ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Iveta ZIFČÁKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D. Znojmo, duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI vypracovala samostatně a veškerou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Šanově, duben Iveta ZIFČÁKOVÁ

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D. za ochotu a odbornou pomoc při vedení bakalářské práce. Mé poděkování rovněž patří paní Ing. Zuzaně Nové, z odboru analýz a statistik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za poskytnutí podkladů nezbytných pro zpracování práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce analyzuje vyplacené dávky hmotné nouze v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje za určité období. Práce se věnuje základní charakteristice sociální politiky a sociálního zabezpečení. Částečně charakterizuje chudobu a především představuje hmotnou nouzi. Popisuje legislativní úpravu, finanční výdaje plynoucí na vyplacené dávky, postup při rozhodování pro vyhodnocení nároků na dávku. V poslední části této práce je zpracována analýza vyplacených dávek vzhledem k vybraným ukazatelům. Klíčová slova: sociální politika, sociální zabezpečení, sociální pomoc, hmotná nouze Abstract Die Baccalaureatarbeit analysiert in materieller Not ausbezahlte Leistungen in einzelnen Bezirken des Südmährischen Kreises im bestimmten Zeitraum. Sie widmet sich der Grundcharakteristik sozialer Politik und sozialer Versicherung. Teilweise charakterisiert sie die Armut und stellt vor allem die materielle Notlage dar. Weiterhin beschreibt sie legislative Regelung, finanzielle Ausgaben, die die ausbezahlten Leistungen decken, Vorgang bei Entscheidungen für die Auswertung der Ansprüche auf die Leistung. Im letzten Teil dieser Arbeit wird die Analyse ausbezahlter Leistungen unter Bezugnahme auf ausgewählte Parameter verarbeitet. Schlüsselwörter: Soziale Politik, soziale Versicherung, Sozialhilfe, materielle Not/lage/

7 Obsah Úvod Sociální politika Cíle sociální politiky Objekty a subjekty sociální politiky Nástroje sociální politiky Sociální politika v zemích EU Trendy ve vývoji české sociální politiky Dílčí shrnutí kapitoly Sociální zabezpečení Historický vývoj v oblasti sociálního zabezpečení v ČR Struktura sociálního zabezpečení v ČR Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Chudoba a problém chudoby Charakteristika a výskyt chudoby v ČR Nová chudoba Kdo žije nejčastěji v chudobě Životní minimum Dílčí shrnutí kapitoly Hmotná nouze Obecné informace Zhodnocení právního stavu Zákon o pomoci v hmotné nouzi Vymezení stavu hmotné nouze Okruh oprávněných osob Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Výplata dávek Financování dávek Dílčí shrnutí kapitoly Rozhodování o dávkách Orgány pomoci v hmotné nouzi Žádosti Zpracování Modelová situace Dávky v Jihomoravském kraji Obecné údaje Shrnutí obecných údajů Dávky a obyvatelstvo Dávky a nezaměstnanost Dávky a vzdělání Dílčí shrnutí kapitoly...57 Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam grafů, obrázků a tabulek Přílohy

8 Úvod Z pohledu historického vývoje lidská společnost fungovala a funguje jako složitý systém, skládající se z lidí a institucí vzájemně propojených činnostmi a vztahy, které probíhají v souladu s mravními, náboženskými, historickými a právními normami. Zpočátku hledal člověk ochranu a zabezpečení své fyzické podstaty, časem se tato potřeba rozšířila i o bezpečí proti možným rizikům hospodářského života. Postupně se vytvářely požadavky k zajištění určitého životního standardu a základních předpokladů rozvoje lidského potenciálu. Působení státu vrámci zajištění sociálních potřeb se z časového hlediska mění. V současné době prostřednictvím sociální politiky a jejich nástrojů se stát výrazně angažuje, podporuje a reguluje sociální rozvoj. Jedním z nástrojů sociální politiky je sociální zabezpečení, které slouží k zabezpečení občanů pro případ životních a osobních událostí. Systémy sociálního zabezpečení jsou významnou složkou ekonomiky. V České republice sociální zabezpečení tvoří tři pilíře: sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. Většina dávek ze systému nahrazuje či doplňuje ekonomický příjem domácností. Ve své bakalářské práci se zaměřím na sociální politiku a její nástroje. Zvláštní pozornost je věnována pomoci v hmotné nouzi. Tento systém je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Patří mezi opatření, pomocí kterých Česká republika bojuje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vtéto části práce je užitá deskripce a syntéza poznatků získaná z odborných materiálů. Obsah závěrečné části tvoří především analýza dávek pomoci hmotné nouze v Jihomoravském kraji, jejíž součástí je komparace získaných dat s jinými ukazateli (nezaměstnanost, struktura obyvatelstva, vzdělanost). Cílem práce je provedení rozboru vyplacených dávek hmotné nouze v jednotlivých okresech daného regionu za určité období. 7

9 1 Sociální politika Kapitola se zaměřuje na základní pojetí, cíle, objekty a subjekty sociální politiky. Popisuje nástroje sociální politiky, částečně představuje sociální politiku Evropské unie a nastiňuje trendy v budoucí sociální politice v naší zemi. Každý člověk se prakticky od narození až do své smrti setkává s různými sociálními instituty, institucemi a opatřeními při řešení svých sociálních problémů. Sociální politika hraje v soudobých podmínkách velice významnou roli, stává se neodmyslitelným atributem uspořádání společnosti. Od sociální politiky v moderní společnosti se očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulsy a motivaci pro rozvoj každého jedince, a tím i ku prospěchu celé společnosti. Sociální politika je politikou, která se orientuje k člověku, k rozvoji a kultivaci jeho životních podmínek, dispozic, k rozvoji jeho osobnosti a kvality jeho života. Sociální politika je úzce vázána na své společenské okolí, je tedy vždy specifická v každé zemi a době, ale jsou jí vlastní i určité společné znaky Cíle sociální politiky Základním cílem sociální politiky je vytvoření lidsky důstojných podmínek života a zajištění rovných příležitostí všem. Prosazení rovných příležitostí znamená zejména: zajistit rovný přístup ke vzdělání, ke zdravotní péči, k pracovním příležitostem, k možnostem získat přiměřené bydlení a také zajistit a garantovat dostatečný minimální příjem. Tento cíl je naplňován konkrétními opatřeními jednotlivých dílčích sociálních politik. Důležitý je vztah obyvatelstva k cílům a k sociální politice vůbec. K prosazení cílů je nutné mnohdy složité vyjednávání, v němž je nutné aktivní účast občanů a všech zúčastněných institucí Objekty a subjekty sociální politiky Pod pojmem objekty sociální politiky rozumíme všechny obyvatele dané země, ať jednotlivce či určité sociální skupiny. Objekty sociální politiky jsou ti, kterým jsou opatření sociální politiky určena, na něž jsou orientována. 1 KREBS, V. a kol. Sociální politika. s KREBS, V. a kol. Sociální politika. s

10 Subjekty jsou ti, kdo mají zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a prostředky určité sociální činnosti či chování a kdo takové činnost a chování může iniciovat a naplňovat. K subjektům sociální politiky patří: stát a jeho orgány, zaměstnavatelé a firmy, zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány, regiony, místní komunity, obce, jejich orgány a instituce, občanské organizace a iniciativy, církve, občané, rodiny, domácnosti. Nejvýznamnějším subjektem, který do značné míry určuje pojetí, obsah a úkoly sociální politiky v daném časovém období a společnosti je v moderní době stát. Role státu je všeobecně považována za nezastupitelnou. Od státu vychází impuls k naplňování a respektování základních principů sociální politiky Nástroje sociální politiky Základním nástrojem v každé demokratické společnosti je právní řád, v jeho rámci pak sociálněprávní legislativa (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, zákony, daňová legislativa, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, vyhlášky orgánů samosprávy, kolektivní smlouvy). Rozlišujeme také ekonomické nástroje, tzn. všechna opatření, která ovlivňují získávání a přerozdělování zdrojů tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů (státní, obecní rozpočet, půjčky, úvěry, výplaty dávek, příspěvky, cenová politika). Mezi další nástroje sociální politiky patří sociální programy, nátlakové akce, hromadné sdělovací prostředky, organizační struktura či veřejná slyšení. Významným nástrojem z hlediska časového horizontu je sociální doktrína (vize) jako dlouhodobá směrnice pro praktickou sociální politiku a sociální program jako nástroj sloužící k prosazování doktríny, k hledání cest, jak dosáhnout dlouhodobých cílů, jakými prostředky a jakými konkrétními kroky, které však česká sociální politika zatím nemá 4. 3 KREBS, V. a kol. Sociální politika. s KREBS, V. a kol. Sociální politika. s

11 1.4 Sociální politika v zemích EU Sociální politika v zemích Evropské unie je z mnoha příčin úzce spjata s hospodářskou politikou. Obě tyto kategorie se vzájemně ovlivňují pro účinnou sociální politiku je samozřejmě důležitá výkonnost ekonomiky, na níž závisí vytváření prostředků pro sociální politiku. Úspěšná hospodářská politika zajišťuje ekonomickou základnu pro rozvoj sociální politiky a rozšiřuje tak možnosti pro její další zkvalitnění. Cílem četných opatření jednotlivých zemí EU i jejich vrcholných orgánů ve sféře sociální politiky není vytvoření jakéhosi jednotného sociálního prostoru ve Společenství, nýbrž zajistit ve všech členských zemích určitý minimální sociální standard, přičemž se ponechává prostor na vůli a možnostech jednotlivých zemí dostat se na tuto úroveň. Lidé jsou hlavním aktivem EU a měli by být ústředním bodem politik Unie. Investování do lidí a rozvoj aktivního a dynamického sociálního státu budou klíčové jak pro místo Evropy v ekonomice založené na znalostech tak pro zajištění toho, že vznik této nové ekonomiky nezvýší současné sociální problémy nezaměstnanosti, vyloučení ze společnosti a chudoby. Od budoucí evropské sociální politiky se očekává: více pracovních míst a kvalitnější pracovní místa, předvídání a využívání změny pracovního prostředí vytvářením nové rovnováhy mezi flexibilitou a jistotou, boj proti chudobě a všem formám diskriminace za účelem prosazování sociální strategie, modernizace sociální ochrany, prosazování rovnosti mužů a žen, posilování sociálněpolitických aspektů rozšíření a vnějších vztahů EU Trendy ve vývoji české sociální politiky Sociální politika představuje nepochybně oblast, k jejímž základním rysům nesporně patří určitá dlouhodobost. V současné době procházejí vyspělé země světa hlubokými změnami a tento proces změn se dotýká dnes a ve stále větší míře se bude dotýkat i naší společnosti. Jde o procesy, které ve své podstatě staví do centra pozornosti lidský faktor, jeho kultivaci a tudíž i celou 5 BRDEK, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice. s

12 sociální politiku. Jde zejména o tyto trendy: Prvním je značná dynamičnost nových technologií, vědeckých poznatků a informací - trendy spojené s vědecko-technickým pokrokem budou spojeny se značnými sociálními pohyby (např. odvětvových, profesních, kvalifikačních, příjmových aj. struktur) a budou vyžadovat např. daleko adaptabilnější jedince jistých morálních kvalit. Ponesou s sebou jistě i rizika konfliktů a sociální nestability. Druhým je globalita. Vzájemná závislost se zvyšuje a tento trend bude sílit. Dále bude sílit závislost jedněch na druhých (jedinců, podnikatelů, finančních a hospodářských systémů atd.). Poroste závislost i v oblasti sociální ve smyslu nalézání společných hodnot i mechanizmů (základní minimální standardy v EU, internacionalizace vzdělávání aj.). Třetím je subjektivita. Stále více se spoléhá na schopnosti jednotlivce, jeho produktivitu a soutěživost, na jeho intelekt a sociální kvality. Subjektivita předpokládá harmonizaci individuálního fenoménu s širšími společenskými zájmy. Čtvrtým je demografická situace spojená s populačním vývojem, zejména stárnutím populace a přijatelnými existenčními podmínkami všech občanů, s migračními procesy, s riziky poškozování zdraví atd. Značnou důležitost je nutné připsat rodině, jejím proměnám, rolím a fungování, neboť od rodiny jako významného subjektu (i objektu) sociální politiky jsou odvozovány četné sociálně-politické aktivity. Pátým je nutnost důsledného vzájemného propojování ekonomických a sociálních úvah a cílů, což znamená vycházet ze vzájemného sepětí hospodářské a sociální politiky, a to v oblasti zdrojů i efektů. Šestým faktorem ovlivňujícím budoucí sociální politiku je české specifikum. Spočívá v současném stavu nejen sociální politiky, ale společnosti vůbec. Počáteční dynamika v procesu transformace v sociální politice se nutně vyčerpala a další vývoj naráží na bariéry ekonomického růstu a na myšlení a postoje značného počtu lidí k řešení sociálních problémů. Tato okolnost vyžaduje sebekritickou reflexi daného stavu a nutnost hledat nové dynamizující prvky dalšího vývoje. 11

13 Tyto trendy by se měly uplatnit při utváření naší budoucnosti směřující k příští tzv. aktivní společnosti. Ta by měla být založena jak na redistribuci ve prospěch skutečně sociálně potřebných občanů a na vytváření vyšší nabídky veřejných statků (rozvoj vzdělání, zdokonalování systému zdravotní péče, státní podpora bydlení, ochrana životního prostředí aj.), tak i na aktivní účasti lidí, na jejich vlastním sociálním rozvoji a na jejich participaci na vytváření i využívání veřejných statků 6. Sociální politika našeho státu musí projít velkými změnami. Především si společnost i stát musí uvědomit, jaké jsou jejich sociální priority, jaké cíle a účel by měla sociální politika sledovat. Objevují se vážné diskuse o potřebě vymezení tzv. sociální doktríny. Jakými základními směry by se měla ubírat sociální politika našeho státu? Především stát by měl provádět nejen sociální politiku ochrannou, tj. pasivní, ale pokusit se v zájmu dlouhodobější stability zasáhnout i do sociálně ekonomických procesů delších, než je jedno volební období. Dnes je zřejmé, že je potřebné více zohlednit a ocenit individuální schopnosti každého jedince, tak aby byl při plném využití jeho tvůrčího potenciálu zajištěn rozvoj jak národního hospodářství, tak plný rozvoj osobnosti Dílčí shrnutí kapitoly Významné a nezastupitelné místo ve společnosti patří sociální sféře a sociální politice, jako politice orientované na člověka. Lidská společnost fungovala a funguje jako složitý systém, který se skládá z lidí a institucí. Jednou s těchto institucí je stát. Sociální stát zavazuje jedince k účasti na společném zvládnutí života. Sociální politika se bezprostředně váže k životním podmínkám, je vymezována hospodářskou politikou a je redukována na soubor opatření ve prospěch osob, jejichž zajištění je realizováno podle kritéria potřebnosti. Sociální politika je činnost subjektů, která směřuje k vytváření vhodných podmínek pro všestranný rozvoj jedince. 6 KREBS, V. a kol. Sociální politika. s GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M., Sociální zabezpečení. s

14 2 Sociální zabezpečení Cílem této kapitoly je seznámení se s historií sociálního zabezpečení v České republice a jeho základní strukturou. Představuje jednotlivé subsystémy sociálního zabezpečení a nastiňuje problém chudoby. Sociální zabezpečení je nástrojem sociální politiky státu a slouží k zabezpečení občanů pro případ osobních nebo životních událostí, které nazývá událostmi sociálními. Systémy sociálního zabezpečení jsou významnou složkou celonárodní ekonomiky a byly vytvořeny k poskytnutí peněžitých nebo věcných dávek či služeb, a to buď jako náhrada za příjmy z ekonomické činnosti nebo k úhradě mimořádných nákladů 8. Pojem sociální zabezpečení můžeme chápat jako pojem komplexní, který je vnitřně dále členěný a znamená soubor právních norem, institutů a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka Historický vývoj v oblasti sociálního zabezpečení v ČR Systémy sociálního zabezpečení se v naší zemi začaly rozvíjet ve druhé polovině 19. století. V řešení tíživých sociálních situacích občanů do té doby stát zasahoval pouze minimálně. Vývoj sociálního pojištění v naší zemi, která byla v té době součástí Rakouska Uherska, ovlivnila tzv. Bismarckova reforma. Tento model sociálního pojištění je souhrn uzákonění nemocenského, úrazového, starobního a invalidního pojištění. Vznikem Československé republiky, po roce 1918, byl tento model převzat. Postupně byly přijímány jiné právní předpisy. Sociální zabezpečení v tomto období bylo značně roztříštěné. Zahrnovalo pouze část obyvatelstva, nejvýhodnější preference měli státní zaměstnanci. Sociální péče pro staré a invalidní byla založena na dobročinnosti. V této oblasti působila celá řada dobrovolných organizací a spolků charitativního nebo církevního charakteru. Většina zaopatření připadala na domovské obce. V době okupace nepřinesly úpravy v oblasti sociálního zabezpečení žádná významná zlepšení. 8 NOVOTNÁ, M. Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství. s. 3 9 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M., Sociální zabezpečení. s

15 K zásadním změnám ve vývoji došlo po roce Nové právní předpisy byly ovlivněny sovětským vzorem. Vzrostla výše a počet poskytovaných dávek, čímž došlo k nárůstu nákladů na sociální zabezpečení 10. V padesátých letech došlo k oddělení důchodového pojištění a nemocenského pojištění, došlo k zestátnění zdravotní péče. V šedesátých letech bylo důchodové zabezpečení novelizováno a jeho podstata byla v principu zachována až do roku K méně rozsáhlým reformám došlo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jednalo se o reformy spočívající především k podpoře zabezpečení rodin sdětmi, pokračovala politika státu orientovaná na pomoc mladým rodinám. Po společenské změně v roce 1989 byla nastartována nová sociální reforma. Obsahovala koncepty např. minimální mzdy a životního minima. Po rozdělení federace a vzniku České republiky byly postupně přijaty a novelizovány významné právní předpisy a započala reforma důchodového systému. Na přelomu dvacátého a jednadvacátého století dochází k dalším postupným změnám, především v oblasti sociální podpory, nemocenského i důchodového pojištění 12. Sociální reformy znamenaly zásadní změnu úlohy státu v sociální politice. Jednalo se zejména o prosazování individuální odpovědnosti občana za postavení sebe a své rodiny; odstranění státního monopolu, podporu nestátních subjektů, občanských aktivit, sdružení a organizací; vytvoření jednotného základu pro konstrukci sociálních dávek a dosažení propojenosti systému; přizpůsobování sociální politiky průběhu ekonomické transformace Struktura sociálního zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení jako součást sociální politiky a jako prostředek k uskutečňování jejích úkolů a cílů můžeme obecně chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů. Hlavními sociálními událostmi jsou zejména stáří, invalidita, smrt rodinného příslušníka, narození dítěte, těhotenství, nemoc, úraz a jiné události způsobující tíživou situaci. 10 NOVOTNÁ, M. Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství. s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika: Distanční studijní opora. s NOVOTNÁ, M. Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství. s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika: Distanční studijní opora. s

16 Nejrozšířenějším pojetím v současné době je sociální zabezpečení ve smyslu souhrnného označení pro všechny sociální instituce, poskytujícím občanům radu, ochranu, materiální a peněžní plnění, služby a azyl k uspokojení jejich sociálních potřeb 14. Sociální zabezpečení je tvořeno základními subsystémy (tři nosné pilíře): sociální pojištění státní sociální podpora sociální pomoc Sociální pojištění Sociální pojištění je nejdůležitějším pilířem systému sociálního zabezpečení. Dělí se na osm základních subsystémů: zdravotní a nemocenské pojištění, pojištění v mateřství, pojištění v nezaměstnanosti, rodinné přídavky, úrazové pojištění, pojištění ve stáří, pojištění invalidity, pojištění pozůstalých. 15 Systém sociálního pojištění je financován průběžným způsobem. To znamená, že výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů z pojistného vybraného v tomto období. Právní úpravu financování obsahuje zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 16. Stanoví zejména: okruh poplatníků pojistného (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), způsob stanovení výše pojistného, odvod pojistného a povinnosti plátců pojistného. 14 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika: Distanční studijní opora. s Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 15

17 Podle tohoto zákona se vybírá pojistné na sociální zabezpečení (na nemocenské pojištění a důchodové pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tyto příjmy jsou příjmem státního rozpočtu Státní sociální podpora Systém dávek sociální podpory je opatření státu zaměřený především k podpoře rodiny. Při realizaci státní sociální podpory je uplatňován princip státem organizované solidarity, a to ve dvou základních směrech: od bezdětných k rodinám s dětmi, od vysokopříjmových k nízkopříjmovým rodinám. 18 Značná část dávek státní sociální podpory je odvozena od životního minima. Životní minimum, jako základní prvek systému státní sociální podpory, je společensky uznanou minimální hranicí příjmu, pod níž nastává stav nouze. Životní minimum je kritériem, jehož hlavní funkcí je posouzení příjmové nedostatečnosti pro potřeby sociální ochrany občana nebo rodiny 19. Dávky státní sociální podpory, které jsou poskytovány: a) v závislosti na příjmu přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, b) bez závislosti na příjmu rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. Systém státní sociální podpory je nepříspěvkovým systémem, který je financovaný ze státního rozpočtu. Prostřednictvím státní sociální podpory stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. Dávky státní sociální podpory sledují 17 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Systém sociálního zabezpečení v České republice. s KREBS, V. a kol. Sociální politika. s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika: Distanční studijní opora. s

18 životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho narození po ukončení jeho vzdělávacího procesu a poskytují pomoc rodinám s dětmi v různých obtížných životních situacích Sociální pomoc Nově koncipovaná sociální pomoc vychází ze základního předpokladu, že v podmínkách demokratické společnosti a svobodného trhu nese každý občan odpovědnost sám za sebe a za svou budoucnost. Jestliže se ocitne v sociálně neuspokojivé situaci, nastupuje sociální pomoc jako projev lidské solidarity i dobročinnosti. Cílem této podpory je navrátit takovému občanu co nejrychleji sociální suverenitu, pomoci mu překonat stádium sociálně ekonomických obtíží a řešit jeho trvalé sociálně svízelné postavení. Jedním ze základních cílů sociální pomoci je tedy zabránit propadu občana do trvalé sociální závislosti. Sociální pomoc je určena k zabezpečení základních životních potřeb osob v situaci absolutního nedostatku hmotných prostředků a v těch sociálních situacích, kdy osoby nejsou schopny samy ani s pomocí vlastní rodiny zabezpečovat svoje základní životní potřeby. Systém sociální pomoci tedy řeší situace kdy jsou ohrožena práva občana, kdy se občan nachází v hmotné nouzi, kdy je občan v sociální nouzi a není schopen zabezpečit svoje potřeby vlastními silami, kdy mu tyto situace hrozí 21. Výchozí metodou sociální pomoci je sociální práce. Jde o institut, který je v současné době obnovován. Sociální prací se rozumí uplatnění odborných postupů při práci sjednotlivcem, se skupinou a při práci s obcí (komunitou). Nezbytnou součástí sociální práce je stanovení diagnózy a navržení konkrétního způsobu řešení obtížné sociální situace občana 22. Základními nástroji sociální pomoci jsou sociálně právní ochrana, poradenství, sociální prevence, sociální služby a dávky sociální péče. Sociálně právní ochrana se poskytuje nezletilým dětem, občanům, kteří nemají způsobilost k právním úkonům a občanům, kteří své oprávněné zájmy a zákonem chráněná práva nejsou schopni vlastními silami uplatňovat a tyto zájmy či práva by mohly být ohroženy. 20 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Systém sociálního zabezpečení v České republice. s KREBS, V. a kol. Sociální politika. s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika: Distanční studijní opora. s

19 Nejrozsáhlejší formou sociální pomoci tvoří systém sociálních služeb. Tyto můžeme z hlediska jejich subjektu rozdělit do dvou základních skupin - služby státní a obecní a služby nestátní. Jsou poskytovány jak bezúplatně, popřípadě za částečnou nebo plnou úhradu vzniklých nákladů, avšak nikoliv pro zisk. Soustavu sociálních služeb tvoří zejména: sociální poradenství (předmanželské a manželské poradenství, výchovné poradenství, poradenství v nezaměstnanosti), provizorní, prozatímní nebo dočasné ubytování (azylové domy pro bezdomovce, domy pro osamělé matky s dětmi), denní pobyty (denní pobyty pro důchodce, denní pobyty pro bezdomovce, kluby důchodců), stravování (jídelny pro chudé, rozvoz stravy do domácností starých nebo zdravotně postižených občanů), pečovatelské služby, krizová centra linky důvěry, zařízení pro občany společensky nepřizpůsobivé (detenční záchytné ústavy, zařízení pro pomoc osobám závislých na alkoholu nebo drogách), ústavy sociální péče (ústavy pro tělesně postižené občany, ústavy pro mentálně postižené občany, domovy důchodců) 23. Přijatá řešení v oblasti sociální pomoci by měla vést postupně ke změně a ke snížení role státu a ke zvýšení odpovědnosti a kompetencí samosprávných obcí při zabezpečení základních životních potřeb pro občana nacházejícího se v nouzi, zejména v oblasti sociálních služeb, tak jak je tomu ve vyspělých evropských zemích WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. Distanční studijní opora. s KREBS, V. a kol. Sociální politika. s

20 2.3 Chudoba a problém chudoby Problém chudoby provází a sužuje lidskou existenci prakticky od jejího vzniku. Jde o jev přítomný i v současné době, jak v rozvojovém světě, tak v zemích, které se dnes řadí mezi špičku nejvyspělejších zemí naší planety. Chudobu lze obecně vymezit jako stav, kdy lidé nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby vmíře, kterou společnost v dané době uznává jako minimálně či nezbytně nutnou. Je to stav, kdy lidé nejsou schopni získat vlastními silami prostředky k tomu, aby zajistili vlastní existenci. Chudoba je především důsledkem nerovného přístupu k příjmům a bohatství. Chudoba vzniká v podstatě ze tří hlavních příčin: nízkých výdělků ze zaměstnání, nedostatku zaměstnání, rozdílů ve vyvlastněném bohatství. Není problematická jen faktem samotného nižšího životního standardu, ale je problémem širším, neboť ovlivňuje proces socializace člověka, jeho chování, postoje, zařazování a místo ve společnosti Charakteristika a výskyt chudoby v ČR Existence chudoby v naší socialistické minulosti byla bagatelizována a oficiálně nebyla vůbec připuštěna, i když reálně v jisté míře nepochybně existovala. Po roce 1989 je chudoba oficiálně přiznána a její vyšší výskyt je spojen především s důsledky procesu transformace na životní podmínky lidí. Liberalizace cen, růst životních nákladů, vznik nezaměstnanosti, rozvíjející se soukromé vlastnictví, procesy privatizace mají rozdílný vliv na sociální strukturu společnosti. Pro některé sociální skupiny obyvatel se možnosti růstu životní úrovně výrazně rozšiřují, pro jiné méně, pro další znamenají riziko chudoby (např. pro mladé rodiny s dětmi, nezaměstnané). Je namístě připomenout, že po roce 1989 došlo a v souvislosti s akceptací tržních principů ekonomiky stále dochází v české společnosti ke změnám, které se chudoby výrazně dotýkají. Diferenciace mezd a celkových příjmů, růst životních nákladů, snížení jistoty zaměstnání a příjmů z něho, výskyt sociálních problémů (nezaměstnanost, žebrání), příliv migrantů a imigrantů, lidé ohrožení dalšími riziky (bezdomovectví, drogové 25 KREBS, V. a kol. Sociální politika. s

21 závislosti, prostituce), to jsou důvody, aby se uvedly v život mechanismy, které budou vyhovovat nejen demokratickým principům a normám, ale současně i stavu veřejných financí a možnostem problémy řešit. Přesto, že výskyt chudoby v ČR není nijak dramatický, sociální politika musí soustavně usilovat o minimalizaci chudoby. Především z hlediska humánního a také i z hlediska čistě ekonomického. Státní dávky vyplácené chudým totiž zvyšují nároky na rozsah přerozdělování, zvyšují daňovou zátěž a náročnost na zdroje státního rozpočtu Nová chudoba Chudobou se nerozumí pouze nedostatek peněz. Má mnoho dalších rozměrů. Zahrnuje nedostatky týkající se vzdělání, pracovní kapacity, zdraví, bydlení a osamělosti. Chudý občan je definován jako občan, jehož zdroje (materiální, kulturní nebo sociální) jsou natolik omezené, že nedosahují minimálně uznanou životní úroveň v zemi, ve které žije. Objevují se nové aspekty, které podporují novou tvář chudoby. Nová chudoba má následující rysy: velký růst počtu lidí závislých na sociální pomoci a lidí, kteří žijí z jiných forem sociálních dávek, nezaměstnanost a nejistota v zaměstnání, a proto i chudoba se dotýkají daleko širšího okruhu populace než dříve, vzrůstající počty nedoplatků na půjčkách, nájemném a za otop, zvyšují se počty osamělých rodičů, kteří žádají o sociální pomoc, rostoucí počty lidí bez domova většinou jasně a zřetelně těch, kteří žijí na ulicích, koncentrace mnohých, kteří jsou postiženi vývojem, do specifických městských oblastí; to ohrožuje sociální strukturu a samozřejmě veřejný pořádek v těchto oblastech Kdo žije nejčastěji v chudobě Průzkumy naznačují, že mezi těmi, co v chudobě pobírají státní dávky (jde o dávky vyplácené chudým do výše životního minima), jsou v České republice nejčastěji nezaměstnaní (cca z 80%), nekvalifikovaní (cca 1/2 příjemců má nanejvýš základní 26 KREBS, V. a kol. Sociální politika. s BRDEK, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice. s

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Sociální pomoc. Mirka Wildmannová

Sociální pomoc. Mirka Wildmannová Sociální pomoc Mirka Wildmannová Sociální pomoc = činnost subjektů směřující k poskytnutí pomoci všem osobám, které jsou ohroženy obtížnou sociální situaci. Tato pomoc má umožnit tuto situaci řešit nebo

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje systém nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi, poskytování sociálních služeb (včetně příspěvku na péči) a další dávkové

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi - znění dle 347/10 Sb., 329/11 Sb., 364/11 Sb., 366/11 Sb. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Újma na zdraví osoba nesplňuje podmínky pro poskytnutí PnŽ a DnB, a s přihlédnutím k jejím příjmům celkovým sociálním

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Vláda schválila změnu systému sociálních dávek

Vláda schválila změnu systému sociálních dávek Tisková zpráva Praha 20. 7. 2005 Vláda schválila změnu systému sociálních dávek Od 1. července 2006 by se měl změnit systém dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost. Rozhodla o tom vláda. Ministři

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

o pomoci v hmotné nouzi

o pomoci v hmotné nouzi ZÁKON č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 79/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon ze dne 14.března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: zpět nahoru ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více