Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Roční plán práce výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2007/2008 V Melči, dne Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD

2 Obsah 1/ Základní charakteristika zařízení 2/ Organizace školního roku 2007/2008 dle Věstníku MŠMT 3/ Organizace školního roku 2007/2008 na DD Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce - obecně Rodinné skupiny na DD obecně, jmenovitě Kontakty na školy a učiliště Rozdělení dětí dle škol, které navštěvují, ročník, třídní učitel/ka/ Rozmístění učňů SOU a studentů SŠ 4/ Systém plánování výchovně vzdělávací práce 5/ obsah VVP obec ně, sloţky výchovy, účast v projektech 6/ plán tradičních akcí na DD 7/ spoluspráva parlament na DD statut, úkoly parlamentu, práva dětí, pravidla souţití dítě vychovatel vychovatel dítě dítě dítě 8/ zájmová činnost na DD 9/ rozvrh měsíčního hodnocení + program 10/ Plán porad - pedagogické rady + obsah jednání - porady vychovatelů - provozní porady - schůzky vychovatelů RS - porady vedení 11/ zvláštní úkoly jednotlivých pracovníků 12/ DVPP a ostatních zaměstnanců 13/ pedagogická dokumentace 14/ materiální oblast zabezpečení dětského domova 15/ provozní záleţitosti Seznam příloh Koncepce práce DD do r Plán sluţeb vychovatelů a pracovníků soc. péče Rozpis dětí do rodinných skupin Rozpis dětí do jednotlivých tříd a kontakty na třídní učitele Rozpis učňů do SOU a kontakty na třídní učitele

3 1. Základní charakteristika zařízení Název : Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IZO: Sídlo : Melč 4 Právní forma : příspěvková organizace IČ: Zřizovatel KÚ MSK Ředitelka zařízení : Mgr. Jiřina Moudrová Součásti zařízení : Dětský domov, kapacita 45 lůţek IZO: Školní jídelna, kapacita 65 jídel IZO:

4 2. Organizace škol.r. 2007/2008/ dle věstníku MŠMT, č.j / / Období škol. vyučování Začátek školního vyučování pololetí pololetí Konec školního vyučování Prázdniny podzimní prázdniny vánoční prázdniny , vyučování začne pololetní prázdniny / pátek / jarní prázdniny Opava Vsetín Bruntál Ostrava-město Karviná velikonoční prázdniny hlavní prázdniny Státní svátky v průběhu škol.r. 2007/2008 Den české státnosti Den vzniku samostatného Československa Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu 1.1. Den vítězství 8.5. Mistr Jan Hus Cyril a Metoděj 6.7. Ostatní svátky 1.1. Nový rok Velikonoční pondělí 1. května Svátek práce Štědrý den Svátek vánoční Svátek vánoční

5 Významné dny 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen MDŢ 12. března Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě / NATO / 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidic 27. červen Den památky obětí komunistického reţimu 11. listopad den válečných veteránů

6 4. Systém plánování výchovně vzdělávací práce na DD 1. Roční plán práce na školní rok Z: ředitelka + vedoucí vychovatelka Plán práce na příslušný školní rok zpracovává ředitelka dětského domova a vedoucí vychovatelka Plán obsahuje koncepci hlavní myšlenky, směry a cíle zařízení, kterých chceme dosáhnout, nejdůleţitější informace o dětském domově a o dětech DD Plán obecně nastiňuje náplň výchovně vzdělávací práce a je vodítkem pro zpracování týdenních plánů práce jednotlivých RS, obsahuje formy a metody VV práce výchovných pracovníků DD a sociálního pracovníka Obsahuje rozvrh a náplň pedagogických rad, porad, a dalšího vzdělávání pracovníků 2. Týdenní plány - individuální týdenní program Z: vychovatelé RS T: 1x týdně východiskem je roční plán práce vychovatel sestaví týdenní program po provedení analýzy výchovné situace v RS a na základě pedagogicko-diagnostických zjištění, zájmy a přání dětí dále vychovatel zváţí vnitřní a vnější podmínky výchovy určí výchovné metody, formy a prostředky respektuje organizaci denního reţimu zapojení dalších činitelů do výchovného a vzdělávacího procesu na sestavování týdenního plánu práce se podílejí děti 3. Plány rozvoje osobnosti jednotlivých dětí Z: vychovatelé RS T: 2x ročně - pololetně vypracovávají vychovatelé RS pedagogicko-diagnostická zjištění o jednotlivých dětech respektování individuálních potřeb a schopností svěřených dětí určit vhodné výchovné metody, prostředky a reálné cíle písemné vyhodnocení PRO na pedagogické radě

7 5. Obsah výchovně vzdělávací práce na DD Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce na dětském domově vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí připravit děti na samostatný ţivot po opuštění DD zajistit všestrannou péči o svěřené děti ve stabilním a podnětném prostředí s cílem dočasně nahradit nefunkční biologickou rodinu v některých případech aţ do dospělosti VVP zaměřit všestranně a splnit cíl výchovy výchova všestranně, harmonicky rozvinutá osobnost obsah VVP respektuje a plní poţadavky jednotlivých věkových skupin ve VVP vyuţívat vhodné, osvědčené ale i nové metody, formy a prostředky výchovné práce, tyto přizpůsobit věku a schopnostem dětí Výchovné prostředky činnosti odpočinkové, rekreační, zájmová činnost, příprava na vyučování, sebeobsluţné a společensky prospěšné činnosti, činnosti vedoucí ke zdravému ţivotnímu stylu a materiální péči Formy výchovy rozhovory,výlety, exkurze, četba, testy, společné oslavy, sportovní a kulturní akce, sledování dění ve společnosti televize, tisk, soutěţe, uplatňování individuálních zájmů, diskuse, besedy na téma, práce v zájmových krouţcích na DD i mimo DD Metody vysvětlování, rozhovor, cvičení a navykání, interaktivní hry,hodnocení chování slovně, odměnou, výchova příkladem vychovatele apod. Integrace dětí do širšího sociálního prostředí zapojení dětí a zařízení do společenského dění a činností mimo DD spolupráce se školami, které naše děti navštěvují MZŠ Melč, jiné základní školy, SOU, SŠ, jiné spřátelené dětské domovy turnaje, soutěţe, setkávání se na společných akcích zájmové krouţky mimo náš DD spolupráce s obcí, ve které ţijeme účast na akcích obce, pomoc při udrţování pořádku v obci brigády, úklidy veřejných prostranství v obci, vystoupení našich dětí na kulturních akcích pro obec spolupráce se sponzory, s nadacemi aj. organizacemi Obsah výchovně vzdělávací práce rozumová výchova tělesná, branná a sportovní estetická výchova rodinná a sexuální výchova pracovní výchova společenskovědní výchova

8 enviromentální výchova Účast dětského domova v projektech 1/ Projekt Ţivot rozkvétá v tvých rukou aneb Jarmark pro šikovné ručičky tj. prodej vlastnoručně vyrobených výrobků dětí Vyhlašovatel projektu : Nadace Terezy Maxové Financování projektu : NTM poskytla finanční částku ve výši 15 tis. Kč Popis projektu : děti vyrábí vlastnoručně v rámci zájmových krouţků nebo ve svém volném čase výrobky z nejrůznějšího materiálu a různými technikami. na Jarmarku pro šikovné ručičky mají moţnost si samy tyto výrobky a za vydělané peníze koupit materiál do krouţku na činnost ZK nebo zakoupit něco pro DD. Cíl projektu : děti si samy vyrobily a samy prodávaly své výrobky a viděly tak smysl své práce a zaţily na vlastní kůţi získaly zkušenost s prodejem výrobků. Zvýšení sebevědomí dětí vlastním úsilím dosáhly úspěchu, jejich výrobky se lidem líbily a lidé si je kupovali, děti získaly zkušenosti s fungování obchodu, zacházení s penězi. Za vydělané peníze bude uspořádána akce pro děti. Účastníci projektu : vedoucí ZK keramika a aranţování, děti krouţků 2/ Projekt Můj byt Vyhlašovatel projektu : Nadace Terezy Maxové Finanční zabezpečení projektu : společnost FINEP Popis projektu : informačně soutěţní projekt Můj byt je zaměřen na problematiku bydlení dětí z dětských domovů Cíl projektu : děti vycházející s DD jsou ohroţenou skupinou a proto je třeba je na opuštění připravit a mluvit s nimi o jejich budoucím samostatném ţivotě. Účastí v tomto projektu se váţně mohou zamyslet o svých představách a o svých moţnostech bydlení po opuštění DD. Písemné příspěvky budou vydány tiskem / jako v minulém ročníku projektu / a uveřejněny v knize Můj byt. Vybrané, úspěšné příspěvky budou vyhodnoceny a autoři budou odměněni věcnými cenami, vztahující se tématicky k bydlení. Např. zařízení do bytu, stavebnice s tématikou stavby apod. a to vzhledem k věku autora příspěvku. 3/ Projekt Dejme šanci dětem Projekt organizuje OPS při Nadaci Terezy Maxové. Jeho hlavní myšlenkou je zajistit nadaným dětem zázemí a vybavení. Např. drahé pomůcky, hudební nástroje, potřebné vybavení pro provozování koníčka nebo záliby.

9 4/ Ţivot na nečisto Projekt je pořádán OS Múzy dětem. Obsahem uvedeného projektu je umoţnit dospívajícím klientům dětských domovů vyzkoušet si zásadní situace, s nimiţ se při přechodu do reálného ţivota nevědí rady, např. shánění práce, bydlení, hospodaření s penězi apod. Při realizaci programu projektu se budou pouţívat metody, jako např. interaktivní dramatické scénky, psychodramata, zátěţové hry a psychologické působení navozených intenzivních záţitků.ke zvýšení motivace klientů bude slouţit účast známých herců a jiných umělců. Ti svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a budou mít tak za cíl neutralizovat pocity méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou problémem dětí z DD. ŢNN chce vychovatelům poskytnout instrument, který jim umoţní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik dovedností nutných pro ţivot venku. 5/ Startovné do ţivota Dlouhodobý projekt Nadačního fondu manţelů Lívie a Václava Klausových. Z Nadačního fondu jsou převáděny finanční prostředky vybraným dětem ve věku let na jejich individuální účty. Takto získané peníze jsou určeny na samostatný ţivot dětí po odchodu z DD, a to především na zařízení bytu, na pořízení samostatného bydlení nájemné, zaloţení stavebního spoření apod. Během pobytu na DD mají zařazené děti moţnost získat finanční prostředky i na základě svého chování, prospěchu a mimořádných činů ve formě bonusů, jejichţ výška se stanoví na základě hodnocení dítěte ve spolupráci s vychovateli a ředitelkou DD. Ředitelka DD je k tomuto účelu stanovena soudem jako opatrovník zařazených dětí. 7/ Zámecký skřítek Projekt probíhá na našem DD jiţ čtvrtým rokem. Hlavním cílem je motivace dětí DD ke snaze vyniknout a snaţit se docílit dobrých výsledků ve škole i v mimoškolních aktivitách. Na konci školního roku se vyhodnocuje nejlepší dítě DD Zámecký skřítek. Vyhodnocené dítě obdrţí věcné ocenění a 2 ks keramické sošky Skřítka, které vyrábějí děti v zájmovém krouţku keramiky na DD. Jedna soška je vystavena ve vitríně na hlavní chodbě domova a jedna je určena pro dítě. 8/ Cena Fair play Cílem udělování této ceny je odměnit dítě za mimořádný a příkladný čin. Cena nemusí být udělena za kaţdý měsíc, ale jen v měsíci ve kterém mimořádný čin proběhne. Nominace na udělení ceny budou navrhovat vychovatelé rodinných skupin. Tato se bude předávat určenému dítěti na společném měsíčním hodnocení. Vyhodnocené dítě obdrţí věcný dárek a sladkou odměnu, která bude zakoupena ze sponzorských prostředků. 9/ Integrační program pro mladistvé opouštějící dětský domov Program je organizován ve spolupráci s AKlubem v Krnově. Jedná se o víkendový pobyt mladistvých z DD, kteří budou odcházet z dětského domova do samostatného ţivota. Děti si zde osvojovaly dovednosti komunikace, učily se vyplňovat dotazníky a tiskopisy, učily se jak

10 poţádat o pracovní místo aj. praktické dovednosti. Děti si vše osvojovaly záţitkovou formou práce hry, rozhovory, scénky. Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce na DD ve škol. r. 2007/ kvalitní VVP garantovat všestranný a harmonický rozvoj svěřených dětí - zaměřit se na osobnost dětí a pěstovat u nich kvalitní hodnotový systém pro ţivot - osobním příkladem upřímné a důsledné komunikace dbát na dodrţování dohodnutých pravidel stanovených VŘ DD - vybudování pocitu svědomí a na základě toho vytvářet hodnoty, jako jsou otevřenost, čestnost, spravedlnost, přátelství, slušné chování akceptované společnosti - vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu a smysluplnému trávení volného času a tím bojovat proti negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd. - zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, získat rodiče ke spolupráci, vtáhnout je do procesu výchovy a převýchovy dítěte, působit na rodiče, aby udrţovali pravidelný styk s dítětem dopisy, návštěvy, telefonáty apod. jednotnost výchovného působení - u starších dětí, provádět přípravu na odchod z ústavu a s předstihem hovořit o jeho zařazení do samostatného ţivota otázky bydlení, zaměstnání, zainteresovat děti a poţadovat jeho aktivní přístup k jeho problémům Bydlení na půl cesty - zapojovat děti DD do veřejného dění mimo ústav, otevřít ústav veřejnosti / po rekonstrukci zrealizovat akci Den otevřených dveří / - provádět katamnestickou práci : sledování osudu dětí po opuštění DD a dle moţností mu pomáhat ve spolupráci s kurátory a s dalšími dotčenými institucemi - individuální přístup k dětem s výukovými problémy specifické poruchy učení, zajištění péče o děti s běţnými vadami řeči dyslálie, breptavost apod. logopedický asistent - podpora nadaných dětí ZUS Vítkov a Opava (obor hudební, výtvarný..) - organizace a funkčnost zájmových krouţků na DD - výměna zkušeností s ostatními DD, spolupráce s institucemi OPD, PČR, DPA, PPP, SPC, DDÚ, DÚV, SMPT, DDM apod. - spolupráce DD s veřejností a prezentace DD na veřejnosti výstavky prací, spolupráce s obcí a nadacemi aj. - integrace postiţených dětí do kolektivu / mentálně retardovaných / - uplatňování prvků rodinné výchovy v celém systému VVP sebeobsluţné činnosti, ţehlení, úklid svých pokojů, vaření ve skupinách, vytváření kladného vztahu k DD a k jeho vybavení - další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce - aplikovat nové formy a metody práce - uplatňovat individuální přístup k dítěti - ve výchovně vzdělávacím procesu věnovat zvláštní pozornost rizikové skupině dětí teenegři a pomocí MPP, je uchránit od rizik či sníţit riziko patologických jevů, jako je kouření, alkoholismus,drogy apod. - zapojit děti do zájmových útvarů, na DD i mimo DD, pod heslem, kaţdé dítě aspoň jeden ZK, dítě, které pracuje a baví se - nezlobí - připravovat systematicky starší děti na odchod z ústavu, na jejich samostatný ţivot,vést je prakticky do ţivota

11 - spolupracovat s rodinami dětí v rámci moţností a vyuţít toto ve výchovném procesu, v případě absence rodiny spolupracovat se soc. pracovnicemi - maximálně se zaměřit na kvalitní spolupráci se ZŠ, SOU, ZvŠ, SŠ a jinými školami, které naše děti navštěvují - klást důraz na kvalitní přípravu na vyučování - dále uplatňovat při VVP osvědčené techniky / psycholog, logoped, zájmové útvary / ale i zavádět nové formy práce keramika, aranţování, záţitkové kurzy 6. Plán tradičních akcí na DD Září 2007 návštěva sponzora motorkáři na DD / a / sportovně-turistická akce Vítkovská padesátka Slezské divadlo předplatné Den seniorů návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou sluţbou Melč-Mokřinky Říjen 2007 drakiáda soutěţ o nepěknějšího a nejlépe létajícího draka sportovní akce turnaj ve vybíjené pořádaný naším DD pro DD MSK Slezské divadlo - předplatné Listopad 2007 pomoc myslivosti sběr kaštanů a bukvic a jejich výkup memoriál Jana Zajíce pořádá MěÚ Vítkov týden zdravého ţivotního stylu Slezské divadlo - předplatné Prosinec 2007 Mikulášská nadílka Výroba adventních věnců, vánoční tradice na DD, vánoční výzdoba DD Vánoční besídka a vánoční diskotéka Leden 2008 Bobové závody mezi skupinami pořádá spoluspráva Celodenní výlet na hory lyţování, sáňkování, bobování Tošovice, Jeseníky Únor 2008 Soutěţ o nejpěknějšího sněhuláka mezi skupinami Soutěţ ve zpěvu Zámecký slavíček soutěţ jednotlivců Karneval pořádá 1. RS Březen 2008 beseda o přečtené knize knihovna ve Vítkově výstavka Co víme o obci, ve které ţijeme? po naučné stezce MSK - Hvozdnice Duben 2008 velikonoce tradice, výzdoba DD a skupin Den Země Nejmilejší koncert zájmová umělecká činnost dětí DD Dopravní soutěţ spoluspráva

12 Květen 2008 Den otevřených dveří na DD návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou sluţbou ve Melči-Mokřinkách Červen 2008 Oslava Dne dětí ve spolupráci s obcí Melč Vyhodnocení školního roku Zámecký skřítek 7. Spoluspráva Parlament dětí DD V duchu rozvoje demokratické společnosti a demokratizace ve výchově je při našem dětském domově zřízen parlament DD. Parlament DD se zřizuje jako organizace ţáků vykonávající svoji činnost v rámci dětského domova. Základní účel vzniku parlamentu DD : výchova dětí a zaměstnanců DD k sebevědomému a zodpovědnému ţivotu v demokratické společnosti. Garant parlamentu DD je ředitelka DD. Úkoly parlamentu : Činnost parlamentu se podílí na rozvoji demokracie a tím zabraňuje negativním jevům ve společnosti rasismus, nesnášenlivost, xenofobie a jiné patologické jevy. Dbá na dodrţování práv dětí a posilování jejich sebevědomí Zlepšuje komunikaci a spolupráci mezi dětmi, vychovateli a veřejností. Vytváří zdravou pracovní atmosféru Podílí se na stálém vylepšování vybavení DD a zvelebování okolí DD Podporuje zdravý ţivotní styl trávení volného času, sport a kulturní vyţití Informuje veřejnost o dění na DD formou nástěnek, výstavek na OÚ, článků v tisku Práva dětí Právo na vyslovení a obhajobu svého názoru Právo být sám sebou, ţít v souladu se svým přesvědčením Právo na respektování různých odlišností a schopností jednotlivců Právo na důstojné a slušné jednání ze strany vychovatelů i ostatních dětí DD Právo poţádat o informace, právo říci, ţe něčemu nerozumím Právo na zdravé a bezpečné prostředí Právo na zdravé prostředí posilující aktivitu a tvořivost, sebedůvěru a sebeúctu, vlastní zodpovědnost, spolupráci a komunikaci Právo na ochranu před zesměšňováním, poniţováním a šikanou Právo na ochranu před zasahováním do soukromí dětí Právo na spravedlivého a spokojeného vychovatele Právo podílet se na tvorbě vnitřního řádu DD Pravidla souţití na našem dětském domově Dítě vychovatel

13 Slušně, zřetelně zdravit a oslovovat vychovatele Slušně odpovídat na otázky Mít odvahu říci slušně svůj názor Být ochotný na spolupracovat Naskákat do řeči, nevykřikovat Nebýt drzý a neodmlouvat Neprovokovat Nepodlézat Neohroţovat sebe a ostatní nevhodným chováním, např. honění, strkání, házení ostrých předmětů apod. Vychovatel dítě Správně a ohleduplně oslovovat děti Řešit problémy v klidu Být spravedlivý Mít smysl pro humor a legraci Být spolehlivý a trochu přísný Být vstřícný, ohleduplný a tolerantní Nekřičet, netřískat s věcmi Neponiţovat děti Nenadrţovat být objektivní, spravedlivý Netrpět šikanování Nepouţívat fyzické násilí Nenadávat vulgárně Neodhánět děti, kdyţ nám chtějí něco sdělit Dítě dítě / děti mezi sebou / Oslovovat se křestním jménem Tvořit dobrý kolektiv Tolerovat názor druhého Být k sobě slušní, pozorní a upřímní Spolupracovat, pomáhat si a půjčovat si věci Řešit problémy s humorem Vyslyšet druhé slyšet se navzájem Neubliţovat si fyzicky ani psychicky Nebýt vulgární Nepřekřikovat se Nevysmívat se a neponiţovat 8. Zájmová činnost na DD Keramika a výtvarný Modelářský Sportovní Dramatický Aranţování Taneční

14 Zájmové krouţky mimo DD ZUŠ Vítkov obor hudební hra ha hudební nástroje flétna ZK jezdectví na koních při DDM Vítkov v Klokočově na ranči U kulhavé sovy TJ Melč kopaná - registrovaní hráči Sborový zpěv MZŠ Melč 10. Plán porad Plán pedagogických rad 9/ pedagogická rada Celoroční plán práce na škol.r. 2007/2008 Zpráva soc. pracovnice spolupráce s rodiči, informace o dětech Usnesení 1. pedagogické rady 10/ pedagogická rada Minimální preventivní program Usnesení 2. pedagogické rady 1/2008 Kontrola usnesení 2. pedagogické rady Zprávy o dětech prospěch a chování Plnění plánu práce a MPP Usnesení 3. pedagogické rady 2/2008 kontrola usnesení z 3.pedagogické rady Plnění PRO za jednotlivé skupiny Kontrolní a hospitační činnost Usnesení 4. pedagogické rady 4/2008 Kontrola usnesení 4.pedagogické rady Prospěch dětí ve školách, spolupráce se školami Kontrolní a hospitační činnost Usnesení 5.pedagogické rady 6/2008 Hodnotící pedagogická rady Kontrola usnesení 5.pedagogické rady Hodnocení plnění plánu práce za škol.rok Plnění PRO za jednotlivé děti Plán na prázdniny organizace rekreací Usnesení 6.pedagogické rady 2/ Porady vychovatelů probíhají pravidelně 1x měsíčně, mají organizační charakter programem porad plán na následující měsíc, rozdělení úkolů a organizace připravovaných akcí rozvrh sluţeb na následující měsíc, plán čerpání dovolených 3/ Plán provozních porad minimálně 2x ročně dle potřeb zařízení organizační záleţitosti, čerpání FKSP Účast na svolaných poradách je povinná.

15 4/ Porady vedení DD 1x týdně, zpravidla v pondělí aktuální pracovní úkoly 5/ schůzky vychovatelů RS 1x týdně, vţdy v úterý účastní se jich vychovatelé RS řeší se organizační problémy dané RS a mají informativní charakter 13. Pedagogická dokumentace roční plán práce kniha denní evidence deníky RS kronika DD osobní listy dětí plány rozvoje osobnosti / PRO / měsíční plány práce týdenní plány práce Ostatní dokumentace kniha úrazů zdravotní knihy RS kniha závad kniha telefonních hovorů deníky kapesného 14. Materiální zabezpečení DD postupné zařizování rodinných skupin - vybavení dle vyhlášky 334/2004 Sb. estetické vkusné prostředí, které pomáhá vychovávat získání automobilu pro 9 osob / typu Tranzit / počítačová sítˇ na DD a její vyuţití zaměstnanci i dětmi DD postupné vybavování RS počítači a jejich vyuţívání pro VVP a výuku počítačová gramotnost dětí získávání mimorozpočtových zdrojů financování, např. granty, sponzoři, nadační příspěvky 15. Provozní záleţitosti - důsledné sledování problematiky BOZP a PO bezpečnostní prověrky - inventarizace - sledování spotřeby čistících prostředků a hledat úsporná opatření - sledování spotřeby el.energie, plynu, vody / pravidelně, kaţdý měsíc /, zavádění úsporných opatření, např. uţívání spotřebičů zásadně v době nízké sazby el. proudu

16 - vytápění objektu s ohledem na venkovní klimatické podmínky pozn. elektrické vytápění budovy - sledování spotřeby reţijního materiálu a realizovat úsporná opatření V Melči, Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD Přílohy : koncepce práce do r plán sluţeb vychovatelů, prac.soc. péče pracovní doba povozních zaměstnanců tabulka rozdělení dětí do RS tabulka rozdělení dětí dle škol a jména třídních učitelů MPP na škol.r. 2007/2008 plán práce spolusprávy

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Vzdělávací program dětského domova

Vzdělávací program dětského domova Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace tel: 482 312 108, fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Vzdělávací program dětského domova Vypracoval: Ředitelka DD Mgr.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více