ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ Kapitola 1.1 Kapitola 1.2 Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola MODELOVÁ SITUACE 1: Úvodní hraná situace - maturita.. a co dál? Zaměstnanecký poměr Základní rozvaha Jak hledat pracovní místo 1) Poradce pro volbu povolání 2) Úřad práce 3) Personální agentury 4) Neziskové organizace a sociální firmy 5) Inzeráty v tisku 6) Internet Pasivně Aktivně MODELOVÁ SITUACE 2: Jak se ucházet o pracovní místo úvod Jak se ucházet o pracovní místo Přijímací pohovor MODELOVÁ SITUACE 3: Hraná ilustrační scénka MODELOVÁ SITUACE 4: Přijímací pohovor v malé firmě Nástup do práce na co si dát pozor, neţ začnete pracovat? Pracovní smlouva Pracovní poměr-povinnosti zaměstnavatele Pracovní poměr-povinnosti zaměstnance 1

2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce DPP Dohoda o pracovní činnosti DPČ Kapitola Kapitola Kapitola Bezpečnost a ochrana zdraví při práci První den na novém pracovišti MODELOVÁ SITUACE 5: První den na novém pracovišti - špatně / správně Ukončení pracovního poměru Dohodou Výpovědí Okamţitým zrušením Zrušením ve zkušební době Ukončení uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán v pracovní smlouvě Výpovědní doba Ochranná doba MODELOVÁ SITUACE 6: Závěrečná hraná scéna 2

3 Kapitola 1.1 MODELOVÁ SITUACE 1: Úvodní hraná situace - maturita.. a co dál? 1) Kaple MZSŠSP - slavnostní nálada, předávání maturitních vysvědčení, PD + D záběry na 4 hlavní hrdiny: Míša, Karel, Petr, Jana blahopřání ředitele k ukončení školy, přání hodně štěstí při uplatnění v normálním ţivotě 0,30 2) Zahradní restaurace Míša (M), Karel (K), Petr (P) a Jana (J) sedí u jednoho stolu, maturitní vysvědčení ve sloţkách před nimi na stole, pijí pivo, nebo nějaký soft drink a diskutují znakovým jazykem celý rozhovor je i v titulcích (pro ty sluchově postiţené, kteří neznakují ) 0,40 M: Tak škola za námi a co teď dál? Máte něco? K: Já nemám nic a ani nic nehledám. Budu si nějaký čas uţívat volna. P: A z čeho budeš ţít? K: Mám invalidní důchod ne? P: No za ten si moc uţívat nebudeš. A to budeš bydlet u rodičů? K: Zatím jo. J: No a co kdyţ si najdeš holku a budeš chtít zaloţit rodinu? To budete pořád bydlet u rodičů a ţít z těch pár tisíc důchodu? K: To budu řešit, aţ to přijde. M: Jenomţe do té doby zlenivíš, zvykneš si na to, ţe nic nemusíš, zapomeneš, co ses ve škole naučil a nebudeš mít ţádnou praxi. A to se potom těţce začíná podnikat nebo hledat práci. K: Myslím, ţe přeháníš. Ale i kdybys měla pravdu, tak co mám dělat? Mě nic nenapadá. Na tomto místě se AV zastaví. Ţáci mají moţnost si vybrat, kdo ze zbývajících 3 účastníků debaty bude v hovoru pokračovat 3) Varianta č.1 PETR Kamera stříhá polodetaily na znakující tak, aby jim bylo dobře rozumět P: Tak přece si najít nějaké zaměstnání. K: A jak ho mám hledat? Kdyţ někam přijdu a oni zjistí, ţe jsem neslyšící, tak se mnou ani nebaví. Rovnou řeknou, ţe u nich neslyšící pracovat nemohou, protoţe by se s nimi nikdo nedomluvil. 3

4 P vstane a poslední otázku znakuje ve stoje 0,50 P: Bohuţel se to stává. Ale kdyţ hledáš práci vytrvale, tak přestaneš brát tyhle případy váţně a nakonec něco určitě najdeš. J: Navíc proti takovému postupu se můţeš bránit. Přece existuje Antidiskriminační zákon. Ten takové jednání zakazuje. M: A rozumní zaměstnavatelé tak nejednají. Protoţe ty, jako neslyšící, jsi osoba se zdravotním postiţením. A kdo takovou osobu zaměstná, získává řadu výhod. K: Jasně všechno je jednoduché. A proč je tolik neslyšících nezaměstnaných? P: Protoţe práci hledali buď špatně nebo nebyli dostatečně vytrvalí. K: A jak se tedy podle tebe hledá práce správně? P: Jak se správně hledá práce? Kapitola 1.2 Zaměstnanecký poměr První základní úroveň učební text P vystoupí z původního obrazu a zůstane sám v obraze celá postava- celek C P znakuje a současně pod ním titulky Druhá volitelná úroveň: nápověda,praktické příklady Třetí volitelná úroveň: praktické ukázky, odkazy, podrobnější vysvětlení, tipy pro učitele, 4

5 Objeví se tlačítka ANO / NE Jak se hledá práce? Zajímá vás to? Při volbě NE se program vrátí do úvodní MS na konec obrazu 2) Při volbě ANO se objeví přes celou obrazovku text (překryje Petra 1.2.1) Základní rozvaha pokračuje P ve znakovém jazyce PD do pasu tak, aby byly znaky srozumitelné současně překlad v bublině Neţ začnete hledat práci, je dobré si odpovědět na několik otázek: P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje otázky, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 5

6 - proč práci hledám? - co od svého zaměstnání očekávám? Do obrazu vpluje zprava Karel K a překryje plátno PD znakuje a současně mluví do obláčku plátno se za ním smotá Proč hledám práci? To je snad jasné. Chci mít více peněz Já si myslím, ţe to není tak jednoduché. Zkus se zamyslet trochu víc. A najít další odpovědi. 6

7 Vpravo v obraze zamyšlený Karel detail D Nad K (nebo pod ním) se objeví modrý titulek: Moţné odpovědi Po kliknutí na odkaz moţné odpovědi se objeví okno s 2. úrovní Současně v pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde kamera KA na PC Karla, který znakuje Tak jo. Našel jsem další odpovědi a co dál? Mě zajímá, jak tu práci seţenu. Moţné odpovědi: Chci se uţ osamostatnit, nebýt závislý na sociálních dávkách a rodičích, mít vlastní příjem, který mi umoţní: - pořídit si vlastní slušné a pohodlné bydlení, nebydlet v podnájmu ani dlouhodobě s rodiči. - věnovat se zálibám, cestovat, sportovat apod. - navázat trvalý vztah s dívkou a zaloţit si rodinu - postarat se finančně i o děti, které přijdou - mít pocit uţitečnosti ţe dělám něco, co má smysl nejen pro mě, ale i pro druhé Budu v pracovním kolektivu lidí, nebudu sám. Být sám je to nejhorší, co člověka můţe potkat! Tip pro učitele: DVD zastavit a rozebrat se ţáky tyto otázky, zkusit najít další odpovědi a společně je okomentovat, pak pokračovat a ukázat navrţené odpovědi 7

8 K tomu se dostaneme. Základní otázky ještě neskončily. Takţe dál se ptej sám sebe. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje otázky, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě - proč nebudu raději samostatně podnikat nebo dál studovat? - Moţné odpovědi - jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru? - Moţné odpovědi - proč nebudu raději samostatně podnikat nebo dál studovat? Za kaţdou otázkou se na plátně objeví modrý titulek: Moţné odpovědi Po kliknutí na odkaz moţné odpovědi se objeví okno s 2. úrovní Moţné odpovědi: Podnikání je příliš riskantní. Bojím se toho a školy 8

9 uţ mám za těch 13 let aţ po krk - jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru? Moţné odpovědi Výhody: - Udělám si svoje a mám čistou hlavu. - Mám za svou práci (většinou) jistý plat. - - Vím, na co mám nárok a zaměstnavatel mi to musí poskytnout (např. dovolená, zaměstnanecké výhody, tzv. bonusy) - Mám jasně stanovenou pracovní dobu, za přesčasy finanční ohodnocení Současně v pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde KA na PC Petra, který znakuje Nevýhody: - Musím se podřídit potřebám a přáním zaměstnavatele. - Práce, kterou mi zaměstnavatel přidělí, můţe být netvůrčí, monotónní, nezajímavá. - Můţu narazit na nepříjemného vedoucího nebo spolupracovníky, kteří nemusí chápat můj handicap - Kdyţ nenajdu místo v blízkosti svého bydliště budu muset dojíţdět (náklady na dojíţdění, špatná dostupnost, nemoţnost přizpůsobit pracovní dobu podle toho, jak mi jezdí autobus nebo vlak apod.). Tip pro učitele: DVD zastavit a rozebrat se ţáky tyto otázky, zkusit najít další odpovědi a společně je okomentovat, pak pokračovat a ukázat navrţené odpovědi POKRAČOVAT 9

10 Tak. A teď jsme dospěli do důleţitého bodu. Pokud ti z odpovědí na předcházející otázky vyšlo, ţe bys moţná raději mohl zkusit podnikat, klikni sem (ukazuje na tlačítko, které ho odkáţe do kapitoly 2. Podnikání) PODNIKÁNÍ DALŠÍ STUDIUM Pokud bys přece jenom raději zkusil jít na vysokou školu, klikni sem (odkaz do kapitoly 3. Další studium). ). A kdyţ ti vyšlo, ţe nejlepší variantou je pro tebe pracovat někde jako zaměstnanec, musíš si poloţit v této chvíli tu nejdůleţitější otázku: CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? Do obrazu opět vstoupí Karel To je přece jasné. Vystudoval jsem počítače, tak budu chtít dělat někde na počítači. 10

11 Ó to vůbec nemusí být jasné. Tak to bylo kdysi. Vyučil ses řezníkem, byl jsi celý ţivot řezníkem. Dneska je naprosto běţné, ţe lidé pracují úplně v jiných oborech, neţ které vystudovali nebo se jim vyučili. Takţe co? Vystudoval jsem počítače a půjdu dělat pokrývače? Proč ne? Kdyţ tě to bude bavit tak proč ne? Uděláš si rekvalifikační kurz a vzhůru na střechu. To budu platit ještě nějaký kurz? A z čeho? 11

12 Rekvalifikační kurzy jsou zdarma a ještě můţeš získat finanční podporu. K tomu se ale dostaneme později. Takţe zpátky k otázce: CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? otázka se objeví přes celou obrazovku v textové podobě. CO CHCI DĚLAT? JAKOU PRÁCI HLEDÁM? Nad P (nebo pod ním) se objeví modrý titulek: Komentář Po kliknutí na odkaz Komentář se objeví okno s 2. úrovní V pravém dolním rohu se objeví titulek hypertextový odkaz Tip pro učitele Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno se 3. úrovní Uprostřed se objeví tlačítko POKRAČOVAT Po jeho stisknutí přejde KA na PC Petra, který znakuje, text současně v bublině Komentář: Změna profese je v současném proměnlivém světě normální. Není důvod se stydět za to, ţe třeba několikrát svou práci změníte, neţ najdete tu, která vás bude bavit. Kdyţ jste si vybírali střední školu nebo učňovský obor, bylo vám 15. Poslouchali jste rodiče. Dneska jste o 4 roky starší, jste plnoletí, můţete dělat, co chcete. A je docela moţné, ţe vaše zájmy se změnily. Na změnu profese není nikdy příliš pozdě ani příliš brzy. Chce to jenom odvahu zkusit něco nového. Tip pro učitele: DVD zastavit a prodiskutovat se ţáky, zda si umějí představit, ţe by po skončení školy začali pracovat v úplně jiném oboru, neţ který se učí ve škole proč je např, úplně jiná profese láká víc neţ jejich studijní/učňovský obor a jak by v ní mohli vyuţít znalosti získané ve škole 12

13 Odpověď můţe být jednoznačná, ale třeba vás napadne i několik moţností. Obě řešení jsou v pořádku. Pokud tedy znáte odpověď, jdeme do další kapitoly. Kapitola 1.2.2) Jak hledat pracovní místo? P v celku přes celou obrazovku znakuje současně pod ním textový titulek 13

14 Jak správně hledat pracovní místo? Kde začít? Moţností je několik. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) 1) Poradce pro volbu povolání přímo ve škole tam je potřeba začít Chceš vědět víc? Klikni 2) Úřad práce - důleţité místo nepodceňovat ho Chceš vědět víc? Klikni 3) Personální agentury Chceš vědět víc? Klikni 4) Neziskové organizace a sociální firmy Chceš vědět víc? Klikni 5) Inzeráty v tisku Chceš vědět víc? Klikni atd podle níţe uvedeného textu. P znakuje jednotlivé odkazy, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 1) Poradce pro volbu povolání přímo ve škole tam je potřeba začít Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou na plátně objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Poradce vám pomůţe především tím, ţe objektivně posoudí vaše moţnosti. Za léta studia vás velmi dobře zná. Ví, jaké jsou vaše schopnosti znalosti a 14

15 2) Úřad práce - důleţité místo nepodceňovat ho Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni dovednosti. Zná i vaše nedostatky., Navíc poradce můţe mít kontakty na konkrétní firmy či instituce, které nabízejí práci neslyšícím. U poradce ve škole je nutno vţdy začít a nestydět se mu svěřit své třeba i bláznivě vypadající nápady Úřad práce je místo, kde se shromaţďují nabídky práce. Neberte váţně řeči, ţe na úřad práce chodí lidé, kteří neznají jiný způsob, jak práci najít. Není to pravda. Úřad práce navštěvují bývalí manaţeři velkých firem, vysokoškoláci, učitelé apod. Musíte ale počítat s tím, ţe na úřadu práce nabízejí spíše méně kvalifikované práce, většinou technického zaměření (zkuste se podívat na webové stránky vsetínského úřadu práce. (http://www.vsetininfo.cz/uradprace). Pozn.: Na většině úřadů práce jsou připraveni na komunikaci se sluchově postiţenými. Za poznámkou se kurzivou nebo jinou barvou objeví: Chceš vědět víc? Klikni Úřady práce (dále jen ÚP) mají řadu moţností, jak vám pomoci najít práci. Kromě toho, ţe vám ze svého seznamu volných míst nabídnou práci co nejvíce odpovídající vašim poţadavkům, mohou: 1) Poslat vás na rekvalifikační kurz to je kurz, kde máte moţnost se naučit jinou profesi, neţ kterou jste studovali nebo se vyučili. Rekvalifikační kurz platí úřad práce. 2) Po dobu rekvalifikace můţete dostávat z ÚP i finanční podporu a pokud nejste invalidní důchodce bude ÚP za vás platit i zdravotní a sociální pojištění. 3) Pokud se chcete ve své profesi zlepšit, máte moţnost jako osoba se sluchovým postiţením vyuţít tzv. pracovní 15

16 3) Personální agentury Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni 4) Neziskové organizace a sociální firmy Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Personální agentury jsou soukromé instituce (často nadnárodní), které jsou v kontaktu s velkým mnoţstvím firem a institucí a mají k dispozici nabídku volných pracovních míst v nejrůznějších oborech. Za poznámkou se kurzivou nebo jinou barvou objeví: Chceš vědět víc? Klikni Neziskové organizace a sociální firmy velmi často zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením buď rehabilitace. 4) Kdyţ vás jako neslyšícího doporučí do nějakého podniku ÚP, projednají jeho pracovníci s budoucím zaměstnavatelem moţnosti finanční podpory, kterou ÚP za vás jako osobu se zdravotním postiţením zaměstnavateli poskytne. Tím se pro zaměstnavatele stáváte zajímavějším. Výhody: - najít pro vás místo, je pro agenturu normální obchod, takţe se snaţí - mají přehled o trhu práce. - zajistí veškerou administrativu Nevýhody: - registrují hlavně zájemce s vyšší/špičkovou kvalifikací - nedozvíte se většinou výši platu, spíše jen rozpětí - personální agentury pracují za provizi, kterou jim hradí budoucí zaměstnavatel, o tu můţe být váš plat niţší - s největší pravděpodobností budete muset absolvovat jeden přijímací pohovor v agentuře a teprve na základě jeho výsledků vás moţná pozvou na další pohovor přímo k zaměstnavateli 16

17 samy ve svých chráněných dílnách nebo jim pomáhají práci najít. Jsou v kontaktu s řadou firem a veřejných institucí. Jejich hlavním cílem není zisk, ale pomoc. Proto je dobré se na ně obrátit. Bohuţel počet míst, které mají k dispozici, bývá poměrně malý. Seznam takových organizací je ZDE seznam organizací a poradenských míst samostatná příloha scénáře 5) Inzeráty v tisku Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Většina deníků i některé časopisy mají inzertní přílohu a v ní kapitolu nazvanou Kariéra nebo Volná místa apod. Tam lze najít inzeráty na volná místa. Tato inzerce je ale většinou doménou velkých firem a personálních agentur, které hledají špičkové odborníky. Pro absolventa školy bez praxe je na takových pozicích jen malá šance na úspěch. Výjimku tvoří speciální inzertní časopisy. Tam bývá spousta inzerátu i na běţné pracovní pozice pro středoškoláky nebo vyučence. 6) Internet významné medium při hledání práce 6.1 Pasivní přístup Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Hledání na speciálních portálech zaměřených na nabídky práce. např. sprace.cz, Výhoda: docela široký výběr nabídek Nevýhoda: Spousta inzerátů personálních agentur. Proto se nesmíte divit, ţe najdete stejný inzerát třeba 5x pokaţdé pro jinou firmu. V případě inzerátu personální agentury se nedostanete přímo k zaměstnavateli, ale nejdříve musíte 17

18 6.2. Aktivní přístup Za titulkem se kurzivou nebo jinou barvou objeví text: Chceš vědět víc? Klikni Hledání v seznamu firem podle oborů (např. Firmy často nabízejí volná pracovní místa přímo na svých webových stránkách v záloţkách Kariera nebo Volná místa apod.. Výhoda: vesměs komunikujete přímo s firmou, která má volné pracovní místo. Nevýhoda: časová náročnost vyhledávání Zřídit si vlastní webovou stránku na některém z veřejných portálů (např. seznam, , apod,), na ni vloţit svůj profesní ţivotopis, příp. další stručné údaje, co umíte a co byste chtěli dělat a jasně napsat, ţe hledáte práci. Nezapomeňte: výzva musí být napsaná jasně, vč. oboru, ve kterém byste chtěli pracovat. Dobré je pouţít klíčová slova. Ať vás vyhledávače (např. google) lehce najdou Vyuţít sociální sítě (např. Facebook, MySpace,Twitter) - zřídit si svůj profil - rozeslat svým známým výzvu, ţe hledáte práci...pokusit se přes síť najít i své bývalé spoluţáky a známé, se kterými třeba nejste v kontaktu je docela moţné, ţe vám někdo z nich pomůţe - umístit stejnou jasně formulovanou výzvu (i s informací, ţe jste neslyšící) na svůj blog jednat s touto agenturou ve výsledku to znamená absolvovat pohovor a přesvědčování, ţe váš handicap není překáţkou v dobrém pracovním výkonu 2x I kdyţ se vám to moţná zdá bláznivé, řada personalistů nebo tzv. headhunterů (hledači špičkových pracovníků pro velké firmy) hledá ve vyhledávačích vhodné pracovníky. Je to pro ně levnější, neţ platit personální agentuře. Existuje jedna mezinárodní sociální síť, která se přímo specializuje na hledání práce. Je to linkedin.com. Na této síti často hledají nové pracovníky přímo personalisté firem. Komunikace na této síti je ale vedena převáţně v angličtině. Pozn: Personalista = pracovník, který má na starosti hledání a výběr nových pracovníků u stávajících zaměstnanců se pak stará o osobní 18

19 Po poloţení poslední otázky se projekce zastaví v mrtvole Petr s rukama spuštěnýma podél těla Vyhledat si na internetu firmu, kde byste chtěli pracovat a poslat do ní em dotaz, zda by pro vás neměli pracovní místo. I kdyţ ţádné volné místo neinzerují. Poznámka záleţitosti např. zvyšování kvalifikace, bonusy, výše platu, osobní hodnocení apod. Nezapomeňte přiloţit svůj stručný ţivotopis a celý správně motivačně formulovat (viz kapitola Pod ním tlačítko POKRAČOVAT Po jeho zmáčknutí se spustí následující modelová situace MODELOVÁ SITUACE 2: Jak se ucházet o pracovní místo úvod Hraná scénka uvozující následující kapitolu M,P,K,J v zahradní restauraci K: To je v pořádku, cos tady vykládal. Vím, ţe nějaké místo se najít dá. Jenomţe kdyţ do té firmy napíšeš, dekorace a scéna stejné jako ţe jsi neslyšící, tak ti hned odpoví, ţe uţ je to místo obsazené. A kdyţ to nenapíšeš a rovnou tam jdeš, ani v úvodní hrané situaci se s tebou nebaví. Jenom ti řeknou, ţe výsledek přijímacího řízení dostaneš poštou. A tam samozřejmě rozhovor ve znakovém jazyce bude napsáno, ţe tě neberou. s překladovými titulky P: Jasně, stát se to můţe. Ale určitě to není pravidlem. A nesmíš být vztahovačný. Kdyţ ti napíšou, ţe je místo obsazeno, je třeba opravdu obsazeno. J: Na internetu visí běţně inzeráty, které uţ nejsou aktuální. Proto je dobré se hned na začátku podívat, jak dlouho tam nabídka práce, kterou sis vybral, je pověšena. Pokud je to déle neţ měsíc, je velká pravděpodobnost, ţe místo bude obsazeno M: Ale také ti mohou odpovědět záporně proto, ţe napíšeš špatně ţivotopis, nebo motivační dopis. K: Jaký motivační dopis? P: Aha takţe STOP. Uděláme si v tom jasno. Co je to ţivotopis, dnes se hodně pouţívá zkratka CV(tzn. zkratka z latinských slov curriculum vitae), motivační dopis, jak se připravit na pohovor atd. Prostě, jak by 19

20 ses měl o vybrané místo ucházet. Titulek přes celou plochu Kapitola Jak se ucházet o pracovní místo Petr celá postava znakuje text v obláčku V této kapitole si řekneme, jak se správně ucházet o pracovní místo P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje názvy jednotlivých věcí, potřebných pro získání zaměstnání, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě 20

21 Kdyţ se vám podaří najít nabídku práce, kterou byste chtěli dělat, připravíte si následující věci: 1) strukturovaný profesní ţivotopis zkráceně CV (z latinského curriculum vitae) Chceš vědět víc? Klikni 1) strukturovaný profesní ţivotopis zkráceně CV (z latinského curriculum vitae) Chceš vědět víc? Klikni 2) motivační dopis Chceš vědět víc? Klikni 3) průvodní dopis Chceš vědět víc? Klikni 4) další poţadované podklady (doklady, potvrzení a certifikáty o dosaţeném vzdělání, kurzech apod.) Chceš vědět víc? Klikni CV by měl budoucímu zaměstnavateli poskytnout o vás základní informace. A to stručně, přehledně a jasně. Vzdělání, praxi, odborné znalosti a dovednosti. Neměly by chybět ani základní mimopracovní údaje např. znalosti jazyků, záliby Chceš vědět víc? Klikni Několik poznámek, jak CV napsat: 1) Personalisté věnují CV zběţný pohled o délce max. 20 vteřin z toho si udělají dojem, zda jste pro jejich firmu zajímaví nebo ne proto jsou stručnost a přehlednost tak důleţité 2) Protoţe nemáte ţádnou praxi, uvádějte na předním místě hned za osobními údaji nejvyšší dosaţené vzdělání (základní školu nepište) 3) Pokud jste v době studia absolvovali nějakou praxi v daném oboru, uveďte ji hned za vzdělání 4) Pouţívejte klíčová slova PHP, JAVA SCRIPT, programátor, počítačová grafika, databáze apod.- jsou důkazem toho, ţe víte, o čem mluvíte Ukázka profesního ţivotopisu,cv: viz příloha č. 1, str

22 2) motivační dopis Chceš vědět víc? Klikni 3) průvodní dopis - Motivační dopis není kopie vašeho ţivotopisu. - Měl by být krátký a výstiţný, bez gramatických chyb a přitom poskytnout zaměstnavateli informace, které nejsou v CV nebo upozornit na klíčové body vašeho CV - Nebuďte příliš skromní. Nebojte se "pochválit" sebe, zdůraznit své schopnosti a znalosti. Ale nepřehánějte musí to odpovídat skutečnosti - nezapomeňte uvést vaše cíle, představy o pozici, o kterou se ucházíte, důvody proč chcete pracovat právě v této firmě a vaše profesní plány do budoucna - stručně upozorněte na své sluchové postiţení, ale současně zdůrazněte, ţe pokud si na pracovišti domluvíte správný způsob komunikace, nebude tento handicap nijak sniţovat vaše pracovní výsledky nepotřebujete ţádné speciální pracovní pomůcky a s překonáváním komunikační bariery mezi vámi a intaktní společnosti jste nikdy neměl zásadní problémy - pokud jste invalidní důchodce nebo částečně invalidní důchodce, můţete v závěru upozornit, ţe pokud vás firma zaměstná, splní tím povinnost danou 81 a následujícího Zákona č. 435/2004Sb.o zaměstnanosti týkající se povinného zaměstnávání OZP Chceš vědět víc? Klikni Ukázka motivačního dopisu - viz příloha č. viz příloha č. 2, str. 194 Chceš vědět víc? Klikni Velmi stručný průvodní dopis vysvětlující, co posíláte (seznam příloh) a proč to posíláte (např. na základě inzerátu v novinách). Měl by obsahovat i vaše kontaktní údaje Chceš vědět víc? Klikni Ukázka průvodního dopisu viz příloha č. viz příloha č. 3, str

23 4) další poţadované podklady (doklady, potvrzení a certifikáty o dosaţeném vzdělání, kurzech apod.) Chceš vědět víc? Klikni Pokud v poţadovaných podkladech to není výslovně uvedeno, nepište do ţádného z těchto materiálů své platové poţadavky. O těch se budete bavit aţ při přijímacím pohovoru Všechny tyto materiály dáte do obálky, napíšete na ni správnou adresu, nalepíte poštovní známku správné hodnoty a zašlete budoucímu zaměstnavateli. Chceš vědět víc? Klikni Nezapomeňte, ţe v nabídkách je vţdy uveden termín, ten je nutno dodrţet POZOR - na případně další poţadavky jako např. označení obálky (např. heslem KONKURZ apod.) - chyby v adrese - správnou hodnotu poštovní známky Tyto zdánlivé drobnosti mohou rozhodovat o tom, zda se personalista nebo majitel firmy bude vaší nabídkou zabývat nebo ji hned hodí do koše. Na projekčním plátně zmizí text a objeví se animovaná obálka, do které se zasouvají různé tiskopisy a ta se zasune do poštovní schránky P znakuje 23

24 A pak uţ jen čekáte, zda vás pozvou na přijímací pohovor. Plátno se smotá a P se ztratí a přes celou plochu se objeví titulek: Přijímací pohovor Karel a Petr v rozhovoru znakují a současně je jejich rozhovor v písemné podobě v obláčcích A teď přichází to, na co celou dobu čekám. S pomocí rodičů se mi podařilo napsat ţivotopis i motivační dopis a pozvali mě na pohovor. Co teď? 24

25 Teď začíná to nejzajímavější. Pohovoru se nesmíš bát. Je to vlastně hra. Hra mezi tebou a pracovníkem firmy, který s tebou pohovor povede. Uvědom si, ţe obě strany chtějí, aby pohovor dopadl dobře. Tedy abys ty obstál, získal pracovní místo a zaměstnavatel získal dobrého zaměstnance. Jako kaţdá hra je to trochu o štěstí, ale hlavně o tom, co umíš a jak se na pohovor připravíš. P luskne prsty na levé ruce v pravé části obrazu (z pohledu uţivatele) se rozvine projekční plátno (animace) P znakuje pokyny, souběţně se objevují na projekčním plátně v psané podobě Napíšeme si několik hlavních bodů, které je dobré dodrţet: 1) Pečlivě si přečteme pozvánku na pohovor a zapíšeme do diáře datum, čas a místo konání pohovoru atd. dle níţe uvedeného textu 25

26 1) Pečlivě si přečteme pozvánku na pohovor a zapíšeme do diáře datum, čas a místo konání pohovoru na plátně se objeví diář s výrazným vykřičníkem u data 2) Zjistíme si co nejpřesněji, jak se na místo pohovoru dostaneme kolik času nám zabere doprava Na plátně se objeví mapa a v ní velká šipka na místo určení Pokud se pohovor koná ve městě, které neznáme, podíváme se na mapu - na internetu např. Pokud pojedeme hromadnou dopravou zjistíme si nejlepší spoj - na internetu např. 3) Pokud se pohovor koná v místě, které neznáme, zkusíme si dopravu den předem na zkoušku vyhneme se tím moţným stresovým situacím Modelová situace - Klikni hraná ilustrační scénka výluka tramvajové linky 26

27 MODELOVÁ SITUACE 3: Hraná ilustrační scénka Zrychlený ČB film ve stylu staré grotesky v podkresu odpovídající hudba ragtimový klavír Tramvajová zastávka, k ní přichází Petr. Sebevědomě se postaví na ostrůvek, vytáhne z kapsy papírek, na kterém má napsáno číslo 12 (tj. číslo linky) a čeká. Přejede tramvaj č. 1, pak 8, pak 4. Petr začne netrpělivě koukat na hodinky. Kdyţ přijede opět č.1, snaţí se zeptat paní také čekající na zastávce, co se děje. Ukáţe jí papírek s číslem 12, ta zakroutí hlavou a ukáţe na jízdní řád. Detail na ceduli Výluka linky č. 12 pouţijte náhradní trasu linkami 8 a 11. Petr se podívá na hodinky, zoufale se chytne za čelo je jasné, ţe pohovor nestihne. Film se ještě více zrychlí. Petr nastupuje do tramvaje č.8, vystupuje z ní, běţí na druhou zastávku, nastupuje do 11, detail na hodinky je přesně 12 hodin vykřičník v tu dobu měl být na pohovoru, vystupuje z 11, běţí do firmy zpomalení na původní rychlost. Petr vstupuje do kanceláře sekretářky, udýchaný těţce artikuluje - titulek, jako u staré grotesky: Dobrý den. Já jsem přišel PD na sekretářku Já vím na pohovor. Vy jste ten neslyšící, ţe? D na P Ano. A zpozdil jsem se. D na sekretářku To vidím. Ale to máte smůlu. Všichni zájemci uţ začali psát test. Teď uţ vás tam nemohu pustit. PD na zděšeného Petra, pak na klidnou sekretářku Zkuste zavolat zítra. Zeptám se šéfa, zda vám dá náhradní termín. Ten uţ ale doufám stihnete!! Pokračování 4) Naplánujeme si vše tak, abychom ve firmě byli 5-10 minut před pohovorem Přijdete-li příliš brzy, budí to dojem, ţe jste příliš horliví. Navíc dlouhá doba čekání 27

28 Na plátně se objeví hodiny a ručičky za 10 minut 12 přirozeně zvyšuje nervozitu. Přijdete-li pozdě, je to signál vaší nezodpovědnosti. 5) Připravíme si všechny poţadované doklady a dokumenty Na plátně se objeví hromada, na které je občanka a další stylizované doklady Občanský průkaz, maturitní vysvědčení, výuční list, certifikáty z různých profesních nebo jazykových kurzů, pokud jste nějaké absolvovali, řidičský průkaz, příp. další poţadované dokumenty 6) Zjistíme si co nejvíce informací o firmě nebo instituci, do které jdeme na pohovor: - co dělá (předmět její činnosti) - kolik má zaměstnanců (alespoň přibliţně) - jaká je její strategie do budoucna Na plátně se objeví notebook na jeho displeji velké písmeno I V motivačním dopisu jste napsali, ţe máte zájem pracovat právě v této firmě nebo instituci, protoţe vás to, co dělají, zajímá a máte pro jimi nabízenou práci předpoklady musíte to tedy v pohovoru potvrdit svými znalostmi. Kde získat informace? Informace získáte - na internetu - od známých a kamarádů - z propagačních materiálů firmy nebo instituce můţete před pohovorem do firmy zajít a na recepci nebo v oddělení P.R. si vyţádat prospekty P.R. = public relation = oddělení pro 28

29 Projekce se zastaví a objeví se výrazné tlačítko POKRAČOVAT styk s veřejností jeho náplní je zejména propagace firmy Po zmáčknutí se plátno se vymaţe a vše pokračuje dál znakování a souběţně se na plátně objevují jednotlivé body níţe uvedeného textu Bezprostředně před a při přijímacím pohovoru je dobré zachovat několik zásad: 1) obléci se čistě, slušně a střídmě další informace 2) zkontrolovat, zda máme čisté boty další informace 3) Zkontrolovat, zda máme s sebou všechny poţadované doklady a dokumenty i pozvánku na pohovor 4) Rozmyslíme si, zda půjdeme na pohovor sami nebo s tlumočníkem znakového jazyka. Pokud se rozhodneme pro tlumočníka, včas si jeho účast rezervujeme další informace Bezprostředně před a při přijímacím pohovoru je dobré zachovat několik zásad: 1) obléci se čistě, slušně a střídmě další informace Nemusíte mít za kaţdou cenu oblek a kravatu. Takové oblečení nikdy nemůţe uškodit, ale pokud byste se v něm necítili dobře, zvolte raději oblečení 29

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 3. UJASNĚTE SI, CO OD NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ ČEKÁTE... 9 4. JAKOU PRÁCI HLEDÁTE?...

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Jak si najít a udržet práci. Užitečný pomocník

Jak si najít a udržet práci. Užitečný pomocník Jak si najít a udržet práci Užitečný pomocník Autorský kolektiv: Renata Jakubcová Kamila Krutilová Roman Procházka Michal Růžička Soňa Šebela Petr Šeda Julie Wittmannová Ilustrace: Soňa Šebela Tato publikace

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Krok po kroku k úspěchu.

Krok po kroku k úspěchu. Krok po kroku k úspěchu. CZ ISBN 978-80 - 970349-2 - 4 Krok po kroku k úspěchu. CZ Obsah 3 Obsah 1 Úvodní slovo 4 2 Hledám práci 6 2.1 Jak najít práci na internetu 7 2.2 Zkušenosti 11 3 Jak začít 12 3.1

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství PRACOVNÍ LISTY kariérové poradenství Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM

KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM Citáty o životě. Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných. Svatba dělá ze dvou životů jeden celý. Vždycky otevřeně přiznej

Více