Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014"

Transkript

1 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Užitečné semináře Veronika Vytejčková, Zdeněk Horáček Praha, 31. března 2014

2 Představení a koncepce semináře Veronika Vytejčková Zdeněk Horáček 1. Úvod 2. Základní vymezení vodních děl vodním zákonem 3. Vodní díla jako součást pozemku nový občanský zákoník a přechod na nový režim po Nová úprava vodovodů a kanalizací 5. Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty 6. Realizace a užívání vodních děl soukromoprávní aspekty 7. Vybraná vodní díla a problematické oblasti s nimi spojené 8. Připravované ekoauditové novely a změny dotýkající se vodních děl 9. Diskuze a závěr semináře 2 Vodní díla praxe a výhled

3 Základní vymezení vodních děl vodním zákonem

4 Vodní díla Základní vymezení vodních děl vodním zákonem Základní právní úprava Vodní zákon Zákon o vodovodech a kanalizacích Zákon o rybářství Prováděcí předpisy (o technických požadavcích pro vodní díla, ad.) 55 odst. 1 a 3 vodního zákona Vodní díla jsou Stavby, které slouží k účelům sledovaným vodním zákonem Demonstrativní výčet, co je a co není vodním dílem Stavby podle stavebního zákona, nikoliv však vždy podle soukr. práva součást pozemku Rozhodování v pochybnostech Vodní díla pouze stavby povolované vodoprávními úřady jako speciálními stavebními úřady Pouze některá vodní díla se zapisují do katastru nemovitostí Některá vodní díla podléhají TBD Práva a povinnosti vlastníků VD (zvláštní práva a povinnosti vlastníků některých VD) 4 Vodní díla praxe a výhled

5 Vodní díla Jednotlivé typy vodních děl demonstrativní výčet Vodními díly jsou zejména přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, stavby odkališť, stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, studny, stavby k hrazení bystřin a strží, pokud lesní zákon nestanoví jinak, a jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle 8. 5 Vodní díla praxe a výhled

6 Vodní díla Co není vodním dílem demonstrativní výčet Vodními díly nejsou zejména jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací, a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod 6 Vodní díla praxe a výhled

7 Vodní díla jako součást pozemku nový občanský zákoník a přechod na nový režim po

8 Představení nového občanského zákoníku ( NOZ ) Zásady, principy a východiska Účinnost od 1. ledna 2014 Ruší: občanský zákoník, obchodní zákoník a cca 200 dalších předpisů Sjednocení úpravy závazkového práva odstraněn bývalý dualismus NOZ základní kodex soukromého práva (vedle toho tzv. ZOK a zákon o MPS, zákon o veřejných rejstřících, katastrální zákon, ad.) Změnový zákon č. 303/2013 Sb. (mj. i změna NOZ) Změna daňových zákonů (spíše terminologické změny) Nové pojmy a instituty (právní jednání, obchodní korporace, obchodní závod, pacht, ad.) Dispozitivita zákoníku, zejm. v kontraktační praxi Soukromé právo se uplatňuje nezávisle na právu veřejném Nové pojetí nemovitostí Stavby součástí pozemku Víra v katastr nemovitostí Základní přechodná ustanovení Obecně: práva a povinnosti, které vznikly ode dne nabytí účinnosti NOZ, se řídí NOZ Bylo možné si sjednat použití NOZ již před jeho účinností Postupné sjednocování pozemků a staveb 8 Vodní díla praxe a výhled

9 Vymezení věcí v NOZ Vybrané definice věci a jejich rozdělení, součásti věci a příslušenství Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech návrat k zásadě superficies solo cedit Součástí pozemku i rostlinstvo na něm vzešlé Součástí nemovitosti není stroj nebo jiné upevněné zařízení, pokud je výhrada v KN nová možnost Příslušenství dnes rozhoduje vlastník, co je a co není příslušenstvím; NOZ stanovuje objektivní určení dle účelu věci (trvalé užívání s věcí hlavní); následuje osud věci hlavní, ale lze sjednat i jinak Přípojky jsou příslušenstvím pozemků, na něž přivádějí nebo z nichž odvádějí utility Ve vztahu k zásadě zásadě superficies solo cedit důležitá přechodná ustanovení! 9 Vodní díla praxe a výhled

10 Nové pojetí nemovitých věcí Změny v pojetí nemovitých věcí v OZ NOZ Nemovitá věc dle předchozího OZ: Pozemky Stavby spojené se zemí pevným základem Byty a nebytové prostory s vlastností jednotky dle zákona o vlastnictví bytů Nemovitá věc dle NOZ: Pozemky a věcná práva k nim Podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon viz právo stavby Věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li ji přenést z místa na místo bez narušení její podstaty Jednotky (byt + podíl na společných částech nemovité věci; může jít též o nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor) Stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle předchozích předpisů samostatnou věcí) viz přechodná ustanovení 10 Vodní díla praxe a výhled

11 Nové pojetí nemovitých věcí Stavby, které nejsou součástí pozemku Součástí pozemku nejsou stavby podle NOZ inženýrské sítě, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, dočasné stavby které jsou součástí práva stavby které se nestaly podle přechodných ustanovení součástí pozemku podle zvláštního právního předpisu pozemní komunikace Inženýrské sítě vodohospodářské vodovody, kanalizace, energetická či jiná vedení a přípojky k nim za součást se považují stavby a technická zařízení, která se sítěmi provozně souvisejí jedná se o přečerpávací stanice a další objekty na síti nejedná se však o vodárenské objekty včetně úpraven vody, čistírny odpadních vod, elektrárny, teplárny, plynárny atd. ač nemovitosti, nezapisují se do katastru nemovitostí Inženýrskými sítěmi jsou i stavby k vodohospodářským melioracím pozemků (včetně provozně souvisejících staveb a zařízení) meliorace nejsou součástí pozemku 11 Vodní díla praxe a výhled

12 Nové pojetí nemovitých věcí Přechodná ustanovení ve vztahu k nemovitým věcem Vlastnické právo ke stavbě i pozemku má táž osoba stavba se stává součástí pozemku Vlastnické právo ke stavbě i pozemku nemá táž osoba stavba se nestává součástí pozemku nevylučitelná předkupní práva vlastníků pozemků a staveb Spoluvlastníci pozemku = spoluvlastníci stavby ve stejných poměrech stavba se stává součástí pozemku ve spoluvlastnictví Nevylučitelné předkupní právo Pro konkrétní vztah zaniká 3 měsíce po nabídce Nabytí v dobré víře od nevlastníka vlastníkovi náhrada ve výši ceny stavby stavby, co se nezapisují do veřejného seznamu (studna) Přechodná ustanovení se nevztahují na stavby, které nejsou součástí pozemku (pozemní komunikace, inženýrské sítě) Právní vztahy z nájmu (s výjimkou pachtu) se řídí novou úpravou Stavby, které se stanou součástí pozemku, nezmizí z KN nezobrazují se již jako samostatná sestava, ale zobrazují se jako součást informace o pozemku 12 Vodní díla praxe a výhled

13 Nové pojetí nemovitých věcí Přechodná ustanovení největší rizika 1. Zákonná předkupní práva Komplikují převody nemovitostí Snižují hodnotu nemovitostí, na nichž váznou Netřeba pro jejich vznik zápis do KN Neuplatňují se u bezúplatných převodů, avšak na nemovitostech váznou dále, dokud se stavba nespojí s pozemkem 2. Smlouvy o smlouvách budoucích nájemních/o zřízení VB uzavřené před NOZ Velké developerské projekty Součástí pozemku se nestává rovněž stavba ( ), která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Stavba realizovaná po na cizím pozemku, ale vypořádání před nutné mít věcné právo nebo smlouvu uzavřenou před neuplatní se však na smlouvy o smlouvách budoucích 13 Vodní díla praxe a výhled

14 Nové pojetí nemovitých věcí Nové instituty NOZ přestavek a dočasná stavba Přestavek Souvisí se stavbami, jež se stanou součástí vlastního pozemku, ale malou částí přesahují na malou část cizího pozemku Pokud byla stavba zřízena v dobré víře, stane se zřizovatel stavby vlastníkem zastavěné malé části cizího pozemku Nabyvatel této malé části pozemku je povinen nahradit původnímu vlastníku obvyklou cenu nabytého pozemku Pokud nastane spor o přestavku, katastrální úřad nemovitostí změnu stavu zapíše až na základě pravomocného soudního rozhodnutí Lze jej použít i pro stávající stavby Dočasná stavba Dočasná stavba se nestává součástí pozemku (prolomení superficies solo cedit) Dočasnost stavby je dovozována z smlouvy prohlášení stavebníka/vlastníka bez ohledu na stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí Dočasná stavba bude zapsána na vlastní LV 14 Vodní díla praxe a výhled

15 Nové pojetí nemovitých věcí Nové instituty NOZ mimořádné vydržení a opuštění věci Mimořádné vydržení Vydržitel nemusí prokazovat právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá Podmínky pouze poctivost držby Vydržecí doba u movité věci 6 let, u nemovité věci 20 let Přechodné ustanovení Započte se i doba před účinností zákona, neskončí však dříve než uplynutím 2 let u movitých věcí a 5 let u nemovitých věcí (počítáno ode dne účinnosti zákona) Opuštění věci Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji Vlastnictví opuštěné nemovité věci nabývá stát V případě opuštění nemovité věci před účinností NOZ počne běžet doba deseti let ode dne nabytí účinnosti NOZ Pro potvrzení obou nutný zápis do KN 15 Vodní díla praxe a výhled

16 Vodní díla v NOZ Obecné vymezení Stavba je součástí pozemku vodní dílo je součástí pozemku (!X komentář ASPI!) Problematická osoba vlastníka vodního díla (i uživatel) veřejnoprávní vlastník Na vodní díla dopadají přechodná ustanovení NOZ, zejména Vodní dílo se stává součástí pozemku, nebo pokud je ve vlastnictví vlastníka pozemku (nebo pokud bylo součástí pozemku již před 1. lednem 2014) Pokud vodní dílo není součástí pozemku a není ve vlastnictví vlastníka pozemku nestává se součástí pozemku a vznikají vzájemná předkupní práva (nevylučitelná) Zákon č. 303/2013 Sb. novela vodního zákona Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku do , rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud Vztahuje se i na vodní díla vybudovaná bez právního titulu před 1. lednem 2002 Nárok na náhradu se promlčuje ve standardní tříleté lhůtě (k ) Vodní díla vybudovaná v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013 Není povinnost tato vodní díla strpět bez právního titulu Do KN se i nadále zapisují pouze vybraná vodní díla převod zápisem do KN 16 Vodní díla praxe a výhled

17 Vodní díla v NOZ Specifika vodovodů a kanalizací Vodovody a kanalizace jsou vodními díly/ stavbami Vodovody a kanalizace a přípojky (inženýrské sítě) nejsou součástí pozemku včetně staveb a technických zařízení, která s nimi provozně souvisejí Stavby a technická zařízení, která s vodovody a kanalizacemi provozně souvisejí se považují za jejich součást Co vše je součástí vodovodů a kanalizací? Vše co provozně souvisí jedná se o přečerpávací stanice a další provozní objekty na síti, nejedná se však stavby mající vlastní účel, zejména úpravny vody a čistírny odpadních vod Vodovody a kanalizace jsou nemovitostmi (Důvodová zpráva k NOZ) Vodovody a kanalizace jsou samostatným předmětem právních vztahů Na vodovody a kanalizace nedopadají přechodná ustanovení NOZ týkající se předkupních práv, ale rovněž lhůty ohledně mimořádného vydržení a opuštění věci Vodovody a kanalizace jsou nemovitostmi Neevidují se však v KN ale v majetkové evidenci vodovodů a kanalizací Je MEVK veřejným seznamem má zápis do MEVK konstitutivní charakter? 17 Vodní díla praxe a výhled

18 Vodní díla v NOZ Co se stalo k ? Vodní díla se postupně stávají součástí pozemku Pokud je totožný vlastník pozemku a VD účinností NOZ Pokud není totožný vlastník pozemku a VD vzájemná předkupní práva Vodovody, kanalizace a přípojky i jsou nadále samostatnými věcmi (včetně všech jejich provozních součástí) na vodovody, kanalizace a přípojky se nevztahují přechodná ustanovení NOZ Zákon č. 303/2013 Sb. novela vodního zákona Vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svých pozemcích vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002 Povinnost dohodnout se o náhradě za užívání pozemku do potom o výši náhrady rozhodne soud na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla 18 Vodní díla praxe a výhled

19 Novela zákona o vodovodech a kanalizacích Vodní díla praxe a výhled

20 Novela zákona o VaK Obecné shrnutí změn Zpřesnění některých institutů Působnosti zákona a definic Žádostí podle 3a Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací a VÚME a VÚPE Náležitostí žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace Práv vlastníka vodovodu nebo kanalizace vstupovat na cizí pozemky Stanovení zákonných požadavků na určité dohody Dohody provozně souvisejících vodovodů a kanalizací (podmínka kolaudačního souhlasu) Odběratelských smluv Zpřesnění některých dalších povinností Úprava měření odváděných odpadních vod Úprava výjimky z platby za srážkové vody Povinnost předložit povolení k provozování společně s žádostí o kolaudační souhlas Úprava správních deliktů Novela vyhlášky v přípravě na Ministerstvu zemědělství účinnost v 03/ Vodní díla praxe a výhled

21 Novela zákona o VaK Zpřesnění některých institutů Působnost zákona pozitivně/negativní vymezení působnosti zákona ZVK se vztahuje i na VaK provozně související možnost vodoprávního úřadu rozhodnout i o dalších případech působnosti ZVK zůstává Nové definice a změna definic jednotná kanalizace zpřesnění definice fyzická osoba trvale využívající vodovod nebo kanalizaci dle trvalého pobytu odběratelem i příspěvková organizace sama obnova VaK provozně související VaK VÚME a VÚPE 21 Vodní díla praxe a výhled

22 Novela zákona o VaK Zpřesnění některých institutů Plány rozvoje vodovodů a kanalizací ( plány rozvoje ) průběžná aktualizace nahrazuje zpracování nového plánu 1X10let krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu schválené aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku rozšíření zmocnění pro vyhlášku (elektronickou podoba, formát a obsah předávaných aktualizací) zdůrazněna vazba na PÚR, ZÚR a plány povodí podle VZ Náležitosti žádosti o povolení k provozování VaK smlouva o smlouvě budoucí odborný zástupce definice doklady k žádosti Rozšíření práv vlastníka VaK vstupovat na cizí pozemky 22 Vodní díla praxe a výhled

23 Novela zákona o VaK Stanovení zákonných požadavků na dohody Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely I. Povinné náležitosti dohody vlastníků VaK provozně souvisejících: strany dohody předmět dohody včetně uvedení vlastnictví vodovodů / kanalizací stanovení podmínek dodávky (jakost, množství, tlakové poměry, měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů) / odvádění odpadních vod (čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost o významných situacích, řešení sporů) specifikace nákladů a jejich kontroly způsob plateb smluvní sankce možnost změn a doba platnosti této dohody dohoda vlastníků VaK provozně souvisejících podmínkou kolaudačního souhlasu 23 Vodní díla praxe a výhled

24 Novela zákona o VaK Stanovení zákonných požadavků na dohody II. Povinné náležitosti smlouvy o dodávce pitné vody: předmět smlouvy smluvní strany vlastník a provozovatel vodovodu vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa připojení počet trvale připojených osob stanovení podmínek dodávky limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil příp. tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální - dle vyhl. č. 428/2001 Sb., tj. 0,15 MPa 0,6 MPa) ukazatel jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů - doporučené hodnoty vápník 40 mg/l, hořčík 20 mg/l, maximální hodnota dusičnany 50 mg/l, nutnost předkládat odběrateli výjimku) způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení způsob fakturace a způsob plateb možnost změn a doba platnosti této smlouvy 24 Vodní díla praxe a výhled

25 Novela zákona o VaK Stanovení zákonných požadavků na dohody III. Smlouva o odvádění odpadních vod musí obsahovat předmět smlouvy smluvní strany vlastník a provozovatel kanalizace vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa připojení, počet trvale připojených osob stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění) způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení fakturace záloh a způsob plateb možnost změn a doba platnosti této smlouvy 25 Vodní díla praxe a výhled

26 Novela zákona o VaK Opatření při nedostatku pitné vody Opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců (lze prodloužit nejvýše o 3 měsíce) Veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit Vydává vodoprávní úřad (obecní úřad/újezdní úřad) po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu Veřejné projednání Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky Nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu, pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak Vodoprávní úřad uvědomí místně příslušný obecní úřad dotčené osoby způsobem v místě obvyklým 26 Vodní díla praxe a výhled

27 Novela zákona o VaK Zrušeno povolení podle 18/3 27 Vodní díla praxe a výhled

28 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O VODÁCH 15/3 Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s tímto zákonem. Vodoprávní úřad může ve stavebním povolení uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s oznámením podle 120 stavebního zákona nebo spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), uloží předložení povolení k jejich provozování54) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 28 Vodní díla praxe a výhled

29 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O VODÁCH 9/8 Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů [ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad v povolení podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než stanovených v 39 odst. 13 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb. V případě, že jsou v povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek, nesmí být toto povolení vydáno na dobu delší než 4 roky. Na oprávněného, který zachází se závadnými látkami v rozsahu podmínek podle věty první, se nevztahuje 39 odst. 1 věta druhá. 39/13 K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka z použití závadných látek. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně veřejného zdraví a na vodárenských nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není třeba provádět na rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží rybníkář vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření vedenou podle zákona o rybářství.. 29 Vodní díla praxe a výhled

30 Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty

31 Realizace a užívání vodních děl Základní veřejnoprávní aspekty Vodní díla jsou stavby Stavební povolení ve vodoprávním řízení Ohlášení (ČOV do 50 EO) Veřejnoprávní smlouva (VD nevyžadující nakládání s vodami) Zkrácené řízení (vodovodní řady, kanalizační stoky a kanalizační objekty, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami) Vždy třeba územní povolení, u ČOV do 50 EO územní souhlas Vodohospodářské úpravy ohlášení Vyvlastnění pro VD jako veřejně prospěšné stavby Vodní zákon stavební zákon správní řád Společné řízení s řízením o vydání povolení k nakládání s vodami Společné územní a stavební řízení pouze u OÚ3 Vzory žádostí ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. Kolaudační souhlas/oznámení užívání ohlašovaných ČOV Práva a povinnosti vlastníků vodních děl míří i na uživatele vodních děl veřejnoprávní vlastník? 31 Vodní díla praxe a výhled

32 Realizace a užívání vodních děl Vybraná vodní díla související otázky Veřejnoprávní aspekty Vodní díla praxe a výhled

33 Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty Připravovaná novela vodního zákona (po MPŘ) V 55 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Vodní díla nejsou součástí pozemků, na kterých byla vybudována.. Stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti: NOZ.pdf Ustanovení 498 odst. 1 věta druhá se vztahuje pouze na ty případy, kdy je smyslem a účelem zvláštního právního předpisu vyloučit určitou věc z režimu součásti pozemku s cílem zasáhnout do věcněprávních vztahů k této věci, nikoli pouze s cílem určení subjektu zvláštních práv a povinností (např. povinnost udržovat ji v určitém stavu). Jestliže zvláštní zákon upravuje vztahy k určitému objektu (předmětu), pak tato skutečnost z něj nečiní samostatnou věcí v soukromoprávním smyslu, tj. ustanovení tohoto zvláštního zákona nemá účinky uvedené v 498 a k oddělení vlastnictví nedochází. 33 Vodní díla praxe a výhled

34 Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty Stavební zákon diskutované otázky ve vztahu k VD společné řízení (procesy podle StZ+VZ?) omezení účasti veřejnosti ve stavebních řízeních ( 115/6 a 7 VZ) změny v užívání VD oznámení užívání ohlašovaných ČOV + jejich kolaudace změna stavby před jejím dokončením ( 118/6 StZ) úprava závazných stanovisek v 104 odst. 9 VZ vztah k 17 VZ výklad č. 93 výkladové komise MZe 34 Vodní díla praxe a výhled

35 Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty Vodní zákon další diskutované otázky ve vztahu k VD správce vodního toku jako účastník podle 115/5 VZ ve vodoprávním řízení o povolení k nakládání s vodami (5) Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku. Je projednáváno nakládání se srážkovými vodami v souvislosti s výstavbou objektu bude realizována retenční nádrž - a její odtok bude zaústěn do stávající kanalizace, která je napojena na potok Je účastníkem řízení správce vodního toku, do kterého je dešťová kanalizace napojena? 35 Vodní díla praxe a výhled

36 Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty Stávající výklady vodního zákona a jejich reflexe Pozorovací vrt umístěný na cizím pozemku (36; srpen 2004) K tomu, aby vlastník pozorovacího vrtu na cizím pozemku mohl tento vrt řádně užívat, nepotřebuje mít právo vstupu na takový pozemek zajištěné věcným břemenem ležícím na pozemku. Jedná se však o stavbu na cizím pozemku a vlastník pozemku může požadovat, aby s ním vlastník stavby uzavřel dohodu o právu k pozemku. Nedojde-li k této dohodě, může vlastník pozemku podat u příslušného soudu žalobu na vyklizení svého pozemku podle ustanovení 135c zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.??? Tepelná čerpadla pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí z vrtů lhůta pro podání žádosti o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně (82) připravovaná novela VZ 36 Vodní díla praxe a výhled

37 Realizace a užívání vodních děl veřejnoprávní aspekty Vodní zákon související informace nový zákon o státní kontrole účinnost rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 30A 123/ ze dne 28. ledna 2014 PHO/OPVZ!!! 37 Vodní díla praxe a výhled

38 Realizace a užívání vodních děl soukromoprávní aspekty

39 Nová zásada materiální publicity Zápis v katastru má přednost Současný stav poctivý nabyvatel nemovitosti chráněn jen omezeně stane se pouze oprávněným držitelem s možností nemovitost vydržet Nově zásada materiální publicity předpoklad souladu skutečného stavu se zapsaným, je chráněna dobrá víra osoby, která nabyla právo s důvěrou ve správnost zápisu v katastru nemovitostí. Neznalost zapsaného údaje (práva k věci) nikoho neomlouvá Presumpce souladu zápisu se skutečným stavem Přednost zapsaného práva k cizí věci před nezjevným (nezapsaným) věcným právem Zásada priority podle pořadí pro zápis věcných práv Dobrá víra nabyvatele věcného práva od osoby dle zapsaného stavu Nově zapsané právo může být zpochybněno do 1 měsíce od okamžiku, kdy se původní vlastník dozví o provedení zápisu / 3 let po zápisu Skutečný vlastník se může domáhat výmazu zápisu, byl-li proveden bez právního důvodu poznámka spornosti Zásada MP neplatí na věcná práva vznikající ze zákona Princip materiální publicity až od ! Pořadí práv dosud nezapisovaných do KN až od Vodní díla praxe a výhled

40 Nový katastrální zákon Základní vymezení Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. navazující na NOZ, pouze jeden katastrální zákon KN podle NOZ veřejný seznam (nikoliv již výslovně jako KN) Nově v KN i cenové údaje evidovaných nemovitostí (nikoliv povinně starších zápisů) Údaje v KN se vedou podle dosavadních právních předpisů do doby, než jednotlivé evidované údaje budou dotčeny změnou. KÚ jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s tímto zákonem i dříve z moci úřední Od 1. ledna 2014 se vkladová listina (např. kupní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene atd.) přikládá k žádosti o vklad pouze v jednom vyhotovení, opouští se tedy princip počet účastníků + 2. Vkladová listina by měla mít úředně ověřené podpisy a již nebude součástí spisu po provedení vkladového řízení se založí do sbírky listin. Za každý návrh na vklad se platí Kč. Zavádí se oznamovací služba, prostřednictvím které má být uživatel informován o zápisech týkajících se jeho nemovitostí Informace o změnách nemovitosti budou zasílány webovými službami, SMS, na nebo do DS Podmíněno zapsaným právním vztahem k nemovitosti Do 20 nemovitostí služba zdarma, pouze jednorázový poplatek za její zřízení 40 Vodní díla praxe a výhled

41 Realizace a užívání vodních děl Změny v nájemních smlouvách nemovitých věcí Zavedení pachtu (zemědělské a lesnické hospodaření) Přiměřeně se užijí ustanovení o nájmu Nájem a pacht převážně dispozitivní (s výjimkou nájmu bytu) Zrušení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu nebytových prostor Dosavadní nájem nemovitých věcí se dnem účinnosti začal řídit novou úpravou/ podle staré úpravy se bude posuzovat vznik a práva a povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti nové úpravy Není nutná písemná forma (s výjimkou nájmu bytu) Nájem na více než 50 let = nájem na dobu neurčitou Možnost zápisu nájmu (a pachtu) do KN se souhlasem pronajímatele V případě soudního sporu vlastníka a nájemce/ pachtýře provede KN výmaz zapsaného nájmu/ pachtu z katastru nemovitostí až s pravomocným konečným soudním rozhodnutím Převod vlastnického práva k pronajaté věci ochrana nového pronajímatele Možnost pronajmout prostory, které teprve vzniknou v budoucnu Možnost zvýšení nájemného (není-li výslovně vyloučena) Pacht rybníků a vodovodů a kanalizací 41 Vodní díla praxe a výhled

42 Realizace a užívání vodních děl Právo stavby - základní vymezení Nemovitost Věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu Jediná zákonná možnost mít stavbu na cizím pozemku? Svědčí ve prospěch stavebníka, lze použít i na stávající stavby, i na více staveb Na dobu určitou (max. 99 let) zapisuje se do KN Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník Právo stavby lze převést i zatížit (za určitých podmínek může právo převést i vlastník pozemku) Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce Může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání Pokud je stavba realizována na základě práva stavby je jeho součástí (zároveň ale i podléhá samostatně ustanovením o nemovitých věcech) Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby (lze si ujednat něco jiného nutný zápis do KN) Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu Pokud PS skončí stavba přechází za polovinu hodnoty vlastníkovi pozemku 42 Vodní díla praxe a výhled

43 Právo stavby Zápis práva stavby do KN Právo stavby bude zapsáno v KN jako samostatná nemovitost nebo zatížení pozemku Shodný vlastník parcely a práva stavby právo stavby = samostatná nemovitost v části B LV Jiný vlastník práva stavby - právní vztah v části C LV v části B LV vlastníka práva stavby jako nemovitost účel typ stavby, která má být na základě práva stavby zřízena seznam pozemků, ke kterým je právo stavby zřízeno údaje o již postavené stavbě vyhovující právu stavbu pouze pokud jde o stavbu, která by v případě, že by byla samostatná, podléhala zápisu do KN způsob ochrany doba, na kterou bylo zřízeno v části C LV vlastníka pozemku jako právo zatěžující pozemek stavba, která je součástí práva stavby, se zobrazuje se jako součást informace o právu stavby 43 Vodní díla praxe a výhled

44 Právo stavby Zápis práva stavby do KN Zdroj: ČÚZK 44 Vodní díla praxe a výhled

45 Realizace a užívání vodních děl Věcná břemena Věcná břemena reálná břemena (něco vykonat) služebnosti (něco strpět) Osobní/věcná Obsah smluvní (dispozitivní) zákonná úprava je pouze vodítkem! Pokud se váží k nemovitosti zapisované do KN zapisují se k nemovitosti jako omezení (do části C LV) Ochrana práva ze služebnosti obdobná jako ochrana vlastnického práva Lze na dobu neurčitou (oproti právu stavby) Vodovodní síť bude zřizována na základě služebnosti osobní, nikoliv služebnosti inženýrské sítě (služebnost inženýrské sítě bude možné použít pro přípojky) 45 Vodní díla praxe a výhled

46 Věcná břemena Vodohospodářské služebnosti Pozemkové služebnosti panující a služebný pozemek Služebnost okapu Právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu Právo na svod dešťové vody Právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek Právo na vodu Právo přístup na cizí pozemek pro vodu Nemá souvislost s obecným nakládáním s vodami Služebnost rozlivu Právo vlastníka vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, rozlévat na služebném pozemku vodu Služebnost inženýrské sítě 46 Vodní díla praxe a výhled

47 Služebnost inženýrské sítě Zákonné předpoklady Pozemková služebnost pouze pro přípojky Právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na pozemku nebo přes něj vést vodovodní nebo kanalizační vedení, provozovat je a udržovat Lze dále ujednat Umístění potřebného obslužného zařízení na pozemku Provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti Oprava náhlého poškození sítě, která nesnese odkladu Oprava bez předchozího projednání, nutné neprodleně oznámit dotčeným osobám, místo označit a zabezpečit a po skončení prací uvést služebný pozemek do předešlého stavu a nahradit způsobenou škodu Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě Vstup na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby jen je-li předem projednán Povinnost zpřístupnit vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů Lze ujednat jiný rozsah Ochrana práva ze služebnosti obdobná jako ochrana vlastnického práva 47 Vodní díla praxe a výhled

48 Realizace vodních děl Smlouva o dílo Dílo = zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části Základem úpravy v NOZ je smlouva o dílo obsažená v předchozím obchodního zákoníku Nové pojetí provedení díla Provedení díla = dokončení + předání. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu Převzetí s výhradami / bez výhrad. Výhrada = vytknutí vady Věc, která je předmětem díla, může zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li ji bez zbytečného odkladu poté, co bylo dílo dokončeno (zhotovitel v takovém případě objednatele o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu lhůtu k náhradnímu převzetí ne kratší než 1 měsíc) Objednatel již nebude moci odmítnout převzetí pro nepodstatné vady, pokud bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatelé tedy nově budou nuceni díla přebírat a případnou nespokojenost řešit z titulu odpovědnosti za vady, které budou muset rovněž bezodkladně a řádně uplatnit 48 Vodní díla praxe a výhled

49 Smlouva o dílo Stavba jako předmět díla Zvláštní ustanovení o zhotovení stavby jako předmětu díla Stavba prováděná na pozemku je součástí tohoto pozemku, tj. dílo prováděné na pozemku je ve vlastnictví objednatele jako vlastníka pozemku. Cokoliv bude pevně spojeno se zemí, se okamžikem spojení stane součástí pozemku U staveb na objednávku platí, že nebezpečí škody na věci nese zhotovitel, a to až do předání, s výjimkou vis maior Nově objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby nebo její užívání podstatně neomezují Právo na náhradu za skryté vady díla je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co mohla být při řádné péči zjištěna, nejpozději v objektivní pětileté lhůtě od převzetí stavby, poté se nárok promlčuje Nově nese odpovědnost za vady společně a nerozdílně se zhotovitelem subdodavatel ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo osoby provádějící dozor, ten, kdo dodal stavební dokumentaci (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada ve stavební dokumentaci) a osoba, která prováděla dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru) 49 Vodní díla praxe a výhled

50 Užívání vodních děl Náhrada újmy Terminologické členění Újma nemajetková újma způsobená člověku na jeho přirozených právech Škoda materiální újma na jmění člověka Přednost uvedení v předešlý stav před finanční kompenzací, není-li to možné nebo požádal-li poškozený, hradí se v penězích Finanční zadostiučinění nemajetkové újmy Dohoda o vyloučení či omezení povinnosti k náhradě škody Možnost dohody o vyloučení či omezení povinnosti k náhradě škody mezi podnikateli Nelze při újmě na přirozených právech, či na škodě způsobené úmyslně, event. z hrubé nedbalosti. Náhrada škody na nemovité věci Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou 50 Vodní díla praxe a výhled

51 Vybraná vodní díla a problematické oblasti s nimi spojené

52 Rybníky Hlavní změny v právní úpravě od 1. ledna 2014 Krmení rostlinným krmivem bez nutnosti výjimky Vyhláška o rybníkářství zatím není Nově místo nájmu rybníka pacht rybníka (není nutné měnit stávající smlouvy) Rybníkářem vlastník rybníka nebo pachtýř Nutné vypořádání pozemků pod rybníky Otázky vzešlé z nové právní úpravy (nejen NOZ) Byl a je rybník součástí pozemku? OZ NOZ Má rybníkář právo na náhradu škod za kormorána? 52 Vodní díla praxe a výhled

53 Ekoauditové novely Změny dotýkající se vodních děl Vodní díla praxe a výhled

54 Ekoauditové novely usnesení vlády č. 157 ze dne 2. března 2011 pravidelný audit environmentální legislativy účel: zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní náročnosti. vysvětlení nebo metodické/legislativní řešení podnětů předkladatelé MŽP a MPO 54 Vodní díla praxe a výhled

55 Ekoauditové novely zákon č. 254/2001 Sb. rok 2014 (???) zpřesnění definice havárie revize ohlašovaných ČOV doplnění termínů opětovné využívání odpadních vod ( 38/9 b) nařízení vlády č. 61/2003 Sb. rok 2013 (pracovní skupina únor 2014) emisní standardy (tabulka 1a přílohy č. 1) účinnosti ohlašovaných ČOV (tabulka 1c příloha č. 1) problém s typem vzorku A u ČOV do 50EO 55 Vodní díla praxe a výhled

56 Ekoauditové novely nařízení vlády č. 416/2010 Sb. rok 2013 (pracovní skupina únor 2014) mikrobiologické ukazatele (příloha č. 1) účinnosti ČOV (příloha č. 2) nesoulad mezi přílohou č. 1 a 2 (Pcelk) 56 Vodní díla praxe a výhled

57 Ekoauditové novely vyhláška č. 450/2005 Sb. rok 2013 (únor před odesláním do LRV) oprava legislativně - technických nepřesností a požadavků na vzdělání OZO u náhradních zkoušek těsnosti obecná povinnost zpracovat předpis pro provedení zkoušky těsnosti 3a/1 Odborně způsobilá osoba v rámci provádění zkoušek těsnosti podle 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona: b) není-li zkouška těsnosti prováděna podle ČSN EN 473, vypracuje předpis pro provedení zkoušky těsnosti, který obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce; tento předpis bude uživatelem evidován a na vyžádání předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí, odkazy na existující dokumentaci odpovídající př. č.1 zrušení povinnosti OZO zasílat doklad o lékařské prohlídce!!! ZP - předávání bezpečnostních listů a identifikačních údajů ZL!!! 57 Vodní díla praxe a výhled

58 58 Vodní díla praxe a výhled

59 59 Vodní díla praxe a výhled

60 60 Vodní díla praxe a výhled

61 61 Vodní díla praxe a výhled

62 62 Vodní díla praxe a výhled

63 Děkujeme za pozornost! Mgr. Veronika Vytejčková Tel: JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Tel:

64 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Ambruz & Dark Deloitte Legal, s.r.o. patří díky vysokému standardu poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i technologickému zázemí mezi nejprestižnější advokátní kanceláře v České republice. Kancelář má své pobočky v Praze, Brně a Ostravě a v současné době zastupuje množství klientů z České republiky i zahraničí.

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti, nemovitosti, nemovitosti Stavba jako součást pozemku klíčová změna Součástí pozemku

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Užitečné semináře Veronika Vytejčková, Zdeněk Horáček Praha, 4. března 2014 Představení a koncepce semináře

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vybraná ustanovení dotčených právních předpisů I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Více

Právní rámec povolování staveb pro bydlení. Vodoprávní úřad v procesu povolování staveb

Právní rámec povolování staveb pro bydlení. Vodoprávní úřad v procesu povolování staveb Právní rámec povolování staveb pro bydlení Vodoprávní úřad v procesu povolování staveb zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník

VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník VODNÍ ZÁKON Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník 27.6.2013 Užitečné semináře, Praha, hotel ILF Zdeněk Horáček, Ambruz & Dark / Deloitte Legal Program semináře Úvod, poslední novely vodního

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami. 23. dubna 2014 Ostrava

Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami. 23. dubna 2014 Ostrava Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami 23. dubna 2014 Ostrava Jaroslava Nietscheová, prom. práv. e-mail: nietscheova@pvl.cz Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Vodní díla praxe a výhled 2016

Vodní díla praxe a výhled 2016 Váš partner v profesním rozvoji Vodní díla praxe a výhled 2016 Vybraná ustanovení dotčených právních předpisů I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Správní orgány. Stavební úřady Vodoprávní úřady Dotčené orgány (vydávají závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí)

Správní orgány. Stavební úřady Vodoprávní úřady Dotčené orgány (vydávají závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí) Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Právní předpisy Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vodní zákon, zákon č. 254/201 Sb., ve znění

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl. 04. Základní informace

Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl. 04. Základní informace Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl 04. Základní informace K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního

Více

Vodní díla praxe a výhled 2018

Vodní díla praxe a výhled 2018 Váš partner v profesním rozvoji Vodní díla praxe a výhled 2018 Vybraná ustanovení dotčených právních předpisů I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

Více

3. V 1 písm. a) bodě 3 se za slova vodního zákona vkládají slova nebo jeho změnu. 4. V 1 písm. a) bodě 4 se za slova vodního

3. V 1 písm. a) bodě 3 se za slova vodního zákona vkládají slova nebo jeho změnu. 4. V 1 písm. a) bodě 4 se za slova vodního Strana 575 40 VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření

Více

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH Ing. Miloslava Melounová SOVAK ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Anotace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu Strana 2730 Sbírka zákonů č. 183 / 2018 183 VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu Ministerstvo zemědělství

Více

Vodní díla na území obcí 8/9/12

Vodní díla na území obcí 8/9/12 Vodní díla na území obcí Jaroslava Nietscheová, prom. práv. e-mail: nietscheova@pvl.cz 8/9/12 Vodní toky - 43 VZ důležitý přírodní faktor povrchová voda tekoucí vlastním spádem trvale nebo převážnou část

Více

183/2018 Sb. VYHLÁŠKA

183/2018 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 15.10.2018 do částky 113/2018 Sb. a 27/2018 Sb.m.s. - RA1282 Stránka 1 z 8 183/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Váš partner v profesním rozvoji Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Postup povolovacího procesu vodního díla ve společném územním a stavebním řízení Stavebník se rozhodne,

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Příloha č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ [ 94j, 94q a následující

Více

Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Telefon: 221 082 207, 221 082 346 Fax: 221 082 646 sovak@sovak.cz, www.sovak.cz Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb.

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Velké náměstí 2 tel. +420 383 700 277, 271, 276 386 21 Strakonice fax +420 383 324 535 Příloha č.12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1.

Více

Katastrální zákon SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA

Katastrální zákon SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA Katastrální zákon SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Určeno k řešení situací, kdy je třeba zabránit spojení stavby s pozemkem komplementární k superficiální zásadě Věcné právo mít na povrchu nebo pod

Více

Působnost vodoprávních úřadů v oblasti vodovodů a kanalizací podle vodního zákon

Působnost vodoprávních úřadů v oblasti vodovodů a kanalizací podle vodního zákon Působnost vodoprávních úřadů v oblasti vodovodů a kanalizací podle vodního zákon Praha 11. 5. 2016 Jaroslava Nietscheová, prom. práv Povodí Vltavy, státní podnik nietscheova@pvl.cz Používané zkratky VZ

Více

Zápis stavby do katastru nemovitostí po novele stavebního zákona s účinností od Ing. Květa Olivová

Zápis stavby do katastru nemovitostí po novele stavebního zákona s účinností od Ing. Květa Olivová Zápis stavby do katastru nemovitostí po novele stavebního zákona s účinností od 1.1.2018 Ing. Květa Olivová 20.9.2018 Právní úprava katastru nemovitostí Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

6. V 1 písm. c) se slovo povolení nahrazuje slovy rozhodnutí, opatření obecné povahy a slova ve věcech uvedených pod písmenem a) se zrušují.

6. V 1 písm. c) se slovo povolení nahrazuje slovy rozhodnutí, opatření obecné povahy a slova ve věcech uvedených pod písmenem a) se zrušují. Strana 4026 Sbírka zákonů č. 336 / 2011 336 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

Občanský zákoník a katastr nemovitostí. Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek

Občanský zákoník a katastr nemovitostí. Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek Občanský zákoník a katastr nemovitostí Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek 1 2 Nový katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zrušeny byly Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Žádost o stavební povolení k vodním dílům 1)

Žádost o stavební povolení k vodním dílům 1) MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Žádost o stavební povolení

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona Změny ve vodním zákoně Změna souvisejících právních předpisů 1.zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 2.zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 3.zákon

Více

VODOVODNÍ a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

VODOVODNÍ a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Telefon: 221 082 207, 221 082 346 Fax: 221 082 646 sovak@sovak.cz, www.sovak.cz VODOVODNÍ a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Ing. Miloslava

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

Real Estate Market 2012

Real Estate Market 2012 Real Estate Market 2012 Praha 22. 2. 2012 Nový katastrální zákon Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace vývoj zápisů do katastru nemovitostí digitalizace katastrálních map dopady

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Vodohospodářské aktuality. Medlov 15. a 16. října 2013

Vodohospodářské aktuality. Medlov 15. a 16. října 2013 Vodohospodářské aktuality Medlov 15. a 16. října 2013 Modrá zpráva 2012 16. bilance tohoto druhu, vydávaná společně MZe spolu s MŽP Podle 26 odst. 7 vodního zákona MZe ve spolupráci s MŽP a krajskými úřady

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a další možnosti spolupráce vlastníků

Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a další možnosti spolupráce vlastníků Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a další možnosti spolupráce vlastníků Efektivní provozování vodovodů a kanalizací v malých obcích 12. března 2015 Clam-Gallasův palác, Praha

Více

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Petra Nováková Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Obsah přednášky Povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Právní režim smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Řešení vad u smluv

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2017 / 2018, SE VZTAHEM K ENERGETICE

NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2017 / 2018, SE VZTAHEM K ENERGETICE NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2017 / 2018, SE VZTAHEM K ENERGETICE JUDr. Ivana Hašpicová, advokátka, Advokátní kancelář Knotek spol. s r.o. Leden, 2018 1. Novela občanského zákoníku 2. Novela energetického

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

X / Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství. k získávánípráv v územích určených k řízeným rozlivům povodní [k a vodního zákona]

X / Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství. k získávánípráv v územích určených k řízeným rozlivům povodní [k a vodního zákona] Čj. 38923/2014-MZE-lS 121 X / MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávánípráv v územích určených k řízeným rozlivům povodní [k a vodního zákona] 55a 68 (aktualizace

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Miloslav Kaválek IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Více

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Čistírny do kapacity 50 EO Hlavní změny ohlášení

Více

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1)

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1) katastrální zákon (1) Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon Ing. Jiří Drozda, Ing. Jana Zaoralová, PhD. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství Vyhláška č. 432 432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 3. prosince 2001, o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení a o náleïitostech povolení, souhlasû a vyjádfiení vodoprávního úfiadu Ministerstvo

Více

7 odst. 7 rozhoduje v jednotlivých případech o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě pro sportovní činnost,

7 odst. 7 rozhoduje v jednotlivých případech o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě pro sportovní činnost, Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí MHMP vykonává přenesenou působnost kraje a některé působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu Aktualizovaný text ke dni

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

Věcná břemena obecně a při výstavbě síťové infrastruktury nejen na drahách. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Věcná břemena obecně a při výstavbě síťové infrastruktury nejen na drahách. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Věcná břemena obecně a při výstavbě síťové infrastruktury nejen na drahách Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Struktura přednášky 1. Právní úprava věcných břemen 2. Věcná břemena při výstavbě sítí elektronických

Více

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov Král Miroslav

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov Král Miroslav Vodohospodářské (vodoprávní) aktuality Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2012 Král Miroslav Obsah Vodohospodářská politika Plánování v oblasti vod (Mgr. Čurda) Preventivní protipovodňová opatření (Ing.

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Adventní setkání Stavebního fóra Legislativní bilance roku 2016, výhled na příští rok Jan Pavouk, 13. prosince 2016

Adventní setkání Stavebního fóra Legislativní bilance roku 2016, výhled na příští rok Jan Pavouk, 13. prosince 2016 Adventní setkání Stavebního fóra Legislativní bilance roku 2016, výhled na příští rok Jan Pavouk, 13. prosince 2016 Legislativní novinky 2016 Registr smluv Nový zákon o veřejných zakázkách Původně zamýšlena

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.)

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink a Jana Matisková 15. března 2012 Obsah Dispozitivnost

Více

432/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 3. prosince 2001

432/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 3. prosince 2001 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí (1) Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Ing. Jana Zaoralová, JUDr. Daniela Šustrová Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

Práva k nemovitostem

Práva k nemovitostem Práva k nemovitostem Obsah 1. Rekodifikace přehled významných změn 2. Nemovitosti, součást, příslušenství 3. Nabývání vlastnictví k nemovitostem 4. Spoluvlastnictvía bytové spoluvlastnictví 5. Nájem bytu

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. 04. Základní informace k životní situaci Agenda týkající se povolení k nakládání

Více

e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném

e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném Strana 5242 Sbírka zákonů č. 448 / 2017 Částka 159 448 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování

KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování Verze 01-1A-2018 KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování Určeno vlastníkům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kteří si zajišťují správu a provoz vlastním jménem a

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ ve společném řízení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle ustanovení 94j a

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel Obchodní firma nebo název / Jméno,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více