Moje vyjádření k reformám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moje vyjádření k reformám"

Transkript

1 Moje vyjádření k reformám Porodné, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, možnost přivýdělku, příspěvek na péči Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 Dávka pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí, má podléhat exekucím Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Zrušení kategorie osob se zdravotním znevýhodněním, veřejná služba v rozsahu 20 hodin, problémová změna v definici vhodného zaměstnání, skrytá privatizace celé oblasti zprostředkování zaměstnání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Jedním z cílů návrhu zákona je zvýšit regulační poplatek za každý den poskytování ústavní péče z 60 na 100 Kč Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Senátorka Božena Sekaninová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Ano, všichni odpovědní politici vnímají potřebu redukce deficitu státního rozpočtu. Otázkou však je, jakými cestami je možné k potřebným úsporám dojít. V návrzích nelze najít koncepční řešení ani náznak tolik potřebné strategie střednědobých či dlouhodobých strategií, které by vedly ke snižování deficitu. Jedná se pouze o škrty s alarmujícím až asociálním přístupem, které v každodenním životě výrazně negativně ovlivní život statisíců rodin. Jak jinak se lze dívat například na navrhované změny v oblasti porodného. Porodné nově dostanou rodiny jen na první dítě, a to pouze v případě, že jejich příjem bude nižší než 2,4násobek životního minima. Konkrétně, pokud čistý měsíční příjem manželů nepřesáhne 17 tisíc Kč a čistý měsíční příjem matky - samoživitelky nepřesáhne pouhých Kč. Do příjmového limitu se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či výživné. Argumenty typu, že se jedná pouze o jednorázovou dávku, navíc vyplácenou zpětně, neodpovídají reálnému životu mladých rodin s nízkými ani průměrnými příjmy. Mají se opravdu co ohánět. Náklady na bydlení, zařizování domácnosti, mnohdy nejistota v zaměstnání a výdaje s příchodem dítěte jsou v řádech desetitisíců. Takto razantní omezení porodného může vést a pravděpodobně také povede ke snižování porodnosti pro neschopnost finančně zabezpečit rodinu, což ve svém důsledku z dlouhodobého hlediska přispěje k rychlejšímu stárnutí naší společnosti. A krátkodobé dopady? Negativně se odrazí zejména na život rodin s nízkým příjmem. V první fázi nedostatečné materiální zabezpečení pro narozené dítě z důvodu nedostatku

2 prostředků, ohrožení novorozených dětí až po možné zvýšení umisťování novorozenců v kojeneckých ústavech. Obdobně negativní dopady budou mít změny v rodičovském příspěvku. Navrhovaná celková částka 216 tisíc Kč po celou dobu rodičovské dovolené v rozmezí od dvou do čtyř roků znamená výrazný pokles ve čtyřleté variantě o pětinu až šestinu oproti dřívějšku, tedy až o Kč za každé dítě. Méně je to u varianty tříleté. Jsou na tuto situaci připravena města a obce? Máme připravenou dostatečnou kapacitu jeslí? Navrhovatelé musí počítat s dopady svých návrhů a úprav. Je možné zcela reálně předpokládat, že maminky budou volit dovolenou nejkratší, tedy dva roky, což automaticky zvýší požadavky na umístění dětí do jeslí. O důsledcích předčasného umístění dětí do kolektivních zařízení jako je zvýšení nemocnosti, nedostatek prostoru pro budování přirozených sociálních vazeb a podobně snad není nutné hovořit. Mladí lidé, lidé nad padesát let a lidé s nízkou či žádnou kvalifikací jsou nejohroženějšími skupinami na trhu práce. Právě život těchto lidí zásadním způsobem ovlivní navrhované škrty v oblasti podpory v nezaměstnanosti. Jen na dokreslení - aktuální situace v říjnu: míra nezaměstnanosti v ČR činila 8 a půl procenta, ale například v Moravskoslezském kraji 11,4 % a v Olomouckém kraji je to 10,6 %. Znamená to, že práci v Olomouckém kraji hledá 34 a půl tisíce lidí. Podle expertů v dalších měsících čeká Česko další boom nezaměstnanosti. Smyslem podpory v nezaměstnanosti je pomoci lidem se zaměstnáním tuto nepříznivou situaci překlenout do doby, než najdou nové pracovní uplatnění. Snížení podpory u osob, které ukončily pracovní poměr dohodou na 45 % čistého měsíčního výdělku je přivede do sociální sítě. Jedná se o mladé lidi s nízkou kvalifikací. Jejich příjmy nejsou takové, aby měli našetřeny desetitisíce, které by mohli použít na úhradu nájemného a dalších závazků. Kdo posoudí, zda uzavření dohody ze strany zaměstnance bylo motivováno vážnými důvody? Přikláním se k názoru pana ombudsmana, že tito lidé na tom budou hůř než ti, kteří byli propuštěni pro opakované méně závažné porušení pracovní kázně. Ještě více nespravedlivý a demotivující je návrh na zrušení možnosti přivýdělku do výše poloviny minimální mzdy. Proč chceme bránit nezaměstnaným, aby se sami podíleli na řešení své situace? Znám řadu lidí, kteří v době své evidence na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání pracovali v nočních hodinách při doplňovaní zboží v supermarketu, protože vyplácená podpora byla pod stanovenou výší životního minima a ani zdaleka nestačila pokrýt jejich základní životní náklady. Od ledna však půjdou požádat na sociální odbor o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi. Vláda s tím počítá. Proto v rozpočtu navrhuje navýšení mandatorních výdajů na pomoc v hmotné nouzi o 1,2 miliardy korun. Jsem toho názoru, že znemožnění legálního přivýdělku bude mít i další důsledky jako je ztráta pracovních dovedností a návyků, další zhoršení sociálního postavení až sociální vyloučení nezaměstnaných na jedné straně a na druhé straně další zvýšení práce tzv. na černo. Součástí předložených návrhů je i zdanění starobních důchodů seniorům, kteří si zároveň přivydělávají podnikáním či mají příjmy z nemovitostí více než 840 tisíc korun ročně. Ano, proč ne, ale proč si tento důchodce může přivydělat bez omezení na rozdíl od nezaměstnaného, který nemůže najít pracovní uplatnění a živí rodinu? Proč má tento senior ještě nárok na slevu na dani v plné výši? Dramatickým způsobem ovlivní život více než 106 tisíc lidí další vládní návrh. Tolik je v současnosti příjemců příspěvků na péči v prvním stupni míry závislosti. Těm bude plošně snížen příspěvek ze stávajících dvou tisíc korun měsíčně na 800 korun bez ohledu na to, zda příjemce tyto prostředky využívá na zajištění potřebné sociální péče či nikoliv. Mnohdy slýcháme stesky na zneužívání příspěvků na péči, názory, že příspěvek v prvním stupni je určitou kompenzací stáří. Jeho razantní a plošné snížení je však důsledkem neschopnosti ministerstva práce a sociálních věcí přijmout taková systémová, organizační a metodická opatření, která by jeho zneužívání znemožňovala. Více než 70 % příjemců poskytnuté prostředky využívá k zajištění neformální péče, ale dosud nebyl nastaven účinný systém kontroly využívání příspěvků zvláště při poskytování neformální péče. Důsledkem tohoto plošného snížení bude omezení využívání zejména ambulantních služeb, protože lidé nebudou mít dostatek prostředků na

3 jejich úhradu. Částka 800 korun bude stačit na úhradu pouhých 13 hodin pečovatelské služby v měsíci nebo 10 hodin služby denního stacionáře. Je pravděpodobné, že se zvýší tlak této skupiny příjemců na umísťování v domovech pro seniory nebo v jiných pobytových službách, a to i z důvodu zvyšování cen léků, lékařských služeb a výkonů. Ve svém důsledku je to znovu zvýšení výdajů pro státní rozpočet. Vážené kolegyně a kolegové, nesouhlasím s předloženým návrhem, který je pouhým souborem plošných škrtů, který negativně ovlivní život nejslabších skupin naší společnosti a ve svých důsledcích povede ke zvýšení úměry jejich zadlužování a chudoby. Doporučuji zamítnout návrh zákona, protože jej vnímám jako necitlivý, nekoncepční a ve svém důsledku nepřinese předpokládané úspory, ale naopak v řadě případů zvýšení výdajů státního rozpočtu. Děkuji. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 Senátorka Božena Sekaninová: Vážený pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři. Již řadu měsíců se slova ekonomická krize stala nedílnou součástí našeho slovníku. Proto bylo, a stále je, nutné hledat možná zvýšení příjmů a snížení výdajů státního rozpočtu. Schválená úsporná opatření, která zasahují do gesce ministerstva práce a sociálních věcí, se bezprostředně dotýkají každého občana této republiky, a proto je vnímám jako jedny z nejcitlivějších. Dovolte mi však jednoduchý příměr. Pokud se běžná rodina ocitne v nepříznivé ekonomické či sociální situaci, začne šetřit. Předpokládám, že tuto situaci zažil v určité životní etapě každý z nás. Vzpomeňme si, v jakých oblastech jsme nejdříve omezili rodinné výdaje. Troufám si tvrdit, že naše děti úsporná opatření pocítily jen nepatrně nebo vůbec. A my tu dnes stojíme před obdobným rozhodnutím, v jakých oblastech je třeba snížit výdaje státního rozpočtu. Jsou pro náš stát uspořené prostředky na peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacím příspěvku v mateřství a těhotenství tak významné a zásadní? Opravdu chceme šetřit na dětech? Osobně považuji za mnohem významnější vytvoření důstojných podmínek pro rodiny s dětmi, jejich adekvátní výchovu a vzdělávání. Na dokreslení současné situace bych vás ráda seznámila se dvěma konkrétními čísly z mého regionu. V závěru minulého kalendářního roku tu v rámci komunitního plánování byla provedena analýza poskytovatelů sociálních služeb. Jedním z překvapivých zjištění této analýzy je skutečnost, že mezi chybějícími sociálními službami jsou nejčastěji uváděny služby pro rodiny či matky s dětmi, konkrétně azylové bydlení, případně ekonomicky dostupné sociální byty. Zhruba ve stejném období byl renomovanou agenturou proveden sociologický průzkum zaměřený na sociální oblast. I jeho výsledky dokladují, že veřejnost nevnímá jako dostatečnou podporu rodin s dětmi ze strany obcí i státu. Mezi chybějícími či nedostatečnými službami byly na pátém místě četnosti uváděny služby pro osamělé rodiče s dětmi v krizi, na dvanáctém místě pak specifické programy pro mladé rodiny s dětmi. Závěrem stanovisko klubu. Klub sociální demokracie podpoří návrh schválit, tak jak byl postoupen Poslaneckou sněmovnou, to znamená, podpoříme rodičovství. Děkuji za pozornost. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, k předloženému návrhu zákona lze poukázat na to, že jakkoliv se jeho věcný záměr může jevit jako opodstatněný, potřebný a účelný, z hlediska samotného pojetí návrh zákona a

4 k jeho obsahu nezbývá než konstatovat, že jde o návrh zákonné úpravy, kterou lze charakterizovat spíš jako úpravu právně problematickou, než úpravu, která by mohla být akceptovatelná pro Senát. V tomto směru lze hodnotit jak návrh zákona v jeho znění, postoupeném z Poslanecké sněmovny, tak návrh zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, které Senátu doporučuje k přijetí VZSP. Tyto pozměňovací návrhy řeší jen zčásti problém, který je v předloženém návrhu z hlediska změn navrhovaných v občanském soudním řádu, kde se podle pozměňovacích návrhů má úprava řešit v ustanoveních zařazených pod společným nadpisem "Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí". Podstata problému je v tom, že místo toho, aby se případně hledalo řešení spočívající ve změně podmínek pro zařazení a vedení v systému hmotné nouze ve vztahu k osobám, které opakovaně a hrubým způsobem porušují své povinnosti, navrhuje se řešení vycházející z toho, že jedna z dávek pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí, má podléhat exekucím, aniž by se cokoliv změnilo na dosavadních podmínkách pro jejich poskytování. Takto pojatá úprava ve svém důsledku povede v některých případech k situacím, které lze stěží akceptovat jak z hlediska samotného pojetí zákona o pomoci v hmotné nouzi, tak i z hlediska ústavnosti. Jako příklad lze uvést situaci, kdy navrhovaná úprava bude uplatněna vůči osobě, které bude poskytován příspěvek na živobytí, což podle zákona o pomoci v hmotné nouzi znamená, že její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob a výše příspěvku na živobytí bude činit rozdíl mezi částkou živobytí osoby a jejím příjmem, resp. rozdíl mezi částkou živobytí společně posuzovaných osob a příjmem těchto osob. Částka živobytí bude s výjimkou nezaopatřeného dítěte činit částku existenčního minima. S tím, že ve stanovených případech může dojít k jejímu zvýšení. Jedním z důvodů zvýšení částky živobytí je případ, kdy zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování. S tím, že částka živobytí se zvyšuje měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 504/2006 Sb., v níž se v 3 stanoví zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování. Jde celkem o 10 typů diet, o nichž jsou stanoveny částky od 960 do 2680 Kč. Jestliže tedy osoba pobírající příspěvek na živobytí bude diabetikem a bude jí v souladu s 29 zákona o pomoci v hmotné nouzi zvýšena částka na živobytí, podle navrhované úpravy by o takto zvýšenou částku měla při výkonu rozhodnutí přijít. V zásadě tytéž důsledky by měly nastávat i v případě, že by ke zvýšení částky živobytí došlo podle 29 zákona u některé z osob společně posuzovaných, včetně nezaopatřených dětí. Podle návrhu se má u nezaopatřených dětí zachovat jen jejich životní minimum. Takové důsledky, pro které navrhovaná úprava vytváří právní prostor, by již mohly být zřejmě považovány za hranicí ústavnosti. Ještě bych se chtěla vyjádřit, jak tady paní navrhovatelka říkala, k tomu, že stát musí být schopen si vymoci právo. Já myslím, že stát by to měl umět a v mnoha případech to umí. Protože už v současné době při neplnění povinnosti klientů pobírajících sociální dávky jim je odnímáme a vyplácíme jen existenční minimum, zejména u těch, kteří neplní povinnost odpracování 20 hodin veřejné služby. Jde jak o samostatné osoby, tak i o osoby společně posuzované. Ještě bych chtěla, aby tady zaznělo, že existenční minimum je ve výšce 2020 Kč od roku 2009, i když bylo spoustu zdražení, tak tato částka se nenavýšila. Je to minimální hranice peněžních příjmů, které se považují za nezbytné a životní minimum je 3126, je to společensky uznaná hranice peněžních příjmů na zajištění výživy a základních osobních potřeb. Nevím, jestli to tady zaznělo, dávám návrh na zamítnutí.

5 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, mám důvodné obavy, že letošní podzim se do koaliční historie zapíše svou legislativní smrští. A co hůře, smrští zákonů, které jsou sice hrdě označovány za nezbytné reformní kroky, ale ve své podstatě jsou jen škrty a restrikcemi výdajů. Každá reforma by měla změnit nefunkční systém, posunout jej a zlepšit současný stav. Předkládané návrhy zákonů však jen bourají a tvrdě zasahují do osvědčených funkčních systémů, a nejsou schopny je nahradit systémy novými, lepšími, strukturálně a koncepčně provázanými. Uvedu jeden z mnoha příkladů špatné koordinace a nekoncepčnosti legislativních úprav. Ministerstvo financí se v připravované daňové reformě chystá zrušit zhruba čtvrtinu ze současné stovky tzv. daňových výjimek. S plným vědomím a souhlasem MPSV je jednou z rušených výjimek i sleva na daních z příjmu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Ruší se tak velmi jednoduchý, efektivní a po dvě desetiletí účinný nástroj podpory zaměstnávání těchto osob. Ve stejné době, v září 2011, stejné ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo k připomínkování úvodní zprávu ČR o opatřeních, přijatých k plnění závazků podle úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Na straně 69 uvádí: V neposlední řadě jsou k zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce zaměstnavatelé motivováni prostřednictvím slev na daních z příjmů. Kde je tedy pravda? Jen o několik řádků níže stejné ministerstvo hovoří o podpoře zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením prostřednictvím příspěvku na zřízení chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen. Ale v letošním roce tento systém funguje jen na papíře. Proč? Důvodem je nedostatek finančních prostředků a vysoké náklady na reformu úřadu práce. Z čeho podporovat vznik nových chráněných míst, když je třeba podporovat vznik nových úřadů. A bylo by možné pokračovat. V našem státě žije celkem osob se zdravotním postižením, což představuje téměř 10 % populace. Z nich je více než půl milionu lidí v pracovně aktivním věku do 60 let a necelých osob se základním vzděláním nebo vůbec bez vzdělání. Lidé, kteří po celý život vykonávají jen pomocné a jednoduché manuální práce, kteří jen velmi obtížně nacházejí pracovní uplatnění. Lidé, pro které je např. práce v chráněných dílnách jednou z mála jistot. Navrhovaná novela jim pracovní uplatnění značnou měrou ztěžuje. Tato novela vychází z principu vymezení chráněných pracovních míst. Bezdůvodně ruší tzv. chráněné pracovní dílny. Jedním ze stále se opakujících argumentů je zamezení zneužívání státní podpory k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A jak tato změna zamezí případnému zneužívání? Autoři této úpravy si dostatečně neuvědomují, že většina těchto lidí potřebuje k výkonu svého povolání speciální podmínky. Režimová opatření. Ergonomické pomůcky apod. V době, kdy zaměstnavatelé snižují náklady na výrobu a provoz svých firem, aby byli schopni obstát v současné ekonomicky náročné době, nebudou investovat do nezbytných nevýrobních prostředků, které potřebuje zaměstnanec se zdravotním postiženém. Novela sice ponechává možnost příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa, ale podmínky výrazně ztěžuje. Žadatel musí zajistit jeho udržitelnost na dobu dlouhých 3 let, aniž by předem věděl, zda nový pracovník bude schopen dlouhodobě svěřenou práci vykonávat. Zásadně nesouhlasím se zrušením kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. Jedná se snad o nejvíce ohroženou skupinu populace na volném trhu práce, která je zcela závislá na vlastních příjmech z pracovní činnosti bez jakékoli jiné dávky či podpory. Do této kategorie od roku 2009, kdy vešla v platnost vyhláška č. 359, tzv. spadlo i tisíce lidí, kterým byla překvalifikována míra invalidity a odebrán částečný invalidní důchod. Mimochodem díky této vyhlášce došlo k zázračnému uzdravení či zlepšení zdravotního stavu u téměř 17 tisíc osob se zdravotním postižením. Přitom podpora zaměstnávání osob se zdravotním

6 znevýhodněním byla pro mnohé zaměstnavatele tím jediným motivačním prvkem k tomu, aby udrželi stávající pracovní místa pro tuto skupinu pracovníků. Novela zákona obsahuje i další změny, které negativně ovlivní životy uchazečů o zaměstnání, a dokonce hrubě zneužívají existenční tíseň lidí v hmotné nouzi. Jedním z nich je nařízená veřejná služba v rozsahu 20 hodin týdně již po 2 měsících registrace na úřadu práce. Ustanovení je rozšířeno o nejasný okruh institucí, u kterých bude možné veřejnou službu vykonávat. Nevymezení těchto dalších subjektů tak může vést ke zvýhodňování soukromých firem i k případnému zneužívání vykořisťování lidí v tíživé životní situaci. Jinými slovy, stát nařizuje neplacenou práci lidem v nepříznivé sociální situaci, která bude podmínkou nejen pro přiznání pomoci v hmotné nouzi, ale i pro samotnou evidenci osob na úřadech práce, i v případě, kdy nebudou podbírat žádnou podporu od státu. Stát si tak vynucuje neplacenou práci od osob, které žijí na pokraji sociálního vyloučení, a přímo je vhání do švarc systému, který na druhé straně chce tato novela znemožnit. Nesouhlasím s problémovou změnou v definici vhodného zaměstnání, kdy pro uchazeče napříště bude vhodné každé zaměstnání, které mu dovolí vykonávat jeho zdravotní stav. Bez ohledu na dosaženou kvalifikaci, odboru i pracovní erudici. Nesouhlasím se skrytou privatizací celé oblasti zprostředkování zaměstnání. Nákup zprostředkovatelských služeb od soukromých agentur v žádném případě nepovede k úsporám vynaložených prostředků, ale k jejich enormnímu navýšení. Pokud stát bude hradit agentuře až 6750,- korun za jedno zprostředkované pracovní místo, budou náklady této činnosti několikanásobně vyšší než v současnosti. Na úřadu práce jistě zůstanou zachována pracovní místa na oddělení zprostředkování, protože někdo musí uchazeči zprostředkovat kontakty na pracovní agentury. Snaha vytvořit alespoň dojem nějakého opodstatnění této privatizace byla snad jediným důvodem k zrušení povinnosti zaměstnavatelů, hlásit volná pracovní místa na úřady práce. Každý člověk je zodpovědný sám za sebe a my jsme zodpovědní i za chod této společnosti. V souladu s parlamentní demokracií nás lidé zvolili do zákonodárných orgánů, které určují jejich životy. Očekávají od nás, že vytvoříme a schválíme takové zákony, které vytvoří pevný, bezpečný a stabilní rámec pro jejich běžný život. Předkládané změny současnou vládou však zatěžují především nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, snižují životní úroveň lidí, kteří již dnes žijí na hranici chudoby, enormně zatěžují střední vrstvu obyvatel, ohrožují již tak obtížnou existenci malých firem a podnikatelů. Reformy nejsou reformami, ale pouhými škrty výdajů, které ohrožují samostatnost a soběstačnost lidí v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Ohrožují také funkčnost mladých rodin s dětmi. Existenční status lidí bez práce a v hmotné nouzi. Výrazně zhoršují sociálně ekonomickou situaci většiny občanů České republiky. Nelze se pak divit, že v poslední době dochází k nárůstu společenského napětí a mimořádné eskalaci násilí. Zatím mezi etnickými skupinami obyvatel, ale existenční nejistota, chudoba a pocit ohrožení mohou vést k celospolečenskému zvýšení kriminality, nesnášenlivosti, napětí a celkové krizi. Je třeba, abychom těmto jevům zabránili. Jedním z prostředků je i neschválení špatných legislativních změn. A z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr zdravotnictví v důvodové zprávě hovořil o nezbytnosti zdravotnické reformy. Jedná se ve svých dopadech o skutečnou reformu zdravotnictví, neboť jen o prostou redukci výdajů v intencí kupeckých počtů "má dáti dal"? Jsou předkládané návrhy opřeny o relevantní analyticko-statistické rozbory? Vycházejí z reálných demografických prognóz? Respektují připomínky odborné veřejnosti? Byly prodiskutovány na úrovni profesních či zájmových platforem či s širokou veřejností? Obávám se, že na všechny tyto otázky musím odpovědět záporně.

7 Jedním z cílů návrhu zákona je zvýšit regulační poplatek za každý den poskytování ústavní péče z 60 na 100 Kč. Měsíční rozdíl návrhu proti stávající výši poplatku činí Kč. Ač se to může zdát panu ministrovi zanedbatelné, pro nezanedbatelné skupiny populace se jedná o zásadní finanční obnos. Zvážíme-li i plánované zvýšení spoluúčasti na úhradě léků, zvýšení DPH na léky, potraviny a další růst životních nákladů, to vše přivede velké sociální skupiny invalidních či starobních důchodců a dalších nízkopříjmových skupin obyvatel do sociální nouze. Již nyní se nezřídka stává, že dlouhodobý pacient se po několikaměsíční léčbě nemá kam vrátit. Byly mu odpojeny energie, mnohdy přišel i o byt. Sekundárně tak dochází k dalšímu zvyšování mandatorních výdajů ze státního rozpočtu. Ano, současná ekonomická situace vyvolává nutnost určité míry spoluúčasti pacienta na zdravotní péči. Ta však musí být vymezena tak, aby byla sociálně únosná i pro rizikové skupiny občanů. Předložený návrh však vnímám diametrálně odlišně. Já krátkozraký, reflektuje pouze primární, okamžité zvýšení příjmů do zdravotnictví, je výrazně sociálně necitlivý. K hlavním cílům návrhu zákona náleží především potřeba vytvořit legální prostor pro možnost poskytování tzv. nadstandardní zdravotní péče pro určitou skupinu pojištěnců. Záměrně jsem zvolila označení "určité skupině", protože stávající podoba zákona vytváří ve zdravotnictví elitářsky prostor jen pro vyvolené. Je možné argumentovat nepřebernou řadou příkladů a situací, kdy výběr mezi základní a ekonomicky náročnější variantou bude vyvolávat profesní i etická dilemata. Například onemocnění stejnou diagnózou má u dvou či více pacientů různý průběh. Pro jednoho může být adekvátní standardní léčba, druhý bude potřebovat nadstandardní postup. Standardy bude nutné přizpůsobit možnostem a technickému vybavení regionálních nemocnic, které mají nižší úroveň vybavení a ve svém důsledku to povede k situaci, kdy zdravotnická zařízení vyšší úrovně budou poskytovat pouze nadstandardní, tedy nedostupnou péči pro běžného občana, ze kterých se stanou lidé druhé kategorie. Za velmi diskutabilní považuji část návrhu hovořící o nezbytnosti předchozího souhlasu pojištěnce s příslušným druhem varianty zdravotní péče. Vždyť nemocný člověk je v tak mimořádné životní situaci, která zásadně determinuje jeho schopnosti. Jinými slovy návrh dává rozhodovací pravomoc o způsobu léčby do rukou pacienta, který nedisponuje ani odbornými znalostmi, mnohdy ani mentálními schopnostmi. Za jak dlouho, v jakém rozsahu budou zařazováni do standardů nové léčebné postupy a metody? Zásadně nesouhlasím s tímto návrhem především z etického hlediska. Každý lékař před převzetím lékařského diplomu slibem stvrzuje sounáležitost s Hippokratovou přísahou, která ve svém textu mimo jiné obsahuje slib: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného dle svých schopností a svého úsudku. Jakým způsobem bude moci lékař rozhodnout o adekvátní léčbě, když při své volbě bude nucen prvotně zvážit nákladovou efektivitu a ekonomickou náročnost léčby ve vztahu k finanční saturaci pacienta. Podle posledních statistik žije na hranici chudoby 8 až 10 procent obyvatel. Je třeba si tedy uvědomit, že předložený návrh nejen zásadním způsobem prohloubí sociální rozdíly mezi jednotlivými skupinami populace, ale bezprostředně negativně ovlivní kvalitu života zhruba jednoho milionu lidí, jednoho milionu občanů tohoto státu, pro které se v případě potřeby stane nedostupný určitý způsob léčby jen pro to, že bude zařazen do ekonomicky náročnější varianty. A já zásadně odmítám takové změny, které povedou k rozdílům při poskytování zdravotní péče v závislosti na majetkových poměrech občanů, nebo budou jinak snižovat všeobecnou dostupnost zdravotní péče. Děkuji za pozornost.

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Čl. I. Změna zákona o evidenci tržeb

N á v r h ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Čl. I. Změna zákona o evidenci tržeb N á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o evidenci tržeb Zákon č.112/2016 Sb., o evidenci

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 23. března 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně posíláme další informace, dnes se týkají připravovaných zásadních změn v oblasti státní sociální

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 677 Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Aktuální otázky ze sociální oblasti

Aktuální otázky ze sociální oblasti VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Aktuální otázky ze sociální oblasti 14. dubna 2011 Otrokovice Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více