ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ Kapitola 1.1 Kapitola 1.2 Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola MODELOVÁ SITUACE 1: Úvodní hraná situace - maturita.. a co dál? Zaměstnanecký poměr Základní rozvaha Jak hledat pracovní místo 1) Poradce pro volbu povolání 2) Úřad práce 3) Personální agentury 4) Neziskové organizace a sociální firmy 5) Inzeráty v tisku 6) Internet Pasivně Aktivně MODELOVÁ SITUACE 2: Jak se ucházet o pracovní místo úvod Jak se ucházet o pracovní místo Přijímací pohovor MODELOVÁ SITUACE 3: Hraná ilustrační scénka MODELOVÁ SITUACE 4: Přijímací pohovor v malé firmě Nástup do práce na co si dát pozor, neţ začnete pracovat? Pracovní smlouva Pracovní poměr-povinnosti zaměstnavatele Pracovní poměr-povinnosti zaměstnance 1

2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce DPP Dohoda o pracovní činnosti DPČ Kapitola Kapitola Kapitola Bezpečnost a ochrana zdraví při práci První den na novém pracovišti MODELOVÁ SITUACE 5: První den na novém pracovišti - špatně / správně Ukončení pracovního poměru Dohodou Výpovědí Okamţitým zrušením Zrušením ve zkušební době Ukončení uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán v pracovní smlouvě Výpovědní doba Ochranná doba MODELOVÁ SITUACE 6: Závěrečná hraná scéna 2

3 Kapitola 1.1 MODELOVÁ SITUACE 1: Úvodní hraná situace - maturita.. a co dál? 1) Kaple MZSŠSP - slavnostní nálada, předávání maturitních vysvědčení, PD + D záběry na 4 hlavní hrdiny: Míša, Karel, Petr, Jana blahopřání ředitele k ukončení školy, přání hodně štěstí při uplatnění v normálním ţivotě 0,30 2) Zahradní restaurace Míša (M), Karel (K), Petr (P) a Jana (J) sedí u jednoho stolu, maturitní vysvědčení ve sloţkách před nimi na stole, pijí pivo, nebo nějaký soft drink a diskutují znakovým jazykem celý rozhovor je i v titulcích (pro ty sluchově postiţené, kteří neznakují ) 0,40 M: Tak škola za námi a co teď dál? Máte něco? K: Já nemám nic a ani nic nehledám. Budu si nějaký čas uţívat volna. P: A z čeho budeš ţít? K: Mám invalidní důchod ne? P: No za ten si moc uţívat nebudeš. A to budeš bydlet u rodičů? K: Zatím jo. J: No a co kdyţ si najdeš holku a budeš chtít zaloţit rodinu? To budete pořád bydlet u rodičů a ţít z těch pár tisíc důchodu? K: To budu řešit, aţ to přijde. M: Jenomţe do té doby zlenivíš, zvykneš si na to, ţe nic nemusíš, zapomeneš, co ses ve škole naučil a nebudeš mít ţádnou praxi. A to se potom těţce začíná podnikat nebo hledat práci. K: Myslím, ţe přeháníš. Ale i kdybys měla pravdu, tak co mám dělat? Mě nic nenapadá. Na tomto místě se AV zastaví. Ţáci mají moţnost si vybrat, kdo ze zbývajících 3 účastníků debaty bude v hovoru pokračovat 3) Varianta č.1 PETR Kamera stříhá polodetaily na znakující tak, aby jim bylo dobře rozumět P: Tak přece si najít nějaké zaměstnání. K: A jak ho mám hledat? Kdyţ někam přijdu a oni zjistí, ţe jsem neslyšící, tak se mnou ani nebaví. Rovnou řeknou, ţe u nich neslyšící pracovat nemohou, protoţe by se s nimi nikdo nedomluvil. 3

4 P vstane a poslední otázku znakuje ve stoje 0,50 P: Bohuţel se to stává. Ale kdyţ hledáš práci vytrvale, tak přestaneš brát tyhle případy váţně a nakonec něco určitě najdeš. J: Navíc proti takovému postupu se můţeš bránit. Přece existuje Antidiskriminační zákon. Ten takové jednání zakazuje. M: A rozumní zaměstnavatelé tak nejednají. Protoţe ty, jako neslyšící, jsi osoba se zdravotním postiţením. A kdo takovou osobu zaměstná, získává řadu výhod. K: Jasně všechno je jednoduché. A proč je tolik neslyšících nezaměstnaných? P: Protoţe práci hledali buď špatně nebo nebyli dostatečně vytrvalí. K: A jak se tedy podle tebe hledá práce správně? P: Jak se správně hledá práce? Kapitola 1.2 Zaměstnanecký poměr První základní úroveň učební text P vystoupí z původního obrazu a zůstane sám v obraze celá postava- celek C P znakuje a současně pod ním titulky Druhá volitelná úroveň: nápověda,praktické příklady Třetí volitelná úroveň: praktické ukázky, odkazy, podrobnější vysvětlení, tipy pro učitele, 4

5 Objeví se tlačítka ANO / NE Jak se hledá práce? Zajímá vás to? Při volbě NE se program vrátí do úvodní MS na konec obrazu 2) Při volbě ANO se objeví přes celou obrazovku text (překryje Petra 1.2.1) Základní rozvaha pokračuje P ve znakovém jazyce PD do pasu tak, aby byly znaky srozumitelné současně překlad v bublině Neţ začnete hledat práci, je dobré si odpovědět na několik otázek: P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje otázky, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 5

6 - proč práci hledám? - co od svého zaměstnání očekávám? Do obrazu vpluje zprava Karel K a překryje plátno PD znakuje a současně mluví do obláčku plátno se za ním smotá Proč hledám práci? To je snad jasné. Chci mít více peněz Já si myslím, ţe to není tak jednoduché. Zkus se zamyslet trochu víc. A najít další odpovědi. 6

7 Vpravo v obraze zamyšlený Karel detail D Nad K (nebo pod ním) se objeví modrý titulek: Moţné odpovědi Po kliknutí na odkaz moţné odpovědi se objeví okno s 2. úrovní Současně v pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde kamera KA na PC Karla, který znakuje Tak jo. Našel jsem další odpovědi a co dál? Mě zajímá, jak tu práci seţenu. Moţné odpovědi: Chci se uţ osamostatnit, nebýt závislý na sociálních dávkách a rodičích, mít vlastní příjem, který mi umoţní: - pořídit si vlastní slušné a pohodlné bydlení, nebydlet v podnájmu ani dlouhodobě s rodiči. - věnovat se zálibám, cestovat, sportovat apod. - navázat trvalý vztah s dívkou a zaloţit si rodinu - postarat se finančně i o děti, které přijdou - mít pocit uţitečnosti ţe dělám něco, co má smysl nejen pro mě, ale i pro druhé Budu v pracovním kolektivu lidí, nebudu sám. Být sám je to nejhorší, co člověka můţe potkat! Tip pro učitele: DVD zastavit a rozebrat se ţáky tyto otázky, zkusit najít další odpovědi a společně je okomentovat, pak pokračovat a ukázat navrţené odpovědi 7

8 K tomu se dostaneme. Základní otázky ještě neskončily. Takţe dál se ptej sám sebe. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje otázky, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě - proč nebudu raději samostatně podnikat nebo dál studovat? - Moţné odpovědi - jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru? - Moţné odpovědi - proč nebudu raději samostatně podnikat nebo dál studovat? Za kaţdou otázkou se na plátně objeví modrý titulek: Moţné odpovědi Po kliknutí na odkaz moţné odpovědi se objeví okno s 2. úrovní Moţné odpovědi: Podnikání je příliš riskantní. Bojím se toho a školy 8

9 uţ mám za těch 13 let aţ po krk - jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru? Moţné odpovědi Výhody: - Udělám si svoje a mám čistou hlavu. - Mám za svou práci (většinou) jistý plat. - - Vím, na co mám nárok a zaměstnavatel mi to musí poskytnout (např. dovolená, zaměstnanecké výhody, tzv. bonusy) - Mám jasně stanovenou pracovní dobu, za přesčasy finanční ohodnocení Současně v pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde KA na PC Petra, který znakuje Nevýhody: - Musím se podřídit potřebám a přáním zaměstnavatele. - Práce, kterou mi zaměstnavatel přidělí, můţe být netvůrčí, monotónní, nezajímavá. - Můţu narazit na nepříjemného vedoucího nebo spolupracovníky, kteří nemusí chápat můj handicap - Kdyţ nenajdu místo v blízkosti svého bydliště budu muset dojíţdět (náklady na dojíţdění, špatná dostupnost, nemoţnost přizpůsobit pracovní dobu podle toho, jak mi jezdí autobus nebo vlak apod.). Tip pro učitele: DVD zastavit a rozebrat se ţáky tyto otázky, zkusit najít další odpovědi a společně je okomentovat, pak pokračovat a ukázat navrţené odpovědi POKRAČOVAT 9

10 Tak. A teď jsme dospěli do důleţitého bodu. Pokud ti z odpovědí na předcházející otázky vyšlo, ţe bys moţná raději mohl zkusit podnikat, klikni sem (ukazuje na tlačítko, které ho odkáţe do kapitoly 2. Podnikání) PODNIKÁNÍ DALŠÍ STUDIUM Pokud bys přece jenom raději zkusil jít na vysokou školu, klikni sem (odkaz do kapitoly 3. Další studium). ). A kdyţ ti vyšlo, ţe nejlepší variantou je pro tebe pracovat někde jako zaměstnanec, musíš si poloţit v této chvíli tu nejdůleţitější otázku: CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? Do obrazu opět vstoupí Karel To je přece jasné. Vystudoval jsem počítače, tak budu chtít dělat někde na počítači. 10

11 Ó to vůbec nemusí být jasné. Tak to bylo kdysi. Vyučil ses řezníkem, byl jsi celý ţivot řezníkem. Dneska je naprosto běţné, ţe lidé pracují úplně v jiných oborech, neţ které vystudovali nebo se jim vyučili. Takţe co? Vystudoval jsem počítače a půjdu dělat pokrývače? Proč ne? Kdyţ tě to bude bavit tak proč ne? Uděláš si rekvalifikační kurz a vzhůru na střechu. To budu platit ještě nějaký kurz? A z čeho? 11

12 Rekvalifikační kurzy jsou zdarma a ještě můţeš získat finanční podporu. K tomu se ale dostaneme později. Takţe zpátky k otázce: CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? otázka se objeví přes celou obrazovku v textové podobě. CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? Nad P (nebo pod ním) se objeví modrý titulek: Komentář Po kliknutí na odkaz Komentář se objeví okno s 2. úrovní V pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde KA na PC Petra, který znakuje, text současně v bublině Komentář: Změna profese je v současném proměnlivém světě normální. Není důvod se stydět za to, ţe třeba několikrát svou práci změníte, neţ najdete tu, která vás bude bavit. Kdyţ jste si vybírali střední školu nebo učňovský obor, bylo vám 15. Poslouchali jste rodiče. Dneska jste o 4 roky starší, jste plnoletí, můţete dělat, co chcete. A je docela moţné, ţe vaše zájmy se změnily. Na změnu profese není nikdy příliš pozdě ani příliš brzy. Chce to jenom odvahu zkusit něco nového. Tip pro učitele: DVD zastavit a prodiskutovat se ţáky, zda si umějí představit, ţe by po skončení školy začali pracovat v úplně jiném oboru, neţ který se učí ve škole proč je např, úplně jiná profese láká víc neţ jejich studijní/učňovský obor a jak by v ní mohli vyuţít znalosti získané ve škole 12

13 Odpověď můţe být jednoznačná, ale třeba vás napadne i několik moţností. Obě řešení jsou v pořádku. Pokud tedy znáte odpověď, jdeme do další kapitoly. Kapitola 1.2.2) Jak hledat pracovní místo? P v celku přes celou obrazovku znakuje současně pod ním textový titulek 13

14 Jak správně hledat pracovní místo? Kde začít? Moţností je několik. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) 1) Poradce pro volbu povolání přímo ve škole tam je potřeba začít Chceš vědět víc? Klikni 2) Úřad práce - důleţité místo nepodceňovat ho Chceš vědět víc? Klikni 3) Personální agentury Chceš vědět víc? Klikni 4) Neziskové organizace a sociální firmy Chceš vědět víc? Klikni 5) Inzeráty v tisku Chceš vědět víc? Klikni atd podle níţe uvedeného textu. P znakuje jednotlivé odkazy, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 1) Poradce pro volbu povolání přímo ve škole tam je potřeba začít Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou na plátně objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Poradce vám pomůţe především tím, ţe objektivně posoudí vaše moţnosti. Za léta studia vás velmi dobře zná. Ví, jaké jsou vaše schopnosti znalosti a 14

15 2) Úřad práce - důleţité místo nepodceňovat ho Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni dovednosti. Zná i vaše nedostatky., Navíc poradce můţe mít kontakty na konkrétní firmy či instituce, které nabízejí práci neslyšícím. U poradce ve škole je nutno vţdy začít a nestydět se mu svěřit své třeba i bláznivě vypadající nápady Úřad práce je místo, kde se shromaţďují nabídky práce. Neberte váţně řeči, ţe na úřad práce chodí lidé, kteří neznají jiný způsob, jak práci najít. Není to pravda. Úřad práce navštěvují bývalí manaţeři velkých firem, vysokoškoláci, učitelé apod. Musíte ale počítat s tím, ţe na úřadu práce nabízejí spíše méně kvalifikované práce, většinou technického zaměření (zkuste se podívat na webové stránky vsetínského úřadu práce. (http://www.vsetininfo.cz/uradprace). Pozn.: Na většině úřadů práce jsou připraveni na komunikaci se sluchově postiţenými. Za poznámkou se kurzivou nebo jinou barvou objeví: Chceš vědět víc? Klikni Úřady práce (dále jen ÚP) mají řadu moţností, jak vám pomoci najít práci. Kromě toho, ţe vám ze svého seznamu volných míst nabídnou práci co nejvíce odpovídající vašim poţadavkům, mohou: 1) Poslat vás na rekvalifikační kurz to je kurz, kde máte moţnost se naučit jinou profesi, neţ kterou jste studovali nebo se vyučili. Rekvalifikační kurz platí úřad práce. 2) Po dobu rekvalifikace můţete dostávat z ÚP i finanční podporu a pokud nejste invalidní důchodce bude ÚP za vás platit i zdravotní a sociální pojištění. 3) Pokud se chcete ve své profesi zlepšit, máte moţnost jako osoba se sluchovým postiţením vyuţít tzv. pracovní 15

16 3) Personální agentury Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni 4) Neziskové organizace a sociální firmy Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Personální agentury jsou soukromé instituce (často nadnárodní), které jsou v kontaktu s velkým mnoţstvím firem a institucí a mají k dispozici nabídku volných pracovních míst v nejrůznějších oborech. Za poznámkou se kurzivou nebo jinou barvou objeví: Chceš vědět víc? Klikni Neziskové organizace a sociální firmy velmi často zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením buď rehabilitace. 4) Kdyţ vás jako neslyšícího doporučí do nějakého podniku ÚP, projednají jeho pracovníci s budoucím zaměstnavatelem moţnosti finanční podpory, kterou ÚP za vás jako osobu se zdravotním postiţením zaměstnavateli poskytne. Tím se pro zaměstnavatele stáváte zajímavějším. Výhody: - najít pro vás místo, je pro agenturu normální obchod, takţe se snaţí - mají přehled o trhu práce. - zajistí veškerou administrativu Nevýhody: - registrují hlavně zájemce s vyšší/špičkovou kvalifikací - nedozvíte se většinou výši platu, spíše jen rozpětí - personální agentury pracují za provizi, kterou jim hradí budoucí zaměstnavatel, o tu můţe být váš plat niţší - s největší pravděpodobností budete muset absolvovat jeden přijímací pohovor v agentuře a teprve na základě jeho výsledků vás moţná pozvou na další pohovor přímo k zaměstnavateli 16

17 samy ve svých chráněných dílnách nebo jim pomáhají práci najít. Jsou v kontaktu s řadou firem a veřejných institucí. Jejich hlavním cílem není zisk, ale pomoc. Proto je dobré se na ně obrátit. Bohuţel počet míst, které mají k dispozici, bývá poměrně malý. Seznam takových organizací je ZDE seznam organizací a poradenských míst samostatná příloha scénáře 5) Inzeráty v tisku Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Většina deníků i některé časopisy mají inzertní přílohu a v ní kapitolu nazvanou Kariéra nebo Volná místa apod. Tam lze najít inzeráty na volná místa. Tato inzerce je ale většinou doménou velkých firem a personálních agentur, které hledají špičkové odborníky. Pro absolventa školy bez praxe je na takových pozicích jen malá šance na úspěch. Výjimku tvoří speciální inzertní časopisy. Tam bývá spousta inzerátu i na běţné pracovní pozice pro středoškoláky nebo vyučence. 6) Internet významné medium při hledání práce 6.1 Pasivní přístup Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Hledání na speciálních portálech zaměřených na nabídky práce. např. sprace.cz, Výhoda: docela široký výběr nabídek Nevýhoda: Spousta inzerátů personálních agentur. Proto se nesmíte divit, ţe najdete stejný inzerát třeba 5x pokaţdé pro jinou firmu. V případě inzerátu personální agentury se nedostanete přímo k zaměstnavateli, ale nejdříve musíte 17

18 6.2. Aktivní přístup Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Hledání v seznamu firem podle oborů (např. Firmy často nabízejí volná pracovní místa přímo na svých webových stránkách v záloţkách Kariera nebo Volná místa apod.. Výhoda: vesměs komunikujete přímo s firmou, která má volné pracovní místo. Nevýhoda: časová náročnost vyhledávání Zřídit si vlastní webovou stránku na některém z veřejných portálů (např. seznam, , apod,), na ni vloţit svůj profesní ţivotopis, příp. další stručné údaje, co umíte a co byste chtěli dělat a jasně napsat, ţe hledáte práci. Nezapomeňte: výzva musí být napsaná jasně, vč. oboru, ve kterém byste chtěli pracovat. Dobré je pouţít klíčová slova. Ať vás vyhledávače (např. google) lehce najdou Vyuţít sociální sítě (např. Facebook, MySpace,Twitter) - zřídit si svůj profil - rozeslat svým známým výzvu, ţe hledáte práci...pokusit se přes síť najít i své bývalé spoluţáky a známé, se kterými třeba nejste v kontaktu je docela moţné, ţe vám někdo z nich pomůţe - umístit stejnou jasně formulovanou výzvu (i s informací, ţe jste neslyšící) na svůj blog jednat s touto agenturou ve výsledku to znamená absolvovat pohovor a přesvědčování, ţe váš handicap není překáţkou v dobrém pracovním výkonu 2x I kdyţ se vám to moţná zdá bláznivé, řada personalistů nebo tzv. headhunterů (hledači špičkových pracovníků pro velké firmy) hledá ve vyhledávačích vhodné pracovníky. Je to pro ně levnější, neţ platit personální agentuře. Existuje jedna mezinárodní sociální síť, která se přímo specializuje na hledání práce. Je to linkedin.com. Na této síti často hledají nové pracovníky přímo personalisté firem. Komunikace na této síti je ale vedena převáţně v angličtině. Pozn: Personalista = pracovník, který má na starosti hledání a výběr nových pracovníků u stávajících zaměstnanců se pak stará o osobní 18

19 Po poloţení poslední otázky se projekce zastaví v mrtvole Petr s rukama spuštěnýma podél těla Vyhledat si na internetu firmu, kde byste chtěli pracovat a poslat do ní em dotaz, zda by pro vás neměli pracovní místo. I kdyţ ţádné volné místo neinzerují. Poznámka záleţitosti např. zvyšování kvalifikace, bonusy, výše platu, osobní hodnocení apod. Nezapomeňte přiloţit svůj stručný ţivotopis a celý správně motivačně formulovat (viz kapitola Pod ním tlačítko POKRAČOVAT Po jeho zmáčknutí se spustí následující modelová situace MODELOVÁ SITUACE 2: Jak se ucházet o pracovní místo úvod Hraná scénka uvozující následující kapitolu M,P,K,J v zahradní restauraci K: To je v pořádku, cos tady vykládal. Vím, ţe nějaké místo se najít dá. Jenomţe kdyţ do té firmy napíšeš, dekorace a scéna stejné jako ţe jsi neslyšící, tak ti hned odpoví, ţe uţ je to místo obsazené. A kdyţ to nenapíšeš a rovnou tam jdeš, ani v úvodní hrané situaci se s tebou nebaví. Jenom ti řeknou, ţe výsledek přijímacího řízení dostaneš poštou. A tam samozřejmě rozhovor ve znakovém jazyce bude napsáno, ţe tě neberou. s překladovými titulky P: Jasně, stát se to můţe. Ale určitě to není pravidlem. A nesmíš být vztahovačný. Kdyţ ti napíšou, ţe je místo obsazeno, je třeba opravdu obsazeno. J: Na internetu visí běţně inzeráty, které uţ nejsou aktuální. Proto je dobré se hned na začátku podívat, jak dlouho tam nabídka práce, kterou sis vybral, je pověšena. Pokud je to déle neţ měsíc, je velká pravděpodobnost, ţe místo bude obsazeno M: Ale také ti mohou odpovědět záporně proto, ţe napíšeš špatně ţivotopis, nebo motivační dopis. K: Jaký motivační dopis? P: Aha takţe STOP. Uděláme si v tom jasno. Co je to ţivotopis, dnes se hodně pouţívá zkratka CV(tzn. zkratka z latinských slov curriculum vitae), motivační dopis, jak se připravit na pohovor atd. Prostě, jak by 19

20 ses měl o vybrané místo ucházet. Titulek přes celou plochu Kapitola Jak se ucházet o pracovní místo Petr celá postava znakuje text v obláčku V této kapitole si řekneme, jak se správně ucházet o pracovní místo P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje názvy jednotlivých věcí, potřebných pro získání zaměstnání, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 20

21 Kdyţ se vám podaří najít nabídku práce, kterou byste chtěli dělat, připravíte si následující věci: 1) strukturovaný profesní ţivotopis zkráceně CV (z latinského curriculum vitae) Chceš vědět víc? Klikni 1) strukturovaný profesní ţivotopis zkráceně CV (z latinského curriculum vitae) Chceš vědět víc? Klikni 2) motivační dopis Chceš vědět víc? Klikni 3) průvodní dopis Chceš vědět víc? Klikni 4) další poţadované podklady (doklady, potvrzení a certifikáty o dosaţeném vzdělání, kurzech apod.) Chceš vědět víc? Klikni CV by měl budoucímu zaměstnavateli poskytnout o vás základní informace. A to stručně, přehledně a jasně. Vzdělání, praxi, odborné znalosti a dovednosti. Neměly by chybět ani základní mimopracovní údaje např. znalosti jazyků, záliby Chceš vědět víc? Klikni Několik poznámek, jak CV napsat: 1) Personalisté věnují CV zběţný pohled o délce max. 20 vteřin z toho si udělají dojem, zda jste pro jejich firmu zajímaví nebo ne proto jsou stručnost a přehlednost tak důleţité 2) Protoţe nemáte ţádnou praxi, uvádějte na předním místě hned za osobními údaji nejvyšší dosaţené vzdělání (základní školu nepište) 3) Pokud jste v době studia absolvovali nějakou praxi v daném oboru, uveďte ji hned za vzdělání 4) Pouţívejte klíčová slova PHP, JAVA SCRIPT, programátor, počítačová grafika, databáze apod.- jsou důkazem toho, ţe víte, o čem mluvíte Ukázka profesního ţivotopisu,cv: viz příloha č. 1, str

22 2) motivační dopis Chceš vědět víc? Klikni 3) průvodní dopis - Motivační dopis není kopie vašeho ţivotopisu. - Měl by být krátký a výstiţný, bez gramatických chyb a přitom poskytnout zaměstnavateli informace, které nejsou v CV nebo upozornit na klíčové body vašeho CV - Nebuďte příliš skromní. Nebojte se "pochválit" sebe, zdůraznit své schopnosti a znalosti. Ale nepřehánějte musí to odpovídat skutečnosti - nezapomeňte uvést vaše cíle, představy o pozici, o kterou se ucházíte, důvody proč chcete pracovat právě v této firmě a vaše profesní plány do budoucna - stručně upozorněte na své sluchové postiţení, ale současně zdůrazněte, ţe pokud si na pracovišti domluvíte správný způsob komunikace, nebude tento handicap nijak sniţovat vaše pracovní výsledky nepotřebujete ţádné speciální pracovní pomůcky a s překonáváním komunikační bariery mezi vámi a intaktní společnosti jste nikdy neměl zásadní problémy - pokud jste invalidní důchodce nebo částečně invalidní důchodce, můţete v závěru upozornit, ţe pokud vás firma zaměstná, splní tím povinnost danou 81 a následujícího Zákona č. 435/2004Sb.o zaměstnanosti týkající se povinného zaměstnávání OZP Chceš vědět víc? Klikni Ukázka motivačního dopisu - viz příloha č. viz příloha č. 2, str. 194 Chceš vědět víc? Klikni Velmi stručný průvodní dopis vysvětlující, co posíláte (seznam příloh) a proč to posíláte (např. na základě inzerátu v novinách). Měl by obsahovat i vaše kontaktní údaje Chceš vědět víc? Klikni Ukázka průvodního dopisu viz příloha č. viz příloha č. 3, str

23 4) další poţadované podklady (doklady, potvrzení a certifikáty o dosaţeném vzdělání, kurzech apod.) Chceš vědět víc? Klikni Pokud v poţadovaných podkladech to není výslovně uvedeno, nepište do ţádného z těchto materiálů své platové poţadavky. O těch se budete bavit aţ při přijímacím pohovoru Všechny tyto materiály dáte do obálky, napíšete na ni správnou adresu, nalepíte poštovní známku správné hodnoty a zašlete budoucímu zaměstnavateli. Chceš vědět víc? Klikni Nezapomeňte, ţe v nabídkách je vţdy uveden termín, ten je nutno dodrţet POZOR - na případně další poţadavky jako např. označení obálky (např. heslem KONKURZ apod.) - chyby v adrese - správnou hodnotu poštovní známky Tyto zdánlivé drobnosti mohou rozhodovat o tom, zda se personalista nebo majitel firmy bude vaší nabídkou zabývat nebo ji hned hodí do koše. Na projekčním plátně zmizí text a objeví se animovaná obálka, do které se zasouvají různé tiskopisy a ta se zasune do poštovní schránky P znakuje 23

24 A pak uţ jen čekáte, zda vás pozvou na přijímací pohovor. Plátno se smotá a P se ztratí a přes celou plochu se objeví titulek: Přijímací pohovor Karel a Petr v rozhovoru znakují a současně je jejich rozhovor v písemné podobě v obláčcích A teď přichází to, na co celou dobu čekám. S pomocí rodičů se mi podařilo napsat ţivotopis i motivační dopis a pozvali mě na pohovor. Co teď? 24

25 Teď začíná to nejzajímavější. Pohovoru se nesmíš bát. Je to vlastně hra. Hra mezi tebou a pracovníkem firmy, který s tebou pohovor povede. Uvědom si, ţe obě strany chtějí, aby pohovor dopadl dobře. Tedy abys ty obstál, získal pracovní místo a zaměstnavatel získal dobrého zaměstnance. Jako kaţdá hra je to trochu o štěstí, ale hlavně o tom, co umíš a jak se na pohovor připravíš. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje pokyny, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě Napíšeme si několik hlavních bodů, které je dobré dodrţet: 1) Pečlivě si přečteme pozvánku na pohovor a zapíšeme do diáře datum, čas a místo konání pohovoru atd. dle níţe uvedeného textu 25

26 1) Pečlivě si přečteme pozvánku na pohovor a zapíšeme do diáře datum, čas a místo konání pohovoru na plátně se objeví diář s výrazným vykřičníkem u data 2) Zjistíme si co nejpřesněji, jak se na místo pohovoru dostaneme kolik času nám zabere doprava Na plátně se objeví mapa a v ní velká šipka na místo určení Pokud se pohovor koná ve městě, které neznáme, podíváme se na mapu - na internetu např. Pokud pojedeme hromadnou dopravou zjistíme si nejlepší spoj - na internetu např. 3) Pokud se pohovor koná v místě, které neznáme, zkusíme si dopravu den předem na zkoušku vyhneme se tím moţným stresovým situacím Modelová situace - Klikni hraná ilustrační scénka výluka tramvajové linky 26

27 MODELOVÁ SITUACE 3: Hraná ilustrační scénka Zrychlený ČB film ve stylu staré grotesky v podkresu odpovídající hudba ragtimový klavír Tramvajová zastávka, k ní přichází Petr. Sebevědomě se postaví na ostrůvek, vytáhne z kapsy papírek, na kterém má napsáno číslo 12 (tj. číslo linky) a čeká. Přejede tramvaj č. 1, pak 8, pak 4. Petr začne netrpělivě koukat na hodinky. Kdyţ přijede opět č.1, snaţí se zeptat paní také čekající na zastávce, co se děje. Ukáţe jí papírek s číslem 12, ta zakroutí hlavou a ukáţe na jízdní řád. Detail na ceduli Výluka linky č. 12 pouţijte náhradní trasu linkami 8 a 11. Petr se podívá na hodinky, zoufale se chytne za čelo je jasné, ţe pohovor nestihne. Film se ještě více zrychlí. Petr nastupuje do tramvaje č.8, vystupuje z ní, běţí na druhou zastávku, nastupuje do 11, detail na hodinky je přesně 12 hodin vykřičník v tu dobu měl být na pohovoru, vystupuje z 11, běţí do firmy zpomalení na původní rychlost. Petr vstupuje do kanceláře sekretářky, udýchaný těţce artikuluje - titulek, jako u staré grotesky: Dobrý den. Já jsem přišel PD na sekretářku Já vím na pohovor. Vy jste ten neslyšící, ţe? D na P Ano. A zpozdil jsem se. D na sekretářku To vidím. Ale to máte smůlu. Všichni zájemci uţ začali psát test. Teď uţ vás tam nemohu pustit. PD na zděšeného Petra, pak na klidnou sekretářku Zkuste zavolat zítra. Zeptám se šéfa, zda vám dá náhradní termín. Ten uţ ale doufám stihnete!! Pokračování 4) Naplánujeme si vše tak, abychom ve firmě byli 5-10 minut před pohovorem Přijdete-li příliš brzy, budí to dojem, ţe jste příliš horliví. Navíc dlouhá doba čekání 27

28 Na plátně se objeví hodiny a ručičky za 10 minut 12 přirozeně zvyšuje nervozitu. Přijdete-li pozdě, je to signál vaší nezodpovědnosti. 5) Připravíme si všechny poţadované doklady a dokumenty Na plátně se objeví hromada, na které je občanka a další stylizované doklady Občanský průkaz, maturitní vysvědčení, výuční list, certifikáty z různých profesních nebo jazykových kurzů, pokud jste nějaké absolvovali, řidičský průkaz, příp. další poţadované dokumenty 6) Zjistíme si co nejvíce informací o firmě nebo instituci, do které jdeme na pohovor: - co dělá (předmět její činnosti) - kolik má zaměstnanců (alespoň přibliţně) - jaká je její strategie do budoucna Na plátně se objeví notebook na jeho displeji velké písmeno I V motivačním dopisu jste napsali, ţe máte zájem pracovat právě v této firmě nebo instituci, protoţe vás to, co dělají, zajímá a máte pro jimi nabízenou práci předpoklady musíte to tedy v pohovoru potvrdit svými znalostmi. Kde získat informace? Informace získáte - na internetu - od známých a kamarádů - z propagačních materiálů firmy nebo instituce můţete před pohovorem do firmy zajít a na recepci nebo v oddělení P.R. si vyţádat prospekty P.R. = public relation = oddělení pro 28

29 Projekce se zastaví a objeví se výrazné tlačítko POKRAČOVAT styk s veřejností jeho náplní je zejména propagace firmy Po zmáčknutí se plátno se vymaţe a vše pokračuje dál znakování a souběţně se na plátně objevují jednotlivé body níţe uvedeného textu Bezprostředně před a při přijímacím pohovoru je dobré zachovat několik zásad: 1) obléci se čistě, slušně a střídmě další informace 2) zkontrolovat, zda máme čisté boty další informace 3) Zkontrolovat, zda máme s sebou všechny poţadované doklady a dokumenty i pozvánku na pohovor 4) Rozmyslíme si, zda půjdeme na pohovor sami nebo s tlumočníkem znakového jazyka. Pokud se rozhodneme pro tlumočníka, včas si jeho účast rezervujeme další informace Bezprostředně před a při přijímacím pohovoru je dobré zachovat několik zásad: 1) obléci se čistě, slušně a střídmě další informace Nemusíte mít za kaţdou cenu oblek a kravatu. Takové oblečení nikdy nemůţe uškodit, ale pokud byste se v něm necítili dobře, zvolte raději oblečení 29

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků Pracovněprávní vztahy v organizaci Získávání pracovníků 1 Získávání je proces, při kterém se vyhledávají a lákají schopní uchazeči o zaměstnání. Začíná vyhledáváním nových kandidátů, končí předložením

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

O2 Hovor pro neslyšící

O2 Hovor pro neslyšící O2 Hovor pro neslyšící Alena Užachovová Operátorské asistenční služby Březen 2013 Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 Hlavní cíl služby Vznik nápadu Princip & Kontaktní údaje pro neslyšící i slyšící Moderní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 4: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Deník Duchové. aneb naše kroky do neznáma...

Deník Duchové. aneb naše kroky do neznáma... Deník Duchové aneb naše kroky do neznáma... 24. března 2013 Jdeme do toho - přihláška do soutěže Název týmu - DUCHOVÉ Tým tvoří: Kapitánka Kačka Ducháčková Kontaktní osoba Dáša Ducháčková Psychická podpora

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena Příloha 1 DOTAZNÍK 1. Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena 2. Uveďte, prosím, Váš věk. méně než 20 let 20 29 let 30 39 let 40 49 let 50 59 let 60 a více let 3. Jaká je kategorie Vašeho zrakového

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání 1) Nejdříve napíšeme link: is.fotbal.cz 2) Poté klikněte na možnost přihlášení 3) Zadejte svůj přihlašovací email a své heslo

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více