Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz."

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1

2 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od hraní přes bádání k vědění Neučíme se pro školu, ale pro život Školní vzdělávací program základní školy Neubuz 2

3 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 3 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neubuz 1.2 Předkladatel: název školy :, příspěvková organizace adresa školy: Neubuz, č.65, p. Slušovice jméno ředitele: Mgr.Lydie Staroveská kontakty: tel , mobil , IČO: RED-IZO: IZO: Jméno koordinátora: Mgr. Lydie Staroveská 1.3 Zřizovatel: název : Obec Neubuz adresa: obec Neubuz, p.slušovice, IČO: kontakty: Platnost dokumentu od: datum: podpis ředitele razítko školy 3

4 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 4 Historie školy 2. Charakteristika školy Do roku 1890 chodily děti z Neubuze do školy do Slušovic. Tam chodily děti z Březové, Hrobic a Rakov. Brzy byly třídy žáky přeplněny. Když ve slušovské škole nebylo dostatek místa pro přijíždějící žáky, rozhodli se občané postavit si novou školu sami. A tak roku 1890 byla postavena jednotřídní škola v Neubuzi. Prvním učitelem byl Antonín Kratochvíl, pozdější ředitel měšťanské školy ve Vizovicích. Celkový náklad na stavbu činil zlatých, z toho 4 tisíce zlatých si obec vypůjčila. Během času přibývalo žáků, jedna třída nestačila Proto v roce 1913 se přistavila ještě jedna třída. Od toho roku má Neubuz školu dvojtřídní. (Viz.:kronika) Představení základní školy Neubuz Základní škola Neubuz je škola malotřídní. Má dvě třídy 1. stupně a jedno oddělení školní družiny, školní jídelnu výdejnu. Obědy se dováží ze ZŠ Všemina. Ve třídách se učí spojené ročníky. Kombinace ročníků se každý rok mění, podle počtů žáků. V základní škole Neubuz jsou do programu postupně zařazovány prvky z Daltonského plánu. Po vypracování projektu v roce 1999 získala škola Certifikát Zdravé školy a byla zařazena do mezinárodní sítě zdravých škol.v roce 2008/2009 byla provedena poslední inovace školního programu podpory zdraví na další čtyři roky. V roce 2002 získala škola v Neubuzi titul Ekoškola roku Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěže a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračuje v každém roce. V roce 2009 vyhrála se svým projektem ekologickou soutěž na Moravě Namaluj svou planetu, postoupila do republikové soutěže, kde se umístila mezi prvními 10 školami. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Ve školním roce 2002/2003 získala ocenění Zlínského kraje za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2003/2004 se škola umístila mezi nejlepšími deseti školami. A v roce 2004/2005 získala ocenění a první místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji. V dalším roce se umístila na 2. místě. A následující roky je vždy vyhodnocena mezi prvními 10 školami. Již několik roků je ve škole vyučovací týden zahajován komunitním kruhem, ve kterém se všichni včetně učitelů dělí o své pocity a zážitky z víkendu. Další dny se začíná písničkou, malou rozcvičkou nebo tvořivou činností dětí. Žáci se pak usadí ke stolečkům a pracují s učitelem nebo podle pokynů na nástěnkách a ve svých pracovních sešitech. Služba je zodpovědná za to, že se do práce zapojí všichni žáci z příslušného ročníku. Kladně je ohodnocen každý, kdo plní, nevyrušuje a má snahu pracovat. V naší maličké škole rozvíjíme schopnosti a dovednosti, které si přináší děti z předškolního věku. Jelikož jsme malotřídní škola s nízkým počtem žáků přistupujeme k žákům individuálně, prostředí je podobné rodinnému prostředí. Rozvíjíme jazykové schopnosti žáků už od 1.ročníku, pak v kroužku angličtina hrou. Zdokonalujeme se při práci na počítačích, používáme internet při výuce, připravujeme žáky v kroužku informatiky na přechod na matematickou školu nebo na gymnázium. Zatím žáci naší školy jsou velmi úspěšní v matematických olympiádách i matematických soutěžích. V zájmové činnosti rozvíjíme estetické cítění v kroužku výtvarném, pěveckém kroužku a ve výuce hry na flétnu. Nacvičujeme divadla, máme dramatický kroužek. Pohybové dovednosti rozvíjíme v mimoškolních aktivitách a to v country kroužku při škole, v oddílech ASPV Sk Neubuz v košíkové, florbalu, v tanečním kroužku. 2.1 Úplnost a velikost školy Velikost školy Základní škol Neubuz, je malotřídní škola se dvěma třídami, ve kterých je pět ročníků prvního stupně. Spojování ročníků probíhá v závislosti na aktuálním počtu žáků. Základní škola zahrnuje i další součásti jednu třídu školní družiny a školní jídelnu. Kapacita školy je 40 žáků. Ve školní družině je zapsáno 25 žáků. 4

5 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 5 Budova základní školy je situována ve středu obce, je spádovou školou pro obec Dešná, jezdí sem děti i ze Slušovic, Hrobic a Všeminy. Škola je střediskem kulturního života v obci, zajišťuje kulturní vystoupení na akcích konaných obcí. Žáci z naší základní školy přechází na 2. stupeň do základní školy ve Slušovicích, která je vzdálená asi 3 km nebo odcházejí do specializovaných škol a na gymnázium do Zlína. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Škola má celkem 2 učebny a učebnu školní družiny, která se využívá k výuce výtvarné výchovy. Máme zřízenou počítačovou učebnu, kde je počítačová síť se 6 počítači, učebna je využívána nejen v době výuky, ale i v odpoledních hodinách v mimoškolních aktivitách. Pět počítačů máme také v další třídě a 5 počítačů máme i ve školní družině. Škola nemá tělocvičnu, ale byla zřízena v obci kulturní místnost, kterou využívají žáci ve špatném počasí jako tělocvičnu. Tří měsíce v zimním období jezdí celá škola na výuku plavání. K výuce tělesné výchovy využíváme nové víceúčelové hřiště, které patří obci. V odpoledních hodinách provozujeme školní družinu a volnočasové aktivity zájmové kroužky. Vyučující využívají školní dvorek, na kterém tráví žáci velké přestávky nebo se zde vyučují různé výchovy. Volný čas zde tráví i děti ze ŠD. Ve školní budově je výdejna obědů s malou jídelnou. V letošním roce se pořídil do jídelny vyhřívací pult na jídlo. Škola je vybavena videoprojektorem, v každé třídě je plazmová televize, DVD. V tělesné výchově i na sedění využívají žáci velkých balónů. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, novými školními lavicemi a židlemi, ve školní družině se pořídila velká vestavěná skříň. V roce 2006 proběhla na škole výměna oken, zastřešil se školní dvorek. Pro výuku informatiky slouží počítačová učebna ve ŠD. Školu využívají i jiné složky ke školení na počítači. Učitelé mají k dispozici kabinet s kopírkou i s počítačem. Celá škola je připojena k internetu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Pedagogický sbor tvoří 2 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro práci na 1. stupni ZŠ. Vychovatelka ŠD je absolventkou Střední pedagogické školy v Kroměříži s aprobací pro MŠ. Máme progresivní pedagogický tým, který využívá svých schopností pro práci s dětmi. Průměrný věk pedagogů je let. Zabýváme se alternativními vyučovacími metodami. Dle možností je zajištěna odborná kvalifikovanost. Vychovatelka školní družiny učí částečným úvazkem výchovy na 1. stupni. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhou dobu spolupracujeme v oblasti sportu a kultury s okolními malotřídkami ZŠ Veselá, ZŠ Trnava, ZŠ Všemina. Navazujeme družbu zatím jen přes internet se školami na Slovensku ZŠ Sivice. Jsme registrovaní v programu etwinning. Zatím však hledáme vhodné partnery. Projekty na škole dotvářejí obsah vzdělávacího programu školy. Zařazované projekty jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Mezi celoškolní patří projekty zaměřené na roční období, tradice, ekologii a Zdravou školu. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Základní škola Neubuz poskytuje základní vzdělání. Ale snažíme se od klasické školy lišit alternativním způsobem učení. Směřujeme k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, 5

6 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 6 dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. A co je to alternativní školství? Každý si jistě pod pojmem alternativní školství představí něco jiného. Již název napovídá, že se toto školství nějakým způsobem liší od školství tradičního. Avšak jakým způsobem? A do jaké míry? Například svými cíli, učebními obsahy, formami učení a vyučování, organizací života ve škole či způsobem spolupráce s rodiči? Ve škole, tak jak ji známe, se většinou učíme velké množství dat, bez toho aniž bychom sami kladli otázky, vyvozovali důsledky, odpovědi a souvislosti. Jsou tyto encyklopedické znalosti vůbec k něčemu? Rozvíjí se tím naše osobnost? Naučíme se v tradiční škole aktivitě, samostatnosti a odpovědnosti, což jsou tolik důležité vlastnosti a dovednosti v osobním i profesním životě? Naše škola se snaží odstranit ze školského prostředí všechno, co se dětem nelíbí a co brání realizaci příjemného a tvořivého vyučování. Alternativní školy používají jiné osnovy, s důrazem na nefrontální metody výuky, jako je škola hrou či prožitkem, spojování vyučovacích předmětů či různých ročníků do tématických celků, používání projektové a skupinové výuky a jiné metody hodnocení. Ve světě, a následně také v České republice, se vyvíjí různé typy alternativních škol. Jejich počet a variabilita má za následek, že se v nich lze obtížně orientovat. Následující obrázek uvádí přehled všech známých typů těchto škol dle knihy Alternativní školy a inovace ve vzdělávání od Jana Průchy. Zdůrazněné jsou školy z kterých vycházíme nebo částečně využíváme jejich prvky ve vyučovacím procesu. ALTERNATIVNÍ ŠKOLY nestátní státní nebo soukromé KLASICKÉ REFORMNÍ CÍRKEVNÍ (KONFESNÍ) MODERNÍ ALTERNATIVNÍ - waldorfské - katolické - s otevřeným vyučováním - montessoriovské - protestantské - s volnou architekturou - freinetovské - židovské - magnetové - jenské - jiné konfesní - přesahující - daltonské - školy 21. století - Tvořivá škola- činnostní učení - s alternativním programem - nezávislé - cestující - mezinárodní - odenwaldské - hiberniánské - Gesamtschule - kolegiální - obecné a občanské - zdravé školy - s angažovaným učením - integrované - škola hrou a jiné 6

7 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 7 Typy alternativních škol Z uvedeného přehledu všech známých typů alternativních škol je zřejmé, že ještě další vznikají a dále budou vznikat. V následující kapitole se tedy zaměřím jen na typy alternativních škol, které nás nějakým způsobem zaujaly a které uplatňuje naše škola. Je to škola Daltonská, Zdravá, Tvořivá s alternativním programem, Obecná. Daltonská škola Daltonská škola vznikla z iniciativy americké učitelky Helen Parkhurstové. Spolupracovala s Marií Montessori, od níž získala závažné podněty pro svou vlastní experimentální školu založenou v roce Ve svém hlavním díle Education on the Dalton Plan, které bylo přeloženo do řady jazyků, popsala teoretické základy a praxi své reformní školy. Základními principy daltonské výuky jsou svoboda, samostatnost a spolupráce a také zodpovědnost. Pojem svoboda však nemá podobu Dělám si, co chci a jak chci. Svoboda je spjata s určitými hranicemi. Každý z principů dostává dvojsměrnou podobu: - Důvěru do někoho vkládám, ale taktéž ji od druhého získávám. - Odpovědnost za něco přijímám, ale také ji druhým předávám, přenechávám. - Za své jednání jsem zodpovědný, ale totéž může být požadováno ode mne. Zmíněnou dualitu zobrazuje níže uvedené schéma (obr. 2) odpovědnost dávat/brát uvědomělá svoboda samostatnost spolupráce být zodpovědný ukázat/ptát se Zdravá škola důvěra dávat/ptát se Zdravá škola patří mezi typy moderní alternativní. Tato síť škol podporujících zdraví začala vznikat v evropských zemích od roku Je garantována třemi mezivládními nadnárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou organizací pro Evropu (WHO EURO v Kodani), Radou Evropy (CE) a Komisí Evropské unie (CEU). Česká republika vstoupila do sítě v letech dohromady s 94 školami, z nichž 11 mělo plnit úkol pilotních škol podporujících zdraví. Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost být vzděláván ve škole podporující zdraví Na základě tohoto výroku lze vysvětlit důvody vzniku Zdravých škol a Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Každá škola, která se hlásí do těchto projektů, je povinna vypracovat si strategii a program podpory zdraví pro své podmínky. Z toho důvodu nelze popsat konkrétní podobu Zdravé školy. Zdraví není chápáno jen jako nepřítomnost nemoci, ale je tím míněna komplexní filozofie podpory zdraví. Obecně platí, že zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. Zdravá škola se snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která je definována třemi oblastmi 7

8 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 8 nazývající se pilíře: prostředí a podmínky, učení, partnerství a spolupráce, což znázorňuje tento obrázek Pro každý pilíř jsou stanoveny určité zásady, jimiž se ŠPZ řídí ve své konkrétní činnosti. Do prvního pilíře patří pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí. Druhý pilíř týkající se zdravého učení zahrnuje smysluplnost výuky, možnost výběru a přiměřenost výuky, spoluúčast a spolupráci ve výuce a motivující hodnocení žáka. Ve třetím pilíři, kterým je otevřené partnerství, uvažujeme školu jako demokratické společenství a vzdělávací a kulturní středisko obce. ALTERNATIVNÍ ŠKOLY 1. Alternativní škola je zaměřena pedocentricky. To znamená, že výchova se zaměřuje na osobu dítěte a škola vykonává všechny výchovné činnosti v souladu s individualitou dítěte. 2. Alternativní škola je aktivní. Podle okolností uplatňuje některé z mnoha vyučovacích forem (např. formou rozhovoru, skupinové a individuální práce, projektového vyučování atd.). Nejvyšším cílem je přitom rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. 3. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. 4. Alternativní škola je chápána jako společenství. To znamená, že formy a postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně jak žáky, tak i učiteli a rodiči. 5. Alternativní škola je chápána podle principu Par la vie - pour la vie. Míní se tím učení z života pro život, tj. cílem vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy. Pedagogické desatero českého činnostního učení v pojetí programu Tvořivá škola 1. Žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků. 2. Žáky pozitivně motivujeme. 8

9 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 9 3. Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. 4. Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. 5. Využíváme mezipředmětových vztahů. 6. Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. 7. Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. 8. Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. 9. Žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme. 10. K žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem. CELOROČNÍ PROJEKT Dále jsou projekty rozčleněny na roční období, podle toho, kdy se uskutečňují: - účast celé školy ve skupinách, tvořených dětmi všech ročníků - prezentace ve školním časopise a obecní kabelové televizi - pokrytí průřezovými tématy - PP - Podzimní projekt (sběr plodů, úprava a úklid okolí školy, okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch, ve stopě Trnavského vrchu, oslavy vzniku republiky, lampionový průvod, výstava dýní, drakiáda, Slavnost Slabikáře ) OSV : rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV: lidské vztahy EV: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí MDV: stavba mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu ZP Zimní projekt (beseda s osobností, Mikuláš, vánoční koncert, výtvarná zimní dílna, posezení s rodiči, karneval, zápis do 1.r.) OSV: rozvoj schopností poznávání, sebepojetí a sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VEGS: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané MKV: kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity EV: lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí MDV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu. JP Jarní projekt (Velikonoce, zvyky, tvořivá dílna, akademie Den matek) OSV: rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VEGS: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MKV: kulturní diference, etnický původ EV: ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí MDV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení práce v realizačním týmu. LP Letní projekt ( Den her, společná vycházka, slavnostní promoce žáků 5.ročníku, školní výlety, ) 9

10 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 10 OSV: rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kteativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV: lidské vztahy EV: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí MDV: interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu. 10

11 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 11 Projektové vyučování na škole Projektové vyučování je neodmyslitelnou složkou výuky v Neubuzi. V posledních letech je využíváno celoročních projektů, které provází výuku v každém předmětu. Žáci se mohou aktivněji zapojit do přípravy a realizace vyučování. Nezáleží už pouze na tom, co si připraví vyučující, ale i žáci mají možnost vyučování ovlivnit. Sami si tak vyzkouší pro kamarády nebo učitele připravit nějaký úkol, představení nebo hru. Tato činnost je mezi žáky velmi oblíbená a vždy se velmi těší na předvedení své práce. Následující přehled stručně představuje jednotlivé projekty. Projekt Odpady aneb jak s nimi naložit Ve škole jsme se věnovali problematice odpadů. Tento projekt měl několik cílů: 1. Přesvědčit lidi z okolí školy o důležitosti zdravého životního stylu. 2. Naučit se třídit a znovu využívat odpad. 3. Uklidit veřejná prostranství v obci od přebytečných odpadků. 4. Využít a rozšířit poznatky z oboru prvouky a přírodovědy (ekologická výchova). 5. Rozvíjet komunikaci, navazování přátelských i pracovních vztahů, spolupráci ve skupině, organizační schopnosti, samostatnost. 6. Aktivně zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu. Za tento projekt škola obdržela titul Ekoškola roku Z deseti vybraných škol se škola Neubuz umístila se svým projektem na prvním místě. Titul a cenu žáci převzali po obhajobě v Praze ve Valdštejnském paláci. V roce 2006 jsme projekt opakovali. Tuto báseň si žáci školy vymysleli při realizaci projektu: Přírodu my chráníme a přitom se bavíme. Učíme se sbírat odpad, bude to mít dobrý dopad. Učíme se vesele, jako správní přátelé. Projekt Bejvávalo V následujícím školním roce, bylo vybráno téma Bejvávalo. Projekt sledoval dva cíle, které se podařilo splnit. Jednak to bylo poznávání historie kraje a života předků, probouzení lásky k rodnému kraji. Jednak pochopení toho, jak se život během uplynulých sta let měnil, vyprovokovat v žácích touhu, co nejvíce se naučit, protože jenom tak budou moci oni i jejich děti hodnotit uplynulá léta podobně, jako my dnes hodnotíme uplynulá staletí. První akcí při plnění tohoto programu byla návštěva Okresního archivu na Klečůvce, kde byli žáci 3. a 4. ročníku seznámeni s nejstaršími archiváliemi Zlínského kraje. Druhou akcí byl den Valašské kuchyně. Žáci celé školy připravili kyselicu a pagáčky. K dalším akcím patřila Beseda nad kronikou obce spojená s výstavou knih, zařízení domácností a nářadí z 19. století. Žákům se podařilo shromáždit spoustu zajímavých předmětů. K nejzajímavějším patřily knihy z 19. století, různé typy žehliček, ošatky, cepy a další. I alba školy zachycující život školy v minulém století zaujala mnohé besedníky.projekt Okno do světa K uskutečnění projektu Okno do světa vedla skutečnost, že mnoho dětí navštěvuje s rodiči během prázdnin cizí země, ale málokteré dovede o této zemi uvést něco podrobnějšího. Cílem tedy bylo dát dětem souhrn poznatků o nejnavštěvovanějších zemích Evropy a seznámit je s významnými místy, památkami či přírodními krásami. Děti se měly naučit získávat tyto poznatky z encyklopedií, internetu, knižních publikací, z vyprávění rodičů a známých, shromažďovat obrazový materiál, mapy apod. Učitelky pouze plnily roli koordinátorek. V září se konala první část projektu: Kam jsme se podívali o prázdninách. Byla shromážděna řada fotografií, pohlednic, drobných přírodnin od moře a mincí cizích měn. Z přinesených předmětů byly zhotoveny nástěnky a výstavky. Další část projektu s názvem Slovensko se uskutečnila v listopadu. Škola žila tímto projektem 14 dnů. V hudební výchově děti nacvičovaly slovenské písně. Ve výtvarné výchově žáci vytvářeli práce se slovenskou tématikou, jako například Bratislavský hrad a nejvyšší pohoří Vysoké Tatry. Paní Michlová, která je slovenské národnosti, přiblížila dětem svým vyprávěním mnohé zajímavosti týkající se Slovenska. Přinesla si spoustu obrazového materiálu, slovenské pohádky a přečetla ukázku ze slovenské literatury. Během této besedy žáci seznámili ostatní se svými pracemi. V závěru proběhla soutěž družstev ve znalosti slovenského jazyka a skládání puzzlí se slovenskou tematikou. Tečkou za touto částí projektu se stal oběd ze slovenské kuchyně, kde nechyběly halušky. Projekt Zdravá škola Do projektu Zdravá škola se povedlo zapojit celou školu, obec, veřejnost i rodiče. Projekt je realizován průběžně. Celý projekt se opírá o hlavní zásady zdravého způsobu života, uplatňuje myšlenky podpory zdraví metodami, které vedou k podpoře sebedůvěry, spolupráce, k respektování potřeb jedince i kolektivu, prostě k úctě k veškerému životu kolem nás. 11

12 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 12 Pravidelně se ve škole pořádají Dny zdraví. Cílem těchto dnů je hlouběji si připomenout zásady a principy programu podpory zdraví ve škole. Děti se učí ekologickému myšlení a zdravému způsobu života. Zdravá škola však není jen o hygienických podmínkách a zdravé výživě. Snahou zaměstnanců školy je vytvořit ve škole kamarádské, tvořivé a tolerantní prostředí, to znamená zajistit dětem při učení pocit bezpečí a klidu, posilovat imunitu proti infekci virem šikana, probudit v žácích radost tvořit a poznávat, počítat s jejich spoluúčastí při dotváření obsahu a formy výuky. Naučit je komunikovat mezi sebou a umět naslouchat jeden druhému. Během všech dnů se mohou rodiče podívat do vyučovacích hodin a přesvědčit se o rozdílech mezi tradiční základní školou a školou malotřídní. Projekt Zelená planeta celoroční (Archeologické poznávání, Krajské město, Namaluj svou planetu) A. V říjnu 2007 se uskutečnila další část projektu letošního roku, tentokrát s názvem Archeologické poznávání (příloha č. 4). Studentka Žaludková, posluchačka Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně si připravila poutavé vyprávění o životě našich předků od nejstarší doby po středověk. Přiblížila náročnou práci archeologů, které doplnila ukázkou nálezů z našeho okolí a replikami nástrojů a zbraní z doby kamenné, bronzové i železné. V následující části žáci odpovídali na soutěžní otázky a plnili praktické úkoly. V závěru se snažili podle předloh napodobit kresby z jeskyň vytvořené našimi předky. Žáci označili besedu za velmi zajímavou a poučnou. Nejvíce je však upoutala praktická činnost v závěru. Projekt Jak znám své krajské město. Viz.:www.zsneubuz.wz.cz. B. Krajské město Zlín Zúčastnili jsme se celorepublikového projektu Města kolem světa, abychom srovnali život na vesnici a ve městě, památky, tradice, možnosti, významné stavby, osobnosti Víme, že v dnešní době žije ve městech více než polovina obyvatelstva planety, tak aby děti poznaly, jak město funguje, jaké má potřeby a hlavně nesmíme zapomínat ho chránit. Vydali jsme se jako malí princové objevovat naše krajské město Zlín a co jsme ještě všichni společně udělali, aby se město cítilo lépe? Jak už bývá našim zvykem, pracovali jsme v blocích. Tohoto projektu se účastnily všechny třídy od prvňáčků po páťáky. Úkoly: Pozoruj a objevuj své město- jako první jsme naplánovali exkurzi do Zlína. Vyjeli jsme na mrakoš - sídlo krajského úřadu, ( budovu 21 ) a odtud jsme měli krásný pohled na velkou část města. Viděli jsme typické baťovy domečky, městské divadlo, Dům umění, plavecký bazén, Baťovu univerzitu, obchodní centra Děti si měly přinést cokoli o Zlínu- knížky, časopisy, noviny, brožurky, pohlednice, pátraly o nějakých zajímavostech. Město se stejně jako člověk rodí, roste, vyvíjí se a má svůj charakter. Proč města existují? Co můžeš dělat ve městě a jinde ne? Na tyto a ještě i spoustu dalších otázek jsme se společně snažili hledat odpovědi. Prší- naše tradiční hra, žáci měli složit co nejvíce slov vystihujících město Zlín. A potom už následovala skupinová práce na modelech města. Jak město funguje? Doprava, zpracování a úprava vody, čistota města ( třídění odpadu, zpracování energie, dodávky elektřiny ). Tady nechyběly ani pokusy s vodou, výpočty, kolik vody vypijeme sami, kolik celá naše škola. Proč jsou parky a stromy ve městě důležité Co mohou obyvatelé města udělat pro jeho ochranu: Upřednostňovat veřejnou dopravu, filtrovat kouř z továren, čistit odpadní vody, omezovat plýtvání vodou a energií, třídit odpad- recyklovat Nemalým překvapením pro každého bylo, když jsme zjistili, že cigaretový nedopalek se přirozeně rozpadá až 5 let, igelitová taška a nebo plastový kelímek let a sklo dokonce let! Ankety: Využití průzkumu spokojenosti a možnost navrhnout zlepšení, jaké projekty se v obci a ve Zlíně chystají, ( který ti připadá nejdůležitější a proč? ), co se dá udělat a co konkrétně můžeš udělat i ty? Žáci si naplánovali svoje společné akce a jejich realizace. 12

13 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 13 Příběhy, kresba obrázku, písničky a básničky: Co si přeje naše město? Každá skupinka vypracovala svůj vlastní příběh a napsala básničky a dokonce i písničky s doprovodem fléten, dřevěných doprovodných hudebních nástrojů Do kina Květen v Malenovicích náš projekt jely obhajovat dvě družstva ze 4. a 5. ročníku. Žákům se jejich prezentace velmi vydařila, i když jsme neskončili na prvním místě, tak se naše články velmi líbily pracovnicím Magistrátu města Zlína odboru životního prostředí, dokonce nám slíbily, že je otisknou v Magazínu města Zlína v květnovém čísle- což je pro nás obrovská pochvala a úspěch. Jsme moc rádi, že jsme tento projekt absolvovali a nasbírali další cenné zkušenosti k naší činnosti a práci. Naše heslo přece zní: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! C. Nakresli svou planetu projekt patřící k celoročnímu projektu Zelená planeta. V květnu proběhlo v kině Květen v Malenovicích regionální kolo soutěže Nakresli mi svou planetu, kterou pořádala Moravská vodárenská pro žáky 1. stupně ZŠ. Do regionálního kola se přihlásilo přes tisíc dětí ze Zlínska, Olomoucka a Prostějovska. Tak jsme měli samozřejmě obrovskou radost, když jsme jako malotřídní školička vyhráli a postoupili do národního kola do Prahy. Měli jsme za úkol napsat příběh a nakreslit dva obrázky: první znázorňoval nebezpečí, které nejvíce ohrožuje Zemi a ten druhý obrázek zase způsob, jak lze tuto katastrofu odvrátit. Od rána zástupci tříd prezentovali své projekty před porotou. Jako vítězové jsme obdrželi vodní kufřík na velmi zajímavé pokusy, batohy plné dárků a další ceny. Těšili jsme se na Prahu, kde už postoupili jen ti nejlepší! (článek dětí) Projekt PRAHA hlavní město Než jsme se vydali na výlet, hledali jsme informace o Praze na internetu, v pracovním vyučování jsme tvořili a vystřihovali historické budovy, v dramatické výchově jsme si zahráli na vládu, skládali jsme básničky a vyráběli prezentaci projektu na velký plakát. Ukázka článku ze Zlínských novin: Rozhodly jsme se ještě teď na podzim splnit slib daný dětem, za odehrání velmi úspěšného divadelního představení Lotrando a Zubejda, a to dvoudenní výlet do Prahy. Této akce se zúčastnili žáci 4., 5. a 6. ročníku. Odjezd byl stanoven na 19. října ve 4 hodiny ráno ze Vsetína. Po náročném vstávání hlavně pro dospělé se všichni zdárně sešli na vsetínském vlakovém nádraží. Následovala dlouhá cesta, kdy děti nezamhouřily oči,snědly svačiny od maminek a konečně jsme asi v devět hodin ráno dorazili do Prahy. Nejdříve ubytování na DDM Klamovka a pak hned hurá do terénu! Na Václavském náměstí jsme si prohlédli Národní muzeum, děti nejvíce zaujaly výstavy pravěku a zvířátka, neopomenuli jsme ani minerály a sochy velikánů českého národa. Někteří páťáci nás velmi mile překvapili svými znalostmi nejenom z vlastivědy. Poté se naše skupina vydala na Staroměstské náměstí a hlavně stihnout všechny apoštoly! Což se nám podařilo, dokonce jsme viděli i poledník 13

14 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 14 a řada z nás stihla utratit i nějaké penízky v Kotvě. Naše putování pokračovalo směrem k Národnímu divadlu, zpět na Karlův most a Hradčany. Těsně pod Hradem nás překvapil malinký děštík, ale při střídání stráží už bylo vše v pořádku a děti si s vojáky dokonce i zapochodovaly! Svou velikostí a výzdobou nás uchvátil Chrám svatého Víta a právě probíhající mše. Důležitým bodem pátečního dne byla také večerní asi hodinová projížďka metrem, která se všem moc líbila. Druhý den ráno už nás opět čekal prohlídkový maratón. Hned po snídani jsme opustili ubytovnu a vyrazili na Petřín. Po zajímavé přednášce na Štefánikově hvězdárně všichni vylezli na rozhlednu, kde se nám naskytly překrásné pohledy na celou Prahu. Úžasné to bylo i v zrcadlovém bludišti. Po zhlédnutí výstavy hraček na Pražském hradě už děti netrpělivě hledaly Mc Donalds a samozřejmě posilnění na zpáteční cestu. V jídelním voze si někteří kromě džusu objednali i čokoládu se šlehačkou a to byla taková naše sladká tečka na závěr. Všichni jsme v pořádku dojeli na nádraží Vsetín, kde už nás netrpělivě očekávali rodiče našich svěřenců. Všem účastníkům se výlet moc líbil, své poznatky z internetu a z celé přípravy porovnali se skutečností. Dověděli se nové poznatky o Praze, rozšířili své vědomosti. Už se těší zase na další společné akce! ŠKOLIČKA pro předškoláky Letos poprvé jsme uspořádali pro budoucí prvňáčky přípravku do 1. třídy. Předškoláci přišli k nám do školy hned po obědě ve 13 hodin. Přivítali je jejich budoucí starší spolužáci, kteří se hned ujali role průvodců a provedli je celou školičkou. Po prohlídce školy následovalo seznámení a společné zpívání a tancování. Jelikož bylo masopustní období, tak jsme se naučili i několik říkanek za doprovodu hudebních nástrojů- bubínek, drhla, činel, dřevěné zátky Všichni s přehledem zvládli taneček Kalamajka ve dvojičkách. Potom už přišlo na řadu učení, ale nebylo to žádné mučení- nebojte se! Paní učitelky měly pro děti přichystané pracovní listy, které společně vyplnili a samozřejmě si všichni ještě stihli vyrobit i krásnou masku na obličej. Na závěr už jsme se všichni společně odebrali do společenské místnosti nad obchodem, kde jsme si zahráli nejenom seznamovací hry a pořádně se protáhli a vyřádili. Doufáme, že se dětem v jejich budoucí škole bude líbit. Přípravka proběhla 6 krát.(1krát za měsíc) Závěr Všechny projekty jako Bejvávalo, Okno do světa, Zdravý životní styl, Co s odpady, Naše vesnice a krajské město, Praha-hlavní město, Dny zdraví, Oživování tradic, Zelená planeta či Dyňové slavnosti spojené se Slavností Slabikáře, Školička pro předškoláky atd. jsou propojeny s vnitřním děním školy, s vnějším životem dětí a s životem obce a její kultury. Nejen v projektech jsou oživovány tradice a zvyky jakým je Mikulášské nadělování, Vánoční pásmo, masopustní karneval, slet čarodějnic, velikonoční malování vajíček a pletení tatarů, ale také jsou zaváděny nové tradice jako je Den pro maminky, sportování s rodiči,poznávací výlet do Prahy,Vernisáž-výstava a pouť v Neubuzi, Divadelní týden a promoce. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor ZOO Lešná, noční vycházka, dopravní hřiště Malenovice Kulturní vystoupení pro důchodce, Dny zdraví (3 dny), Trnavský běh, drakiáda, Tajemství vody, podzimní vycházka, Praha Dyňové slavnosti + ohňostroj, lampičkový průvod, Slavnost Slabikáře, Dny otevřených dveří, literární soutěž Mikulášská nadílka, Vánoční představení, Přátelské posezení, výchovný koncert Prevence- přednáška, pohádkový zápis prvňáčků karneval, Masopust, Velikonoční malování 14

15 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 15 Březen Duben Květen Červen Červenec Každý měsíc 3krát ročně Velikonoční pochod, Kdo jsem a co dělají - policie, svátek 1. jarního dne Den Země, florball - Trnava, pódiovky - Zlín, Slet čarodějnic, dopravní hřiště v Malenovicích, soustředění country Den matek, Pohár starosty (vybíjená) - Veselá, atletika - Zlín, Mc Donald s cup, Vernisáž na dvorku školy, projekt Nakresli svou planetu turnaj kopaná - ZŠ Všemina, Naše první čtení pro MŠ, Miss školy, Dětský den, přehlídka country tanců, Promoce, divadlo žáků, Školička v přírodě, ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY, absolventské DVD průběh vzdělávání a akcí v průběhu školní docházky. tábor Dny otevřených dveří pro rodiče (po telefonické dohodě kdykoliv) sběr papíru 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Při škole působí Klub rodičů, jehož členy jsou zástupci rodičů dětí z každého postupného ročníku. Tento klub rodičů dokonale spolupracuje se školou při zajišťování a organizování akcí pro děti a dospělé.rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně, mimo jiné i na dnech otevřených dveří, které škola pořádá 3krát do roka a na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultacích jednotlivých vyučujících. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a je základem dobré práce školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout Školská rada Dne byla zřízena školská rada, která se schází nejméně jedenkrát ročně ke schválení výroční zprávy o činnosti školy, ke schválení školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dále projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se ke školním vzdělávacím programům. Se členy školské rady jsou každoročně rodiče seznamováni na třídních schůzkách a dále je seznam členů vyvěšen na nástěnce školy a na www stránkách školy. Zástupci školské rady se účastní všech veřejných akcí školy. Partneři školy Škola spolupracuje s okolními malotřídními školami organizování soutěží, porovnávání znalostí žáků. Organizování sportovních a kulturních akcí. Spolupráce s firmou Greiner s.r.o sponzorské dary na akce školy, finanční podpora školy v přírodě a plaveckého výcviku, zapůjčení 5 počítačů do ŠD. Spolupráce s firmou Agrochemie s.r.o finanční příspěvek na akce školy. TNS s.r.o. finanční příspěvek na Školičku v přírodě. Aton s.r.o. - finanční příspěvek na plavecký výcvik. SWS s.r.o. finanční příspěvek na počítačovou učebnu. SK Neubuz a s ASPV Slušovice organizace letních táborů 15

16 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 16 S MŠ Slušovice, Hrobice Projekt Školička Spolupráce s SPC Zlín v rámci integrovaných dětí. Obecní úřad školu podporuje a v rámci svých možností napomáhá při mimoškolní činností dětí. 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV ZŠ NEUBUZ 3.1 Zaměření školy Viz.: Zdravá škola Cíle - uplatnění zdravotních hledisek pohody tělesné, duševní, sociální, - zvýšit úroveň estetického cítění žáků, - upevnit u žáků ekologické myšlení a chování, - rozšířit spolupráci s rodiči a ostatními školami a veřejností. Zaměření - na organizaci výuky během plaveckého výcviku, - na výuku cizích jazyků, na čtenářské dovednosti, - na plnění projektu Zdravá škola a propracování vlastního ŠVP, - na rozvoj mimoškolních aktivit. Klíčové oblasti - dokončení ŠVP, uplatňovat program projektu Zdravá škola, - ekologie, tvorba životního prostředí, projekt Zelená planeta, - spolupráce s rodiči a obcí. Vedeme žáky k vědění poznáváním různých metod: Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. ŠVP vychází z cílů základního zdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV. Školní vzdělávací program vychází z tradičního postavení školy v malé obci a propojuje její působení se životem v této vesnici. Chceme, aby v naší škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme být prosperující školou moderního stylu, naším cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí venku i uvnitř školy. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. V malých třídních kolektivech uplatňujeme individuální přístup a téměř"rodinné" zázemí plné pochopení, vzájemné tolerance, úcty a pomoci.proto poskytujeme v rámci možností nabídku zájmových útvarů, ale také organizování letního tábora o hlavních prázdninách. Považujeme za nutné naznačit dětem cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné jak místního, tak globálního charakteru.umožňuje to i kvalitní jazyková výchova v malém kolektivu žáků. 16

17 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 17 Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni se právoplatně zařadit do společnosti, celoživotně se vzdělávat, budou schopni slušně a rozumně komunikovat s okolím a reálně zhodnotí své uplatnění na trhu práce. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení -žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základ toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy - žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti -žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problému - žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění - žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální 17

18 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 18 - žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské -žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 6. Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - žák rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením ( tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním ( 18

19 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 19 zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním ( z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Zásady komunikace učitele s rodičem: Vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) Dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (konzultační hodiny) Popsání (nehodnocení) situací, chování a příchod se žákem(nedávat dítěti nálepky) Ujasnění si pojmů( pravidel hry) Snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout pomoc Zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek Užívání speciálních metody a forem při práci Dodržení zásady všestrannosti( dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné.) Dodržení zásady soustavnosti(snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou integrace do běžných tříd. V případě vzdělávání takových žáků jsou vytvářeny žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č.73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č.8. O zařazení do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonným zástupci žáka na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Základní vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků (máme dyslektickou asistentku na škole), podnětné a vstřícné školní prostředí malé vesnické školy, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směřuje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporujeme jejich sociální integraci. Podle aktuálních a individuálních potřeb se přizpůsobí a upraví vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky tak, aby byl zachován soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Ze stejného důvodu bude stanovena podle potřeby i odlišná délka vyučovací hodiny, zařazení speciálních předmětů podle daného postižení. Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme: Seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků s daným postiženým žákem Dohoda s rodiči a s odborným pracovištěm Pomoc při vypracování individuálního plánu Vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení žáka(slovní, možnosti úlevy) Zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek Zajištění odborné literatury Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Učitel uplatňuje zdravotní hledisko a respektuje individualitu a specifické potřeby žáka a využívá podle možností podpůrná opatření při vzdělávání postiženého žáka. Při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky uplatňuje princip diferenciace a individualizace. Při hodnocení výsledků vzdělávání učitel zohledňuje druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. Je potřeba odstranit architektonické bariéry v současné době škola není bezbariérově vybavena. Škola spolupracuje s rodiči a ostatními zákonnými zástupci žáka, školskými a poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště a v případě potřeby spolupracuje s odborníky z jiných resortů v případě tvorby individuálního vzdělávacího plánu. 19

20 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 20 Podle situace spolupracuje škola s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním, umožní v případě potřeby a v souladu správními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě. Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: Kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků Podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, neporovnávat s ostatními Dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa Odstranění rušivých vlivů při práci Navození příjemné a soustředěné atmosféry připráni Vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný zařazování relaxačního cvičení Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním V této skupině jsou žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci většinové populace. Někteří z těchto žáků jsou bez závažnějších problémů integrováni do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Těmto žákům je věnována specifická práce v rozsahu, který potřebují. Etnické menšiny - učitel se zaměří na osvojení českého jazyka, seznamuje žáky s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale zároveň podle možnosti dbá na budování vlastní identity žáka. Integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury. Podpora úspěšnosti žáků v majoritní společnosti Zásady pro práci se sociálně znevýhodněním: V případě potřeby vypracování individuálního plánu Zajištění skupinové nebo individuální péče Snížení počtu žáků ve třídě Zajištění specifických pomůcek a učebnic Případná pomoc asistenta pedagoga Volba odpovídajících metod a forem práce Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Učitel musí své žáky dobře znát a volí vhodné přístupy a tím napomáhá vytvářet ve třídě i škola příznivé společenské klima. Využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Učitel na naší základní škole s nízkým počtem žáků ve třídách zabezpečí individuální péči, použije odpovídající metody a formy práce, při pravidelné komunikaci sleduje zpětnou vazbu. Podle potřeby bude zřízena pomoc pedagogického asistenta, specifické učebnice a materiály. Spolupracuje s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem a podle situace s ostatními odborníky. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí mimořádně nadané a talentované žáky, zařazuje problematiku výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků, vytváří vhodné podmínky pro jejich vzdělávání. 20

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více