Aktuální trendy českého ERP trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální trendy českého ERP trhu"

Transkript

1 Aktuální trendy českého ERP trhu Petr Sodomka, Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, Brno Abstrakt: Centrum pro výzkum informačních systémů hodnotí hlavní trendy na českém ERP trhu již od roku Toto hodnocení je založeno na výzkumu českého trhu s ERP aplikacemi, jehož nedílnou součástí je výzkum a recenzování vybraných produktů a příslušných oborových či procesních řešení, které mohou být jejich součástí. Zaměřujeme se rovněž na výzkum obchodních modelů dodávky a provozu ERP systémů. Tento článek přináší shrnutí hlavních trendů ve zmíněných oblastech, které se uplatňují na českém trhu v posledních letech. Klíčová slova: Enterprise Resource Planning (ERP), All-in-One ERP systémy, Bestof-Breed ERP systémy, celkové náklady na vlastnictví (TCO), cloud computing, in-memory computing, grid computing, clusterová řešení, oborová řešení, procesní řešení Abstract: Center for investigations into Information Systems has evaluated the main trends of the Czech ERP market since This evaluation is based on research into the Czech ERP application market, including research into and reviews of selected products and the respective branch or process solutions that may be incorporated in them. We also focus on research of business models of ERP applications delivery. This paper provides a summary of the main trends in the mentioned areas that apply to the Czech market in recent years. Key words: Enterprise Resource Planning (ERP), All-in-One ERP systems, Best-of- Breed ERP systems, Total Costs of Ownership (TCO), cloud computing, in-memory computing, grid computing, cluster solutions, branch solutions, process solutions 1. Úvod Centrum pro výzkum informačních systémů se dlouhodobě zabývá výzkumem českého trhu s ERP aplikacemi, jehož nedílnou součástí je výzkum a recenzování vybraných produktů, jejich technologických, funkčních aspektů a příslušných oborových či procesních řešení, které mohou být jejich součástí. Autoři se rovněž zaměřují na výzkum obchodních modelů dodávky a provozu ERP systémů. Tento výzkum je realizován průběžně od roku 2007, a to formou prezentací a projektivních rozhovorů vedených s vývojáři, analytiky, vedoucími implementačních projektů, produktovými manažery a odbornými konzultanty. Výsledkem těchto prezentací a rozhovorů je pak podrobná produktová studie, jichž bylo dosud publikováno více jak 20. Navazující součástí tohoto výzkumu je zpracování případových studií přímo u uživatelů konkrétních ERP řešení, které jsou rovněž realizovány formou projektivního rozhovoru. V letech autoři uskutečnili více jak 130 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 Petr Sodomka, Hana Klčová takovýchto případových studií, ve výrobních, obchodních a servisních podnicích České i Slovenské republiky. Teoretická východiska pro uplatnění výzkumné metodiky autoři čerpali z těchto literárních zdrojů: Gill, Johnson, 1991 a Pavlica, Ke zpracování případových studií pak využili poznatků z knihy Roberta K. Yina, Case Study Research (Yin, 2003). Teoretická východiska pro realizaci a hodnocení implementačních projektů vycházejí jednak z bohatých praktických zkušeností Centra pro výzkum informačních systémů, jednak z dlouhodobého studia těchto odborných pramenů: Voříšek, 1997, Davenport, 1998, Molnár, 2001, Basl, 2002, Olson, 2003, Olson, Chae, Sheu, 2005, Laudon, Laudon, 2006, Gála, Pour, Toman, 2006, Schwalbe, 2007, Hestermann, Anderson, Pang (Gartner), Klíčové trendy českého ERP trhu 2.1 Cloudová řešení na bázi víceklientské architektury K nejčastěji zmiňovaným trendům v oblasti podnikových informačních systémů patří bezesporu cloud computing. Kromě jiného je tento pojem synonymem pro snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO Total Costs of Ownership) v oblasti IT, a proto zvláště v době hospodářské recese nabývá na významu. V současné době představuje cloud computing model poskytování aplikací v podobě služby a rozvíjí obchodní modely o možnosti grid computingu a clusterových řešení. Zahrnuje několik specifických typů služeb pronájem konkrétní aplikace (SaaS Software as a Service), infrastruktury (IaaS Infrastructure as a Service) nebo celé platformy (Platform as a Service) pro provoz internetových aplikací včetně vývojového prostředí. Pronájem softwarových aplikací prostřednictvím internetu začal být populární již koncem 90. let. Od té doby prošel několika vývojovými fázemi a postupně doplnil dnes stále dominantní obvyklý způsob implementace ERP systémů na vlastní servery a příslušnou infrastrukturu zákazníka (in-house, on-premise). Cloudová řešení v oblasti ERP jsou nejlépe uplatnitelná při řízení nekritických procesů, tedy tam, kde svou funkčností zajišťují provoz agend, které nemají přímý vliv na generování přidané hodnoty (ve výrobě, nákupní a prodejní logistice atd.). Typicky se využívají např. při řízení lidských zdrojů. Jednoznačným lídrem českého trhu v této oblasti je společnost Vema. Zaměřuje se na dodávky stejnojmenného ERP systému, který je specializován (Best-of-Breed) na automatizaci mzdové agendy, personalistiky, ekonomiky a logistických procesů, a to pro nejrůznější typy organizací bez ohledu na odvětví nebo jejich velikost. Příslušná služba v podobě pronájmu pak nese název V4 Cloud. V4 Cloud je založen na bázi víceklientské architektury (multitenant), která umožňuje pronajímat aplikace více organizacím a velkému počtu uživatelů zároveň. Vema ke konci roku 2012 realizovala více jak 400 cloudových ERP projektů, přičemž každý rok se jí daří navyšovat počty takto obsloužených firem dvojciferným tempem. Celé řešení je provozováno na jediném serveru a vyžaduje správu pouze dvou pracovníků IT oddělení. Uvedená služba tak přináší značnou úsporu nákladů z rozsahu, proto bude i nadále nacházet široké uplatnění. Nebude ji však možné uplatnit tam, kde zákazník vyžaduje řešení upravené na míru, které nelze opakovaně použít pro další organizace. 82 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2013

3 Aktuální trendy českého ERP trhu 2.2 Komplexní cloudová ERP řešení, jejich silné a slabé stránky Postupně přicházejí s nabídkou ERP systému v cloudu i další dodavatelé. Některé konkurují dokonce tradičním obchodním modelům dodávky na širokém segmentu trhu, tedy umějí nabídnout pronájem ERP systému pro pokrytí procesů celého podniku, včetně výroby a logistiky (All-in-One). K nim patří např. společnost Algotech a její řešení Algo ERP. To je založeno na přednastaveném informačním systému Oracle JD Edwards EnterpriseOne, který patří mezi světovou elitu. Algo ERP může být vážným konkurentem i pro renomované ERP systémy dodávané formou tradiční implementace na vlastní servery zákazníka. Nabízí totiž komplexní pokrytí podnikových procesů, ať už pro výrobní, obchodní nebo servisní organizaci. Algo ERP v sobě kombinuje výhody přednastaveného a pronajímaného řešení. Implementace může být velmi rychlá (i za tři měsíce), s odpovídajícím funkčním pokrytí procesů a firemních agend, které lze v čase měnit dle potřeb organizace. Zároveň nepřináší výrazné jednorázové výdaje související s pořízením, neboť ty jsou zahrnuty do pravidelných měsíčních plateb. Další výhodou, která dovolí snižovat náklady na provoz ERP systému, je možnost pružně měnit počet a rozsah licencí dle aktuálních požadavků. Součástí pronájmu jsou samozřejmě veškeré služby související se zajištěním chodu systému, jeho údržbou a inovacemi. Obecně lze říci, že právě zajištění potřebné úrovně služeb, zejména pro řízení kritických procesů ve výrobě a logistice, může být slabinou takového řešení a zároveň důvodem, proč doposud nejsou komplexní ERP systémy v cloudu běžně poptávány zákazníky. Má-li organizace přísné požadavky na udržení automatizace konkrétního procesu v řádu hodin, což mohou být i např. odběratelské faktury nebo prodejní objednávky v logistice, pak mohou neúměrně vzrůst náklady na zajištění této služby i příslušné garance. Je třeba brát v úvahu, že mezi datovým centrem pronajímatele a zákazníkem se nachází infrastruktura poskytovatele internetu, která tvoří úzké místo pro zajištění provozu kritických procesů v případě výpadku. A právě garance požadované od tohoto poskytovatele mohou představovat navýšení nákladů cloudového projektu. Komplexní cloudová one-to-one ERP řešení nepochybně mají své místo na trhu, budou-li vycházet z přednastavených aplikací a budou-li nasazována za podmínek, které výrazně neprodraží související servisní služby. Aplikace pronajímané na bázi víceklientské architektury pak najdou své uživatele nejen v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také při řízení ekonomiky, financí a dalších nekritických procesů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 Petr Sodomka, Hana Klčová Tab. 1: Vybrané manažerské charakteristiky cloudových ERP a in-house ERP řešení (zdroj: vlastní zpracování) Charakteristika Cloudové one-toone ERP řešení na bázi přednastavených aplikací Cloudové one-tomany ERP řešení na bázi víceklientské architektury ERP řešení nasazené na serverech zákazníka Licenční model ERP Počet, rozsah licencí, navýšení výkonu a diskové kapacity lze pružně měnit dle aktuálních potřeb firmy Měsíční platby za využívání dohodnutých služeb systému Počet a rozsah licencí lze obvykle měnit dohodou na nových smluvních podmínkách Model financování ERP Platby jsou rozloženy do pravidelných měsíčních splátek Platby jsou rozloženy do pravidelných měsíčních splátek Jednorázová platba za licence a implementaci v návaznosti na předání díla ROI Je závislá na využití systému pro řízení hodnototvorných procesů a nastavení příslušných metrik V případě standardního využití pro řízení podpůrných procesů lze o ROI uvažovat jen obtížně Je závislá na využití systému pro řízení hodnototvorných procesů a nastavení příslušných metrik TCO TCO jsou příznivě snižovány korelací se skutečnými potřebami zákazníka, z dlouhodobého hlediska (10 a více let) však mohou být výrazně vyšší, než u in-house ERP řešení TCO mohou být výrazně nižší než u cloudového one-to-one ERP nebo in-house ERP řešení, a to díky úsporám plynoucím z využití víceklientské architektury Skutečné TCO mohou být značně odlišné od nákladů, které jsou nezbytné k pořízení a využívání ERP Garance Jsou standardní součástí SLA, lze vyjednat nadstandardní garance, má-li zákazník odpovídající znalosti o trhu, možnostech dodavatele a jeho konkurence Jsou standardní součástí SLA Lze vyjednat nadstandardní garance, má-li zákazník odpovídající znalosti o trhu, možnostech dodavatele a jeho konkurence 2.3 In-Memory Computing a jeho perspektiva v ERP systémech Na pronájem podnikových aplikací do určité míry navazuje další, avšak mnohem mladší trend, který se skrývá pod pojmem in-memory computing. Jestliže úkolem cloudových řešení je minimalizovat celkové náklady na vlastnictví ERP systému a 84 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2013

5 Aktuální trendy českého ERP trhu odsunout starosti s jeho správou a údržbou na specializovaného poskytovatele, pak in-memory computing přináší výrazné zvýšení výkonnosti při zpracování transakčních a především analytických dat. Jde tedy opět o snižování nákladů, tentokrát v podobě mnohonásobného zkrácení času na zajištění údajů potřebných v rozhodovacích procesech. Jak už název napovídá, in-memory computing umožňuje pracovat s daty přímo v operační paměti. To samozřejmě není žádná novinka. Na rozdíl od minulosti však lze vzhledem k nízké ceně paměťových čipů nyní takto zpracovávat velké objemy dat. Ani to samo o sobě ale nepřináší celkový výsledný efekt v podobě mnohonásobného zkrácení časových prodlev. Podstatou zvýšené výkonnosti je především optimalizace práce s daty na úrovni databázové platformy, která je nedílnou součástí aplikace, ať už jde o ERP, CRM systém nebo řešení Business Intelligence. Optimalizace je zaměřena na vysokou míru komprese dat, jejich paralelní zpracování a dříve neobvyklý způsob ukládání. Jde např. o sloupcovou kompresi databáze, uchovávání dat ve vyrovnávací paměti, která umožňuje určovat priority tak, aby byla archivována data podporující co nejvyšší výkon. Technologie in-memory computingu byla nejprve využita v BI aplikacích (Oracle BI Foundation Suite) a rozsáhlých ERP systémech (SAP Business Suite). V letošním roce již pronikla do ERP produktů určených pro malé a středně velké podniky. Příkladem může být nová verze SAP Business One, která je vystavěna na databázové a aplikační platformě SAP HANA, která díky technologii in-memory computingu umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a zároveň jejich okamžitou analýzu. Jde o první ERP systém svého druhu, který by měl být dostatečně škálovatelný, výkonný a přitom cenově dostupný širokému spektru organizací. Za zásadní přínos lze považovat fakt, že v rámci SAP Business One získají firmy plnohodnotný nástroj Business Intelligence založený na online analýze dat a bez nutnosti budovat složitý datový sklad. Analytické výstupy v podobě reportů a přehledů bude možné vytvářet nad reálnými daty stejně rychle jako provádět obvyklé transakce. V oblasti in-memory computingu se velmi rychle začala angažovat většina předních světových IT společností. Vycítily totiž její obrovský tržní potenciál a prostor pro dosud netušené inovace. Proto nás zajímal také názor lídra mezi českými výrobci ERP systémů. Radek Klášterka, vedoucí vývoje pro velké podniky společnosti Asseco Solutions nám k danému tématu sdělil následující: In-memory computing vnímáme jako jednu z rychle se rozvíjejících oblastí informačních technologií, které přinášejí změny do chápání vývoje a architektury podnikových aplikací. Výrazný pokrok vidíme v oblasti analytického i transakčního zpracování dat. Výhody jsou zcela zřejmé. Jde o mnohonásobně rychlejší odezvu systému při řešení složitých úloh. Důležité je nezapomínat na úsporu energie a fyzického místa v datových centrech. Aby byl náš pohled kompletní, je třeba uvést také nevýhody. K těm bezesporu patří nutnost restrukturalizace softwaru i hardwaru. Je však nepochybné, že v příštích letech se tyto technologie stanou standardní součástí ERP systémů. Společně s cloud computingem změní in-memory computing do značné míry způsob analýzy, vývoje a architektury podnikových aplikací tak, jak je známe dnes, uzavírá Radek Klášterka. 2.4 Koncept All-in-One jako dlouhodobý trend českého ERP trhu Oba dva uvedené trendy přirozeně rozvíjejí dlouhodobý požadavek průmyslových, obchodních a servisních organizací na nasazení All-in-One ERP systému. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 Petr Sodomka, Hana Klčová Informační systém kategorie ERP je definován (Sodomka, Klčová, 2010) jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformace na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. Interním procesem je myšlen takový proces, nad nímž má management podniku plnou kontrolu, je tedy jeho vlastníkem. Ke klíčovým interním procesům náleží: výroba nákupní, prodejní, výrobní (vnitřní) logistika řízení lidských zdrojů ekonomika ERP systémy jsou dále děleny podle schopnosti pokrýt a integrovat všechny čtyři zmíněné interní procesy. Systémy, které to dokážou, pak označujeme jako All-in-One. Do této kategorie spadají také některá univerzální ERP řešení (nejčastěji zahraniční produkce), která ale nepokrývají jeden z klíčových procesů řízení lidských zdrojů. Při implementačních projektech bývá tento proces zabezpečen subdodávkou jiného, specializovaného dodavatele (Elanor, Nugget, KS program, Vema apod.). Vzhledem k poměrně jednoduchému začlenění této funkcionality do ERP řešení není organizace postavena před problém řešit další složitý integrační projekt. Dodavatel obvykle sám garantuje celé dílo včetně této subdodávky a její integrace. Volba All-in-One ERP systému by pak pro podnik měla znamenat realizaci pouze jednoho projektu. Do kategorie ERP jsou řazeny také ty informační systémy, které nemusí nutně pokrýt a integrovat všechny čtyři interní procesy. Zákazníkovi ale umí poskytnout buď detailní špičkovou funkčnost, nebo jsou orientované výhradně na určité obory podnikání. Tyto tzv. Best-of-Breed systémy (nejlepší z chovu, jedinci se špičkovými vlastnostmi) pak v praxi bývají nasazovány buď samostatně (zejména oborové Best-of-Breed), nebo tvoří součást podnikové ERP koncepce (procesně orientované Best-of-Breed) společně s jinými informačními systémy. Lite ERP systémy představují specifickou nabídku určenou pro trh malých a středně velkých firem (SME Small and Medium-sized Enterprises), vyznačující se nižší cenou a nejrůznějšími omezeními (Sodomka, Klčová, 2010). Tab. 2: Klasifikace ERP systémů (zdroj: vlastní zpracování) ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody All-in-One Schopnost integrovat všechny interní procesy Vysoká úroveň integrace dostačující většině podniků, k dispozici jsou oborová a procesní řešení Nižší detailní funkčnost, nákladná customizace Best-of-Breed Orientace na specifické obory nebo procesy Špičková detailní funkčnost nebo specializovaná řešení Obtížnější koordinace procesů, nutnost řešení více projektů Lite ERP Odlehčená verze standardního ERP řešení Nižší cena, orientace na rychlou implementaci Omezení ve funkčnosti, počtu uživatelů, dalším rozšiřování systému, customizaci atd. 86 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2013

7 Aktuální trendy českého ERP trhu Specifickou kategorii tvoří ERP systémy lídrů světového trhu SAP Business Suite a Oracle E-Business Suite. Tato řešení jsou charakteristická širokým a zároveň detailním pokrytím podnikových procesů, komplexní nabídkou a procesních řešení i špičkovými Best Practices napříč všemi odvětvími. Formálně jsou klasifikovány jako All-in-One systémy, neboť prioritním požadavkem na ERP je integrace podnikových procesů. 2.5 Oborová a procesní řešení a jejich praktické uplatnění All-in-One ERP systémy nacházejí největší uplatnění s adekvátním procesním nebo oborovým řešením. Typická oborová řešení bývají připravována výrobci a jejich vývojovými partnery podle požadavků průmyslových odvětví. Zahrnují předdefinované operace a funkčnosti systému odpovídající danému oboru činností, které pak bývají dále upravovány dle požadavků zákazníka. Takováto oborová řešení zahrnující rozsáhlé know-how z realizovaných projektů v konkrétní vertikále jsou pro uživatelskou organizaci výhodná. Přinášejí totiž: 1. Standardní postupy z daného oboru podnikání. 2. Nejlepší praktiky pro realizaci specifických agend podniku (např. při řízení obalového materiálu v potravinářských podnicích nebo při technické přípravě výroby ve strojírenské prvovýrobě a montáži). 3. Snadnější a levnější úpravy podle požadavků klienta. Obr. 1: Oborové řešení Helios Green Energie (zdroj: Asseco Solutions, vlastní zpracování) Mezi několik málo tuzemských ERP výrobců, kteří se věnují serioznímu vývoji více oborových řešení pro široký segment zákazníků, patří společnost Asseco Solutions. Příkladem může být Helios Green Energie, branžové řešení určené pro uživatele SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 Petr Sodomka, Hana Klčová nejpokročilejšího ERP systému z nabídky této společnosti. Helios Green Energie je určen pro společnosti působící v oblasti výroby a distribuce energií, kam patří zejména elektřina, plyn, teplo a teplá voda. Tyto organizace mají řádově stovky až tisíce zákazníků, smluv, či odběrných míst, proto je při jejich řízení a provozu kladen velký důraz na efektivitu výroby, kvalitu dodávek a hledání úspor zvyšováním vnitřní efektivity společnosti. Oborové řešení Helios Green Energie vzniklo po ročním vývoji v roce 2010 jako produkt, který může být poskytován v České i Slovenské republice. Přináší odvětvové standardy ve specializovaných modulech určených pro řízení výroby, distribuce a prodeje energií včetně souvisejících agend, jako jsou smlouvy, přihlášky k odběru, fakturace, pasporty odběrného místa apod. Obsahuje také nástroje pro evidenci měřičů a jejich umístění, evidenci zdrojů, objektů odběru či odběrných míst. Důležitou součástí řešení jsou funkce pro samotné provádění odpočtů, vyhodnocování měření, plánování spotřeb na další období, správu technických prostředků včetně řízení údržby a některé další speciality. Oborové řešení zahrnující podporu hodnototvorného řetězce i podpůrných procesů je zaměřeno zejména na jejich zefektivnění, integraci v rámci ERP, který je schopen pokrýt jak legislativní, tak provozně technické oblasti. Proto jej také v současnosti využívají někteří z předních českých i slovenských dodavatelů energií, jako jsou např. Skupina STEFE SK, Tepelné hospodářství Hradec Králové nebo Humenská energetická spoločnosť. Méně frekventovaným pojmem je pak tzv. procesní řešení. To je obvykle zaměřeno na detailní funkcionalitu konkrétního procesu, nebo souboru procesů, jako jsou diskrétní výroba, procesní výroba, řízení majetku a správa kritických aktiv, řízený sklad apod. Tato procesní řešení lze využít ve více různých odvětvích, pro něž je uvedený proces typický a jeho charakteristiky vyžadují specifické postupy při automatizaci a integraci v rámci ERP systému. Procesní řešení nabízí např. aliance společností IFS Czech a Altec. Mají je připravena jak pro procesní, diskrétní nebo linkovou výrobu, tak i pro specifické procesy, jako je např. řízení majetku, údržby a správa kritických aktiv. Řízení údržby přitom stálo u samého počátku vývoje globálního ERP systému IFS Aplikace, který aliance dodává na český trh. Zrod jeho výrobce, švédské společnosti IFS, byl totiž úzce spojen s jejím prvním zákazníkem, jadernou elektrárnou Barsebäck. Ta se již v 80. letech rozhodla pro automatizaci řízení svých procesů prostřednictvím softwaru IFS Údržba, předchůdce dnešních IFS Aplikací. Jeho úkolem bylo zabezpečit náročnou údržbu v této instituci a zajímavostí je, že tato aplikace zde běží dodnes. Modul IFS Údržba dokáže postihnout všechny oblasti zahrnující záruční a pozáruční opravy, preventivní prohlídky a údržbu a také reklamace. Součástí této komponenty je funkcionalita pro Enterprise Asset Management komplexní řízení životního cyklu a údržby majetku, strojů, zařízení, budov atd. Komponentou IFS Údržba lze pokrýt servis poskytovaný k prodaným výrobkům i kompletní řízení vlastních kritických aktiv. Využívají ji rovněž společnosti, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování servisu jako takového. IFS Aplikace umí také reagovat na požadavky zákazníků, přijaté prostřednictvím kontaktního centra. Zákazník přitom nemusí být evidován v systému, což je běžným jevem u společností, které poskytují servis k vlastním výrobkům, prodávaným ale prostřednictvím obchodních partnerů. Důležitá je totiž rychlá reakce, až následně se řeší evidence a vyřízení požadavku, údaje 88 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2013

9 Aktuální trendy českého ERP trhu o zákazníkovi, typu opravy a fakturaci. IFS Údržba zahrnuje také plánování periodických činností na základě kalendáře (týdně, měsíčně atd.) nebo událostí, případně podle měření (např. u lisu, kde je stanovena kontrola určité části po definovaném počtu hodin provozu). K významným uživatelům procesního řešení IFS Údržba v ČR patří dodavatel čerpacích stanic, společnost ADAST-Systems nebo výrobce železničních dvojkolí, společnost Bonatrans. 3. Závěr Pořídit ucelené řešení obsahující vše v jednom je již řadu let častou prioritou při výběrových řízeních na ERP systém a jeho dodavatele, a také jednoznačným trendem českého ERP trhu. Doposud na ni uměli velmi dobře reagovat především dodavatelé obsluhující široký segment trhu bez ohledu na odvětví a velikost organizací. Ti nejúspěšnější, jako jsou Asseco Solutions, J.K.R. nebo DC Concept, dokázali navíc nabídnout příslušné oborové nebo procesní řešení a tím výrazně zvýšit přidanou hodnotu svého systému pro uživatelskou firmu. Proto také produkty značky Helios, Byznys ERP a QI patří v posledních pěti letech k těm, které získávají velmi rychle nové zákazníky nejrůznějších velikostí i zaměření. S komplexními dodávkami informačního systému, především do oblasti průmyslu, byly doposud úspěšné také společnosti poskytující globální ERP řešení. K nim patří např. Minerva Česká republika, která je v ČR výhradním zástupcem pro informační systém QAD Enterprise Applications, Ness Technologies, dodavatel SAP Business Suite a Oracle E-Business Suite, a společnost Altec, která společně s IFS Czech zajišťuje projekty na bázi ERP systému IFS Aplikace. Jak ukazuje naše dlouhodobá zkušenost, uvedené společnosti dokážou dlouhodobě udržet spokojenost svých zákazníků a realizovat projekty s vysokou přidanou hodnotou. Přidanou hodnotu představuje především schopnost podporovat nové aktivity firem, přicházet s inovativními návrhy, které vedou k optimalizaci podnikových procesů a zlepšením viditelně ovlivňujícím výkonnost a hodnotu organizací. Takovým příkladem mohou být implementační projekty ve společnostech Ponast, Colorlak, GE Aviation, Teva Czech Industries, Imtradex nebo Spur. Původně úspěšnou koncepci All-in-One nyní bude s vysokou pravděpodobností obohacovat in-memory computing, a to o nové možnosti online zpracování velkých objemů dat. Cloud computing pak poskytne stále ještě neobvyklý obchodní model dodávky, provozu a inovace ERP systému, který umožní rozložit náklady v dlouhodobém časovém horizontu a uvolní kapacity organizací tak, aby mohly být lépe využity pro vlastní podnikání. V průmyslových podnicích se však bude prosazovat obtížněji, neboť komplexní cloudová one-to-one řešení jsou teprve na začátku svého životního cyklu a ani do budoucna neočekáváme, že by mohla v tomto segmentu široce konkurovat in-house implementacím vyspělých ERP systémů s příslušným oborovým nebo procesním řešením. Cloudová řešení založená na víceklientské architektuře najdou uplatnění všude tam, kde bude poptávka po standardizovaném pokrytí podpůrných procesů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 Petr Sodomka, Hana Klčová Literatura Basl, J., 2002: Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, ISBN Davenport, T. H., 1998: Putting the Enterprise into Enterprise System. Harvard Business Review. vol. 76, pp , ISSN Gála, L., Pour, J., Toman, P., 2006: Podniková informatika. Praha: Grada Publishing. ISBN Hestermann, C., Anderson, R. P., Pang, C., 2009: Magic Quadrant for Midmarket and Tier 2-Oriented ERP for Product-Centric Companies. Gartner RAS Core Research Note G Laudon, K. C., Laudon, J. P., 2006: Management Information Systems (10th edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall, ISBN Molnár, Z., 2001: Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, ISBN X Olson, D. L., 2003: Managerial issues of ERP systems. New York: McGraw Hill/Irwin, ISBN Olson, D. L., Chae, B., Sheu, C., 2005: Issues in multinational ERP implementation. International Journal of Services and Operations Management, vol. 1, no. 1, pp. 7 21, ISSN Pavlica, K. a kol., 2000: Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress. ISBN Sodomka, P., Klčová, H., 2010: Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, ISBN Schwalbe, K., 2007: Řízení projektů v IT, kompletní průvodce. Brno: Computer Press, ISBN Voříšek, J., 1997: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha, Management Press, ISBN Yin, R. K., 2003: Case Study Research: Design and Methods (3rd edition). Thousand Oaks, Sage Publications, Inc. ISBN X JEL Classification: L10, M15 90 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2013

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj

Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj Petr Sodomka petr.sodomka@cvis.cz Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4,

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Aktuální trendy na trhu s podnikovými aplikacemi a jejich uplatnění v průmyslových podnicích

Aktuální trendy na trhu s podnikovými aplikacemi a jejich uplatnění v průmyslových podnicích Aktuální trendy na trhu s podnikovými aplikacemi a jejich uplatnění v průmyslových podnicích doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA Centrum pro výzkum informačních systémů CVIS Consulting s.r.o. 1 Osnova prezentace

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize

Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize Petr Sodomka, Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00

Více

Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce

Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce Petr Sodomka Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno petr.sodomka@cvis.cz Abstrakt: Ke konci roku 2011 uzavřelo Centrum

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Řízení nákupu ve výrobních podnicích

Řízení nákupu ve výrobních podnicích Řízení nákupu ve výrobních podnicích Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno hana.klcova@cvis.cz Abstrakt:

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Výběr HRIS. 5.6. 2014 Petr Kadlec, Jan Pavelka

Výběr HRIS. 5.6. 2014 Petr Kadlec, Jan Pavelka Výběr HRIS 5.6. 2014 Petr Kadlec, Jan Pavelka HR snídaně vážně i s humorem Výběr HRIS 1. historie a definice HRIS 2. 10 kroků správného výběru 3. implementace a podpora 4. náhled na český trh 2 Evoluce

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6.

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6. Co je Professional Computing? IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články, rozhovory a případové

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb konference eostrava říjen 2009 Michal Dufek Oksystem s.r.o. Martin Rubina Ovanet a.s. 1 Agenda Východiska a potřeby Produkt Siebel CRM Implementace

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

CRM a jeho implementace v B2B

CRM a jeho implementace v B2B CRM a jeho implementace v B2B» Naši zákazníci jsou úspěšnější. Miroslav Ambrož ředitel Proč zavést CRM? Typické problémy Když získání nového zákazníka je 10x dražší než udržení stávajícícho... Když zákazníci

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy Business Information Systems Marie Horká Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Bakalářské práce Podnikové informační systémy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Developer > investor -> provozovatel > vlastník

Developer > investor -> provozovatel > vlastník Developer > investor -> provozovatel > vlastník Nabízené řešení SAP ERP SmartBUILDING + GTFacility S&T CZ a ASP vyvinuté All in One řešení pro potřeby stavebnictví, developerských a správcovských organizací

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více