Lanškroun za rok Schválení výsledků hospodářské činnosti je součástí schválení

14 roční účetní závěrky za rok 2013 bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města (zpráva čj. MULA 8201/2014 ze dne ) _51_01_01_Výsledky hospodářské činnosti města Lanškroun za rok _51_01_02_Výsledky hospodářské činnosti správa bytového a nebytového fondu, porovnání se schváleným rozpočtem _51_01_03_ Komentář k hospodářské činnosti v oblasti správy bytových a nebytových prostor zpracovaný JUDr. Slezákem _51_02_Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014 v oblasti správy bytového a nebytového fondu 127/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočet hospodářské činnosti v oblasti správy bytového a nebytového fondu města Lanškroun na rok 2014 dle přílohy. Termín realizace: (zpráva čj. MULA 8201/2014 ze dne ). JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o _51_01_02_Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014 v oblasti správy bytového a nebytového fondu. 0 7 _ O D D Ě L E N Í P R Á V N Í A P Ř E S T U P K Ů _07_01 Úplné znění zakladatelských listin společností Technické služby Lanškroun, s. r. o. a Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. 128/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět oddělení právního a přestupků, týkající se povinnosti uvedení zakladatelských listin společností Technické služby Lanškroun, s. r. o. a Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. do souladu se zákonem o obchodních korporacích a možností podřízení se společností tomuto zákonu jako celku a doporučila zastupitelstvu města schválit nové úplné znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., IČO: , se sídlem Nádražní 822, Lanškroun ve znění dle přílohy, kterou bude stávající zakladatelská listina nahrazena a

15 nové úplné znění zakladatelské listiny společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., IČO , se sídlem Dobrovského 43, Lanškroun ve znění dle přílohy, kterou bude stávající zakladatelská listina nahrazena a dále doporučila podřídit společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. Termín realizace do: příštího jednání zastupitelstva Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (140317_07_01 zpráva čj. MULA 8089/2014 ze dne ) _07_01_01 Úplné znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o _07_01_02 Úplné znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o _07_01_03 Původní znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o _07_01_04 Původní znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o _07_02 Smlouvy o výkonu funkce jednatelů společností Technické služby Lanškroun, s. r. o. a Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. Paní starostka požádala o konzultaci v bodě 7, odměna za výkon funkce jednatele společnosti, a doporučila zvednout výši odměny, jelikož jednatelé společností nesou vysokou odpovědnost za správu. Proběhla rozsáhlá diskuze o výši odměny jednatelů obou společností. 129/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět oddělení právního a přestupků, týkající se povinnosti uvedení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. do souladu se zákonem o obchodních korporacích a schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., IČO , se sídlem Nádražní 822, Lanškroun ve znění dle přílohy, kterou bude stávající smlouva o výkonu funkce jednatele nahrazena. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (140317_07_02 zpráva čj. MULA 8093/2014 ze dne ).

16 130/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět oddělení právního a přestupků, týkající se povinnosti uvedení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. do souladu se zákonem o obchodních korporacích a schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o., IČO: , se sídlem Dobrovského 43, Lanškroun ve znění dle přílohy, kterou bude stávající smlouva o výkonu funkce jednatele nahrazena. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (140317_07_02 zpráva čj. MULA 8093/2014 ze dne ) _07_02_01 Smlouva o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o _07_02_02 Smlouva o výkonu funkce obchodní společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o _07_02_03 Původní smlouva o výkonu funkce obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o _07_02_04 Původní smlouva o výkonu funkce obchodní společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. 0 5 _ O D D Ě L E N Í Š K O L S T V Í A K U L T U R Y _05_01_konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Pan Verner se dotázal, kdo bude jmenovat konkurzní komisi. Paní starostka odpověděla, že zřizovatel, tedy město Lanškroun. Pan Dvořáček doplnil, že složení komise je dáno zákonem. Pan Baborák také doplnil, že konkurzní komise pouze doporučuje, rada rozhodne o obsazení pracovního místa. 131/2014 Rada města Lanškroun, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , s nástupem od Termín realizace do: (zveřejnění konkurzního řízení) (zpráva čj. MULA 7999/2014 ze dne ). Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru

17 Příloha: _05_01_01_Oznámení ředitele základní školy _05_01_02_Vyhlášení konkurzu _05_02_žádost o souhlas s navýšením ceny 132/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany, IČO: , o souhlas s navýšením ceny potravinové režie jídel o 1,-- Kč včetně DPH u všech kategorií strávníků a s navýšením od souhlasila. Termín realizace do: (předání ředitelce ŠJ) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 8000/2014 ze dne ) _05_02_01_žádost ředitelky ŠJ o souhlas nepř: 1 (Dvořáček) _05_03_Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 133/2014 Rada města Lanškroun, podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/20001 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasila s podáním žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, týkající se gymnastického sálu na adrese Lanškroun, B. Smetany 493, jehož činnost vykonává Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy. Termín realizace: (zpráva čj. MULA 8113/2014 ze dne ) (odeslání výpisu z usnesení na OŠK Pk, a MŠMT) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru nepř: 1 (Dvořáček) 134/2014 Rada města Lanškroun, podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/20001 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasila s podáním žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, týkající se školní družiny na adrese Lanškroun, B. Smetany 493, jejíž

18 činnost vykonává Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy. Termín realizace: (zpráva čj. MULA 8113/2014 ze dne ) _05_03_01_Stanovisko KHS (odeslání výpisu z usnesení na OŠK Pk, a MŠMT) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru nepř: 1 (Dvořáček) 0 1 _ K A N C E L Á Ř S T A R O S T Y A T A J E M N Í K A _01_01 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun Požární řád obce 135/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s návrhem obecně závazné vyhlášky města Požární řád obce a doporučila zastupitelstvu města uvedenou vyhlášku ve znění dle přílohy vydat. Termín realizace do: příštího jednání zastupitelstva města (zpráva čj. MULA 7726/2014 ze dne ). Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka _01_01_01 návrh obecně závazné vyhlášky města Lanškroun Požární řád obce _01_01_02 vyhláška č. 3/2005 Požární řád obce nepř: 1 (Dvořáček) _01_02 Jmenování člena komise pro cestovní ruch 136/2014 Rada města Lanškroun jmenovala RNDr. Lukáše Boháče členem komise pro cestovní ruch. Termín realizace do: Bc. Jana Kolomá, asistentka starostky (zpráva čj. MULA 7734/2014 ze dne ). pro: 5 nepř: 1 (Dvořáček)

19 zdrž: 1 (Boháč) Do místnosti přizvána Ing. Petra Brejšová v 16:39 h _01_03 _Vysílání OIK v Lanškrouně Pan Baborák požádal o doplnění informace, jaký časový objem měsíčně bude za tuto částku odvysílán. Paní Brejšová odpověděla, že stopáž bude přesně definována ve smlouvě. 137/2014 Rada města Lanškroun projednala nabídku OIK TV s. r. o., Hýblova 543, Česká Třebová, IČO: (čj. MULA 6895/2014 ze dne ) na natáčení aktuálních zpravodajských reportáží a výrobu měsíčního magazínu z Lanškrouna a jejich distribuci v kabelové, digitální i satelitní televizi, rozhodla nabídku přijmout a uložila kanceláři starosty a tajemníka připravit k projednání v Radě města Lanškroun uzavření smlouvy na dobu určitou od do Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 7770/2014 ze dne ) _01_03_01_nabídka Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka nepř: 1 (Dvořáček) _01_04 _Pracovní skupiny Paní starostka upozornila, že účast v pracovních skupinách je bezplatná. Bez návrhu usnesení byla Radě města Lanškroun předložena zpráva o činnosti pracovních skupin, které jmenovala v listopadu 2013 (zpráva čj. MULA 7771/2014 ze dne ) _01_05 _Možnost požádat o dotaci - výzva 22 IT oblast Paní Brejšová informovala přítomné, že město si nedělá samo průzkum trhu, ale seznámilo se s průzkumem, který provedlo město Králíky, spolupráci nabídli i kolegové z České Třebové. Paní Brejšová se domnívá, že by se město mělo vejít do 130 tis. Kč za studii proveditelnosti v případě, že si ji nechá dodat jako celek. S možnými dodavateli řeší i možnost, že studii proveditelnosti zpracuje úřad a externisté by ji pouze konzultovali. 138/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s textem výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové

20 služby obcí a uložila kanceláři starosty a tajemníka připravit žádost o dotaci za podmínek popsaných v příloze. Termín realizace do: (podání žádosti) Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 7883/2014 ze dne ) _01_05_01_text výzvy nepř: 1 (Dvořáček) _01_06 _Obecní rozhlas Bez návrhu usnesení byla Radě města Lanškroun předložena informace, že starý vyřazený obecní rozhlas bude předán čermenskému muzeu pana Hrodka (zpráva čj. MULA 7771/2014 ze dne ) _01_07_Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu města Lanškroun 139/2014 Rada města Lanškroun schválila Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu města Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: (vydání dodatku) (zpráva čj. MULA 7852/2014 ze dne ) _01_07_01_Organizační řád dodatek č. 4 Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka nepř: 1 (Dvořáček) _01_08_Vyřazení dlouhodobého nehmotného 140/2014 Rada města Lanškroun souhlasila s vyřazením dlouhodobého nehmotného dle příloh. Termín realizace do: Mgr. Radka Krejčová (zpráva čj. MULA 7868/2014 ze dne ).

21 140317_01_08_01_Protokol o vyřazení dlouhodobého - IT SW Eset NOD32 pro KWF _01_08_02_Protokol o vyřazení dlouhodobého - IT SW PORS WIN-SOC _01_08_03_Protokol o vyřazení dlouhodobého IT SW GFI Network Server _01_08_04_Protokol o vyřazení dlouhodobého IT SW Ateco nepř: 1 (Dvořáček) Pan Verner odešel z jednání Rady města Lanškroun v 17:15 h _01_09 Smlouva o připojení k distribuční soustavě 141/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o připojení odběrného místa nám. J. M. Marků 8, Lanškroun (bývalé kontaktní místo úřadu práce) k distribuční soustavě plynu s RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO: Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 7928/2014 ze dne ). Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka _01_09_01 Kopie návrhu Smlouvy o připojení k distribuční soustavě nepř: 1 (Verner) _01_10 Žádost o užití znaku města na materiálech Cyklopůjčovny v Pardubickém kraji /2014 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti České dráhy, a. s., Krajské centrum osobní dopravy Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, Pardubice, IČO: (čj. MULA 7983/2014 ze dne ) o souhlas s užitím znaku města na tiskovinách souvisejících s projektem Cyklopůjčovny v Pardubickém kraji Rada města v souladu s ustanovením 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s výše uvedeným užitím znaku města souhlasila. Termín realizace do: Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka

22 (zpráva čj. MULA 7985/2014 ze dne ) _01_10_01 Kopie žádosti České dráhy, a. s. KCOD Pardubice nepř: 1 (Verner) _01_11 Malý závod míru 44. ročník 143/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost (čj. MULA 6174/2014 ze dne ) Cyklistického klubu Lanškroun, Seifertova 457/II, Lanškroun, IČO: a souhlasila s využitím náměstí J. M. Marků v Lanškrouně k vyhlašování vítězů všech etap a ke startům a dojezdům první, třetí a čtvrté etapy 44. ročníku Malého závodu míru 2014 dle žádosti s tím, že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. Rada města zároveň vzala na vědomí informaci o tom, že nad závodem převezme záštitu starostka města. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 8018/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka _01_11_01 Kopie žádosti Cyklistického klubu Lanškroun nepř: 1 (Verner) _01_12 Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Ing. Zdeněk Koutník 144/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 7499/2014 ze dne o finanční příspěvek na reprezentaci města na Hasičských světových hrách v Los Angeles a rozhodla poskytnout veřejnou finanční podporu dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory Města Lanškroun ve výši Kč 6.000,--. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 8031/2014 ze dne ) _01_12_01 Kopie žádosti Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka nepř: 1 (Verner)

23 140317_01_13 Návrh na rozdělení veřejné finanční podpory z oblasti Cestovní ruch a partnerské styky a zápis č. 2/2014 z jednání komise pro cestovní ruch Bez návrhu usnesení je Radě města Lanškroun předložen zápis č. 2/2014 z jednání komise pro cestovní ruch ze dne (zpráva čj. MULA 8071/2014 ze dne ) 145/2014 Rada města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné podpory grantů a příspěvků z rozpočtu města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné podpory v částkách do Kč ,- na provozování aktivit v oblasti cestovního ruchu a partnerských styků dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 8071/2014 ze dne ). Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka _01_13_01 Zápis č. 2/2014 z jednání komise pro cestovní ruch _01_13_02 Návrh na rozdělení veřejné finanční podpory nepř: 1 (Verner) _01_14_Zápis č. 2 z jednání likvidační komise Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen Zápis č. 2 z jednání likvidační komise dne (zpráva čj. MULA 6782/2014 ze dne ) _01_14_01_Vyhodnocení úspěšnosti prodeje _01_14_02_Návrhy na vyřazení dlouhodobého _01_15_Vyřazení dlouhodobého hmotného 146/2014 Rada města Lanškroun schválila vyřazení dlouhodobého hmotného neupotřebitelného dle přílohy zápisu z jednání likvidační komise dne (čj. MULA 6782/2014), dále uložila vedoucí kanceláře starostky a tajemníka zveřejnit úmysl majetek prodat. Termín realizace do:

24 Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starostky a tajemníka (zpráva čj. MULA 8040/2014 ze dne ). nepř: 1 Verner _01_16 Zápis do kroniky za rok /2014 Rada města Lanškroun schválila zápis do kroniky města Lanškroun za rok Termín realizace do: Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 8108/2014 ze dne ). Paní Brejšová opustila místnost v 17:30 h. nepř: 1 (Verner) Zpráva starostky a místostarosty Rada města se na svém jednání seznámila se žádostí o projednání dokumentu (čj. MULA 8219/2014 ze dne ), předloženou panem Jiřím Fialou a Ing. Milanem Jandou (iniciátoři a koordinátoři EVO LA), a po diskuzi se shodla na názoru, že z důvodů nedostatku podkladů k dané problematice a dosud nevyřešené koncepci budoucího nakládání s odpady České republiky takto koncipovanou žádost o posouzení a zařazení koncepce recyklačního centra Lanškroun na Ministerstvo životního prostředí ČR nelze předložit. Paní starostka informovala přítomné o svých schůzkách od posledního jednání Rady města Lanškroun. Jednala s právním zástupcem v záležitosti soudních sporů se společností GURMAN Lanškroun s. r. o. a Janem Minářem, dále se zúčastnila vyhlášení výsledků ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun a předala ocenění vítězným reprezentantům. Poté informovala členy rady města o návštěvě náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové dne Společně navštívily tři významné lanškrounské firmy a hledaly cesty, jak by mohly zkvalitnit výuku technických předmětů na školách a podnítit tak zájem žáků o studium technických oborů. Pan Baborák sdělil přítomným, že v pondělí dne se město připojilo k akci Vlajka pro Tibet, byl však velmi zklamán malou účastí na této akci. Dále informoval členy rady o průběhu návštěvy hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, které se zúčastnil i pan Stanislav Popelář. Probrali zde záležitost zrušení lékaře v posádce ZZS v Lanškrouně a také opravu Masarykovy ulice a její údržbu a úklid. Ve věci úklidu této ulice přišla městu stížnost od pana Ivo Obra. Pan Baborák podnět předal panu hejtmanovi a stěžovateli odpoví.

25 Kontrola úkolů Pan tajemník zrekapituloval splněné a trvající úkoly. Diskuse radních Paní Dušková informovala členy rady o možnosti získat pro školu A. Jiráska interaktivní stůl SMART Table. SMART Table je interaktivní stůl, kde žáci dotykem prstu pohybují s digitálními objekty, fotografiemi, malují digitálním inkoustem na jeho povrch apod. To vše v rámci předem připravených aktivit, které může každý učitel jednoduše upravovat a měnit. Povrch stolu reaguje na každý dotyk všech žáků u stolu ve stejný okamžik. Členové rady města krátce debatovali a dohodli se doporučit pořízení tohoto interaktivního stolu. Bude muset být vytvořeno rozpočtové opatření, které bude doporučeno na následujícím jednání Zastupitelstva města Lanškroun. Paní starostka sdělila členům rady možnost propagace (reklamy) města Lanškroun ve filmu režiséra Tomáše Magnuska, který poběží na televizní stanici Barrandov. Do diskuze nebyl nikdo přihlášen. Závěr Paní starostka ukončila jednání RM v 18:30 h. Mgr. Stanislava Švarcová v. r. starostka města Mgr. Zdeněk Baborák v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/14087/2011/PBr Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Místo a čas zahájení: kancelář

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. března 2015 Místo a čas

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 13. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24. 6. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5507/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 16. února 2015

Více