ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ Kapitola 1.1 Kapitola 1.2 Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola MODELOVÁ SITUACE 1: Úvodní hraná situace - maturita.. a co dál? Zaměstnanecký poměr Základní rozvaha Jak hledat pracovní místo 1) Poradce pro volbu povolání 2) Úřad práce 3) Personální agentury 4) Neziskové organizace a sociální firmy 5) Inzeráty v tisku 6) Internet Pasivně Aktivně MODELOVÁ SITUACE 2: Jak se ucházet o pracovní místo úvod Jak se ucházet o pracovní místo Přijímací pohovor MODELOVÁ SITUACE 3: Hraná ilustrační scénka MODELOVÁ SITUACE 4: Přijímací pohovor v malé firmě Nástup do práce na co si dát pozor, neţ začnete pracovat? Pracovní smlouva Pracovní poměr-povinnosti zaměstnavatele Pracovní poměr-povinnosti zaměstnance 1

2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce DPP Dohoda o pracovní činnosti DPČ Kapitola Kapitola Kapitola Bezpečnost a ochrana zdraví při práci První den na novém pracovišti MODELOVÁ SITUACE 5: První den na novém pracovišti - špatně / správně Ukončení pracovního poměru Dohodou Výpovědí Okamţitým zrušením Zrušením ve zkušební době Ukončení uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán v pracovní smlouvě Výpovědní doba Ochranná doba MODELOVÁ SITUACE 6: Závěrečná hraná scéna 2

3 Kapitola 1.1 MODELOVÁ SITUACE 1: Úvodní hraná situace - maturita.. a co dál? 1) Kaple MZSŠSP - slavnostní nálada, předávání maturitních vysvědčení, PD + D záběry na 4 hlavní hrdiny: Míša, Karel, Petr, Jana blahopřání ředitele k ukončení školy, přání hodně štěstí při uplatnění v normálním ţivotě 0,30 2) Zahradní restaurace Míša (M), Karel (K), Petr (P) a Jana (J) sedí u jednoho stolu, maturitní vysvědčení ve sloţkách před nimi na stole, pijí pivo, nebo nějaký soft drink a diskutují znakovým jazykem celý rozhovor je i v titulcích (pro ty sluchově postiţené, kteří neznakují ) 0,40 M: Tak škola za námi a co teď dál? Máte něco? K: Já nemám nic a ani nic nehledám. Budu si nějaký čas uţívat volna. P: A z čeho budeš ţít? K: Mám invalidní důchod ne? P: No za ten si moc uţívat nebudeš. A to budeš bydlet u rodičů? K: Zatím jo. J: No a co kdyţ si najdeš holku a budeš chtít zaloţit rodinu? To budete pořád bydlet u rodičů a ţít z těch pár tisíc důchodu? K: To budu řešit, aţ to přijde. M: Jenomţe do té doby zlenivíš, zvykneš si na to, ţe nic nemusíš, zapomeneš, co ses ve škole naučil a nebudeš mít ţádnou praxi. A to se potom těţce začíná podnikat nebo hledat práci. K: Myslím, ţe přeháníš. Ale i kdybys měla pravdu, tak co mám dělat? Mě nic nenapadá. Na tomto místě se AV zastaví. Ţáci mají moţnost si vybrat, kdo ze zbývajících 3 účastníků debaty bude v hovoru pokračovat 3) Varianta č.1 PETR Kamera stříhá polodetaily na znakující tak, aby jim bylo dobře rozumět P: Tak přece si najít nějaké zaměstnání. K: A jak ho mám hledat? Kdyţ někam přijdu a oni zjistí, ţe jsem neslyšící, tak se mnou ani nebaví. Rovnou řeknou, ţe u nich neslyšící pracovat nemohou, protoţe by se s nimi nikdo nedomluvil. 3

4 P vstane a poslední otázku znakuje ve stoje 0,50 P: Bohuţel se to stává. Ale kdyţ hledáš práci vytrvale, tak přestaneš brát tyhle případy váţně a nakonec něco určitě najdeš. J: Navíc proti takovému postupu se můţeš bránit. Přece existuje Antidiskriminační zákon. Ten takové jednání zakazuje. M: A rozumní zaměstnavatelé tak nejednají. Protoţe ty, jako neslyšící, jsi osoba se zdravotním postiţením. A kdo takovou osobu zaměstná, získává řadu výhod. K: Jasně všechno je jednoduché. A proč je tolik neslyšících nezaměstnaných? P: Protoţe práci hledali buď špatně nebo nebyli dostatečně vytrvalí. K: A jak se tedy podle tebe hledá práce správně? P: Jak se správně hledá práce? Kapitola 1.2 Zaměstnanecký poměr První základní úroveň učební text P vystoupí z původního obrazu a zůstane sám v obraze celá postava- celek C P znakuje a současně pod ním titulky Druhá volitelná úroveň: nápověda,praktické příklady Třetí volitelná úroveň: praktické ukázky, odkazy, podrobnější vysvětlení, tipy pro učitele, 4

5 Objeví se tlačítka ANO / NE Jak se hledá práce? Zajímá vás to? Při volbě NE se program vrátí do úvodní MS na konec obrazu 2) Při volbě ANO se objeví přes celou obrazovku text (překryje Petra 1.2.1) Základní rozvaha pokračuje P ve znakovém jazyce PD do pasu tak, aby byly znaky srozumitelné současně překlad v bublině Neţ začnete hledat práci, je dobré si odpovědět na několik otázek: P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje otázky, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 5

6 - proč práci hledám? - co od svého zaměstnání očekávám? Do obrazu vpluje zprava Karel K a překryje plátno PD znakuje a současně mluví do obláčku plátno se za ním smotá Proč hledám práci? To je snad jasné. Chci mít více peněz Já si myslím, ţe to není tak jednoduché. Zkus se zamyslet trochu víc. A najít další odpovědi. 6

7 Vpravo v obraze zamyšlený Karel detail D Nad K (nebo pod ním) se objeví modrý titulek: Moţné odpovědi Po kliknutí na odkaz moţné odpovědi se objeví okno s 2. úrovní Současně v pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde kamera KA na PC Karla, který znakuje Tak jo. Našel jsem další odpovědi a co dál? Mě zajímá, jak tu práci seţenu. Moţné odpovědi: Chci se uţ osamostatnit, nebýt závislý na sociálních dávkách a rodičích, mít vlastní příjem, který mi umoţní: - pořídit si vlastní slušné a pohodlné bydlení, nebydlet v podnájmu ani dlouhodobě s rodiči. - věnovat se zálibám, cestovat, sportovat apod. - navázat trvalý vztah s dívkou a zaloţit si rodinu - postarat se finančně i o děti, které přijdou - mít pocit uţitečnosti ţe dělám něco, co má smysl nejen pro mě, ale i pro druhé Budu v pracovním kolektivu lidí, nebudu sám. Být sám je to nejhorší, co člověka můţe potkat! Tip pro učitele: DVD zastavit a rozebrat se ţáky tyto otázky, zkusit najít další odpovědi a společně je okomentovat, pak pokračovat a ukázat navrţené odpovědi 7

8 K tomu se dostaneme. Základní otázky ještě neskončily. Takţe dál se ptej sám sebe. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje otázky, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě - proč nebudu raději samostatně podnikat nebo dál studovat? - Moţné odpovědi - jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru? - Moţné odpovědi - proč nebudu raději samostatně podnikat nebo dál studovat? Za kaţdou otázkou se na plátně objeví modrý titulek: Moţné odpovědi Po kliknutí na odkaz moţné odpovědi se objeví okno s 2. úrovní Moţné odpovědi: Podnikání je příliš riskantní. Bojím se toho a školy 8

9 uţ mám za těch 13 let aţ po krk - jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru? Moţné odpovědi Výhody: - Udělám si svoje a mám čistou hlavu. - Mám za svou práci (většinou) jistý plat. - - Vím, na co mám nárok a zaměstnavatel mi to musí poskytnout (např. dovolená, zaměstnanecké výhody, tzv. bonusy) - Mám jasně stanovenou pracovní dobu, za přesčasy finanční ohodnocení Současně v pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde KA na PC Petra, který znakuje Nevýhody: - Musím se podřídit potřebám a přáním zaměstnavatele. - Práce, kterou mi zaměstnavatel přidělí, můţe být netvůrčí, monotónní, nezajímavá. - Můţu narazit na nepříjemného vedoucího nebo spolupracovníky, kteří nemusí chápat můj handicap - Kdyţ nenajdu místo v blízkosti svého bydliště budu muset dojíţdět (náklady na dojíţdění, špatná dostupnost, nemoţnost přizpůsobit pracovní dobu podle toho, jak mi jezdí autobus nebo vlak apod.). Tip pro učitele: DVD zastavit a rozebrat se ţáky tyto otázky, zkusit najít další odpovědi a společně je okomentovat, pak pokračovat a ukázat navrţené odpovědi POKRAČOVAT 9

10 Tak. A teď jsme dospěli do důleţitého bodu. Pokud ti z odpovědí na předcházející otázky vyšlo, ţe bys moţná raději mohl zkusit podnikat, klikni sem (ukazuje na tlačítko, které ho odkáţe do kapitoly 2. Podnikání) PODNIKÁNÍ DALŠÍ STUDIUM Pokud bys přece jenom raději zkusil jít na vysokou školu, klikni sem (odkaz do kapitoly 3. Další studium). ). A kdyţ ti vyšlo, ţe nejlepší variantou je pro tebe pracovat někde jako zaměstnanec, musíš si poloţit v této chvíli tu nejdůleţitější otázku: CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? Do obrazu opět vstoupí Karel To je přece jasné. Vystudoval jsem počítače, tak budu chtít dělat někde na počítači. 10

11 Ó to vůbec nemusí být jasné. Tak to bylo kdysi. Vyučil ses řezníkem, byl jsi celý ţivot řezníkem. Dneska je naprosto běţné, ţe lidé pracují úplně v jiných oborech, neţ které vystudovali nebo se jim vyučili. Takţe co? Vystudoval jsem počítače a půjdu dělat pokrývače? Proč ne? Kdyţ tě to bude bavit tak proč ne? Uděláš si rekvalifikační kurz a vzhůru na střechu. To budu platit ještě nějaký kurz? A z čeho? 11

12 Rekvalifikační kurzy jsou zdarma a ještě můţeš získat finanční podporu. K tomu se ale dostaneme později. Takţe zpátky k otázce: CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? otázka se objeví přes celou obrazovku v textové podobě. CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? Nad P (nebo pod ním) se objeví modrý titulek: Komentář Po kliknutí na odkaz Komentář se objeví okno s 2. úrovní V pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde KA na PC Petra, který znakuje, text současně v bublině Komentář: Změna profese je v současném proměnlivém světě normální. Není důvod se stydět za to, ţe třeba několikrát svou práci změníte, neţ najdete tu, která vás bude bavit. Kdyţ jste si vybírali střední školu nebo učňovský obor, bylo vám 15. Poslouchali jste rodiče. Dneska jste o 4 roky starší, jste plnoletí, můţete dělat, co chcete. A je docela moţné, ţe vaše zájmy se změnily. Na změnu profese není nikdy příliš pozdě ani příliš brzy. Chce to jenom odvahu zkusit něco nového. Tip pro učitele: DVD zastavit a prodiskutovat se ţáky, zda si umějí představit, ţe by po skončení školy začali pracovat v úplně jiném oboru, neţ který se učí ve škole proč je např, úplně jiná profese láká víc neţ jejich studijní/učňovský obor a jak by v ní mohli vyuţít znalosti získané ve škole 12

13 Odpověď můţe být jednoznačná, ale třeba vás napadne i několik moţností. Obě řešení jsou v pořádku. Pokud tedy znáte odpověď, jdeme do další kapitoly. Kapitola 1.2.2) Jak hledat pracovní místo? P v celku přes celou obrazovku znakuje současně pod ním textový titulek 13

14 Jak správně hledat pracovní místo? Kde začít? Moţností je několik. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) 1) Poradce pro volbu povolání přímo ve škole tam je potřeba začít Chceš vědět víc? Klikni 2) Úřad práce - důleţité místo nepodceňovat ho Chceš vědět víc? Klikni 3) Personální agentury Chceš vědět víc? Klikni 4) Neziskové organizace a sociální firmy Chceš vědět víc? Klikni 5) Inzeráty v tisku Chceš vědět víc? Klikni atd podle níţe uvedeného textu. P znakuje jednotlivé odkazy, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 1) Poradce pro volbu povolání přímo ve škole tam je potřeba začít Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou na plátně objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Poradce vám pomůţe především tím, ţe objektivně posoudí vaše moţnosti. Za léta studia vás velmi dobře zná. Ví, jaké jsou vaše schopnosti znalosti a 14

15 2) Úřad práce - důleţité místo nepodceňovat ho Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni dovednosti. Zná i vaše nedostatky., Navíc poradce můţe mít kontakty na konkrétní firmy či instituce, které nabízejí práci neslyšícím. U poradce ve škole je nutno vţdy začít a nestydět se mu svěřit své třeba i bláznivě vypadající nápady Úřad práce je místo, kde se shromaţďují nabídky práce. Neberte váţně řeči, ţe na úřad práce chodí lidé, kteří neznají jiný způsob, jak práci najít. Není to pravda. Úřad práce navštěvují bývalí manaţeři velkých firem, vysokoškoláci, učitelé apod. Musíte ale počítat s tím, ţe na úřadu práce nabízejí spíše méně kvalifikované práce, většinou technického zaměření (zkuste se podívat na webové stránky vsetínského úřadu práce. (http://www.vsetininfo.cz/uradprace). Pozn.: Na většině úřadů práce jsou připraveni na komunikaci se sluchově postiţenými. Za poznámkou se kurzivou nebo jinou barvou objeví: Chceš vědět víc? Klikni Úřady práce (dále jen ÚP) mají řadu moţností, jak vám pomoci najít práci. Kromě toho, ţe vám ze svého seznamu volných míst nabídnou práci co nejvíce odpovídající vašim poţadavkům, mohou: 1) Poslat vás na rekvalifikační kurz to je kurz, kde máte moţnost se naučit jinou profesi, neţ kterou jste studovali nebo se vyučili. Rekvalifikační kurz platí úřad práce. 2) Po dobu rekvalifikace můţete dostávat z ÚP i finanční podporu a pokud nejste invalidní důchodce bude ÚP za vás platit i zdravotní a sociální pojištění. 3) Pokud se chcete ve své profesi zlepšit, máte moţnost jako osoba se sluchovým postiţením vyuţít tzv. pracovní 15

16 3) Personální agentury Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni 4) Neziskové organizace a sociální firmy Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Personální agentury jsou soukromé instituce (často nadnárodní), které jsou v kontaktu s velkým mnoţstvím firem a institucí a mají k dispozici nabídku volných pracovních míst v nejrůznějších oborech. Za poznámkou se kurzivou nebo jinou barvou objeví: Chceš vědět víc? Klikni Neziskové organizace a sociální firmy velmi často zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením buď rehabilitace. 4) Kdyţ vás jako neslyšícího doporučí do nějakého podniku ÚP, projednají jeho pracovníci s budoucím zaměstnavatelem moţnosti finanční podpory, kterou ÚP za vás jako osobu se zdravotním postiţením zaměstnavateli poskytne. Tím se pro zaměstnavatele stáváte zajímavějším. Výhody: - najít pro vás místo, je pro agenturu normální obchod, takţe se snaţí - mají přehled o trhu práce. - zajistí veškerou administrativu Nevýhody: - registrují hlavně zájemce s vyšší/špičkovou kvalifikací - nedozvíte se většinou výši platu, spíše jen rozpětí - personální agentury pracují za provizi, kterou jim hradí budoucí zaměstnavatel, o tu můţe být váš plat niţší - s největší pravděpodobností budete muset absolvovat jeden přijímací pohovor v agentuře a teprve na základě jeho výsledků vás moţná pozvou na další pohovor přímo k zaměstnavateli 16

17 samy ve svých chráněných dílnách nebo jim pomáhají práci najít. Jsou v kontaktu s řadou firem a veřejných institucí. Jejich hlavním cílem není zisk, ale pomoc. Proto je dobré se na ně obrátit. Bohuţel počet míst, které mají k dispozici, bývá poměrně malý. Seznam takových organizací je ZDE seznam organizací a poradenských míst samostatná příloha scénáře 5) Inzeráty v tisku Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Většina deníků i některé časopisy mají inzertní přílohu a v ní kapitolu nazvanou Kariéra nebo Volná místa apod. Tam lze najít inzeráty na volná místa. Tato inzerce je ale většinou doménou velkých firem a personálních agentur, které hledají špičkové odborníky. Pro absolventa školy bez praxe je na takových pozicích jen malá šance na úspěch. Výjimku tvoří speciální inzertní časopisy. Tam bývá spousta inzerátu i na běţné pracovní pozice pro středoškoláky nebo vyučence. 6) Internet významné medium při hledání práce 6.1 Pasivní přístup Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Hledání na speciálních portálech zaměřených na nabídky práce. např. sprace.cz, Výhoda: docela široký výběr nabídek Nevýhoda: Spousta inzerátů personálních agentur. Proto se nesmíte divit, ţe najdete stejný inzerát třeba 5x pokaţdé pro jinou firmu. V případě inzerátu personální agentury se nedostanete přímo k zaměstnavateli, ale nejdříve musíte 17

18 6.2. Aktivní přístup Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Hledání v seznamu firem podle oborů (např. Firmy často nabízejí volná pracovní místa přímo na svých webových stránkách v záloţkách Kariera nebo Volná místa apod.. Výhoda: vesměs komunikujete přímo s firmou, která má volné pracovní místo. Nevýhoda: časová náročnost vyhledávání Zřídit si vlastní webovou stránku na některém z veřejných portálů (např. seznam, , apod,), na ni vloţit svůj profesní ţivotopis, příp. další stručné údaje, co umíte a co byste chtěli dělat a jasně napsat, ţe hledáte práci. Nezapomeňte: výzva musí být napsaná jasně, vč. oboru, ve kterém byste chtěli pracovat. Dobré je pouţít klíčová slova. Ať vás vyhledávače (např. google) lehce najdou Vyuţít sociální sítě (např. Facebook, MySpace,Twitter) - zřídit si svůj profil - rozeslat svým známým výzvu, ţe hledáte práci...pokusit se přes síť najít i své bývalé spoluţáky a známé, se kterými třeba nejste v kontaktu je docela moţné, ţe vám někdo z nich pomůţe - umístit stejnou jasně formulovanou výzvu (i s informací, ţe jste neslyšící) na svůj blog jednat s touto agenturou ve výsledku to znamená absolvovat pohovor a přesvědčování, ţe váš handicap není překáţkou v dobrém pracovním výkonu 2x I kdyţ se vám to moţná zdá bláznivé, řada personalistů nebo tzv. headhunterů (hledači špičkových pracovníků pro velké firmy) hledá ve vyhledávačích vhodné pracovníky. Je to pro ně levnější, neţ platit personální agentuře. Existuje jedna mezinárodní sociální síť, která se přímo specializuje na hledání práce. Je to linkedin.com. Na této síti často hledají nové pracovníky přímo personalisté firem. Komunikace na této síti je ale vedena převáţně v angličtině. Pozn: Personalista = pracovník, který má na starosti hledání a výběr nových pracovníků u stávajících zaměstnanců se pak stará o osobní 18

19 Po poloţení poslední otázky se projekce zastaví v mrtvole Petr s rukama spuštěnýma podél těla Vyhledat si na internetu firmu, kde byste chtěli pracovat a poslat do ní em dotaz, zda by pro vás neměli pracovní místo. I kdyţ ţádné volné místo neinzerují. Poznámka záleţitosti např. zvyšování kvalifikace, bonusy, výše platu, osobní hodnocení apod. Nezapomeňte přiloţit svůj stručný ţivotopis a celý správně motivačně formulovat (viz kapitola Pod ním tlačítko POKRAČOVAT Po jeho zmáčknutí se spustí následující modelová situace MODELOVÁ SITUACE 2: Jak se ucházet o pracovní místo úvod Hraná scénka uvozující následující kapitolu M,P,K,J v zahradní restauraci K: To je v pořádku, cos tady vykládal. Vím, ţe nějaké místo se najít dá. Jenomţe kdyţ do té firmy napíšeš, dekorace a scéna stejné jako ţe jsi neslyšící, tak ti hned odpoví, ţe uţ je to místo obsazené. A kdyţ to nenapíšeš a rovnou tam jdeš, ani v úvodní hrané situaci se s tebou nebaví. Jenom ti řeknou, ţe výsledek přijímacího řízení dostaneš poštou. A tam samozřejmě rozhovor ve znakovém jazyce bude napsáno, ţe tě neberou. s překladovými titulky P: Jasně, stát se to můţe. Ale určitě to není pravidlem. A nesmíš být vztahovačný. Kdyţ ti napíšou, ţe je místo obsazeno, je třeba opravdu obsazeno. J: Na internetu visí běţně inzeráty, které uţ nejsou aktuální. Proto je dobré se hned na začátku podívat, jak dlouho tam nabídka práce, kterou sis vybral, je pověšena. Pokud je to déle neţ měsíc, je velká pravděpodobnost, ţe místo bude obsazeno M: Ale také ti mohou odpovědět záporně proto, ţe napíšeš špatně ţivotopis, nebo motivační dopis. K: Jaký motivační dopis? P: Aha takţe STOP. Uděláme si v tom jasno. Co je to ţivotopis, dnes se hodně pouţívá zkratka CV(tzn. zkratka z latinských slov curriculum vitae), motivační dopis, jak se připravit na pohovor atd. Prostě, jak by 19

20 ses měl o vybrané místo ucházet. Titulek přes celou plochu Kapitola Jak se ucházet o pracovní místo Petr celá postava znakuje text v obláčku V této kapitole si řekneme, jak se správně ucházet o pracovní místo P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje názvy jednotlivých věcí, potřebných pro získání zaměstnání, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 20

21 Kdyţ se vám podaří najít nabídku práce, kterou byste chtěli dělat, připravíte si následující věci: 1) strukturovaný profesní ţivotopis zkráceně CV (z latinského curriculum vitae) Chceš vědět víc? Klikni 1) strukturovaný profesní ţivotopis zkráceně CV (z latinského curriculum vitae) Chceš vědět víc? Klikni 2) motivační dopis Chceš vědět víc? Klikni 3) průvodní dopis Chceš vědět víc? Klikni 4) další poţadované podklady (doklady, potvrzení a certifikáty o dosaţeném vzdělání, kurzech apod.) Chceš vědět víc? Klikni CV by měl budoucímu zaměstnavateli poskytnout o vás základní informace. A to stručně, přehledně a jasně. Vzdělání, praxi, odborné znalosti a dovednosti. Neměly by chybět ani základní mimopracovní údaje např. znalosti jazyků, záliby Chceš vědět víc? Klikni Několik poznámek, jak CV napsat: 1) Personalisté věnují CV zběţný pohled o délce max. 20 vteřin z toho si udělají dojem, zda jste pro jejich firmu zajímaví nebo ne proto jsou stručnost a přehlednost tak důleţité 2) Protoţe nemáte ţádnou praxi, uvádějte na předním místě hned za osobními údaji nejvyšší dosaţené vzdělání (základní školu nepište) 3) Pokud jste v době studia absolvovali nějakou praxi v daném oboru, uveďte ji hned za vzdělání 4) Pouţívejte klíčová slova PHP, JAVA SCRIPT, programátor, počítačová grafika, databáze apod.- jsou důkazem toho, ţe víte, o čem mluvíte Ukázka profesního ţivotopisu,cv: viz příloha č. 1, str

22 2) motivační dopis Chceš vědět víc? Klikni 3) průvodní dopis - Motivační dopis není kopie vašeho ţivotopisu. - Měl by být krátký a výstiţný, bez gramatických chyb a přitom poskytnout zaměstnavateli informace, které nejsou v CV nebo upozornit na klíčové body vašeho CV - Nebuďte příliš skromní. Nebojte se "pochválit" sebe, zdůraznit své schopnosti a znalosti. Ale nepřehánějte musí to odpovídat skutečnosti - nezapomeňte uvést vaše cíle, představy o pozici, o kterou se ucházíte, důvody proč chcete pracovat právě v této firmě a vaše profesní plány do budoucna - stručně upozorněte na své sluchové postiţení, ale současně zdůrazněte, ţe pokud si na pracovišti domluvíte správný způsob komunikace, nebude tento handicap nijak sniţovat vaše pracovní výsledky nepotřebujete ţádné speciální pracovní pomůcky a s překonáváním komunikační bariery mezi vámi a intaktní společnosti jste nikdy neměl zásadní problémy - pokud jste invalidní důchodce nebo částečně invalidní důchodce, můţete v závěru upozornit, ţe pokud vás firma zaměstná, splní tím povinnost danou 81 a následujícího Zákona č. 435/2004Sb.o zaměstnanosti týkající se povinného zaměstnávání OZP Chceš vědět víc? Klikni Ukázka motivačního dopisu - viz příloha č. viz příloha č. 2, str. 194 Chceš vědět víc? Klikni Velmi stručný průvodní dopis vysvětlující, co posíláte (seznam příloh) a proč to posíláte (např. na základě inzerátu v novinách). Měl by obsahovat i vaše kontaktní údaje Chceš vědět víc? Klikni Ukázka průvodního dopisu viz příloha č. viz příloha č. 3, str

23 4) další poţadované podklady (doklady, potvrzení a certifikáty o dosaţeném vzdělání, kurzech apod.) Chceš vědět víc? Klikni Pokud v poţadovaných podkladech to není výslovně uvedeno, nepište do ţádného z těchto materiálů své platové poţadavky. O těch se budete bavit aţ při přijímacím pohovoru Všechny tyto materiály dáte do obálky, napíšete na ni správnou adresu, nalepíte poštovní známku správné hodnoty a zašlete budoucímu zaměstnavateli. Chceš vědět víc? Klikni Nezapomeňte, ţe v nabídkách je vţdy uveden termín, ten je nutno dodrţet POZOR - na případně další poţadavky jako např. označení obálky (např. heslem KONKURZ apod.) - chyby v adrese - správnou hodnotu poštovní známky Tyto zdánlivé drobnosti mohou rozhodovat o tom, zda se personalista nebo majitel firmy bude vaší nabídkou zabývat nebo ji hned hodí do koše. Na projekčním plátně zmizí text a objeví se animovaná obálka, do které se zasouvají různé tiskopisy a ta se zasune do poštovní schránky P znakuje 23

24 A pak uţ jen čekáte, zda vás pozvou na přijímací pohovor. Plátno se smotá a P se ztratí a přes celou plochu se objeví titulek: Přijímací pohovor Karel a Petr v rozhovoru znakují a současně je jejich rozhovor v písemné podobě v obláčcích A teď přichází to, na co celou dobu čekám. S pomocí rodičů se mi podařilo napsat ţivotopis i motivační dopis a pozvali mě na pohovor. Co teď? 24

25 Teď začíná to nejzajímavější. Pohovoru se nesmíš bát. Je to vlastně hra. Hra mezi tebou a pracovníkem firmy, který s tebou pohovor povede. Uvědom si, ţe obě strany chtějí, aby pohovor dopadl dobře. Tedy abys ty obstál, získal pracovní místo a zaměstnavatel získal dobrého zaměstnance. Jako kaţdá hra je to trochu o štěstí, ale hlavně o tom, co umíš a jak se na pohovor připravíš. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje pokyny, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě Napíšeme si několik hlavních bodů, které je dobré dodrţet: 1) Pečlivě si přečteme pozvánku na pohovor a zapíšeme do diáře datum, čas a místo konání pohovoru atd. dle níţe uvedeného textu 25

26 1) Pečlivě si přečteme pozvánku na pohovor a zapíšeme do diáře datum, čas a místo konání pohovoru na plátně se objeví diář s výrazným vykřičníkem u data 2) Zjistíme si co nejpřesněji, jak se na místo pohovoru dostaneme kolik času nám zabere doprava Na plátně se objeví mapa a v ní velká šipka na místo určení Pokud se pohovor koná ve městě, které neznáme, podíváme se na mapu - na internetu např. Pokud pojedeme hromadnou dopravou zjistíme si nejlepší spoj - na internetu např. 3) Pokud se pohovor koná v místě, které neznáme, zkusíme si dopravu den předem na zkoušku vyhneme se tím moţným stresovým situacím Modelová situace - Klikni hraná ilustrační scénka výluka tramvajové linky 26

27 MODELOVÁ SITUACE 3: Hraná ilustrační scénka Zrychlený ČB film ve stylu staré grotesky v podkresu odpovídající hudba ragtimový klavír Tramvajová zastávka, k ní přichází Petr. Sebevědomě se postaví na ostrůvek, vytáhne z kapsy papírek, na kterém má napsáno číslo 12 (tj. číslo linky) a čeká. Přejede tramvaj č. 1, pak 8, pak 4. Petr začne netrpělivě koukat na hodinky. Kdyţ přijede opět č.1, snaţí se zeptat paní také čekající na zastávce, co se děje. Ukáţe jí papírek s číslem 12, ta zakroutí hlavou a ukáţe na jízdní řád. Detail na ceduli Výluka linky č. 12 pouţijte náhradní trasu linkami 8 a 11. Petr se podívá na hodinky, zoufale se chytne za čelo je jasné, ţe pohovor nestihne. Film se ještě více zrychlí. Petr nastupuje do tramvaje č.8, vystupuje z ní, běţí na druhou zastávku, nastupuje do 11, detail na hodinky je přesně 12 hodin vykřičník v tu dobu měl být na pohovoru, vystupuje z 11, běţí do firmy zpomalení na původní rychlost. Petr vstupuje do kanceláře sekretářky, udýchaný těţce artikuluje - titulek, jako u staré grotesky: Dobrý den. Já jsem přišel PD na sekretářku Já vím na pohovor. Vy jste ten neslyšící, ţe? D na P Ano. A zpozdil jsem se. D na sekretářku To vidím. Ale to máte smůlu. Všichni zájemci uţ začali psát test. Teď uţ vás tam nemohu pustit. PD na zděšeného Petra, pak na klidnou sekretářku Zkuste zavolat zítra. Zeptám se šéfa, zda vám dá náhradní termín. Ten uţ ale doufám stihnete!! Pokračování 4) Naplánujeme si vše tak, abychom ve firmě byli 5-10 minut před pohovorem Přijdete-li příliš brzy, budí to dojem, ţe jste příliš horliví. Navíc dlouhá doba čekání 27

28 Na plátně se objeví hodiny a ručičky za 10 minut 12 přirozeně zvyšuje nervozitu. Přijdete-li pozdě, je to signál vaší nezodpovědnosti. 5) Připravíme si všechny poţadované doklady a dokumenty Na plátně se objeví hromada, na které je občanka a další stylizované doklady Občanský průkaz, maturitní vysvědčení, výuční list, certifikáty z různých profesních nebo jazykových kurzů, pokud jste nějaké absolvovali, řidičský průkaz, příp. další poţadované dokumenty 6) Zjistíme si co nejvíce informací o firmě nebo instituci, do které jdeme na pohovor: - co dělá (předmět její činnosti) - kolik má zaměstnanců (alespoň přibliţně) - jaká je její strategie do budoucna Na plátně se objeví notebook na jeho displeji velké písmeno I V motivačním dopisu jste napsali, ţe máte zájem pracovat právě v této firmě nebo instituci, protoţe vás to, co dělají, zajímá a máte pro jimi nabízenou práci předpoklady musíte to tedy v pohovoru potvrdit svými znalostmi. Kde získat informace? Informace získáte - na internetu - od známých a kamarádů - z propagačních materiálů firmy nebo instituce můţete před pohovorem do firmy zajít a na recepci nebo v oddělení P.R. si vyţádat prospekty P.R. = public relation = oddělení pro 28

29 Projekce se zastaví a objeví se výrazné tlačítko POKRAČOVAT styk s veřejností jeho náplní je zejména propagace firmy Po zmáčknutí se plátno se vymaţe a vše pokračuje dál znakování a souběţně se na plátně objevují jednotlivé body níţe uvedeného textu Bezprostředně před a při přijímacím pohovoru je dobré zachovat několik zásad: 1) obléci se čistě, slušně a střídmě další informace 2) zkontrolovat, zda máme čisté boty další informace 3) Zkontrolovat, zda máme s sebou všechny poţadované doklady a dokumenty i pozvánku na pohovor 4) Rozmyslíme si, zda půjdeme na pohovor sami nebo s tlumočníkem znakového jazyka. Pokud se rozhodneme pro tlumočníka, včas si jeho účast rezervujeme další informace Bezprostředně před a při přijímacím pohovoru je dobré zachovat několik zásad: 1) obléci se čistě, slušně a střídmě další informace Nemusíte mít za kaţdou cenu oblek a kravatu. Takové oblečení nikdy nemůţe uškodit, ale pokud byste se v něm necítili dobře, zvolte raději oblečení 29

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Prava Nácvik a povinnosti pracovního cizinců pohovoru na českém a na pracovním si dát trhu pozor NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg.

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Deník Duchové. aneb naše kroky do neznáma...

Deník Duchové. aneb naše kroky do neznáma... Deník Duchové aneb naše kroky do neznáma... 24. března 2013 Jdeme do toho - přihláška do soutěže Název týmu - DUCHOVÉ Tým tvoří: Kapitánka Kačka Ducháčková Kontaktní osoba Dáša Ducháčková Psychická podpora

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Modul 3. Hledání zaměstnání Obrázek. Video. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 3. Hledání zaměstnání Obrázek. Video. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 3 Hledání zaměstnání Obrázek Video Prezentace modulu V tomto modulu se seznámíte s paní Bílkovou, která hledá práci. Paní Bílková telefonuje do Úřadu práce a domlouvá si pracovní schůzku s poradcem

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ŽIVOTOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Definice životopisu administrativní styl styly

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz 10. ICQ a Skype V kapitole věnované komunikaci na internetu jsme si řekli, že existuje spousta možností, jak být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučili jsme se již používat e-mail a Facebook. Teď je před

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit 1 Přílohy Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů Č. Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 Tematické oblasti aktivit (1) Hledání (2) Profesní / odborný (3) Zahájení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE ÚVOD V posledních letech je trh práce ovlivněn ekonomickou nestabilitou a zvyšující se konkurencí mezi uchazeči o práci. V takovém prostředí je pro uchazeče důležité

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia?

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? nebo alespoň ne tolik, kolik byste sami chtěli. Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? Jedním z nejprozaičtějších

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více