Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Roční plán práce výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2007/2008 V Melči, dne Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD

2 Obsah 1/ Základní charakteristika zařízení 2/ Organizace školního roku 2007/2008 dle Věstníku MŠMT 3/ Organizace školního roku 2007/2008 na DD Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce - obecně Rodinné skupiny na DD obecně, jmenovitě Kontakty na školy a učiliště Rozdělení dětí dle škol, které navštěvují, ročník, třídní učitel/ka/ Rozmístění učňů SOU a studentů SŠ 4/ Systém plánování výchovně vzdělávací práce 5/ obsah VVP obec ně, sloţky výchovy, účast v projektech 6/ plán tradičních akcí na DD 7/ spoluspráva parlament na DD statut, úkoly parlamentu, práva dětí, pravidla souţití dítě vychovatel vychovatel dítě dítě dítě 8/ zájmová činnost na DD 9/ rozvrh měsíčního hodnocení + program 10/ Plán porad - pedagogické rady + obsah jednání - porady vychovatelů - provozní porady - schůzky vychovatelů RS - porady vedení 11/ zvláštní úkoly jednotlivých pracovníků 12/ DVPP a ostatních zaměstnanců 13/ pedagogická dokumentace 14/ materiální oblast zabezpečení dětského domova 15/ provozní záleţitosti Seznam příloh Koncepce práce DD do r Plán sluţeb vychovatelů a pracovníků soc. péče Rozpis dětí do rodinných skupin Rozpis dětí do jednotlivých tříd a kontakty na třídní učitele Rozpis učňů do SOU a kontakty na třídní učitele

3 1. Základní charakteristika zařízení Název : Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IZO: Sídlo : Melč 4 Právní forma : příspěvková organizace IČ: Zřizovatel KÚ MSK Ředitelka zařízení : Mgr. Jiřina Moudrová Součásti zařízení : Dětský domov, kapacita 45 lůţek IZO: Školní jídelna, kapacita 65 jídel IZO:

4 2. Organizace škol.r. 2007/2008/ dle věstníku MŠMT, č.j / / Období škol. vyučování Začátek školního vyučování pololetí pololetí Konec školního vyučování Prázdniny podzimní prázdniny vánoční prázdniny , vyučování začne pololetní prázdniny / pátek / jarní prázdniny Opava Vsetín Bruntál Ostrava-město Karviná velikonoční prázdniny hlavní prázdniny Státní svátky v průběhu škol.r. 2007/2008 Den české státnosti Den vzniku samostatného Československa Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu 1.1. Den vítězství 8.5. Mistr Jan Hus Cyril a Metoděj 6.7. Ostatní svátky 1.1. Nový rok Velikonoční pondělí 1. května Svátek práce Štědrý den Svátek vánoční Svátek vánoční

5 Významné dny 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen MDŢ 12. března Den přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě / NATO / 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidic 27. červen Den památky obětí komunistického reţimu 11. listopad den válečných veteránů

6 4. Systém plánování výchovně vzdělávací práce na DD 1. Roční plán práce na školní rok Z: ředitelka + vedoucí vychovatelka Plán práce na příslušný školní rok zpracovává ředitelka dětského domova a vedoucí vychovatelka Plán obsahuje koncepci hlavní myšlenky, směry a cíle zařízení, kterých chceme dosáhnout, nejdůleţitější informace o dětském domově a o dětech DD Plán obecně nastiňuje náplň výchovně vzdělávací práce a je vodítkem pro zpracování týdenních plánů práce jednotlivých RS, obsahuje formy a metody VV práce výchovných pracovníků DD a sociálního pracovníka Obsahuje rozvrh a náplň pedagogických rad, porad, a dalšího vzdělávání pracovníků 2. Týdenní plány - individuální týdenní program Z: vychovatelé RS T: 1x týdně východiskem je roční plán práce vychovatel sestaví týdenní program po provedení analýzy výchovné situace v RS a na základě pedagogicko-diagnostických zjištění, zájmy a přání dětí dále vychovatel zváţí vnitřní a vnější podmínky výchovy určí výchovné metody, formy a prostředky respektuje organizaci denního reţimu zapojení dalších činitelů do výchovného a vzdělávacího procesu na sestavování týdenního plánu práce se podílejí děti 3. Plány rozvoje osobnosti jednotlivých dětí Z: vychovatelé RS T: 2x ročně - pololetně vypracovávají vychovatelé RS pedagogicko-diagnostická zjištění o jednotlivých dětech respektování individuálních potřeb a schopností svěřených dětí určit vhodné výchovné metody, prostředky a reálné cíle písemné vyhodnocení PRO na pedagogické radě

7 5. Obsah výchovně vzdělávací práce na DD Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce na dětském domově vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí připravit děti na samostatný ţivot po opuštění DD zajistit všestrannou péči o svěřené děti ve stabilním a podnětném prostředí s cílem dočasně nahradit nefunkční biologickou rodinu v některých případech aţ do dospělosti VVP zaměřit všestranně a splnit cíl výchovy výchova všestranně, harmonicky rozvinutá osobnost obsah VVP respektuje a plní poţadavky jednotlivých věkových skupin ve VVP vyuţívat vhodné, osvědčené ale i nové metody, formy a prostředky výchovné práce, tyto přizpůsobit věku a schopnostem dětí Výchovné prostředky činnosti odpočinkové, rekreační, zájmová činnost, příprava na vyučování, sebeobsluţné a společensky prospěšné činnosti, činnosti vedoucí ke zdravému ţivotnímu stylu a materiální péči Formy výchovy rozhovory,výlety, exkurze, četba, testy, společné oslavy, sportovní a kulturní akce, sledování dění ve společnosti televize, tisk, soutěţe, uplatňování individuálních zájmů, diskuse, besedy na téma, práce v zájmových krouţcích na DD i mimo DD Metody vysvětlování, rozhovor, cvičení a navykání, interaktivní hry,hodnocení chování slovně, odměnou, výchova příkladem vychovatele apod. Integrace dětí do širšího sociálního prostředí zapojení dětí a zařízení do společenského dění a činností mimo DD spolupráce se školami, které naše děti navštěvují MZŠ Melč, jiné základní školy, SOU, SŠ, jiné spřátelené dětské domovy turnaje, soutěţe, setkávání se na společných akcích zájmové krouţky mimo náš DD spolupráce s obcí, ve které ţijeme účast na akcích obce, pomoc při udrţování pořádku v obci brigády, úklidy veřejných prostranství v obci, vystoupení našich dětí na kulturních akcích pro obec spolupráce se sponzory, s nadacemi aj. organizacemi Obsah výchovně vzdělávací práce rozumová výchova tělesná, branná a sportovní estetická výchova rodinná a sexuální výchova pracovní výchova společenskovědní výchova

8 enviromentální výchova Účast dětského domova v projektech 1/ Projekt Ţivot rozkvétá v tvých rukou aneb Jarmark pro šikovné ručičky tj. prodej vlastnoručně vyrobených výrobků dětí Vyhlašovatel projektu : Nadace Terezy Maxové Financování projektu : NTM poskytla finanční částku ve výši 15 tis. Kč Popis projektu : děti vyrábí vlastnoručně v rámci zájmových krouţků nebo ve svém volném čase výrobky z nejrůznějšího materiálu a různými technikami. na Jarmarku pro šikovné ručičky mají moţnost si samy tyto výrobky a za vydělané peníze koupit materiál do krouţku na činnost ZK nebo zakoupit něco pro DD. Cíl projektu : děti si samy vyrobily a samy prodávaly své výrobky a viděly tak smysl své práce a zaţily na vlastní kůţi získaly zkušenost s prodejem výrobků. Zvýšení sebevědomí dětí vlastním úsilím dosáhly úspěchu, jejich výrobky se lidem líbily a lidé si je kupovali, děti získaly zkušenosti s fungování obchodu, zacházení s penězi. Za vydělané peníze bude uspořádána akce pro děti. Účastníci projektu : vedoucí ZK keramika a aranţování, děti krouţků 2/ Projekt Můj byt Vyhlašovatel projektu : Nadace Terezy Maxové Finanční zabezpečení projektu : společnost FINEP Popis projektu : informačně soutěţní projekt Můj byt je zaměřen na problematiku bydlení dětí z dětských domovů Cíl projektu : děti vycházející s DD jsou ohroţenou skupinou a proto je třeba je na opuštění připravit a mluvit s nimi o jejich budoucím samostatném ţivotě. Účastí v tomto projektu se váţně mohou zamyslet o svých představách a o svých moţnostech bydlení po opuštění DD. Písemné příspěvky budou vydány tiskem / jako v minulém ročníku projektu / a uveřejněny v knize Můj byt. Vybrané, úspěšné příspěvky budou vyhodnoceny a autoři budou odměněni věcnými cenami, vztahující se tématicky k bydlení. Např. zařízení do bytu, stavebnice s tématikou stavby apod. a to vzhledem k věku autora příspěvku. 3/ Projekt Dejme šanci dětem Projekt organizuje OPS při Nadaci Terezy Maxové. Jeho hlavní myšlenkou je zajistit nadaným dětem zázemí a vybavení. Např. drahé pomůcky, hudební nástroje, potřebné vybavení pro provozování koníčka nebo záliby.

9 4/ Ţivot na nečisto Projekt je pořádán OS Múzy dětem. Obsahem uvedeného projektu je umoţnit dospívajícím klientům dětských domovů vyzkoušet si zásadní situace, s nimiţ se při přechodu do reálného ţivota nevědí rady, např. shánění práce, bydlení, hospodaření s penězi apod. Při realizaci programu projektu se budou pouţívat metody, jako např. interaktivní dramatické scénky, psychodramata, zátěţové hry a psychologické působení navozených intenzivních záţitků.ke zvýšení motivace klientů bude slouţit účast známých herců a jiných umělců. Ti svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a budou mít tak za cíl neutralizovat pocity méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou problémem dětí z DD. ŢNN chce vychovatelům poskytnout instrument, který jim umoţní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik dovedností nutných pro ţivot venku. 5/ Startovné do ţivota Dlouhodobý projekt Nadačního fondu manţelů Lívie a Václava Klausových. Z Nadačního fondu jsou převáděny finanční prostředky vybraným dětem ve věku let na jejich individuální účty. Takto získané peníze jsou určeny na samostatný ţivot dětí po odchodu z DD, a to především na zařízení bytu, na pořízení samostatného bydlení nájemné, zaloţení stavebního spoření apod. Během pobytu na DD mají zařazené děti moţnost získat finanční prostředky i na základě svého chování, prospěchu a mimořádných činů ve formě bonusů, jejichţ výška se stanoví na základě hodnocení dítěte ve spolupráci s vychovateli a ředitelkou DD. Ředitelka DD je k tomuto účelu stanovena soudem jako opatrovník zařazených dětí. 7/ Zámecký skřítek Projekt probíhá na našem DD jiţ čtvrtým rokem. Hlavním cílem je motivace dětí DD ke snaze vyniknout a snaţit se docílit dobrých výsledků ve škole i v mimoškolních aktivitách. Na konci školního roku se vyhodnocuje nejlepší dítě DD Zámecký skřítek. Vyhodnocené dítě obdrţí věcné ocenění a 2 ks keramické sošky Skřítka, které vyrábějí děti v zájmovém krouţku keramiky na DD. Jedna soška je vystavena ve vitríně na hlavní chodbě domova a jedna je určena pro dítě. 8/ Cena Fair play Cílem udělování této ceny je odměnit dítě za mimořádný a příkladný čin. Cena nemusí být udělena za kaţdý měsíc, ale jen v měsíci ve kterém mimořádný čin proběhne. Nominace na udělení ceny budou navrhovat vychovatelé rodinných skupin. Tato se bude předávat určenému dítěti na společném měsíčním hodnocení. Vyhodnocené dítě obdrţí věcný dárek a sladkou odměnu, která bude zakoupena ze sponzorských prostředků. 9/ Integrační program pro mladistvé opouštějící dětský domov Program je organizován ve spolupráci s AKlubem v Krnově. Jedná se o víkendový pobyt mladistvých z DD, kteří budou odcházet z dětského domova do samostatného ţivota. Děti si zde osvojovaly dovednosti komunikace, učily se vyplňovat dotazníky a tiskopisy, učily se jak

10 poţádat o pracovní místo aj. praktické dovednosti. Děti si vše osvojovaly záţitkovou formou práce hry, rozhovory, scénky. Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce na DD ve škol. r. 2007/ kvalitní VVP garantovat všestranný a harmonický rozvoj svěřených dětí - zaměřit se na osobnost dětí a pěstovat u nich kvalitní hodnotový systém pro ţivot - osobním příkladem upřímné a důsledné komunikace dbát na dodrţování dohodnutých pravidel stanovených VŘ DD - vybudování pocitu svědomí a na základě toho vytvářet hodnoty, jako jsou otevřenost, čestnost, spravedlnost, přátelství, slušné chování akceptované společnosti - vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu a smysluplnému trávení volného času a tím bojovat proti negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd. - zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, získat rodiče ke spolupráci, vtáhnout je do procesu výchovy a převýchovy dítěte, působit na rodiče, aby udrţovali pravidelný styk s dítětem dopisy, návštěvy, telefonáty apod. jednotnost výchovného působení - u starších dětí, provádět přípravu na odchod z ústavu a s předstihem hovořit o jeho zařazení do samostatného ţivota otázky bydlení, zaměstnání, zainteresovat děti a poţadovat jeho aktivní přístup k jeho problémům Bydlení na půl cesty - zapojovat děti DD do veřejného dění mimo ústav, otevřít ústav veřejnosti / po rekonstrukci zrealizovat akci Den otevřených dveří / - provádět katamnestickou práci : sledování osudu dětí po opuštění DD a dle moţností mu pomáhat ve spolupráci s kurátory a s dalšími dotčenými institucemi - individuální přístup k dětem s výukovými problémy specifické poruchy učení, zajištění péče o děti s běţnými vadami řeči dyslálie, breptavost apod. logopedický asistent - podpora nadaných dětí ZUS Vítkov a Opava (obor hudební, výtvarný..) - organizace a funkčnost zájmových krouţků na DD - výměna zkušeností s ostatními DD, spolupráce s institucemi OPD, PČR, DPA, PPP, SPC, DDÚ, DÚV, SMPT, DDM apod. - spolupráce DD s veřejností a prezentace DD na veřejnosti výstavky prací, spolupráce s obcí a nadacemi aj. - integrace postiţených dětí do kolektivu / mentálně retardovaných / - uplatňování prvků rodinné výchovy v celém systému VVP sebeobsluţné činnosti, ţehlení, úklid svých pokojů, vaření ve skupinách, vytváření kladného vztahu k DD a k jeho vybavení - další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce - aplikovat nové formy a metody práce - uplatňovat individuální přístup k dítěti - ve výchovně vzdělávacím procesu věnovat zvláštní pozornost rizikové skupině dětí teenegři a pomocí MPP, je uchránit od rizik či sníţit riziko patologických jevů, jako je kouření, alkoholismus,drogy apod. - zapojit děti do zájmových útvarů, na DD i mimo DD, pod heslem, kaţdé dítě aspoň jeden ZK, dítě, které pracuje a baví se - nezlobí - připravovat systematicky starší děti na odchod z ústavu, na jejich samostatný ţivot,vést je prakticky do ţivota

11 - spolupracovat s rodinami dětí v rámci moţností a vyuţít toto ve výchovném procesu, v případě absence rodiny spolupracovat se soc. pracovnicemi - maximálně se zaměřit na kvalitní spolupráci se ZŠ, SOU, ZvŠ, SŠ a jinými školami, které naše děti navštěvují - klást důraz na kvalitní přípravu na vyučování - dále uplatňovat při VVP osvědčené techniky / psycholog, logoped, zájmové útvary / ale i zavádět nové formy práce keramika, aranţování, záţitkové kurzy 6. Plán tradičních akcí na DD Září 2007 návštěva sponzora motorkáři na DD / a / sportovně-turistická akce Vítkovská padesátka Slezské divadlo předplatné Den seniorů návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou sluţbou Melč-Mokřinky Říjen 2007 drakiáda soutěţ o nepěknějšího a nejlépe létajícího draka sportovní akce turnaj ve vybíjené pořádaný naším DD pro DD MSK Slezské divadlo - předplatné Listopad 2007 pomoc myslivosti sběr kaštanů a bukvic a jejich výkup memoriál Jana Zajíce pořádá MěÚ Vítkov týden zdravého ţivotního stylu Slezské divadlo - předplatné Prosinec 2007 Mikulášská nadílka Výroba adventních věnců, vánoční tradice na DD, vánoční výzdoba DD Vánoční besídka a vánoční diskotéka Leden 2008 Bobové závody mezi skupinami pořádá spoluspráva Celodenní výlet na hory lyţování, sáňkování, bobování Tošovice, Jeseníky Únor 2008 Soutěţ o nejpěknějšího sněhuláka mezi skupinami Soutěţ ve zpěvu Zámecký slavíček soutěţ jednotlivců Karneval pořádá 1. RS Březen 2008 beseda o přečtené knize knihovna ve Vítkově výstavka Co víme o obci, ve které ţijeme? po naučné stezce MSK - Hvozdnice Duben 2008 velikonoce tradice, výzdoba DD a skupin Den Země Nejmilejší koncert zájmová umělecká činnost dětí DD Dopravní soutěţ spoluspráva

12 Květen 2008 Den otevřených dveří na DD návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou sluţbou ve Melči-Mokřinkách Červen 2008 Oslava Dne dětí ve spolupráci s obcí Melč Vyhodnocení školního roku Zámecký skřítek 7. Spoluspráva Parlament dětí DD V duchu rozvoje demokratické společnosti a demokratizace ve výchově je při našem dětském domově zřízen parlament DD. Parlament DD se zřizuje jako organizace ţáků vykonávající svoji činnost v rámci dětského domova. Základní účel vzniku parlamentu DD : výchova dětí a zaměstnanců DD k sebevědomému a zodpovědnému ţivotu v demokratické společnosti. Garant parlamentu DD je ředitelka DD. Úkoly parlamentu : Činnost parlamentu se podílí na rozvoji demokracie a tím zabraňuje negativním jevům ve společnosti rasismus, nesnášenlivost, xenofobie a jiné patologické jevy. Dbá na dodrţování práv dětí a posilování jejich sebevědomí Zlepšuje komunikaci a spolupráci mezi dětmi, vychovateli a veřejností. Vytváří zdravou pracovní atmosféru Podílí se na stálém vylepšování vybavení DD a zvelebování okolí DD Podporuje zdravý ţivotní styl trávení volného času, sport a kulturní vyţití Informuje veřejnost o dění na DD formou nástěnek, výstavek na OÚ, článků v tisku Práva dětí Právo na vyslovení a obhajobu svého názoru Právo být sám sebou, ţít v souladu se svým přesvědčením Právo na respektování různých odlišností a schopností jednotlivců Právo na důstojné a slušné jednání ze strany vychovatelů i ostatních dětí DD Právo poţádat o informace, právo říci, ţe něčemu nerozumím Právo na zdravé a bezpečné prostředí Právo na zdravé prostředí posilující aktivitu a tvořivost, sebedůvěru a sebeúctu, vlastní zodpovědnost, spolupráci a komunikaci Právo na ochranu před zesměšňováním, poniţováním a šikanou Právo na ochranu před zasahováním do soukromí dětí Právo na spravedlivého a spokojeného vychovatele Právo podílet se na tvorbě vnitřního řádu DD Pravidla souţití na našem dětském domově Dítě vychovatel

13 Slušně, zřetelně zdravit a oslovovat vychovatele Slušně odpovídat na otázky Mít odvahu říci slušně svůj názor Být ochotný na spolupracovat Naskákat do řeči, nevykřikovat Nebýt drzý a neodmlouvat Neprovokovat Nepodlézat Neohroţovat sebe a ostatní nevhodným chováním, např. honění, strkání, házení ostrých předmětů apod. Vychovatel dítě Správně a ohleduplně oslovovat děti Řešit problémy v klidu Být spravedlivý Mít smysl pro humor a legraci Být spolehlivý a trochu přísný Být vstřícný, ohleduplný a tolerantní Nekřičet, netřískat s věcmi Neponiţovat děti Nenadrţovat být objektivní, spravedlivý Netrpět šikanování Nepouţívat fyzické násilí Nenadávat vulgárně Neodhánět děti, kdyţ nám chtějí něco sdělit Dítě dítě / děti mezi sebou / Oslovovat se křestním jménem Tvořit dobrý kolektiv Tolerovat názor druhého Být k sobě slušní, pozorní a upřímní Spolupracovat, pomáhat si a půjčovat si věci Řešit problémy s humorem Vyslyšet druhé slyšet se navzájem Neubliţovat si fyzicky ani psychicky Nebýt vulgární Nepřekřikovat se Nevysmívat se a neponiţovat 8. Zájmová činnost na DD Keramika a výtvarný Modelářský Sportovní Dramatický Aranţování Taneční

14 Zájmové krouţky mimo DD ZUŠ Vítkov obor hudební hra ha hudební nástroje flétna ZK jezdectví na koních při DDM Vítkov v Klokočově na ranči U kulhavé sovy TJ Melč kopaná - registrovaní hráči Sborový zpěv MZŠ Melč 10. Plán porad Plán pedagogických rad 9/ pedagogická rada Celoroční plán práce na škol.r. 2007/2008 Zpráva soc. pracovnice spolupráce s rodiči, informace o dětech Usnesení 1. pedagogické rady 10/ pedagogická rada Minimální preventivní program Usnesení 2. pedagogické rady 1/2008 Kontrola usnesení 2. pedagogické rady Zprávy o dětech prospěch a chování Plnění plánu práce a MPP Usnesení 3. pedagogické rady 2/2008 kontrola usnesení z 3.pedagogické rady Plnění PRO za jednotlivé skupiny Kontrolní a hospitační činnost Usnesení 4. pedagogické rady 4/2008 Kontrola usnesení 4.pedagogické rady Prospěch dětí ve školách, spolupráce se školami Kontrolní a hospitační činnost Usnesení 5.pedagogické rady 6/2008 Hodnotící pedagogická rady Kontrola usnesení 5.pedagogické rady Hodnocení plnění plánu práce za škol.rok Plnění PRO za jednotlivé děti Plán na prázdniny organizace rekreací Usnesení 6.pedagogické rady 2/ Porady vychovatelů probíhají pravidelně 1x měsíčně, mají organizační charakter programem porad plán na následující měsíc, rozdělení úkolů a organizace připravovaných akcí rozvrh sluţeb na následující měsíc, plán čerpání dovolených 3/ Plán provozních porad minimálně 2x ročně dle potřeb zařízení organizační záleţitosti, čerpání FKSP Účast na svolaných poradách je povinná.

15 4/ Porady vedení DD 1x týdně, zpravidla v pondělí aktuální pracovní úkoly 5/ schůzky vychovatelů RS 1x týdně, vţdy v úterý účastní se jich vychovatelé RS řeší se organizační problémy dané RS a mají informativní charakter 13. Pedagogická dokumentace roční plán práce kniha denní evidence deníky RS kronika DD osobní listy dětí plány rozvoje osobnosti / PRO / měsíční plány práce týdenní plány práce Ostatní dokumentace kniha úrazů zdravotní knihy RS kniha závad kniha telefonních hovorů deníky kapesného 14. Materiální zabezpečení DD postupné zařizování rodinných skupin - vybavení dle vyhlášky 334/2004 Sb. estetické vkusné prostředí, které pomáhá vychovávat získání automobilu pro 9 osob / typu Tranzit / počítačová sítˇ na DD a její vyuţití zaměstnanci i dětmi DD postupné vybavování RS počítači a jejich vyuţívání pro VVP a výuku počítačová gramotnost dětí získávání mimorozpočtových zdrojů financování, např. granty, sponzoři, nadační příspěvky 15. Provozní záleţitosti - důsledné sledování problematiky BOZP a PO bezpečnostní prověrky - inventarizace - sledování spotřeby čistících prostředků a hledat úsporná opatření - sledování spotřeby el.energie, plynu, vody / pravidelně, kaţdý měsíc /, zavádění úsporných opatření, např. uţívání spotřebičů zásadně v době nízké sazby el. proudu

16 - vytápění objektu s ohledem na venkovní klimatické podmínky pozn. elektrické vytápění budovy - sledování spotřeby reţijního materiálu a realizovat úsporná opatření V Melči, Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD Přílohy : koncepce práce do r plán sluţeb vychovatelů, prac.soc. péče pracovní doba povozních zaměstnanců tabulka rozdělení dětí do RS tabulka rozdělení dětí dle škol a jména třídních učitelů MPP na škol.r. 2007/2008 plán práce spolusprávy

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

Plán práce na šk. rok 2011/2012

Plán práce na šk. rok 2011/2012 Základní škola Roštín, okres Kroměříž,příspěvková organizace, Roštín 148, 768 03 tel.: 573 368 075 e-mail: zsrostin@seznam.cz bank. spoj.: 27-5995810257/0100 Č.j. / 2011 Plán práce na šk. rok 2011/2012

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 29. 8. 2016 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Žákovský diář školní rok 2006/2007-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: ZÁKLADNÍ

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2011/2012

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ565/11 vlastní V Kačici dne 1. 10. 2011 Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2011/2012 - pokračovat ve stávajícím způsobu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více