žádost o úvěr fyzické osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "žádost o úvěr fyzické osoby"

Transkript

1 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště základní vyučen -ná vyučen -ná s maturitou úplné střední vyšší odborná škola vysokoškolské Je subjekt v likvidaci konkurzu Spolužadatel 1 Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště základní vyučen -ná vyučen -ná s maturitou úplné střední vyšší odborná škola vysokoškolské Je subjekt v likvidaci konkurzu Sokolovská 39417, Praha 8, Česká republika, Tel.: , Fax.: D: CZ , Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.:

2 Spolužadatel 2 Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště základní vyučen -ná vyučen -ná s maturitou úplné střední vyšší odborná škola vysokoškolské Je subjekt v likvidaci konkurzu Spolužadatel 3 Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště základní vyučen -ná vyučen -ná s maturitou úplné střední vyšší odborná škola vysokoškolské Je subjekt v likvidaci konkurzu Sokolovská 39417, Praha 8, Česká republika, Tel.: , Fax.: D: CZ , Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.:

3 2. Nemovitost A zajišťující úvěr byt v osobním vlastnictví rodinný dům bytový dům objekt individuální rekreace Typ movitosti Je movitost obývána žadatelemspolužadatelemli Adresa movitosti (ulice, č.p., městoobec) Je žadatel vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Je spolužadatel 2 vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Je spolužadatel 1 vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Je spolužadatel 3 vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Nemovitost B zajišťující úvěr byt v osobním vlastnictví rodinný dům bytový dům objekt individuální rekreace Typ movitosti Je movitost obývána žadatelemspolužadatelemli Adresa movitosti (ulice, č.p., městoobec) Je žadatel vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Je spolužadatel 2 vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Je spolužadatel 1 vlastníkem spoluvlastníkem movitosti Je spolužadatel 3 vlastníkem spoluvlastníkem movitosti 3A. Vlastník movitosti A B zástavce fyzická osoba (vyplňovat v případě bytového domu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště Sokolovská 39417, Praha 8, Česká republika, Tel.: , Fax.: D: CZ , Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.:

4 Vlastník movitosti A B zástavce fyzická osoba (vyplňovat v případě bytového domu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou bydliště 3B. Vlastník movitosti A B zástavce právnická osoba (vyplňovat v případě bytového domu) Adresa sídla subjektu (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou sídla a příjmení kontaktní osoby Vlastník movitosti A B zástavce právnická osoba (vyplňovat v případě bytového domu) Adresa sídla subjektu (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice, č.p., městoobec) musí se vyplňovat, je-li shodná s adresou sídla a příjmení kontaktní osoby Sokolovská 39417, Praha 8, Česká republika, Tel.: , Fax.: D: CZ , Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.:

5 4. Informace o požadovaném úvěru Požadovaná výše úvěru Kč Požadovaná splatnost (2 30 let) Poplatek za zpracování úvěru přičten k úvěru Poplatek za konsolidaci úvěruúvěrů přičten k úvěru Požadované datum čerpání úvěru* Účel úvěru rodinný dům byt v osobním vlastnictví koupě movitosti k bydlení koupě movitosti za účelem dalšího pronájmu rekonstrukce movitosti konsolidace výhodných půjček úvěrů Účel úvěru bytový dům koupě movitosti rekonstrukce movitosti přefinancování úvěru úvěrů účelová část úvěru účelový úvěr účelová část úvěru inkaso trvalý příkaz k úhradě jednorázově postupně* na účet klienta na účet zhotovitele Způsob splácení úvěru Požadované čerpání úvěru * V případě úmyslu čerpat úvěr postupně (maximálně však 5 čerpání) přiložte k Žádosti o úvěr datum každého požadovaného čerpání a požadovu výši čerpané částky. 5. Ocenění movitosti Žadatel zplnomocňuje společnost k objednání ocenění movitosti Odhadovaná cena movitosti A Kč Odhadovaná cena movitosti B Kč 6. Poskytovatel úvěru Úvěr je poskytován společností Credit Funding a.s. (: ), se sídlem Sokolovská 39417, Praha 8 (dále také jako Poskytovatel úvěru ). (: ), se sídlem Sokolovská 39417, Praha 8, zprostředkovává uzavírání Smluv o úvěru pro Poskytovatele úvěru. V tomto smyslu je také společnost Poskytovatelem úvěru zmocněna tyto smlouvy jmém Poskytovatele úvěru uzavírat a činit veškeré úkony s uzavíráním Smluv o úvěru související. Veškeré poplatky spojené se zpracováním a správou úvěru jsou hrazeny na základě podepsané Smlouvy o úvěru. 7. Souhlas žadatele spolužadatelů a prohlášení Žadateli vzniká právní nárok na poskytnutí úvěru, a to ani po splnění všech podmík a předložení požadovaných dokumentů. Žadatel zároveň bere na vědomí, že v případě uvedení pravdivých, úplných, správných bo zavádějících informací v Žádosti o úvěr mu bude úvěr poskytnut. Žadatellé o úvěr (dále jen žadatel ) tímto stvrzuje, že všechny údaje uvedené v Žádosti o úvěr jsou úplné a pravdivé a zmocňuje tímto společnost k jejich ověření a provedení dalších zjištění v souvislosti se schválením úvěru. Žadatellé zároveň prohlašuje, že májí diplomatickou imunitu. Žadatel tímto výslovně prohlašuje, že ní účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího řízení bo správního řízení, jež by mohlo příznivě ovlivnit jeho podnikatelskou činnost bo finanční situaci, zejména schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru bo jiného ujednání uzavřeného v souvislosti s ní, a podle jlepšího vědomí Žadatele žádný takový soudní spor, rozhodčí či správní řízení hrozí. Žadatel prohlašuje, že pravdivě uvedl veškeré informace o svých závazcích vůči státním institucím. Žadatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že doba platnosti Žádosti o úvěr je 2 měsíce od podpisu této Žádosti. Žadatel se zároveň zavazuje bezprostředně po schválení úvěru uzavřít s Poskytovatelem úvěru příslušnou smluvní dokumentaci, zejména Smlouvu o úvěru. Je-li v části 5 této Žádosti o úvěr zaškrtnuto ANO, zmocňuje Žadatel společnost k objednání vypracování odhadu ceny movitosti u společnosti A-Consult plus, spol. s r.o. (sídlo: Týnská 21, Praha 8 ). Žadatel se dále zavazuje zaplatit náklady na vypracování odhadu ceny movitosti včas a řádně a jeden originál odhadu předat níže podepsanému zástupci společnosti bo zaslat na adresu společnosti Sokolovská 39417, Praha 8. Je-li v části 5 této Žádosti o úvěr zaškrtnuto NE, zavazuje se Žadatel objednat vypracování odhadu ceny movitosti u společnosti A-Consult plus, spol. s r.o. (sídlo: Týnská 21, Praha 8 ) a dále se zavazuje zaplatit náklady na vypracování odhadu ceny movitosti včas a řádně a jeden originál odhadu předat níže podepsanému zástupci společnosti bo zaslat na adresu společnosti Sokolovská 39417, Praha Souhlas dle z. č Sb. (žadatel, spolužadatelé a zástavci) V souvislosti s vyřízením této Žádosti o úvěr, jejích příloh (zejména Hospodaření žadatele a Dotazník žadatele), jakož i následným uzavřením Smlouvy o úvěru podle této Žádosti o úvěr a dalších smluvních dokumentů, které souvisí s uzavřením Smlouvy o úvěru, výslovně souhlasím s tím, aby společnost Credit Funding a.s., : , se sídlem Sokolovská 39417, Praha 8, (dále jen Credit Funding ) ty mé osobní údaje, které poskytuji v této Žádosti o úvěr a další údaje poskytnuté v této souvislosti, a to zejména: identifikační osobní údaje (tj. mé jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména též mé rodné číslo, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou a Credit Funding či Spřízněnými osobami došlo k uzavření, případně uzavření Smlouvy, osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které mohou vzniknout vůči Credit Funding v souvislosti se Smlouvou, osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou, případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce* a které jsem sdělil či sdělím Credit Funding bo které Credit Funding získala či získá v souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy (dále jen Osobní údaje ), za níže uvedeným účelem: shromažďovala, zpracovávala a uchovávala ve svých evidencích bo datových souborech Sokolovská 39417, Praha 8, Česká republika, Tel.: , Fax.: D: CZ , Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.:

6 Osobní údaje, vyjma citlivých údajů, zpřístupňovala Spřízněným společnostem, které mají odpovídající souhlas bo jsou ke zpracování oprávněny v souladu se zákom bo ze zákona Osobní údaje, vyjma citlivých údajů, společně se Spřízněnými společnostmi použila, a to případně s dalšími mými osobními údaji, které oprávněně zpracovávají; užívala pro informování osob, podílejících se na vyřízení této žádosti, o plnění mých povinností vyplývajících ze Smlouvy o úvěru. Jsem srozuměn s tím, že mnou poskytnuté Osobní údaje zpracovává Credit Funding sama bo prostřednictvím zpracovatele, , se sídlem Sokolovská 39417, Praha 8, , se kterým má pro tento účel uzavřenou smlouvu. Účely: realizace veškerých právních či jiných úkonů souvisejících s vyřízením této žádosti, uzavřením a plněním práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o úvěru uzavřené na základě této Žádosti a dalších smluvních dokumentů, které souvisí s uzavřením Smlouvy o úvěru; umožnění společnosti Credit Funding a Spřízněným společnostem zasílat informace ohledně mého vztahu se společností Credit Funding a Spřízněnými společnostmi, a to na jakékoliv mé komunikační adresy uvedené v této Žádosti; zpracování údajů za účelem zjištění bonity, důvěryhodnosti a platební morálky žadatele; nabízení produktů a služeb kterékoliv ze Spřízněných společností bo jejich společných produktů; nabízení cílených produktů a služeb, které jlépe splňují mé potřeby a zájmy a možnosti a schopnosti plnit závazky ze smluvních vztahů, a to na jakékoliv komunikační adresy uvedené v tomto souhlasu, např., telefony, poštou bo elektronickou poštou prostřednictvím Intertu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem byly rovněž zasílány informace ohledně mého vztahu se společností Credit Funding a Spřízněnými společnostmi včetně upomík, informací o plnění povinností klienta ze smlouvy o úvěru zajištěné zástavním právem k Nemovitostem a jiné evidence; Spřízněnými společnostmi jsou: FIRST FINANCE HOLDINGS LIMITED, se sídlem First Floor, 17 The Esplanade, St Helier, Jersey, C.I. JE2 3QA. First Funding a.s., : , se sídlem Sokolovská 39417, Praha 8, , , se sídlem Sokolovská 39417, Praha 8, Dále souhlasím s tím, aby: společnost Credit Funding sama či prostřednictvím svého zpracovatele mé výše uvedené Osobní údaje dále předávala provozovatelům registrů klientských informací a to sdružení SOLUS, z.s.p.o. či LLCB, z.s.p.o., k shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru; provozovatelé registrů klientských informací mé výše uvedené Osobní údaje (ve formě informačního souboru) zpřístupnili všem oprávněným uživatelům registrů klientských informací, kteří budou mít můj odpovídající souhlas bo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákom; všichni oprávnění uživatelé registrů klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené Osobní údaje, tyto použili, a to případně spolu s dalšími mými Osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; provozovatelé registrů klientských informací zpřístupnili společnosti Credit Funding (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré mé Osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registrů klientských informací) bo u kterých k tomu provozovatelé registrů klientských informací budou oprávněni v souladu se zákom. Taktéž souhlasím se zhotovením kopie mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu bo cestovního dokladu, v souladu s příslušnými právními předpisy, s šifrovaným přenosem osobních údajů dle z. č Sb., o ochraně osobních údajů, na sdělenou ovou adresu bo telefon prostřednictvím SMS a se zasíláním obchodních sdělení dle z. č Sb., o některých službách informační společnosti, na sdělenou ovou adresu bo telefon prostřednictvím SMS. Další účel na základě předchozího souhlasu: vytvoření souboru informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací. Souhlas podle tohoto bodu 8. Žádosti o úvěr uděluji na dobu 4 let od podpisu této Žádosti o úvěr. Tento souhlas uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že pokud je či bude s mými osobními údaji nakládáno v rozporu se zákom, mohu kontaktovat se stížností společnost Credit Funding, případně kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů. Současně jsem oprávněn požadovat informace o zpracování mých osobních údajů a v případě jejich správnosti či úplnosti požadovat jejich opravu či doplnění. Další informace Před podpisem této žádosti jsem měl(a) možnost seznámit se s dokumentem Informační Memorandum, jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registru klientských informací, a byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění informačního dokumentu Informační Memorandum mohu kdykoli získat v sídle společnosti Credit Fundingu, na informační lince zpracovatele a webové stránce zpracovatele a rovněž na informační lince a webové stránce provozovatele registru klientských informací. * Údaji vypovídajícími o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod. 9. Podpis Podpis žadatele Podpis spolužadatele 1 Podpis spolužadatele 2 Podpis spolužadatele 3 Zástavce svým podpisem pouze uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, dle části 8 této Žádosti a potvrzuje správnost údajů o své osobě v Žádosti uvedených Podpis vlastníka movitosti - zástavce Podpis vlastníka movitosti - zástavce Podpis vlastníka movitosti - zástavce Podpis vlastníka movitosti - zástavce ID obchodního zástupce Pořadové číslo obchodního případu obchodního zástupce Datum Podpis obchodního zástupce verze , platná od Sokolovská 39417, Praha 8, Česká republika, Tel.: , Fax.: D: CZ , Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.:

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS I. Úvod Komerční banka, a.s. IČ 45317054 [též jen Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více