STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA"

Transkript

1 STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17

2 Statut Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 Zřízení Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (1) Hornicko-geologická fakulta (dále jen HGF ) vznikla pod tímto názvem v roce 1951 jako nedílná součást Vysoké školy báňské v Ostravě, kam byla tato vysoká škola přemístěna v roce 1945 z Příbrami. Zákonem č. 192/1994 Sb. byl Parlamentem ČR schválen nový český název: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO ), pod kterým je vedena v příloze č.1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). (2) Fakulta se hlásí k historickým kořenům a plně navazuje na tradici dřívějších báňských škol v Jáchymově (r. 1716) a v Příbrami (r. 1849). (3) V psaném textu lze užívat zkratku HGF, pro styk se zahraničím lze užívat také cizojazyčných názvů uvedených v Příloze č. 1 tohoto statutu. (4) Sídlo Hornicko-geologické fakulty je shodné se sídlem VŠB-TUO. (5) Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky 1 a dále používá obdélníkové razítko. Vzory razítek jsou uvedeny v Příloze č. 2. Razítka fakulty stejného vzoru se liší pouze číslem. Fakulta používá znak (logo), jehož autentický vzor je uveden v Příloze č. 3 tohoto statutu. Znak se používá v souladu s manuálem znaku fakulty. Dále fakulta užívá standartu, jejíž autentický vzor je rovněž uveden v Příloze č. 4. Čl. 2 Právní postavení a poslání HGF VŠB-TUO (1) vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ) a ze Statutu VŠB-TUO. (2) O organizaci a činnosti HGF VŠB-TUO rozhodují v souladu se zákonem a Statutem VŠB-TUO 1 1 odst. 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/17

3 a v jejich mezích její orgány. (3) HGF VŠB-TUO uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím tvůrčí činnost a s nimi související činnosti. Za tvůrčí činnost je považována činnost vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost (dále jen tvůrčí činnost ). Čl. 3 Práva HGF VŠB-TUO (1) Orgány HGF VŠB-TUO mají právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠB-TUO v těchto věcech týkajících se HGF VŠB-TUO: a) ustavování samosprávných akademických orgánů HGF VŠB-TUO, b) vnitřní organizace HGF VŠB-TUO, c) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, d) nakládání s finančními prostředky přidělenými HGF VŠB-TUO, e) pracovněprávní vztahy, f) tvorba a uskutečňování studijních programů, g) strategické zaměření tvůrčí činnosti, h) zahraniční styky a zahraniční aktivity, i) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti. Ve věcech uvedených v písmenech f) až i) rozhodují a jednají orgány HGF VŠB-TUO v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny Statutem VŠB-TUO a v souladu se Strategickým záměrem. (2) Samosprávné orgány HGF VŠB-TUO dále rozhodují ve věcech, kterými je pověří vedení VŠB- TUO. Vnitřními předpisy HGF VŠB-TUO jsou: a), Čl. 4 Vnitřní předpisy HGF VŠB-TUO b) Volební řád Akademického senátu HGF VŠB-TUO, c) Jednací řád Akademického senátu HGF VŠB-TUO, d) Jednací řád Vědecké rady HGF VŠB-TUO, e) Disciplinární řád HGF VŠB-TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/17

4 Část druhá Činnost HGF VŠB-TUO Čl. 5 Studijní program HGF VŠB-TUO poskytuje vysokoškolské vzdělání v souladu s čl. 7 Statutu VŠB-TUO. Čl. 6 Přijímání ke studiu a studium na HGF VŠB-TUO Přijímání ke studiu a studium na HGF VŠB-TUO se řídí čl. 8 Statutu VŠB-TUO. Čl. 7 Poplatky spojené se studiem na HGF VŠB-TUO Poplatky spojené se studiem a úhrady za studium se řídí čl. 9 Statutu VŠB-TUO. Samosprávnými orgány HGF VŠB-TUO jsou: a) Akademický senát HGF VŠB-TUO, b) děkan HGF VŠB-TUO, c) Vědecká rada HGF VŠB-TUO, d) Disciplinární komise HGF VŠB-TUO. Část třetí Samospráva HGF VŠB-TUO Čl. 8 Orgány HGF VŠB-TUO Dalším orgánem HGF VŠB-TUO je tajemník. Čl. 9 Akademická obec HGF VŠB-TUO (1) Akademickou obec HGF VŠB-TUO tvoří akademičtí pracovníci HGF VŠB-TUO a studenti zapsaní do studia na HGF VŠB-TUO. (2) Právo svolat shromáždění akademické obce HGF VŠB-TUO má pouze děkan nebo předseda Akademického senátu HGF VŠB-TUO. Čl. 10 Akademický senát HGF VŠB-TUO (1) Akademický senát HGF VŠB-TUO je volen akademickou obcí HGF VŠB-TUO a jeho funkční Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/17

5 období je tříleté. (2) Akademický senát HGF VŠB-TUO je volen podle Volebního řádu Akademického senátu HGF VŠB-TUO a jedná podle Jednacího řádu Akademického senátu HGF VŠB-TUO. Čl. 11 Děkan HGF VŠB-TUO (1) Děkan HGF VŠB-TUO (dále jen děkan ) je představitelem HGF VŠB-TUO, jedná a rozhoduje ve věcech HGF VŠB-TUO. (2) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (3) Děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh Akademického senátu HGF VŠB-TUO. (4) Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Děkan jmenuje a odvolává proděkany po vyjádření Akademického senátu HGF VŠB-TUO. (5) Děkan jmenuje a odvolává tajemníka HGF VŠB-TUO. (6) Děkanovi jsou přímo odpovědni za svou činnost proděkani, vedoucí institutů, vedoucí účelových pracovišť, tajemník a další pracovníci stanovení organizačním řádem. (7) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana, jehož složení určuje děkan. (8) Děkan je odpovědný za účelné využívání finančních prostředků a za řádné hospodaření s majetkem svěřeným HGF VŠB-TUO. (9) K řešení problémů HGF VŠB-TUO mohou být zřízeny odborné komise, které jmenuje Akademický senát HGF VŠB-TUO nebo děkan. Čl. 12 Vědecká rada HGF VŠB-TUO (1) Vědecká rada HGF VŠB-TUO (dále jen Vědecká rada ) je samosprávným orgánem HGF VŠB-TUO. Činnost Vědecké rady je stanovena v 29 a 30 zákona. (2) Členy Vědecké rady jsou významní představitelé oborů HGF, případně příbuzných oborů. (3) Jednání Vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady HGF VŠB-TUO. Čl. 13 Disciplinární komise HGF VŠB-TUO (1) Disciplinární komise HGF VŠB-TUO (dále jen Disciplinární komise ) je zřízena podle 31 zákona a řeší disciplinární přestupky studentů HGF VŠB-TUO. (2) Členy Disciplinární komise jmenuje a odvolává děkan, polovinu členů Disciplinární komise tvoří studenti HGF VŠB-TUO. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. (3) Jednání Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty HGF VŠB-TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/17

6 Čl. 14 Tajemník HGF VŠB-TUO (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu HGF VŠB-TUO v rozsahu stanoveném opatřením děkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Část čtvrtá Organizační struktura HGF VŠB-TUO Čl. 15 Vnitřní členění (1) HGF VŠB-TUO se člení na instituty a účelová pracoviště. (2) Výkonným orgánem HGF VŠB-TUO je děkanát. (3) Děkanát je součástí HGF VŠB-TUO a zabezpečuje potřeby HGF VŠB-TUO, zejména organizační, koordinační, konzultačně poradní a evidenční. Zajišťuje také kontrolní činnost v oblasti vzdělávací a tvůrčí, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů a vnitřní správy. (4) O organizaci a činnosti HGF VŠB-TUO rozhodují v souladu se zákonem a vnitřními předpisy VŠB-TUO a v jejich mezích samosprávné orgány HGF VŠB-TUO. Čl. 16 Instituty a účelová pracoviště HGF VŠB-TUO (1) Instituty a účelová pracoviště jsou základními pracovišti HGF VŠB-TUO. O zřízení, zrušení, rozdělení institutů a účelových pracovišť nebo splynutí institutů a účelových pracovišť rozhoduje Akademický senát HGF VŠB-TUO na návrh děkana. (2) Instituty jsou vzdělávacími a vědeckovýzkumnými pracovišti HGF VŠB-TUO. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. (3) Instituty řídí vedoucí institutů. Vedoucí institutu je podřízen děkanovi a je mu za vedení institutu odpovědný. Vedoucí institutu je pověřen děkanem na základě výsledků výběrového řízení. Funkční období vedoucích institutů je nejvýše pětileté. (4) Účelové pracoviště řídí vedoucí účelového pracoviště. Vedoucí účelového pracoviště je podřízen děkanovi.. Vedoucí účelového pracoviště je pověřen děkanem na základě výsledků výběrového řízení. Funkční období vedoucího účelového pracoviště je nejvýše pětileté. (5) Zástupce vedoucího institutu pro vzdělávací činnost, zástupce vedoucího institutu pro vědu a výzkum a tajemníka institutu pověřuje děkan na návrh vedoucího institutu. (6) Na HGF VŠB-TUO jsou zřízeny tyto instituty: Institut kombinovaného studia Most Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/17

7 516 - Institut fyziky Institut geologického inženýrství Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Institut geodezie a důlního měřictví Institut ekonomiky a systémů řízení Institut environmentálního inženýrství Institut geoinformatiky Účelová pracoviště: Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/17

8 Část pátá Studenti a zaměstnanci HGF VŠB-TUO Čl. 17 Studenti HGF VŠB-TUO (1) Postavení studenta HGF VŠB-TUO se řídí čl. 30 Statutu VŠB-TUO. (2) Studenti jsou povinni dbát dobrého jména HGF VŠB-TUO a VŠB-TUO a ve své činnosti se řídit vnitřními předpisy VŠB-TUO, vnitřními předpisy HGF VŠB-TUO, Etickým kodexem VŠB- TUO a Etickým rámcem výzkumu 2. (3) Za zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠB- TUO a HGF VŠB-TUO lze uložit studentu sankce podle Disciplinárního řádu HGF VŠB-TUO. Čl. 18 Akademičtí pracovníci HGF VŠB-TUO (1) Postavení akademického pracovníka HGF VŠB-TUO se řídí čl. 31 Statutu VŠB-TUO. (2) Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména HGF VŠB-TUO a VŠB-TUO a ve své činnosti se řídit vnitřními předpisy VŠB-TUO, vnitřními předpisy HGF VŠB-TUO, Etickým kodexem VŠB-TUO a Etickým rámcem výzkumu 2. (3) Pracovní místa akademických pracovníků na HGF VŠB-TUO se obsazují na základě výběrového řízení v souladu s čl. 32 Statutu VŠB-TUO. Je-li na HGF VŠB-TUO zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor, postupuje se v souladu s 70, odst. 2) zákona. (4) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Čl. 19 Ostatní zaměstnanci HGF VŠB-TUO Kromě členů akademické obce působí na HGF VŠB-TUO další zaměstnanci, jejichž postavení se řídí čl. 33 Statutu VŠB-TUO. 2 Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/17

9 Část šestá Majetek a hospodaření fakulty Čl. 20 Majetek fakulty (1) Fakulta hospodaří s majetkem VŠB-TUO, který jí byl svěřen do péče. Tento majetek je povinna užívat k plnění úkolů ve vzdělávání a ve vědecko-výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti. (2) O nakládání s movitým majetkem svěřeným do péče fakulty, a to s výjimkou jeho prodeje, rozhoduje děkan. Nakládání s majetkem je upraveno směrnicí rektora. Čl. 21 Financování, hospodaření a kontrolní činnost (1) Hospodaření s finančními prostředky fakulty stanoví Pravidla hospodaření VŠB-TUO. (2) Základním zdrojem hospodaření fakulty jsou příspěvek a dotace ze státního rozpočtu, které jí přiděluje rektor po schválení Akademickým senátem VŠB-TUO. Dalšími příjmy rozpočtu jsou zejména poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů, výnosy z doplňkové činnosti a příjmy z darů a dědictví. (3) Fakulta při hospodaření s prostředky státního rozpočtu plní své úkoly s péčí řádného hospodáře. Prostředky využívá, používá k účelům, pro které byly určeny. (4) Návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty na kalendářní rok institutům a dalším útvarům fakulty předkládá děkan ke schválení akademickému senátu fakulty. (5) Právo kontrolovat využívání přidělených prostředků má akademický senát a děkan na úrovni fakulty. Na úrovni univerzity útvar kontroly a interní audit, které se řídí směrnicí rektora, případně dalšími systémovými a operativními dokumenty rektora. (6) Se všemi přidělenými či jinak získanými prostředky hospodaří fakulta, popř. její organizační útvary, samosprávně, tj. samostatně. (7) O ostatních příjmech a jiných prostředcích fakulty, získaných od tuzemských a zahraničních subjektů, rozhoduje ten organizační útvar fakulty, jemuž byly prostředky přiděleny. (8) Fakulta uskutečňuje zejména veřejně prospěšné činnosti, které nejsou uskutečňovány primárně za účelem zisku. Patří sem například veřejné produkce a prohlídky hvězdárny, planetária a geologického pavilonu, realizace výrobků, děl a služeb zaměstnanců v rámci Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/17

10 pracovních povinností a studentů při plnění povinností stanovených studijními programy, případně pronájmy majetku. (9) Fakulta provozuje mimo činnost, pro kterou byla zřízena, i činnost doplňkovou, a to v souladu se zákony, vyhláškami a opatřeními. Doplňkovou činnost provozuje pouze za předpokladu, že řádně plní úkoly základní činnosti. Prostředky získané doplňkovou činností jsou využívány též ke zkvalitnění vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti. Pravidla pro rozdělení prostředků získaných doplňkovou činností stanoví Pravidla hospodaření VŠB-TUO. Čl. 22 Péče o zaměstnance a studenty (1) Na fakultě působí odborová organizace zaměstnanců, a to s působností podle 287 až 287 zákoníku práce. (2) Fakulta zajišťuje kulturní, sportovní a sociální péči o zaměstnance. (3) Fakulta vytváří podmínky pro kulturní a sportovní vyžití studentů. Část sedmá Hodnocení činnosti fakulty Čl. 23 Hodnocení činnosti (1) Fakulta je povinna předložit požadované údaje potřebné pro zpracování hodnocení činnosti VŠB-TUO v termínu, který určí rektor. (2) Hodnocení činnosti VŠB-TUO se provádí podle 9 odst. 1 písm. d), e), 15 odst. 2 písm. c), odst. 3, 21 odst. 1 písm. a), odst. (2), (3), (4) zákona. (3) VŠB-TUO provádí hodnocení činnosti jednou ročně tak, aby bylo uzavřeno nejméně 15 dnů před termínem předložení výroční zprávy o činnosti VŠB-TUO na MŠMT. (4) Hodnocení činnosti fakulty se provádí podle 27 odst. 1 písm. d), e) zákona. (5) Po schválení v akademickém senátu děkan zajistí zveřejnění Výroční zprávy o činnosti fakulty a Výroční zprávy o hospodaření fakulty na úřední desce fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/17

11 Čl. 24 Vymezení obsahu hodnocení (1) Struktura hodnotících kritérií je zaměřena na sledování vybraných jevů, které charakterizují veškerou činnost fakulty. Přitom je zvlášť zdůrazňována činnost pedagogická, vědeckovýzkumná a spolupráce s průmyslem. (2) Pravidelné hodnocení se týká zejména kvality a úrovně pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků a efektivity hospodaření. (3) Kritéria hodnocení fakulty jsou určována pomocí absolutních a poměrových ukazatelů založených zejména na kritériích akreditační komise, případně jiných hodnotících systémů (ISO 9001, EFQM apod.). V případě podkladů pro hodnocení VŠB-TUO konkrétní specifikaci těchto ukazatelů určuje směrnice rektora, která podléhá schválení Akademickým senátem VŠB-TUO. Část osmá Akademické symboly a obřady Čl. 25 Znak HGF VŠB-TUO (1) HGF VŠB-TUO používá znak, jehož autentický tvar, barva a popis je uveden v Příloze č. 3. (2) Znak smí být proveden v různé velikosti plošnou nebo plastickou technikou. Jeho výtvarné řešení nesmí být upravováno. Čl. 26 Insignie a taláry (1) Výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů při slavnostních příležitostech jsou insignie HGF VŠB-TUO (akademické žezlo, řetězy a standarta). (2) Použití vysokoškolských talárů se řídí čl. 38 Statutu VŠB-TUO. Čl. 27 Akademické obřady Akademické obřady se řídí čl. 39 Statutu VŠB-TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/17

12 Přílohami statutu jsou: Část devátá Závěrečná ustanovení Čl. 28 Přílohy Statutu HGF VŠB-TUO a) Příloha č. 1: Cizojazyčné názvy HGF VŠB-TUO b) Příloha č. 2: Vzory razítek HGF VŠB-TUO c) Příloha č. 3: Znak HGF VŠB-TUO d) Příloha č. 4: Standarta HGF VŠB-TUO Čl. 29 Zrušovací ustanovení Zrušuje se ze dne ve znění pozdějších změn a doplňků. Čl. 30 Závěrečná ustanovení (1) Tento statut byl projednán a schválen Akademickým senátem HGF VŠB-TUO dne xxxx. (2) nabývá platnosti a účinnosti schválením Akademickým senátem VŠB- TUO dne xxxx. doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., v. r. děkan Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/17

13 Příloha č. 1 Název HGF VŠB-TUO v cizích jazycích: Anglicky: Německy: Francouzsky: Španělsky: Rusky: Faculty of Mining and Geology Fakultät für Bergbau und Geologie Faculté des Mines et de Géologie Facultad de Minería y Geología Gorno-geologičeskij fakultět Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/17

14 Příloha č. 2 Vzory razítek Obdélníkové razítko Kulaté razítko Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/17

15 Příloha č. 3 Znak HGF VŠB-TUO Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/17

16 Příloha č. 4 Standarta HGF VŠB-TUO Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/17

17 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Uvedení dokumentu HGF_LEG_09_005 do souladu s celoškolskou směrnicí pro řízení dokumentů a záznamů TUO_SME_07_004. B Změna dokumentu úprava organizační struktury a promočního slibu, uvedení do souladu se Statutem VŠB-TUO prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. C Změna dokumentu změna přílohy č. 3 organizační struktury- prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. D Revize provedena, dokument beze změny doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. E xxxx Změna dokumentu ve všech částech v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách, č. 137/2016 Sb. doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/17

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: 18.2.2014 Statut Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre)

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre) Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI projednal dne 21. 10. 2010 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Věc: Statut Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce:

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Účinnost dokumentu od: 26.6.2007 S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ostrava 2007 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 1. července 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. STATUT Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. STATUT Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE STATUT Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky vytváří moderní prostředí pro integraci a internacionalizaci

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta S T A T U T ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Část I. Základní ustanovení Zahradnická fakulta je jednou z fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více