skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014"

Transkript

1 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY PRAHA MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA PRAHA NADACE LEOŠE JANÁČKA BRNO NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA vȳznamnē českē skadateskē instituce jejich historie, posání a projekty v etech VÝROČÍ ZALOŽENÍ INSTITUTU MARTINŮ {[ INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ 2010

2 Vyda Institut Bohusava Martinů, o.p.s., 2010 Pubished by the Bohusav Martinů Institute, 2010 překad transation Hida Hearne editorky editors Lucie Harasim Berná Zoja Seyčková spoupráce in cooperation with Justin Krawitz texty texts Mgr. Aeš Březina PhDr. Eva Dríková Mgr. Lucie Harasim Berná Lucie Jirgová PhDr. Oga Mojžíšová Mgr. Pava Pavíčková Mgr. Eva Veická fotografie photographs The Bohusav Martinů Centre in Poička The Bohusav Martinů Institute Antonín Dvořák Museum Leoš Janáček Foundation Bedřich Smetana Museum Lucie Harasim Berná Pave Pešout Petr Procházka grafická úprava graphic design David E. Cíger tisk printing Adjust Art, s.r.o. Vydáno za finanční podpory Havního města Prahy v rámci projektu DOT/19/02/003749/2010 Pubished with financia support of the capita city Prague, project no. DOT/19/02/003749/2010 vȳznamnē českē skadateskē instituce jejich historie, posání a projekty v etech significant institutions of czech composers their history, mission and projects for the years {] INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ 2010 ISBN

3 ūvodem introduction Všechna Smetanova día jsou v našich očích día básníka a proroka. A of Smetana s works are in our eyes the works of a poet and prophet. Dvořák by jako Mozart, on se nikdy neuči, on vědě. Dvořák was ike Mozart, he never earnt, he just knew. Zde máme napříkad L. Janáčka, který moravské písně upatni a otevře svéráznou cestu, kde hudba roste ne z imitace, ae přímo z národní písně a jazyka a muví k srdci čověka. Here we have, for exampe, Janáček, who used Moravian songs and opened up a distinctive path on which music grows not out of imitation but directy from fok song and anguage, and speaks to peope s hearts. Bohusav Martinů o skadateích about composers TATO PUBLIKACE vznika k 15. výročí zaožení Institutu Bohusava Martinů v Praze. Vyzvai jsme nejvýznamnější skadateské instituce, pečující o odkaz kasiků české hudby, aby představiy svou historii, činnost a aktuání projekty. Smysem byo jak hedání toho, co máme spoečné, tak i toho, v čem se išíme. Sdíení těchto zkušeností nám pomůže přesněji formuovat naše cíe do budoucna, épe prezentovat naši činnost směrem k odborné i aické veřejnosti a úspěšněji prosazovat naše záměry v rámci české kuturní poitiky. Aeš Březina, ředite Institutu Bohusava Martinů BEDŘICH SMETANA ANTONÍN DVOŘÁK LEOŠ JANÁČEK BOHUSLAV MARTINŮ * Litomyš Praha * Neahozeves Praha * Hukvady Ostrava * Poička Liesta THIS PUBLICATION originated to mark the 15th anniversary of the estabishment of the Bohusav Martinů Institute in Prague. We asked the most prominent institutions entrusted with preserving the egacy of Czech cassica composers to give a summary of their history, activities and current projects. The purpose was to identify what we have in common, as we as how we differ. This shared experience wi hep us to formuate more precisey our objectives for the future, better present our activities to the professiona and non-professiona pubic and more successfuy attain our goas within Czech cutura poicy. Aeš Březina, Director of the Bohusav Martinů Institute 4 5

4 muzeum bedřicha smetany bedřich smetana museum popis činnosti activities Dokumentace života, tvorby a doby Bedřicha Smetany, provozování, šíření a recepce jeho día doma i v cizině od 19. stoetí do současnosti. Documentation of the ife, œuvre and times of Bedřich Smetana, and documentation of the dissemination and reception of his work, both at home and abroad, from the 19th century up to the present day. způsob financování manner of financing Rozpočet Národního muzea, granty na konkrétní projekty. The Nationa Museum budget; grants for specific projects. název a právní statut name & ega status Muzeum Bedřicha Smetany (Národní muzeum České muzeum hudby Muzeum Bedřicha Smetany) příspěvková organizace Bedřich Smetana Museum (Nationa Museum Czech Museum of Music Bedřich Smetana Museum) contributory organization počet zaměstnanců number of empoyees 4,5 systemizovaných odborných úvazků, obsazené dnes 6 pracovníky: 3 ceé úvazky, 3 pooviční úvazky, 1 pracovník správy objektu 4.5 systemised speciaised jobs, today occupied by 6 empoyees: 3 fu-time, 3 part-time, 1 buiding administration empoyee PhDr. Oga Mojžíšová vedoucí odděení head of department PhDr. Mian Pospíši, CSc. vědecký a výzkumný pracovník research worker Mgr. Jana Pecitá, Mgr. Taťána Součková, Mgr. Radmia Habánová, Mgr. Kateřina Viktorová kurátorky sbírek coections curators významné projekty v příštích 5 etech significant projects over the next 5 years Příprava kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Projekt v rámci výzkumného záměru Národního muzea Osobnosti české vědy a kutury, reaizovaný za podpory MK ČR, The preparation of a critica edition of Bedřich Smetana s correspondence. A project within the Nationa Museum s research pan Personaities of Czech Science and Cuture, impemented with the support of the Ministry of Cuture of the Czech Repubic, adresa a kontaktní údaje address & contact data Muzeum Bedřicha Smetany Novotného ávka Praha 1 S > T > U > [ > Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích ( jabkenická mysivna) Memoria of Bedřich Smetana in Jabkenice (gamekeeper's odge) 6 7

5 muzeum bedřicha smetany bedřich smetana museum Muzeum Bedřicha Smetany byo zaoženo v roce 1926 Sborem pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze (od 1931 Spoečnost B. Smetany). Od r sídí v budově bývaé Staroměstské vodárny na Novotného ávce. Ve správě Spoečnosti B. Smetany byo do r. 1952, kdy byo zestát - něno. V etech byo pod správou Památníku národního písemnictví a od roku 1976 se stao začeněním do nově vznikého Muzea české hudby (dnes České muzeum hudby) součástí Národního muzea. Postupně vpynuo do jeho nově ustavených odděení a jako speciaizované monografické pracoviště prakticky zaniko. Obnoveno byo jako odborné odděení Muzea české hudby při reorganizaci v roce Smetanovo muzeum spravuje poměrně rozsáhé sbírkové fondy. Nejvýznamnější The Bedřich Smetana Museum was founded in 1926 by the Committee for the Erection of a Monument to Bedřich Smetana in Prague (since 1931 the Bedřich Smetana Society). Since 1936 it has resided in the buiding of the former Od Town Waterworks at Novotného ávka (Novotný footbridge). It was administered by the Bedřich Smetana Society unti 1952, when it was nationaised. Between 1958 and 1975, it was administered by the Museum of Czech Literature and in 1976 it became part of the Nationa Museum through incorporation into the newy estabished Museum of Czech Music (today, the Czech Museum of Music). It was graduay integrated into its newy instituted departments and virtuay ceased to exist as a speciaised mono - graphic workpace. During the reorganisation in 1992, it was renewed as a speciaist department of the Museum of Czech Music. Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích, stáá expozice, rodinný saón Memoria of Bedřich Smetana in Jabkenice, permanent exhibition, famiy drawing room je fond origináních rukopisů a dokumentů ke Smetanovu životu a díu z et , jehož zákadem je Smetanova pozůstaost zakoupená v r V etech by nově jednotně zpracován formou inventáře, v r by zpracován dodatek evidující nové akvizice. Zvýšená pozornost je v současnosti věnována restaurování a digitaizaci Smetanových ruko - pisů. Kompetně je hotova Smetanova korespondence, z jeho tvorby jsou zrestau ro - vány rukopisy komorních skadeb, sborů, písní a Mé vasti, asi tři čtvrtiny operních a kavírních autografů. Digitaizovat se zatím podařio 3 opery, sbory, písně a část kavírních skadeb. Ostatní fondy procházejí od pooviny 90. et restrukturaizací a násednou rekataogizací. Jejich dosavadní uspořádání byo značně Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích, stáá expozice, Smetanova pracovna Memoria of Bedřich Smetana in Jabkenice, permanent exhibition, workroom of Bedřich Smetana The Bedřich Smetana Museum administers reativey extensive coections. The most significant is the coection of origina manuscripts and docu - ments pertaining to Smetana s ife and work dating from This coection was founded on sources from Smetana s probate estate, purchased in In a comprehensive inventory was compied and in 2010 an addendum isting new acquisitions was drawn up. At the present time, increased attention is being paid to resto - ration and digitisation of Smetana s autographs. Processing of Smetana s correspondence has been competed. As far as his œuvre is concerned, autographs of chamber pieces, choruses, songs and My Country, and approximatey three quarters of the opera and piano autographs have been restored. To date, 3 operas, choruses, songs and some of the piano compositions have been successfuy digitised. Since the midde of the 1990s, other coections have been undergoing restructuring and subsequent re-cataoguing. Unti recenty, their arrangement was argey unsystematic and the fiing non-uniform and fragmentary. Now they are divided into new typoogicay uniform series and within these they have been competey re-cataogued and archived. To date, the music score archive, ibrettos and three-dimensiona items, the fine art coection, ibrary and sound recording ibrary have been processed in this manner. Processing of the set design coection is cose to competion. At the present time, materias from the photo archive, 8 9

6 Budova Muzea Bedřicha Smetany v Praze Buiding of the Smetana Museum in Prague muzeum bedřicha smetany bedřich smetana museum nesystematické a evidence nejednotná a tor - zovitá. Nyní jsou rozčeněny pode svého charakteru do nových typoogicky jednotných sbírkových řad a v jejich rámci jednotně kompetně nově kataogizovány a ukádány. Doposud byy takto nově zpracovány notový archiv, ibreta a trojrozměrné předměty, výtvarná sbírka, knihovna a fonotéka, před dokončením je fond scénografie. Nyní se zpracovávají materiáy z fotoarchivu, nenotové rukopisy a tisky, časopisy, v přípravném stádiu je fond tiskové dokumentace. Na bohatou výstavní činnost minuých desetietí navázao muzeum po svém znovu - obnovení tvorbou nových stáých expozic v centrání budově v Praze (1998), v mysivně v Jabkenicích (2003) a na Lamberku v Obříství (2007) a také řadou menších tematických výstav ve svých prostorách v Praze (1999: Z jabkenické mysivny, 2001: Prodaná nevěsta známá i neznámá, 2004: Podoby Bedřicha Smetany, 2006: 80 et Muzea B. Smetany, 2009: 100 et Pražského pěveckého sboru Smetana), mimo Prahu i v zahraničí (Budapešť 1999: Smetana a Liszt, Bergen 2000: Smetana, Dvořák a jejich Praha). Vekou tradici měa po ceou dobu exis - tence muzea i přednášková a koncertní činnost pro veřejnost. V současnosti se na ni snažíme navázat pravidenými cyky přednášek a besed s reprodukovanou i živou hudbou pořádanými ve spoupráci se Spoečností Bedřicha Smetany i dašími vastními indivi duáními akcemi či pořady ve spoupráci s dašími subjekty. non-music autographs and prints, and magazines are being compied. The printed documentation is in the preparatory phase. Foowing its restitution, the museum main - tained the abundant exhibition activity of the previous decades by creating new permanent dispays at the centra buiding in Prague (1998), at the forester s odge in Jabkenice (2003), and at Lamberk in Obříství (2007). A number of smaer thematic exhibitions were aso mounted in its premises in Prague (1999: From the Jabkenice Lodge; 2001: The Bartered Bride Known and Unknown; 2004: Images of Bedřich Smetana; 2006: 80 Years of the Bedřich Smetana Museum; 2009: 100 Years of the Prague Smetana Choir), beyond Prague and abroad (Budapest 1999: Smetana and Liszt; Bergen 2000: Smetana, Dvořák and Their Prague). Throughout its history, the museum has organised ectures and concerts for the pubic. At the present time, we strive to keep up this tradition through reguar cyces of ectures, informa meetings hed in coaboration with the Bedřich Smetana Society, and other events and programmes deaing with various subjects. pubikační činnost pubications Bedřich Smetana Report of the Internationa Musicoogica Conference Praha, May 24 26, 1994 ed. Oga Mojžíšová, Marta Ottová Praha 1995 Bedřich Smetana. Doba život dío Muzeum Bedřicha Smetany (Bedřich Smetana. Time Life Work Bedřich Smetana Museum) ed. Oga Mojžíšová Praha 1998 Oga Mojžíšová, Marta Ottová: Muzeum Bedřicha Smetany. Průvodce Praha 2000 The Bedřich Smetana Museum. A Giudebook Praha 1999 Bedřich-Smetana-Museum. Museumsführer Praha 2000 (kataog expozice exhibition cataogue) Mian Pospíši: Prodaná nevěsta známá i neznámá (The Bartered Bride Known and Unknown) Praha 2001 (kataog expozice exhibition cataogue) Oga Mojžíšová: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Průvodce (The Bedřich Smetana Memoria in Jabkenice. A Guidebook) Praha 2003 (kataog expozice exhibition cataogue) Marie Kimešová, Jana Pecitá: Podoby Bedřicha Smetany. Jak Smetanu viděy generace uměců 19. a 20. stoetí? (The Views of Bedřich Smetana. How was Smetana seen by the generation of artists of the 19th and 20th century?) Praha 2004 Muzeum Bedřicha Smetany (The Bedřich Smetana Museum ) ed. Oga Mojžíšová Praha 2006 Oga Mojžíšová, Mian Pospíši: S kým korespondova Bedřich Smetana (Bedřich Smetana s Correspondents) Praha

7 muzeum antonína dvořáka antonín dvořák museum popis činnosti activities Muzeum vyvíjí všestrannou kuturně-osvětovou a badateskou činnost spojenou s osobností skadatee Antonína Dvořáka ( ). Návštěvníkům nabízí prohídky expozice v někoika jazycích, pořádá akce pro veřejnost, koncerty, přednášky či workshopy pro děti a mádež. The Museum pursues a-embracing cutura, informationa and schoastic activities reating to the personaity of the composer Antonín Dvořák ( ). The Museum organises projects and events for the pubic, concerts, ectures in severa anguages, and workshops for chidren and young peope. způsob financování manner of financing Z rozpočtu Národního muzea, popř. granty, sponzorské dary. From the Nationa Museum budget, pus grants, donations. název a právní statut name & ega status Muzeum Antonína Dvořáka (Národní muzeum České muzeum hudby Muzeum Antonína Dvořáka) příspěvková organizace Antonín Dvořák Museum (Nationa Museum Czech Museum of Music Antonín Dvořák Museum) contributory organization zaměstnanci empoyees 4 odborné úvazky, 1 pracovník správy objektu 4 speciaised jobs, 1 buiding administration empoyee Mgr. Eva Veická vedoucí manager/chief curator Mgr. Kateřina Nová, Kára Sádková, PhDr. Jarmia Tauerová, PhDr. Jan Dehner kurátoři sbírek coections curators Zdena Ovsíková správce objektu buiding administrator významné projekty v příštích 5 etech significant projects over the next 5 years Revize a restrukturaizace sbírky Digitaizace sbírky Výstava k 170. výročí narození Antonína Dvořáka v budově ČMH Revitaizace objektu Muzea Antonína Dvořáka Tvorba nové expozice v budově Muzea Antonína Dvořáka Významné zapojení do vzděávacího systému Revision and restructuring of the coection Digitisation of the coection An exhibition to mark the 170th anniversary of Antonín Dvořák s birth in the buiding of the Czech Museum of Music Revitaisation of the buiding of the Antonín Dvořák Museum Creation of a new permanent exhibition in the buiding of the Antonín Dvořák Museum Significant engagement in the education system adresa a kontaktní údaje address & contact data Muzeum Antonína Dvořáka Ke Karovu Praha 2 S > , U > [ > Kavír Antonína Dvořáka Piano of Antonín Dvořák 12 13

8 muzeum antonína dvořáka antonín dvořák museum muzeum antonína dvořáka antonín dvořák museum Od svého vzniku v roce 1932 sídí Muzeum v Praze v barokním etohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiiána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. stoetí. Od roku 1976 je Muzeum Antonína Dvořáka součástí Národního muzea Českého muzea hudby. Muzeum spravuje nejvýznamnější sbírku dokumentů o Antonínu Dvořákovi na světě, která čítá cca 8000 sbírkových předmětů. Těžištěm činnosti muzea je tedy soustřeďování a péče o dokumenty ke skadateovu životu a díu a jejich násedné zpřístupňování veřej - nosti. S touto činností úzce souvisí poskytování Since its inception in 1932, the Antonín Dvořák Museum has resided in Prague at the Baroque via caed Amerika, a significant buiding designed by the architect Kiián Ignác Dienzenhofer and dating from the beginning of the 18th century. Since 1976, the Antonín Dvořák Museum has been part of the Nationa Museum Czech Museum of Music. The museum administers the word s most vauabe coection of documents reating to Antonín Dvořák, amounting to some 8,000 items. Accordingy, the core of its activities is gathering and maintaining documents pertaining to the composer s ife and work, and subsequenty making these avaiabe to the pubic. Cosey connected with this activity is the provision of speciaist support to schoars from a over the word, as we as the museum empoyees own research. The Museum is the eading Dvořák research centre, administering numerous invauabe documents. These incude, above a, a unique coection of the composer s sheet music autographs, correspondence and other documentary materias, programmes, posters, persona effects, and the major part of the Dvořák sheet music archive and ibrary. The Antonín Dvořák Museum, housing a permanent exhibition dedicated to the composer, is visited by guests from a over the word. The museum aso pursues popuarisation and educationa activities (in the form of exhibitions, workshops, ectures, guided tours, etc.). Moreover, it administers the Antonín Dvořák odborného zázemí badateům z ceého světa, stejně jako vastní vědecká činnost pracovníků muzea. Muzeum je tak havním dvořákovským badateským centrem, které spravuje ceou řadu cenných dokumentů. Jedná se zejména o uni - kátní soubor skadateových notových rukopisů, korespondenci i daší istinné materiáy, výtvarná día a dobové fotografie, programy, pakáty, předměty osobní potřeby, včetně podstatné části Dvořákova notového archivu a knihovny. Muzeum sídící v nádherné barokní bu - dově je vyhedáváno návštěvníky z ceého světa nejen díky samotné architektuře, ae pře devším pro stáou expozici věnovanou Antonínu Dvo - řákovi. K daším významným aktivitám muzea patří činnost popuarizační a edukační (pořá - dání výstav, workshopů, přednášek, ko men - tovaných prohídek aj). Muzeum spravuje také Památník Antonína Dvořáka v Neahozevsi, kde se nachází skadateův rodný dům. Obecně ze shrnout popis činnosti muzea takto: některé konkrétní činnosti muzea vypý - vají z povinností, které jsou muzeím a muzejním sbírkám ukádány ze zákona. Daší úkoy pak vycházejí z koncepcí Národního muzea a Čes kého muzea hudby, jehož je Muzeum Antonína Dvořáka součástí. V neposední řadě se však Muzeum snaží vyprofiovat jako zásadní dvo řákovská instituce s mnohaetou tradicí, ae zároveň s moderním přístupem a otevřeností. Memoria in Neahozeves, where the house in which the composer was born is ocated. The museum s activities can be summed up in brief as foows: some specific activities arise from the obigations imposed upon museums and museum coections by aw. Other activities arise from the requirements of the Nationa Museum and the Czech Museum of Music, of which the Antonín Dvořák Museum is a part. Last but not east, the Antonín Dvořák Museum strives to profie itsef as the essentia Dvořák institution one possessing a ong tradition, yet with a modern approach and openness. Domauj Antonína Dvořáka Coour in Antonín Dvořák Antonín Dvořák s dcerou Magdou, koem 1902 Antonín Dvořák with his daughter Magda, ca

9 nadace eoše janáčka eoš janáček foundation popis činnosti activities Podpora vydávání Janáčkových hudebních a iterárních dě, koncertního a scénického provádění skadeb Leoše Janáčka. Podpora výzkumu zaměřeného na život a dío skadatee, správa sbírky Janáčkových rukopisů, informační servis o skadatei. Extensive financia support for the pubication of Janáček s musica and iterary works. Preservation (restoration, digitisation) and assemby of an extensive coection of Janáček s autographs. Information services for both domestic and foreign professionas. způsob financování manner of financing Finančními prostředky pynoucí z výnosů z Janáčkových hudebních a iterárních dě. Revenue coming from Janáček s musica and iterary works. název a právní statut name & ega status Nadace Leoše Janáčka The Leoš Janáček Foundation Památník Leoše Janáčka v Brně Leoš Janáček Memoria in Brno adresa a kontaktní údaje address & contact data Nadace Leoše Janáčka Krkoškova 45a Brno 13 S > , U > [ > počet zaměstnanců number of empoyees 2 odborné úvazky 2 speciaised jobs PhDr. Eva Dríková řediteka director Mgr. David Jurečka průvodce-správce manager/administrator externisté externa workers + Mgr. Kateřina Hnátová Editio Janáček o.p.s. the pubic benefit organisation Památník Leoše Janáčka v Hukvadech Leoš Janáček Memoria in Hukvady 16 17

10 nadace eoše janáčka eoš janáček foundation nadace eoše janáčka eoš janáček foundation Nadace Leoše Janáčka vznika posední vůí skadatee a odkazem jeho choti. Po peripetiích daných váečnými a násed nými poitickými udáostmi bya nadační činnost v r znovu navrácena do nestátních rukou. Koncem roku 1991 ČHF obnovi Fond Leoše Janáčka na výzkum živé muvy se sídem v Brně, da jej registrovat jako nadaci a vráti mu dispozici s Janáčkovými autorskými právy. Darova mu též značné finanční prostředky vzniké do té doby z autorských práv. Statut, který vypracova zřizovate, udržuje kontinuitu záměru původního zřizovatee a zakadatee. Přeregistrováním došo r pode nadačního zákona č. 227/1997 ke změně názvu na Nadaci Leoše Janáčka. V roce 1997 též rozhod Krajský soud v Ostravě o vastnictví Památníku Leoše Janáčka v Hukvadech ve prospěch Nadace Leoše Janáčka. Pode zakádací istiny, kterou spou s finančními prostředky pynoucími z výnosů z Janáč - kových hudebních a iterárních dě dostaa nadace do vínku, je jejím havním posáním perma nentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v ceém životním díe Leoše Janáčka. Vzetné konsta to vání ve skutečnosti znamená širokou dotační podporu vydávání Janáčkových hudeb ních a iterárních dě, špičkových nahrávek i podporu koncertního a scénického provádění jeho skadeb. V zájmu nadace je vznik odborně fundovaných studií řešících janáčkovskou probematiku i tematické monografie, rozšiřující znaosti o tomto významném skadatei. Důežitým posáním je i péče o výchovu a růst madých interpretů, kteří se stanou v budoucnosti tumočníky Janáčkových myšenek. The Leoš Janáček Foundation originated through the composer s ast wi and testament and the bequest of his wife. In 1991, foowing the turbuence of war and subsequent poitica events, the endowment activities were returned to non-state hands. At the end of 1991, the Czech Music Fund revived the Brno-based Leoš Janáček Fund for Research into Live Speech, had it registered as a foundation, and returned to it the right to administer Janáček s copyrights. The Czech Music Fund aso donated to the new foundation the considerabe funds that had accrued from the copyrights. The statutes drawn up by the grantor maintain the continuity of the intention of the origina grantor and founder. As a resut of the re-registration in 1998 under Act No. 227/1997, the name was changed to the The Leoš Janáček Foundation. In 1997, the Regiona Court in Ostrava rued that The Leoš Janáček Memoria in Hukvady was the property of The Leoš Janáček Foundation. Pursuant to the founding documents, which The Leoš Janáček Foundation received together with the revenue accrued from Janáček s musica and iterary works, the foundation s primary objective is the continua deveopment of the spiritua vaues manifested in Leoš Janáček œuvre. In reaity, the high-fown mission statement transates into extensive financia support for the pubication of Janáček s musica and iterary works, the reease of superative recordings, and the impementation of concert and stage performances of his compositions. The Foundation aso supports musicoogica studies pertaining to Janáček, incuding the production of monographs which extend the knowedge of this distinguished com - poser. Another important mission is education Vede duchovního dědictví pečuje nadace i o hmotné statky, z nichž nejcennější jsou auto - grafy, dokádající zázračnou obast Janáčkova bohatého tvůrčího ducha. Uchování (restau - race, digitaizace) a kompetace rozsáhé sbírky Janáčkových rukopisů i daších památek na skadatee, uožených v Odděení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně a v Na - daci Leoše Janáčka, provází i péče o Památník Leoše Janáčka v Hukvadech a Pamětní síně ve staré hukvadské škoe (rodiště) stejně jako i Památník Leoše Janáčka v Brně brněnského domku za bývaou konzervatoří, ve kterém skadate ži od roku 1910 až do své smrti. K pnění úkoů souvisejících s vytčeným posá - ním vytvořia Janáčkova nadace informační centrum, zaměřené na domácí i zahraniční zájemce profesní i amatérské. Ve snaze napo - moci rychejšímu vydání souborné kritické edice Janáčkova día, zaožia hudební vydavateství Editio Janáček, jež za deset et existence rozmnožia stávající edici o kriticky dosud nerevidované hudebniny i o dío iterární, teoretické a idopisné. Finančně se podíí i na vydávání nestandardních či méně známých Janáčkových skadeb a edičně na databázi Janáčkových nápěvků muvy. V roce dvojího jubiea (2004), kdy se nadace pořadatesky podíea na mezinárodních festi - vaech, výstavách a skadateských i interpretačních soutěžích, savnostně uděovaa významným domácím i zahraničním interpretům Pamětní medaie Leoše Janáčka. Násedova mezinárodní festiva Janáček-Brno (2008, 2010), na němž se Nadace spoupodíea, a řada prestižních ocenění. and support of young musicians who in the future wi become interpreters of Janáček s ideas. In addition to Janáček s spiritua egacy, the Foundation attends to tangibe property. The most vauabe such property is the coection of autographs, which document Janáček s pro di - giousy creative mind. The Foundation is respon - sibe for the preservation (restoration, digitisation) and assemby of an extensive coec tion of Janáček s autographs and other heirooms depo - sited at the History of Music Department of the Moravian Museum in Brno, as we as at The Leoš Janáček Foundation. Further, it is charged with the upkeep of The Leoš Janáček Memoria in Hukvady, the Memoria Ha at the od schoo in Hukvady (the composer s birthpace) and The Leoš Janáček Memoria in Brno the house behind the former conservatoire, in which he ived from 1910 unti his death. In order to carry out the tasks reating to the mission statement, The Leoš Janáček Foundation has created an information centre that serves both domestic and foreign professionas and non - -professionas interested in Janáček and his œuvre. In its endeavour to press ahead with the pubi - cation of a compete critica edition of Janáček s works, the Foundation estabished the music pubishing company Editio Janáček. Over the ten years of its existence, the company has faciitated the pubication of much music which has never before appeared in a critica edition. It has aso faciitated the pubication of the composer s writings on music theory and ethnography. The Foundation aso participates in financing the pubishing of non-standard and esser-known Janáček compositions, as we as editing the database of Janáček s speech meodies

11 Portrét Leoše Janáčka z roku 1882 Photograph of Leoš Janáček from 1882 nadace eoše janáčka eoš janáček foundation Vede pravidených skadateských soutěží a ocenění muzikoogických dě (Ceny Nadace Leoše Janáčka) vznika gestem významného janáčkovského dirigenta Cena Sira Charese Mackerrase, uděovaná jednou za 10 et (první v roce 2015) za významný výkon v interpretaci české hudby. Jako dosud i nadáe chce nadace iniciovat, koordinovat, ae také přijímat podněty k akcím, které Janáčka nejen osaví, ae přede - vším přibíží ještě stáe zčásti rezervovaným posuchačům a představí jeho dío v co největší šíři a bohatosti. organizační struktura organisationa structure organizační struktura je ze zákona o nadacích dána: řídící orgán: správní rada (9 čenů), kontroní orgán: dozorčí rada (3 čenové), výkonný orgán (ředite pus zaměstnanci /ad ibitum/ administrativa včetně archivace, grantové řízení, Památník Leoše Janáčka v Hukvadech). Koncepce, činnost a působnost nadace jsou stanoveny Statutem Nadace Leoše Janáčka. The organisationa structure is determined in ine with the Act on foundations: The managing body = the Managing Board (9 members); the auditing body = the Supervisory Board (3 members); the executive body (the Director pus empoyees /ad ibitum/ administration, incuding archiving, grant management, The Leoš Janáček Memoria in Hukvady). The conception, activity and scope of operation are stipuated in the Statutes of The Leoš Janáček Foundation. In the doube anniversary year of 2004, the Foundation co-organised internationa festivas, exhibitions and competitions for composers and performers. It aso awarded distinguished domestic and foreign performers with Leoš Janáček Memoria Medas. In 2008 and 2010, it participated in the Internationa Festiva Janáček - -Brno and awarded numerous prestigious prizes. Suppementary to existing composition competitions and awards for musicoogica works (The Leoš Janáček Foundation Awards), the renowned Janáček conductor Chares Mackerras initiated the Sir Chares Mackerras Award, to be bestowed once every 10 years (first in 2015) for remarkabe achievement in the interpretation of Czech music. Just as it has done to date, the Foundation intends to continue initiating, co-ordinating, as we as receiving suggestions for events that not ony commemorate Janáček but, most importanty, famiiarise those music-overs sti argey unaware of his great egacy with his œuvre, presenting his works in as wide a scope as possibe. Čenové správní rady Current composition of the Members of the Managing Board Prof. Jan Haiška Doc. Ing. Ladisav Janíček, CSc. Mg.A. Jan Jiraský, Ph.D. (místopředseda Deputy Chairman) Doc. Ladisav Kyseák PhDr. Petr Macek, Ph.D. JUDr. Stanisav Sedáček, Ph.D. Mgr. et Mg.A. Mirosav Srnka Prof. PhDr. Mioš Štědroň, CSc. (předseda Chairman) Prof. PhDr. Radosav Večerka, DrSc. Čenové dozorčí rady Members of the Supervisory Board PhDr. Jana Baáčová Kare Hedík Mgr. Martin Prokeš 20 21

12 b nadace bohusava martinů bohusav martinů foundation způsob financování manner of financing Výnosy ze zapsaného nadačního jmění, tantiémy z provozování día Bohusava Martinů. Contributions from the registered endowment assets, fees for performing Martinů s works. adresa a kontaktní údaje address & contact data Nadace Bohusava Martinů Bořanovická 1779/ Praha 8-Kobyisy S > U > [ > název a právní statut name & ega status Nadace Bohusava Martinů Bohusav Martinů Foundation počet zaměstnanců number of empoyees 1 tajemnice 1 secretary popis činnosti activities Podpora všem projektům, které souží propagaci a uvádění hudby Bohusava Martinů do co nejširšího světového povědomí, finanční podpora edičních projektů, financování činnosti Institutu Bohusava Martinů. Support for a projects that serve to promote and introduce the music of Bohusav Martinů to the widest possibe goba cognisance, financia support for edition projects, financing the activities of the Bohusav Martinů Institute. Současné sožení správní rady Current members of the Managing Board Prof. Ivan Štraus (předseda Chairman) Doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. (místopředseda Deputy Chairman) PhDr. Markéta Haová Odřich F. Korte Prof. Emi Leichner PhDr. Kateřina Maýrová Mgr. Micha Novenko PhDr. Stanisava Střecová Jiří Tem Dozorční rada Supervisory Board Jiří Novotný PhDr. Ludvík Kašpárek PhDr. Jiří Pika Martinů v Nice, Francie 1959 Martinů in Nice, France

13 centrum bohusava martinů bohusav martinů centre popis činnosti activities Odborné zpracování a zprostředkování historických, uměeckých sbírek a fondu Bohusava Martinů široké veřejnosti formou výstav, kuturních a vzděávacích programů. Creation and conservation of the historica and art coections and the Bohusav Martinů repository, and the presentation these coections to the genera pubic in the form of exhibitions, and cutura and educationa programmes. způsob financování manner of financing Příspěvková organizace je financovaná městem Poička a získanými granty. Na pracovní místo muzikoožky každoročně přispívá významnou částkou Nadace Bohusava Martinů. The organisation is financed by the Town of Poička and by grants. The musicoogist position is partiay subsidised by the Bohusav Martinů Foundation. název a právní statut name & ega status Městské muzeum a gaerie Poička, Centrum Bohusava Martinů příspěvková organizace Poička Municipa Museum and Gaery, Bohusav Martinů Centre contributory organization počet zaměstnanců number of empoyees 5 odborných pracovníků 5 speciaist workers Mgr. Pava Pavíčková řediteka director PhDr. David Junek kurátor sbírky výtvarného umění a správce depozitářů fine arts coection curator and repository administrator PhDr. Kare Jaroš, Mgr. Radka Marková dokumentace, evidence a digitaizace historických sbírek documentation, fiing and digitisation of historica coections Lucie Jirgová muzikoožka v Centru Bohusava Martinů musicoogist at the Bohusav Martinů Centre 6 průvodců muzea 6 museum guides významné projekty v příštích 5 etech significant projects over the next 5 years Cíem je především připravit nabídku kvaitních vzděávacích programů pro různé cíové skupiny a zvýšit vzděávací potenciá muzea za využití sbírkových fondů. Zásadní je rovněž zajištění odborné péče, řádné ošetření a uožení sbírkových předmětů pode nejnovějších muzejních a vědeckých po znatků, konzervování a restaurování svěřených sbírkových fondů. Dáe je prioritou systematická evidence, digitaizace a zveřejnění sbírek na internetu formou přehedného kataogu. The main objectives are to prepare high-quaity educationa programmes for various target groups and optimise the Museum s educationa potentia by making more effective use of its coections. Aso of importance is the provision of speciaist care for coection items in ine with the atest scientific knowedge, incuding conservation and restoration of items in the museum s permanent coection. Another priority is the systematic fiing, digitisation and pubication of the coections on the internet in the form of a we-arranged cataogue. adresa a kontaktní údaje address & contact data Městské muzeum a gaerie Poička Tyova Poička S > U > [ >

14 městské muzeum a gaerie poička centrum bohusava martinů Sbírky Městského muzea a gaerie Poička jsou roztříděny do tří zákadních ceků: Městské muzeum, Městská gaerie a Centrum Bohusava Martinů. Pod Městské muzeum spadají histo - rické a národopisné sbírky, které dokumentují vývoj města od jeho zaožení po současnost. Sbírky Městské gaerie zahrnují výtvarné umění na Poičsku od gotiky do 19. stoetí a soubory moderního umění. Zákadem systematického budování sbírkového fondu Bohusava Martinů se staa rozsáhá koekce autografů a rodinných památek, které v roce 1957 muzeu věnovai skadateovi sourozenci. Násedně vzniko samo - statné odděení Památník Bohusava Martinů, které zahrnovao archiv a jednu stáou expozici. V roce 50. výročí skadateova úmrtí vy - vrchoia rozsáhá rekonstrukce muzejní budovy, která je historicky spjata s Bohusavem Martinů. Původně bya sídem chapecké měšťanské škoy, kterou Martinů jako žák navštěvova a později zde působi jako učite hudby. Městu Poička se podařio získat účeovou dotaci poička municipa museum & gaery bohusav martinů centre The coections of the Poička Municipa Museum and Gaery are divided into three basic units: the Municipa Museum, the Municipa Gaery, and the Bohusav Martinů Centre. The Municipa Museum contains historica and fok coections, which document the town s deveopment since its estabishment up to the present day. The Municipa Gaery coections incude fine art created in the Poička region from the Gothic period to the 19th century, as we as modern art coections. The basis for the systematic deveopment of the Bohusav Martinů coections was the extensive coection of autographs and famiy heirooms that the Museum received in 1957 from the composer s sibings. Subsequenty the Bohusav Martinů Memoria was estabished as an independent department, which incuded the archive and one permanent exhibition. The year marking the 50th anniversary of the composer s death saw the cumination of an ex - tensive restoration of the museum buiding, which itsef has historica inks with Bohusav Martinů. The buiding originay housed the counci schoo for boys that the young Martinů attended and where he ater worked as a music teacher. The town of Poička managed to obtain a subsidy from European Union funds for the refurbishment of the interiors within the Regiona Operationa Pro - gramme. In Apri 2009, the new Bohusav Martinů Centre (BMC) was opened. The BMC houses four permanent exhibitions, suppemented by a number Městské muzeum a gaerie v Poičce, Centrum Bohusava Martinů Poička Municipa Museum and Gaery, Bohusav Martinů Centre centrum bohusava martinů bohusav martinů centre na reaizaci nových interiérů v rámci regioná - ního operačního programu z fondů Evropské unie. V dubnu 2009 tak byo otevřeno nové Centrum Bohusava Martinů (CBM). Projekt CBM zahrnuje čtyři stáé expozice dopněné o řadu interaktivních prvků a her tak, jak to odpovídá trendům současného výstavnictví. Otevřením CBM se podařio výrazně obohatit kuturní sužby města, neboť nově vybudované expozice o historii města, skářství na Horácku, Barevný svět Bohusava Martinů a škoní třída Bohusava Martinů osovují nejen poičskou veřejnost, ae ákají do města také turisty z ceé České repubiky i ze zahraničí. Součástí CBM je mutifunkční sá určený k posechu hudby a přednáškové činnosti, dáe badatena a archiv Bohusava Martinů. Organizace zajišťuje také prohídku gaerie, rodné světničky Bohusava Martinů ve věži kostea sv. Jakuba a gotického opevnění města. Pán kuturních akcí zahrnuje nejen tradiční výstavy, ae i přednášky, besedy, tvořivé díny, škoní vzděávací programy a ne - tradiční akce, které jsou věnovány regionání historii, umění a významným osobnostem Poičska. Rozsáhý archiv zahrnuje skadateovy notové i nenotové autografy, korespondenci, rodinné památky, fotografie, scénické a kostý - mové návrhy, nahrávky atd. Sbírkové fondy je možné studovat v nové badateně, jejíž součástí je všeobecná hudební knihovna, fonotéka a audiovizuání technika s možností posechu Rodná světnička Martinů ve věži kostea sv. Jakuba v Poičce Composer s native room in the tower of the St. James Church in Poička of interactive eements and games compying with the atest trends in exhibition design. The opening of the BMC has resuted in significant extension of the town s cutura services, since the new exhibi - tions about the town s history, gassmaking in the Horácko region, The Coourfu Word of Bohusav Martinů, and the schoo cassroom of Bohusav Martinů not ony reach out to the Poička pubic but aso attract tourists from across the Czech Repubic and abroad. The BMC aso contains a mutifunctiona ha designed for istening to music and hoding ectures, as we as a research room and the Bohusav Martinů archive itsef. More over, the BMC organises guided tours of the Gaery, Bohusav Martinů s room in the tower of the St. Jacob Church and the town s Gothic ram - parts. The roster of cutura events encompasses not ony traditiona exhibitions but aso ectures, informa meetings and discussions, creative workshops, educationa programmes for schoos, and non-traditiona events dedicated to the regiona history, arts and distinguished figures haiing from the Poička region. The extensive archive incudes the com - poser s musica and non-musica autographs, correspondence, famiy heirooms, photographs, 26 27

15 nahrávek. Z bohatých sbírkových fondů muzea čerpá i nová stáá expozice nazvaná Barevný svět Bohusava Martinů. Moderně pojatá expo - zice, jejímž autorem je Jarosav Mihue, před - stavuje dobrodružné životní osudy poič ského rodáka prostřednic tvím atraktivního obrazo - vého materiáu a zahrnuje originání osobní předměty a dokumenty z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpří - stupněny vůbec poprvé. Ve čtyřech barevně odišených oddíech doprovázených hudbou i videoprojekcí návštěvník putuje z Poičky a Prahy do meziváečné Paříže, odtud do New Yorku a po váce zpět do Evropy. Ve spoupráci s místními zákadními škoami vzniká k expozici doprovodný program pro děti jako součást pestré nabídky muzejních projektů pro škoy. z historie muzea Příběh muzejní budovy začíná v roce 1841, kdy na místě starých kasáren bya postavena nová chapecká škoa. Kromě někoika učeben, knihovny a skadiště hasičských stříkaček v ní by umístěn také divadení sá, kde se konaa představení místního spoku divadeních ochotníků Ty. Jedním z jeho nadšených čenů by i Ferdinand Martinů, dobrosrdečný obuvník a pověžný, který nezkazi žádnou egraci. Jako scénářník a nápověda bra s sebou na divadení zkoušky i maého Bohusava. Významným mezníkem v historii poičského muzea pak by rok Muzejní spoek konečně získa trvaé sído jak pro uožení sbírek, tak pro otevření stáých expozic. set and costume designs, recordings. The coec - tions can be studied in the new research room, which aso comprises a genera music ibrary, a sound recording ibrary, and audio-visua tech - noogy, with the possibiity to isten to the actua recordings. The Museum s abundant coections are aso showcased in the new permanent exhibi - tion entited The Coourfu Word of Bohusav Martinů. The dispay, which has been compied by the distinguished Martinů researcher Jarosav Mihue, shows the adventurous ife of the Poička native by means of attractive visua materia, and incudes origina persona items and documents from the Martinů famiy s property, some of which can be seen by the pubic for the first time. In the four coour-differentiated sections of the exhibition, the visitor, accompanied by music and video pro - jections, graduay wanders from Poička to Prague to interwar Paris, then on to New York and, after the war, finay back to Europe. In co -operation with the oca primary schoos, an accompanying programme is being created as part of the variega - ted educationa offerings of museum deveoped specificay for chidren. brief history of the museum Bohusav Martinů (zcea vpravo) se čeny rodiny před jejich domem v uici Svépomoc, Poička, 1923 Bohusav Martinů (far right) with members of the famiy in front of their house on Svépomoc Street, Poička, 1923 The story of the museum buiding dates back to 1841, when a new boys schoo was buit on the site of a former barracks. In addition to severa cassrooms, a ibrary and a fire-engine room, it aso housed the theatre ha where the oca Ty amateur dramatic society gave performances. One of the society s centrum bohusava martinů bohusav martinů centre A shodou okoností se vráti tam, kde to všechno začao do budovy bývaých chapeckých ško, která patří muzeu dodnes. Prakticky hned po otevření bya v nových prostorách připravena první maá výstava o Bohusavu Martinů. Poičští pozorně sedovai hudební dráhu svého rodáka. Zpočátku se sice nevyvíjea pode jejich představ, ae ze ztroskotaného studenta se brzy sta všemi vážený učite hudby a Pan ska - date, jehož dío byo uváděno nejen v Praze, ae i za hra - nicemi vasti. V poovině třicátých et navázaa kontakt s muzejním spokem skadateova sestra Marie, když mu věnovaa první pakáty, novinové výstřižky, ibreta, fotografie a daší dokumenty, které tak pečivě shromažďovaa. Zákady k systematickému budování martinůovských sbírek i k propagaci jeho día v rodném městě tak byy pevně pooženy. V průběhu daších et byo v muzeu instaováno někoik stáých expozic věnovaných skadatei. Posední z nich bya uzavřena v srpnu 2006, kdy po někoika etech vyvrchoia rozsáhá rekonstrukce muzejní budovy. Městu Poička se podařio získat účeovou dotaci na reaizaci projektu nových interiérů v rámci regionáního operačního programu z fondů Evropské unie. Rekonstrukci mimo jiné výrazně podpořia Nadace Bohusava Martinů v Praze, která spoečně s Insti tu - tem Bohusava Martinů patří k institucím, s nimiž poičské muzeum trvae spoupracuje. Vybudování zcea nových expozic a depozitáře byo završeno v roce 2009, kdy si město připomněo 50. výročí skadateova úmrtí. enthusiastic members was Ferdinand Martinů, a good-natured shoemaker and custodian of the church tower. As a set maker and prompter, he woud take his young son Bohusav to the rehearsas. A significant turning point in the Poička Museum s history was 1934, the year when the museum society finay gained a permanent site for depositing its coections, as we as for opening permanent exhibitions. By chance, it returned to where it had a begun the buiding of the former boys schoo, which sti beongs to the museum. Amost immediatey after the museum s opening, the first sma exhibition about Bohusav Martinů was prepared in the new premises. The peope of Poička had cosey observed the musica career of their native son. Athough initiay it did not deveop as they woud have iked, the faied student soon became a generay respected music teacher and esteemed composer whose works were performed not ony in Prague but aso beyond the borders of his homeand. In the midde of the 1930s, the museum society was contacted by Bohusav s sister Marie, who donated the first posters, newspaper cippings, ibrettos, photographs and other documents that she had coected with diigent care. In this way, the foundation was firmy aid for the systematic buiding up of the Martinů coections and for the promotion of his œuvre in his native town. During the course of the foowing decades, severa perma - nent exhibitions dedicated to the composer were instaed at the museum. The ast of them was finished in August 2006, when after severa years the extensive renovation of the museum buiding was competed. The town of Poička managed to obtain a subsidy for the refurbishment of the interiors within the European Union s Regiona Operations Programme. Significant support for the reconstruction was aso given by the Bohusav Martinů Foundation in Prague, which, together with the Bohusav Martinů Institute, counts among the Poička Museum s most ong - -standing coaborators. The mounting of brand new exhibitions and construction of the depository were competed in 2009, when the town commemorated the 50th anniversary of the composer s death

16 [ institut bohusava martinů bohusav martinů institute popis činnosti activities Vědecká a popuarizační činnost vztahující se k díu a osobnosti Martinů. Shromažďování a kataogizace dokumentů o životě a díe Martinů. Zpracovávání pramenů ke kritickým i praktickým vydáním skadeb Martinů. Příprava souborných a praktických edic skadeb Martinů. Tvorba popuarizačních pubikací, pořádání přednášek o Martinů. Schoary and promotiona activities reating to the ife and œuvre of Martinů. Coection and cataoguing of documents pertaining to the ife and work of Martinů. Processing of sources for the compete critica and practica editions of Martinů s compositions. Preparation of the compete critica and practica editions of Martinů s compositions. Creation of informationa and promotiona pubications, organisation of ectures on Martinů. název a právní statut name & ega status Institut Bohusava Martinů obecně prospěšná spoečnost The Bohusav Martinů Institute a non-profit organisation počet zaměstnanců number of empoyees 4,5 úvazku Equivaent to 4.5 fu-time positions Mgr. Aeš Březina ředite director Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D. muzikoožka musicoogist Mgr. Lucie Harasim Berná muzikoožka musicoogist Mgr. Zoja Seyčková knihovnice ibrarian Mgr. Ivana Tabak muzikoožka musicoogist Mgr. Jitka Zichová muzikoožka musicoogist Romana Pohořaá administrativa administrative worker (a externí studentské výpomoci and externa student assistants) způsob financování manner of financing Příspěvky od Nadace Bohusava Martinů, grant od Grantové agentury ČR, Magistrátu h. m. Prahy a jiné grantové zdroje. Contributions from the Bohusav Martinů Foundation, a grant from the Grant Agency of the Czech Repubic, the City of Prague and other grant sources. významné projekty v příštích 5 etech significant projects over the next 5 years Souborná kritická edice día Bohusava Martinů (Bohusav Martinů Compete Edition). Digitaizace autografů a tisků v nakadatestvích a soukromých sbírkách. Pubikační činnost: vydávání daších tituů (sborník, hudební divado BM, Martinů Remembered) knižní řady Martinů-Studien (dosud 3 svazky). The Bohusav Martinů Compete Edition. Digitisation of autographs and prints hed by pubishing houses and in private coections. Pubication activities: pubication of other tites (conference proceedings, The Dramatic Works of Bohusav Martinů, Martinů Remembered); the book series Martinů-Studien (3 voumes to date). adresa a kontaktní údaje address & contact data Institut Bohusava Martinů, o.p.s. Bořanovická 1779/ Praha 8 S > U > [ >

17 institut bohusava martinů bohusav martinů institute institut bohusava martinů bohusav martinů institute Institut Bohusava Martinů v Praze by zaožen v roce Idea zřízení studijního centra, které by zajišťovao úpný informační servis pro zájemce o život a dío Bohusava Martinů, vyša od PhDr. Viktora Kaabise, bývaého prezidenta správní rady Nadace Bohusava Martinů. Řediteem se sta Aeš Březina, do té doby působící na basiejské univerzitě a v Nadaci Paua Sachera. Jedním z havních douhoetých projektů insti - tutu je příprava a reaizace Souborného kritic - kého vydání día Bohusava Martinů (Bohusav Martinů Compete Edition). Cíem projektu je vydání notového materiáu všech Martinů skadeb na zákadě studia všech dostupných pramenů. Příprava vydání zahrnuje zpracování rukopisů partitur, korespondence a ostatních dokumentů. K této náročné práci je nutné všechny nashromážděné dokumenty nejen evidovat, ae i podrobně zpracovat a popsat z muzikoogického hediska. Skadby Bohusava Martinů jsou vydávány v tzv. svazcích. Ty mohou obsahovat i někoik skadeb B. Martinů, v závisosti na jejich rozsahu. Edicí jednotivých skadeb jsou pověřeni editoři interní z Institutu B. Martinů a editoří externí, převážně ze zahra - ničí. Exkuzivní smouva na tento rozsáhý ediční projekt bya podepsána v roce 2007 s němec - kým nakadatestvím Bärenreiter-Verag, Kasse. V současné době se připravuje prvních deset svazků. Projekt je reaizován ve spoupráci se zahraničními speciaisty, od roku 2002 probíhají pravidená zasedání ediční rady. V roce 2008 uspořáda Inst. BM editorské semináře, na kte - rých přednáše kromě interních zaměstnanců i významný hudební fioog Dr. Bernhard R. Appe. The Bohusav Martinů Institute in Prague was founded in The idea to estabish an educa - tiona and research centre that woud provide a comprehensive information service for a those interested in Bohusav Martinů s ife and work came from Dr. Viktor Kaabis, the former President of the Board of Directors of the Bohusav Martinů Foundation. Aeš Březina, who had previousy worked at Base University and at the Pau Sacher Foundation, was appointed Director. One of the Institute s main ong-term projects is the preparation and pubication of the Bohusav Martinů Compete Edition. The aim of the project is to pubish the scores of a Martinů compositions based on the critica study of a avaiabe sources. Preparations for the edition incude the processing of autograph scores, correspondence and other documents. In order to successfuy accompish this chaenging task it is necessary not ony to fie a the gathered documents, but aso to process them thoroughy and describe them in musicoogica terms. The compositions of Bohusav Martinů are pubished in so-caed voumes. These can com - prise severa Martinů pieces, depending on their scope. The editing of individua compositions is entrusted to interna editors from the Bohusav Martinů Institute and externa editors, primariy from abroad. The excusive contract for this wideranging editing project was entered into in 2007 with the German pubishing house Bärenreiter - -Verag, Kasse. At the present time, the first ten voumes are under preparation. The project is being impemented in co-operation with foreign speciaists (since 2002 the editoria board has been meeting on a reguar basis). In 2008 the Bohusav Martinů Institute hed editoria seminars at which ectures were presented by interna empoyees, Vzhedem k tomu, že Bohusav Martinů ži nejen v Čechách, ae převážně v západní Evropě a Spojených státech, jsou dnes jeho autografy, korespondence i jiné dokumenty uoženy v řadě veřejných institucí či v rukou soukromých osob po ceém světě. Pořizování kopií těchto ma - teriáů a jejich uchování v digitání podobě představuje náročnou mnohaetou práci, kterou si Institut Bohusava Martinů vytyči za cí. Institut Bohusava Martinů soustřeďuje tištěné notové materiáy skadeb Bohusava Martinů, dáe nahrávky na kompaktních discích a staré archivní zvukové snímky, origináy resp. kopie rukopisů nejen z veřejných institucí, jako jsou např. Bibiothèque Nationae de France, British Library, České muzeum hudby v Praze, Library of Congress ve Washingtonu, Moravské zemské muzeum v Brně, Centrum Bohusava Martinů v Poičce, Nadace Paua Sachera v Basieji, New York Pubic Library ad. Dáe kopie rukopisů z archivů hudebních vydavateství Boosey and Hawkes, Bärenreiter-Verag Kasse, Max Eschig Paris, Aphonse Leduc Paris, Schott Musik Internationa Mainz, Universa Edition aj., ae také autografní prameny od soukromých osob. Institut usiuje o získávání sekundárních pra men ných materiáů, jako jsou např. programy z koncertů a operních představení a dáe o shromáždění rozsáhé korespondence s významnými osobnostmi (např. Stanisav a Kare Novák, Vácav Taich, Eisabeth Sprague Cooidge, Frank Rybka, Sergej Kusevickij, Rudof Kundera aj.), interview s pamětníky Zaměstnanci Institutu Martinů v roce 2008 Empoyees of the Martinů Institute in the year 2008 as we as by the renowned musica phioogist Dr. Bernhard R. Appe. Because Bohusav Martinů ived not ony in what was then Czechosovakia but aso, and primariy, in western Europe and the United States, his autographs, correspondence and other documents are deposited in a number of pubic institutions or are in the hands of private persons a over the word. The Bohusav Martinů Institute seeks to make copies of a these materias and preserve them in digita form a demanding task which wi require many years. The Bohusav Martinů Institute has been coecting printed sheet music of Bohusav Martinů s compositions, as we as recordings on compact discs and od archive sound recordings. Further, it coects origina autographs and copies thereof from pubic institutions (such as Bibiothèque Nationae de France, the British Library, the Czech Museum of Music in Prague, the Library of Congress in Washington DC, the Moravian Museum in Brno, the Bohusav Martinů Centre in Poička, the Pau Sacher Foundation in Base, the New York Pubic Library), from the archives of the music pubishers (such as Boosey and Hawkes, Bärenreiter-Verag 32 33

18 Knihovna institutu je zaměřena na día Martinů a pubikace o skadateích 20. stoetí The Institute s ibrary is focused on Martinů and other 20th-century composers institut bohusava martinů bohusav martinů institute a daší. V etech 1998 a 2000 se Institut podíe na vzniku 2 dokumentárních fimů České teevize o životě a díe B. Martinů (režie Jiří Nekvasi). V neposední řadě pořizuje institut pro svou knihovnu knihy (se zaměřením na hudbu 20. stoetí), periodika i časopisecké studie. Daším z kmenových projektů Institutu Bohu - sava Martinů v Praze je digitaizace pramenů. Projekt digitaizace zača v roce 1999, je finan - cován Nadací Bohusava Martinů a z daších grantových prostředků. Cíem projektu je zpří - stupnit všechny materiáy týkající se Bohusava Martinů, aniž by byy prameny vystaveny přímé manipuaci, při níž by hrozio jejich poškození. Jde především o autografy partitur, z nenotových pramenů je to rozsáhá korespon - dence, deníkové zápisy, karikatury a fotografie. Jeikož zmíněný okruh dokumentů představuje značný počet jednotek, ceý projekt by rozřazen do někoika fází, z nichž každá zahrnuje zpracování určitého okruhu dokumentů. Z praktických důvodů byy jako první zpra - covány dokumenty obrazového charakteru, tedy fotografie, kresby a karikatury, jejichž cekový počet nyní dosahuje koem sedmi set poožek. V daších fázích jsou digitaizovány autografy partitur, dosud je zdigitaizováno cca 170 hudebních pramenů. Od roku 2007 je výběr digitaizovaných pramenů zaměřen havně na skadby prvních svazků kritické edice. Kasse, Max Eschig Paris, Aphonse Leduc Paris, Schott Musik Internationa Mainz, Universa Edition), as we as from private persons. The Bohusav Martinů Institute strives to ob - tain secondary source materias, such as program - mes from concerts and opera performances to gather Martinů s extensive correspondence with significant personaities (e.g. Stanisav and Kare Novák, Vácav Taich, Eisabeth Sprague Cooidge, Frank Rybka, Serge Koussevitzky, Rudof Kundera) and interviews with contemporaries. Between 1998 and 2000 the Institute participated in the creation of two Czech Teevision documentaries about the ife and work of Bohusav Martinů (director: Jiří Nekvasi). Last but not east, the Institute continues to add to the hodings of its ibrary through the acquisition of books (with a focus on 20th century music), periodicas and magazine essays. Another of the essentia projects of the Bohusav Martinů Institute in Prague is the digitisation of sources. The digitisation project was aunched in 1999 and is financed by the Bohusav Martinů Foundation, as we as various other grant sources. The aim of the project is to make accessibe materias reating to Bohusav Martinů without exposing the sources to direct handing, which coud resut in damage. This conservationa effort concerns primariy autograph scores, and non - -music sources such as the extensive corre spon - dence, diary entries, caricatures and photographs. Since this group of documents comprises a sig - nificant number of items, the project has been divided into severa phases, each of which incudes the processing of a certain group of documents. For practica reasons, the first to have been compied were documents of a visua nature, i.e. photographs, drawings and caricatures, now Editoři skadeb mohou tak detaiy partitur studovat ve vysokém grafickém rozišení a podkady jim jsou k dispozici na jednom místě. Od roku 2006 provádí digitaizaci pro Institut Martinů Digitaizační centrum Knihovny Akademie věd v Jenštejně. Poožky k digitaizaci pocházejí z archivů nakadateství (Bärenreiter), soukromých vastníků či muzeí (ČMH, Martinů Centrum v Poičce). Institut Martinů spravuje webové stránky s informacemi o životě a díe skadatee, průběžně jsou dopňovány aktuání zprávy o akcích týkajících se B. Martinů. Na těchto webových stránkách jsou také kontaktní údaje na Martinů instituce (Nadace BM v Praze a v Basieji, Spoečnosti BM česká, švýcarská a japonská, Internationa Martinů Circe). Pro uživatee webových stránek by vytvořen on-ine kataog día Bohusava Martinů, který by spuštěn v červenci roku Kataog umožňuje vyhedávání pode různých kritérií. K dispozici jsou rovněž texty o skadbách v češtině a angič tině. Povaha textů je vesměs popuárně naučná (http://kataog.martinu.cz). Formou eektronické pošty či osobní konzutace obdrží zájemci v rámci informačního servisu institutu veškeré dostupné informace o životě a díe Bohusava Martinů. Institut rovněž zprostředkovává kontakty se zahraničními Ukázka rukopisu Martinů z roku 1911 (píseň Má matička), od roku 2010 uoženo v Centru Martinů v Poičce A Martinů manuscript of 1911 (My Dear Mother), since 2010 deposited in the Martinů Centre in Poička totaing some seven hundred items. The next phases entai digitisation of autograph scores to date, approximatey 170 music sources have been digitised. Since 2007 the seection of the sources to be digitised has focused mainy on the compositions contained in the first voumes of the Bohusav Martinů Compete Edition. The editors of the compositions can thus study detais of the scores in high graphic resoution and the materias are avaiabe to them in a centraised ocation. Since 2006 digitisation for the Bohusav Martinů Institute has been carried out by the Digitisation Centre of the Library of the Academy of Sciences in Jenštejn. The items to be digitised come from the archives of pubishing houses (Bärenreiter), private 34 35

19 Ukázka rukopisu Martinů z roku 1958 (Duo pro house a vioonceo č. 2), od roku 2010 uoženo v Centru Martinů v Poičce A Martinů manuscript of 1958 (Duo for Vioin and Ceo No.2), since 2010 deposited in the Martinů Centre in Poička institut bohusava martinů bohusav martinů institute institucemi a organizacemi, které vastní či uchovávají prameny o Martinů, jež se doposud institutu nepodařio získat v kopii. V knihovně Institutu Martinů se nachází největší archiv tištěných partitur B. Martinů, dáe kopie autografů a jejich zdigitaizované verze, odborné časopisecké a sborníkové studie a čánky, monografie (o Martinů i jeho součas ní - cích), kopie korespondence Bohusava Martinů, kompaktní disky, magnetofonové pásky, gramo - fonové desky (včetně historických nahrávek), VHS i DVD s inscenacemi jevištních dě a doku - mentárními fimy o Bohusavu Martinů, histo - rické recenze a tištěné programy. V současné době je v Institutu Bohusava Martinů podrobně zpracováno 1800 dopisů, 390 autografů not Bohusava Martinů, v databázi knihovny můžete najít 77 vysokoškoských prací o B. Martinů, 1722 knih včetně encykopedií, 165 audio - vizuáních dokumentů, 3477 čánků z časopisů včetně recenzí z dobového tisku, 1300 zvu ko - vých dokumentů, 57 periodik. owners and museums (the Czech Museum of Music, the Bohusav Martinů Centre in Poička). The Bohusav Martinů Institute administers the website providing information about the composer s ife and work. The website is continuousy updated with news about events pertaining to Martinů. It aso contains contact detais for Martinů institutions (the Bohusav Martinů Foundations in Prague and Base; Bohusav Martinů Societies in the Czech Repubic, Switzerand and Japan; the Internationa Martinů Circe). The website s users can aso browse the onine cataogue of Bohusav Martinů works which was aunched in Juy The cataogue aows one to search according to various categories. Texts about the compositions are aso avaiabe in both Czech and Engish. The texts are written in a standard prose format which is accessibe to the ay-person. (http://kataog.martinu.cz). The Institute s information service provides inte - rested parties with a avaiabe information about the ife and work of Bohusav Martinů, either by emai or through persona consutations. Moreover, the Institute serves as an intermediary in deaings with foreign institutions and organisations that own or preserve Martinů sources which the Institute has not yet managed to acquire in copies. The Bohusav Martinů Institute ibrary hou - ses the most extensive archive of Martinů printed scores, copies of autographs and their digitised versions, speciaist magazine artices and confe - rence proceedings, monographs (about Martinů and his contemporaries), copies of Bohusav Martinů s correspondence, historica reviews, concert programmes, compact discs, magnetic tapes, gramophone records (incuding historica Projekt Martinů Revisited se sta v etech jednou z největších domácích ų hudebních udáostí posedních et. Stovkami domácích a za - hra nič ních akcí si hudebníci v roce 2009 připomněi 50. výročí úmrtí Bohusava Martinů a v roce výročí jeho narození. Smysem ceé akce byo ukázat, jak pestrá a bohatá je tvorba tohoto skadatee a jaký měa viv na hudbu 20. stoetí. Do projektu se zapojiy všechny významné orchestry a daší hudební instituce v České repubice. V Praze proběha světová premiéra Tří fragmentů z opery Juiette, kterou pod vedením Sira Charese Mackerrase uveda Česká fiharmonie s Magdaenou Ko že - nou. Institut Martinů ve spouprací s Institutem recordings), VHS cassettes and DVD recordings of stage works and documentaries about Bohu - sav Martinů. To date, the Bohusav Martinů Institute has processed some 1,800 etters and 390 Mar - tinů autograph scores, whie the ibrary database contains 77 uni - versity theses about Martinů, 1,722 books, incuding encycopaedias, 165 audio-visua documents, 3,477 magazine artices, incuding reviews from the period press, 1,300 audio documents and 57 periodicas. The Martinů Revisited project, which took pace in , was one of the most significant and wide-ranging domestic musica events of recent years. In 2009 musicians commemorated the 50th anniversary of Bohusav Martinů s death, and in 2010 the 120th anniversary of his birth, with hundreds of events that took pace both in the Czech Repubic and abroad. The project s objective was to demonstrate just how variegated and pro - ific Martinů s œuvre is and to carify the infuence it had on 20th century music in genera. The pro - ject was joined by a the major orchestras and other music institutions in the Czech Repubic. Prague hosted the word premiere of Three Fragments from the opera Juiette, performed by the Czech Phiharmonic under the ate Sir Chares Mackerras and featuring Magdaena Kožená. In co-operation with the Arts Institute, the Bohusav Martinů Institute co-ordinated and pubicized the project. Two empoyees of the Bohusav Martinů Institute participate in the editing the Martinů Revue (pubished from as the Bohusav 36 37

20 umění zajištova koordinaci a propagaci projektu. Dva zaměstnanci Institutu BM se podíejí rovněž na redakci časopisu Martinů Revue ( pod názvem Bohusav Martinů Newsetter). Martinů Revue vychází ve spou - práci s Internationa Martinů Circe 3x ročně a je vydáván v angickém jazyce s ceosvětovou distribucí. Martinů Revue obsahuje rozičné informace o dění a akcích s hudbou Martinů ve světě i u nás. Informuje o aktivitách Nadace a Institutu Martinů. V etech Institut Bohusava Martinů rovněž reaizova každoroční Festiva Bohusava Martinů, jehož pořadateem je Nadace Bohusava Martinů. Příprava festivau zahrnovaa především tvorbu programové brožury, vydání propagačního CD a cekovou propagaci festivau. Martinů Newsetter). This Engish-anguage pubi - cation is issued three times a year in coaboration with the Internationa Martinů Circe and is dis - tributed wordwide. The Martinů Revue contains wide-ranging information about events and projects pertaining to Bohusav Martinů and his music both at home and abroad. It aso provides information about the activities of the Bohusav Martinů Institute and Foundation. Between 1995 and 2007 the Bohusav Martinů Institute aso impemented the annua Bohusav Martinů Festiva, organised by the Bohusav Martinů Foundation. The festiva s preparation primariy entaied the creation of a programme brochure, the reease of a promotiona CD and genera advertising of the festiva. obsah contents úvodem introduction 5 muzeum bedřicha smetany bedřich smetana museum 6 muzeum antonína dvořáka antonín dvořák museum 12 nadace eoše janáčka eoš janáček foundation 16 pubikační činnost pubications Prager Musikeben zu Beginn des 20. Jahrhunderts by Aeš Březina (editor) Pubished by the Peter Lang AG Pubishing House, Bern in 2000, 258 pages. ISBN The individua texts are written in German and French. Aspects of Music, Arts and Reigion during the Period of Czech Modernism by Aeš Březina and Eva Veická (editors) Pubished by the Peter Lang AG Pubishing House, Bern in 2009, 306 pages. ISSN , ISBN , Martinů Studien 2. The individua texts are written in Engish, German and French with the Engish summary. Continuity of Change by Aeš Březina and Ivana Rentsch (editors) Pubished by the Peter Lang AG Pubishing House, Bern in nadace bohusava martinů bohusav martinů foundation 22 centrum bohusava martinů bohusav martinů centre 24 institut bohusava martinů bohusav martinů institute 30

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU BIBS vysoká škola Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU Doktorát pro praxi Nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu Nový vizuální styl Ples absolventů Studijní okénko 1 Obsah

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte

Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte Dalibor Jílek Jean Zermatten Petra Ali Doláková Vladimír Smékal Paola Riva Gapany David Bartůšek Marek Lauermann Irena Čechová 2 Sub-projekt PF 098:

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více